SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:30-14:55 Beslutande Eva Lindh (S) ordförande - from 98 Fredrik Lundén (M) vice ordförande - ordförande tom 97 Mikael Sanfridson (S) Nicolina Friström (S) Sven-Åke Lundh (S) Effat Mirsafdari (MP) Monika Broman (FP) Anita Jonasson Kroon (M) Hans Eneroth (C) Uba Adén (S) - för Eva Lindh (S) tom 97 Håkan Enquist (M) - för Annie Widerberg (M) Inge Svensson (C) - för Fredrik Topplund (KD) Övriga deltagande Se nästa sida Paragrafer Utses att justera Sven-Åke Lundh Sekreterare Anders Petersson Ordförande Eva Lindh Fredrik Lundén Justerande Sven-Åke Lundh ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Äldrenämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (33) Övriga deltagande Ersättare (icke tjänstgörande) Uba Adén (S) Tommy Hjert (S) Hatidza Salcinovic (S) Joaquim Larsson (S) Oskar Lyding (MP) Jan Törnfeldt (M) Magnus Redin (M) Övriga Ellison Peder, omsorgskontoret Viman Elisabeth, omsorgskontoret Karlsson Anders, omsorgskontoret Svensson Maria, omsorgskontoret Fristedt John, omsorgskontoret - tom 99 Lindahl Maria, kvalitets- och utvärderingskontoret Agebjörn Hafström Anna, omsorgskontoret - tom 99 Petersson Anders, sekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (33) Innehållsförteckning Ärende Sida 93 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015: Aktuell kösituation Komplettering till mål nr 940:15 - överklagande av förvaltningsrättens i Jönköping dom, mål nr Spinnrocken/Gläntan, begäran om tilläggsanslag för att finansiera utöjkad nattbemanning efter omförhandling med Bräcke Diakoni Ekhult, Attendo, begäran om omförhandling av avtal gällande bemanning nattetid Utvecklingsarbete inom IT-stöd för vård, omsorg och socialtjänst under , begäran om medgivande av omdisponerinmg av beviljade resursmedel Budgetuppdrag 51 och 52 tillsammans med regionen utreda gemensam vårdprocess samt utreda vårdansvar för svårt sjuka äldre Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår Personuppgiftsombud Blåklints omsorg, ansökan om att bedriva hemtjänst enligt valfrihetssystemet Extramamman & Ugglans hemhjälp AB, ansökan om att bedriva hemtjänst enligt LOV Möjetorp/Ullstämma samt vårdbostad Möjetorp, Vardaga, ställningstagande till uppsägning av avtal Servicehuset Ullstämma, verksamhetsuppdrag till Leanlink avseende fritidsverksamheten Rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel till personer i ordinärt boende, ställningstagande till uppsägning av avtal Rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre, ställningstagande till uppsägning av avtal Stödteam för demenssjuka och deras anhöriga, demensteamet, ställningstagande till uppsägning av avtal Kulturaktiviteter och stöd till äldreomsorgens fritidsverksamheter, ställningstagande till uppsägning av avtal Internationella vänskapsföreningen, ställningstagande till uppsägning av avtal Månadsrapport april, nyckeltal hemtjänst Rapport Omsorg om miljön... 26

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (33) 113 Rapporter Konferensinbjudningar Delegationsbeslut, redovisning Handlingar för kännedom Förrättningar Övrigt... 33

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (33) 93 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Dnr ÄN Linköpings kommun har inbjudits att yttra sig över en statlig utredning som haft till uppgift att se över lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar, SOU 2015:20. Elisabeth Viman föredrar utredningens huvudsakliga innehåll och slutsatser. Vid omsorgsnämndens och äldrenämndens sammanträde i juni kommer omsorgskontoret att presentera förslag till yttrande. Betänkandets sammanfattning är utsänd till äldrenämnden. 1. Informationen noteras.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (33) 94 Aktuell kösituation 2015 Dnr ÄN Socialkontoret redovisar varje månad statistik avseende kösituationen för olika boendeformer, växelvård samt dagverksamhet. Från och med 2014 redovisas statistiken könsuppdelat. Redovisningen visar kösituationen vid en viss dag varje månad. Den nu aktuella redovisningen avser förhållandena den 30 april Kösituation mars april.docx 1. Redovisningen noteras. Socialnämnden (paragraf plus redovisning)

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (33) 95 Komplettering till mål nr 940:15 - överklagande av förvaltningsrättens i Jönköping dom, mål nr Dnr ÄN Äldrenämnden beslutade att överklaga förvaltningsrättens i Jönköpings dom, mål nr Linköpings kommun har erhållit prövningstillstånd i kammarrätten och utvecklar i denna handling de grunder och omständigheter som stöd för att förvaltningsrättens dom skall undanröjas och att inspektionen för vård och omsorgs beslut upphävs. Det kompletterande yttrandet har utarbetats av chefsjuristen i samråd med omsorgskontoret och socialkontoret. Överklagande IVO-grunder 1. Äldrenämnden godkänner kompletterande yttrande till Kammarrätten i Jönköping. Jenny Björkholm

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (33) 96 Spinnrocken/Gläntan, begäran om tilläggsanslag för att finansiera utöjkad nattbemanning efter omförhandling med Bräcke Diakoni Dnr ÄN Äldrenämnden tog beslut i ärendet om beviljande av ersättning för förstärkt bemanning nattetid vid Bräcke Diakonis demensboende Spinnrocken/ Gläntan med en personal per natt från och med och tills vidare till en kostnad av cirka 960 tkr per år. Finansiering sker med resursmedel som finns i kommunstyrelsens budget 2015 med tkr och som avser förstärkt bemanning inom äldreomsorgen. I äldrenämndens beslut saknas förslag att kommunstyrelsen ska medge tilläggsanslag med 720 tkr. för att täcka den förstärkta bemanningen vid Spinnrocken/ Gläntans demensboende för Omsorgskontoret föreslår äldrenämnden att ta beslut om att ansöka hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag 2015 med 720 tkr. Äldrenämnden föreslås att i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti redovisa kostnadsberäkningen gällande budgetuppdrag nummer 50 (Ökad bemanning för att förstärka äldreomsorgen, förslag till genomförande) och att till kommunstyrelsen återkomma med en bedömning av tillkommande kostnader under Äldrenämnden kommer i budgetarbetet inför 2016 och framåt att redovisa behoven av förstärkt bemanning nattetid i vårdbostäderna. Uppföljning kommer att ske inom ramen för budgetuppdraget som gäller förstärkt bemanning inom äldreomsorgen med prioritering nattetid. Ekonomichefen vid omsorgs- och äldreförvaltningen bedömer att kostnaderna inte ryms inom nämndens ram och föreslår att ansökan görs om tilläggsanslag. Samråd har skett med ekonomi och finans som tillstyrker förslaget till finansiering. Spinnrocken Gläntan, utökning nattbemanning rev Äldrenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag 2015 med för att finansiera utökad nattbemanning vid Spinnrockens/Gläntans demensboende från och med till följd av Inspektionen för Vård och Omsorgs föreläggande med en personal per natt, totalt 1,93 årsarbetare.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (33) FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT: 1. Äldrenämnden medges tilläggsanslag med 720 tkr 2015 som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel för förstärkning inom äldreomsorgen. För 2016 överlämnas ärendet till budgetberedningen för finansiering. Kommunstyrelsen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (33) 97 Ekhult, Attendo, begäran om omförhandling av avtal gällande bemanning nattetid Dnr ÄN Inspektionen för vård och omsorg förelägger med stöd av 13 kap. 8 Socialtjänstlagen, demensboendet Ekhult, Attendo Sverige AB att senast den 1 juni 2015 vid vite om 800 tkr. att säkerställa att samtliga boendeenheter där personer med demenssjukdom befinner sig är bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende samt att enskild som inte kan öppna dörren till enheten får hjälp med detta eller annat stöd utan dröjsmål. Mot bakgrund av den rättsprocess som tidigare genomförts gällande bemanning i särskilda boenden där prövningstillstånd i högre instans inte beviljats har Attendo Sverige AB inte överklagat IVO:s beslut om föreläggande. Attendo Sverige AB har sedan avtal med Linköpings kommun att driva verksamheten vid Ekhults vårdboende. Ekhults vårdboende består av två huskroppar med förbindelse i källarplan. I den ena huskroppen finns ett korttidsboende i två plan med för närvarande 23 platser, I den andra huskroppen finns två enheter för personer med demenssjukdom i två plan för personer med demenssjukdom. Attendo Sverige AB Attendo uppger att de omfördelningar vad det gäller personalbemanningen som varit möjliga inom avtalet för att säkerställa myndighetskravet är genomförda. Omsorgskontoret föreslår att Attendos begäran av förstärkt grundbemanning genom en personal per natt på Ekhults demensboende medges. Omsorgskontoret föreslår att äldrenämnden beslutar att Attendos demensboende Ekhult beviljas ersättning för förstärkt bemanning nattetid med en personal per natt from tills vidare till en kostnad av cirka 960 tkr per helår. Omsorgskontoret kommer genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering av nattbemanningen säkerställa att samtliga demensboendeenheter på Ekhult bemannas på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. Finansiering föreslås ske genom ansökan till kommunstyrelsen om tilläggsanslag 2015 med 720 tkr. Årskostnaden är 960 tkr.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (33) Äldrenämnden föreslås att i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti redovisa kostnadsberäkningen gällande budgetuppdrag nummer 50 (Ökad bemanning för att förstärka äldreomsorgen, förslag till genomförande) och att till kommunstyrelsen återkomma med en bedömning av tillkommande kostnader under Äldrenämnden kommer i budgetarbetet inför 2016 och framåt att redovisa behoven av förstärkt bemanning nattetid i vårdbostäderna. Begäran om omförhandling av avtal för Ekhult vårdboende. 1. Nattbemanningen vid Ekhults demensboende utökas från och med till följd av Inspektionen för Vård och Omsorgs föreläggande med en personal per natt, totalt 1,93 årsarbetare, till en kostnad motsvarande 720 tkr Äldrenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag 2015 med 720 tkr. FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT: 1. Äldrenämnden medges tilläggsanslag med 720 tkr 2015 som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel för förstärkning inom äldreomsorg. För 2016 överlämnas ärendet till budgetberedningen för finansiering. Kommunstyrelsen Attendo Sverige AB, regionchef Lena Andersson

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (33) 98 Utvecklingsarbete inom IT-stöd för vård, omsorg och socialtjänst under , begäran om medgivande av omdisponerinmg av beviljade resursmedel Dnr ÄN Kommunstyrelsen behandlade ärendet resultathantering i 2013 års budget. I ärendet föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skulle besluta att göra en markering för disposition av tidigare års överskott med tkr och en ny markering för ombudgetering av 2013 års resultat till 2014 med tkr. Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2014, 137, att en ny markering görs med 40 mnkr för teknisk utrustning mm inom äldreomsorgs- och omsorgsområdet. För att få del av markeringen ska berörda nämnder lämna ansökningar till kommunstyrelsen. Utvecklingsarbete inom IT-stöd för vård, omsorg och socialtjänst under , ansökan avseende markeringsmedel.docx 1. Utvecklingsarbete inom IT-stöd för vård, omsorg och socialtjänst under godkänns enligt omsorgskontorets förslag. 2. Finansiering föreslås ske genom omvandling av tkr från ej utnyttjade markeringsmedel avseende nyckelfri hemtjänst. FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Socialnämnden medges att utöka sin internbudget med totalt tkr under för beskrivna insatser. 2. Äldrenämnden medges att utöka sin internbudget med totalt tkr under för beskrivna insatser. 3. Omsorgsnämnden medges att utöka sin internbudget med totalt tkr under för beskrivna insatser. 4. Finansiering sker genom omvandling av tkr från ej utnyttjade markeringsmedel avseende nyckelfri hemtjänst. Kommunstyrelsen

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (33) 99 Budgetuppdrag 51 och 52 tillsammans med regionen utreda gemensam vårdprocess samt utreda vårdansvar för svårt sjuka äldre Dnr ÄN Äldrenämnden har av budgetberedningen fått i uppdrag att tillsammans med regionen utreda gemensamma vårdprocesser samt att utreda vårdansvaret för svårt sjuka äldre. Omsorgskontoret har haft kontakter med såväl Närsjukvården i Centrala Östergötland och Region Östergötland som meddelat att man önskar utreda dessa frågor gemensamt för alla länets kommuner och inte enbart tillsammans med Linköpings kommun. Omsorgskontoret kommer att aktivt delta i detta arbete i syfte att förbättra vården och omsorgen för personer som har vård från båda huvudmännen. Tjänsteskrivelse till nämnd 1. Budgetuppdragen besvaras med att arbetet med att utreda gemensamma vårdprocesser och vårdansvar för svårt sjuka äldre kommer att ske inom Sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO) och Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO). Budgetberedningen

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (33) 100 Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2015 Dnr ÄN Äldrenämndens internbudget för 2015 är tkr, inklusive preliminär justering för demografiska förändringar, fler hemtjänsttimmar än budgeterat och kostnader för abonnemang för mobila trygghetslarm. Nämndens ekonomiska uppföljning per den 30 april 2015 (bilaga) visar ett underskott med tkr vilket motsvarar 0,6 % av nämndens budget som för fyra månader är tkr. I årsutfallsprognosen beräknas ett underskott med tkr. Detta motsvarar 0,7 % av nämndens budget. Enligt gällande princip kommer nämndens budgetram att justeras för demografiska förändringar i slutet av året. Anders Karlsson kommenterar rapporten. Tjänsteskrivelse Delårsrapport per den 30 april Missiv 1. Delårsrapporten per den 30 april med prognos för helår 2015 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen (paragraf, missiv och rapport) Anders Larson (paragraf, missiv och rapport)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (33) 101 Personuppgiftsombud Dnr ÄN I en kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom nämndens ansvarsområde. Datainspektionen har tillsyn över att behandlingen sker enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Enligt PuL ska behandling av personuppgifter anmälas till Datainspektionen. Om ett personuppgiftsombud utses behöver anmälan inte göras. Personuppgiftsombudet, som ska vara en fysisk person, ska självständigt se till att personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Ombudet ska påpeka eventuella brister för personuppgiftsansvarig och vara kontaktperson gentemot Datainspektionen. Ombudet ska föra förteckning över de behandlingar som den personuppgiftsansvarige genomför. Äldrenämnden har tidigare utsett stadsjurist Ragnhild Klintberg till personuppgiftsombud. Kommunledningskontoret föreslår nu att skoljurist Christina Aro Östgren utses till personuppgiftsombud då Ragnhild Klintberg har gått i pension. Personuppgiftsombud docx 1. Stadsjurist Ragnhild Klintberg entledigas som personuppgiftsombud för äldrenämnden. 2. Skoljurist Christina Aro Östgren utses till personuppgiftsombud för äldrenämnden. Christina Aro Östergren Jenny Björkholm

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (33) 102 Blåklints omsorg, ansökan om att bedriva hemtjänst enligt valfrihetssystemet Dnr ÄN Linköpings kommun har sedan gett brukare möjlighet att välja hemtjänstutförare. När kommunen införde Eget val inom hemtjänsten var inte Lag om valfrihetssystem (LOV) antagen. Fr.o.m upphandlar Linköpings kommun hemtjänst enligt LOV. För närvarande är 21 företag godkända för utförande av hemtjänst. Innan ett företag kan påbörja sitt uppdrag ska särskild utbildning för tecknande av s.k. förenklad handläggning samt i förvaltningssystemet Treserva genomgås. Omsorgskontoret föreslår att Blåklints omsorg godkänns för utförande av hemtjänst i form av personlig omvårdnad alla dagar kl samt boserviceinsatser i form av städning, tvätt och inköp vardagar kl inom Linköpings tätort Blåklints omsorg, ansökan om godkännande, tjänsteskrivelse.docx 1. Blåklints omsorg godkänns för utförande av hemtjänst i form av personlig omvårdnad alla dagar kl samt för utförande av hemtjänst i form av boserviceinsatserna städning, tvätt och inköp vardagar kl inom Linköpings kommun. Blåklints omsorg

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (33) 103 Extramamman & Ugglans hemhjälp AB, ansökan om att bedriva hemtjänst enligt LOV Dnr ÄN Linköpings kommun har sedan gett brukare möjlighet att välja hemtjänstutförare. När kommunen införde Eget val inom hemtjänsten var inte Lag om valfrihetssystem (LOV) antagen. Fr.o.m upphandlar Linköpings kommun hemtjänst enligt LOV. Enligt Linköping kommuns förfrågningsunderlag för auktorisation inom valfrihetssystemet för hemtjänst ska utföraren ha kompetens och erfarenhet för att kunna fullgöra uppdraget både vad det gäller att bedriva hemtjänstverksamhet och företagande. Omsorgskontoret bedömer att de särskilda verksamhetskrav vad gäller kompetens och erfarenhet som fastställts i auktorisationsvillkoren inte är uppfyllda av Extramamman & Ugglans hemhjälp AB. Omsorgskontoret bedömer att de verksamhetskrav vad det gäller ledningssystem för kvalitetsarbete inte är uppfyllda på ett fullgott sätt och inte heller de verksamhetskrav vad det gäller verksamhetsansvarig arbetsledare av hemtjänst i form av personlig omvårdnad och boservice. Extramamman & Ugglans hemhjälp AB har i ansökan intygat de krav och förutsättningar som är fastställda i auktorisationsvillkoren och som utföraren ska uppfylla. Dessa krav har inte vidimerats i genomförd utredning vilket styrks av kontaktade referenser. Omsorgskontoret föreslår att Extramamman & Ugglans hemhjälp AB inte godkänns som utförare av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem i Linköpings kommun. Ansökan om bedriva hemtjänst enligt LOV Extramammans & Ugglans hemtjänst.docx 1. Extramamman & Ugglans hemhjälp AB godkänns inte som utförare av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem i Linköpings kommun. Extramamman & Ugglans hemhjälp AB

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (33) 104 Möjetorp/Ullstämma samt vårdbostad Möjetorp, Vardaga, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Äldrenämnden har att ta ställning till uppsägning av avtal med Vardaga AB gällande basansvar, lunchservering, fritidsverksamhet och vårdbostad Möjetorp samt basansvar och lunchservering Ullstämma. Avtalet upphör att gälla om äldrenämnden säger upp det. Kommunens ställningstagande ska ske senast 12 månader före avtalstidens utgång. Vårdbostaden Möjetorp omfattar 8 platser i gruppboende för personer med demenssjukdom, 6 ålderdomshemsplatser samt 7 sjukhemsplatser. Den garanterade beställningsvolymen är 95 %. Kostnaden för verksamheten år 2015 beräknas bli tkr. Basansvar, lunchservering och fritidsverksamhet Möjetorp omfattar 16 servicelägenheter, daglig lunchservering samt 15 timmars fritidsverksamhet per vecka. Kostnaden för verksamheten år 2015 beräknas bli 878 tkr. Basansvar och lunchservering Ullstämma omfattar 25 servicelägenheter och daglig lunchservering. Kostnaden för verksamheten år 2015 beräknas bli 857 tkr. Den totala kostnaden för avtalet beräknas bli tkr. Finansiering för avtalet finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren inklusive gällande avtalsbilagor. Omsorgskontoret föreslår att avtalet inte sägs upp varvid det förlängs två år till och med den 31 augusti Möjetorp, bas, lunch, fritid, vårdbostad samt Ullstämma, bas, lunch, Vardaga AB, ställningstagande.docx 1. Avtalet med Vardaga AB, basansvar, lunchservering, fritidsverksamhet och vårdbostad Möjetorp samt basansvar och lunchservering Ullstämma, sägs inte upp varvid det förlängs två år till och med den 31 augusti Vardaga AB

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (33) 105 Servicehuset Ullstämma, verksamhetsuppdrag till Leanlink avseende fritidsverksamheten Dnr ÄN Avtalet med Leanlink gällande fritidsverksamheten i servicehuset Ullstämma upphör att gälla Äldrenämnden har att ta ställning till fortsatt verksamhetsuppdrag till Leanlink alternativt upphandling av verksamheten. Fritidsverksamheten omfattar 15 timmar per vecka. Kostnaden för verksamheten år 2015 beräknas bli kr. Finansiering för avtalet finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten hittills bedrivits i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren inklusive avtalsbilagor. Omsorgskontoret föreslår att fritidsverksamheten ges som verksamhetsuppdrag till Leanlink fr.o.m. den 1 september 2016 t o m den 31 augusti 2018 och till samma villkor som i nu gällande avtal. Fritidsverksamheten i servicehuset Ullstämma, verksamhetsuppdrag till Leanlink.docx 1. Fritidsverksamheten i servicehuset Ullstämma ges som fortsatt verksamhetsuppdrag till Leanlink fr.o.m. den 1 september 2016 t o m den 31 augusti Verksamhetsuppdraget ges till samma villkor som i nu gällande avtal. Leanlink

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (33) 106 Rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel till personer i ordinärt boende, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Äldrenämnden har att ta ställning till uppsägning av avtal med Leanlink gällande rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel i ordinärt boende i Linköpings kommun. Kommunens ställningstagande ska ske senast 12 månader före avtalstidens utgång. Avtalet upphör att gälla om äldrenämnden säger upp det. Avtalet gällande rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel till personer i ordinärt boende i Linköpings kommun, omfattar timmar per år. Kostnaden för verksamheten år 2015 beräknas bli tkr. Finansiering för avtalet finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren inklusive gällande avtalsbilagor. Omsorgskontoret föreslår att avtalet inte sägs upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel ordinärt boende, Leanlink, ställningstagande till uppsägning.docx 1. Avtalet med Leanlink gällande rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel till personer i ordinärt boende i Linköpings kommun, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Leanlink

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (33) 107 Rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Äldrenämnden har att ta ställning till uppsägning av avtal med Leanlink gällande rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun. Till detta avtal har knutits fyra tilläggsavtal med motsvarande villkor som i grundavtalet. Kommunens ställningstagande ska ske senast 12 månader före avtalstidens utgång. Grundavtalet och tilläggsavtalen upphör att gälla om äldrenämnden säger upp dem. Avtalet gällande rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun omfattar timmar per år. Tilläggsavtalen omfattar totalt timmar per år. Kostnaden för den totala verksamheten år 2015 beräknas bli tkr. Finansiering för grundavtalet och tilläggsavtalen finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren inklusive gällande avtalsbilagor. Rehabiliteringsinsatser samt personliga hjälpmedel i särskilt boende, Leanlink, ställningstagande till uppsägning av avtal.docx 1. Avtalet med Leanlink, rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Fyra tilläggsavtal till avtalet med Leanlink, rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun, sägs inte upp varvid de förlängs med två år till och med den 31 augusti Leanlink

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (33) 108 Stödteam för demenssjuka och deras anhöriga, demensteamet, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Avtalet med Leanlink, rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Fyra tilläggsavtal till avtalet med Leanlink, rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun, sägs inte upp varvid de förlängs med två år till och med den 31 augusti Stödteam för demenssjuka och deras anhöriga, Leanlink, ställnignstagande till uppsägning av avtal.docx 1. Avtalet med Leanlink, stödteam för demenssjuka och deras anhöriga, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Leanlink

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (33) 109 Kulturaktiviteter och stöd till äldreomsorgens fritidsverksamheter, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Äldrenämnden har att ta ställning till uppsägning av avtal med Leanlink gällande kulturaktiviteter och stöd till äldreomsorgens fritidsverksamheter. Kommunens ställningstagande ska ske senast 12 månader före avtalstidens utgång. Avtalet upphör att gälla om äldrenämnden säger upp det. Avtalet omfattar kulturaktiviteter motsvarande timmar per år samt stöd till äldreomsorgens fritidsverksamheter motsvarande två årsarbetare per år. Den totala kostnaden för avtalet 2015 beräknas bli tkr. Finansiering för avtalet finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren inklusive gällande avtalsbilagor. Omsorgskontoret föreslår att avtalet inte sägs upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Kultur och fritid, Leanlink, ställningstagande till uppsägning av avtal.docx 1. Avtalet med Leanlink, kulturaktiviteter och stöd till äldreomsorgens fritidsverksamheter, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Leanlink

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (33) 110 Internationella vänskapsföreningen, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Äldrenämnden har att ta ställning till uppsägning av avtal med Internationella Vänskapsföreningen, stöd- och kontaktverksamhet för äldre invandrare. Kommunens ställningstagande ska ske före avtalstidens utgång. Avtalet upphör att gälla om äldrenämnden säger upp det. Avtalet omfattar stöd- och kontaktverksamhet för äldre invandrare. Verksamheten ska bedrivas 40 timmar per vecka. Den totala kostnaden för avtalet 2015 beräknas bli 386 tkr. Finansiering för avtalet finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren. Omsorgskontoret föreslår att avtalet inte sägs upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 december Internationella vänskapsföreningen, ställningstagande till uppsägning av avtal.docx 1. Avtalet med Internationella Vänskapsföreningen, stöd- och kontaktverksamhet för äldre invandrare, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 december Internationella vänskapsföreningen

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (33) 111 Månadsrapport april, nyckeltal hemtjänst Dnr ÄN Omsorgskontoret redovisar på uppdrag av kommunstyrelsen månadsvis statistik som ingår i handling till kommunstyrelsen Månadsrapport, utvalda nyckeltal för ekonomi, verksamhet och personal. Omsorgskontorets redovisning omfattar hemtjänststatistik, antal hemtjänsttimmar totalt för omsorgs- och äldrenämnden samt statistik över vårddygn inom HVB-unga. I denna månadsrapport till äldrenämnden redovisas enbart statistik som gäller hemtjänst. Tjänsteskrivelse, månadsrapport april rev Redovisningen noteras.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (33) 112 Rapport Omsorg om miljön Dnr ÄN Äldre- och omsorgsnämnden har i avtal överenskommit med Leanlink om stöd till utförarnas miljöarbete. Syftet är att utförare skall arbeta strukturerat och effektivt med miljöförbättrande åtgärder. Omsorg om miljön skall årligen genomföra en uppföljning och redovisa hur långt de olika utförarna kommit i sitt miljöarbete. Omsorg om miljön har inkommit med en rapport om 2014 års miljöarbete. Av uppföljningen framgår att ett 70-tal enheter arbetar med Omsorg om miljön. Omsorg om miljön har poängsatt de olika miljöåtgärder som utförarna kan välja. Har utförarna nått 10 eller fler åtgärdspoäng bedömer Omsorg om miljön att man uppnått en bra/godkänd nivå. Av rapporten framkommer att i stort sett alla vårdbostadsverksamheter arbetar med miljöåtgärder. I rapporten saknas med några undantag hur hemtjänstutförarna arbetar med miljöåtgärder. Informationen föreslås noteras och Omsorg om miljön föreslås få i uppdrag att även redovisa hemtjänstutförarnas miljöarbete. Rapport YTTRANDEN Fredrik Lundén (M) läser upp en gemensam protokollsanteckning med (C) och (KD). Eva Lindh (S) framför att koalition för Linköping önskar stärka miljöarbetet utifrån nämnderna förutsättningar och att den ambitionen tillsammans med minoritetens synpunkter vid dagens sammanträde kan ingå i det arbete som görs i samband med att nämnden ska fastställa kommande förfrågningsunderlag/verksamhetsuppdrag. 1. Informationen noteras. 2. Omsorg om miljön får i uppdrag att vid nästa redovisning även redovisa hemtjänstutförarna miljöarbete.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (33) PROTOKOLLSANTECKNINGAR M, C och KD lämnar följande gemensamma anteckning till protokollet: Vi ställer oss bakom dagens notering av informationen beträffande utförarnas miljöarbete. Vi är också mycket positiva till att man utvärderar utförarna efter deras miljöarbete. Den utvärderingen måste dock fortsättningsvis ske utifrån parametrar som politiken godkänt, och som stämmer överens med kommunens övriga miljöarbete. Så är tyvärr inte faller för närvarande. Leanlink

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (33) 113 Rapporter Dnr ÄN Enhetsråd Gammelgården 2 Enhetsråd Valthornsgatan, röd 3 Enhetsråd Valthornsgatan, Grön 4 Enhetsråd Valthornsgatan, Blå 5 Enhetsråd Johannelund grannskapshus 6 Enhetsråd Tannefors servicehus 7 Enhetsråd Linghem 8 Socialtjänst utan biståndsbedömning Anita Jonasson Kroon (M) ser gärna att äldrenämnden får ta del av slutrapporten från Östgötakommissionen för folkhälsa. Eva Lindh (S) berättar att presidiet kommer planera för en muntlig information vid lämpligt tillfälle i höst med medverkan av Susanne Stålhammar från kommunledningskontoret. Omsorgskontoret undersöker om det går att skicka slutrapporten digitalt. 1. Rapporterna noteras.

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (33) 114 Konferensinbjudningar Dnr ÄN FoU-Centrum för vård, omsorg och socialt arbete: Inspirationsdag, Missionskyrkan den 29 maj Äldrenämnden medger att de som önskar får delta i seminariet. Anmälan senast den 26 maj. FoU-Centrum för vård, omsorg och socialt arbete: Redovisning av en nationell kartläggning av öppna sociala tjänster, Omsorgskontoret den 27 maj kl 09:00-10:00. Eva Lindh (S) samt i övrigt de som önskar får delta i seminariet. Anmälan senast den 25 maj. KommunLex, Göteborg den 8 juni, Kvalitetssystem med beaktande av ökade och tydliggjorda krav på äldre- och funktionshindersomsorgen. Tommy Hjert (S) samt i övrigt de som önskar får delta i seminariet. Anmälan senast den 25 maj.

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (33) 115 Delegationsbeslut, redovisning Dnr ÄN Peder Ellison Omsorgsdirektör Än Valthornsgatan, Leanlink. Förlängning av ersättning för extra personalinsatser i ett individuellt ärende.

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (33) 116 Handlingar för kännedom Dnr ÄN För äldrenämndens kännedom redovisas nedanstående handlingar: a) Nya ärenden b) Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015 c) Ks 185 d) Ks 195 e) Minnesanteckningar från gemensamt presidium f) Lex Sarah

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (33) 117 Förrättningar Dnr ÄN Förrättningar redovisas på blanketter för godkännande. 1. Förrättningarna godkänns.

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (33) 118 Övrigt På initiativ av Nicolina Friström (S) påminns nämnden om att sammanträdet i juni börjar kl 08:30.

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-29 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 16:00 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Sekreterare... Paragrafer 42

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Äldrenämnden 2014-10-23 198 (223) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:30-16:20 Beslutande Liselotte Fager (KD), ordförande Ali Hajar (S), vice ordförande Anita Jonasson Kroon (M) Håkan Enquist

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2010-02-19 1 () Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Mari-Anne Andersson Sekreterare...

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-02-17 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde Ärende 2 Aktuell kösituation Den 28 januari hade 18 personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader. Tre personer hade väntat

Läs mer

2010-02-18 Äldrenämnden

2010-02-18 Äldrenämnden 1 2010-02-18 Äldrenämnden Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Verde, kl 09:00 11:50 Beslutande Övriga deltagande Paul Lindvall (M) ordförande Lena Micko (S) vice ordförande AnnCathrine Hjerdt (M) 182187 Christian Gustavsson

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2009-09-11 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Sven Nilsson Sekreterare... Paragrafer

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Björn Siljeström (MP)

Björn Siljeström (MP) 1/6 Plats och tid Glunten, Kommunhuset Strängnäs kl. 16:00-16:55 Paragrafer 1-7 Beslutande Se deltagarlista på sida 2 Närvarande ersättare Se deltagarlista på sida 2 Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-10-03 1(12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, Kl. 15.00-16.45 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-19 147 (167) Plats och tid Socialkontoret, Nämndrummet, kl 14.15-16.20 Beslutande Niklas Borg (M) ordförande Elisabeth Gustafsson (S) Josefin Leone (M) Birgitta Ranada (M) Owe Lundén

Läs mer

Uppsala "KOMMUN ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT

Uppsala KOMMUN ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT "KOMMUN ALDRENAMNDENS 1(9) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Ledamöter: Vattenhästen, 15:00-18:20 Ebba Busch (KD), ordförande Mats Hansén (M), 1 :e vice ordförande Caroline Andersson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANK Sammanträdesrum kl. 13:15-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Uppsala "KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(7) Erica Närlinge (FP)

Uppsala KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(7) Erica Närlinge (FP) "KOMMUN ALDRENAMNDENS 1(7) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Storskogen, 16:00-18:15 Ledamöter: Ebba Busch (KD), ordförande Ersättare: Lars O Ericsson (C) Caroline Andersson (S), 2:e vice Eva Adler

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-11-04 157 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Lars Nihlén, (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

2012-10-04. Ann-Margret Pfeifer (s) tjänstgörande ers.

2012-10-04. Ann-Margret Pfeifer (s) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-04 Äldrenämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 15 00 16 35 ande Susanne Lundgren (m) Sune Håkansson (rp) Bo Johansson (s) 111 Birger S Svensson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet (9) Vård- och omsorgsutskottet 2012-05-23 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.00 ande Övriga deltagande Utses att justera Eva Folkesdotter-Paradis (M), ordförande Annika Olsson

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD) 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Tjänstgörande ersättare Stefan Sturesson (M)

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde 1 Äldrenämnden 2007-02-28 Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013 20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.30 Beslutande Susanne Lundgren (M) Sune Håkansson (RP) Bo Johansson (S) Anders Lund (M) Birger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-29 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 16:00 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Sekreterare... Paragrafer 42-53

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Eva Svedberg, s Conny Daag, m Britt Wireland Sorpola, s Jonny Bengtsson, s Lizette

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Kommunkontoret, måndag 20 juni 2016, kl 13:00. Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Kommunkontoret, måndag 20 juni 2016, kl 13:00. Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN- Plats och tid Kroksbo, Enåker kl 09:00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Karl-Arne T Larsson (C) Ljiljana Micic (LP) Gudrun Wängelin Lernskog (C) Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 09:30-10:45 M MP S C S ChrisTina Yngvesson, Västra Götalandsregionen Göran Larsson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

1(12) 2014-06-26. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(12) 2014-06-26. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 26 juni 2014, kl. 16.00-19.30 Ajournering 17.30-17.55 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Nicolas Bremell (M) Asta Olsson (C) Enar

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde 1 Äldrenämnden 2009-04-23 Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD), telefon 013 20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tjänstgörande ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tjänstgörande ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 18.50 69-82 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Marina Borneblad (MP) Karin Olsson (M) Olli Högström (M) Margaretha

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Anette Söderström Birgitta Harsbo Monica Klarvik, 64 Magnus Lander (mp) Ann Lagerlöf. Solveig Eriksson Socialförvaltningen

Anette Söderström Birgitta Harsbo Monica Klarvik, 64 Magnus Lander (mp) Ann Lagerlöf. Solveig Eriksson Socialförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) 2011-08-30 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2003-12-17 191 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp) Björn

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, Fredagen den 26 november kl. 09.00-09.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet kl:

Lilla sammanträdesrummet kl: Omsorgsnämnden 2012-04-18 1 (10) Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet kl:14.00-15.30 Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Ann Brodin Thorsson (KD) Karl-Gustav Lindbäck

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer