Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Miljö- och räddningstjänstnämndens ram tillförs 0,4 miljoner kronor i kompensation för sänkta hyresintäkter. Pengarna finansieras från kommunstyrelsens allmänna anslag. 2. Vuxennämndens ram för 2012 utökas med 0,4 miljoner kronor för att kompensera nämndens ökade kostnader för kapitaltjänst. Detta på grund av ökade investeringskostnader för det nya gruppboendet i Stenby. Pengarna finansieras från kommunstyrelsens allmänna anslag. 3. Barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens ramar justeras så att 0,1 miljoner kronor flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden för ökade kapitalkostnader för uthyrning av gymnastiksalar. Förändringen är efter justering kostnadsneutral för de båda nämnderna 4. Vuxennämnden tilldelas 8 miljoner kronor för ökade kostnader inom LSS. Finansieringen sker ur det egna kapitalet. 5. Delårsrapporten läggs till handlingarna.

2 Eskilstuna kommun (5) Sammanfattning Delårsrapporten är en första uppföljning av årsplanen för Hållbar utveckling Att värna demokrati behovet av utbildning behovet av vård och sociala tjänster behovet av kultur berikande fritid. Kommentarer Planerade åtaganden inom verksamhetsprocessen är igång med undantag för uppdraget att utreda och fastställa ansvaret för ungdomsarbetet. Det åtagande som finns i Årsplanen är pågående. Samtliga 6 åtaganden inom i Årsplanen har påbörjats men ännu finns inget resultat att redovisa. Det finns ett stort fokus på det strategiska målet höjd utbildningsnivå i det stora utvecklingsarbetet för skolan där kommunstyrelsen, barn och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd deltar. Grundskolans samlade prognoser indikerar att den positiva resultatutvecklingen för grundskolan håller i sig och även gäller slutbetygen för andel i elever med godkända betyg i 16 ämnen. Sammantaget bedöms nivån på tjänsterna hålla god kvalitet. Oroande är att Avtalet om timbankar har sagts upp av kommunal vilket inneburit problem med schemaläggning och ökade kostnader. Växande kö till LSS-boende, men krympande till äldreboende. Ökande kostnader för barn och unga inom individ- och familjeomsorg. Ett åtagande är ej påbörjat, ett är pågående och ett är klart. Åtagandet som ej är påbörjat gäller NKI-mätningen som görs hösten I Årsplanen finns tre åtaganden. För ett av dessa har inte resultatet uppnåtts och det är att andelen flickor som besöker Ung Fritids verksamheter har minskat från 27 procent under 2011 till 26 procent under perioden. Ett åtagande gäller en medborgarundersökning som ej är påbörjad och ett åtagande pågår

3 Eskilstuna kommun (5) behovet av miljöoch samhällsbyggnadsarbete. Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete. Kommunens befolkning fortsätter att öka. Sedan årsskiftet har antalet invånare ökat med 169 invånare och uppgick i mars till Detta ökar behovet av bostäder. Under första kvartalet 2012 har det tillkommit 26 lägenheter. Vilket är alldeles för lite. Nivå planlagd mark ligger dock i linje med planeringen. Särskilt glädjande är att antalet resenärer med kollektivtrafiken har ökat och att arbetet med energieffektivisering fortgår enligt plan. I Årsplanen finns tre åtaganden. Av dessa är det ett som inte är påbörjat, övriga pågår enligt plan. Det som inte är påbörjat är att hitta lämpliga platser till förtätning av flerbostadshus i våra villaområden. Inga avvikelser finns rapporterade inom verksamhetsprocessen. I Årsplanen finns ett åtaganden som är påbörjat. Att främja näringsliv och arbete. Verksamhetsprocessen följer planeringen men åtgärder krävs, främst för att motverka arbetslösheten och därmed minska kostnaderna för försörjningsstöd. Blanda annat antal nya jobb i samband med nyetableringar, nivå planlagd mark och antal rådgivningssamtal med potentiella nyföretagare ligger i linje med planeringen Alla tre åtagandena i Årsplanen är påbörjade Effektiv Kommentarer organisation Processkvalitet Under första delåret har fokus legat på att prioritera förbättringsåtgärder enligt kommunkompassen samt att att få in verksamhetsprocesserna i styrningen. Arbetet är något försenat. Arbetet med att förbättra de identifierade kvalitativa förbättringsområden som identifierades i kommunkompassen 2012 pågår. Medarbetare I Årsplanen finns två åtaganden. Båda är påbörjade Målområdet följer i stort sett planeringen med undantag för projektet för önskad sysselsättningsgrad som är försenat. Utifrån att resultatet för området "målkvalitet" i medarbetarundersökningen inte förbättrats från förra året

4 Eskilstuna kommun (5) kommer en ytterligare insatser att krävas. Den ökade sjukfrånvaron behöver följas upp och åtgärder vidtas för att inte öka ytterligare. Den gemensamma sjuk- och friskanmälan bedöms vara en insats för förbättring på sikt. Åtagande om förbättrad målkvalitet är ej uppnått. Det andra åtagandet i Årsplan är påbörjat. Ekonomi Helårsprognosen visar ett överskott på 70 mnkr för Det är 26 mnkr sämre än budget för Avvikelsen förklaras i huvudsak av prognostiserade underskott inom nämnderna och att överskott från 2011 kommer att användas enligt fastställda regler. Inom bolagskoncernen ger lägre priser på el och elcertifikat en lägre vinst än budgeterat. Nytt e-handelssystem för inköp har förberetts för införande 2 april. I Årsplanen finns två åtaganden. Båda åtagande är påbörjade. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har med skrivelse 18 maj 2012 överlämnat delårsrapport 1 för Eskilstuna kommun. I samband med delårsrapporten föreslår kommunledningskontoret följande justeringar av nämndernas ramar för Miljö- och räddningstjänstnämndens hyr ut i andra hand till SOS alarm och i deras kontrakt finns en reglering som sker vart 5 år utifrån ränteutvecklingen. Räntan ligger nu lite lägre än för fem år sedan vilket gör att hyresintäkten från SOS alarm blir 0,4 mnkr lägre. Kommunledningskontoret föreslår att Miljö- och räddningstjänstnämndens ram tillförs 0,4 mnkr. Investeringskostnaden för det nya gruppboendet i Stenby har blivit mycket högre än planerat. Detta innebär att vuxennämndens kostnader för kapitaltjänst har ökat med 0,4 miljoner kronor jämfört med den kompensation som tidigare beslutats. Vuxennämndens ram för 2012 behöver därför utökas med 0,4 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden hyr gymnastiksalar av barn- och utbildningsnämnden för att i sin tur hyra ut till föreningar och enskilda under icke skoltid. Eftersom kapitaltjänstkostnaden mellan 2011 och 2012 ökat något behöver ramen mellan de båda nämnderna justeras så att 0,1 miljoner kronor flyttas från barn- och

5 Eskilstuna kommun (5) utbildningsnämnden till kultur och fritidsnämnden. Förändringen är efter justering kostnadsneutral för de båda nämnderna. Demografisk kompensation för ökade volymer av LSS påbörjas enligt Årsplan 2013 med 16,5 mnkr för Eftersom volymökningen varit kraftig redan 2012 tilldelas vuxennämnden 8 mnkr engångsvis för KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Kommundirektör Tommy Malm Ekonomidirektör

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2014-11-07 1 (1) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:231 Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

KF 9:5. Delårsrapport 2014:1. för perioden 1 januari till 31 mars. Strängnäs kommun. Dnr KS/2014:190, 2014-04-16

KF 9:5. Delårsrapport 2014:1. för perioden 1 januari till 31 mars. Strängnäs kommun. Dnr KS/2014:190, 2014-04-16 KF 9:1 KF 9:2 KF 9:3 KF 9:4 KF 9:5 Delårsrapport 2014:1 för perioden 1 januari till 31 mars Strängnäs kommun Dnr KS/2014:190, 2014-04-16 KF 9:6 Ekonomi Resultat för perioden januari-mars Resultatet för

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 6 Paragraf Diarienummer KS-/398.181 Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

Tertialrapport 1 per 30 april 2015

Tertialrapport 1 per 30 april 2015 Tertialrapport 1 per 30 april 2015 Innehållsförteckning 1 Lysekils kommun... 3 1.1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1.1 Resultat perioden... 3 1.1.2 Balansräkning... 4 1.2 Verksamhetsuppföljning... 5 1.2.1

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015

Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015 Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015 Innehåll Årsplanen en vägledning.............................................. 3 En stad i utveckling

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium Sammanfattning Det ekonomiska resultatet (-5,3 mkr) för produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -3,7 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Förskolorna och verksamheterna för äldre

Läs mer

Bokslut för tertial 1 2014

Bokslut för tertial 1 2014 2014-05-22 1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/182-040 Kommunstyrelsen Bokslut för tertial 1 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa tertialbokslut 1 2014. Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016 (Tidigare Mål och budget)

Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016 (Tidigare Mål och budget) Kommunstyrelsen 20(46) Datum 2015-05-28 Landskrona stad Ks 166 Ks 201511455 Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016 (Tidigare Mål och budget) Ärendebeskrivning Treklövems förslag till fullmäktigeplan

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Satsningar trots tufft konjunkturläge Konjunkturen sätter avtryck även i Partille. En fortsatt jämn kvalitet i verksamheterna kommer att kräva

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2013

Tertialuppföljning, maj 2013 Tertialuppföljning, maj 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2013 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2013 Resultatjämförelse 2013 20 Noter till resultatjämförelse 2013

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 22 september 2015 kl. 17.00 i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-05-20 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Karin Oldegård Ljunggren, enhetschef för förebyggande behandling, ifrån Väsby välfärd informerar

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer