Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening"

Transkript

1 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds SK och Enebybergs IF. Resultatet av sammanslagningen innebär att Stocksunds IF inte längre har någon ishockeyverksamhet. Föreningen är däremot fastighetsägare till den överbyggnad som finns på ishallen. Då föreningen inte bedriver någon ishockeyverksamhet finns inte lägre intresse för att behålla ishallen. Stocksunds IF har därför erbjudit SDE Hockeyförening att köpa överbyggnaden av ishallen för en köpeskilling om kronor. För detta ansöker SDE Hockeyförening om borgen hos Danderyds kommun avseende upptagande av lån för motsvarande belopp. Föreningen ansöker även om borgen för kontokredit om kronor avsedd för underhåll av ishallar. har analyserat föreningens ekonomi under första verksamhetsåret 2010/2011 och plan för 2011/2012 och kan konstatera att den ekonomiska situationen bedöms som hållbar. föreslår efter gjord bedömning att SDE Hockeyförening erhåller borgen för dels lån om kronor dels för en kontokredit om kronor. bedömer vidare i enlighet med kultur- och fritidsnämnden att det ska föreligga en principöverenskommelse mellan SDE Hockeyförening och Djursholms Allmänna Skridsko Klubb, DASK inför beslut om borgen. s förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för SDE Hockeyförening i syfte att föreningen ska ta upp lån om högst kronor för att finansiera köp av överbyggnad av ishall på Stockhagens IP. Lånet ska vara slutamorterat efter 15 år. 2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för SDE Hockeyförening i syfte att föreningen ska kunna teckna en kontokredit om högst kronor och med en löptid om längst 10 år. Kontokrediten avser lån för att finansiera underhåll av ishallarna i föreningen.

2 3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra Danderyds kommuns nyttjanderättsavtal från den 1 februari 1996 med Stocksunds idrottsförening till SDE Hockeyförening. 4. Besluten under punkterna 1, 2 och 3 gäller under förutsättning att en principöverenskommelse tecknas mellan SDE Hockeyförening och Djursholms Allmänna Skridsko Klubb. 5. Besluten under punkterna 1, 2 och 3 gäller under förutsättning att Stocksunds IF i samband med SDE Hockeyförenings tillträde, löser lån i Handelsbanken avsett för finansiering av överbyggnad enligt fullmäktiges beslut (5) Bakgrund SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna Stocksunds IF, Danderyds SK och Enebybergs IF. Dessa avvecklade sina hockeysektioner och överlät verksamheterna att bedrivas i den nya gemensamma föreningen SDE Hockeyförening. Verksamheten bedrivs idag på Stockhagens IP, Enebybergs IP och Danderydsvallen. SDE Hockeyförening har ingått avtal med Stocksunds IF och Enebybergs IF om hur investeringar, drift och underhåll avseende ishallarna ska fördelas mellan föreningarna. Enligt avtalen står SDE Hockeyförening för 100 % av kostnader avseende Stocksunds IF och 80 % avseende Enebybergs IF. Resterande 20 % avser Enebybergs IF konståkning. Resultatet av sammanslagningen innebär att Stocksunds IF som är fastighetsägare till den överbyggnad som finns på ishallen inte längre bedriver någon ishockeyverksamhet. Djursholms Allmänna Skridsko Klubb, DASK, hyr tid i ishallen av Stocksunds IF för sin verksamhet. DASK har visat intresse av ett delat ägandeskap med SDE Hockeyförening angående ishallen, vilket SDE Hockeyförening avvisat. Stocksunds IF har erbjudit SDE Hockeyförening att köpa överbyggnaden av ishallen för en köpeskilling om kronor. För detta ansöker SDE Hockeyförening om borgen hos Danderyds kommun avseende upptagande av lån för motsvarande belopp. Föreningen ansöker samtidigt om ytterligare en kontokredit om kronor, avsedd för underhåll av ishallarna i föreningen. Krediten ska amorteras årligen enligt överenskommelse med Danderyds kommun. Borgen ska kunna avropas successivt beroende på utnyttjande av krediten. För att erhålla borgen ska SDE Hockeyföreningen presentera dels besiktningsprotokoll dels offert på underhållsarbetet. Ansökan om borgen inkom till Danderyds kommun och remitterades till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden som behandlade ärendet , ställer sig positiv till att SDE Hockeyförening köper ishal-

3 len och tillstyrker därmed föreningens ansökan om kommunal borgen. Nämnden konstaterar emellertid att föreningens ekonomiska situation är ansträngd och vill att den belyses ytterligare av kommunledningskontoret. Nämnden anser även att det före fullmäktiges beslut om borgen, måste finnas en principöverenskommelse mellan SDE Hockeyförening och DASK, beträffande tider och kostnader. 3(5) s yttrande finner det naturligt att ägandet av överbyggnaden till ishallen övergår till SDE Hockeyförening, då Stocksunds IF inte längre bedriver ishockeyverksamhet. Det är däremot angeläget att förutsättningarna för DASK inte försämras i och med ägarbytet. SDE Hockeyförening står principiellt för 100 % av kostnaderna avseende hockeyverksamheten gentemot Stocksunds IF (Stockhagens IP), Enebybergs IF (Enebybergs IP) och Danderyds SK (Danderydsvallen). Danderyds kommun har per 31 december 2010 borgensåtaganden gentemot Stocksunds IF om 8,4 mnkr, Enebybergs IF om 14,5 mnkr samt Danderyds SK om 4,1 mnkr. Det innebär att SDE Hockeyförening inte har någon borgensförbindelse gentemot kommunen än den som nu begärs. har i kontakt med Stocksunds IF informerats om att föreningen kommer att lösa återstående del av lånet med kommunen borgen beslutat i fullmäktige 1 juli Lånet uppgick då till 1,5 miljoner kronor med en amortering om 20 år. Det som återstår av lånet är kronor, vilket motsvarar de kvarvarande 5 åren. Äganderätten av överbyggnaden av ishallen kräver ett nyttjanderättsavtal. Nu gällande avtal mellan Stocksunds idrottsförening och Danderyds kommun tecknat 8 februari 1996 föreslås överföras till SDE Hockeyförening. Första verksamhetsåret SDE Hockeyförening har genomfört sitt första verksamhetsår som egen förening mellan 1/ och 30/ I och med sammanslagningen har inga ekonomiska bidrag lämnats från någon av moderföreningarna. Föreningens ekonomi har varit osäker ända sedan bildandet maj Danderyds kommun har följt föreningens ekonomiska situation under året. Likvidflödet har varit sämre än beräknat, bidragsdelen lägre samt att antalet spelare blivit färre. Kommunen gick med på en avbetalningsplan för att underlätta för föreningen att klara sig ekonomiskt under en övergångsperiod. Skulden uppgick till kronor per september månad. Skulden ska betalas av på 24 månader med början i september. Amortering har skett enligt plan med kronor i september, oktober och i november. Resultat- och balansräkning, utfall och plan

4 har erhållit SDE Hockeyförening resultaträkning och likviditetsuppföljning för perioden maj 2010 apr 2011 samt motsvarande plan för 2011 och plan för (5) Resultaträkning Plan Utfall Avvikelse Mnkr 2011/ /2011 Intäkter 5,0 4,5 0,5 Sektionsavgifter 2,7 2,0 0,7 Bidrag 0,9 0,6 0,3 Camper 0,5 0,8-0,3 Övrigt 0,9 1,1-0,2 Kostnader -4,8-4,9 0,1 Tränarersättning -2,2-2 -0,2 Iskostnader -1,2-1,2 0,0 Övrigt -0,9-0,8-0,1 Föreningsgemensamt -0,5-0,9 0,4 Resultat 0,2-0,4 0,6 Föreningens plan för perioden 2011/2012 visar ett överskott på kronor. Intäkterna består framför allt av sektionsavgifter och bidrag. Dessa poster bedömer föreningen som säkra. Osäkerheten ligger i om något lag skulle utgå. Bidragen bygger på det kommunala och statliga aktivitetsbidraget som betalas ut av kommunen respektive riksidrottsförbundet. Övriga intäkter avser bl. a. istidshyror från DASK och andra föreningar. Kostnaderna avser främst tränarersättningar och iskostnader. Övriga kostnader avser domaravgifter, serieavgifter, försäkringar, ersättning till SIF för hyra av ishallen. De föreningsgemensamma kostnaderna utgörs av kanslikostnader. Kostnaderna är relativt fasta över tid. Likviditetsplan Föreningen har upprättat en likviditetsplan from september 2011 t.o.m. augusti 2012, med utfall t.o.m. november Likvidmässigt hade föreningen kronor i ingående balans 1 september Utgående balans var kronor per 30 november Kassaflödet har varit positivt samtliga månader, även om planeringen inte hållit fullt ut, då främst beroende på eftersläpningar i inbetalningar till föreningen. Riksidrottsförbundet har dröjt med aktivitetsbidraget på grund av kontroll av föreningen. Enligt likviditetsplanen fr.o.m. december 2011 t.o.m. augusti 2012 visar positivt saldo varje månad även om kassaflödet, dvs. in- och utbetalningar inte balanserar varje månad. De kapitalkostnader som föreningen idag betalar till SIF i form av hyra kommer ersätta motsvarande kapitalkostnader föreningen kommer få vid övertagande av ishallen. Det innebär att köp av överbyggnaden inte förändrar den ekonomiska bilden.

5 5(5) Risker Det finns en risk att föreningen inte får in avgifter i tid vilket kan skapa ett negativt kassaflöde. anser att föreningen måste säkra att inbetalningarna sker i tid. De åtgärder vilka föreningen kan vidta om ekonomisk obalans är att stänga ishallar tidigare under våren, dra in på antalet tränare eller anordna fler camper. För närvarande pågår ett arbete med att se över kanslifunktionerna för gemensamt nyttjande mellan föreningarna Stocksunds IF, Enebybergs IF och SDE Hockey. I fråga om risker i det aktuella ärendet bedömer kommunledningskontoret att föreningens möjligheter att klara sin ekonomi som goda och föreslår att föreningen beviljas borgen för lån om kronor för att finansiera köp av överbyggnaden. Beträffande SDE Hockeyförenings begäran om kontokredit för underhåll av ishallar om kronor föreslår kommunledningskontoret beviljande av borgen. Det finns ett eftersatt underhåll av två ishallar och kommunledningskontoret finner det angeläget att ishockeyverksamheten blir attraktiv och att även andra föreningar som hyr av SDE Hockey finner lokaliteterna attraktiva. Underhåll av anläggningar såväl i kommunens som i föreningarna i kommunen är av stor vikt. Alternativ lösning kan slutligen konstatera att alternativet att Stocksunds idrottsförening behåller överbyggnaden inte har bedömts vara en bra lösning med tanke på att de inte bedriver någon egen ishockeyverksamhet. Johan Haesert Kommundirektör Ekonomichef Bilagor: 1 SDE Hockeyförenings skrivelse daterad inkl. överlåtelseav tal mellan Stocksunds IF och SDE Hockeyförening daterat Kultur- och fritidsnämndens protokoll utbildnings- och kulturkontoret daterat Principöverenskommelse mellan SDE Hockeyförening och Djursholms Allmänna Skridsko Klubb. (kompletteras senare) Exp: Utbildnings- och kulturkontoret Stadsbyggnadskontoret /ekonomi

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande...

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande... 1 Kungörelse Kungörelse om dagens sammanträde har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Den har varit införd i DanderydsAktuellt, på kommunens hemsida och anslagen i Information Danderyd samt tillställts

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

KF 40 31 MARS 2014. Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet KSN- 2013-1126

KF 40 31 MARS 2014. Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet KSN- 2013-1126 KF 40 31 MARS 2014 Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN- 2013-1126 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka kommunens

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb 1 (7) 2011-05-05 Ann-Charlotte Gjöthlén Börje Spong Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Läs mer

Höörs kommun. Borgen och andra åtaganden. Audit KPMG AB 24 maj 2011 Antal sidor: 20. Granskningsrapport - Borgensåtagande slutlig.

Höörs kommun. Borgen och andra åtaganden. Audit KPMG AB 24 maj 2011 Antal sidor: 20. Granskningsrapport - Borgensåtagande slutlig. Audit KPMG AB 24 maj 2011 Antal sidor: 20 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun 2012-01-20 reviderad KS 2012-10-02 KF 2012-10-24 2013-05-06 2014-02-04 2014-06-25 Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras av kapitel 8 i kommunallagen. Där

Läs mer

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer