Ledarskap i dagens förskola krav och förväntningar Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskap i dagens förskola krav och förväntningar Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson"

Transkript

1 Ledarskap i dagens förskola krav och förväntningar Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson Skolledarkonferens, Tylösand 25/9 2014

2 Vem är ledare i förskolan? Förskolechefens ansvar Förskollärarens ansvar - i dagens förskola också en ledare Förskolläraren framskriven i förskolans reviderade läroplan (2010) som ytterst ansvarig för barns lärande, utveckling och omsorg - på så sätt har förskolläraren också ett ledande uppdrag för hela förskolans verksamhet - Ledarskap kommer till uttryck bla i interaktion med kollegor, föräldrar och barn Har dagens förskollärare tillräckliga ledarkunskaper?

3 Ledarskap i förskolan vad innebär det? Att vara förskolechef ställer andra, specifika krav a n inom många andra ledaruppdrag Vilka krav som ställs beror bland annat - samhällets utveckling - förskolans ställning inom utbildningssystemet, villkor och förväntningar - intentioner i rådande styrdokument och läroplaner - syn på och förhållningssätt till barn och barns lärande

4 Ett effektivt och omvårdande ledarskap Forskning visar att (Siraj-Blatchford & Hallet, 2014) Ledarskap i förskolan kräver - ett etiskt och omvårdande ledarskap som karakteriseras både av att ta beslut och medverka till att involvera andra - multidisciplinära kunskaper och kunnande: att arbeta med små barn och deras familjer

5 Viktiga ledarkompetenser i förskolans verksamhet Bidra till riktningen i förskolans arbete Påverka och utveckla medarbetare Identifiera och uttala en kollektiv vision Understödja och uppmuntra så att arbetslaget känner lust och glädje i arbetet genom samverkan Bidra till en delad förståelse Effektiv kommunikation genom transparanta system, öppenhet, ärlighet och tillgänglighet

6 Viktiga ledarkompetenser i förskolans verksamhet Vara kontextkompetent genom evidensbaserad praktik och vision Vara reflekterande, empatisk/omtänksam Att värdera och fokusera på undervisning och lärande för barn och arbetslag Att utvärdera praktiken Att uppmuntra och stödja föräldrar att samverka Att planera och hantera förändringar på flexibla sätt

7 Tre dimensioner av förskollärarkompetens (Sheridan, Sandberg & Williams, 2013) Kunnande om vad och varför Kunnande om hur Interaktiva och relationella kompetenser

8 Kunnande om hur Ledarskap: att leda verksamhet, barn och kollegor Organisationskompetens Simultankapacitet

9 Barns olikvärdiga förutsättningar att lära i förskolan Extern UtvКrdering Kontra SjКlvvКrdering Medeltal 4 3 Extern UtvКrdering SjКlvvКrdering FЪrskolor

10 Högsta och lägsta medelvärden inom delområdena N Minimum Maximum Mean ECERS 38 2,90 6,24 4,44 Omsorg 38 2,50 7,00 4,71 Inventarier 38 2,25 6,75 4,57 Språkutv. 38 2,00 6,50 4,09 Motorik 38 2,00 6,50 4,32 Skapande 38 3,00 6,17 4,33 Social utv. 38 2,67 6,00 4,36 Lärarvillkor 38 3,75 6,00 4,81

11 Vad betyder ledarskap för och i förskolan i relation till barngruppens storlek?

12 Barngrupper i svensk förskola (Skolverkets statistik, 2013) I Sverige går 84 % av alla barn mellan 1 och 5 år i förskolan Störst deltagande bland 2-4- och 5-åringar (95 %) Sedan 2003 har andelen inskrivna barn ökat i alla åldersgrupper Cirka hälften av alla barngrupper (43 %) har mellan 16 och 20 barn 18 % har fler än 20 barn i grupperna Drygt hälften av alla inskrivna barn (var tredje grupp) är 1-3 år

13 Gruppstorlekar i Sverige Statistik från Skolverket visar (2013)

14 Genomsnittliga gruppstorlekar i förskolan

15 Barngrupper av olika slag Med avseende på åldrar, traditionell organisering kontra storgrupper (storarbetslag), m.m. Förskolans kvalité kan inte självklart hänföras till gruppstorleken En komplex verksamhet där antalet barn samverkar med, miljö, kompetens, arbetssätt och yttre villkor

16 Skolverkets ändrade direktiv 2011: Förskolan blev en egen skolform. Barnens rättigheter förstärktes och förskolan integrerad i utbildningssystemet Begreppet förskolechef införs i skollagen med samma behörighet som för rektorer 2013: Riktmärket om 15 barn per barngrupp tas bort istället fokus på vad som är bäst för varje enskild barngrupp där barnens behov uppges ska styra Skollagen: - Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö - I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt

17 Övergripande faktorer som påverkar barngruppernas storlek och sammansättning i kommunerna Kommunens organisering och ekonomiska prioriteringar Politiska beslut Allmänna råd från Skolverket Föräldrars efterfrågan Barnens ålder Mindre betydelse har Pedagogiska mål och ambitioner Den sociala karaktären på upptagningsområdet Personalens utbildning och kompetens

18 Inom OECD-länderna går ¾ av alla 4-åringar (82%) i förskoleverksamhet. I OECD-länder som är medlemmar i EU är motsvarande siffra 86%

19 Några resultat från förskollärarnas sätt att tala om barngruppsstorlek De flesta förskollärare vill ha färre barn i gruppen oavsett antal i den befintliga barngruppen En annan uppfattning är att barngruppens storlek inte har avgörande betydelse för verksamhetens innehåll I upplevelsen av en för stor barngrupp uttrycks att: - Förskollärarna har svår att se alla barn - Barns delaktighet blir sämre - Bortval av vissa aktiviteter som ex besök utanför förskolan, skapande verksamhet, läsa böcker - Svårigheter att hitta tid för dokumentation och reflektion - Svårigheter att utföra det professionella arbete som förskollärarna önskar att göra

20 Förändrad syn på barn, lärande och profession Syn på barn: Från Fröbel till det kontextuella, multimodala barnet som har självklara rättigheter och krav på medverkan och delaktighet Synen ledarskap Syn på professionen: Från seminarielärare till akademisk universitetsutbildning (3,5 år) Synen på lärande: från utvecklingsperspektiv till lärandeperspektiv innehållets betydelse Barndomens avgörande betydelse

21 Education at a Glance

22 Forskning om barngruppens storlek Små barn och barn i behov av särskilt stöd klarar sig bättre i små grupper än i grupper med många vuxna Arbetslagets kompetens avgörande Barngruppens sammansättning Vikten av ändamålsenliga lokaler

23 Vad bidrar till att barngrupper upplevs som för stora? De ökade kraven i läroplanen Innehåll som tidigare inte varit självklart i förskollärarutbildningen Att vara arbetsledare En kunskapssyn med fokus på kommunikation och individualisering Ökade krav på dokumentation Brist på tid att planera, reflektera och organisera

24 Hög kvalitet på ledarskap En tydlig vision, med känsla för och strävan efter att bidra till barns lärande och utveckling Strategisk planering som bidrar till verksamhetens mål Ledare som inspirerar, motiverar och påverkar barn och arbetslag Ledare skapar effektiva arbetslag Ett kunnigt och innovativt ledarskap kring undervisning och läroplansfrågor Ledare åtar sig att driva en rättvis och inkluderande förskola, där varje individ är betydelsefull Ledare är goda förebilder för hela arbetslaget och för barn

25 Vad kan man göra som ledare i relation till problematiken kring stora barngrupper Tag reda på vad problemet är Tala med arbetslaget, med föräldrar och med barnen Gör kartläggningar (närvaro, barn/personal) Fundera över hur arbetstider, schemaläggning och verksamhet är organiserad - vilken flexibilitet är möjlig? Vilken kompetens behöver utvecklas och hur kan man göra det? Diskutera: Var går gränsen för antal barn i gruppen? För barnen, för arbetslaget, för förskolans kvalitet?

26 Avslutande reflektion Vad innebär förändrade krav och synsätt? Förskollärares syn på och föreställningar om barn, lärande, sin egen roll i barns lärande och utveckling är inte alltid i linje med läroplanens intentioner och teorier om barns lärande Förskolan som en del av utbildningssystemet och ökade läroplanskrav kan skapa stress och en känsla av otillräcklighet hos förskollärare Hälften av barnen i den svenska förskolan är i åldrarna 1-3 år vilket får konsekvenser för verksamheten, innehåll och förskollärares kompetens En ojämlik förskola: - Förskolors kvalitet är relaterad till chefers och förskollärares kompetens att hantera antal barn i grupperna vilket skapar olika villkor, förutsättningar och möjligheter för barn att leka, lära och utvecklas

27 Referenser Williams, P. & Sheridan, S. & Pramling Samuelsson, I. The impact of group size on children s affordances in preschool (manus). Pramling Samuelsson, I., Sheridan, S., Williams, P., Nasiopoulou, P. (2014). Stora barngrupper i förskolan ett medieperspektiv. J. Balldin, J. Dahlbeck, A. Harju & P. Lilja (red). I Om förskolan och de yngre barnen historiska och nutida nedslag. Lund: Studentlitteratur. Sheridan, S., Williams, P., & Pramling Samuelsson, I. (manus). Group size and organisational conditions for children s learning in preschool: A teacher perspective. Pramling Samuelsson, I., Williams, P., Sheridan, S. & Hellman, A. (manus). Swedish preschool teacher s ideas of the ideal preschoolgroup. Pramling Samuelsson, I., Williams, P. & Sheridan, S. (manus). Stora barngrupper i förskolan relaterat till läroplanens intentioner.

28 Leadership in early years is like a river flowing through an emerging leadership landscape of hills and valleys (Siraj-Blatchford & Hallet, 2014)

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

Maxtak mindre barngrupper i förskolan

Maxtak mindre barngrupper i förskolan 2014-06-29 PM Maxtak mindre barngrupper i förskolan - För att vända resultaten i skolan krävs tidiga insatser. Forskning visar att barn som gått i en förskola av hög kvalitet når högre resultat i grundskolan.

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan

Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan gothenburg studies in educational sciences 343 gothenburg studies in educational sciences 343 Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan Barns perspektiv och nuets didaktik Fler och fler barn

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

vi lär barnen att ha fritid.

vi lär barnen att ha fritid. vi lär barnen att ha fritid. En kvalitativ studie om fritidspedagogens yrkesroll, arbetsuppgifter och yrkesval Jessica Wallin Examinator: Ann S. Pihlgren Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:3. Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox

FORSKNING I KORTHET 2014:3. Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox FORSKNING I KORTHET 2014:3 Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan This summary created by Skane Association of Local

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Design for all - A perspective on the concept of

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Från görande till lärande och förståelse En studie av lärares lärande inom estetik

Från görande till lärande och förståelse En studie av lärares lärande inom estetik nordisk barnehageforskning Nordisk Børnehaveforskning Norrænar Leikskólarannsóknir Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 1 nr 1 2008

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling är det någonting för förskolan, eller?

Lärande för hållbar utveckling är det någonting för förskolan, eller? Lärande för hållbar utveckling är det någonting för förskolan, eller? Rapport om OMEP:s projekt Lärande för hållbar utveckling i praktiken Ingrid Engdahl, Bibi Karlsson, Anette Hellman och Eva Ärlemalm-Hagsér

Läs mer