KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM OMRÅDE: STADSDEL: Centrum Peter Pans Föräldrakooperativa Förskola MALMÖ DEN Januari 2007 UPPGIFTSLÄMNARE: NAMN Jenny Frankell TEL

2 A. Områdesbeskrivning Peter Pans föräldrakooperativa förskola har haft ett relativt lugnt år då vi inte hade några sexåringar som skulle börja förskoleklass i somras och därför inga nya inskolningar. Detta gjorde att barngruppen var stabil och att verksamhetsplaneringen blev mer långsiktig då barngruppen inte förändrades så mycket. Då Centrums mål var dåligt förankrade i både personalgruppen och i den lokala arbetsplanen så har vi arbetat mycket med det. Jämställdhet har varit ett av huvudmålen under året. Verksamhetens förutsättningar Kommentar Statistik/Nyckeltal Upptagningsområde Vårt upptagningsområde är i centrum men då vi är ett föräldrakooperativ söker sig föräldrarna hit då de finner vår form och verksamhet intressant. Jag tycker inte att vår barngrupp speglar centrums invånare med olika etniska bakgrunder så som vi skulle vilja. Lokaler Organisation Våra lokaler har tidigare varit datalokaler men är luftiga och stora. Lokalerna har under 2006 förändrats och blivit mer ändamålsenliga efter den barngrupp och barnsyn vi har. Inomhusmiljön är även mer lättföränderlig när barngruppens behov och intressen förändras. Peter Pan drivs som ett föräldrakooperativ (organisationsskiss bifogas. Se bilaga 1). Inre miljö: Bra Yttre miljö: Bra Ledning Två gånger om året får föreståndaren information på möte på SDF. Detta förmedlas sedan vidare till personalgruppen och arbetsgivaren; styrelsen. Peter Pans lokala arbetsplan anger förskolans mål och verksamhet. Centrums mål är bra förankrade hos föreståndare och personal och även i den lokala arbetsplan. Denna plan utvärderas och revideras två gånger om året. Denna kan bifogas vid behov. 2

3 Pedagogisk inriktning Peter Pans föräldrakooperativ har ingen uttalad pedagogisk profil men inspireras mycket av Reggio Emilia och lägger stor vikt vid uteverksamhet. Personal Peter Pan har 2 förskollärare på heltid (i 31-års åldern) och 1 barnskötare på heltid (i 55 års åldern) i barngrupp. Därtill har vi en kock på 50% i kök och 25% i barngrupp (i 45-års åldern). Lärartäthet (barn/personal): 2005: tom okt: fom nov: 6.15 Inga barn i behov av särskilt stöd. Lärare som är behöriga/obehöriga: 2 förskollärare 1 barnskötare Andra yrkeskategorier: Kock med tid i barngrupp. Ingen med specialpedagogisk utbildning. Barn/elever Alla barnen på Peter Pan bor mestadels i Centrum ( 2 från södra innerstaden). Inga 2000-barn som började förskoleklass efter sommaren och därför var barngruppen intakt. F o m november 2006 togs det 20 barnet in då det är ett syskon som behöver plats och det kommer att vara 20 allra minst tills något barn säger upp sin förskoleplats. Antal barn per ålder: Vt 2006: Ht 2006: F 2005:1 1/11 F 2004: 4 F 2004: 4 F 2003: 5 F 2003: 5 F 2002: 5 F 2002: 5 F 2001: 5 F 2001: 5 F 2000: 0 Antal pojkar/flickor: VT 2006: Ht 2006: Po: 7 Po: 8 (1/11) Fl: 12 Fl: 12 Antal med utländsk bakgrund: Tvåspråkighet: 4 st. 3

4 Ekonomi Bruttokostnad per barn/elev (alla kostnader, kapitalkostnad och del av gemensamma förvaltningskostnader exkl. lokalhyra): 2005: 80852:-/barn 2006: ej klart ännu! Lokalhyra: 2005: :- (29307:- /månad) 2006: 1/1-30/9: 29438:- 1/10-31/12: 32048:- Elevinflytande Barnen blir tillfrågade, intervjuade om hur de upplever sin vistelse på förskolan i den mån de kan svara pga sin ringa ålder. Detta sker kontinuerligt under alla dagar. Föräldrainflytande Föräldrarna är arbetsgivare men överlåter det pedagogiska ansvaret till föreståndaren och personalen. Har tillgång till lokal arbetsplan och läroplan. Föräldramöten, utvecklingssamtal och diverse skriftliga utvärderingar. Arbetsplatsen Personalen trivs bra på arbetsplatsen och att döma av utvecklingssamtalen pratar barnen gott om sitt dagis hemma. Föräldrarna säger ofta att de tycker att här är lugnt och tryggt men när de ska lämna i enkäter är det få som gör det. Attityder: Av 16 möjliga enkäter fick vi endast in fyra och det känns för lite för att kunna göra en bra bedömning. Något som styrelsen ska jobba med att föräldrarna ska lämna in och ta ansvar för utvärderingar också. 4

5 B. Utbildningsresultat för kunskapsmålen Statistik och nyckeltal: Måluppfyllelse förskola: Mål: Varje barn ska få uppleva att det är meningsfullt och roligt att lära sig nya saker! Föregående år 2005 Innevarande år 2006 Måluppfyllelse: Ingen dokumenterad då målet var nytt för 2006 Måluppfyllelse: Vår barnsyn och kunskapssyn är att barnen kan mycket själv men vi ska locka fram det. Genom att ge barnen självförtroende, självkänsla och att ställa frågor som gjort att de är tvungna att tänka och tycka, har vi fått barn som är kunskapstörstande och nyfikna på sin omgivning. Mål: Barnen ska utveckla sin förmåga att bygga, skapa med hjälp av olika material och tekniker. Måluppfyllelse: Ingen dokumenterad då målet var nytt för 2006 Måluppfyllelse: Under vt 2006 fortsatte vi med tema konst och barnen provade på och lärde känna ännu fler material som t.ex. lera, gips mm. Vi handledde och försedde barnen med material och de experimenterade sig fram och undersökte hur de skulle använda dem. Under ht hade vi rymden som tema och målen fortsatte att existera. Det vi behöver bli bättre på det är att ge förutsättningar för snickeri. Instrument för bedömningen: Skriftlig utvärdering 2 gånger om året i samband med utvärderingsdag för personal. Även avdelningsplanering varje vecka bearbetade mål 2 och höll oss på rätt spår utifrån vårt mål. 5

6 C. De prioriterade områdena i Malmö skolplan C1.1 Språkutveckling Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.2) Utveckling och lärande.. Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Elevernas/barnens språkutveckling ska stå i centrum i alla skolformer. Effektmål: Alla lärare ska arbeta med elevernas/barnens språkutveckling. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktiges Centrums Förskola: *Allt pedagogiskt arbete skall genomsyras av språklig medvetenhet, vilket innebär att alla lärare har ansvar för att stimulera elevernas språkutveckling *IUP ska särskilt ta upp barnets språkutveckling Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs : * Varje barn ska utveckla sin förståelse och intresse för taloch skriftspråk * Barnen ska få tillgång till en specifik språksamling varje vecka Analys med åtgärder: Mål: * Varje barn ska utveckla sin förståelse och intresse för tal- och skriftspråk * Barnen ska få tillgång till en specifik språksamling varje vecka Detta gjorde vi: Hur blev det: - Genom att ha ständiga samtal och diskussioner med barnen, stimulera dem till att våga prata och berätta om vad och hur de upplever sin omvärld - Som personal vara förebilder i språksammanhang - Vi valde att dela upp våra morgonsamlingar i olika teman då språksamling skulle vara en specifik dag i veckan och ledas av samma personal varje gång. - Vid intresse hos barnen skulle vi uppmuntra skriftspråket och prata med dem om det. Vi skulle ha speciella tillfällen med de barn som skulle börja förskoleklass efter sommaren. - Morgonsamlingar blev bra och barnen tyckte det var roligt med bl a rim och ramsor under 2005 och det har fortsatt under Barnen pratade mer och mer ju mer självförtroende och utmaning av vuxna de fick i språket. Vi har gett barnen mer utrymme till att prata fritt inför grupp och haft som mål att prata mer med barnen och att framför allt lyssna på dem. - Intresset för skriftspråket finns men tog inte upp mycket av barnens tid då vi inte hade några sexåringar, men kommer att intensifieras under vt 2007, som det brukar göra. 6

7 - Språkavsnittet i utvecklingssamtalen lades större vikt vid och det kommer att bli mer språklig medvetenhet under 2007 då våra barn har ett behov av det. Varför blev det så: Hur går vi vidare: - En stor medvetenhet och lyhördhet från personalen gjorde att barnen blev trygga i sitt språk så att de vågade experimentera mera! - Personalen tog sig tid till att lyssna till barnen och fick barnen att känna självförtroende och att jag är viktig - känsla. - Fortsätter att vara lyhörda för vad barnen i nuvarande barngrupp behöver. - Det kommer att läggas stor vikt vid barnens språk under 2007 då det finns ett behov i barngruppen av att bl a tala rent och förståeligt. Arbetar alla lärare planerat med elevernas/barnens språkutveckling? innevarande år: Ja i det vardagliga arbetet och specifikt med en språksamling i veckan! nästa år: - C1.2 Språkutveckling Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.2) Utveckling och lärande. Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Läsningens betydelse för språkutveckling och personlig utveckling skall uppmärksammas. Effektmål: Alla elever/barn skall ha tillgång till ett skolbibliotek och kunna besöka ett folkbibliotek. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktige Centrums Förskola: Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs * Barnen ska varje dag få lyssna till en saga. Analys med åtgärder: Mål: Detta gjorde vi: * Barnen ska varje dag få lyssna till en saga. - Försökte hitta tid under dagarna till att läsa saga för barnen då de hade intresse och önskemål om det. - Hade sagosamling innan mellanmål då alla barn kunde koppla av och lyssna på saga. 7

8 Hur blev det: Varför blev det så: Hur går vi vidare: - Det var svårare att hitta tid för sagor än vad vi trodde så därför återgick vi till fast tid. - Sagosamlingen innan mellanmål blev en vilostund och oftast genom att lyssna på sagoband för ofta och vuxensagoläsning blev alldeles för sällan. - Alldeles för lite besök på biblioteket (dock med sina föräldrar). - Prioriteringsval från personalens håll och absolut tidsbrist. Det lästes sagor men vi kan inte säga att alla barn har fått läst en saga för sig varje dag. - Insett att sagan innan mellanmål kan vara en vilostund men sker under läsning av personal istället för att ha sagoband varje gång. - Se till så att varje barn får besöka biblioteket med oss regelbundet då det är viktigt! Har alla elever/äldre förskolebarn tillgång till ett skolbibliotek? Innevarnade år: Nej men nästa år: Nej pga enhetens närhet till ett stadsbibliotek storlek Har alla elever/äldre förskolebarn möjlighet att besöka ett folkbibliotek? innevarande år: Ja! nästa år: - C1.3 Språkutveckling Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.2) Utveckling och lärande. Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Elever/barn med utländsk bakgrund ska ha goda möjligheter att utveckla aktiv tvåspråkighet. Effektmål: Elever/barn ska erbjudas undervisning/träning i sitt modersmål (handledning och språkval) och svenska som andraspråk. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktige Centrums Förskola: *Flerspråkiga barn ska ges möjlighet att utveckla sitt modersmål parallellt med svenska språket från förskolan och under hela skoltiden Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs * Barnen ska stimuleras till att prata och prata om sin tvåspråkighet i den dagliga verksamheten 8

9 Analys med åtgärder: Mål: * Barnen ska stimuleras till att prata och prata om sin tvåspråkighet i den dagliga verksamheten Vi känner oss väldigt trygga med hur våra tvåspråkiga barn har det i sin språkutveckling och bedriver ingen undervisning i deras andraspråk. Föräldrarna har blivit tillfrågade men avböjt ev. insatser. Personalen har däremot försökt stimulera barnen till att se sitt andraspråk som en tillgång och försökt att få in det i verksamheten, genom bl a sånger och ord. Hur går vi vidare: Fortsätter som tidigare dock med en lyhördhet för ev. önskemål från föräldrar. Erbjuds elever/barn undervisning/träning i sitt modersmål? innevarande år: Ja men nästa år: avböjer p g a barnens ålder. - senare: - C2.1 Trygghet, säkerhet och hälsa Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.1) Normer och värden. Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Förskolans/skolans/ fritidshemmets miljö ska vara trygg och säker för såväl elever/barn som personal. Effektmål: All personal och alla elever ska veta hur man verkställer upprättade handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet och för arbetet mot mobbing, hot och våld. Effektmål: All personal och alla elever/barn ska uppleva att det känns bra att gå till förskolan/skolan/ fritidshemmet. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktiges Förskola: *Varje förskola ska ha en gemensam värdegrund med tydliga normer och regler syftande till jämställdhet, trygghet, hänsyn och respekt. Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs * Barnen ska tas emot på ett positivt sätt det ska vara mysigt att komma hit! * Att vi ska ha tydliga regler och rutiner för att skapa trygghet 9

10 Analys med åtgärder: Mål: * Barnen ska tas emot på ett positivt sätt det ska vara mysigt att komma hit! * Att vi ska ha tydliga regler och rutiner för att skapa trygghet Detta gjorde vi: Hur blev det: Varför blev det så: Hur går vi vidare: - Vi lade stor vikt vid den utvärdering som varje förälder gjorde varje termin under utvecklingssamtalen för barnen. - Vi bestämde att den personal som börjar 8.00 alltid tar emot barnen i hallen och samtalar med föräldrar som lämnar sitt barn. - Att ständigt utveckla och förändra våra rutiner, dock endast vid behov och om det inte finns belägg för varför regeln eller rutinen ska finnas. - Förbättra förankringen om vilka handlingsplaner som finns och hur de används hos personalen. Se över så att vi hade handlingsplaner för olika situationer. - Få personal att trivas genom bra scheman och bra arbetsmiljö. Några gruppaktiviteter för att komma varandra närmre. - Gick igenom handlingsplaner och såg till att de finns upptryckta och tillgängliga vid behov. - Många bra diskussioner under samtalen om hur föräldrarna tycker det fungerar på Peter Pan. -Fortfarande alldeles för lite gruppaktiviteter för personal. - Fungerar bra med 8.00 personalen! - Tiden rinner iväg och intresset är väl inte stort från personalhåll med gemensamma aktiviteter. - Tidsbrist! - Lägga mer krut på gemensamma aktiviteter med personalen. - Gå igenom handlingsplaner och diskutera när och hur de ska användas i den dagliga verksamheten kontinuerligt. - Fortsätta med att utveckla våra regler och rutiner som vi tidigare gjort. - Behålla rutinen med 8.00-tiden så att föräldrarna känner sig trygga med att lämna sina barn. Vet all personal hur man verkställer upprättade handlingsplaner? innevarande år: Ja. nästa år: - Upplever all personal och alla elever/barn att det känns bra att gå till förskolan/skolan/fritidshemmet? innevarande år: Ja. nästa år: - 10

11 C2.2 Trygghet, säkerhet och hälsa Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.1) Normer och värden. Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Förskolans/skolans/ fritidshemmets miljö ska främja fysisk och psykosocial utveckling för såväl elever/barn som personal. Effektmål: Samverkan med individ- och familjeomsorgen och preventionscentrum ska öka. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktiges Förskola: Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs * Genom att utveckla den pedagogiska miljön främjar vi det nyfikna, utforskande och kunskapssökande barnet * I den fria leken styr barnet och lär sig genom rollspel med pedagogen som handledare * Att barnen får utvecklas i sin egen takt Analys med åtgärder: Mål: * Genom att utveckla den pedagogiska miljön främjar vi det nyfikna, utforskande och kunskapssökande barnet * I den fria leken styr barnet och lär sig genom rollspel med pedagogen som handledare * Att barnen får utvecklas i sin egen takt Detta gjorde vi: Hur blev det: - Uppmuntra barnen så att de får en bra självkänsla och därigenom vågar vara sig själv. - Gjorde den pedagogiska miljön intressant och föränderlig efter barnens behov och intressen. - Ge barnen tid till att utforska och experimentera i sin omvärld och bistå med redskap för att väcka deras nyfikenhet. - Arbeta med barnen i konfliktlösning och i det sociala samspelet genom att handleda istället för att leda. - Barnen fick en bättre pedagogisk miljö med mer inspiration i blickfånget. - Förändrade arbetssättet och tog hänsyn till barnens behov av tid och handledning. 11

12 Hur går vi vidare: - Fortsätter med att vara lyhörda för vad som inspirerar barn till att upptäcka och undersöka och hjälpa barnen i konfliktlösning då de bygger upp sin självkänsla. - Vid behov ökar samarbetet med preventionscentrum och familj och individomsorg. Ökar samverkan med individ- och familjeomsorgen? innevarande år: Nej, behövs nästa år: - det? Ökar samverkan med preventionscentrum? innevarande år: Nej, behövs nästa år: - det? C3.2 Demokrati och inflytande Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.3) Barns inflytande. Avsnitt (2.4) Förskola och hem. Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Det ska vara roligt och stimulerande att delta i alla Malmös pedagogiska verksamheter. Effektmål: Andelen nöjda elever/barn ska öka. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktiges Förskola: Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs *Glädje ska genomsyra förskolans aktiviteter. *Glädjen ska synas i ögonen! *Glädje är att drivkraften i den pedagogiska verksamheten. Analys med åtgärder: Mål: *Glädje ska genomsyra förskolans aktiviteter. *Glädjen ska synas i ögonen! *Glädje är att drivkraften i den pedagogiska verksamheten Detta gjorde vi: - Vi försökte att efter varje aktivitet reflektera över hur vi upplevde att barnen tänkte om aktiviteten så att vi skulle veta om det var vi vuxna som tyckte det var roligt och/eller barnen. - Vi förde diskussioner och intervjuer med barnen om hur de upplevde vardagen på Peter Pan. 12

13 Hur blev det: Hur går vi vidare: - Genom att vara lyhörda för barnens tankar, förändrades vårt arbetssätt och barnen styrde aktiviteterna efterhand och deras intresse använde pedagogerna sig av i planeringen av aktiviteterna. Fortsätter som tidigare med barnintervjuer och reflektionstid i barngrupp! Ökar andelen elever/barn som upplever att det är roligt och stimulerande att aktivt ta del i den pedagogiska verksamheten? innevarande år: Ja då de blivit vana vid att svara på vad de tycker och tänker nästa år: - C3.3 Demokrati och inflytande Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.3) Barns inflytande. Avsnitt (2.4) Förskola och hem. Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Elevers/barns och föräldrars inflytande ska stärkas. Effektmål: Andelen elever/barn och föräldrar som upplever delaktighet i förskolan/skolan/ fritidshemmet ska öka. Effektmål: Andelen elever som deltar i elevråd/ styrelser eller skyddsombudsverksamhet ska öka. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktiges Förskola: Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs *Vi utmanar barnet att tänka självständigt, att ta ansvar för sitt livslånga lärande, att vara ifrågasättande genom att vara delaktig i den pedagogiska processen. *Föräldrarnas synpunkter ges stor betydelse bland annat genom kontinuerlig utvärdering som pågår fortlöpande under året. *En IUP ska läggas upp och följas upp efter varje utvecklingssamtal med föräldrar. 13

14 Analys med åtgärder: Mål: *Vi utmanar barnet att tänka självständigt, att ta ansvar för sitt livslånga lärande, att vara ifrågasättande genom att vara delaktig i den pedagogiska processen. *Föräldrarnas synpunkter ges stor betydelse bland annat genom kontinuerlig utvärdering som pågår fortlöpande under året. *En IUP ska läggas upp och följas upp efter varje utvecklingssamtal med föräldrar. Detta gjorde vi: Hur blev det: Hur går vi vidare: - Föräldrarnas inflytande är redan stort med tanke på vår form föräldrakooperativ och möjligheten till insyn har förbättrats genom att synliggöra verksamheten genom dokumentation. - IUP ingick i utvecklingssamtalen. - Få barnen att reflektera över sin vardag på PP genom intervjuer och diskussioner. - Barnen har blivit mer vana över att prata om vad som händer på PP och vad de vill göra och ges tid för att prata och personalen tar sig tid att lyssna. - IUP ingick i utvecklingssamtalen efter revideringen under året. - Vi synliggör verksamheten bra och föräldrarnas inflytande är på en bra nivå. - Vi ska fortsätta med barnintervjuer och diskussioner så att barnen blir ännu tryggare i att uttrycka sitt tyckande och sina önskemål. Ökar andelen elever/barn som upplever delaktighet i förskolan/skolan/fritidshemmet? innevarande år: Ja nästa år: - Ökar andelen föräldrar som upplever delaktighet i förskolan/skolan/fritidshemmet? innevarande år: Ja men kan bli ännu bättre. nästa år: Ja möjligheten ska finnas men det är upp till varje förälders intresse. 14

15 C4.1 Interkulturellt arbete Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.1) Normer och värden. Avsnitt (2.5) Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. Analys med åtgärder: Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Ett interkulturellt perspektiv ska gälla i verksamheten. Effektmål: Varje förskola/skola/ fritidshem i Malmö ska aktivt öka utbytet med andra förskolor/skolor/ fritidshem och skolformer. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktiges Förskola: Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs - Det är svårt med samarbetet med andra skolor och fritidshem då våra barn oftast börjar i olika skolor och oftast inte i den skola som vår förskola tillhör. Vissa gemensamma aktiviteter kan dock göras och kanske under vt 2007 då vi har 5 stycken sexåringar. Samarbete och utbyte i föreståndarsyfte har vi börjat med mer och mer och det kan förbättras. Ökar utbytet med andra förskolor/skolor/fritidshem och skolformer? innevarande år: Nej men på god väg då nätverksträffar har påbörjats med andra enskilda förskolor i Centrum. nästa år: Ja. C4.2 Interkulturellt arbete Nationella mål Skollag, Förordning och läroplan Lpfö98: Avsnitt (2.1) Normer och värden. Avsnitt (2.5) Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. Kommunala mål Malmö skolplan Inriktningsmål: Vardagen ska präglas av elevernas/barnens etniska och kulturella mångfald. Effektmål: Fler elever/barn, oavsett bakgrund, ska uppleva att de har samma möjligheter i förskolan/skolan/ fritidshemmet. Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktiges Förskola: Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs *Vi ska förändras med samhället och vill ha fler mångkulturella inslag i Peter Pans vardag. 15

16 Analys med åtgärder: Mål: Detta gjorde vi: Så här blev det: Hur går vi vidare: *Vi ska förändras med samhället och vill ha fler mångkulturella inslag i Peter Pans vardag. - Vi försöker i medlemsrekrytering att få barn med annan kulturell bakgrund än svensk att vilja ha plats hos oss. - Handleda ungdomar och lärarkandidater av annan bakgrund i praktik på PP. - Ge barnen möjlighet att prova på maträtter ifrån olika kultur - I personalrekrytering försöka få in personer med mångkulturell bakgrund. - Rekryteringsprocessen är svår då det krävs ett visst intresse hos de föräldrar som vill ha plats hos oss, p g a vår form föräldrakooperativ. - Har haft praktikanter med annan bakgrund men alldeles för få. - Svårt att få tag på vikarier i stort, ännu mer med annan kulturell bakgrund. - Fortsätter att få in mångkulturella inslag i barngruppen och om inte det går, göra studiebesök och skapa lekmiljön så att det uppstår diskussioner i barngruppen om andra kulturer. Upplever fler elever/barn, oavsett bakgrund, att de har samma möjligheter i förskolan/skolan/fritidshemmet? innevarande år: Ja! nästa år: - 16

17 C5.1 Arbetsgivarens inriktning för fortsatt skolutveckling inom Malmö Stad Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Stadsdelens mål beslutade att godkänna Lokala planer rubricerade dookument Strategiska ställningstaganden: * Skolans medarbetare skall vara organiserade i arbetslag som i en decentraliserad organisation har det huvudsakliga ansvaret för elevernas lärande * Den samlade årsarbetstiden för alla medarbetare skall ses som en samlad resurs för måluppfyllelse. * För att skapa större helhet för elevers lärande skall verksamheten organiseras så att man arbetar tematiskt, ämnesövergripande och projektorganiserat. * Förskolors gruppstorlekar och personaltäthet skall anpassas till de förutsättningar som råder i varje förskola. Syftet med detta är dels att öka elevers trygghet och ge en god arbetsro dels att öka såväl tiden som kvaliteten i mötet mellan elever och lärare. Analys med åtgärder: Stadsdelsfullmäktiges Förskola: *Förskolorna ska ha den personaltäthet som krävs för att nå målen med hänsyn till barngruppens sammansättning, barnens åldrar, barn i behov av särskilt stöd mm. Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs - Detta gjorde vi: Har inte varit medvetna om strategierna men anser att vi alltid arbetat i arbetslag och tematiskt så det påverkar inte verksamheten. Personaltäthet och gruppstorlek styrs alltid av ekonomi så jag tycker det är svårt att öka kvaliten då pengar styr! Hur går vi vidare: Hade gärna fått mer bidrag så att vi kunde öka personaltätheten genom att minska barngruppstorleken istället för att få in fler vuxna i förskolan! 17

18 C6.1 Likabehandlingsplan Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lag om plan för likabehandling: 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. Analys med åtgärder: Stadsdelens mål Lokala planer Stadsdelsfullmäktiges Förskola: Områdets mål Lokal arbetsplan Peter Pans föräldrakooperativs *Ta hänsyn till varandras olikheter och lika värde Detta gjorde vi: Hur går vi vidare: Vi gjorde en jämställdhetsplan som mycket bygger på likabehandling. Göra en likabehandlingsplan och/istället för en enskild jämställdhetsplan under D. Centrum stadsdelsfullmäktige prioriterade mål Förskolor och skolor ska arbeta hälsofrämjande, med barnens hälsa och trivsel som en grundläggande faktor för ökade inlärningsmöjligheter. Kommentar: Hälsan har vi arbetat aktivt med under 2006, speciellt när det gäller kosten. Vi äter mindre socker nu och mer fullkorn, grönsaker och frukt. Barnen mår bättre och då trivs de också bättre. Vi är utomhus mycket och barnen har ett stort rörelsebehov som de får tillgodosett bättre utomhus. Utifrån stadsdelens verksamhetsmål för 2006 gör varje enhet en egen lokal verksamhetsplan för verksamhetsåret 2006/2007. Kommentar: Detta har vi gjort i många år och fortsätter att göra det. Vi reviderar den vid varje terminsslut vid behov men går alltid genom den för att undersöka om vi arbetar som vi skriver. 18

19 Samtliga förskolor/skolor ska välja tre grundvärderingar avseende levnads och trivselregler och följa upp dessa på beteendenivå. Delaktighet, respekt, arbetsglädje och kreativitet är ledord som ska prägla verksamheterna Kommentar: Vi har en bra och väl diskuterad värdegrund med orden; glädje, empati och trygghet. Dessa finner vi vara viktiga för att kunna leva och trivas med många barn och människor på förskolan. Värdegrundsorden finns dokumenterade och uppsatta inne i lokalerna och minst två gånger om året utvärderar vi om hur vi arbetar med dem. Jag tycker att det fungerar bra och att vi har en värdegrund som motsvarar Centrums mål och vår verksamhet. Under 2006 har vi även arbetat aktivt med kreativitet som ett huvudmål genom tematiserat arbetssätt, vilket i sin tur har frambringat en större arbetsglädje både hos barn och personal. Vi har arbetat aktivt med jämställdhet som ett av våra huvudmål. E.1 Peter Pans föräldrakooperativa Förskolas prioriterade mål/projekt *Personalen ska utveckla inomhusmiljön och göra miljön föränderlig efter vilka barn som är i verksamheten. Detta gjorde vi: Vi insåg att vi kunde utveckla miljön mer än vad som gjordes under 2005, som var ett segt år med lång väntan på förändringarna, och behöll således målet. Vi insåg dock att det skulle ske snabbare genom personalen då föräldragruppen var väldigt oorganiserad i detta arbetet. Vi lade fortfarande ut uppgifter på föräldrarna då vi ville göra dem delaktiga, men var väldigt tydliga i våra direktiv. Det viktiga var att miljön skulle kunna förändras enkelt och smidigt då barngruppens behov förändrades. Att även förändra och skapa nyfikenhet och lägga märke till material genom att förflytta det till andra platser var en tanke. Så här blev det: Diverse förseningar och tidsbrist i personalgruppen gjorde tyvärr att målarrummet användes inte så mycket under året under barnstyrda aktiviteter då det stod en massa saker därinne som inte hörde hemma. Vid vuxenstyrda aktiviteter kunde saker flyttas så rummet användes. Barnen upptäckte dock leksaker och material då de plötsligt bytade plats. Vi var bättre på att rensa ur och inte ha alltför mycket saker som gjorde att barnen inte lade märke till vissa saker. Varför blev det så: Dåligt engagemang och förståelse från föräldragruppen om betydelsen av barnens och vår arbetsmiljö och att det är viktigt. Tyvärr var ambitionen med föräldradelaktigheten inte värd all den försening som det medförde. Personalen tar ansvar för förändringar i lokalen framöver. Hur går vi vidare: Målet känns fortfarande viktigt men kommer inte att vara ett huvudmål för oss. Lokalerna har förändrats mycket och vi känner oss nöjd med grunden och fortsätter finjusteringar under

20 *Dokumentation om pedagogiskt lärande ska utvecklas, i en process om att göra verksamheten synlig, för barn, personal, föräldrar och utomstående. Detta gjorde vi: Vi dokumenterade efter varje dag vad vi gjort på en föräldratavla och bifogade dokumentation som var för både barn och föräldrar så att de kunde diskutera tillsammans med stöd av text och bild. Innan middagen gick vi igenom med barnen om vad de gjort och fick på så sätt barnen att berätta om hur de upplevt aktiviteterna. Vi har fortsatt att ägna mycket tid till att justera vår lokala arbetsplan och reda ut om vi jobbar som vi skriver års kvalitetsredovisning diskuterades i personalgruppen och finns tillgänglig för föräldrar på förskolan. Den har även lagts ut på vår hemsida så att utomstående, intresserade kan läsa och förstå hur och varför vi arbetar som vi gör. Hur går vi vidare: Vi i personalgruppen känner oss som att vi tar steg i rätt riktning och är bra på att dokumentera genom fotografering. Vi behöver mer tid för att kunna göra dokumentationen pedagogisk genom reflektion och att fotografera rätt med ursprung i vilket mål vi har med fotografering. *Kreativiteten hos barn och personal ska stimuleras och utvecklas. Detta gjorde vi: Vi gjorde miljön inne på Peter Pan mer inspirerande för att kunna vara kreativ. Temat Konst är inte konstigt, konst är ingen konst, har involverat olika konstformer och fortsatte under vt Barnen fick fortsätta att pröva sig fram med olika material och olika konstformer. Under ht 2006 valde vi rymden som tema och den röda tråden med kreativitet följdes då barnen verkligen provade sig fram och var nyfikna. Varför blev det så: Vi upplever att barnen har vågat pröva på mer och tycker att det är väldigt kul att skapa i olika former. De har fått självförtroende genom att våga pröva material och saker som de tidigare inte gjort och utvecklat sin kreativitet både intellektuellt och praktiskt. Hur går vi vidare: Vi ska fortsätta med vårt tema rymden då barnens intresse känns obegränsat. Barnen känns bekväma i att vara kreativa och har ett stort behov av att få göra det. * Vi ska arbeta för att öka jämställdheten på Peter Pan genom observationer, reflektion och diskussioner. Detta gjorde vi: En i personalgruppen hade under vt ansvar för att påbörja arbetet och att leda övrig personal. Då diskuterades mycket om personalen syn och inneboende fördomar och betoningen var på diskussioner i personalgruppen. Under ht involverades ytterliggare en personal arbetet och alla gick på föreläsningar för att komma vidare i jämställdhetsarbetet. Vi upprättade en jämställdhetsplan och observationerna påbörjades men med betoning på hur personalen betedde sig. Varför blev det så: Det kändes som att arbetet tog lång tid och ingenting hände men det berodde nog på att vi hade mycket att diskutera om. Därefter kändes det som att det var aktuellt att kolla om vi gjorde som vi sa genom observationer. Vi tyckte dock att det blev för tätt mellan våra diskussioner för att hinna kolla upp saker och ting och tänka igenom. 20

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stensättarvägen 1 444 53 Stenungsund tel. 844 30 FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Innehållsförteckning Ange kapitelrubrik (nivå 1)... 1 Ange kapitelrubrik (nivå 2)... 2 Ange kapitelrubrik

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Bakgrund Denna plan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Arbetsplan för 2011. Föräldraföreningen Kungabarn Dalavägen 3

Arbetsplan för 2011. Föräldraföreningen Kungabarn Dalavägen 3 DNR: 2010-000480 Föräldraföreningen Kungabarn Dalavägen 3 310 20 Knäred Arbetsplan för 2011 Ärendet Enligt Skollagen är varje enhet skyldig att årligen upprätta en arbetsplan för genomförandet av de fastställda

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Ht 10 vt 11. Hyggesvägens förskola

Likabehandlingsplan. Ht 10 vt 11. Hyggesvägens förskola Likabehandlingsplan Ht 10 vt 11 Hyggesvägens förskola 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Uppföljning av fjolårets åtgärder Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

FYRKLÖVERNS FÖRSKOLEENHET

FYRKLÖVERNS FÖRSKOLEENHET FYRKLÖVERNS FÖRSKOLEENHET Munkegärde - Olseröd - Ulvegärde -Björkängen Kungälvs kommun Likabehandlingsplan 2015-10-19 INLEDNING Fyrklöverns förskoleenhet består av Munkegärde förskola, Olseröds förskola,

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Trygghetsplan,Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Tallåsgården och Trollgårdens förskolor.

Trygghetsplan,Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Tallåsgården och Trollgårdens förskolor. Trygghetsplan,Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Tallåsgården och Trollgårdens förskolor. I den fostrande roll som förskolepedagoger har, ingår att vi aktivt motarbetar och bemöter

Läs mer

Förskoleplan för stockholms stad

Förskoleplan för stockholms stad Förskoleplan för stockholms stad Förskola i världsklass Förskolan lägger en viktig grund för det livslånga lärandet. Den nya förskoleplanen innebär att vi nu tar ytterligare ett viktigt steg mot en förskola

Läs mer