Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (8) TKommunledningskontoret Dnr KS Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunfullmäktige beviljas tilläggsanslag med 400 tkr för Avfall Sverige AB:s årsmöte 2015 som finansieras med ianspråktagande av markering för utveckling av events, jubileum, idrottsprestationer, marknadsföring etc. 2. Svenska kyrkan medges bidrag till projektet Barn i väntan/barn i start med 500 tkr för 2015 och 514 tkr för 2016 som finansieras med ianspråktagande av markering för jobb, arbetsmarknad, ungdoms- och trygghetssatsningar. 3. Kommunstyrelsen medfinansierar drift av CreActive Mjärdevi med 700 tkr för 2016 och 500 tkr för Medfinansieringen om sammanlagt tkr finansieras med ianspråktagande av markering för näringslivsutveckling och arbetsmarknad. 4. Uppdragsutbildning för att utveckla karriärtjänster för kommunanställda undersköterskor genomförs till en kostnad om max tkr samt för samordning av utbildningen finansieras en resurssamordnare motsvarande 0,25-0,5 årsarbetare till en kostnad om max 750 tkr för perioden Utökningen finansieras med ianspråktagande av markering för kompetensutveckling. 5. Socialnämnden medges att utöka sin internbudget med totalt tkr under för utvecklingsarbete inom IT-stöd för socialtjänst. Finansiering sker genom omvandling från ej utnyttjade markeringsmedel avseende nyckelfri hemtjänst. 6. Äldrenämnden medges att utöka sin internbudget med totalt tkr under för utvecklingsarbete inom IT-stöd för vård och omsorg. Finansiering sker genom omvandling från ej utnyttjade markeringsmedel avseende nyckelfri hemtjänst. 7. Omsorgsnämnden medges att utöka sin internbudget med totalt tkr under för utvecklingsarbete inom IT-stöd för vård och omsorg. Finansiering sker genom omvandling från ej utnyttjade markeringsmedel avseende nyckelfri hemtjänst.

2 2 (8) 8. Barn- och ungdomsnämnden beviljas medel avseende handledarutbildning med max tkr under perioden , motsvarande vikariekostnader för 6 % tjänst under tre terminer för 94 lärare samt utbildningsmaterial, som finansieras med ianspråktagande av markering för kompetensutveckling. 9. Barn- och ungdomsnämnden beviljas medel avseende hållbar utveckling/giftfri förskola och skola som finansieras av ianspråktagande av markering för barn och ungas yttre och inre miljö till ett belopp om max tkr för perioden Barn- och ungdomsnämnden beviljas medel avseende lärarlyftet II med tkr 2016 samt tkr för 2017 som finansieras med ianspråktagande av markering för kompetensutveckling. 11. Bildningsnämnden beviljas medel avseende lärarlyftet II med tkr 2016 samt tkr för 2017 som finansieras med ianspråktagande av markering för kompetensutveckling. 12. Slutrapporten för Fotbollsfonden godkänns. 13. Kommunstyrelsen medger kultur - och fritidsnämnden tilläggsanslag för Fotbollsfonden med 500 tkr år 2015 och med 500 tkr för 2016 med finansiering från markeringsmedel för jobb, arbetsmarknad, ungdomssatsningar, trygghetssatsningar. 14. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ingå en överenskommelse med Östergötlands Fotbollsförbund gällande de projekt och satsningar som inom ramen för Fotbollsfonden ska riktas till Linköpings kommun. 15. Socialförvaltningen beviljas tilläggsanslag med tkr till kompetensutveckling. Finansiering sker genom ianspråktagande av markering för kompetensutveckling. 16. Årligen i början av året i kommunstyrelsen pröva om likviditeten medger att tidigare beslutade ianspråktaganden av markeringar genomförs aktuellt år. 17. Äldrenämnden medges tilläggsanslag med 720 tkr för 2015 för förstärkt bemanning nattetid vid Ekhults demensboende som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel för förstärkning inom äldreomsorgen. För 2016 och framåt överlämnas ärendet till budgetberedningen för finansiering. 18. Äldrenämnden medges tilläggsanslag med 720 tkr för 2015 för förstärkt bemanning nattetid vid Spinnrockens/Gläntans demensboende som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel för förstärkning inom äldreomsorgen. För 2016 och framåt överlämnas ärendet till budgetberedningen för finansiering. 19. Äldrenämnden medges, under förutsättning att nämnden beslutar enligt omsorgsförvaltningens förslag, tilläggsanslag med tkr för 2015 för förstärkt beman-

3 3 (8) ning nattetid vid 7 demensenheter som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel för förstärkning inom äldreomsorgen. För 2016 och framåt överlämnas ärendet till budgetberedningen för finansiering. 20. Kommunstyrelsen tillstyrker under förutsättning att nämnden beslutar enligt omsorgsförvaltningens förslag, äldrenämndens förslag om utökad investeringsram för 2015 med tkr. 21. Kommunstyrelsen tillstyrker utförarstyrelsens förslag om utökad investeringsram för 2015 med tkr. Förslag till kommunfullmäktiges beslut 22. Kommunfullmäktige beviljar äldrenämnden utökad investeringsram för 2015 med tkr. 23. Kommunfullmäktige beviljar utförarstyrelsens förslag om utökad investeringsram för 2015 med tkr.

4 4 (8) SAMMANFATTNING Under året kan kommunstyrelsen besluta att ge nämnderna tilläggsanslag som finansieras med resursmedel eller ianspråktagande av markering Till skillnad mot tidigare år fattas normalt inte beslut om tilläggsanslag löpande under året utan de samlas ihop och behandlas av kommunstyrelsen vid två tillfällen per år, i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti. Nämnderna äskar tilläggsanslag med 40,8 mnkr som föreslås finansieras med ianspråktagande av markeringar vilket försämrar likviditeten med motsvarande belopp. Kommunledningskontoret bedömer att likviditeten klarar en minskning med ytterligare 40,8 mnkr. Eftersom det inte finns en extern placering som motsvarar kommunens markeringsmedel påverkar varje ianspråktagande framtida möjligheter att använda likvida medel till ianspråktagande av markeringar. Under 2015 beräknas enligt tidigare beslut sammanlagt 130 mnkr förbrukas av de markeringar som gjorts med tidigare års bokslutsresultat. Därefter återstår drygt 1 miljard kronor i markeringar utifrån förbrukning. Dock har det fattas flera beslut om ianspråktagande som ännu inte förbrukats så det finns cirka 840 mnkr kvar att besluta om. Av dessa är 150 mnkr reserverade i en resultatutjämningsreserv för att vid behov kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel och resterande är öronmärkta för specificerade ändamål. Om nämnderna beviljas tilläggsanslag med 40,8 mnkr som finansieras med ianspråktagande av markeringar återstår ca 800 mnkr att besluta om. Vid varje beslut om ianspråktagande måste dock en bedömning av påverkan på kommunens likviditet göras. Eftersom kommunen står inför stora projekt som kommer att innebära ökad likviditetspåverkan föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen årligen i början av året prövar om likviditeten medger att tidigare beslutade ianspråktaganden av markeringar genomförs aktuellt år. Tilläggsanslagen om 3,1 mnkr som föreslås finansieras med kommunstyrelsens resursmedel inryms inom befintlig budget och ingår i delårsrapportens prognos. De föreslagna utökningarna av Äldrenämndens ram kommer dock påverka budgetberedningens utrymme för nya satsningar/innebära effektiviseringskrav för befintlig verksamhet med sammanlagt 8,6 mnkr i årliga driftkostnader. Äldrenämndens och utförarstyrelsens investeringsram föreslås utökas enligt nämndernas förslag då tillkommande driftkostnader med anledning av de utökade investeringarna kan finansieras inom ram. Beslutsunderlag: Missiv Nämndernas framställningar om tilläggsanslag 2015.docx Bilagor - Nämndernas framställningar

5 5 (8) BAKGRUND Under året kan kommunstyrelsen besluta att ge nämnderna tilläggsanslag som finansieras med resursmedel eller ianspråktagande av markering Till skillnad mot tidigare år fattas normalt inte beslut om tilläggsanslag löpande under året utan de samlas ihop och behandlas av kommunstyrelsen vid två tillfällen per år, i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti. NÄMNDERNAS FRAMSTÄLLNINGAR OM TILLÄGGSANSLAG Ianspråktagande av markeringar Tilläggsanslag som finansieras med ianspråktagande av markering Kommentar Kommunfullmäktige 1) Avfall Sveriges medlemsmöte Markering för utveckling av events etc. Kommunstyrelsen 2) Svenska kyrkan, ansökan om bidrag till "Barn i Markering för jobb, arbetsmarknad, väntan/barn i start" 2) Svenska kyrkan, ansökan om bidrag till "Barn i väntan/b ungdomssatsningar, trygghetssatsningar 3) Medfinansiering CreActive Markering för näringslivutveckling, arbetsmarknad, 700 tkr för 2016, 500 tkr för ) Uppdragsutbildning för att utveckla karriärtjänster för kommunanställda undersköterskor Markering för kompetensutveckling, max 3380tkr för utbildningen och max 750 tkr för resurssamordnare Äldrenämnden 5) Utvecklingsarbete inom IT-stöd Omvandling av ej utnytjade markeringsmedel 5) Utvecklingsarbete inom IT-stöd, omvandling Omvandling av ej utnytjade markeringsmedel avseende nyckelfri hemtjänst, KS Omsorgsnämnden 5) Utvecklingsarbete inom IT-stöd Omvandling av ej utnytjade markeringsmedel Barn- och ungdomsnämnden 6) Handledarutbildning Markering för kompetensutveckling, beloppet nämnden har äskat osäkert p g a ianspråktagande längst t o m t o m ) Hållbar utveckling/giftfri miljö förskola och skola Markering för barn och ungas yttre och inre nämnden har äskat miljö, beloppet osäkert p g a ianspråktagande t o m 2020 längst t o m ) Lärarlyftet II Markering för kompetensutveckling 8) Lärarlyftet II Markering för kompetensutveckling Bildningsnämnden 8) Lärarlyftet II Markering för kompetensutveckling 8) Lärarlyftet II Markering för kompetensutveckling Kultur- och fritidsnämnden 9) Fotbollsfonden, fortsatt medfinansiering Markering för jobb, ungdomssatsningar, trygghetssatsningar 9) Fotbollsfonden, fortsatt medfinansiering Markering för jobb, ungdomssatsningar, trygghetssatsningar Socialnämnden 5) Utvecklingsarbete inom IT-stöd Omvandling av ej utnytjade markeringsmedel 10) Kompetensutveckling för socialförvaltningens medarbetare Markering för kompetensutveckling Summa Kommunledningskontoret bedömer att likviditeten klarar en minskning med ytterligare 40,8 mnkr. Eftersom det inte finns en extern placering som motsvarar kommunens markeringsmedel påverkar varje ianspråktagande framtida möjligheter att använda likvida medel till ianspråktagande av markeringar.

6 6 (8) Tilläggsanslag som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel Tilläggsanslag som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel Belopp tkr Tidsperiod Kommentar Äldrenämnden 11) Omförhandling av avtal Ekhults demensboende gällande förstärkt bemanning nattetid och framåt* 960 tkr/år för 2016 och framåt 12) Omförhandling av avtal Spinnrocken/Gläntan gällande förstärkt bemanning nattetid och framåt* 960 tkr/år för 2016 och framåt 13) Förstärkt bemanning nattetid i vårdboende, 7 enheter och framåt* tkr/år för 2016 och framåt Summa * Överlämnas till budgetberedningen avseende 2016 och framåt För helår 2015 prognostiseras resultatet till plus 81 mnkr. I budgeten för 2015 finns 57 mnkr budgeterade som resursmedel för olika ändamål. I delårsrapportens prognos beräknas samtliga resursmedel förbrukas. Utökade investeringsramar Utökad investeringsram Belopp tkr Tidsperiod Kommentar Äldrenämnden 14) Inventarier exkl arbetstekniska hjälpmedel till vårdboendet Sandrinoparken Utförarstyrelsen 15) LKDATA,förskjuten investering från 2014 av Officelicenser och lagringslösningar Summa Eftersom kommunstyrelsen inte har några resursmedel för utökade investeringsramar är det fullmäktige som beslutar om utökade investeringsramar. När utförarstyrelsen beslutade om sin framställan var det oklart om äldrenämnden eller utförarstyrelsen skulle ansvara för investeringen men det blir äldrenämnden under förutsättning att de erhåller utökad investeringsram. Tillkommande driftkostnader med anledning av utökningen finansieras inom ram. LIKVIDA MEDEL Likvida medel den 31 december för åren samt per månad för 2014 och 2015 mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Likviditeten uppgick till 406 mnkr den 30 april, det är 236 mnkr lägre än samma tidpunkt förra året. Vid årets början uppgick likviditeten till 429 mnkr.

7 7 (8) I prognosen beräknas nettoinvesteringarna till 282 mnkr och avskrivningarna till 139 mnkr, därmed överstiger avskrivningarna investeringarna med 143 mnkr. Nettoinvesteringarna har under flera år kraftigt överstigit avskrivningskostnaderna. Linköping har inga lån och hittills har investeringarna kunnat finansieras med egen likviditet. Linköping står dock inför kraftigt ökade investeringar och lokalförhyrningar vilket måste beaktas i den ekonomiska planeringen. Framtagande av en långsiktig ekonomisk plan pågår och kommer att presenteras under Ianspråktagande av markeringar försämrar likviditeten. Kommuner ska inte låna till driftverksamheten (resultaträkningen), därför måste ianspråktaganden av markeringar finansieras med kommunens likviditet. Kommunledningskontoret beräknar att likviditeten kommer att försämras under de kommande åren med anledning av stora ianspråktaganden av markeringar, investeringsnivån samt exploateringsverksamheten. Tidigare beslutade ianspråktaganden av markeringar kommer att försämra likviditeten med ca 100 mnkr under resten av året. Exploateringsverksamheten har påverkat likviditeten positivt t o m april men kommer enligt prognosen minska likviditet 52 mnkr under resten av året. Nämnderna äskar i detta ärende ytterligare tilläggsanslag med 40,8 mnkr som föreslås finansieras med ianspråktagande av markeringar vilket försämrar likviditeten med motsvarande belopp. FINANSIERING Tilläggsanslagen om 3,1 mnkr som föreslås finansieras med kommunstyrelsens resursmedel inryms inom befintlig budget och ingår i delårsrapportens prognos. De föreslagna utökningarna av äldrenämndens ram kommer dock påverka budgetberedningens utrymme för nya satsningar/innebära effektiviseringskrav för befintlig verksamhet med sammanlagt 8,6 mnkr i årliga driftkostnader. Nämnderna äskar tilläggsanslag med 40,8 mnkr som föreslås finansieras med ianspråktagande av markeringar vilket försämrar likviditeten med motsvarande belopp. Kommunledningskontoret bedömer att likviditeten klarar en minskning med ytterligare 40,8 mnkr. Eftersom det inte finns en extern placering som motsvarar kommunens markeringsmedel påverkar varje ianspråktagande framtida möjligheter att använda likvida medel till ianspråktagande av markeringar. Äldrenämndens och utförarstyrelsens investeringsram föreslås utökas med sammanlagt 11,9 mnkr enligt nämndernas förslag då tillkommande driftkostnader med anledning av de utökade investeringarna kan finansieras inom ram.

8 8 (8) MBL MBL information/förhandling är inte påkallad. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg Peder Brandt Bilagor 1. Avfall Sverige AB Årsmöte år Bidrag till Svenska kyrkan till projektet Barn i väntan/barn i start för år Medfinansiering CreActive Uppdragsutbildning för att utveckla karriärtjänster för kommunanställda undersköterskor för Utvecklingsarbete inom IT-stöd för vård, omsorg och socialtjänst under , omfördelning av redan beviljade markeringsmedel. 6. Begäran om ianpråktagande av markering gällande handledarutbildning. 7. Begäran om ianpråktagande av markering gällande hållbar utveckling/giftfri förskola och skola. 8. Begäran om ianpråktagande av markering gällande lärarlyftet II. 9. Fotbollsfonden slutrapport samt förslag på fortsatt medfinansiering. 10. Ansökan om ianspråktagande av medel till kompetensutveckling för socialförvaltningens medarbetare. 11. Begäran om omförhandling av avtal för Ekhults demensboende gällande förstärkt bemanning nattetid. 12. Omförhandling av avtal med Bräcke Diakoni gällande Spinnrocken/Gläntan. 13. Förstärkt bemanning nattetid i vårdboende, förslag till genomförande. 14. Ansökan om utökad investeringsram 2015 äldrenämnden, inventarier till vårdboendet Sandrinoparken. 15. Begäran utökad investeringsram utförarstyrelsen, LKDATA. Beslutet skickas till: Ekonomicheferna Birgitta Hammar

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Treårsplan för kommunens bolag,

Treårsplan för kommunens bolag, 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-10-30 Dnr Ks 2014-65 Ekonomiavdelningen Marcus Wahlström Kommunfullmäktige för kommunens bolag, 2015-2017 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:30-14:55 Beslutande Eva Lindh (S) ordförande - from 98 Fredrik Lundén (M) vice ordförande - ordförande tom 97 Mikael Sanfridson

Läs mer

Modernisera Kommunfullmäktige, svar på motion (MP), samt digitala sammanträdeshandlingar för Kommunfullmäktige

Modernisera Kommunfullmäktige, svar på motion (MP), samt digitala sammanträdeshandlingar för Kommunfullmäktige 1 (5) Kommunledningskontoret 2012-10-09 Dnr KS 2011-409 Karin Hjalmewik Kommunstyrelsen Modernisera Kommunfullmäktige, svar på motion (MP), samt digitala sammanträdeshandlingar för Kommunfullmäktige FÖRSLAG

Läs mer

Ks 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles.

Ks 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles. Kommunstyrelsen 15(55) Datum 2015-03-12 Ks 63 2015/1111 Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015 Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har tagit beslut om uppföljning av verksamhetsplaner 2014 (verksamhetsberättelse

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Stöd till familjer med sammansatta problem, metodutveckling i samverkan ansökan ur sociala investeringsfonden

Stöd till familjer med sammansatta problem, metodutveckling i samverkan ansökan ur sociala investeringsfonden 1 (8) Omsorgskontoret 2014 03 12 Dnr On 2013-80 Ingalill Thor Dnr Sn 2014-82 Ann Henriksson Dnr Bn 2014-10 Mats Ericsson Dnr Bou 2014-142 Socialkontoret Ewa Pettersson Utbildningskontoret Klas Lind Fredrik

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-19 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 3 Kommunen vill inte återreglera flygtrafiken Linköpings kommun anser inte att den svenska flygtrafikmarknaden ska återregleras.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2015/106 2015-04-13 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015-2016 SN 2015/106 Förslag till

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-12-30 Ks/2015:254 041 Budget Sida 1(2) Svar på skolnämndens begäran

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget 1 (10) Kommunledningskontoret 2008-11-04 Dnr Ks2008-855 Stig Metodiusson Rev 2008-12-01 Kommunfullmäktige Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget FÖRSLAG TILL

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster

Läs mer

Sammanträde KALLELSE 1 (2) Reviderad kallelse och kompletterande handlingar. Tid: 2014-11-11, kl 14:30

Sammanträde KALLELSE 1 (2) Reviderad kallelse och kompletterande handlingar. Tid: 2014-11-11, kl 14:30 Kommunstyrelsen Paul Lindvall, ordförande Karin Hjalmewik, sekreterare KALLELSE 1 (2) 2014-11-05 Reviderad kallelse och kompletterande handlingar Sammanträde Tid: 2014-11-11, kl 14:30 OBS kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Jämförelse görs mot den reviderade internbudget som generaldirektören beslutade den 26 oktober 2009. Det gör att budgeten har uppdaterats på flikarna Trend kpost,

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Ställ högre djurskyddskrav i upphandlingar! Svar på motion (MP)

Ställ högre djurskyddskrav i upphandlingar! Svar på motion (MP) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-11-20 Utbildningskontoret Dnr BOU 2012-165 Helena Rolandsson Dnr BIN 2012-119 Dnr KS 2012-277 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Ställ högre djurskyddskrav i upphandlingar!

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomirapport 2016 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Ekonomirapport 2014 efter november månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-23 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-296 Susanne Aman Kommunstyrelsen Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Månadsrapport för juli 2012

Månadsrapport för juli 2012 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN EKONOMISTABEN Handläggare: Marianne Berg Ekbom Telefon: 508 35 514 Till Arbetsmarknadsnämnden 28 augusti 2012 Ärende 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN DNR 1.2-0001/2012 SID 1 (11) 2012-08-15

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens sammanträde serie A

Vård- och omsorgsnämndens sammanträde serie A -3, ON 2017-06-15 08:30 Kallelse till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde serie A 2017-06-15 Kl. 08:30 cirka 12:00 i Domsalen -2, ON 2017-06-15 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närvaro Mona Modin Tjulin,

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping

Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-11-20 Dnr Ks 2014-1063 Anders Netin Omsorgskontoret Tina Andersson Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping FÖRSLAG TILL OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer