Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Reumatologis Kvalitetsregister"

Transkript

1 Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, FAR Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svensk Reumatologis Kvalitetsregister Registrets kortnamn Reuma-registret Nummer 33 Startår 1996 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen Ja Epost till registret Registerhuvudman/centralt personuppgiftsansvarig myndighet Karolinska universitetssjukhuset Namn på personuppgiftsombud som registret är anmält till Håkan Danielsson Certifieringsnivå 2 Kategori Rörelseorganens sjukdomar Kontaktperson Inga Lodin Telefon till extra kontaktperson Epost till extra kontaktperson Kontaktuppgifter Förnamn Staffan Efternamn Lindblad Telefonnummer (inklusive riktnummer) E-post Sjukhus/Vårdcentral Karolinska Universitetssjukhuset Arbetsplats Reumatologiska kliniken Adress Reumatologiska kliniken Postnummer Stad Stockholm Steg 2 - Styrgrupp Styrgrupp Ange medlemmarnas namn, arbetsplats, ort och yrke samt eventuell akademisk titel, även medverkande företrädare för patienter/brukare eller närstående Förnamn Efternamn Akademisk titel Arbetsplats Yrke Staffan Lindblad Professor Karolinsak Universitetssjukhuset Reumatolog Christina Dackhammar Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Reumatolog Saedis Saevarsdottir Medicine dr Karolinska Universitetssjukhuset Reumatolog Tor Olofsson Doktorand Skånes Universitetssjukhus Reumatolog Lotta Ljung Medicine dr Norrlands Universitetssjukhus Reumatolog Ingrid Thyberg Docent Universitetssjukhuset, Linköping Arbetsterapeut Elisabeth Welin Henriksson Docent Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Sjuksköterska

2 Elisabeth Welin Henriksson Docent Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Sjuksköterska Nina Brodin Medicine dr Danderyds sjukhus Sjukgymnast Carina Andrén Karolinska Universitetssjukhuset Patient/Vårddesigner Steg 3 - Volym och täckningsgrad i registret Ange antal registreringar per kalenderår; 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och Utförlig information om täckningsgrad Definiera täckningsgraden för registret - hur mäter ni; vad ingår i täljare respektive nämnare? Målen i SRQ är att kvalitetssäkra 3 behandlingsstrategier vid RA. I samverkan med SoS Registerservice har SRQs täckningsgrader skattats via länkning till Patientregistret med SoS metod, och med hänsyn till den diagnostiska validiteten för RA i detta register fås 83% för tidig behandling vid nydiagnosticerad RA, 84% för antireumatiskt behandlad RA, samt 86% för undergruppen biologiskt behandlad RA. Vilken är den aktuella täckningsgraden enligt denna definition? 83 Hur många enheter i landet genomför aktuell behandling? 64 Hur många enheter deltar i registret? 64 Ange täckningsgraden vid uppföljningstillfällen, om sådana finns, exempelvis sexmånaders- eller ettårsuppföljning? 95 Steg 4 - Verksamhetsutveckling/Förbättringsresultat Innehåller registret professionsbedömda mått på patientens funktionsförmåga? SRQ använder huvudsakligen OMERACT (Outcome Measures in Rheumatology). Dessa utfallsmått är standardiserade och internationella samt kliniskt validerade för användning inom reumatologi. Vid utvärdering av artrit sjukdomar används led- och ryggstatus, som ingår i DAS28, DAS28-CRP samt.asdas. Grippit (handstyrka), TST (time stand test), TWT (time walking test), Å6MCT (Åstrands cyckeltest), 6MWT (Six Minute Walk Test) används av sjukgymnaster och arbetsterapeuter Vid systemisk lupus (SLE) används funktionsbedömningar som ingår i internationella mått som SLEDAI-2K och SLICC/ACR-DI. Vid myositsjukdomar används IMACS (International Myositis Assessment & Clinical Studies Group) internationella utfallsmått som inkluderar muskelfunktion; MMT8, MAP, MDAAT och MDI.

3 Innehåller registret patientrapporterade mått inom något av följande områden? EQ-5D EQ-5D används av samtliga patienter vid alla reumatologiska diagnoser i SRQ. För uträkning av EQ-5D värden används UK tariff. SF36/RAND 36 SF36 används riktat till vissa patientgrupper, exempelvis vid myositsjukdomar och i regionala uppföljningsprojekt. Annat generiskt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Alla patienter får uppge allmän hälsa VAS (0-100), smärta VAS (0-100), trötthet VAS (0-100) och arbetsförmåga (ev ålders- eller avtalspension, arbetad tid, sjukersättnings form och nivå). Sjukdomsspecifikt instrument för hälsorelaterad livskvalitet BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) används vid spondartrit. MAP (Myositis Activities Profile) används vid myosit. Andra patientrapporterade utfall, exempelvis function, symptom HAQ (Health Assessment Questionnaire ) visar behovet vid reumatisk ledsjukdom av hjälp och hjälpmedel i ADL (0,00-3,00). BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) visar function vid inflammatorisk ryggsjukdom. Patienttillfredsställelse (nöjdhet med vården eller vårdens resultat) Utvärdering av patientnöjdhet sker lokalt på reumatologenheter med VAS-skalor (0-100) för nöjdhet och trygghet med vården. Patientupplevelser, patienterfarenheter( frågor om vad som hänt under vårdtiden, t ex om information har givits, om väntetider, om möjligheten för patienten att vara delaktig) Nej Annat patientrapporterat mått Av patienten rapporterade biverkningar och särskilda händelser under läkemedelsbehandling inom SSATG området ( södra Sverige). Kan en enhet / klinik jämföra sina egna resultat i webbmodulen Med riksgenomsnittet Med andra jämförbara enheter Mellan landsting och region Med bästa enheter Finns resultat riktat till patienter tillgängligt på webben? Resultat från registret finns tillgängligt för, och anpassat till, patienter (och närstående) på registrets webbplats

4 Finns registerdata presenterat/sammanställt som stöd i dialogen med patienten? Registerdata finns presenterat/sammanställt på ett sätt som gör att det kan användas som stöd i dialogen med patienten vid vårdmötet Användarundersökning hos deltagande verksamheter Gör registret någon användarunderökning hos deltagande verksamheter för att fånga upp verksamheternas syn på registrets funktionalitet? Beskriv hur ni gått till väga och vilket resultat som framkommit Regelbundna uppföljningar görs centralt av verksamheten vid alla enheter, med analys som sammanställs bland annat som spindeldiagram. Utifrån identifierade behov kontaktas enheterna och behov av riktat stöd för förbättringsarbete efterhöres. Enheterna erbjuds information och kurser på plats på sin egen mottagning, varefter strukturerad uppföljning sker, bland annat med rapportering till LIPUS (IPULS). I den lokala beslutsstödstjänsten finns en webbrapportering av användarproblem som grund för förbättringsarbete i användarstödet centralt vid registret. Ange andelen av deltagande verksamheter där registerdata används systematiskt i verksamhetschefernas stöd till förbättringsarbetet. 97 Steg 5 - Vetenskaplig produktion och innovation med stöd av registerdata Hur många förfrågningar om forskningsprojekt relaterade till registret har registret beviljat/tillstyrkt under 2012 samt 2013? 46 Till hur många beviljade/tillstyrkta forskningsprojekt har ni lämnat ut data till under 2012 samt 2013? 46 Ange titel på dessa forskningsprojekt Pågående forskning inkluderar: Patientsäkerhet vid biologisk behandling relaterad till graviditet, infektioner (TB, zooster, hepatit B) och insjuknande i kardiovaskulär eller neurologisk sjukdom. Tumörrisker över lång tid, för olika diagnoser och läkemedel, liksom specifika risker för lymfom, cervix- och hudcancer, samt återfall i tidigare cancer efter att biologiskt läkemedel insatts. I samverkan med Swedeheart - flera studier av reumatiker angående kardiovaskulär komorbiditet, om dess risker, behandling, sekundärprevention och utfall. Hälsoekonomi med prediktorer för kostnader vid RA, och för bortfall av arbetsförmåga vid start av biologisk

5 behandling. Kostnadseffektivitetsanalys av olika behandlingsstrategier. Kostnadsanalyser av biologisk behandling med före/efter analys. Säkerhetsbedömning inför godkännande av biologiskt läkemedel på uppdrag av AstraZeneca och Pfizer. Tidigt efter godkännandet studier av användning och effekt av biologiska läkemedel i samverkan med företaget. Hur många vetenskapliga artiklar som baseras på data från registret, har publicerats i vetenskaplig tidskrift/abstracts presenterats på nationell eller internationell vetenskaplig konferens under 2012 samt 2013? 49 Förteckna vetenskapliga studier publicerade under det under 2012 respektive publikationer finns förtecknade i Årsrapporten, endast tre framstående artiklar ryms nedan: 1. Eriksson J, Neovius M, Bratt J, Petersson IF, van Vollenhofen RF, Geborek P, Ernestam S. BIOLOGIC VERSUS CONVENTIONAL COMBINATION TREATMENT AND WORK LOSS IN EARLY RHEUMATOID ARTHRITIS: A RANDOMIZED TRIAL. JAMA intern med JUL 1. DOI: /jamainternmed Holmqvist ME, Neovius M, Eriksson J, Mantel Ä, Wållberg-Jonsson S, Jacobsson LT, Askling J; RISK OF VENOUS THROMBOEMBOLISM IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND ASSOCIATION WITH DISEASE DURATION AND HOSPITALIZATION. JAMA OCT 3; 308(13): Raaschou P, Simard JF, Holmqvist M, Askling J; ARTIS study group. RHEUMATOID ARTHRITIS, ANTI-TUMOUR NECROSIS FACTOR THERAPY, AND RISK OF MALIGNANT MELANOMA: NATIONWIDE POPULATION BASED PROSPECTIVE COHORT STUDY FROM SWEDEN. BMJ APR 8; 346:F1939. Ange om registret har forsknings/utvecklingssamarbete med läkemedels- / diagnostik- / medicinteknik-företag Ja, med samtliga företag som marknadsför biologiska läkemedel i Sverige. Steg 6 - Ekonomisk redovisning av föregående år Kostnader föregående år Redovisa följande kostnader för registret inklusive eventuell funktion, arbetsinsats och lön under föregående år. Registerledning, administration/koordination, statistik, IT, publicering samt årsrapport, möten, resor, kompetenscentrum förvaltningskostnader samt övriga poster. Förklaring till ovanstående delar: Med IT-relaterad drift avses: Kostnad som uppstår till följd av drift/utveckling/-underhåll av IT-system. Ex: Servermiljö, licenser, IT-utrustning etc. Med Administration/ koordination avses: Användarmöten, utbildning, resor, sekreterare etc. Registerledning Registerhållare :- Nej Administration/koordination Registrets verkställande kansli :- Nej Statistik

6 Statistiker :- Nej IT Registrets webbtjänster - drift, förvaltning och utveckling :- Nej Publicering samt årsrapport Årsrapport :- Nej Möten Styrgruppsmöten och Registerdag :- Nej Resor Resor till anslutna enheter för lokalt stöd i förbättringsarbete :- Nej Registercentrum Förvaltningskostnader Övrigt Lokala utbildningar, datakvalitetsarbete, beställarstöd, utveckling av rehabmått :- Nej Summa kostnader :- Varav kostnader mot RC 0:- Varav IT-relaterade kostnader :- Sammanfattade kostnader för patientrapporterade mått Räkna samman och beskriv registrets samtliga kostnader för att samla in och analysera patientrapporterade mått. Patientrappporterade mått har ingått i SRQ sedan starten 1996, och är en helt integrerad del i verksamheten, varför kostnaderna för detta inte kan särskiljas. Kvarvarande medel Om registret hade kvarvarande medel vid årets slut, beskriv varför (uteblivna eller uppskjutna aktiviteter, rekryteringsproblem) och planerade åtgärder. Förlust 1194 kr har balanserats i 2013 års verksamhet. Kommentarer till ekonomisk redovisning av föregående år Nej, inga.

7 Steg 7 - Sammanfattning Ange viktigaste aktiviteterna/ förändringarna i registret från föregående år SRQ syftar till en radikalt bättre hälsa och en säker vård för patienter med allvarliga reumatiska sjukdomar som behandlas hos specialist. SRQ bedriver förbättringsarbete på tre sammanhängande sätt: 1) erbjuda patienter och vårdprofessionella beslutsstöd för mätbar optimering av hälsan direkt vid deras möten i vården, och dessemellan ge patienterna stöd via Internet. 2) erbjuda vårdens personal och ledare möjligheter att lära genom att följa egna data över tid, och att göra jämförelser med andra, samt genom teambaserad coaching med stöd av SRQ. 3) utveckla stöd för framtidens patienter genom systematisk kunskapsutveckling - med av professionen årligen uppdaterade behandlingsriktlinjer, med ordnade införanden av läkemedel samt med bred klinisk forskning, också med andra kvalitetsregister och läkemedelsföretag. De nya kunskaperna tillförs vården direkt som en del i beslutsstödet för optimering av hälsan (1). En intensiv uppsökande verksamhet pågår där SRQ besöker landets reumatologmottagningar och lär ut förbättringsarbete enligt punkt 1) - 3), sammanlagt 25 heldagsutbildningar under Ett intensivt arbete bedrivs lokalt och regionalt för att öka datakvalitet, samt få upp täckningsgraden över 80% (nu 83-86%). Två nationella möten ordnades under 2012 för att redovisa och diskutera allas resultat. Patientmedverkan har utvecklats ytterligare genom att en ny tjänst för patientens egen rapportering (PER) har tagits fram genom användarstyrd design. En pilot har även gjorts där patienters egen provtagning (PEP) har testats av patienter som kunnat skapa sin egen provtagningsremiss via Mina Vårdkontakter, därefter gå till ett labb för att ta sina prover, och slutligen kunna se sina provsvar, som för säkerhets skull även går till vården vid onormala värden. SRQ har fått uppdrag av Socialdepartementet att utveckla den första interaktiva applikationen till det personliga hälsokontot Hälsa För Mig, så att patienter kan skapa sitt "eget" kvalitetsregister genom att först ladda ner alla sina data från SRQ till hälsokontot, och sedan själva kunna följa sin sjukdoms utveckling med PER och lagra data i hälsokontot vid fler tillfällen än bara inför återbesök i vården. Sjuksköterskemottagningar utvecklas snabbt inom svensk reumatologi, och det finns nu möjlighet att använda SRQ:s beslutsstöd även för detta ändamål och att analysera uppföljningsdata från sjuksköterskemottagningar i registret. Under 2012 påbörjades ett arbete med att registrera biobanksprover via SRQ med stöd av en påminnelsefunktion i beslutsstödet utifrån de kriterier som biobanksuppföljningen uppställt för inklusion i reumatologins nationella biobank. Registret har utökat sitt arbete med fler diagnoser än inflammatoriska led- och ryggsjukdomar, genom att koppla myositregistret i SRQ och europeiska registret Euromyositis för forskning, införa diagnosspecifika uppföljningsmått för Systemisk Lupus Erytematosus (SLE) och påbörja arbete att ta fram diagnosspecifika mått för Sclerodermi. Ett fortsatt samarbete med läkemedelsföretag inom reumatologin med utgångspunkt från överenskommelsen mellan SKL och LIF har utvecklats och slutförts genom avtal med samtliga företag som marknadsför biologiska läkemedel i Sverige. Uppdraget till SRQ är att göra analyser och rapportera läkemedelsanvändningen. Detta sker på två sätt, först i en ny remote access tjänst, där företagen själva kan göra överenskomna analyser på en avidentifierad kopia av delar av SRQ:s databas, utan att kunna ladda ner själva datat. Resultaten som företagen erhåller kan bara användas för internt arbete i enlighet med Läkemedelsföretagens Etiska Regelverk. När företaget hittar intressanta samband och resultat kan de avropa det andra sättet för uppdrag till SRQ - att SRQ anlitar forskare för att göra en vetenskaplig analys av företagets frågeställning med registrets data, och sedan publicera resultatet så att företaget kan använda detta externt, exv i marknadsföring.

8 Ange i punktform de viktigaste aktiviteterna/förändringarna i registret sedan den förra ansökningsomgången Reumatologin har de senaste tio åren genomgått en oerhört snabb medicinsk utveckling med tillkomst av ett nytt biologiskt läkemedel per år och mer än en halvering av ohälsan hos ledgångsreumatiker (mätt med CRP i blodprov). För en fortsatt bättre hälsa och en säker vård har följande genomförts: 1) De nationella effektmålen för 2013 har alla uppnåtts, och SRQ ansöker nu om certifiering grad 1. 2) Täckningsgrad över 80% för de tre behandlingsstrategier som SRQ kvalitetssäkrar; 83% för tidig behandling vid nydiagnosticerad RA, 84% för antireumatiskt behandlad RA, samt 86% för undergruppen biologiskt behandlad RA. 3) Ökade möjligheter för patienter till information och medverkan (ny PER) samt pilottest av självständig provtagning och egna labbsvar (PEP) 4) Bättre beslutsstöd för patienten och vårdpersonal av olika professioner (designarbete med patientöversikten / Användbara data) 4) Kvalitetssäkring av patientbesök även hos sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut (tillägg i beslutsstödet) 6) Vårdprofessionernas och verksamhetschefernas behov av bättre överblick av sin verksamhets förbättring och utveckling (ny statistikmodul) 7) Fler diagnosspecifika utfallsmått i SRQ för att dessa patientgrupper också ska kunna utveckla en allt bättre hälsa (tillägg i PER och beslutsstödet). 8) 25 utbildningar ute på anslutna enheter (från Lund till Östersund) i förbättringsarbete med stöd av SRQ. 9) Ordnat införande av nya läkemedel med uppgradering av riktlinjer och med uppföljning av läkemedelssäkerhet och effekter (uppgraderingar i beslutsstödet) 10) Utvecklad samverkan för gemensamt ansvarstagande för en säker och effektiv läkemedelsanvändning med deltagande av patienter, läkare/sjuksköterskor, sjukvårdsledningar, forskare, myndigheter och läkemedelsföretag genom nya organisatoriska samverkansformer (avtal, möten). 11) Biobanksmodul med påminnelsefunktion i SRQs beslutsstöd för riktad inklusion av patienter i reumatologins nya nationella biobank. 12) Forskningen stöds aktivt av ett Registerråd vid Svensk Reumatologisk förening inom Svenska Läkarsällskapet för registerforskning och biobanksprover. 13) SRQ är anslutet till QRC Stockholm och har fått mycket hjälp i det kostnadsfria basutbudet från QRC, som juridisk genomgång med CPUA, avrop av statistiker för såväl Årsrapport som forskning och stöd med juridisk analys av patientrapporteringstjänsten PER samt det lokala beslutsstödet, liksom hjälp med Årsrapportens utformning och kontakter med andra kvalitetsregister och olika kompetenser vid Registerhållarforum vid QRC. SRQ har även flyttat sitt kansli till QRC:s lokaler för att lättare ha kontakt och stöd. Bifoga årsrapport Årsrapport SRQ 2012 framsida.pdf 208 kb Bifoga verksamhetsberättelse

9 Verksamhetsber SRQ 2012 framsida.pdf 249 kb Övrigt SRQ ansöker om certifieringsgrad 1 enligt nedan. SRQ uppfyller certifieringsgrad 3: - lokal webbtjänst erbjuds för registrering vid inrapporterande enheter (beslutsstödet). SnoMed-variabler är identifierade. - nationell, central statistik kan tas ut av alla användare i realtid i datadrivna diagram. Registerkansliet har en egen rapportgenerator. - egna uppgifter kan tas ut sammanställda online av alla användare i SRQ: patienter, vårdpersonal och verksamhetschefer, samt jämföras med resultat från andra kliniker, län, regioner och nationellt. SRQ uppfyller certifieringsgrad 2: - Hög täckningsgrad i aktuella patientgrupper för kvalitetssäkring av de nya effektiva behandlingsstrategierna vid RA; tidig behandling 83%, biologiskt behandlade 86% och antireumatiskt behandlade 84% täckningsgrad. - Onlinetjänst som stöder förbättringsarbete finns lokalt på inrapporterande enheter på två nivåer, dels för patienter och vårdpersonal (patientöversikt i beslutsstödet) och dels för verksamhetschefer (datadrivna diagram uppdaterade varje dag). - Redovisning i Årsrapporten med identifierbara enheter. - SRQ bedriver förbättringsarbete med en evidensbaserad metod från The Dartmouth Institute, med just nu coaching av 6 team från 4 län och 2 regioner. - Kvalitetsindikatorer från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 ingår i registret som viktiga uppföljningsmått och redovisas löpande till verksamhetschefer och landstingsledningar. - Patientrapporterade mått används sedan SRQ startade 1996 och utgör idag en majoritet av måtten. - Lokala förbättringsområden identifieras initialt i varje coachingprojekt, se ovan. - Nationella förbättringsområden styr innehållet i de utbildningar som SRQ kontinuerligt erbjuder lokalt över hela landet, som ökad täckningsgrad och datakvalitet, men främst bättre utfall för patienter. - SRQ används för forskning i stor utsträckning med på senare år årliga publikationer och har nu startat en nationell biobank. Det senaste är inbyggda randomiserade studier i den databas som samkörts med Socialstyrelsens hälsodataregister, Försäkringskassan, SCB med flera. SRQ uppfyller certifieringsgrad 1: - SRQ har nationella behandlingsriktlinjer tillgängliga för all vårdpersonal i beslutsstödet. Då nya läkemedel tillkommer hela tiden uppdateras riktlinjerna varje år av Svensk Reumatologisk förening (SRF) enligt nationell standard på SBU och Socialstyrelsen års nationella riktlinjer från SoS utvecklades i samverkan med SRF och SRQ. - SRQ har bidragit till Öppna Jämförelser sedan starten Täckningsgraderna ovan har analyserats genom samkörningar med Patient- och Läkemedelsregistren i samverkan med Registerservice. - Patienterna kan logga in via Mina Vårdkontakter och följa sina personliga resultat i PER på registrets hemsida, som också visar patientresultat på gruppnivå. - SRQ kan uppvisa stora hälsovinster för patienter med ledgångsreumatism, där inflammationsgraden mätt i blodet (CRP) har mer än halverats de senaste 10 åren. - Andra resultat inom vården är att nya vårdformer kunnat utvecklas genom användning av det lokala beslutsstödet, som kö-fria mottagningar, liksom kvalitetssäkring av patientens behandlingsresultat vid besök även hos sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. - Registerforskning på SRQ har vunnit anslag i konkurrens nationellt från Stiftelsen för strategisk forskning samt internationellt från EU (FP7 och IMI). Vårdforskning på SRQ:s innovativa arbetsformer har erhållit anslag såväl nationellt (Vinnvård) som internationellt (Robert Wood Johnson Foundation). - Uppsökande användarundersökningar görs kontinuerligt för att kunna erbjuda ett riktat, lokalt anpassat stöd för inrapporterande enheters förbättringsarbete.

10 - Validering av registerdata gör kontinuerligt med en modul i det lokala registerstödet för komplettering, rättning och validering av data mot journaler. De lokala resultaten avrapporteras och diskuteras nationellt två gånger per år sedan 2011.

Svenska Korsbandsregistret

Svenska Korsbandsregistret Svenska Korsbandsregistret, FAR14-093 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Korsbandsregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Nationella Diabetesregistret

Nationella Diabetesregistret Nationella Diabetes Registret (NDR), FAR14-009 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Diabetes Registret (NDR) Registrets

Läs mer

Svenska Cornearegistret

Svenska Cornearegistret Svenska Cornearegistret, FAR14-017 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Cornearegistret Registrets kortnamn Corneareg Nummer

Läs mer

Nationella Kataraktregistret

Nationella Kataraktregistret Nationella Kataraktregistret, FAR14-016 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Kataraktregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Nummer 29 Startår 1988 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen

Nummer 29 Startår 1988 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen RIKSHÖFT, FAR14-029 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn RIKSHÖFT Registrets kortnamn RIKSHÖFT Nummer 29 Startår 1988 Webbadress

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av

Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av ADHD, FAR14-011 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn

Läs mer

Kvalitetsregister ECT, FAR14-183

Kvalitetsregister ECT, FAR14-183 Kvalitetsregister ECT, FAR14-183 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Kvalitetsregister ECT Registrets kortnamn ECT Nummer 183

Läs mer

Svenska Skulder och Armbågs Registret

Svenska Skulder och Armbågs Registret Svenska Skulder och Armbågs Registret, FAR14-055 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Skulder och Armbågs Registret Registrets

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer, FAR14-132 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister, FAR14-161 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Malignt hudmelanom. Nationellt

Läs mer

Svenska Multipel Skleros Registret

Svenska Multipel Skleros Registret Svenska Multipel Skleros Registret, FAR14-015 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Multipel Skleros Registret Registrets

Läs mer

Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av

Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av ryggkirurgi), FAR14-034 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Registrets namn Registrets kortnamn Nummer 34 Svenska ryggregistret (tidigare

Läs mer

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets

Läs mer

Svenska Höftprotesregistret

Svenska Höftprotesregistret Svenska Höftprotesregistret, FAR14-030 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Höftprotesregistret Registrets kortnamn SHPR

Läs mer

Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR)

Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR) Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR), FAR14-120 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenskt NjurRegister/Swedish

Läs mer

Nationellt lungcancerregister

Nationellt lungcancerregister Nationellt lungcancerregister, FAR14-152 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationellt lungcancerregister Registrets kortnamn

Läs mer

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (tidigare PNQn)

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (tidigare PNQn) Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (tidigare PNQn), FAR14-079 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister

Läs mer

Makularegistret, Q2-15-083

Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan använda för att se sina egna resultat när som helst?

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014

Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014 Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014 2014-03-26 Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) har under 2013 fortsatt utvecklas via en mångfald aktiviteter, som beskrivs nedan. Styrgruppen

Läs mer

Svenska kärlregistret, FAR14-024

Svenska kärlregistret, FAR14-024 Svenska kärlregistret, FAR14-024 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska kärlregistret Registrets kortnamn Swedvasc Nummer

Läs mer

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen?

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Carina Andrén, vårddesigner, patientrepresentant Staffan Lindblad, SRQ registerhållare, QRC-chef Svensk Reumatologis

Läs mer

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister Svensk Reumatologis Kvalitetsregister Verksamhetsberättelse 2010 2011 med verksamhetsplanering 2012 2014 Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) har det senaste året fortsatt utvecklas via många aktiviteter,

Läs mer

Nationella prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret Nationella prostatacancerregistret, FAR14-003 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella prostatacancerregistret Registrets

Läs mer

InfCare HIV, FAR14-077

InfCare HIV, FAR14-077 InfCare HIV, FAR14-077 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn InfCare HIV Registrets kortnamn InfCare HIV Nummer 77 Startår 2003

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Teamarbete Reumatologi SUS

Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Tidigt kontakt med teamet Regelbundna teammöten Teambedömning vid sjukskrivning > 6 veckor 3 olika rehabprogram Undervisningsserie: - Öppen för alla

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS DAGENS SCHEMA 10-11 Aktuellt från Kansliet och korta rapporter över pågående nationella arbeten 11.00 Fika 11.10 Aktuellt från Registerservice och Socialstyrelsen 11.30

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi, FAR14-035 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

SVENSK REUMATOLOGIS KVALITETSREGISTER. ger kvalitetsförbättring i den kliniska vardagen ÅRSRAPPORT 2009 10

SVENSK REUMATOLOGIS KVALITETSREGISTER. ger kvalitetsförbättring i den kliniska vardagen ÅRSRAPPORT 2009 10 SVENSK REUMATOLOGIS KVALITETSREGISTER ger kvalitetsförbättring i den kliniska vardagen ÅRSRAPPORT 2009 10 1 TEXT & DIAGRAM Staffan Lindblad Anna Essén Leszek Stawiarz staffan.lindblad@ki.se anna.essen@ki.se

Läs mer

Swedeheart, FAR14-020

Swedeheart, FAR14-020 Swedeheart, FAR14-020 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Swedeheart Registrets kortnamn Swedeheart Nummer 20 Startår 2008 Webbadress

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Susanna Lagersten programchef QRC Coachingakademi www.qrcstockholm.org Kvalitetsregistersatsningen Effektmål - Vid utgången av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

Nationellt Register över Smärtrehabilitering

Nationellt Register över Smärtrehabilitering Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS www.ucr.uu.se/nrs Nationellt Register över Smärtrehabilitering 1 NRS Startade 1998 Anslutet till Sveriges kommuner och landsting Nationellt Register över

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1

Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1 Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1 2014-01-31 kl 09:30-15.30, Sturup Namn Funktion Närv Ej närv Hans Rahme Ordförande, Armbåge X Björn Salomonsson Registerhållare, Axel X Henrik Ahlborg Instabilitet X Anders

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare Svenska Barnreumaregistret Verksamhetsberättelse Bokslut 2013 Bo Magnusson Registerhållare Årsberättelse Svenska barnreumaregistret började registrera patienter 2009. I den separata årsrapporten redovisas

Läs mer

The Swedish National CLP Registry, NKR14-417

The Swedish National CLP Registry, NKR14-417 The Swedish National CLP Registry, NKR14-417 The Swedish National CLP Registry Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare

Läs mer

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT 1. Bakgrund och syfte Ryggsjukdomar beräknas kosta den svenska staten 30 miljarder kr årligen och orsakar således förutom stort lidande för den enskilde patienten också en mycket

Läs mer

Könsdysforiregistret, NKR14-421

Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

Nationellt centrum för kvalitetsregister

Nationellt centrum för kvalitetsregister Nationellt centrum för kvalitetsregister Registercentrum Syd Registercentrum Syd (RC Syd) är ett resurscentrum för dig som arbetar med nationellt eller regionalt kvalitetsregister, klinisk forskning eller

Läs mer

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR Agenda Presentationsrunda- erfarenheter av NDR Organisation och finansiering Varför registrera?

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad Vetenskapsrådets hearing om biobanker 2007-09-18 Nuvarande brister och utvecklingsmöjligheter för att organisera och engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

Läs mer

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 NKO Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 - Lars Lidgren (ordf.), Lund - Olle Hägg, Göteborg - Johan Kärrholm, Göteborg - K-G Thorngren, Lund - Olle Nilsson, Uppsala - Olle

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Registren är ett viktigt hjälpmedel 6. Svensk Reumatologis Kvalitetsregister 2013

ÅRSRAPPORT. Registren är ett viktigt hjälpmedel 6. Svensk Reumatologis Kvalitetsregister 2013 ÅRSRAPPORT Svensk Reumatologis Kvalitetsregister 2013 Eva-Lenas medverkan gör nytta för forskningen 10 1 SRQ innehåller 97 olika diagnoser 14 Registren är ett viktigt hjälpmedel 6 Reumatolog Jon Lampa

Läs mer

Ansökan om registeruppgifter från Svenska Skulder och Armbågs Sällskapets Kvalitetsregister för forskningsändamål

Ansökan om registeruppgifter från Svenska Skulder och Armbågs Sällskapets Kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan om registeruppgifter från Svenska Skulder och Armbågs Sällskapets Kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan sänds till: Svenska Skulder och Armbågs Registret Ortopedmottagningen Danderyds

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Program 4D Resultat i halvtid

Program 4D Resultat i halvtid Program 4D Resultat i halvtid Januari 2013 juni 2015 Program 4D är ett samarbete mellan Om rapporten: Denna rapport, Program 4D Resultat i halvtid, syftar till att sprida information och kunskap om de

Läs mer

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret Ett flaggskepp bland svenska kvalitetsregister Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård i Västra Götaland Högskolan i Borås och Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 108 nationella kvalitetsregister löpande lärande, förbättring, forskning samt kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa

Läs mer

Svenska BPSD-registret, NKR14-156

Svenska BPSD-registret, NKR14-156 Svenska BPSD-registret, NKR14-156 Svenska BPSD-registret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

Nationellt register för peniscancer, NKR14-186

Nationellt register för peniscancer, NKR14-186 Nationellt register för peniscancer, NKR14-186 Nationellt register för peniscancer Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik

Läs mer

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Artrosskola för ett Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Leg sjukgymnast, Dr Med Vet Registeransvarig BOA-registret Registercentrum VGR Att komma ihåg Artros är en sjukdom

Läs mer

Svenska kardiovaskulära kvalitetsregister fördelar och nackdelar i perspek8v

Svenska kardiovaskulära kvalitetsregister fördelar och nackdelar i perspek8v Svenska kardiovaskulära kvalitetsregister fördelar och nackdelar i perspek8v Måns Rosén Översyn av de na8onella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag 8ll gemensam satsning 2011-2015

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro

Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro Inledning och bakgrund RCO Uppsala Örebro utgörs av enheterna UCR och RCC Uppsala Örebro. Redan innan bildandet av RCO, finns sedan flera år tillbaka

Läs mer

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm Indre Ljungar, specialistläkare och docent i rehabiliteringsmedicin, Jean-Michel Saury, leg. Psykolog, PhD ME/CFS-rehabilitering, Danderyds Sjukhus AB

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Strokeregister Vilka finns och varför finns det flera?

Strokeregister Vilka finns och varför finns det flera? Strokeregister Vilka finns och varför finns det flera? Väststroke Miriam Kåveryd Holmström Riksstroke Sari Wallin och Åsa Johansson SITS International Veronica Bouvin Frågor? Väststroke ett regionalt register

Läs mer

Delegationens uppdrag:

Delegationens uppdrag: Delegationens uppdrag: Stärka samverkan inom den kliniska forskningen genom att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan aktörer som är verksamma inom klinisk forskning Delegationens uppdrag gäller

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Uppföljning vid psykossjukdom

Uppföljning vid psykossjukdom Uppföljning vid psykossjukdom Ulla Karilampi Fil dr, leg psykolog Variationer i psykisk ohälsa Uttryck Status Orsak Bot 2011-11-01 Kunskap gör skillnad 2 Stress, sårbarhet och skydd Hög Ohälsa STRESS Låg

Läs mer

Amputations- och Protesregistret för nedre extremiteten, NKR14-166

Amputations- och Protesregistret för nedre extremiteten, NKR14-166 Amputations- och Protesregistret för nedre extremiteten, NKR14-166 Amputations- och Protesregistret för nedre extremiteten Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Svenska Hemofiliregistret, NKR14-211

Svenska Hemofiliregistret, NKR14-211 Svenska Hemofiliregistret, NKR14-211 Svenska Hemofiliregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan.

Läs mer

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Peter Kammerlind Civ ing, Tech Lic, Utvecklingsledare, Landstinget i Jönköpings län Registercentrum Sydost QULTURUM här jobbar jag Mäta

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Blir vården bättre med artrosregister?

Blir vården bättre med artrosregister? Blir vården bättre med artrosregister? Carina Thorstensson, leg sjukgymnast Docent Göteborgs Universitet Registeransvarig BOA-registret carina.thorstensson@registercentrum.se Vad är artros? En sjukdom

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

MIRA- Musslor, Inflammation och Reumatoid Artrit

MIRA- Musslor, Inflammation och Reumatoid Artrit MIRA- Musslor, Inflammation och Reumatoid Artrit Kunskapen om specifik kost för personer med reumatism är idag mycket begränsad. Därför hänvisas man till generella kostråd. MIRA-studien syftar till att

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Neuromuskulära sjukdomar i Sverige, NKR14-169

Neuromuskulära sjukdomar i Sverige, NKR14-169 Neuromuskulära sjukdomar i Sverige, NKR14-169 Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik

Läs mer

Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen?

Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? biobank WEBINAR Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? 2013-09-27 Thomas Bergman, koordinator Karolinska Institutet Syfte Den primära målsä.ningen

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Kan självtestning vara något för dig? Äter du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna kontroller

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan Brukarmedverkan i forskningen För dig som forskar Ett samarbete mellan Reumatikerförbundet Astma- och Allergiförbundet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Psoriasisförbundet Vad är en forskningspartner?

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

HIP i Prak)ken 4D programmet

HIP i Prak)ken 4D programmet HIP i Prak)ken 4D programmet Program 4D 4D informa/k Staffan Lindblad Projektledare Dan Lind Teknisk projektledare 4D ARTRITER E- hälsa, beslutsstöd för pa/enter, vårdgivare och forskning Nya arbetssäa

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Sjunde nationella prioriteringskonferensen i Gävle 21-22 oktober, 2013

Sjunde nationella prioriteringskonferensen i Gävle 21-22 oktober, 2013 Sjunde nationella prioriteringskonferensen i Gävle 21-22 oktober, 2013 Niklas Hedberg, Avdelningschef nya läkemedel Malin Blixt, Projektledare-medicinteknikprojektet Ann-Charlotte Dorange, Hälsoekonom

Läs mer

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes Axelledsprotes Patientinformation Region Skåne Axelledsprotes 1 Denna broschyr är framtagen av Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus 2 Axelledsprotes Innehåll Inledning... 4 Före operationen...

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185

Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185 Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185 Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer