Förskolans betydelse för barns lärande, utveckling och hälsa. Sven Persson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolans betydelse för barns lärande, utveckling och hälsa. Sven Persson"

Transkript

1 Förskolans betydelse för barns lärande, utveckling och hälsa Sven Persson

2 Rapportens uppläggning Forskning om förskolans betydelse för barns lärande, utveckling och hälsa. Hur ser det ut i Malmö? Vad har gjorts i Malmö? Förslag på åtgärder

3 Tidiga insatser viktigast Tidiga insatser i förskola är samhällsekonomiskt mycket lönsamma och har stor betydelse för att främja befolkningens hälsa.

4 Heckmans kurva

5 Förskolan är socialt utjämnande Barns förskolevistelse har positiva effekter för barns prestationer i skolan. Det gäller i stort sett alla skolans områden. Longitudinella studier har kunnat påvisa att förskolan har utjämnande socio-ekonomiska effekter genom att barn från resursfattiga miljöer och utsatta barn drar störst nytta av att vistas i förskola Dessa effekter har visat sig vara stabila över en längre tidsperiod.

6 Men För att förskolan ska ha positiva effekter ska kvaliteten i verksamheten vara hög. Den svenska förskolan håller, i internationell jämförelse, hög kvalitet, men det finns stor variation. Vad kan vi i Malmö göra för att utveckla förskolan?

7 Viktigast är kvaliteten i de pedagogiska relationerna

8 Kvalitet - process och struktur Vad möjliggör och hindrar goda pedagogiska relationer?

9 3.1 Likvärdighet och kvalitet Mål: Alla barn och unga i Malmö stad ska ha tillgång till likvärdig förskola/fritidshem/skola av hög kvalitet Resultatet av varje skolforms systematiska kvalitetsarbete ska ligga till grund för hur personalens fortbildning och vidareutbildning prioriteras. Barns och ungas inflytande över vardagen i förskola, fritidshem och skola, utifrån de förutsättningar som råder på varje skolnivå, ska stärkas genom att aktivt inkludera dem i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta gäller även föräldrainflytande.

10 Det behövs systematisk kvalitetsutveckling och utvärdering av gjorda insatser Ett arbete har påbörjats för att använda ECERS i en modifierad form för systematisk kvalitetsutveckling vid några förskolor i Malmö. Det arbetet är av värde för hela Malmö stad och behöver stödjas och utvärderas. Det flerspråkighetsprojekt som utvecklats inom stadsdelen Rosengård är ett bra exempel på systematisk kvalitetsutveckling inom ett för Malmö angeläget område, nämligen flerspråkighet. Även detta projekt behöver stödjas i framtiden och kunskaper kan spridas till andra stadsdelar.

11 Förskolan har störst betydelse för barn från resursfattiga miljöer och för utsatta barn För att kunna ge särskilt stöd till utsatta barn behövs ett kontinuerligt fortbildningsarbete av personal inom skola, förskola och fritidshem. I Malmö har Birthe Hagström (2010) framgångsrikt drivit ett fortbildningsprojekt kallat Små barn där förskolepersonal i Kirseberg utbildats att vara kompletterande anknytningspersoner. Kunskaper och erfarenheter från det projektet bör spridas över stadsdelarna. Fortbildningsinsatser bör riktas mot utsatta barn och barn i behov av särskilt stöd Resursteam bör inrättas i de stadsdelar som inte har något. Resursteamen bör organiseras i samverkan med andra sociala instanser i Malmö.

12 Förskolan som integrationsarena Förskolan har stor potential att vara kulturellt och språkligt gränsöverskridande och socialt utjämnande men det krävs en medveten pedagogik och hög utbildning bland personalen för att detta ska uppnås. Samarbete med föräldrar är en nyckelfaktor En förskola där personalen är känslomässigt involverade och har förmåga att stimulera barnen. Barn skapar hybrida kulturella identiteter genom att de ingår i flera olika sammanhang och kulturella referensramar. (Burchinald & Cryer 2003; Loeb et al, 2004).

13 Modersmålstöd Antal Inskrivna barn Andel (%) inskrivna Andel (%) barn i totalt andel (%) barn 1-5 år av barn 1-5 år därav kommune n antal i i befolkningen 1-5 år i med annat andel (%) ål d 15/10 er med 2010, n enskild förskola enskild modersmål moders- Kommun 1-5 år Samtliga kommuner Storstäder Göteborg Malmö Stockholm år regi förskola än svenska målsstöd

14 Tvåspråkig personal I några av de mest invandrartäta stadsdelarna i Malmö har man satsat på tvåspråkig personal för att barnen ska ha möjlighet att kommunicera med vuxna på sitt eget språk. Tvåspråkighet är ingen tillräcklig kompetens

15 Stora fortbildningsinsatser behövs Stora fortbildningsinsatser behövs riktade mot tvåspråkig personal utan pedagogisk högskoleutbildning. Organisera pedagoger och barn med samma modersmål till samma avdelningar. Organisera småbarnsavdelningar där pedagoger och barn har samma modersmål och avdelningar för större barn med starkare fokus på svenska. Riktade insatser till vissa avdelningar och/eller vissa pedagoger för att utveckla pedagogernas barnfokus och arbetsmetoder Krav på tydliga och ur ett flerspråkighetsperspektiv väl genomtänkta planeringar när det gäller såväl måltider, samlingar, styrda aktiviteter och fri lek

16 Andel personal i stadsdelarna Andel med pedagogisk högskolutbildning - annan utbildning för arbete med barn i Malmö stads förskolor per stadsdel och % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ce 10 Ce 11 Fo 10 Fo 11 Hu 10 Hu 11 Hy 10 Hy 11 Ped. Högskoleutbildning 60% 57% 49% 46% 56% 55% 52% 51% 61% 52% 52% 51% 50% 49% 43% 43% 53% 51% 68% 61% Annan utb för arbete med barn 40% 43% 51% 54% 44% 45% 48% 49% 39% 48% 48% 49% 50% 51% 57% 57% 48% 49% 32% 39% Ki 10 Ki 11 LB 10 LB 11 Ox 10 Ox 11 Rg 10 Rg 11 S I 10 S I 11 V I 10 V I 11

17 Ojämn fördelning av förskollärare Det är de socialt mest utsatta områdena som har lägst andel förskollärare medan mer välbeställda områden har en betydligt högre andel. Här finns dock betydande skillnader mellan stadsdelarna. I stadsdelen Västra Innerstaden är nästan 70 procent av personalen förskollärare och 30 procent barnskötare medan det i Rosengård är ca 57 procent barnskötare och 43 procent förskollärare. I stadsdelen Fosie finns också en majoritet av barnskötare. (Bilaga 1, diagram 6b, Malmö stad).

18 Rekrytering av förskollärare bör ske med andra medel Högre lön, bättre arbetsvillkor, mer planeringstid, mer och bättre kompetensutveckling till personalen i resursfattiga områden är några av de förbättrade villkor som skulle gynna en bättre fördelning av förskollärare i Malmö. Barnskötare i de områden som har flest barn med invandrarbakgrund har stor språklig samlad kompetens men saknar förskollärarutbildning. De bör därför ges större möjlighet till vidareutbildning till förskollärare, vilket sker idag om än i begränsad omfattning. Resurser bör användas för att i samverkan med Malmö högskola fortsätta och utöka satsningen.

19 Barns perspektiv och inflytande bör ges större utrymme En viktig slutsats från forskning om barns psykiska hälsa är att barn tidigt förstår att deras eget beteende såväl som hur andra beter sig påverkar hälsan. Tidiga erfarenheter av interaktion och samspel gör att barnet kan bedöma sitt eget hälsotillstånd såväl som andra barns utifrån sin egen och andras aktivitet. Barns perspektiv på deras egen vardag i förskolan bör alltid vara en del av utvärdering och systematisk kvalitetsutveckling.

20 Barngruppernas storlek och Motstridiga resultat. personaltäthet Flera studier pekar på att personaltäthet och antal barn i grupperna har betydelse för kvaliteten i interaktion och samspel, och att detta är mest betydelsefullt för de allra yngsta barnen och de utsatta barnen. (Asplund, Pramling Samuelsson och Kärrby, 2001; Balldin, 2010; Bremberg, 2001; de Shipper 2006, Love et al 2003; Munton, Mooney, Moss, Petrie, Clark & Woolner, 2002; Skolverket, 2003).

21 Barn per avdelning storstadskommuner Kommun Samtliga Avdelningar totalt Antal Andel (%) avdelningar med 15 ba rn ba rn ba rn ba rn Antal Antal barn barn avdel därav småbarnsavdelningar (0 3 år) Andel (%) småbarnsavdelningar med per ning barn barn barn bar kommuner , Storstäder , Göteborg , Malmö , Stockholm , n

22 Barns psykiska hälsa Inte mycket forskning om förskolans betydelse för barns psykiska hälsa. Försök att definiera psykisk hälsa, särskilt avseende barn, har resulterat i kopplingar till begrepp som motståndskraft, självreglering, social kompetens, delaktighet, engagemang och självkänsla. En kartläggning av visar att ett stort antal barn mellan 1 och 7 år växer upp med en förälder som har psykisk ohälsa. En mindre grupp barn, 1 2 procent, utstå upprepade fysiska övergrepp och ungefär vart tionde barn i Sverige beräknas vara i riskzonen med fara för sin fortsatta utveckling. Hos 2 5 procent finner man riktigt allvarliga problem. Skolprestation och psykisk hälsa påverkar varandra ömsesidigt. Tidiga svårigheter i skolan och i synnerhet läs- och skrivsvårigheter orsakar internaliserande och externaliserande psykiska problem (Gustavsson m.fl., 2010; Hagström, 2001, 2010, Socialstyrelsens hälsorapport, 2009)

23 Barns psykiska hälsa Barn som klarar sig bäst från svåra förhållanden är de som har minst en trygg relation till vuxna utanför familjen, får hjälp med att bearbeta sina smärtsamma upplevelser och hantera sin aktuella situation så bra som möjligt, samt upplever sammanhang och kontinuitet i livet. Minskad förekomst av utagerade psykiska problem om förskolan använder barncentrerad pedagogik. Samverkan mellan förskolor, föräldrar och sociala myndigheter är av största vikt om man vill hjälpa och förebygga hälsoproblem hos utsatta barn. Ojämn fördelning av utsatta barn i förskolan, trots forskning som visar att specifika insatser fungerar bäst när andelen barn från utsatta miljöer är under 10 procent. (Balldin, 2011; Bremberg, 2001; Cederblad 2003, Hagström 2010; Jespersen, 2006 ; Kihlbom 2003).

24 Förskolans fysiska miljö Förskolans rum bör ha verkstadskaraktär, gärna inredda med tydligt avgränsade hörn för olika områden. Barn behöver miljöer som inspirerar till olika typer av praktiska verksamheter och handlingar. Forskning beskriver brist på utrymme och trånga lokaler. Många förskolor är ursprungligen byggda för mindre barngrupper än vad som oftast förekommer idag, vilket begränsar möjligheterna att arbeta på det sätt man önskar. Behov av avskildhet och lugna rum framhålls, men det finns exempel på att höga ljudnivåer förekommer, även i vilrum. Nyare förskolegårdar är ofta små och insprängda i vanliga bostadskvarter där förskolebarn och boende måste samsas om utrymmet, vilket går ut över barnens rörelsefrihet och de blir mer passiva under utevistelsen. (Björklid, 2005, Eriksson, 2000; de Jong, 2010; Mårtensson (2004)

25 Rekommendationer för den fysiska miljön Barn ska kunna leka ostört med minsta möjliga avbrott i leken. Miljön ska vara självinstruerande så att barnen inte behöver be om hjälp utan kan klara sig själva. Material som betonas i förskolan, är material för rörelse och grovmotoriska aktiviteter inomhus. Värdefullt för barns lek, är tillgång till mycket löst material såsom stolar, kuddar, små bord och madrasser. Då ändrar barnen miljön så att det passar deras lektema. Det gäller även utomhus: små bräder, plankbitar, stenar och pinnar uppmanar barn till samspel med och förändring av miljön. Forskning visar att barn på naturrika förskolegårdar leker fler lekar, leker bättre i grupp och är mer uthålliga. De tränar dessutom sin förmåga till balans, vighet och koordination samt att springa både snabbt och uthålligt. (Björklid, 2005)

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Maxtak mindre barngrupper i förskolan

Maxtak mindre barngrupper i förskolan 2014-06-29 PM Maxtak mindre barngrupper i förskolan - För att vända resultaten i skolan krävs tidiga insatser. Forskning visar att barn som gått i en förskola av hög kvalitet når högre resultat i grundskolan.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

God kvalitet i fritidshem

God kvalitet i fritidshem God kvalitet i fritidshem Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa Carin Falkner Ann Ludvigsson Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 13 augusti 2012 Författare

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text:

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text: Bra för alla barn visioner och verklighet Alla verksamheter med uppdrag som rör barn och unga har en gemensam målsättning att ge barn och unga en bra start i livet. Bland barnen finns både de som har en

Läs mer

Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande

Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande 2014-05-31 Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande Bakgrund Det är för många barn en omvälvande sak att börja skolan. Inte

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27

Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27 Arja Fekete & Jan Lindgren Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Stinsgårdens förskola är en förskola med

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer