Swedeheart, FAR14-020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedeheart, FAR14-020"

Transkript

1 Swedeheart, FAR Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Swedeheart Registrets kortnamn Swedeheart Nummer 20 Startår 2008 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen Nej Epost till registret Registerhuvudman/centralt personuppgiftsansvarig myndighet Uppsala läns landsting Namn på personuppgiftsombud som registret är anmält till Mats Holmqvist Certifieringsnivå Kategori Cirkulationsorganen Kontaktperson Kristina Hambraeus Telefon till extra kontaktperson Epost till extra kontaktperson Kontaktuppgifter Förnamn Tomas Efternamn Jernberg Telefonnummer (inklusive riktnummer) E-post Sjukhus/Vårdcentral Karolinska Universitetssjukhuset Arbetsplats Hjärtkliniken Adress Postnummer Stad Stockholm Förnamn Tomas Efternamn Jernberg Telefonnummer (inklusive riktnummer) E-post Sjukhus/Vårdcentral Karolinska Universitetssjukhuset Arbetsplats Hjärtkliniken Adress Postnummer Stad Stockholm Steg 2 - Styrgrupp Styrgrupp

2 Ange medlemmarnas namn, arbetsplats, ort och yrke samt eventuell akademisk titel, även medverkande företrädare för patienter/brukare eller närstående Förnamn Efternamn Akademisk titel Arbetsplats Yrke Tomas Jernberg Docent Karolinska Universitetssjukhuset Överläkare Kristina Hambraeus MD Falu Lasarett Överläkare Stefan James Docent Akademiska Sjukhuset Överläkare Örjan Friberg Docent Örebro Universitetssjukhus Överläkare Johan Nilsson Medicine Doktor Norrlands Universitetssjukhus Överläkare Jan Harnék Docent Skåne Universitetssjukhus Överläkare Mona From Attebring Medicine Doktor Linnéuniversitetet Lektor Steg 3 - Volym och täckningsgrad i registret Ange antal registreringar per kalenderår; 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och Utförlig information om täckningsgrad Definiera täckningsgraden för registret - hur mäter ni; vad ingår i täljare respektive nämnare? Täljaren = Reg hjärtinfarkter som huvuddiagnos + Reg hjärtinfarkter < 75 år som genomgått uppföljning + Reg angiografier eller PCI ingrepp + Reg Hjärtkirurgi-ingrepp + Reg percutana klaff ingrepp. Nämnaren = Hjärtinfarkter som huvuddiagnos + Reg hjärtinfarkter < 75 år + Angiografier eller PCI ingrepp + Hjärtkirurgi-ingrepp + Percutana klaff ingrepp. Vilken är den aktuella täckningsgraden enligt denna definition? 94 Hur många enheter i landet genomför aktuell behandling? 71 Hur många enheter deltar i registret? 71 Ange täckningsgraden vid uppföljningstillfällen, om sådana finns, exempelvis sexmånaders- eller ettårsuppföljning? 78 Steg 4 - Verksamhetsutveckling/Förbättringsresultat Innehåller registret professionsbedömda mått på patientens funktionsförmåga? Ja idag

3 Vi mäter funktionsnedsättning pga av angina (CCS-klass), funktionsnedsättsättning pga hjärtsvikt (NYHA-klass), EQ-5D (Livskvalitet) och skattning av hälsotillstånd (RS-skala:0-100) 6-10 veckor och månader efter hjärtinfarkt. Innehåller registret patientrapporterade mått inom något av följande områden? EQ-5D Ja idag EQ-5D och dess 5 delfrågor registreras efter 6-10 veckor och efter månader efter hjärtinfarkt. SF36/RAND 36 SF 36 anses för lång för att vara det vi dagsläget vill satsa på. Diskussioner förts huruvida SF6 eller SF12 kan användas då dessa blivit validerade. Annat generiskt instrument för hälsorelaterad livskvalitet EQ-5D-5L (Doland 1990; Brooks 1996; Doland 1996; Burstrom, Johannesson et al. 2001). En förlängning av EQ-5D kommer att prövas i PROM-modul Sjukdomsspecifikt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Cardiac Self Efficacy Scale (Sullivan, LaCroix et al. 1998), Begreppet "self-efficacy" innebär personens tilltro till att kunna kontrollera symptom och bibehålla dagliga aktiviteter. Kommer att prövas i PROM-modul Andra patientrapporterade utfall, exempelvis function, symptom Ja idag Vi registrerar redan idag symptom i form av angina (CCS-klass) och dyspné/orkeslöshet i form av NYHA-klass, Vi planerar att mäta Minimal Insomnia Symptom Scale (MISS) (Broman, J-E., Smedje, H., Mallon, L., Hetta, J.) mäter sömnstörning.kommer att prövas i PROM-modul Vi kommer också fördjupa symptom-delen med antingen Sheehan disability scale (Int Clin Psychopharmacol. 1996;11(Suppl 3):89-95) mäter symtom som påverkar dagligt liv, 3 frågor som berör arbete/skola, socialt liv/fritidsaktiviteter samt familjeliv/hemsysslor Dimensions of the Somatic Health Complaints Questionnaire (SHCQ_13) (Brink, Cliffordson et al. 2007) som också mäter symtombörda inkl. bröstsmärta och andfåddhet.kommer att prövas i PROM-modul Patienttillfredsställelse (nöjdhet med vården eller vårdens resultat) En mer generell PREM fråga som mäter patienttillfredställelse kommer att läggas i PROM-modul Patientupplevelser, patienterfarenheter( frågor om vad som hänt under vårdtiden, t ex om information har givits, om väntetider, om möjligheten för patienten att vara delaktig) Några mer specifika PREM frågor som mäter t.ex. upplevelse av information och delaktighet kommer att läggas i PROM-modul Annat patientrapporterat mått Grimby-skalan som med en enkel fråga mäter fysisk aktivitet. Kommer att prövas i PROM-modul Kan en enhet / klinik jämföra sina egna resultat i webbmodulen Med riksgenomsnittet Med andra jämförbara enheter Mellan landsting och region

4 Med bästa enheter Finns resultat riktat till patienter tillgängligt på webben? Resultat från registret finns tillgängligt för, och anpassat till, patienter (och närstående) på registrets webbplats Finns registerdata presenterat/sammanställt som stöd i dialogen med patienten? Registerdata finns presenterat/sammanställt på ett sätt som gör att det kan användas som stöd i dialogen med patienten vid vårdmötet Användarundersökning hos deltagande verksamheter Gör registret någon användarunderökning hos deltagande verksamheter för att fånga upp verksamheternas syn på registrets funktionalitet? Beskriv hur ni gått till väga och vilket resultat som framkommit Resultat riktad till Patienter: Projektet fortfarande i sin linda. Hjärt-Lung fondens "Hjärtrapport" utgör den bästa populariseringen av våra resultat. Den kan laddas hem från Swedehearts websida. Ett projekt är under planering där 2 MDI-konsulter (Användbarhetsdesigner) ska göra intervjuer och behovsanalys. Rapportfunktioner typ "Jämför ditt sjukhus med andra" och "Jämför dig med andra patienter" (preventions-mått såsom fysisk aktivitet, etc.) Funktionen kommer att finnas klar under Registerdata som stöd i dialog med patienten finns i form den patientanpassade rapport som skapas vid angiografi eller PCI-ingrepp. Den här typen av data och presentationssätt kommer att prövas i större omfattning i PROM-programmet som startar som pilot på 5 sjukhus Januari Användarundersökning går varje år ut till lokalt ansvarig läkare och sjuksköterska samt verksamhetschefer. Resultaten från årets enkät är fortsatt mycket positiva. Resultaten presenteras på sid 8-9 i bifogad årsrapport. Ange andelen av deltagande verksamheter där registerdata används systematiskt i verksamhetschefernas stöd till förbättringsarbetet. 75 Steg 5 - Vetenskaplig produktion och innovation med stöd av registerdata Hur många förfrågningar om forskningsprojekt relaterade till registret har registret beviljat/tillstyrkt under 2012 samt 2013? 22 Till hur många beviljade/tillstyrkta forskningsprojekt har ni lämnat ut data till under 2012 samt 2013? 22

5 Ange titel på dessa forskningsprojekt Utrymmet medger endast uppräkning av exempel på forskningsprojekt: - Efterbehandling med strålbehandling vid bröstcancer och risken för framtida hjärt- och kärlsjukdom med särskild fokus på förträngning av hjärtats kranskärl, Malin Sund, Umeå - Treatment and Outcome in the Very Elderly ST-elevation patients, Christina Holmgren, Jönköping - Kardiovaskulär sjukdom vid reumatisk sjukdom såsom reumatisk sjukdom och systemisk lupus erytematosus, Thomas Mooe, Östersund - Bivalirudin versus GP llb/llla inhibitors in STEMI patients, Dimitrios Venetsanos, Linköping - Betydelsen av Njurfunktion vid kranskärlssjukdom, Jernberg, Stockholm - Betydelsen av KOL vid akut kranskärlssjukdom, Erlinge, Lund - Betydelsen av förmaksflimmer vid akut kranskärlssjukdom, Jernberg, Stockholm - En jämförande studie mellan Sverige, England och USA avseende behandling av hjärtinfarkt, Jernberg, Stockholm - Transfusion och blödningskomplikationer vid hjärtkirurgi, Holtzmann, Stockholm Hur många vetenskapliga artiklar som baseras på data från registret, har publicerats i vetenskaplig tidskrift/abstracts presenterats på nationell eller internationell vetenskaplig konferens under 2012 samt 2013? 40 Förteckna vetenskapliga studier publicerade under det under 2012 respektive 2013 Utrymmet medger bara 2012 års publikationer 1. Lawesson. Int J Cardiol 2012 Nov 17. doi:pii: S (12) Lawesson BMJ Open 2012 Mar 27;2(2):e Janszky Sleep Med 2012 Mar;13(3): Carlhed J Am Heart Assoc 2012 Aug;1(4):e Larsson M. Health Aff (Millwood) 2012 Jan;31(1): Angerås Eur Heart J doi: /eurheartj/ehs Bondesson EuroIntervention 2012 Aug;8(4): Fröbert Am Heart J 2012 Jul;164(1): James. Heart 2012 Sep;98(18): Nilsson J Clin Oncol 2012 Feb 1;30(4): Gudnason Int J Cardiol 2012 Dec 8.doi:pii: S (12) Kedhi JACC Cardiovasc Interv 2012 Nov;5(11): Sarno Int J Cardiol 2012 Jan 12. [Epub ahead of print] 14. Sarno.Eur Heart J 2012 Mar;33(5): Jensen Catheter Cardiovasc Interv 2012 Oct 1;80(4): Shao Cardiology 2012;122(3): Forberg. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2012 Feb 1;20: Saleh. Diabetologia Aug;55(8) Ange om registret har forsknings/utvecklingssamarbete med läkemedels- / diagnostik- / medicinteknik-företag - Samarbete med Astra-Zeneca: +Betydelsen av behandlingsduration vid trombocythämmande behandling. +Utvärdering av Ticagrelor i den kliniska verkligheten - Samarbete med Lilly: Utvärdering Prasugrel i den kliniska verkligheten. - Samarbete med Medicine Company i den kommande randomiserade registerstudien VALIDATE: Utvärdering av Bivalirudin. - Samarbete med Volcano corp i den kommande randomiserade registerstudien IFR Swedeheart: Utvärdering av mätning av Instantaneous Wave-Free Ratio.

6 - Samarbete med Terumo Medical Corporation, Medtronic, och Vascular Solutions i TASTE-studien. - Samarbete med Gilead sciences: Association of incomplete revascularization after percutaneous coronary intervention with long-term outcomes. En del av samarbetena varit i form av avtal, andra i form av unrestricted grants. Steg 6 - Ekonomisk redovisning av föregående år Kostnader föregående år Redovisa följande kostnader för registret inklusive eventuell funktion, arbetsinsats och lön under föregående år. Registerledning, administration/koordination, statistik, IT, publicering samt årsrapport, möten, resor, kompetenscentrum förvaltningskostnader samt övriga poster. Förklaring till ovanstående delar: Med IT-relaterad drift avses: Kostnad som uppstår till följd av drift/utveckling/-underhåll av IT-system. Ex: Servermiljö, licenser, IT-utrustning etc. Med Administration/ koordination avses: Användarmöten, utbildning, resor, sekreterare etc. Registerledning Swedehearts ordförande 25% :- Nej Arvode Styrgrupp :- Nej Administration/koordination Regional monitororganisation (start i slutet av 2012) :- Nej Administration, centralt support, Koordinator, System- och rapportutveckling, teknisk drift och licenser :- Ja Separat kooordinator för Hjärtkirurgiregistret :- Nej Statistik Statistiker för Case-Mix och stöd vid Internationella samarbeten :- Ja IT Externa rapportkonsulter :- Ja Publicering samt årsrapport Årsrapport :- Nej Möten Möten, inkl årsmöte :- Nej Resor Resor/logi för styrgrupp, arbetsgrupper och projektgrupper :- Nej Registercentrum Förvaltningskostnader

7 Övrigt Etikprövningsansökan :- Nej SAámkörning med Socialstyrelsen :- Nej Stenestrandsstipendiet :- Nej Upprättande av Swedehearts biobank :- Nej Summa kostnader :- Varav kostnader mot RC :- Varav IT-relaterade kostnader :- Sammanfattade kostnader för patientrapporterade mått Räkna samman och beskriv registrets samtliga kostnader för att samla in och analysera patientrapporterade mått. Marginalkostnad för befintliga PROM har under 2012 varit begränsad. Kommande PROM-program beräknas att under 2013 kosta ca kr men betydligt mer (ca ) under 2014 då 5 sjukhus startar som "piloter Januari och vi vill ha ett fullt utvecklat program under Kvarvarande medel Om registret hade kvarvarande medel vid årets slut, beskriv varför (uteblivna eller uppskjutna aktiviteter, rekryteringsproblem) och planerade åtgärder. Det blev ett överskott (kvarvarande medel) Detta beror i huvudsak på 2 saker: - Försenad fakturering från sjukhus som haft våra anlitade regionala monitorer anställda. - UCR har trots hög expansionstakt inte lyckats utföra alla våra önskade uppdrag under Överskottet flyttades över till budgeten Trots detta kommer det inte finnas något överskott under Vi har nu ett nytt avtal med UCR. Detta tillsammans med en ökad beställning gör att kostnaden för UCR:s arbete redan i Augusti översteg kostnaden för hela Kommentarer till ekonomisk redovisning av föregående år Som ovan beskrivet uteblev vissa kostnader Trots förflyttning av överskott från 2012 till 2013 blir det inget överskott. Vi har flera projekt som beräknas öka våra kostnader under Integrationsprojektet gentemot SvD projektet i Stockholm och Hjärtjournalen i Västra Götaland beräknas av UCR till 1000 arbetstimmar= kr under PROM-projektet beräknas kosta kr för att ha det fullt fungerande och tillgängligt för deltagande enheter under En fortsatt satsning på on-line rapporter beräknas ge en ökad kostnad på kr. En utökning av monitororganisationens arbetstid ger en ökad kostnad på ca kr. Om vi inte skulle få nu utlysta medel för raopportfunktioner riktade mot patienter och allmänhet innebär även det att behovet av större budget för Sammantaget finns ett behov av en ökad budgetram från till kr för Steg 7 - Sammanfattning Ange viktigaste aktiviteterna/ förändringarna i registret från föregående år - Starkt fokus på täckningsgrad: Genom att uppmärksamma detta som den viktigaste "kvalitetsindikatorn" och inkluderat 2 täckningsgrads mått i det nya Swedehearts kvalitetsindex har täckningsgraden nu ökat. För Hjärtinfarkt som huvuddiagnos för patienter < 80 år är täckningsgraden nu 89%. Täckningsgraden totalt i Swedeheart (enl.

8 tidigare angiven definition) är 94%. - Ytterligare fokus på validiteten på data. Swedeheart har en hög validitet, 95-96% överensstämmelse mellan register och journal sedan flera år tillbaka. För att ytterligare förbättra datas validitet har vi nu 7 st. regionala monitorer som arbetar regionalt med monitorering, support, utbildning och nätverksträffar. Detta har haft en mycket god effekt för aktiviteten inom Swedeheart. Vi har också startat ett projekt med akreditering av särskilda användare. - Fokus har också lagts på lokala förbättringsarbete. Uppmaningar på möten om vikten att koppla sådana projekt till registret har hörsammats och dessa projekt kommer att få ökad uppmärksamhet i framtida rapporter. Enl. årets användarenkät pågår många lokala förbättringsarbeten. - En mycket kompetent PROM arbetsgrupp har bildats, bestående av både kliniskt verksamma, forskare, lärare och patientföreträdare. Första setet validerade frågor har tagits fram och förberedelse görs för att 5 sjukhus startar upp och tar in och arbetar med PROM i förbättringsarbete med start Januari Med hjälp av MDI-konsulter (Användbarhetsdesigners) har ny on-line rapport tagits fram. Den ska nu testas på 6 sjukhus, för att sedan bredd-införas under En projektplan för införande av rapportfunktioner riktade till allmänhet och patienter har skapats. Projektet kan förhoppningsvis förverkligas under Vi är med i KOLADA-projektet där några av våra kvalitetsindikatorer kommer att presenteras tillsammans med andra - Vi har lagt ned mycket arbete på Integration melllan journal och register i SvD-projektet inom SLL och i Hjärtjournal-projektet inom VG. Testdata har kunnat tas emot från SvD projektet. Testdata kommer att kunna tas emot från Allingsås under vintern som blir det första sjukhuset efter Borås som ska tillämpa Hjärtjournalen. Den stora bulken arbete kommer sannolikt under Swedeheart har idag ingen budget för detta. - Vi har inlett arbete med ensning av variabler gentemot andra register (RIKS-svikt, Auricula,, och RIKS-stroke). - Forskning: Swedeheart har nu en forskningspolicy och ett regelverk för datauttag som är i linje med lagstiftningen och SKLs rekommendationer. Detta har påskyndat processen med datauttag och vi ser eett ständigt ökande intresse från forskare at använda våra data. - En intensifiering av Internationella samarbeten har skett. Den första jämförelsen i utfall mellan 2 rikstäckande kvalitetsregister (Swedeheart och MINAP (England/Wales)) ligger nu som reviderat manuskript hos Lancet. En jämförelse mellan Sverige, England/Wales och USA har skickats in till Eur Heart J. Dessa samarbeten leder till ökad förståelse register. Vi har kontakt med flera länder (Holland, Ungern, Cypern, och Taiwan) som är intresserad av att använda vår registerplattform altternativ använda samma variabelset. Detta är en utmärkt möjlighet till organisk tillväxt av den svenska modellen inom det cardiovaskulära området. Vi är med i ICHOMs arbetsgrupp för kranskärlssjukdom och vi kommer att vara med i det Europeiska samarbetet kring harmonisering av variabeldefinitioner. - Swedeheart har haft en stor framgång i och med slutförandet TASTE, vår första randomiserade registerstudie, som publicerad i New England Journal of Medicine. Mottagandet har varit mycket positivt och många länder vill nu pröva att gå samma väg. För att utveckla denna studieform finns nu behov av formalisering hur dessa studier ska gå till. Entusiasmen i landet är stort och förslag på nya randomiserade studier strömmar in. Samtidigt som vi tar till vara den energin måste vi ska en struktur där kvaliteten och vårt internationella anseende förblir högt. Ange i punktform de viktigaste aktiviteterna/förändringarna i registret sedan den förra ansökningsomgången Nedanstående är en sammanfattning av ovanstående punkter samt några punkter. Flertalet projektet är processer som inte kan härledas till ett specifikt år. - Starkt fokus på täckningsgrad: - Ytterligare fokus på validiteten på data. - Fokus har också lagts på lokala förbättringsarbete. - Start och progress i utveckling av PROM program. - Nya on-line rapporter. - En projektplan för införande av rapportfunktioner riktade till allmänhet och patienter har skapats. - Gått med som pilot i KOLADA-projektet - Fortsatt arbete med Integration projektet. - Förbättrade rutiner kring datauttag för forskare. - En intensifiering av Internationella samarbeten. - Slutfört vår första randomiserade registerstudie och inlett arbetet med en förbättrad struktur och beslutsprocess kring framtida studier.

9 desuutom: - Inlett vårt första pilotprojekt avseende systematisk utvärdering av nyintroducerat läkemedel. - Inlett projekt med ackreditering av användare inom delar av registret för att ytterligare öka validiteten Bifoga årsrapport Swedeheart_2012_webb.pdf kb Bifoga verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE-RIKS-HIA pdf 20 kb Övriga bilagor Verksamhetsberättelse för Hkir 2012.pdf 28,93 kb Verksamhetsberättelse SEPHIA.pdf 22,78 kb Verksamhetsberättelse SCAAR pdf 27,08 kb Verksamhetsberättelse Perkutana klaffregistret 2013.pdf 13,33 kb Övrigt Som tidigare angivits har Swedeheart ett behov av en ökad budgetram från till kr för att kunna gå i mål med de projekt som nu har eller ska startas. Det som skapar detta ökade behov är: - Integrationsarbetet - Införandet av PROM - Fortsatt förbättring av on-line rapporter - Utveckla rapporter riktade till allmänhet och patienter - Ökad monitorering. Vi har nu 7 st regionala monitorer a 30%. Behovet är 7st a 50%. - En ny organisation för fortsatt utveckling av randomiserade studier.

Svenska Barnreumaregistret

Svenska Barnreumaregistret Svenska Barnreumaregistret, FAR14-7 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Barnreumaregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Nationella Diabetesregistret

Nationella Diabetesregistret Nationella Diabetes Registret (NDR), FAR14-009 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Diabetes Registret (NDR) Registrets

Läs mer

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi, FAR14-111 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Kvalitetsregistret för Gynekologisk

Läs mer

Nationella Kataraktregistret

Nationella Kataraktregistret Nationella Kataraktregistret, FAR14-016 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Kataraktregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Svenska Korsbandsregistret

Svenska Korsbandsregistret Svenska Korsbandsregistret, FAR14-093 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Korsbandsregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Svenska Cornearegistret

Svenska Cornearegistret Svenska Cornearegistret, FAR14-017 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Cornearegistret Registrets kortnamn Corneareg Nummer

Läs mer

Rättspsykiatriskt kvalitetsregister

Rättspsykiatriskt kvalitetsregister Rättspsykiatriskt kvalitetsregister, FAR14-101 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Rättspsykiatriskt kvalitetsregister Registrets

Läs mer

PsoReg (Register för Systembehandling av

PsoReg (Register för Systembehandling av PsoReg (Register för Systembehandling av Psoriasis), FAR14-047 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Auricula - Atrial fibriallation and Anticoagulation

Auricula - Atrial fibriallation and Anticoagulation Auricula - Atrial fibriallation and Anticoagulation registry, FAR14-108 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn

Läs mer

RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning.

RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning. RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning., FAR14-012 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av

Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av ADHD, FAR14-011 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn

Läs mer

Nummer 29 Startår 1988 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen

Nummer 29 Startår 1988 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen RIKSHÖFT, FAR14-029 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn RIKSHÖFT Registrets kortnamn RIKSHÖFT Nummer 29 Startår 1988 Webbadress

Läs mer

Senior alert, FAR14-118

Senior alert, FAR14-118 Senior alert, FAR14-118 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Senior alert Registrets kortnamn Nummer 118 Startår 2006 Webbadress

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom

Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom, FAR14-013 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationellt kvalitetsregister

Läs mer

Svenska Skulder och Armbågs Registret

Svenska Skulder och Armbågs Registret Svenska Skulder och Armbågs Registret, FAR14-055 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Skulder och Armbågs Registret Registrets

Läs mer

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister, FAR14-161 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Malignt hudmelanom. Nationellt

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för behandling av kolorektal

Nationellt kvalitetsregister för behandling av kolorektal Nationellt kvalitetsregister för behandling av kolorektal cancer, FAR14-085 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn

Läs mer

Kvalitetsregister ECT, FAR14-183

Kvalitetsregister ECT, FAR14-183 Kvalitetsregister ECT, FAR14-183 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Kvalitetsregister ECT Registrets kortnamn ECT Nummer 183

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer, FAR14-132 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets

Läs mer

Svenska Multipel Skleros Registret

Svenska Multipel Skleros Registret Svenska Multipel Skleros Registret, FAR14-015 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Multipel Skleros Registret Registrets

Läs mer

Nationella bröstcancerregistret

Nationella bröstcancerregistret Nationella bröstcancerregistret, FAR14-048 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer 48 Startår 2007 Webbadress

Läs mer

Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av

Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av ryggkirurgi), FAR14-034 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Registrets namn Registrets kortnamn Nummer 34 Svenska ryggregistret (tidigare

Läs mer

Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR)

Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR) Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR), FAR14-120 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenskt NjurRegister/Swedish

Läs mer

CP-uppföljningsprogrammet i Sverige (CPUP)

CP-uppföljningsprogrammet i Sverige (CPUP) CP-uppföljningsprogrammet i Sverige (CPUP), FAR14-057 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn CP-uppföljningsprogrammet i Sverige

Läs mer

Nationellt lungcancerregister

Nationellt lungcancerregister Nationellt lungcancerregister, FAR14-152 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationellt lungcancerregister Registrets kortnamn

Läs mer

Svenska Höftprotesregistret

Svenska Höftprotesregistret Svenska Höftprotesregistret, FAR14-030 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Höftprotesregistret Registrets kortnamn SHPR

Läs mer

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (tidigare PNQn)

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (tidigare PNQn) Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (tidigare PNQn), FAR14-079 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister

Läs mer

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) Svenska Intensivvårdsregistret (SIR), FAR14-040 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) Registrets

Läs mer

Svenska kärlregistret, FAR14-024

Svenska kärlregistret, FAR14-024 Svenska kärlregistret, FAR14-024 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska kärlregistret Registrets kortnamn Swedvasc Nummer

Läs mer

Exempel från Swedeheart

Exempel från Swedeheart Internationell samverkan möjligheter och utmaningar Exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Makularegistret, Q2-15-083

Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan använda för att se sina egna resultat när som helst?

Läs mer

Nationella prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret Nationella prostatacancerregistret, FAR14-003 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella prostatacancerregistret Registrets

Läs mer

EndoVaskulär behandling Av Stroke, NKR14-218

EndoVaskulär behandling Av Stroke, NKR14-218 EndoVaskulär behandling Av Stroke, NKR14-218 EndoVaskulär behandling Av Stroke Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare

Läs mer

InfCare HIV, FAR14-077

InfCare HIV, FAR14-077 InfCare HIV, FAR14-077 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn InfCare HIV Registrets kortnamn InfCare HIV Nummer 77 Startår 2003

Läs mer

En modell med sex områden som underlättar det kliniknära arbetet med registerbaserad utveckling

En modell med sex områden som underlättar det kliniknära arbetet med registerbaserad utveckling En modell med sex områden som underlättar det kliniknära arbetet med registerbaserad utveckling Micael Ljuslinder, Ortopedkliniken, NorrlandsUniveritetssjukhus Anders Edström, Memeologen, Västerbottens

Läs mer

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV RC SYD REGISTERDAGAR 2014-09-26--27 Karin Christensson Kansliet för Nationella Kvalitetsregister VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat

Läs mer

Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning?

Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning? Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning? Lotti Orwelius Med Dr, Intensivvårdssjuksköterska Registercentrum sydost (RCSO) /PROMcenter Verksamhetsutvecklare

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

Styrgruppsmöte i SweTrau, mötesprotokoll (telefonmöte)

Styrgruppsmöte i SweTrau, mötesprotokoll (telefonmöte) Styrgruppsmöte i SweTrau, mötesprotokoll (telefonmöte) Datum 2016-09-12 Tid 13:00 14:15 Mötesdeltagare: Olof Brattström, Hans Granhed (tom punkt 11), Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Tina Friberg RC Syd:

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret

Svenska Barnreumaregistret Svenska Barnreumaregistret Verksamhetsberättelse Bokslut 2016 Bo Magnusson Registerhållare Registrets syfte: Att ge barn med reumatisk sjukdom adekvat och jämlik utredning och behandling i hela Sverige

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi, FAR14-035 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling?

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Svenskt Bråckregister Pär Nordin Umeå -15 Förutsättning för kvalitetsutveckling Nyfiken på förbättring Ta reda på dina resultat Registrets

Läs mer

CTO-PCI. Evidens, indikation, teknik. Regionmöte Kalmar, Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping

CTO-PCI. Evidens, indikation, teknik. Regionmöte Kalmar, Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping CTO-PCI Evidens, indikation, teknik Regionmöte Kalmar, 2017-03-22 Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping CTO-PCI Evidens Indikationer Teknik 2 CTO-definition och prevalens ockluderat koronart

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS DAGENS SCHEMA 10-11 Aktuellt från Kansliet och korta rapporter över pågående nationella arbeten 11.00 Fika 11.10 Aktuellt från Registerservice och Socialstyrelsen 11.30

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare Svenska Barnreumaregistret Verksamhetsberättelse Bokslut 2013 Bo Magnusson Registerhållare Årsberättelse Svenska barnreumaregistret började registrera patienter 2009. I den separata årsrapporten redovisas

Läs mer

Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet

Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet Chef RC Norr Umeå Kvalitetsregisterbaserad forskning Nuläget, framtiden och metodologisk utveckling som ställer nya krav på infrastrukturen

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016

Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016 Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016 FÖRORD Under våren 2016 genomförde Riksstroke en användarundersökning i syfte att ta reda på hur registret används i verksamheten.

Läs mer

SWEDEHEART. Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun

SWEDEHEART. Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun SWEDEHEART Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun SWEDEHEART Swedish Web-system for Enhancement and Development of Evidence-based care in Heart disease

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad 2012 Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP Publicerad Målsättning: Registrets uppgift är att fortlöpande samla och analysera patientdata från Svensk sjukvård

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0 Version 1.0 Information från AKI: Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA Versionshantering Version/Datum Författare Beskrivning av förändring Godkänt av AKI 1.0/2014-04-24 Mats Lambe - 2014-05-13

Läs mer

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), NKR14-002

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), NKR14-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), NKR14-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive

Läs mer

Patientens upplevelse av vården på intensivvårdsavdelning. PROM i Svenska Intensivvårdsregistret

Patientens upplevelse av vården på intensivvårdsavdelning. PROM i Svenska Intensivvårdsregistret Patientens upplevelse av vården på intensivvårdsavdelning PROM i Svenska Intensivvårdsregistret Uppföljning av vårdresultat Tidigare mortalitet Bedömning av effektivitet och fördelar, relaterat till mänskliga

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen. Centrumråd hjärtsjukvård

HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen. Centrumråd hjärtsjukvård HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen Centrumråd hjärtsjukvård 2017-05-05 RMPG - Hjärtsjukvård TILLGÄNGLIGHET God tillgänglighet till nybesök kardiologi, thoraxoperation, ablationer Nationellt

Läs mer

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING senioralert@lj.se AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Organisation: Organisationsnummer: Postadress: Telefon: E-post:

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Kan självtestning vara något för dig? Äter du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna kontroller

Läs mer

Riskbaserad monitorering i RRCT studie med patienter - ett teamarbete

Riskbaserad monitorering i RRCT studie med patienter - ett teamarbete Riskbaserad monitorering i RRCT studie med 6 000 patienter - ett teamarbete Nationell konferens klinisk forskning Göteborg 14-15 april Anna Stendahl & Frida Kåver Agenda Kort sammanfattning av studien

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 108 nationella kvalitetsregister löpande lärande, förbättring, forskning samt kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa

Läs mer

Nationellt Register över Smärtrehabilitering

Nationellt Register över Smärtrehabilitering Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS www.ucr.uu.se/nrs Nationellt Register över Smärtrehabilitering 1 NRS Startade 1998 Anslutet till Sveriges kommuner och landsting Nationellt Register över

Läs mer

SveDem Svenska Demensregistret

SveDem Svenska Demensregistret SveDem Svenska Demensregistret Emma Timerdal Leg sjuksköterska Regional koordinator Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 2016-05-26 SveDem Svenskt nationellt kvalitetsregister avseende demenssjukdomar

Läs mer

Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion

Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion 1 (6) Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion Bakgrund Samverkansnämnden fastställde vid sammanträdet den 7 februari 2011 verksamhetsplanen för perioden

Läs mer

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT 1. Bakgrund och syfte Ryggsjukdomar beräknas kosta den svenska staten 30 miljarder kr årligen och orsakar således förutom stort lidande för den enskilde patienten också en mycket

Läs mer

The Swedish National CLP Registry, NKR14-417

The Swedish National CLP Registry, NKR14-417 The Swedish National CLP Registry, NKR14-417 The Swedish National CLP Registry Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER?

NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER? NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER? Seminarium i Almedalen 4 juli 2016 Arrangörer: Roche, Bröstcancerföreningarnas Riksförbund (BRO) och Dagens Medicin Agenda SE/PERJ/0816/0002 Ett register

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Rapport från valideringsprojekt Sammanfattning av ingående delrapporter

Rapport från valideringsprojekt Sammanfattning av ingående delrapporter Rapport från valideringsprojekt 2012 2013 Sammanfattning av ingående delrapporter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Sammanfattning Delrapport 1: Innehållsvaliditet en jämförelse mellan Riksstroke och

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

Patientens Egen Registrering (PER)

Patientens Egen Registrering (PER) Svensk Reumatologis Kvalitetsregister - klinisk utveckling och forskning SRQ ny PROM-strategi Malin Regardt Med Dr. Leg arbetsterapeut Patientens Egen Registrering (PER) Sedan 2004 har patienter med reumatiska

Läs mer

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Styrgrupp Triage i Region Skåne har idag beslutat att byta till som system för sekundärtriage hospitalt. Parallellt med denna process kommer -pre att införas för

Läs mer

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR 2015-09-17 1 HISTORIK 1975 bildades det första kvalitetsregistret. 1995 började Socialstyrelsen och Landstingsförbundet ge ekonomiskt stöd till registren

Läs mer

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret Ett flaggskepp bland svenska kvalitetsregister Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård i Västra Götaland Högskolan i Borås och Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

Nätverken -Hälsa och Demokrati -Uppdrag Hälsa

Nätverken -Hälsa och Demokrati -Uppdrag Hälsa Nätverken -Hälsa och Demokrati -Uppdrag Hälsa Lärandeseminarium den 6 december 2013 Styrning med pengar Milan Knezevic Beställarchef Landstinget Sörmland Aktörer: Opinion (media) Befolkning Marknad (industri)

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Implementering av artrosskolor

Implementering av artrosskolor Implementering av artrosskolor Thérése Olsson, Leg. sjukgymnast Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus - Bättre Omhändertagande av patienter med Artros BOA tre delar Utbildning av patienter Evidensbaserad

Läs mer

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Läkemedelsrådet Dokumentet reviderat av Läkemedelsrådet 2014-01-16 Riktlinjerna giltiga t o m 2014-12-31 Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Uppdrag

Läs mer

God vård. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa

God vård. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa God vård Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa 1 God vård Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälsooch sjukvård Säker hälso- och

Läs mer

Inledning. Verksamhetsrapport för regionalt donationsansvariga 2015

Inledning. Verksamhetsrapport för regionalt donationsansvariga 2015 Inledning I Socialstyrelsens föreskrifter för donation av organ och vävnader lyfts vårdgivarens ansvar för donationsfrämjande arbete särskilt fram. Ledningen av hälso- och sjukvården och tandvården ska

Läs mer

RMPG Rehab & smärta. Årsrapport. Region Östergötland

RMPG Rehab & smärta. Årsrapport. Region Östergötland RMPG Rehab & smärta Årsrapport Arbetsgrupper Smärta och multimodal rehabilitering Arbetsgrupp forskning, utveckling och utbildning Arbetsgrupp ryggmärgsskaderehabilitering RMPG Rehab & smärta, 2015-03-31,

Läs mer

Registerbaserade PROM-studier

Registerbaserade PROM-studier Registerbaserade PROM-studier MATS LUNDSTRÖM RC SYD KARLSKRONA NATIONELLA KATARAKTREGISTRET Vad kan ett sjukdomsspecifikt PROM tillföra som vi inte vet från kliniska data? Vi är benägna att behandla organ,

Läs mer

Svenska Palliativregistret Hur kan vi använda det i vården?

Svenska Palliativregistret Hur kan vi använda det i vården? Svenska Palliativregistret Hur kan vi använda det i vården? Staffan Lundström MD PhD Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem FoUU-ansvarig Svenska Palliativregistret Denna presentation

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Swedish Registry for Advanced Pediatric Surgery Svenska Registret för Avancerad Barn- och Ungdomskirurgi

Swedish Registry for Advanced Pediatric Surgery Svenska Registret för Avancerad Barn- och Ungdomskirurgi Swedish Registry for Advanced Pediatric Surgery Svenska Registret för Avancerad Barn- och Ungdomskirurgi Program 1. Organisationsstruktur 2. Information SWEAPS Uppdrag och syfte med SWEAPS Hur långt vi

Läs mer

PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer

PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer Bakgrund: Klinisk forskning omfattar sådan forskning som använder hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Sista ansökningsdagen 15 september 2015

Sista ansökningsdagen 15 september 2015 Sista ansökningsdagen 15 september 2015 Ansökan om forskningsanslag Ansökan insändes i 1 underskrivet original till Blodcancerfondens kansli, Box 1386, 172 27 Sundbyberg Samt via e-mail i pdf-format till

Läs mer