SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:30-14:55 Beslutande Eva Lindh (S) ordförande - from 98 Fredrik Lundén (M) vice ordförande - ordförande tom 97 Mikael Sanfridson (S) Nicolina Friström (S) Sven-Åke Lundh (S) Effat Mirsafdari (MP) Monika Broman (FP) Anita Jonasson Kroon (M) Hans Eneroth (C) Uba Adén (S) - för Eva Lindh (S) tom 97 Håkan Enquist (M) - för Annie Widerberg (M) Inge Svensson (C) - för Fredrik Topplund (KD) Övriga deltagande Se nästa sida Paragrafer Utses att justera Sven-Åke Lundh Sekreterare Anders Petersson Ordförande Eva Lindh Fredrik Lundén Justerande Sven-Åke Lundh ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Äldrenämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (33) Övriga deltagande Ersättare (icke tjänstgörande) Uba Adén (S) Tommy Hjert (S) Hatidza Salcinovic (S) Joaquim Larsson (S) Oskar Lyding (MP) Jan Törnfeldt (M) Magnus Redin (M) Övriga Ellison Peder, omsorgskontoret Viman Elisabeth, omsorgskontoret Karlsson Anders, omsorgskontoret Svensson Maria, omsorgskontoret Fristedt John, omsorgskontoret - tom 99 Lindahl Maria, kvalitets- och utvärderingskontoret Agebjörn Hafström Anna, omsorgskontoret - tom 99 Petersson Anders, sekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (33) Innehållsförteckning Ärende Sida 93 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015: Aktuell kösituation Komplettering till mål nr 940:15 - överklagande av förvaltningsrättens i Jönköping dom, mål nr Spinnrocken/Gläntan, begäran om tilläggsanslag för att finansiera utöjkad nattbemanning efter omförhandling med Bräcke Diakoni Ekhult, Attendo, begäran om omförhandling av avtal gällande bemanning nattetid Utvecklingsarbete inom IT-stöd för vård, omsorg och socialtjänst under , begäran om medgivande av omdisponerinmg av beviljade resursmedel Budgetuppdrag 51 och 52 tillsammans med regionen utreda gemensam vårdprocess samt utreda vårdansvar för svårt sjuka äldre Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår Personuppgiftsombud Blåklints omsorg, ansökan om att bedriva hemtjänst enligt valfrihetssystemet Extramamman & Ugglans hemhjälp AB, ansökan om att bedriva hemtjänst enligt LOV Möjetorp/Ullstämma samt vårdbostad Möjetorp, Vardaga, ställningstagande till uppsägning av avtal Servicehuset Ullstämma, verksamhetsuppdrag till Leanlink avseende fritidsverksamheten Rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel till personer i ordinärt boende, ställningstagande till uppsägning av avtal Rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre, ställningstagande till uppsägning av avtal Stödteam för demenssjuka och deras anhöriga, demensteamet, ställningstagande till uppsägning av avtal Kulturaktiviteter och stöd till äldreomsorgens fritidsverksamheter, ställningstagande till uppsägning av avtal Internationella vänskapsföreningen, ställningstagande till uppsägning av avtal Månadsrapport april, nyckeltal hemtjänst Rapport Omsorg om miljön... 26

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (33) 113 Rapporter Konferensinbjudningar Delegationsbeslut, redovisning Handlingar för kännedom Förrättningar Övrigt... 33

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (33) 93 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Dnr ÄN Linköpings kommun har inbjudits att yttra sig över en statlig utredning som haft till uppgift att se över lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar, SOU 2015:20. Elisabeth Viman föredrar utredningens huvudsakliga innehåll och slutsatser. Vid omsorgsnämndens och äldrenämndens sammanträde i juni kommer omsorgskontoret att presentera förslag till yttrande. Betänkandets sammanfattning är utsänd till äldrenämnden. 1. Informationen noteras.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (33) 94 Aktuell kösituation 2015 Dnr ÄN Socialkontoret redovisar varje månad statistik avseende kösituationen för olika boendeformer, växelvård samt dagverksamhet. Från och med 2014 redovisas statistiken könsuppdelat. Redovisningen visar kösituationen vid en viss dag varje månad. Den nu aktuella redovisningen avser förhållandena den 30 april Kösituation mars april.docx 1. Redovisningen noteras. Socialnämnden (paragraf plus redovisning)

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (33) 95 Komplettering till mål nr 940:15 - överklagande av förvaltningsrättens i Jönköping dom, mål nr Dnr ÄN Äldrenämnden beslutade att överklaga förvaltningsrättens i Jönköpings dom, mål nr Linköpings kommun har erhållit prövningstillstånd i kammarrätten och utvecklar i denna handling de grunder och omständigheter som stöd för att förvaltningsrättens dom skall undanröjas och att inspektionen för vård och omsorgs beslut upphävs. Det kompletterande yttrandet har utarbetats av chefsjuristen i samråd med omsorgskontoret och socialkontoret. Överklagande IVO-grunder 1. Äldrenämnden godkänner kompletterande yttrande till Kammarrätten i Jönköping. Jenny Björkholm

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (33) 96 Spinnrocken/Gläntan, begäran om tilläggsanslag för att finansiera utöjkad nattbemanning efter omförhandling med Bräcke Diakoni Dnr ÄN Äldrenämnden tog beslut i ärendet om beviljande av ersättning för förstärkt bemanning nattetid vid Bräcke Diakonis demensboende Spinnrocken/ Gläntan med en personal per natt från och med och tills vidare till en kostnad av cirka 960 tkr per år. Finansiering sker med resursmedel som finns i kommunstyrelsens budget 2015 med tkr och som avser förstärkt bemanning inom äldreomsorgen. I äldrenämndens beslut saknas förslag att kommunstyrelsen ska medge tilläggsanslag med 720 tkr. för att täcka den förstärkta bemanningen vid Spinnrocken/ Gläntans demensboende för Omsorgskontoret föreslår äldrenämnden att ta beslut om att ansöka hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag 2015 med 720 tkr. Äldrenämnden föreslås att i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti redovisa kostnadsberäkningen gällande budgetuppdrag nummer 50 (Ökad bemanning för att förstärka äldreomsorgen, förslag till genomförande) och att till kommunstyrelsen återkomma med en bedömning av tillkommande kostnader under Äldrenämnden kommer i budgetarbetet inför 2016 och framåt att redovisa behoven av förstärkt bemanning nattetid i vårdbostäderna. Uppföljning kommer att ske inom ramen för budgetuppdraget som gäller förstärkt bemanning inom äldreomsorgen med prioritering nattetid. Ekonomichefen vid omsorgs- och äldreförvaltningen bedömer att kostnaderna inte ryms inom nämndens ram och föreslår att ansökan görs om tilläggsanslag. Samråd har skett med ekonomi och finans som tillstyrker förslaget till finansiering. Spinnrocken Gläntan, utökning nattbemanning rev Äldrenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag 2015 med för att finansiera utökad nattbemanning vid Spinnrockens/Gläntans demensboende från och med till följd av Inspektionen för Vård och Omsorgs föreläggande med en personal per natt, totalt 1,93 årsarbetare.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (33) FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT: 1. Äldrenämnden medges tilläggsanslag med 720 tkr 2015 som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel för förstärkning inom äldreomsorgen. För 2016 överlämnas ärendet till budgetberedningen för finansiering. Kommunstyrelsen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (33) 97 Ekhult, Attendo, begäran om omförhandling av avtal gällande bemanning nattetid Dnr ÄN Inspektionen för vård och omsorg förelägger med stöd av 13 kap. 8 Socialtjänstlagen, demensboendet Ekhult, Attendo Sverige AB att senast den 1 juni 2015 vid vite om 800 tkr. att säkerställa att samtliga boendeenheter där personer med demenssjukdom befinner sig är bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende samt att enskild som inte kan öppna dörren till enheten får hjälp med detta eller annat stöd utan dröjsmål. Mot bakgrund av den rättsprocess som tidigare genomförts gällande bemanning i särskilda boenden där prövningstillstånd i högre instans inte beviljats har Attendo Sverige AB inte överklagat IVO:s beslut om föreläggande. Attendo Sverige AB har sedan avtal med Linköpings kommun att driva verksamheten vid Ekhults vårdboende. Ekhults vårdboende består av två huskroppar med förbindelse i källarplan. I den ena huskroppen finns ett korttidsboende i två plan med för närvarande 23 platser, I den andra huskroppen finns två enheter för personer med demenssjukdom i två plan för personer med demenssjukdom. Attendo Sverige AB Attendo uppger att de omfördelningar vad det gäller personalbemanningen som varit möjliga inom avtalet för att säkerställa myndighetskravet är genomförda. Omsorgskontoret föreslår att Attendos begäran av förstärkt grundbemanning genom en personal per natt på Ekhults demensboende medges. Omsorgskontoret föreslår att äldrenämnden beslutar att Attendos demensboende Ekhult beviljas ersättning för förstärkt bemanning nattetid med en personal per natt from tills vidare till en kostnad av cirka 960 tkr per helår. Omsorgskontoret kommer genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering av nattbemanningen säkerställa att samtliga demensboendeenheter på Ekhult bemannas på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. Finansiering föreslås ske genom ansökan till kommunstyrelsen om tilläggsanslag 2015 med 720 tkr. Årskostnaden är 960 tkr.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (33) Äldrenämnden föreslås att i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti redovisa kostnadsberäkningen gällande budgetuppdrag nummer 50 (Ökad bemanning för att förstärka äldreomsorgen, förslag till genomförande) och att till kommunstyrelsen återkomma med en bedömning av tillkommande kostnader under Äldrenämnden kommer i budgetarbetet inför 2016 och framåt att redovisa behoven av förstärkt bemanning nattetid i vårdbostäderna. Begäran om omförhandling av avtal för Ekhult vårdboende. 1. Nattbemanningen vid Ekhults demensboende utökas från och med till följd av Inspektionen för Vård och Omsorgs föreläggande med en personal per natt, totalt 1,93 årsarbetare, till en kostnad motsvarande 720 tkr Äldrenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag 2015 med 720 tkr. FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT: 1. Äldrenämnden medges tilläggsanslag med 720 tkr 2015 som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel för förstärkning inom äldreomsorg. För 2016 överlämnas ärendet till budgetberedningen för finansiering. Kommunstyrelsen Attendo Sverige AB, regionchef Lena Andersson

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (33) 98 Utvecklingsarbete inom IT-stöd för vård, omsorg och socialtjänst under , begäran om medgivande av omdisponerinmg av beviljade resursmedel Dnr ÄN Kommunstyrelsen behandlade ärendet resultathantering i 2013 års budget. I ärendet föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skulle besluta att göra en markering för disposition av tidigare års överskott med tkr och en ny markering för ombudgetering av 2013 års resultat till 2014 med tkr. Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2014, 137, att en ny markering görs med 40 mnkr för teknisk utrustning mm inom äldreomsorgs- och omsorgsområdet. För att få del av markeringen ska berörda nämnder lämna ansökningar till kommunstyrelsen. Utvecklingsarbete inom IT-stöd för vård, omsorg och socialtjänst under , ansökan avseende markeringsmedel.docx 1. Utvecklingsarbete inom IT-stöd för vård, omsorg och socialtjänst under godkänns enligt omsorgskontorets förslag. 2. Finansiering föreslås ske genom omvandling av tkr från ej utnyttjade markeringsmedel avseende nyckelfri hemtjänst. FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Socialnämnden medges att utöka sin internbudget med totalt tkr under för beskrivna insatser. 2. Äldrenämnden medges att utöka sin internbudget med totalt tkr under för beskrivna insatser. 3. Omsorgsnämnden medges att utöka sin internbudget med totalt tkr under för beskrivna insatser. 4. Finansiering sker genom omvandling av tkr från ej utnyttjade markeringsmedel avseende nyckelfri hemtjänst. Kommunstyrelsen

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (33) 99 Budgetuppdrag 51 och 52 tillsammans med regionen utreda gemensam vårdprocess samt utreda vårdansvar för svårt sjuka äldre Dnr ÄN Äldrenämnden har av budgetberedningen fått i uppdrag att tillsammans med regionen utreda gemensamma vårdprocesser samt att utreda vårdansvaret för svårt sjuka äldre. Omsorgskontoret har haft kontakter med såväl Närsjukvården i Centrala Östergötland och Region Östergötland som meddelat att man önskar utreda dessa frågor gemensamt för alla länets kommuner och inte enbart tillsammans med Linköpings kommun. Omsorgskontoret kommer att aktivt delta i detta arbete i syfte att förbättra vården och omsorgen för personer som har vård från båda huvudmännen. Tjänsteskrivelse till nämnd 1. Budgetuppdragen besvaras med att arbetet med att utreda gemensamma vårdprocesser och vårdansvar för svårt sjuka äldre kommer att ske inom Sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO) och Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO). Budgetberedningen

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (33) 100 Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2015 Dnr ÄN Äldrenämndens internbudget för 2015 är tkr, inklusive preliminär justering för demografiska förändringar, fler hemtjänsttimmar än budgeterat och kostnader för abonnemang för mobila trygghetslarm. Nämndens ekonomiska uppföljning per den 30 april 2015 (bilaga) visar ett underskott med tkr vilket motsvarar 0,6 % av nämndens budget som för fyra månader är tkr. I årsutfallsprognosen beräknas ett underskott med tkr. Detta motsvarar 0,7 % av nämndens budget. Enligt gällande princip kommer nämndens budgetram att justeras för demografiska förändringar i slutet av året. Anders Karlsson kommenterar rapporten. Tjänsteskrivelse Delårsrapport per den 30 april Missiv 1. Delårsrapporten per den 30 april med prognos för helår 2015 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen (paragraf, missiv och rapport) Anders Larson (paragraf, missiv och rapport)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (33) 101 Personuppgiftsombud Dnr ÄN I en kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom nämndens ansvarsområde. Datainspektionen har tillsyn över att behandlingen sker enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Enligt PuL ska behandling av personuppgifter anmälas till Datainspektionen. Om ett personuppgiftsombud utses behöver anmälan inte göras. Personuppgiftsombudet, som ska vara en fysisk person, ska självständigt se till att personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Ombudet ska påpeka eventuella brister för personuppgiftsansvarig och vara kontaktperson gentemot Datainspektionen. Ombudet ska föra förteckning över de behandlingar som den personuppgiftsansvarige genomför. Äldrenämnden har tidigare utsett stadsjurist Ragnhild Klintberg till personuppgiftsombud. Kommunledningskontoret föreslår nu att skoljurist Christina Aro Östgren utses till personuppgiftsombud då Ragnhild Klintberg har gått i pension. Personuppgiftsombud docx 1. Stadsjurist Ragnhild Klintberg entledigas som personuppgiftsombud för äldrenämnden. 2. Skoljurist Christina Aro Östgren utses till personuppgiftsombud för äldrenämnden. Christina Aro Östergren Jenny Björkholm

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (33) 102 Blåklints omsorg, ansökan om att bedriva hemtjänst enligt valfrihetssystemet Dnr ÄN Linköpings kommun har sedan gett brukare möjlighet att välja hemtjänstutförare. När kommunen införde Eget val inom hemtjänsten var inte Lag om valfrihetssystem (LOV) antagen. Fr.o.m upphandlar Linköpings kommun hemtjänst enligt LOV. För närvarande är 21 företag godkända för utförande av hemtjänst. Innan ett företag kan påbörja sitt uppdrag ska särskild utbildning för tecknande av s.k. förenklad handläggning samt i förvaltningssystemet Treserva genomgås. Omsorgskontoret föreslår att Blåklints omsorg godkänns för utförande av hemtjänst i form av personlig omvårdnad alla dagar kl samt boserviceinsatser i form av städning, tvätt och inköp vardagar kl inom Linköpings tätort Blåklints omsorg, ansökan om godkännande, tjänsteskrivelse.docx 1. Blåklints omsorg godkänns för utförande av hemtjänst i form av personlig omvårdnad alla dagar kl samt för utförande av hemtjänst i form av boserviceinsatserna städning, tvätt och inköp vardagar kl inom Linköpings kommun. Blåklints omsorg

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (33) 103 Extramamman & Ugglans hemhjälp AB, ansökan om att bedriva hemtjänst enligt LOV Dnr ÄN Linköpings kommun har sedan gett brukare möjlighet att välja hemtjänstutförare. När kommunen införde Eget val inom hemtjänsten var inte Lag om valfrihetssystem (LOV) antagen. Fr.o.m upphandlar Linköpings kommun hemtjänst enligt LOV. Enligt Linköping kommuns förfrågningsunderlag för auktorisation inom valfrihetssystemet för hemtjänst ska utföraren ha kompetens och erfarenhet för att kunna fullgöra uppdraget både vad det gäller att bedriva hemtjänstverksamhet och företagande. Omsorgskontoret bedömer att de särskilda verksamhetskrav vad gäller kompetens och erfarenhet som fastställts i auktorisationsvillkoren inte är uppfyllda av Extramamman & Ugglans hemhjälp AB. Omsorgskontoret bedömer att de verksamhetskrav vad det gäller ledningssystem för kvalitetsarbete inte är uppfyllda på ett fullgott sätt och inte heller de verksamhetskrav vad det gäller verksamhetsansvarig arbetsledare av hemtjänst i form av personlig omvårdnad och boservice. Extramamman & Ugglans hemhjälp AB har i ansökan intygat de krav och förutsättningar som är fastställda i auktorisationsvillkoren och som utföraren ska uppfylla. Dessa krav har inte vidimerats i genomförd utredning vilket styrks av kontaktade referenser. Omsorgskontoret föreslår att Extramamman & Ugglans hemhjälp AB inte godkänns som utförare av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem i Linköpings kommun. Ansökan om bedriva hemtjänst enligt LOV Extramammans & Ugglans hemtjänst.docx 1. Extramamman & Ugglans hemhjälp AB godkänns inte som utförare av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem i Linköpings kommun. Extramamman & Ugglans hemhjälp AB

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (33) 104 Möjetorp/Ullstämma samt vårdbostad Möjetorp, Vardaga, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Äldrenämnden har att ta ställning till uppsägning av avtal med Vardaga AB gällande basansvar, lunchservering, fritidsverksamhet och vårdbostad Möjetorp samt basansvar och lunchservering Ullstämma. Avtalet upphör att gälla om äldrenämnden säger upp det. Kommunens ställningstagande ska ske senast 12 månader före avtalstidens utgång. Vårdbostaden Möjetorp omfattar 8 platser i gruppboende för personer med demenssjukdom, 6 ålderdomshemsplatser samt 7 sjukhemsplatser. Den garanterade beställningsvolymen är 95 %. Kostnaden för verksamheten år 2015 beräknas bli tkr. Basansvar, lunchservering och fritidsverksamhet Möjetorp omfattar 16 servicelägenheter, daglig lunchservering samt 15 timmars fritidsverksamhet per vecka. Kostnaden för verksamheten år 2015 beräknas bli 878 tkr. Basansvar och lunchservering Ullstämma omfattar 25 servicelägenheter och daglig lunchservering. Kostnaden för verksamheten år 2015 beräknas bli 857 tkr. Den totala kostnaden för avtalet beräknas bli tkr. Finansiering för avtalet finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren inklusive gällande avtalsbilagor. Omsorgskontoret föreslår att avtalet inte sägs upp varvid det förlängs två år till och med den 31 augusti Möjetorp, bas, lunch, fritid, vårdbostad samt Ullstämma, bas, lunch, Vardaga AB, ställningstagande.docx 1. Avtalet med Vardaga AB, basansvar, lunchservering, fritidsverksamhet och vårdbostad Möjetorp samt basansvar och lunchservering Ullstämma, sägs inte upp varvid det förlängs två år till och med den 31 augusti Vardaga AB

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (33) 105 Servicehuset Ullstämma, verksamhetsuppdrag till Leanlink avseende fritidsverksamheten Dnr ÄN Avtalet med Leanlink gällande fritidsverksamheten i servicehuset Ullstämma upphör att gälla Äldrenämnden har att ta ställning till fortsatt verksamhetsuppdrag till Leanlink alternativt upphandling av verksamheten. Fritidsverksamheten omfattar 15 timmar per vecka. Kostnaden för verksamheten år 2015 beräknas bli kr. Finansiering för avtalet finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten hittills bedrivits i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren inklusive avtalsbilagor. Omsorgskontoret föreslår att fritidsverksamheten ges som verksamhetsuppdrag till Leanlink fr.o.m. den 1 september 2016 t o m den 31 augusti 2018 och till samma villkor som i nu gällande avtal. Fritidsverksamheten i servicehuset Ullstämma, verksamhetsuppdrag till Leanlink.docx 1. Fritidsverksamheten i servicehuset Ullstämma ges som fortsatt verksamhetsuppdrag till Leanlink fr.o.m. den 1 september 2016 t o m den 31 augusti Verksamhetsuppdraget ges till samma villkor som i nu gällande avtal. Leanlink

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (33) 106 Rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel till personer i ordinärt boende, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Äldrenämnden har att ta ställning till uppsägning av avtal med Leanlink gällande rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel i ordinärt boende i Linköpings kommun. Kommunens ställningstagande ska ske senast 12 månader före avtalstidens utgång. Avtalet upphör att gälla om äldrenämnden säger upp det. Avtalet gällande rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel till personer i ordinärt boende i Linköpings kommun, omfattar timmar per år. Kostnaden för verksamheten år 2015 beräknas bli tkr. Finansiering för avtalet finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren inklusive gällande avtalsbilagor. Omsorgskontoret föreslår att avtalet inte sägs upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel ordinärt boende, Leanlink, ställningstagande till uppsägning.docx 1. Avtalet med Leanlink gällande rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel till personer i ordinärt boende i Linköpings kommun, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Leanlink

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (33) 107 Rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Äldrenämnden har att ta ställning till uppsägning av avtal med Leanlink gällande rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun. Till detta avtal har knutits fyra tilläggsavtal med motsvarande villkor som i grundavtalet. Kommunens ställningstagande ska ske senast 12 månader före avtalstidens utgång. Grundavtalet och tilläggsavtalen upphör att gälla om äldrenämnden säger upp dem. Avtalet gällande rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun omfattar timmar per år. Tilläggsavtalen omfattar totalt timmar per år. Kostnaden för den totala verksamheten år 2015 beräknas bli tkr. Finansiering för grundavtalet och tilläggsavtalen finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren inklusive gällande avtalsbilagor. Rehabiliteringsinsatser samt personliga hjälpmedel i särskilt boende, Leanlink, ställningstagande till uppsägning av avtal.docx 1. Avtalet med Leanlink, rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Fyra tilläggsavtal till avtalet med Leanlink, rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun, sägs inte upp varvid de förlängs med två år till och med den 31 augusti Leanlink

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (33) 108 Stödteam för demenssjuka och deras anhöriga, demensteamet, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Avtalet med Leanlink, rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Fyra tilläggsavtal till avtalet med Leanlink, rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun, sägs inte upp varvid de förlängs med två år till och med den 31 augusti Stödteam för demenssjuka och deras anhöriga, Leanlink, ställnignstagande till uppsägning av avtal.docx 1. Avtalet med Leanlink, stödteam för demenssjuka och deras anhöriga, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Leanlink

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (33) 109 Kulturaktiviteter och stöd till äldreomsorgens fritidsverksamheter, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Äldrenämnden har att ta ställning till uppsägning av avtal med Leanlink gällande kulturaktiviteter och stöd till äldreomsorgens fritidsverksamheter. Kommunens ställningstagande ska ske senast 12 månader före avtalstidens utgång. Avtalet upphör att gälla om äldrenämnden säger upp det. Avtalet omfattar kulturaktiviteter motsvarande timmar per år samt stöd till äldreomsorgens fritidsverksamheter motsvarande två årsarbetare per år. Den totala kostnaden för avtalet 2015 beräknas bli tkr. Finansiering för avtalet finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren inklusive gällande avtalsbilagor. Omsorgskontoret föreslår att avtalet inte sägs upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Kultur och fritid, Leanlink, ställningstagande till uppsägning av avtal.docx 1. Avtalet med Leanlink, kulturaktiviteter och stöd till äldreomsorgens fritidsverksamheter, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Leanlink

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (33) 110 Internationella vänskapsföreningen, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Äldrenämnden har att ta ställning till uppsägning av avtal med Internationella Vänskapsföreningen, stöd- och kontaktverksamhet för äldre invandrare. Kommunens ställningstagande ska ske före avtalstidens utgång. Avtalet upphör att gälla om äldrenämnden säger upp det. Avtalet omfattar stöd- och kontaktverksamhet för äldre invandrare. Verksamheten ska bedrivas 40 timmar per vecka. Den totala kostnaden för avtalet 2015 beräknas bli 386 tkr. Finansiering för avtalet finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren. Omsorgskontoret föreslår att avtalet inte sägs upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 december Internationella vänskapsföreningen, ställningstagande till uppsägning av avtal.docx 1. Avtalet med Internationella Vänskapsföreningen, stöd- och kontaktverksamhet för äldre invandrare, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 december Internationella vänskapsföreningen

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (33) 111 Månadsrapport april, nyckeltal hemtjänst Dnr ÄN Omsorgskontoret redovisar på uppdrag av kommunstyrelsen månadsvis statistik som ingår i handling till kommunstyrelsen Månadsrapport, utvalda nyckeltal för ekonomi, verksamhet och personal. Omsorgskontorets redovisning omfattar hemtjänststatistik, antal hemtjänsttimmar totalt för omsorgs- och äldrenämnden samt statistik över vårddygn inom HVB-unga. I denna månadsrapport till äldrenämnden redovisas enbart statistik som gäller hemtjänst. Tjänsteskrivelse, månadsrapport april rev Redovisningen noteras.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (33) 112 Rapport Omsorg om miljön Dnr ÄN Äldre- och omsorgsnämnden har i avtal överenskommit med Leanlink om stöd till utförarnas miljöarbete. Syftet är att utförare skall arbeta strukturerat och effektivt med miljöförbättrande åtgärder. Omsorg om miljön skall årligen genomföra en uppföljning och redovisa hur långt de olika utförarna kommit i sitt miljöarbete. Omsorg om miljön har inkommit med en rapport om 2014 års miljöarbete. Av uppföljningen framgår att ett 70-tal enheter arbetar med Omsorg om miljön. Omsorg om miljön har poängsatt de olika miljöåtgärder som utförarna kan välja. Har utförarna nått 10 eller fler åtgärdspoäng bedömer Omsorg om miljön att man uppnått en bra/godkänd nivå. Av rapporten framkommer att i stort sett alla vårdbostadsverksamheter arbetar med miljöåtgärder. I rapporten saknas med några undantag hur hemtjänstutförarna arbetar med miljöåtgärder. Informationen föreslås noteras och Omsorg om miljön föreslås få i uppdrag att även redovisa hemtjänstutförarnas miljöarbete. Rapport YTTRANDEN Fredrik Lundén (M) läser upp en gemensam protokollsanteckning med (C) och (KD). Eva Lindh (S) framför att koalition för Linköping önskar stärka miljöarbetet utifrån nämnderna förutsättningar och att den ambitionen tillsammans med minoritetens synpunkter vid dagens sammanträde kan ingå i det arbete som görs i samband med att nämnden ska fastställa kommande förfrågningsunderlag/verksamhetsuppdrag. 1. Informationen noteras. 2. Omsorg om miljön får i uppdrag att vid nästa redovisning även redovisa hemtjänstutförarna miljöarbete.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (33) PROTOKOLLSANTECKNINGAR M, C och KD lämnar följande gemensamma anteckning till protokollet: Vi ställer oss bakom dagens notering av informationen beträffande utförarnas miljöarbete. Vi är också mycket positiva till att man utvärderar utförarna efter deras miljöarbete. Den utvärderingen måste dock fortsättningsvis ske utifrån parametrar som politiken godkänt, och som stämmer överens med kommunens övriga miljöarbete. Så är tyvärr inte faller för närvarande. Leanlink

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (33) 113 Rapporter Dnr ÄN Enhetsråd Gammelgården 2 Enhetsråd Valthornsgatan, röd 3 Enhetsråd Valthornsgatan, Grön 4 Enhetsråd Valthornsgatan, Blå 5 Enhetsråd Johannelund grannskapshus 6 Enhetsråd Tannefors servicehus 7 Enhetsråd Linghem 8 Socialtjänst utan biståndsbedömning Anita Jonasson Kroon (M) ser gärna att äldrenämnden får ta del av slutrapporten från Östgötakommissionen för folkhälsa. Eva Lindh (S) berättar att presidiet kommer planera för en muntlig information vid lämpligt tillfälle i höst med medverkan av Susanne Stålhammar från kommunledningskontoret. Omsorgskontoret undersöker om det går att skicka slutrapporten digitalt. 1. Rapporterna noteras.

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (33) 114 Konferensinbjudningar Dnr ÄN FoU-Centrum för vård, omsorg och socialt arbete: Inspirationsdag, Missionskyrkan den 29 maj Äldrenämnden medger att de som önskar får delta i seminariet. Anmälan senast den 26 maj. FoU-Centrum för vård, omsorg och socialt arbete: Redovisning av en nationell kartläggning av öppna sociala tjänster, Omsorgskontoret den 27 maj kl 09:00-10:00. Eva Lindh (S) samt i övrigt de som önskar får delta i seminariet. Anmälan senast den 25 maj. KommunLex, Göteborg den 8 juni, Kvalitetssystem med beaktande av ökade och tydliggjorda krav på äldre- och funktionshindersomsorgen. Tommy Hjert (S) samt i övrigt de som önskar får delta i seminariet. Anmälan senast den 25 maj.

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (33) 115 Delegationsbeslut, redovisning Dnr ÄN Peder Ellison Omsorgsdirektör Än Valthornsgatan, Leanlink. Förlängning av ersättning för extra personalinsatser i ett individuellt ärende.

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (33) 116 Handlingar för kännedom Dnr ÄN För äldrenämndens kännedom redovisas nedanstående handlingar: a) Nya ärenden b) Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015 c) Ks 185 d) Ks 195 e) Minnesanteckningar från gemensamt presidium f) Lex Sarah

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (33) 117 Förrättningar Dnr ÄN Förrättningar redovisas på blanketter för godkännande. 1. Förrättningarna godkänns.

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (33) 118 Övrigt På initiativ av Nicolina Friström (S) påminns nämnden om att sammanträdet i juni börjar kl 08:30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-29 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 16:00 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Sekreterare... Paragrafer 42

Läs mer

Uppsala "KOMMUN ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT

Uppsala KOMMUN ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT "KOMMUN ALDRENAMNDENS 1(9) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Ledamöter: Vattenhästen, 15:00-18:20 Ebba Busch (KD), ordförande Mats Hansén (M), 1 :e vice ordförande Caroline Andersson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde 1 Äldrenämnden 2007-02-28 Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013 20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Therese Åhlander, sekreterare Ewa Ekman, socialchef Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och LSS Linda Kjellin, ekonom 86-89

Therese Åhlander, sekreterare Ewa Ekman, socialchef Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och LSS Linda Kjellin, ekonom 86-89 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.00 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) Eva-Lena Israelsson (S) Sofie Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2011.08.29 1

Socialnämnden 2011.08.29 1 Socialnämnden 2011.08.29 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 16.25-16.40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Mohamad Rezkar (S) tjg ersättare

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7)

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 15.25 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2013-04-29 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2013-04-29 1 (7) Vård- och omsorgsutskottet 2013-04-29 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Eva Folkesdotter-Paradis (M), ordförande Annika

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) Ersättare Anita Ahl (M) Ersättare. Margareta Alexandersson. Sekreterare... Paragrafer 111-117

Socialnämnden. Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) Ersättare Anita Ahl (M) Ersättare. Margareta Alexandersson. Sekreterare... Paragrafer 111-117 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl 13:00-14:20 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer