Maxtak mindre barngrupper i förskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maxtak mindre barngrupper i förskolan"

Transkript

1 PM Maxtak mindre barngrupper i förskolan - För att vända resultaten i skolan krävs tidiga insatser. Forskning visar att barn som gått i en förskola av hög kvalitet når högre resultat i grundskolan. - Socialdemokraterna kompletterar nu sitt förslag om mindre klasser i lågstadiet i grundskolan med ett förslag om mindre barngrupper i förskolan. - Förslaget innebär ett maxtak i förskolan så att småbarnsgrupperna (för barn 1-3 år) kan bestå av maximalt 15 barn. - Reformen kostar 1,1 miljarder kronor årligen och påbörjas under Resurserna fördelas proportionellt till kommunerna baserat på antal barn som är 1-3 år och går i förskolan. Tidiga insatser höjer skolresultaten Förskoleåldern är den viktigaste utvecklingsperioden för barn och förskolans betydelse för barns utveckling är stor. Barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan. I ljuset av de dramatisk fallande kunskapsresultaten i skolan kan vi inte tolerera en försämring av kvaliteten i förskolan genom att barngrupperna blir större. Förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och lärande. Men i stora barngrupper riskerar barn att inte bli sedda och inte få den tid de behöver med förskollärare och barnskötare. Stora barngrupper leder också till stress och minskad trygghet för barnen, särskilt hos de minsta barnen. Dessutom riskerar fler barn i grupperna att leda till att personalen får en orimlig arbetsbelastning och det minskar utrymmet för att planera och utveckla verksamheten. Forskningsläget är tydligt. Det viktigaste för att höja skolresultaten är att investera tidigt i barnen de första åren i skolan och i förskolan. Ju tidigare insatser desto

2 2(7) större effekt. Socialdemokraterna vill rikta mer av samhällets resurser till de minsta barnen så att de kan få tidigt stöd i sin utveckling. De stora barngrupperna ökar Allt fler små barn får tillbringa sina dagar i stora förskolegrupper. Sedan början av 1990-talet har den genomsnittliga gruppstorleken i förskolan ökat avsevärt, från drygt 14 barn per grupp 1990 till närmare 17 barn per grupp Jämfört med 2006 har både personaltätheten minskat och barngruppernas storlek ökat. Framförallt har antalet riktigt stora barngrupper ökat de senaste åren. Enligt statistik från Skolverket fanns det barngrupper i förskolan hösten Av dessa var det närmare som hade minst 20 barn. Det motsvarar nästan en femtedel av barngrupperna i landets förskolor. Sedan 2006 har antalet barngrupper med fler än 20 barn ökat med 56 procent. Diagram 1. Antalet stora barngrupper ökar Källa: Skolverket Tittar man på småbarnsgrupper med barn i åldern 1-3 år blir mönstret ännu tydligare. Förra året fanns det småbarnsgrupper, varav närmare hade 17 barn eller fler. Sedan 2006 har antalet småbarnsgrupper med minst 17 barn ökat med 83 procent.

3 3(7) Diagram 2. Antalet stora småbarnsgrupper ökar Källa: Skolverket I Skolverkets stora föräldraundersökning från 2012 bekräftas bilden av att stora barngrupper i förskolan upplevs som ett problem. I undersökningen fick föräldrarna ta ställning till hur nöjda de är med förskolan utifrån ett antal faktorer. Mest nöjda var de med faktorer som barnets trygghet, att verksamheten stimulerar barnets utveckling och lärande, personalen, öppettider och närheten till hemmet. Mindre nöjda uppgav föräldrarna att de var när det gäller gruppstorlek, semesterstängning och tillräckligt med personal. Riktlinjer för barngruppernas storlek Enligt skollagen ska huvudmannen se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. 1 I Skolverkets allmänna råd som gällde fram till december 2013 stod: gruppstorlek om ca 15 barn är att föredra, för att barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt. I de nya allmänna råden om förskolan står det endast: Förskolechefen och arbetslaget bör återkommande föra en dialog om planeringen av och förutsättningarna för arbetet i barngruppen utifrån att barngruppen i sig är en aktiv del i varje barns utveckling och lärande Skolverket lyfter fram fler olika faktorer som det är viktigt att ta hänsyn till vid beslut kring barngruppers storlek. Det handlar om personalens kompetens, personaltäthet, 1 Skollagen 8 kap. 8

4 4(7) lokalernas storlek och miljöns utformning, men också faktorer som barnens bakgrund, ålder, kön och förutsättningar i övrigt att tillgodogöra sig utbildning. 2 Skolverkets förklaring till att de tog bort rekommendationen om 15 barn per barngrupp är att siffran inte har haft någon effekt. Gruppstorleken har ökat och inte ens hälften av landets förskolor följer verkets rekommendation. Beslutet har mött kraftig kritik från Lärarförbundet och Kommunal. Betydelsen av små barngrupper i förskolan Forskning visar att en förskola av hög kvalitet har positiva effekter på barns sociala förmåga och kunskapsutveckling, vilket stärker deras förutsättningar inför skolstarten. 3 Elever som har gått i förskolan har bättre kunskaper i matematik och läsförståelse under grundskolans senare år än elever som inte gått i förskolan. 4 Det finns många faktorer som påverkar en förskolas kvalitet. Förskolans organisation, arbetsledning, lokalernas storlek, personalens kompetens och barnens bakgrund har alla stor betydelse för den pedagogiska verksamheten. En faktor som generellt har en negativ inverkan på barns utveckling framför allt för de minsta barnen är stora barngrupper. I Skolverkets allmänna råd för förskolan framhålls flera tydliga risker med stora barngrupper. När barngrupperna växer kan det bli för många relationer att hantera för mindre barn. Det kan skapa en känsla av anonymitet och otrygghet, som kan leda till att barnen blir arga, trötta eller nedstämda. Stora grupper försämrar också förutsättningarna för en bra dialog mellan personalen och barnen. Detta är särskilt negativt för de yngsta barnen som är beroende av täta och stabila vuxenkontakter. Även barn i behov av särskilt stöd och barn med annat modersmål än svenska gynnas generellt i mindre barngrupper med hög personaltäthet. 5 En forskningsöversikt från 2012, framtagen på uppdrag av det norska utbildningsdepartementet, bekräftar betydelsen av en förskola med barnens utveckling i fokus. Rapporten ger en översikt över forskning om förskolans effekt på barn under tre år och visar att förskolor med hög kvalitet är väsentliga för barns kognitiva, sociala och språkliga utveckling. En nyckelfaktor är att det i förskolan 2 Skolverket (2013) Skolverkets allmänna råd med kommentarer om förskolan. 3 Sylva Kathy et al, 2004, The Effective Provision of Pre-School Education (EPPE) Project: Findings from Pre-School to end of Key Stage 1 4 Lärarförbundet, 2014, Förskolan framgångsfaktor enligt OECD ger bättre PISA-resultat i matematik och läsning 5 Skolverket, 2013, Allmänna råd med kommentarer för förskolan

5 5(7) arbetar vuxna med erfarenhet och förmåga att skapa en stressfri miljö, något som hänger starkt samman med antalet barn per vuxen och barngruppernas storlek. 6 Även Vetenskapsrådets forskningsöversikt över forskning om yngre barns lärande tar upp barngruppernas storlek. Enligt översikten pekar såväl internationella som svenska undersökningar på att det för de allra yngsta barnen är barngruppernas storlek och förskolans socioekonomiska upptagningsområde som är de viktigaste yttre strukturella villkoren för god pedagogisk kvalitet. 7 Tre svenska forskare som har studerat barns utveckling i förskolan är Anders Broberg, professor i psykologi, Marie Broberg, docent i psykologi, och Birthe Hagström, fil. dr i pedagogik. De har tillsammans skrivit boken Anknytning i förskolan (2012) och är starkt kritiska till de växande barngrupperna i svensk förskola. Enligt dem finns det ett tydligt forskningssamband mellan antalet barn förskolepedagogen måste samspela med och samspelets kvalitet. Mot bakgrund av utvecklingen i Sverige efterlyser de kvantitativa minimimått för gruppstorlek och personaltäthet i förskolan åtminstone för de minsta barnen som inte fyllt tre år, eftersom dessa har ett extra stort behov av trygga vuxenkontakter. 8 Vidare bedrivs idag ett stort forskningsprojekt vid Göteborgs universitet vid namn Gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan. Enligt Pia Williams, docent i pedagogik och en av forskarna i projektet, är en ideal förskolegrupp en komplex fråga som handlar om flera olika faktorer. Williams och hennes projektkollegor menar dock att oron för växande barngrupper måste tas på allvar. Ett genomgående svar som forskarteamet har fått från förskollärare som arbetar med stora barngrupper är att de inte har möjlighet att se varje barn, samtala med dem och höra hur de mår. Stora barngrupper drabbar inte bara barnen negativt det är också en arbetsmiljöfråga för förskolepersonalen. I studien Barns tidiga lärande (2010), av bland andra pedagogikprofessorerna Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson, framhålls att många förskollärare upplever att stora barngrupper skapar stressande arbetsmiljöer. När det är många barn i gruppen ökar de praktiska sysslorna som lärarna upplever tar tid från pedagogiska aktiviteter. Lärare i studien vittnar om att stora grupper, stress och hög ljudnivå leder till utmattning vid dagens slut. 9 6 Elisabeth Bjørnestad & Ingrid Pramling Samuelsson (red.) 2012 Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre år? 7 Vetenskapsrådet, 2008, Forskning om villkor för barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem 8 Göteborgsposten Sätt gränser för barngruppernas storlek 9 Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson & Eva Johansson (red.), 2010, Barns tidiga lärande, Göteborgs universitet

6 6(7) Liknande slutsatser kan dras utifrån en forskningssammanställning av OECD om arbetsvillkoren i förskolan. OECD pekar på att villkoren för barnen och personalen i vissa fall hänger starkt samman. Hög personaltäthet och små barngrupper är bra för såväl personalen som för förskolans kvalitet i stort och inte minst för barnens utveckling. 10 Ökat behov av förskollärare och barnskötare Efterfrågan på förskollärare förväntas öka markant de närmaste åren. Enligt Högskoleverkets (nu Universitetskanslersämbetet) prognos kommer det att saknas närmare förskollärare år Anledningen är att antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka, men också att det finns en ambition från kommunerna att öka andelen personal inom förskolan med pedagogisk högskoleutbildning. 11 Att minska småbarnsgruppernas storlek kommer att kräva fler förskollärare och fler barnskötare. Om vi räknar med en förskollärare per nyskapad småbarnsavdelning kommer detta förslag att kräva cirka 550 förskollärare. Diagram 3. Prognos över tillgång och efterfrågan på förskollärare Källa: Högskoleverket Trots stor brist på sökande till lärarutbildningarna totalt sett finns det ingen brist på sökande till förskollärarprogrammet, tvärtom, många vill bli förskollärare. Av de som sökte till lärarutbildningen höstterminen 2013 ansökte 42 procent till 10 OECD, 2012, Encouraging Quality in Early Childhood Education and Care 11 Högskoleverket (2012) Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden ett planeringsunderlag för läsåret 2013/14. Rapport 2012:22 R.

7 7(7) förskollärarprogrammet. Söktrycket till förskollärarprogrammet var 2,1 behöriga förstahandssökande per antagen höstterminen Att regeringen har skurit bort över utbildningsplatser på högskolor och universitet sedan 2010 innebär ett stort problem för försörjningen av förskollärare. För att säkerställa att det kan utbildas fler förskollärare behöver antalet utbildningsplatser på högskolor och universitet öka. Socialdemokraterna vill utbilda minst 1000 fler förskollärare årligen. Då det i dag finns ett underskott på förskollärare men på vissa håll i landet ett överskott på barnskötare ska en del av de nya utbildningsplatserna riktas mot att barnskötare som vill ska kunna vidareutbilda sig till förskollärare. Barnskötare ska kunna validera sin förvärvade kompetens och studera ett kortare förskoleprogram. Detta förslag kräver också att det anställs fler barnskötare. Då det på vissa håll i landet finns brist på utbildade barnskötare behöver dimensioneringen av utbildningen till barnskötare såväl på gymnasiet som inom den kommunala vuxenutbildningen ses över. Barnskötare som saknar barnskötarutbildning ska inom ramen för Yrkesvux kunna läsa in utbildningen. Regeringen planerar att dra ned Yrkesvux till 1,3 platser per kommun till år Socialdemokraterna kommer tvärtom att kraftigt bygga ut den kommunala vuxenutbildningen inklusive Yrkesvux med utbildningsplatser. 12 UK-ämbetet och SCB (2013) Universitet och högskolor - Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013.

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter Kristdemokraternas skolrapport 2013 En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SKOLANS UTMANINGAR... 7 BEHOV AV STABILITET OCH KONTINUITET...9

Läs mer

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan www.hsv.se Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Sammanfattande analys

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Sammanfattande analys Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Sammanfattande analys KUNSKAPSÖVERSIKT Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Finns det mer än kunskap i skolan?

Finns det mer än kunskap i skolan? Finns det mer än kunskap i skolan? En undersökning bland elever i grundskolan och gymnasieskolan Genomförd av Exquiro Market Research våren 2009 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevråds

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan Rapport 2008:20 R Kvinnor och män i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Kvinnor och män i högskolan Utgiven

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Ledarskap i dagens förskola krav och förväntningar Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson

Ledarskap i dagens förskola krav och förväntningar Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson Ledarskap i dagens förskola krav och förväntningar Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson Skolledarkonferens, Tylösand 25/9 2014 Vem är ledare i förskolan? Förskolechefens ansvar Förskollärarens ansvar

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan Bo Dahlin Elisabet Langmann Cathrine Andersson

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer