InfCare HIV, FAR14-077

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "InfCare HIV, FAR14-077"

Transkript

1 InfCare HIV, FAR Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn InfCare HIV Registrets kortnamn InfCare HIV Nummer 77 Startår 2003 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen Ja Epost till registret Registerhuvudman/centralt personuppgiftsansvarig myndighet KarolinskaUniversitetssjukhuset Namn på personuppgiftsombud som registret är anmält till Daniel Håkansson Certifieringsnivå 1 Kategori Infektionssjukdomar Kontaktperson Anders Sönnerborg Telefon till extra kontaktperson Epost till extra kontaktperson Kontaktuppgifter Förnamn Veronica Efternamn SvedhemJohansson Telefonnummer (inklusive riktnummer) , mobil: E-post Sjukhus/Vårdcentral Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Arbetsplats Infektionskliniken Adress I 73 Postnummer Stad Stockholm Förnamn Veronica Efternamn SvedhemJohansson Telefonnummer (inklusive riktnummer) , mobil: E-post Sjukhus/Vårdcentral Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Arbetsplats Infektionskliniken Adress I 73 Postnummer Stad Stockholm Steg 2 - Styrgrupp Styrgrupp

2 Ange medlemmarnas namn, arbetsplats, ort och yrke samt eventuell akademisk titel, även medverkande företrädare för patienter/brukare eller närstående Förnamn Efternamn Akademisk titel Arbetsplats Yrke Veronica Svedhem-Johansson MD, PhD, Registerhållare Infektionskliniken Karolinska Anders Sönnerborg MD, PhD, Professor Infektionskliniken Karolinska Eva-Lena Fredriksson Superadministratör Infektionskliniken Karolinska Pernilla Albinsson Sjuksköterska Infektionskliniken Karolinska Läkare Läkare Sjuksköterska Sjuksköterska Lena Lindborg MD, Verksamhetschef Venhälsan SöS Läkare Suzanne Wendahl MD, Verksamhetschef Infektionskliniken Sunderby Läkare Magnus Gisslen MD, PhD, Professor Infektionskliniken Sahlgrenska Elisabeth Palmryd Forskningssköterska Infektionskliniken Sahlgrenska Läkare Sjuksköterska Åsa Mellgren MD, PhD Infektionskliniken Borås Läkare Hans Norrgren MD, PhD, Infektionsläkarföreningen Infektionskliniken Malmö/Lund Läkare Gunnar Brihem MD, PhD Infektionskliniken Linköping Läkare Marina Forsström Infektionskliniken karolinska Lena Schönnesson NIlsson Ekonom PhD Venhälsan Psykolog* pensionerad under året Steg 3 - Volym och täckningsgrad i registret Ange antal registreringar per kalenderår; 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och Utförlig information om täckningsgrad Definiera täckningsgraden för registret - hur mäter ni; vad ingår i täljare respektive nämnare? Hiv diagnostiseras endast genom mikrobiologisk analys, så kallad HIV-serologi. Positivt utfall på HIV-serologi registreras direkt från mikrobiologiskt laboratorium. Nämnare blir antalet patienter diagnostiserad med positiv HIV-diagnostik i Sverige, täljare blir antal patienter som får vård vid enhet i Sverige och registreras InfCareHIV. Vilken är den aktuella täckningsgraden enligt denna definition? 99 Hur många enheter i landet genomför aktuell behandling? 30 Hur många enheter deltar i registret? 30

3 Ange täckningsgraden vid uppföljningstillfällen, om sådana finns, exempelvis sexmånaders- eller ettårsuppföljning? 99 Steg 4 - Verksamhetsutveckling/Förbättringsresultat Innehåller registret professionsbedömda mått på patientens funktionsförmåga? Nej Innehåller registret patientrapporterade mått inom något av följande områden? EQ-5D Nej SF36/RAND 36 Nej Annat generiskt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Nej Sjukdomsspecifikt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Hälsoenkät för HIV infekterade personer Andra patientrapporterade utfall, exempelvis function, symptom Prom om medicinering, biverkningar och följsamhet till behandlingsföreskrifter Patienttillfredsställelse (nöjdhet med vården eller vårdens resultat) Patienten svarar på frågan: Hur nöjd är du med den vård som ges vid din HIV-enhet Patientupplevelser, patienterfarenheter( frågor om vad som hänt under vårdtiden, t ex om information har givits, om väntetider, om möjligheten för patienten att vara delaktig) Patienten svarar på frågan: Känner du dig delaktig i planering och genomförande av din hiv-vård /behandling Annat patientrapporterat mått Hur nöjd är du med din fysiska hälsa Hur nöjd är du med din psykiska hälsa Har du biverkningar? Hur påverkad är du av dina biverkningar? Kan en enhet / klinik jämföra sina egna resultat i webbmodulen Med riksgenomsnittet Svar: Ja Med andra jämförbara enheter Svar: Nej Mellan landsting och region Svar: Nej

4 Med bästa enheter Svar: Nej Finns resultat riktat till patienter tillgängligt på webben? Resultat från registret finns tillgängligt för, och anpassat till, patienter (och närstående) på registrets webbplats Svar: Ja Finns registerdata presenterat/sammanställt som stöd i dialogen med patienten? Registerdata finns presenterat/sammanställt på ett sätt som gör att det kan användas som stöd i dialogen med patienten vid vårdmötet Svar: Ja Användarundersökning hos deltagande verksamheter Gör registret någon användarunderökning hos deltagande verksamheter för att fånga upp verksamheternas syn på registrets funktionalitet? Svar: Ja Beskriv hur ni gått till väga och vilket resultat som framkommit Registret har en ständig dialog med användarna, det sker genom nationella och lokala möten ett antal ggr per åroch via mail. I samband med årligt datauttag sker personlig kontakt med alla enheter, vi får då information om ev brister. Generellt gäller att användare har mycket åsikter om nyheter som kräver ökat arbete, Därför har InfCare alltid strävat efter att minimera manuell hantering och dubbelarbete. Första året vi öppet påvisade skillnader i behandlingsresultat mellan enheterna blev det livliga diskussioner som lyfte resultaten på alla enheter. Hälsoenkäten har också på flera håll givit upphov till värdefulla diskussioner som stimulerat till ökad aktivitet hos användarna. DatakvalitetsIndex, har tagits emot positivt på alla enheter, det ger användaren ett enkelt instrument att rätta upp felmatade data, flertalet enheter har instruerat sig själva och denna nyhet har ej givit upphov till något debatt, utan omedelbart implementerats hos alla Ange andelen av deltagande verksamheter där registerdata används systematiskt i verksamhetschefernas stöd till förbättringsarbetet. 100 Steg 5 - Vetenskaplig produktion och innovation med stöd av registerdata Hur många förfrågningar om forskningsprojekt relaterade till registret har registret beviljat/tillstyrkt under 2012 samt 2013? 12 Till hur många beviljade/tillstyrkta forskningsprojekt har ni lämnat ut data till under 2012 samt 2013? 10 Ange titel på dessa forskningsprojekt

5 1. Treatment and resistance in HIV-2 infection 2. Trends in Molecular Epidemiology in Sweden ( ) 3. Quality of life in HIV infected patients in Sweden 4. Improving the monitoring of HIV infection among migrant populations in Europe 5. Elite controllers 6. EuroCoord 7. Treatment outcome with regard to CD4 and viral load in Sweden Characteristics of patients failing HIV therapy with drug resistance 9. Predictive factors for HIV blips during antiretroviral therapy 10. Management of HIV patients in public health care systems in Denmark and Sweden 11. Causes to mortality of HIV infected patients in Sweden 12. Cervixcancer hos hiv infekterade kvinnor Hur många vetenskapliga artiklar som baseras på data från registret, har publicerats i vetenskaplig tidskrift/abstracts presenterats på nationell eller internationell vetenskaplig konferens under 2012 samt 2013? 20 Förteckna vetenskapliga studier publicerade under det under 2012 respektive 2013 Vi har endast registrerat artiklar där hela eller stora delar av kvalitetsregisterdatabasen använts i artikeln och som publicerats i referee granskad internationell tidskrift. Till detta kommer: 1) ett större antal presentationer, posters eller oral presentation, vid nationella och internationella möten efter review process. Vi har dock tyvärr inte nedtecknat alla dessa. Rör sig om ca 5-10 per år 2) artiklar där valet av ingående patienter i studierna baserats på selektion från InfCare HIV registret men där ingående patienter endast utgör en mindre andel av totalmängden patienter i registret. Antalet artiklar med sådan patientselektion är cirka ett tiotal per år. Dessa artiklar är inte angivan i vår publikationslista. Då vår publikationslista kräver utrymme för cirka 8000 tecken kan vi omöjligen redovisa detta i denna ruta. Publikationslistan återfinns i stället i Verksamhetsberättelsen. Ange om registret har forsknings/utvecklingssamarbete med läkemedels- / diagnostik- / medicinteknik-företag Ja. Vi har samarbetat med 3st läkemedelsbolag och leverat bearbetade data till dem. Steg 6 - Ekonomisk redovisning av föregående år Kostnader föregående år Redovisa följande kostnader för registret inklusive eventuell funktion, arbetsinsats och lön under föregående år. Registerledning, administration/koordination, statistik, IT, publicering samt årsrapport, möten, resor, kompetenscentrum förvaltningskostnader samt övriga poster. Förklaring till ovanstående delar: Med IT-relaterad drift avses: Kostnad som uppstår till följd av drift/utveckling/-underhåll av IT-system. Ex: Servermiljö, licenser, IT-utrustning etc. Med Administration/ koordination avses: Användarmöten, utbildning, resor, sekreterare etc. Registerledning Läkare Kvalitetsarbete Gävle 10% :- Nej Läkare Kvalitetsarbete Västerås 10 % :- Nej Registerhållare lön, 20% :- Nej Styrgruppsordförande lön, 10% :- Nej

6 Styrgruppsordförande lön, 10% :- Nej Sjuksköterska lokalt kvalitetsarbete KS 5% :- Nej Administration/koordination Avgift för datautag från Socialstyrelsens register samt SCB :- Nej Superadministratör lön, 50% :- Nej Ekonomiassistent, 10% :- Nej Uppdatering hemsida :- Nej Datauttag med hjälp av Health Solutions 9 000:- Nej Statistik Biostatistiker lön, 20% :- Nej IT IT-samordnare Karolinska lön, 10% :- Nej Serveravgift, licens :- Nej Publicering samt årsrapport Möten Årsmöte InfCare HIV 6 000:- Nej Registerdagar 3 medverkande :- Nej Patientföreningen 1 200:- Nej Lokalt kvalitetsarbete 3 000:- Nej Resor Milersättning 5 000:- Nej Resor till arbetsmöten och årsmöten 9 000:- Nej Registercentrum Förvaltningskostnader Övrigt Summa kostnader :- Varav kostnader mot RC 0:- Varav IT-relaterade kostnader :- Sammanfattade kostnader för patientrapporterade mått Räkna samman och beskriv registrets samtliga kostnader för att samla in och analysera patientrapporterade mått. InfCare HIV bygger på konceptet att data som genereras i den dagliga kliniska vården i högsta möjliga grad automatiskt förs ner i kvalitetsregistret. Kostnaden för insamling av data betingas sålunda till ansenlig del av underhåll

7 och utveckling av IT-infrastrukturen. Den specifika kostnaden för insamling av data är därmed låg och kan anses vara begränsad till delar av lön för sjuksköterska (för stöd vid hälsoenkät) och kvalitetskontroll av superadministratör. Analysen av patientrapporterde mått sker av registerhållaren tillsammans med superadministratör och biostatistiker där sålunda delar av lönerna är direkt relaterade till analysen. Den specifika kostnaden torde då röra sig om cirka SEK. Om kostnaderna för infrastrukturens upprätthållande räknas med ökas denna summa signifikant Kvarvarande medel Om registret hade kvarvarande medel vid årets slut, beskriv varför (uteblivna eller uppskjutna aktiviteter, rekryteringsproblem) och planerade åtgärder. Kostnaden ligger ca 300 tkr under de erhållna summan. En anledning till detta är att vi avvaktade med att höja procentandelen som vår biostatistiker arbetar med registret (från 20 till 40%) tills skriftligt beslut att erhållits från SKL om medlen 2012 erhölls. Då vår biostatistiker hade annan anställning innebar det att han gick upp i andel i maj. Initiering av projektet med att överföra blodkemiska data automatiskt har fördröjts pga svårigheter att finna väg att gå vidare med TakeCare förvaltning vid Karolinska Universitetssjukhuset. Då registret arbetar långsiktigt innebär detta att förbrukningen av kvarvarande medel förskjuts men inhiberas inte. Kommentarer till ekonomisk redovisning av föregående år Styrgruppen för InfCare HIV anpassar utvecklingen av nya funktioner i InfCare HIV till tillgänglig ekonomi. Ett antal utvecklingsprojekt är i vilande och initieras där budget för detta finnes. Utgifterna betingas till ett antal huvudposter: 1) lön superadministratör, registerhållare, biostatistiker, och styrgruppsordförande samt lön till läkare från mindre kliniker att arbeta med registret; 2) utvecklingsprojekt med nya funktions-moduler; 3) infrastruktur kostnader; 4) dissiminering: resor, hemsida etc. Vi har i begränsad utsträckning erhållit externa medel från läkemedelsbolag i utbyte mot att leverera bearbetade data för specifika läkemedel. Hittills har kostnader för specifika forskningsprojekt relaterade till kvalitetsregistret väsentligen hamnat på andra externa källor förutom biostatistiker som bidragit med kompetens till forskningsprojekt. Steg 7 - Sammanfattning Ange viktigaste aktiviteterna/ förändringarna i registret från föregående år -Gravidamodulen som utvecklats under är nu färdig att tas i bruk. Varje graviditet som hivinfekterad genomgår kan följas i Infcare HIV, möjlighet för barnmorska, barnläkare, gynekolog och hivläkare-sjuksköterska att samarbeta och ta del av kliniskt viktiga parametrar och beslut har förenklats och förbättras. -Konstruktion av Juridisk portfölj. InfCareHiv beslutstöd är nyckeln till 100 % täckning. Beslutstödet gör att InfCareHiv används i vart patientmöte och underlättar kontakt mellan vårdpersonal och patient i det långa och ofta mycket komplicerade sjukdomsförlopp som Hiv innebär. Beslutstödet har också varit föremål för juridiskt intresse, både utifrån IT säkerhet och Patientintegritetsperspektiv. Detta har föranlett genomgång av samtliga juridiska frågeställningar rörande registrets drift. I samarbete med Karolinskas Sjukhusjurist har en portfölj av uppdaterade dokument upprättats och delgivits alla lokala enheter. Dokumentens syfte är att säkra att InfCares drift på lokalnivå är i överensstämmande med aktuella lagar och Datainspektionens önskemål. Exempel på Dokument som medföljer den juridiska portföljen är: Mall för ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregistret för forskningsändamål. Mall för lokal PUA anmäla, Förslag till Patientinformation, Rutiner för IT säkerhet med autentisering, mall för Personuppgiftsbiträdesavtal, Rutiner för åtkomstkontroll, rutiner för behörighetsuppföljning etc. -Projekt användbara data har möjliggjort konstruktion av Spridningsverktyget i syfte att skapa pedagogiska grafer som möjliggör för användare att synliggöra kvalitetssäkringsdata gällande den egna enhetens patienter. Användare kan presentera enhetens behandlingsresultat i graf och jämföra sin egen enhet mot andras. Användare ges också möjlighet att själva utföra subgruppsanalyser genom enkelt modifiera urvalen av patientgruppen, tidsperiod och skärningarna som graferna baseras på samt att enkelt föra över grafer och formgivna tabeller till andra medier.

8 -Ökad patientmedverkan. Patienten ska via Mina Vårdkontakter få möjlighet att besvara hälsoenkät hemifrån. Projektet ses som ett första del i ökad journal tillgänglighet för patienten. Konstruktion av IT tjänst är projekterad mars 2013 och nu i september har Karolinska Universitetssjukhuset givit sitt godkännande till tjänsten då den bedöms vara tillfredställande utifrån patient integritetsskydd och IT-säkerhet -Ökade användning av hälsoenkäten. 27 av 30 enheter använder nu hälsoenkäten i sitt dagliga patientarbete. Enkätsvar ligger synligt i beslutstödet och tas med i samtalet mellan patient och vårdpersonal jämte läkemedelsbehandling och behandlingsutfall hälsoenkäter sammanförs under hösten 2013 med process och resultatmått för utökad analys utifrån ett patientperspektiv. -Ökad kontakt och samarbete med infektionsläkarföreningen. InfCareHiv var under Infektionsläkarnas Vårmöte föredragande under session om Kvalitetsregister, under mötet gavs flera möjligheter till samarbete med Infektionsregistret och InfCareHiv är nu en aktiv samarbetspartner inför mötet 2014 där Kvalitetsregister inom Infektionsspecialiteten kommer att beredas plats. Infektionsläkarföreningen har under året också utsett en ny representant i styrgruppen som deltagit i styrgruppens samtliga aktiviteter och bidragit med ett friskt utifrånperspektiv utan historiska lojaliteter. -Samverkan med Socialdepartementet i syfte att stödja patientgrupper med kronisk sjukdom. InfCareHiv har varit kallad till överläggningar med Statssekreterare Karin Johansson och medarbetare. InfCareHiv har varit föredragande och presenterat Beslutstöd och Hälsoenkät som två möjligheter till ökad patientmedverkan. -InfcareHIV har varit föredragande vid Socialdepartementets Nationella konferens Fine tuning health care-improved outcomes and cost using quality registries. InfCareHiv koncept med beslutstöd för att säkra aktiva användare och indata för 100 % täckning saknar internationell mots Ange i punktform de viktigaste aktiviteterna/förändringarna i registret sedan den förra ansökningsomgången -Gravida modulen nu färdigutvecklad och i skarp drift. -Projekt Ökad patientmedverkan har erhållit Karolinska Universitetssjukhusets juridiska stöd och är därmed framme vid implementerings fas. -Hälsoenkäten är nu i kliniskt bruk vid 27/30 enheter. -Konstruktion av Juridisk portfölj i samarbete med Karolinskas Sjukhusjurist. -Projekt användbara data har möjliggjort konstruktion av Spridningsverktyget som kommer i skarp drift under oktober månad -InfcareHIV har varit föredragande vid Socialdepartementets Nationella konferens Fine tuning health care-improved outcomes and cost using quality registries. -Ökad kontakt och samarbete med infektionsläkarföreningen. -Ytterligare förbättrat Process och Resultatmått: Antal patientmått med virusmängd <50K/ml. -Förbättrat process och Resultatmått: Antal behandlade patienter. -SMI önskar dataleverans av aggrigerade patientdata 4 ggr/år, Infcarehiv har bejakat denna önskan, förhandling om möjlighet för användare att göra smittskyddsanmälan direkt från InfCareHIV till Sminet pågår. Syfte med direktanmälan är att förenkla smittskyddsanmälan för användare, processen med anmälan är personalkrävande för var Infektionsklinik. hemsida för InfcareHiv har fått en utvecklad patientinformation och nytt gränssnitt. Patientinformation finns nu som förklarar begrepp som hiv, virusmängd och CD-4 celler, incidens, behandling och behandlingsresultat. Informationen finns att hämta på de mest förekommande språken i vår patientgrupp, förutom engelska även thai, amarinja, tigrinja,ryska, kirundi, somali. -Nationellt förbättringsarbete. Under jan 2013 blir InfCareHIV kontaktad av den europeiska läkemedelsmyndigheten FDA. Man har hittat förorening i ett antiviralt läkemedel som används i första linjens behandling. Företagets svenska representant har hävdar att "inga patienter" får behandling längre än 2-3 år med detta läkemedel. FDA tog kontakt med önskemål om real-life data. InfCareHIV kunde då visa att patienter får behandling i klart längre tid. Dessa data låg i linje med FDA syn. Bifoga årsrapport

9 Årsrapport, till ansökan,2013 final.pdf 428 kb Bifoga verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse2013Final.pdf 255 kb Övrigt

Svenska Skulder och Armbågs Registret

Svenska Skulder och Armbågs Registret Svenska Skulder och Armbågs Registret, FAR14-055 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Skulder och Armbågs Registret Registrets

Läs mer

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets

Läs mer

Könsdysforiregistret, NKR14-421

Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Blodcancerregistret, NKR14-147

Blodcancerregistret, NKR14-147 Blodcancerregistret, NKR14-147 Blodcancerregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

BOA-registret, NKR14-174

BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den lätt kan

Läs mer

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan Handbok för utveckling av kvalitetsregister text: Registercentrum Syd, Karlskrona

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Svenska Barnnjurregistret

Svenska Barnnjurregistret Registerhållare Per Lewander, Landstinget i Östergötland Svenska Barnnjurregistret Årsrapport och Verksamhetsberättelse 2012-2013 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Rapporteringsperiod... 2 Bakgrund

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Förstudierapport GamIT 2015+

Förstudierapport GamIT 2015+ GamIT Sida: 1 (65) Förstudierapport GamIT 2015+ skapad för: Vävnadsrådet skapad av: Oskar Thunman Elisabeth Tjälldén Mawell GamIT Sida: 2 (65) Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Aktiviteter under

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012 Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård Årsrapport 2012 Kvalitetsregistret för öronkirurgi: myringoplastik och ossikuloplastik Kvalitetsregistret för operation av nässkiljeväggen Hörselbarnsregistret

Läs mer

Årsredovisning 2004. Statens institutionsstyrelse

Årsredovisning 2004. Statens institutionsstyrelse Årsredovisning 2004 Statens institutionsstyrelse SiS Årsredovisning 2004 2 Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Resultatredovisning... 4 Sammanfattning av året... 4 Omvärlds- och riskanalys...

Läs mer

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd. Generella mått och indikatorer - utvecklingsförslag

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd. Generella mått och indikatorer - utvecklingsförslag Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd Generella mått och indikatorer - utvecklingsförslag Rekommendationerna i denna rapport är baserade på en omfattande

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län Resultat från en enkätstudie år 12 och jämförelser med 08 Kristina Alexanderson Olivia Ernstsson Elin Hinas Therese Ljungquist Sektionen

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer