SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:30-14:55 Beslutande Eva Lindh (S) ordförande - from 98 Fredrik Lundén (M) vice ordförande - ordförande tom 97 Mikael Sanfridson (S) Nicolina Friström (S) Sven-Åke Lundh (S) Effat Mirsafdari (MP) Monika Broman (FP) Anita Jonasson Kroon (M) Hans Eneroth (C) Uba Adén (S) - för Eva Lindh (S) tom 97 Håkan Enquist (M) - för Annie Widerberg (M) Inge Svensson (C) - för Fredrik Topplund (KD) Övriga deltagande Se nästa sida Paragrafer Utses att justera Sven-Åke Lundh Sekreterare Anders Petersson Ordförande Eva Lindh Fredrik Lundén Justerande Sven-Åke Lundh ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Äldrenämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (33) Övriga deltagande Ersättare (icke tjänstgörande) Uba Adén (S) Tommy Hjert (S) Hatidza Salcinovic (S) Joaquim Larsson (S) Oskar Lyding (MP) Jan Törnfeldt (M) Magnus Redin (M) Övriga Ellison Peder, omsorgskontoret Viman Elisabeth, omsorgskontoret Karlsson Anders, omsorgskontoret Svensson Maria, omsorgskontoret Fristedt John, omsorgskontoret - tom 99 Lindahl Maria, kvalitets- och utvärderingskontoret Agebjörn Hafström Anna, omsorgskontoret - tom 99 Petersson Anders, sekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (33) Innehållsförteckning Ärende Sida 93 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015: Aktuell kösituation Komplettering till mål nr 940:15 - överklagande av förvaltningsrättens i Jönköping dom, mål nr Spinnrocken/Gläntan, begäran om tilläggsanslag för att finansiera utöjkad nattbemanning efter omförhandling med Bräcke Diakoni Ekhult, Attendo, begäran om omförhandling av avtal gällande bemanning nattetid Utvecklingsarbete inom IT-stöd för vård, omsorg och socialtjänst under , begäran om medgivande av omdisponerinmg av beviljade resursmedel Budgetuppdrag 51 och 52 tillsammans med regionen utreda gemensam vårdprocess samt utreda vårdansvar för svårt sjuka äldre Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår Personuppgiftsombud Blåklints omsorg, ansökan om att bedriva hemtjänst enligt valfrihetssystemet Extramamman & Ugglans hemhjälp AB, ansökan om att bedriva hemtjänst enligt LOV Möjetorp/Ullstämma samt vårdbostad Möjetorp, Vardaga, ställningstagande till uppsägning av avtal Servicehuset Ullstämma, verksamhetsuppdrag till Leanlink avseende fritidsverksamheten Rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel till personer i ordinärt boende, ställningstagande till uppsägning av avtal Rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre, ställningstagande till uppsägning av avtal Stödteam för demenssjuka och deras anhöriga, demensteamet, ställningstagande till uppsägning av avtal Kulturaktiviteter och stöd till äldreomsorgens fritidsverksamheter, ställningstagande till uppsägning av avtal Internationella vänskapsföreningen, ställningstagande till uppsägning av avtal Månadsrapport april, nyckeltal hemtjänst Rapport Omsorg om miljön... 26

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (33) 113 Rapporter Konferensinbjudningar Delegationsbeslut, redovisning Handlingar för kännedom Förrättningar Övrigt... 33

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (33) 93 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Dnr ÄN Linköpings kommun har inbjudits att yttra sig över en statlig utredning som haft till uppgift att se över lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar, SOU 2015:20. Elisabeth Viman föredrar utredningens huvudsakliga innehåll och slutsatser. Vid omsorgsnämndens och äldrenämndens sammanträde i juni kommer omsorgskontoret att presentera förslag till yttrande. Betänkandets sammanfattning är utsänd till äldrenämnden. 1. Informationen noteras.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (33) 94 Aktuell kösituation 2015 Dnr ÄN Socialkontoret redovisar varje månad statistik avseende kösituationen för olika boendeformer, växelvård samt dagverksamhet. Från och med 2014 redovisas statistiken könsuppdelat. Redovisningen visar kösituationen vid en viss dag varje månad. Den nu aktuella redovisningen avser förhållandena den 30 april Kösituation mars april.docx 1. Redovisningen noteras. Socialnämnden (paragraf plus redovisning)

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (33) 95 Komplettering till mål nr 940:15 - överklagande av förvaltningsrättens i Jönköping dom, mål nr Dnr ÄN Äldrenämnden beslutade att överklaga förvaltningsrättens i Jönköpings dom, mål nr Linköpings kommun har erhållit prövningstillstånd i kammarrätten och utvecklar i denna handling de grunder och omständigheter som stöd för att förvaltningsrättens dom skall undanröjas och att inspektionen för vård och omsorgs beslut upphävs. Det kompletterande yttrandet har utarbetats av chefsjuristen i samråd med omsorgskontoret och socialkontoret. Överklagande IVO-grunder 1. Äldrenämnden godkänner kompletterande yttrande till Kammarrätten i Jönköping. Jenny Björkholm

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (33) 96 Spinnrocken/Gläntan, begäran om tilläggsanslag för att finansiera utöjkad nattbemanning efter omförhandling med Bräcke Diakoni Dnr ÄN Äldrenämnden tog beslut i ärendet om beviljande av ersättning för förstärkt bemanning nattetid vid Bräcke Diakonis demensboende Spinnrocken/ Gläntan med en personal per natt från och med och tills vidare till en kostnad av cirka 960 tkr per år. Finansiering sker med resursmedel som finns i kommunstyrelsens budget 2015 med tkr och som avser förstärkt bemanning inom äldreomsorgen. I äldrenämndens beslut saknas förslag att kommunstyrelsen ska medge tilläggsanslag med 720 tkr. för att täcka den förstärkta bemanningen vid Spinnrocken/ Gläntans demensboende för Omsorgskontoret föreslår äldrenämnden att ta beslut om att ansöka hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag 2015 med 720 tkr. Äldrenämnden föreslås att i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti redovisa kostnadsberäkningen gällande budgetuppdrag nummer 50 (Ökad bemanning för att förstärka äldreomsorgen, förslag till genomförande) och att till kommunstyrelsen återkomma med en bedömning av tillkommande kostnader under Äldrenämnden kommer i budgetarbetet inför 2016 och framåt att redovisa behoven av förstärkt bemanning nattetid i vårdbostäderna. Uppföljning kommer att ske inom ramen för budgetuppdraget som gäller förstärkt bemanning inom äldreomsorgen med prioritering nattetid. Ekonomichefen vid omsorgs- och äldreförvaltningen bedömer att kostnaderna inte ryms inom nämndens ram och föreslår att ansökan görs om tilläggsanslag. Samråd har skett med ekonomi och finans som tillstyrker förslaget till finansiering. Spinnrocken Gläntan, utökning nattbemanning rev Äldrenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag 2015 med för att finansiera utökad nattbemanning vid Spinnrockens/Gläntans demensboende från och med till följd av Inspektionen för Vård och Omsorgs föreläggande med en personal per natt, totalt 1,93 årsarbetare.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (33) FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT: 1. Äldrenämnden medges tilläggsanslag med 720 tkr 2015 som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel för förstärkning inom äldreomsorgen. För 2016 överlämnas ärendet till budgetberedningen för finansiering. Kommunstyrelsen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (33) 97 Ekhult, Attendo, begäran om omförhandling av avtal gällande bemanning nattetid Dnr ÄN Inspektionen för vård och omsorg förelägger med stöd av 13 kap. 8 Socialtjänstlagen, demensboendet Ekhult, Attendo Sverige AB att senast den 1 juni 2015 vid vite om 800 tkr. att säkerställa att samtliga boendeenheter där personer med demenssjukdom befinner sig är bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende samt att enskild som inte kan öppna dörren till enheten får hjälp med detta eller annat stöd utan dröjsmål. Mot bakgrund av den rättsprocess som tidigare genomförts gällande bemanning i särskilda boenden där prövningstillstånd i högre instans inte beviljats har Attendo Sverige AB inte överklagat IVO:s beslut om föreläggande. Attendo Sverige AB har sedan avtal med Linköpings kommun att driva verksamheten vid Ekhults vårdboende. Ekhults vårdboende består av två huskroppar med förbindelse i källarplan. I den ena huskroppen finns ett korttidsboende i två plan med för närvarande 23 platser, I den andra huskroppen finns två enheter för personer med demenssjukdom i två plan för personer med demenssjukdom. Attendo Sverige AB Attendo uppger att de omfördelningar vad det gäller personalbemanningen som varit möjliga inom avtalet för att säkerställa myndighetskravet är genomförda. Omsorgskontoret föreslår att Attendos begäran av förstärkt grundbemanning genom en personal per natt på Ekhults demensboende medges. Omsorgskontoret föreslår att äldrenämnden beslutar att Attendos demensboende Ekhult beviljas ersättning för förstärkt bemanning nattetid med en personal per natt from tills vidare till en kostnad av cirka 960 tkr per helår. Omsorgskontoret kommer genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering av nattbemanningen säkerställa att samtliga demensboendeenheter på Ekhult bemannas på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. Finansiering föreslås ske genom ansökan till kommunstyrelsen om tilläggsanslag 2015 med 720 tkr. Årskostnaden är 960 tkr.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (33) Äldrenämnden föreslås att i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti redovisa kostnadsberäkningen gällande budgetuppdrag nummer 50 (Ökad bemanning för att förstärka äldreomsorgen, förslag till genomförande) och att till kommunstyrelsen återkomma med en bedömning av tillkommande kostnader under Äldrenämnden kommer i budgetarbetet inför 2016 och framåt att redovisa behoven av förstärkt bemanning nattetid i vårdbostäderna. Begäran om omförhandling av avtal för Ekhult vårdboende. 1. Nattbemanningen vid Ekhults demensboende utökas från och med till följd av Inspektionen för Vård och Omsorgs föreläggande med en personal per natt, totalt 1,93 årsarbetare, till en kostnad motsvarande 720 tkr Äldrenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag 2015 med 720 tkr. FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT: 1. Äldrenämnden medges tilläggsanslag med 720 tkr 2015 som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel för förstärkning inom äldreomsorg. För 2016 överlämnas ärendet till budgetberedningen för finansiering. Kommunstyrelsen Attendo Sverige AB, regionchef Lena Andersson

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (33) 98 Utvecklingsarbete inom IT-stöd för vård, omsorg och socialtjänst under , begäran om medgivande av omdisponerinmg av beviljade resursmedel Dnr ÄN Kommunstyrelsen behandlade ärendet resultathantering i 2013 års budget. I ärendet föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skulle besluta att göra en markering för disposition av tidigare års överskott med tkr och en ny markering för ombudgetering av 2013 års resultat till 2014 med tkr. Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2014, 137, att en ny markering görs med 40 mnkr för teknisk utrustning mm inom äldreomsorgs- och omsorgsområdet. För att få del av markeringen ska berörda nämnder lämna ansökningar till kommunstyrelsen. Utvecklingsarbete inom IT-stöd för vård, omsorg och socialtjänst under , ansökan avseende markeringsmedel.docx 1. Utvecklingsarbete inom IT-stöd för vård, omsorg och socialtjänst under godkänns enligt omsorgskontorets förslag. 2. Finansiering föreslås ske genom omvandling av tkr från ej utnyttjade markeringsmedel avseende nyckelfri hemtjänst. FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Socialnämnden medges att utöka sin internbudget med totalt tkr under för beskrivna insatser. 2. Äldrenämnden medges att utöka sin internbudget med totalt tkr under för beskrivna insatser. 3. Omsorgsnämnden medges att utöka sin internbudget med totalt tkr under för beskrivna insatser. 4. Finansiering sker genom omvandling av tkr från ej utnyttjade markeringsmedel avseende nyckelfri hemtjänst. Kommunstyrelsen

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (33) 99 Budgetuppdrag 51 och 52 tillsammans med regionen utreda gemensam vårdprocess samt utreda vårdansvar för svårt sjuka äldre Dnr ÄN Äldrenämnden har av budgetberedningen fått i uppdrag att tillsammans med regionen utreda gemensamma vårdprocesser samt att utreda vårdansvaret för svårt sjuka äldre. Omsorgskontoret har haft kontakter med såväl Närsjukvården i Centrala Östergötland och Region Östergötland som meddelat att man önskar utreda dessa frågor gemensamt för alla länets kommuner och inte enbart tillsammans med Linköpings kommun. Omsorgskontoret kommer att aktivt delta i detta arbete i syfte att förbättra vården och omsorgen för personer som har vård från båda huvudmännen. Tjänsteskrivelse till nämnd 1. Budgetuppdragen besvaras med att arbetet med att utreda gemensamma vårdprocesser och vårdansvar för svårt sjuka äldre kommer att ske inom Sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO) och Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO). Budgetberedningen

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (33) 100 Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2015 Dnr ÄN Äldrenämndens internbudget för 2015 är tkr, inklusive preliminär justering för demografiska förändringar, fler hemtjänsttimmar än budgeterat och kostnader för abonnemang för mobila trygghetslarm. Nämndens ekonomiska uppföljning per den 30 april 2015 (bilaga) visar ett underskott med tkr vilket motsvarar 0,6 % av nämndens budget som för fyra månader är tkr. I årsutfallsprognosen beräknas ett underskott med tkr. Detta motsvarar 0,7 % av nämndens budget. Enligt gällande princip kommer nämndens budgetram att justeras för demografiska förändringar i slutet av året. Anders Karlsson kommenterar rapporten. Tjänsteskrivelse Delårsrapport per den 30 april Missiv 1. Delårsrapporten per den 30 april med prognos för helår 2015 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen (paragraf, missiv och rapport) Anders Larson (paragraf, missiv och rapport)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (33) 101 Personuppgiftsombud Dnr ÄN I en kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom nämndens ansvarsområde. Datainspektionen har tillsyn över att behandlingen sker enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Enligt PuL ska behandling av personuppgifter anmälas till Datainspektionen. Om ett personuppgiftsombud utses behöver anmälan inte göras. Personuppgiftsombudet, som ska vara en fysisk person, ska självständigt se till att personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Ombudet ska påpeka eventuella brister för personuppgiftsansvarig och vara kontaktperson gentemot Datainspektionen. Ombudet ska föra förteckning över de behandlingar som den personuppgiftsansvarige genomför. Äldrenämnden har tidigare utsett stadsjurist Ragnhild Klintberg till personuppgiftsombud. Kommunledningskontoret föreslår nu att skoljurist Christina Aro Östgren utses till personuppgiftsombud då Ragnhild Klintberg har gått i pension. Personuppgiftsombud docx 1. Stadsjurist Ragnhild Klintberg entledigas som personuppgiftsombud för äldrenämnden. 2. Skoljurist Christina Aro Östgren utses till personuppgiftsombud för äldrenämnden. Christina Aro Östergren Jenny Björkholm

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (33) 102 Blåklints omsorg, ansökan om att bedriva hemtjänst enligt valfrihetssystemet Dnr ÄN Linköpings kommun har sedan gett brukare möjlighet att välja hemtjänstutförare. När kommunen införde Eget val inom hemtjänsten var inte Lag om valfrihetssystem (LOV) antagen. Fr.o.m upphandlar Linköpings kommun hemtjänst enligt LOV. För närvarande är 21 företag godkända för utförande av hemtjänst. Innan ett företag kan påbörja sitt uppdrag ska särskild utbildning för tecknande av s.k. förenklad handläggning samt i förvaltningssystemet Treserva genomgås. Omsorgskontoret föreslår att Blåklints omsorg godkänns för utförande av hemtjänst i form av personlig omvårdnad alla dagar kl samt boserviceinsatser i form av städning, tvätt och inköp vardagar kl inom Linköpings tätort Blåklints omsorg, ansökan om godkännande, tjänsteskrivelse.docx 1. Blåklints omsorg godkänns för utförande av hemtjänst i form av personlig omvårdnad alla dagar kl samt för utförande av hemtjänst i form av boserviceinsatserna städning, tvätt och inköp vardagar kl inom Linköpings kommun. Blåklints omsorg

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (33) 103 Extramamman & Ugglans hemhjälp AB, ansökan om att bedriva hemtjänst enligt LOV Dnr ÄN Linköpings kommun har sedan gett brukare möjlighet att välja hemtjänstutförare. När kommunen införde Eget val inom hemtjänsten var inte Lag om valfrihetssystem (LOV) antagen. Fr.o.m upphandlar Linköpings kommun hemtjänst enligt LOV. Enligt Linköping kommuns förfrågningsunderlag för auktorisation inom valfrihetssystemet för hemtjänst ska utföraren ha kompetens och erfarenhet för att kunna fullgöra uppdraget både vad det gäller att bedriva hemtjänstverksamhet och företagande. Omsorgskontoret bedömer att de särskilda verksamhetskrav vad gäller kompetens och erfarenhet som fastställts i auktorisationsvillkoren inte är uppfyllda av Extramamman & Ugglans hemhjälp AB. Omsorgskontoret bedömer att de verksamhetskrav vad det gäller ledningssystem för kvalitetsarbete inte är uppfyllda på ett fullgott sätt och inte heller de verksamhetskrav vad det gäller verksamhetsansvarig arbetsledare av hemtjänst i form av personlig omvårdnad och boservice. Extramamman & Ugglans hemhjälp AB har i ansökan intygat de krav och förutsättningar som är fastställda i auktorisationsvillkoren och som utföraren ska uppfylla. Dessa krav har inte vidimerats i genomförd utredning vilket styrks av kontaktade referenser. Omsorgskontoret föreslår att Extramamman & Ugglans hemhjälp AB inte godkänns som utförare av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem i Linköpings kommun. Ansökan om bedriva hemtjänst enligt LOV Extramammans & Ugglans hemtjänst.docx 1. Extramamman & Ugglans hemhjälp AB godkänns inte som utförare av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem i Linköpings kommun. Extramamman & Ugglans hemhjälp AB

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (33) 104 Möjetorp/Ullstämma samt vårdbostad Möjetorp, Vardaga, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Äldrenämnden har att ta ställning till uppsägning av avtal med Vardaga AB gällande basansvar, lunchservering, fritidsverksamhet och vårdbostad Möjetorp samt basansvar och lunchservering Ullstämma. Avtalet upphör att gälla om äldrenämnden säger upp det. Kommunens ställningstagande ska ske senast 12 månader före avtalstidens utgång. Vårdbostaden Möjetorp omfattar 8 platser i gruppboende för personer med demenssjukdom, 6 ålderdomshemsplatser samt 7 sjukhemsplatser. Den garanterade beställningsvolymen är 95 %. Kostnaden för verksamheten år 2015 beräknas bli tkr. Basansvar, lunchservering och fritidsverksamhet Möjetorp omfattar 16 servicelägenheter, daglig lunchservering samt 15 timmars fritidsverksamhet per vecka. Kostnaden för verksamheten år 2015 beräknas bli 878 tkr. Basansvar och lunchservering Ullstämma omfattar 25 servicelägenheter och daglig lunchservering. Kostnaden för verksamheten år 2015 beräknas bli 857 tkr. Den totala kostnaden för avtalet beräknas bli tkr. Finansiering för avtalet finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren inklusive gällande avtalsbilagor. Omsorgskontoret föreslår att avtalet inte sägs upp varvid det förlängs två år till och med den 31 augusti Möjetorp, bas, lunch, fritid, vårdbostad samt Ullstämma, bas, lunch, Vardaga AB, ställningstagande.docx 1. Avtalet med Vardaga AB, basansvar, lunchservering, fritidsverksamhet och vårdbostad Möjetorp samt basansvar och lunchservering Ullstämma, sägs inte upp varvid det förlängs två år till och med den 31 augusti Vardaga AB

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (33) 105 Servicehuset Ullstämma, verksamhetsuppdrag till Leanlink avseende fritidsverksamheten Dnr ÄN Avtalet med Leanlink gällande fritidsverksamheten i servicehuset Ullstämma upphör att gälla Äldrenämnden har att ta ställning till fortsatt verksamhetsuppdrag till Leanlink alternativt upphandling av verksamheten. Fritidsverksamheten omfattar 15 timmar per vecka. Kostnaden för verksamheten år 2015 beräknas bli kr. Finansiering för avtalet finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten hittills bedrivits i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren inklusive avtalsbilagor. Omsorgskontoret föreslår att fritidsverksamheten ges som verksamhetsuppdrag till Leanlink fr.o.m. den 1 september 2016 t o m den 31 augusti 2018 och till samma villkor som i nu gällande avtal. Fritidsverksamheten i servicehuset Ullstämma, verksamhetsuppdrag till Leanlink.docx 1. Fritidsverksamheten i servicehuset Ullstämma ges som fortsatt verksamhetsuppdrag till Leanlink fr.o.m. den 1 september 2016 t o m den 31 augusti Verksamhetsuppdraget ges till samma villkor som i nu gällande avtal. Leanlink

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (33) 106 Rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel till personer i ordinärt boende, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Äldrenämnden har att ta ställning till uppsägning av avtal med Leanlink gällande rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel i ordinärt boende i Linköpings kommun. Kommunens ställningstagande ska ske senast 12 månader före avtalstidens utgång. Avtalet upphör att gälla om äldrenämnden säger upp det. Avtalet gällande rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel till personer i ordinärt boende i Linköpings kommun, omfattar timmar per år. Kostnaden för verksamheten år 2015 beräknas bli tkr. Finansiering för avtalet finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren inklusive gällande avtalsbilagor. Omsorgskontoret föreslår att avtalet inte sägs upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel ordinärt boende, Leanlink, ställningstagande till uppsägning.docx 1. Avtalet med Leanlink gällande rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel till personer i ordinärt boende i Linköpings kommun, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Leanlink

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (33) 107 Rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Äldrenämnden har att ta ställning till uppsägning av avtal med Leanlink gällande rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun. Till detta avtal har knutits fyra tilläggsavtal med motsvarande villkor som i grundavtalet. Kommunens ställningstagande ska ske senast 12 månader före avtalstidens utgång. Grundavtalet och tilläggsavtalen upphör att gälla om äldrenämnden säger upp dem. Avtalet gällande rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun omfattar timmar per år. Tilläggsavtalen omfattar totalt timmar per år. Kostnaden för den totala verksamheten år 2015 beräknas bli tkr. Finansiering för grundavtalet och tilläggsavtalen finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren inklusive gällande avtalsbilagor. Rehabiliteringsinsatser samt personliga hjälpmedel i särskilt boende, Leanlink, ställningstagande till uppsägning av avtal.docx 1. Avtalet med Leanlink, rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Fyra tilläggsavtal till avtalet med Leanlink, rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun, sägs inte upp varvid de förlängs med två år till och med den 31 augusti Leanlink

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (33) 108 Stödteam för demenssjuka och deras anhöriga, demensteamet, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Avtalet med Leanlink, rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Fyra tilläggsavtal till avtalet med Leanlink, rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun, sägs inte upp varvid de förlängs med två år till och med den 31 augusti Stödteam för demenssjuka och deras anhöriga, Leanlink, ställnignstagande till uppsägning av avtal.docx 1. Avtalet med Leanlink, stödteam för demenssjuka och deras anhöriga, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Leanlink

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (33) 109 Kulturaktiviteter och stöd till äldreomsorgens fritidsverksamheter, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Äldrenämnden har att ta ställning till uppsägning av avtal med Leanlink gällande kulturaktiviteter och stöd till äldreomsorgens fritidsverksamheter. Kommunens ställningstagande ska ske senast 12 månader före avtalstidens utgång. Avtalet upphör att gälla om äldrenämnden säger upp det. Avtalet omfattar kulturaktiviteter motsvarande timmar per år samt stöd till äldreomsorgens fritidsverksamheter motsvarande två årsarbetare per år. Den totala kostnaden för avtalet 2015 beräknas bli tkr. Finansiering för avtalet finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren inklusive gällande avtalsbilagor. Omsorgskontoret föreslår att avtalet inte sägs upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Kultur och fritid, Leanlink, ställningstagande till uppsägning av avtal.docx 1. Avtalet med Leanlink, kulturaktiviteter och stöd till äldreomsorgens fritidsverksamheter, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 augusti Leanlink

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (33) 110 Internationella vänskapsföreningen, ställningstagande till uppsägning av avtal Dnr ÄN Äldrenämnden har att ta ställning till uppsägning av avtal med Internationella Vänskapsföreningen, stöd- och kontaktverksamhet för äldre invandrare. Kommunens ställningstagande ska ske före avtalstidens utgång. Avtalet upphör att gälla om äldrenämnden säger upp det. Avtalet omfattar stöd- och kontaktverksamhet för äldre invandrare. Verksamheten ska bedrivas 40 timmar per vecka. Den totala kostnaden för avtalet 2015 beräknas bli 386 tkr. Finansiering för avtalet finns inom äldrenämndens budget. Omsorgskontoret bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och den standard samt övriga förutsättningar och krav som anges i avtalsvillkoren. Omsorgskontoret föreslår att avtalet inte sägs upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 december Internationella vänskapsföreningen, ställningstagande till uppsägning av avtal.docx 1. Avtalet med Internationella Vänskapsföreningen, stöd- och kontaktverksamhet för äldre invandrare, sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och med den 31 december Internationella vänskapsföreningen

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (33) 111 Månadsrapport april, nyckeltal hemtjänst Dnr ÄN Omsorgskontoret redovisar på uppdrag av kommunstyrelsen månadsvis statistik som ingår i handling till kommunstyrelsen Månadsrapport, utvalda nyckeltal för ekonomi, verksamhet och personal. Omsorgskontorets redovisning omfattar hemtjänststatistik, antal hemtjänsttimmar totalt för omsorgs- och äldrenämnden samt statistik över vårddygn inom HVB-unga. I denna månadsrapport till äldrenämnden redovisas enbart statistik som gäller hemtjänst. Tjänsteskrivelse, månadsrapport april rev Redovisningen noteras.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (33) 112 Rapport Omsorg om miljön Dnr ÄN Äldre- och omsorgsnämnden har i avtal överenskommit med Leanlink om stöd till utförarnas miljöarbete. Syftet är att utförare skall arbeta strukturerat och effektivt med miljöförbättrande åtgärder. Omsorg om miljön skall årligen genomföra en uppföljning och redovisa hur långt de olika utförarna kommit i sitt miljöarbete. Omsorg om miljön har inkommit med en rapport om 2014 års miljöarbete. Av uppföljningen framgår att ett 70-tal enheter arbetar med Omsorg om miljön. Omsorg om miljön har poängsatt de olika miljöåtgärder som utförarna kan välja. Har utförarna nått 10 eller fler åtgärdspoäng bedömer Omsorg om miljön att man uppnått en bra/godkänd nivå. Av rapporten framkommer att i stort sett alla vårdbostadsverksamheter arbetar med miljöåtgärder. I rapporten saknas med några undantag hur hemtjänstutförarna arbetar med miljöåtgärder. Informationen föreslås noteras och Omsorg om miljön föreslås få i uppdrag att även redovisa hemtjänstutförarnas miljöarbete. Rapport YTTRANDEN Fredrik Lundén (M) läser upp en gemensam protokollsanteckning med (C) och (KD). Eva Lindh (S) framför att koalition för Linköping önskar stärka miljöarbetet utifrån nämnderna förutsättningar och att den ambitionen tillsammans med minoritetens synpunkter vid dagens sammanträde kan ingå i det arbete som görs i samband med att nämnden ska fastställa kommande förfrågningsunderlag/verksamhetsuppdrag. 1. Informationen noteras. 2. Omsorg om miljön får i uppdrag att vid nästa redovisning även redovisa hemtjänstutförarna miljöarbete.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (33) PROTOKOLLSANTECKNINGAR M, C och KD lämnar följande gemensamma anteckning till protokollet: Vi ställer oss bakom dagens notering av informationen beträffande utförarnas miljöarbete. Vi är också mycket positiva till att man utvärderar utförarna efter deras miljöarbete. Den utvärderingen måste dock fortsättningsvis ske utifrån parametrar som politiken godkänt, och som stämmer överens med kommunens övriga miljöarbete. Så är tyvärr inte faller för närvarande. Leanlink

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (33) 113 Rapporter Dnr ÄN Enhetsråd Gammelgården 2 Enhetsråd Valthornsgatan, röd 3 Enhetsråd Valthornsgatan, Grön 4 Enhetsråd Valthornsgatan, Blå 5 Enhetsråd Johannelund grannskapshus 6 Enhetsråd Tannefors servicehus 7 Enhetsråd Linghem 8 Socialtjänst utan biståndsbedömning Anita Jonasson Kroon (M) ser gärna att äldrenämnden får ta del av slutrapporten från Östgötakommissionen för folkhälsa. Eva Lindh (S) berättar att presidiet kommer planera för en muntlig information vid lämpligt tillfälle i höst med medverkan av Susanne Stålhammar från kommunledningskontoret. Omsorgskontoret undersöker om det går att skicka slutrapporten digitalt. 1. Rapporterna noteras.

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (33) 114 Konferensinbjudningar Dnr ÄN FoU-Centrum för vård, omsorg och socialt arbete: Inspirationsdag, Missionskyrkan den 29 maj Äldrenämnden medger att de som önskar får delta i seminariet. Anmälan senast den 26 maj. FoU-Centrum för vård, omsorg och socialt arbete: Redovisning av en nationell kartläggning av öppna sociala tjänster, Omsorgskontoret den 27 maj kl 09:00-10:00. Eva Lindh (S) samt i övrigt de som önskar får delta i seminariet. Anmälan senast den 25 maj. KommunLex, Göteborg den 8 juni, Kvalitetssystem med beaktande av ökade och tydliggjorda krav på äldre- och funktionshindersomsorgen. Tommy Hjert (S) samt i övrigt de som önskar får delta i seminariet. Anmälan senast den 25 maj.

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (33) 115 Delegationsbeslut, redovisning Dnr ÄN Peder Ellison Omsorgsdirektör Än Valthornsgatan, Leanlink. Förlängning av ersättning för extra personalinsatser i ett individuellt ärende.

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (33) 116 Handlingar för kännedom Dnr ÄN För äldrenämndens kännedom redovisas nedanstående handlingar: a) Nya ärenden b) Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015 c) Ks 185 d) Ks 195 e) Minnesanteckningar från gemensamt presidium f) Lex Sarah

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (33) 117 Förrättningar Dnr ÄN Förrättningar redovisas på blanketter för godkännande. 1. Förrättningarna godkänns.

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (33) 118 Övrigt På initiativ av Nicolina Friström (S) påminns nämnden om att sammanträdet i juni börjar kl 08:30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-10-18 Onsdagen den 26 oktober, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare 2014-03-20

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 09.00 12.00, 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S), ersättare för

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (16) Mötesdatum 2015-06-29 Innehåll 90 Val av justerare 91 Anmälningsärenden 92 Delegationsbeslut 93 Förslag till införande av en ny placeringsform för barn

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Sammanträdesdatum 2014-01-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Sammanträdesdatum 2014-01-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Maria Eklund (S) Carl

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 15.

Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 15. Kallelse / Underrättelse Omsorgsnämnden Utskicksdatum 2015-06-03 Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 15. Tid: Onsdag den 10 juni 2015 kl.

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer