Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola"

Transkript

1 Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola

2 Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt ger barn en god självkänsla. Verksamheten ska erbjuda alla barn en trygg miljö som lockar till lek och kreativitet. Att erbjuda en verksamhet som är trygg, lärorik och meningsfull för dem som deltar. Vi arbetar i mindre grupper med barnen för att ge barnen möjlighet att under lite lugnare former få möjlighet till lek och kreativitet. Barnen har fått tillgång till mycket fri lek där barnen bland annat tränar turtagning, mitt och ditt, konfliktlösning och samarbete. Barnen har erbjudits aktiviteter utifrån intresse. Barnen har erbjudits utmaningar utifrån Lpfö-98/10 olika mål och utifrån kunskapsnivå. Vi har arbetat med olika former av skapande som drama, sång och musik samt arbete i vår ateljé. Genom att få tillgång till mycket fri lek har barnen fått möjlighet att utveckla samspel och kreativitet. Vi ser att barnen på eget initiativ leker styrda lekar viket bland annat tyder på et fint samspel mellan barnen. Barnen leker mycket med vårt skräpmaterial ute. Att i gruppvis även ha tillgång till vår gård har lett till väldigt kreativ lek speciellt hos våra yngsta barn. Vi ser få konflikter och barnen samarbetar fint med varandra. 100% av de tillfrågade föräldrarna i Bergakottens egen enkät tycker att vi kan erbjuda en utemiljö som lockar till lek och kreativitet. Enligt PN-enkäten känner sig 89% av de tillfrågade föräldrarna trygga när de lämnas ditt barn hos oss. 89% tycker även att vi erbjuder en inomhusmiljö som lockar till lek och kreativitet medans 96% tycker att utomhusmiljön lockar till lek och kreativitet. 89% svarar att deras barn trivs i förskolan. Samtliga svar i PN-enkäten är besvarade utifrån en skala 1-4 då 1 är: stämmer inte alls och 4: stämmer helt. Möjlighet att svara vet inte finns också.

3 Utegruppen fortsätter med sitt arbete för att utveckla vår utemiljö. Under läsåret kommer vi att söka medel från pedagogiska skolgårdar. Vi ska även se över våra rum inne. Vi ska fortsätta att utveckla jämställdhet och genustänket. Både vår egen enkät samt PN-enkäten visar mycket fina resultat och ger oss skäl att tro att vi jobbar åt rätt håll. Verksamheten ska utveckla och stärka det svenska språket för alla barn. Att utmana och utveckla barns intresse för det svenska språket. Sånger och ramsor Vi använder väggdokumentationen för skapa samtal kring. Vi är noga med att benämna vad saker och ting heter och vad vi gör. Vi ser till att lyssna när barnen har något att berätta. Vi jobbar ständigt med att inreda vår miljö både ute och inne för att skapa möten mellan barnen. Vi uppmuntrar barnen att använda sitt språk i konfliktlösningar. Stödtecken Resultaten från våra Lotus-diagram visar att vi har jobbat med samtliga språk och kommunikations mål som står i Lpfö-98/10. Enligt Bergakottens föräldraenkät så svarar 24 av 26 föräldrar att de tycker att Bergakottens förskola utvecklar deras barns språk. Enligt PNenkäten anser 93% av föräldrarna att förskolan utvecklar barnens språk. Detta är mycket bra resultat som visar att vi är på rätt väg. Utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation för att kunna återkoppla till barnen. Att fortsätta utveckla vårt arbete med tecken som stöd, särskilt bland våra yngsta barn.

4 Verksamheten ska stimulera barns intresse och utveckling inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Att arbete med experiment och andra aktiviteter så som lekar och material för att väcka intresse kring språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Odling Skogen Experiment Byggrummet Vattenlek Utforskning av närmiljön Husdjuret sköldpaddan Magnus Samlingar med tekniktema Inköp av en overhead Natursamlingar Bokstäver/siffror Matematik i samlingar/skogen/vardagliga situationer Sånger/rim/ramsor Barnen visar glädje och nyfikenhet kring matematik. Att lösa olika matematiska uppdrag har barnen tyckt varit kul. Vi ser att barnen vågar mer och de har upptäckt att man kan komma fram till ett resultat på olika sätt. Våra allra yngsta barn har lärt sig att dela ut muggar med frukt till sina kompisar och de kan se att det är samma antal muggar som barn. Genom att låta Örjan och Greta presentera fenomenet friktion har vi märkt att barnen blir nyfikna och intresserade. De har använt sig av ordet friktion. Barnen visar intresse och nyfikenhet vid experiment och odling. Att bygga och konstruera både inne och ute har varit ett stort intresse bland barnen. Genom våra veckobrev har vi berättat om vårt arbete med natur/teknik. Vi kan se att vi på förskolan jobbar dagligen med vardagsteknik såsom knappar, dragkedjor, kardborreband m.m.

5 Enligt PN-enkäten anser 100% av föräldrarna att vi stimulerar barns lust att lära. Vilket tyder på fullt förtroende från föräldrarna och ett mycket gott arbete av pedagogerna att förmedla vad och hur vi arbetar i förskolan. Enligt PN-enkäten svarar 81% av föräldrarna på en skala 1-4, 4 på frågan om förskolan utvecklar barnens matematiska förmåga. 15% ger oss betyget 3 och 4% vet inte. Ett bra betyg som tyvärr inte går att jämföra med föregående år då frågan är ny för i år. De 4% som säger sig inte veta tolkar vi som nya föräldrar som ännu ej hunnit få inblick i vår verksamhet. Inom detta område finns det skäl att jobba mer för att öka måluppfyllelsen. 93% ger oss betyget 4 på frågan om vi utvecklar barnens förståelse för natur och teknik. (PNenkäten). Vår egen enkät visar att av alla svar som kom in har alla utom en kryssat ja på denna fråga. Resultatet visar att vi jobbar bra med detta mål. Föräldrar uttrycker att de tycker att det är bra att vi går till skogen och att vi utnyttjar närområdet. De uttrycker även att de tycker att det är bra att vi arbetar med experiment. Detta resultat visar också att vi uppnått verksamhetsplanens mål att göra arbetet med natur och teknik tydligare för föräldrar. Fortsätta att utveckla det arbetssätt som vi redan påbörjat. Vi jobbar bra med matematik, men vi kan jobba med att göra det tydligare för föräldrar genom dokumentation, veckobrev samt utvecklingssamtal. I Västerås ska ett bra arbetsklimat genomsyra alla verksamheter. Trygghet och trivsel Alla verksamhetsformer ska bedrivas i en miljö där det råder trygghet och arbetsro.

6 Skapa trygghet och arbetsro genom att dela upp barnen i mindre grupper. Få vår organisation /verksamhet att fungera för både barn och vuxna och att alla ska känna trygghet, delaktighet och självständighet. Att ge våra nya barn en bra förskolestart och få barnen att känna glädje över att få komma till förskolan. Vi lägger stor vikt vid grundverksamheten för att skapa trygghet. Olika ansvarsrutiner i våra samlingar ex. samlingsvärdar. Vi har uppmärksammat barnens födelsedagar. Vi har fört regelbundna samtal med barnen hur de mår, känner och tycker kring det som händer på förskolan. I gula gruppen har man haft tema familjen och hur vi bor. Sol och is. Vi har målat självporträtt. Vi har dagligen tränat på och avklädning. Barnen har fått ta mat själva och dukat av efter sig. Vi har dagligen i våra samlingar sagt god morgon på flera olika språk. Barnen har fått prova på att leda sina kompisar i aktiviteter. Vi har börjat fira olika nationaldagar till en början utifrån anknytning i barngruppen. Bestämda platser i samlingar och matsituationer. Vi tar emot barnen på morgonen på ett sätt så de känner sig sedda, bekräftade och trygga. Vi uppfattar det som om att barnen trivs och tycker att det är roligt att komma till oss på Bergakotten. Det har också bekräftats av föräldrarna på utvecklingssamtalen. Enligt PN-enkäten uttrycker 94% av de tillfrågade barnen om att vara på förskolan.. 6% har kryssat i likgiltig gubbe. Resultatet är 6% lägre än föregående år. Enligt vår tolkning kan årets sämre resultat förklaras med att de barn som inte är helt nöjda är våra äldsta barn som håller på att växa ur vår verksamhet. Här finns utrymme för att förbättra verksamheten för våra äldsta barn så att utmaningar finns för att stimulera dem. Vi ser att barnens självständighet har utvecklats. Till exempel kan vi se att alla barn har utifrån sin nivå utvecklats när det gäller på och avklädning samt toalettbesök.

7 Barnen visar att de känner sig trygga i sina grupper genom att de till exempel våga prata inför sina kompisar. Våra äldsta barn har lärt sig att säga god morgon på flera olika språk. Vi har haft inskolningar utspridda över hela läsåret, vilket ur en aspekt kan kännas tufft utifrån de målen vi känner att vi vill uppnå med verksamheten. Detta är dock svårt att påverka då inskolningarna är kopplat till behovet av att fylla våra barngrupper. Detta fungerar tyvärr inte alltid att göra i början av ett läsår. Utveckla verksamheten för våra äldsta barn för att bättre möta stadiet då man börjar växa ur verksamheten. Utveckla verksamheten på Blåbär för att bättre möta upp utspridda inskolningar. Varje verksamhet ska arbeta förebyggande i syfte att främja välbefinnande och hälsa hos barn, elever och studerande. Att se till att barnen får en bra mix mellan ute och inne aktiviteter samt vila, rörelse och kost varje dag. Att ge barnen nya fysiska utmaningar. Dans och rörelse Utevistelse Kost Massage Hygienträning Promenader

8 Vi ser barn som tycker om att röra sig och utmana sig själva fysiskt. Vi ger dem möjlighet till detta genom gympa, utevistelse och skogsutflykter. Bli bättre på att hitta tillfällen i vardagen för att främja välbefinnande och hälsa för barnen. Börja arbeta med Sapere igen. Utveckla vår utemiljö. Ingen mobbning eller annan kränkande behandling får förekomma Bergakotten ska vara en förskola där barn och vuxna ska känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla har rätt att bli behandlade som individer utifrån sina villkor. Vi ser olikheter som en tillgång och verksamheten ska genomsyras av att alla är lika mycket värda. Sol och is Drama Direkt ingripande i uppkomna situationer Samtal med barnen kring värdegrundsfrågor Stötta barnen i samspelet med andra. Vi lär barnen att säga stopp Vi har arbetat med barnens likabehandlingsplan För barnen är begreppen Sol och Is välbekanta och vi hör dem använda begreppen i sin vardag. Barnen är bra på att lyssna på varandra och hjälper varandra att göra rätt. Införandet

9 av barnens egen likabehandlingsplan har slagit väl ut särskilt bland våra allra yngsta barn. Planen är på Blåbär illustrerad efter boken om Nalle och Katten. Planen sitter i barnhöjd. Enligt PN-enkäten ger 74% av föräldrar oss betyget 4 på en skala 1-4 på frågan om förskolan hanterar konflikter mellan barn på ett bra sätt. 22% ger oss betyget 3 och 4% vet inte. Här finns utrymme för utveckling. Göra tydligt för föräldrar hur vi arbetar med konflikter mellan barnen. Skapa forum för diskussion kring detta. Demokratiskt inflytande och delaktighet Barnen ska ges utrymme att diskutera och påverka regler i verksamheten samt metoder och innehåll i undervisningen. Förskolan ska tillämpa och lära ut demokratiskt arbetsätt och stödja forum för barninflytande. Hjälpa barnen att finna sin plats i gruppen och stötta dem i sitt samspel med andra. Utveckla metoder för att arbeta med demokrati och öka barnens insikt i att de kan vara med och påverka verksamheten. Fortsätta att utveckla arbetet med sol och is. Införa barnråd. Utveckla barnens förmåga att lyssna och reflektera. Genom att i våra samlingar ta upp dagliga händelser så har barnen övat sin förmåga att lyssna på andra och även fått en möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer. Vi har infört barnråd. Barnen har i tur och ordning och efter förmåga fått vara med och samlingars och gympans innehåll. Vi har genom övningar och lekar tränat samarbete både i hel grupp och i mindre grupper. Konfliktlösning.

10 Drama. Samtal om vår miljö och om att vara rädd om våra saker. Vi har inte utvecklat sol och is, men barnen är väl bekanta med begreppen. Vi märker att barnen i den blåa och röda gruppen gärna vill vara med och bestämma över verksamheten. Att gå på barnråd tyckte några i början var lite läskigt. Efter att alla har fått prova på så är det inte längre det utan vi uppfattar att barnen tycker det är kul och viktigt. Vi uppfattar att barnen är mer engagerade i våra aktiviteter när de fått vara med och bestämma. Barnen har tyckt att det har varit roligt att få uppdrag att lösa tillsammans med sina kompisar. Barnen lyssnar på varandra och hjälper varandra att göra rätt. PN-enkäten visar att 56% av föräldrarna anser att barnen får vara med och planera och påverka sin dag på förskolan. 22% vet inte om så är fallet. I Bergakottens egen enkät kan vi se att av 22 inkomna enkäter är det 3 som inte som inte vet om barnen kan vara med och påverka sin vardag. Av dessa 3 är 2 svar inkomna från Blåbär. Analysen av detta kan dels vara att det inte är lika tydligt på Blåbär hur barnen påverkar vardagen. När det gäller att låta barnen delta i utvecklingssamtal så ligger vi ganska lågt endast på 15% medan övriga utförare och kommunen ligger på 23%. Detta förklaras med att vi endast låtit våra äldsta barn delta i samtalen. Bli tydligare med att visa hur och när barnen är med och påverkar. Se över hur och på vilket sätt vi kan få med barnen i våra utvecklingssamtal. Införa diskussionsforum bland de äldre barnen där värdegrundsfrågor tas upp. Fortsätta med barnråd. Fortsätta att arbeta och utveckla barns inflytande. Hitta en modell för att öka barns och föräldrars förståelse för att barnen är med och styr verksamheten.

11 Förskolan ska bedriva ett aktivt jämställhetsarbete i syfte att förstärka flickors och pojkars lika möjligheter i skolan och i livet. Den verksamhet vi erbjuder är för alla oavsett kön. Vi behöver arbeta mer med detta och saknar fortbildning inom det här området. Att arbeta mer med detta område. Kompetensutveckling inom detta planerad till VT Vi behöver formulera våra mål när det gäller vårt arbete kring dessa frågor. Alla barn ska delta i förskolans aktiviteter oberoende av vårdnadshavares ekonomi. Att erbjuda en verksamhet för alla oberoende av vårdnadshavares ekonomi. Vi tar inte ut några extra avgifter förutom barnomsorgsavgift för de aktiviteter vi bedriver.

12 Prioriterade mål för läsåret 2014/2015 Fortsätta utveckla vårt arbete med pedagogisk dokumentation och kunna vid läsårets slut redogöra för våra metoder. Fortsätta utveckla vårt arbete med hälsa och välbefinnande och kunna vid läsårets slut redogöra för hur. Hitta metoder för att öka barnens möjligheter att styra verksamhetens innehåll samt öka barnens insikt i att de är med och styr verksamheten. Utveckla vårt arbete med genus och jämställdhet

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun

Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun Susanne Arvidsson Marianne Taxèn Vecka 41,42 2011 Nacka Nacka Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun

Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun Observation Förskolor Anncharlott Ring, Nacka Kommun Pelle Laag, Nacka Kommun Vecka 48-49 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM - 2006- OMRÅDE: STADSDEL: Centrum Peter Pans Föräldrakooperativa Förskola MALMÖ DEN Januari 2007 UPPGIFTSLÄMNARE:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN RÄVGÅRDEN ÅR 2014 2010-03-08 Rev. 2013-04-03 Rev.

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Armbandets och Kättsätters förskolor Norrköping Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Ajerstam och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Armbandets och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde I Ur och Skur Ute, verksamhet utgår från förskolans läroplan Lpfö 98/10 med I Ur och Skurs pedagogik. Pedagogiken och metodiken grundar sig i utomhuspedagogiska

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer