För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef, ordf. ~ 1-5 Maria Larsson, personaichef ordf. ~ 6-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef, ordf. ~ 1-5 Maria Larsson, personaichef ordf. ~ 6-9"

Transkript

1 Hudiksvalls kommun Protokoll Sornmanträdesdolum Plats och tid: Fjärden, Guldsmeden, I-ludiksvall, klockan För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef, ordf. ~ 1-5 Maria Larsson, personaichef ordf. ~ 6-9 För arbetstagarparten: Björn Brolund, Lärarnas Riksförbund, LR Gunilla Englund, Lärarnas Riksförbund, LR Elisabeth Swedman, Lärarförbundet, Sanna Barrijung, Lärarförbundet Eric Vabiberg, Kommunal Mitt i I-ludiksvall Mia Larsson, Kommunal Mitt i Hudiksvall ~ 2 - del av 5. Eva \Vannberg, Vision Övriga deltagare: Utses aftjustera: Anita Olsson, utredare, Britt Pettersson Previa, 2, Ronny Lundberg 3, Jonas Gustavsson, adm. chef. 5 och Anna Tjärnberg PA-konsult 6 Eric Vahiberg Underskriffer: Paragrafer: 2-9 Sekreterare: Ordförande: Larsson Justerande: Eric Ulcirogsbestyrkande:

2 fl Juslerondes Utclragsbestyrkande:

3 Hudiksvalls kommun Protokoll Sommonträdesdatum (l2~ 2 Förbrukning av tjänster från företagshälsovård 2013 Ärendebeskrivning Britt Pettersson, kundansvarig vid Previa, informerar om Hudiksvalls kommuns förbrukning av tjänster från företagshälsovården, år Statistik över nyttjande av timmar företagshälsa ÄR 2012 Procent av År 2013 Procent av total totalt Totala timmar tim tim. Bas tim. 70 o tim. 79 o Tillägg 643 tini. 30 o 564 tim. 20 Rehab Förebygga Främja ÄR 66% 32 o 2 o o 46 o 6 o 2013 Mera har lagts in i basen för ar 2013, ex. kartläggande samtal på gruppnivå, hörsel och sjukgymnastik i grupp. Därav en orsak till ökning i bas och minskning pa tillägg. En förskjutning mot förebygga och främja har skett mellan åren 2012 och Detta är i linje med vårt avtal. Previa ser att man tar tag i ärenden tidigare och stöd ges innan sjukfranvaro, exempelvis förebyggande stödsamtal, rådgivning till chefer och ergonomi. Flest antal nyttjade timmar ligger inom psykosociala omradet som förbrukar 1089 timmar av totalt Beteendevetare och psykolog nyttjas mest. De större förvaltningarna, lärande- och kultur och omsorgen nyttjar helt naturligt mest i antal timmar. Omsorgen har använt en större andel 2013, jämfört med Justerondes IJtdragsbestyrkonde:

4 m Protokoll 4(12) r.y~1i Hudiksvalls Sommanträciescialurn r1p kommun Kommunens IT-process Ärendebeskrivning IT-strateg Ronny Lundberg ger en lägesrapport kring arbetet med kommunens nya IT plattform. Just nu rader förseningar med bland annat leveransbrist pa nödvändig hårdvara. Ny tidsplan ska tas fram och efter det en ny risk- och konsekvenskartläggning. Utbildning/träffar har hallits med systemansvariga för att förbereda för test innan systemet tas i bruk. Gunilla Jonsson är deltidsanställd i projektet som testledare. Ca. 200 program ska installeras över till den nya plattformen Information läggs kontinuerligt ut pa webben, hudiksvall. se/it-plattform Hanna Almstedt och Mia Larsson utses att delta i det kommande arbetet med risk- och konsekvenskartläggning. Juslerondes Ufdragsbeslyrkande:

5 m Protokoll 5 (12) ~ Hudiksvalls sommantrödesciotum r1a kommun Bolagisering av IFTAC - Institutet för fiberoptisk utbildning och certifiering Ärendebeskrivning Kommunchef Bengt Friberg informerar om arbetet kring bolagisering av IFTAC. Kommunstyrelsen beslutade, 34/2012, att uttrycka en viljeinriktning om att en bolagisering av IFTAC ska ske samt att ge kommunchefen i uppdrag att förbereda en bolagisering av IFTAC genom framtagande av nödvändiga dokument som bolagsordning och ägardirektiv. Antal anställda är atta, varav f5 ra administratörer och f5 ra utbildare. Anställda med minst 500o tjänst omfattas av verksamhetsövergang. Förberedelser pagar inför övergångsförhandlingar. Skäl för bolagisering att verksamheten har utvecklats via egenfinansiering och drivs sedan ett antal år tillbaka med motsvarande krav och förutsättningar att Iftac s verksamhetsgrenar är kommunicerande käri, grenarna använder gemensamma resurser vilket skapar förutsättningar för ändamålsenlig och kostnadseffektiv drift varför hela verksamheten bör bolagiseras en sammanhållen verksamhet med allt fokus på kärnuppgiften, yrkeshögskola och uppdragsverksamhet att ett aktiebolag möjliggör en effektivare hantering av beslutsfattande ökade möjligheter vid tillsättning av styrelse att det möjliggör delägarskap och samverkan med andra kommuner eller näringslivet långsiktig planering Justerondes Utdragsbestyrkonde:

6 Protokoll 6 (12) ~J Hudiksvalls 5ammanträdesdotum r1~ kommun Utbildningssamverkcsn Ärendebeskrivning Administrativ chef, Jonas Gustavsson informerar om det pågående arbetet med utbildningssamverkan i Hälsingland. Aktuellt nu är gränsdragningsfrågan, facken lämnar synpunkter. Lärarförbundet, Vision och Kommunal Mitt lämnar inga synpunkter på gränsdragningsfrågan. Lärarnas Riksförbund har fått in en synpunkt från studie- och yrkesvägledarna som oroas över en förändring. De anser att de nu har uppnått ett bra arbetssätt i en fungerande och samlad organisation som de värnar om. Allmänna synpunkter som lämnades på sammanträdet Lärarförbundet Lämnar skriftliga synpunkter Bilaga 5 Lärarnas Riksförbund Ekonomin - Hudiksvalls gymnasieskola drivs idag till en lag kostnad. Ökad byrakratisering en niva till Geografisk sammansättning elever söker sig till Sundsvall och Gävle Demokratiskt underskott politiskt styrd organisation av fyra olika kommuner, kulturer och majoriteter. Hudiksvall blir en liten del av den politiska processen, engagemanget för den egna skolan minskar Det finns misstro och farhågor kring projektet Vision Bilaga 5 Tror inte pa projektet, Hudiksvall förlorar elever till Sundsvall och Gävle Gar för fort, stor oro Vilka tjänster ska gå över, kan det bli uppsägningar efterat? Vilka jobbar var, pendling? Justerandes Utdragsbestyrkande:

7 Protokoll 7 (12) ~J Hudiksvalls sammantrådesciotum t.s kommun Ekonomi? Kommunal Mitt Kommunal Mitt ser en farhåga i att flera av vara yrkesgrupper i avtalsområdet kan komma att beröras av arbetsbris vid bildandet av ett Kommunalförbund. Till protokollet antecknas att Vision, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, ställer frågan, varför vill man splittra kommunen och franhända sig den politiska paverkansmöjligheten till andra kommuner med andra kulturer? samt att Hudiksvalls lokala kollektivavtal ska följa med vid en eventuell personalövergang. Juslerandes Utdragsbestyrkaride:

8 r1y~1i Hudiksvalls Protokoll sommontradesdalum 8 (12) r1~ kommun Löriekortiöggning 2011 PA-konsult Anna Tjärnberg och personaichef Maria Larsson informerar om Hudiksvalls kommuns lönekartläggning Hudiksvalls kommun tillämpar individuell lönesättning. Erfarenhet, utbildning och prestation ska ge resultat och inspirera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling av arbetsenhetens atagande samt ett ökat ansvarstagande. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att uppnå en god lönespridning för att därigenom möjliggöra en god löneutveckling. 1 dagsläget mäts lönespridning i kronor. Målsättningen är att övergå till ett procentuellt mått på lönespridning i samband med att Sveriges kommuner och landsting (SKL) förändrar till procentuellt mått i det verktyg som används vid Iönekartläggningen, löneffinken. En bra lönespridning är viktig för att det ska vara möjligt att göra lönekarriär inom sitt yrke. Inom grupperna särskilt riktade insatser, affärsverksamhet och infrastruktur/skydd är lönespridningen lägst. Det kan konstateras att det finns ett samband mellan låg lönespridning och typiskt mansdominerade yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområde. En påverkande faktor är att många av yrkena i dessa grupper har ett fåtal medarbetare. Inom gruppen vård- och omsorg, som är traditionellt kvinnodominerat, är lönespridningen god. Lönekartläggningen visar att grupper med stor åldersspridning generellt sett har en större lönespridning. Det tyder på att den individuella lönesättningen har paverkats positivt av antal år i yrket. Svårigheten att rekrytera medarbetare med efterfragad kompetens har påverkat den individuella lönesättningen. Det märks tydligt inom grupperna rektorer och högskole och civilingenjörer. Löneutveckling och uppföljning av handlingsplan från tog kommunen ett beslut om en handlingsplan för att korrigera löneskillnader mellan enhetschefer inom omsorgsförvaltningen och förskolechefer. Enhetscheferna har utöver ordinarie löneöversyn, erhållit 982 kronor ar 2010 och 2011,981 kronor 2012, återstar. 1 lönekartläggningen 2008 lyfts förskollärarna fram som en prioriterad grupp. Nagon satsning på förskollärarna har inte genomförts varken år 2010 eller Under 2012 ska en diskussion föras om hur en sadan satsning ska genomföras. Juslerandes Utdragsbestyrkande:

9 L~4J Hudiksvalls r~s kommun Sommantrödesdalum Jämställdhet mellan könen Kartläggning och analys av löner udfran ett jämställdhetsperspektiv har genomförts när skillnaden i medeflön mellan kvinnor och män är kronor eller mer. 1 arets lönekartläggning finns 13 yrken där kvinnors medellön är kronor eller mer än männens yrken är männens medellön kronor eller mer än kvinnornas medellön. Analysen visar att det finns andra förklaringar till löneskillnaderna än kön, till exempel utbildning, erfarenhet, olikheter i ansvar och historiska löneskillnader. Fastighetssköfare och undersköterskor När det gäller fastighetsskötare och undersköterska finns ingen förklaring till den skillnad som finnas i medellön, där undersköterskan tjänar 873 kronor mindre trots att de är basvärderade i en högre grupp. Denna osakliga löneskillnad ska ses över och en handlingsplan kommer att upprättas. Justerandes Utdragsbestyrkande:

10 Protokoll 10 (12) ~ Hudiksvalls Sommanträciesdotum s~s kommun Hälsa och friskvård Ärenciebeskrivning Eva Wannberg, Vision, lyfter fragan om att införa en friskvardstimme i veckan, för kommunanställda. Nästan alla större företag erbjuder den möjligheten. Bra hälsfrämjande åtgärd som kan öka attraktionen för kommunen som arbetsplats. Samtliga fackförbund, Kommunal Mitt, Vision, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ställer sig bakom förslaget. Personalchef Maria Larsson tar med fragan till ledningsgruppen. Justerandes Utdrogsbestyrkande:

11 m Protokoll 11(12) ~ Hudiksvalls Sonimantreidesdofum ~ kommun Aktuell information Ericssons nedläggning Personalchef Maria Larsson informerar om att ca 150 personer är kvar utan arbete efter Ericssons nedläggning. Vad blir det för lediga jobb i kommunen? vilka utbildningskrav fmns? Träff med området vård och omsorg kommer att hallas. Jusferandes IJtdragsbestyrkancie:

12 m Protokoll 12 (12) r1y~.i Hudiksvalls Samrncnlrädescjafum ta kommun Arbetsmiljö Ärendebeskrivning Personaichef Maria Larsson informerar om vilka åtgärder som vidtagits efter att arbetsmiljöverket påpekat att rutiner för arbetsmiljöarbetet saknas. - Utbildning i riskbedömning har håffits - Handlingspian från förvaltningarna ska redovisas varje år, i oktober, till Cesam - Stickprovskontroller av utförda riskbedömningar kommer att genomföras av personalavdelningen. Justercincies Utdragsbestyrkonde:

13 Synpunkter och frågor kring bildandet av kommunförbund Den här förändringen av kommunerna är sa pass stor att kommuninvånarna maste fa information och insyn i den process som pagar, det är en demokratisk rättighet. Med tanke pa förändringens stora omfattning borde vi även folkomrösta om denna förändring, även detta ur demokratisynpunkt. När man planerar för en sa stor förändring, där syftet i första hand rör ekonomin, borde man da inte ha börjat med att utreda omstruktureringen ur ett ekonomiskt perspektiv? Självfallet genom en helt oberoende utredning. Visst, vi har fått höra att motivet till förändringen är att den bör göras pa grund av att höja kvaliteten i skolverksainheten. Med den ingangen bör man faktiskt tydligt motivera för alla treåringar till personal hur ett ökat utbud av program motiverar en i sammanhanget gigantisk organisation. Med tanke pa ekonomin, startar man ett förbund som denna, kommer man likafullt behöva en organisation för att få det att fungera. Det behövs politiker och tjänstemän sasom ekonomer, jurister, nya chefer, administrativ personal etc. Samtidigt behöver man en organs~äiiö~f~a respektive gymnasi~k~l~likhiii&r1en som finns idag. Efter är av besparingar och trimning av verksamheter är det svårt att skära mera, inte med en drastisk försämring av verksamheten och då kommer eleverna likafullt söka sig till andra skolor. Så hur mycket billigare kommer denna organisation att bli? En förändring av detta slag öppnar även upp för start av nya friskolor, vilket troligen skulle underminera hela upplägget, eller finns det med i beräkningarna? Ytterligare en ökad kostnad med ett kommunförbund är medel till apparaten kring politiska val som dessutom troligen kommer att vara förvirrande för kommuninvanarna där de dels ska ta ställning till den egna kommunen och dels till denna organisation utifran ett politiskt perspektiv. För att inte säga förvirringen bland politikerna där vissa absolut inte vill detta och vissa tycks se fördelar. Om folket väljer politiker som är mot denna organisation vid nästa val, läggs den da ner? Har det gjorts nagon konsekvensanalys utifran ett arbetsmiljöperspektiv, om inte varför bryr man sig inte om sin personal?

14 Kostnaden för att driva Bromangymnasiet tycks vara betydligt lägre än kostnaden för gymnasier pa övriga orter. Betyder detta att Bromangymnasiet da ska öka sina kostnader eller ska de andra sänka sina och pa sa sätt troligen försämras, eller hur ska man se pa det hela? Lönekostnaden i Hudiksvall tycks ocksa vara lägre än i andra kommuner, innebär detta att lönerna ur rättvisehänseende, för de som arbetar i Hudiksvall, kommer att öka eller sänker man lönerna för de som idag arbetar i andra kommuner eller bryr man sig inte kring denna fraga? En av anledningarna att det inte fungerade förra gangen man försökte lansera Hälsingegymnasiet var att kommunerna i första hand sag till sig själva. Finns det inte en risk att politiker som bor i olika kommuner i Hälsingland kommer att agera pa samma sätt och arbeta för den kommun man bor i? Inser att da elevantalet sjunker sa behöver man göra nagot. Samarbete mellan kommunerna i Hälsingland är kanske en lösning, men behöver man starta ett kommunförbund för detta? Är det inte enklare att kommunerna kommer överens om vilka program som bör finnas pa respektive ort och efter detta skriver ett juridiskt bindande kontrakt över en viss tidsperiod med ekonomiskt vite för den kommun som bryter kontraktet. Kan man inte komma överens om vilka program som ska finnas pa respektive ort far man börja skära i program, anser detta bättre än att starta kommunförbund. 1 stort sett alla som har med gymnasieungdomar att göra inser att 16 aringar väljer gymnasieutbildning i närheten till sin hemort. Steget för en 16 aring är i regel för stort att flytta och klara sig själv. Nu kan man ju tänka att det gar att pendla, men hur attraktivt är det att pendla mellan exempelvis Gnarp och Bollnäs som 16 aring? För att få detta att fungera behöver man da flytta och da behövs studentbostäder. Har orterna ordnat med detta, eller behöver man köpa sitt boende pa studieorten? Om inte, blir detta en klassfraga da vissa inte kommer att ha de ekonomiska förutsättningarna. Men det intressanta i detta är egentligen inte klassfragan utan det att de som arbetar med gymnasieungdomar kan i förväg se att elever kommer även i fortsättningen att välja sin gymnasieutbildning nära hemorten. Detta tycks de som driver förslaget med kommunförbund inte ha kunskap om, eller kanske inte vilja veta. Lat oss hoppas att det inte är sa. Av de man diskuterat införandet av kommunförbund med är det endast personer med ledningsfunktion och de som drömmer om en toppbefattning i det nya kommunförbundet Hälsingland som är positiv till förslaget, är inte det konstigt?

15 Alla andra ser detta som en klar försämring av sin arbetssituation. En arbetssituation som idag blir alltmer ansträngd för varje ar. Vad händer om inte personalen skriver pa för arbete i denna nya organisation? Riskerar man inte då att sta där med väldigt manga anställda fran olika kommuner som man inte har arbete till och som inte kan sägas upp hur som helst och bara kommer att kosta skattebetalarna pengar? Samtidigt behöver man rekrytera väldigt manga nya människor, nagot som inte är gjort i en handvändning. Tänk också vilken enorm negativ publicitet detta skulle fa uti landet. Den/de som driver denna fraga skulle självklart få klä skott för detta. Bildandet av kommunförbund har prövats pa nagra olika platser i landet tidigare och inget av dessa experiment har entydigt varit en succé, vad säger da att detta ska fa ett annat resultat? Är det inte sa att en start av ett kommunförbund är förenat med stora initiala kostnader och en eventuell vinst skulle kunna skönjas om manga ar? Är det inte nu vi blöder, ska vi öka kostnaderna ännu mer nu för att om möjligt vinna något om ar? Allt tydligare i skoldebatten fran personal, fack och vissa politiska partier är ett önskemal att ater iata staten sköta skolan. Bland lärare hittar man de flesta anhängarna till detta förslag bland gymnasielärare. Vore det inte klokt att invänta vilken väg förslaget om ett aterförstatligande tar? Sa vill man trots en hel del tveksamheter genomföra detta med kommunförbund maste man förankra besluten hos kommuninvanarna och den personal som kommer att involveras. Detta gör man med öppen insyn, motiverande information och medbestämmande.

16 c~i Gmail - ( ixjol Julie) (inget ämne) 16januari :59 Till: elisabeth.swedman~gmail.com Hej! Det blir ingen förbättring för ele~ema med ett kommunalfärbund. Istället kommer de troligt Äs att välja bort det som inte finns här. Soniupple~er jag att ele%ema resonerar så. Risken är att de då böljar ett program som egentligen inte är deras första~al. Risk för a~,opp! Ett kommunalförbund öppnar upp för hiskoloma. Vi ser ju redan att Glada Hudik tar upp de program som ~i inte har. Det blir lättare för andra fliskolor att få tillstånd att starta program här om de inte finns på Broman. Jag tänker på yrkesprogram i första hand. MVH hitps://maii.googie.cawmail/u/opui=28ik=23474tb0f4&~ew= pl&searchinboy&th 1439&,4&JaGObebl

17 Jag var på mötet på Bromangymnasiet igår och min oro för det här förslaget som är lagt minskade inte direkt. Jag anser att det är huvudlöst ogenomtänkti Att det inte förs en debatt är djupt odemokratiskt och får mig att dra öronen åt mig. Tanken på att kanske få pendla till Bollnäs är horribel. Min undran är: vad är det för fel på ett samverkansavtal? Ett avtal som följs av kommunerna och som får konsekvenser om det bryts! Med vänlig hälsning fl Hudiksvalls kommun

18 Visioi. Vision Direkt Galuadress vision(~)vision.se VISIØfl Poslnummer, Postort Fax xxxxxxxx 3;ICL16~ s ~ Yttrande ang bildande av kommunalförbund för gemensamt gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland. Hudiksvalls kommun bör själva ha ansvar för lärandet i kommunen och inte splittra sönder kommunen. För att underlätta samverkan med andra förvaltningar i kommunen bör gymnasie- och komvux ligga kvar i kommunen vilket även gynnar eleverna. Svårt med en politisk styrd organisation av fyra olika kommuner, Hudiksvall blir en liten del av den politiska processen och Mr mindre att säga till om. Stor risk för ökad byråkratisering. Stor risk att eleverna väljer att söka sig till Sundsvall och Gävle istället för till kommunalförbundet. Till Bollnäs är det svårt med bussförbindelserna, vilket gör att eleverna får mycket längre dagar då de skall resa lång. Stor oro bland personalen då allting går så fort. Hur skall en förvaltningsorganisation hinna komma på plats i tid? Om inte huvudkontoret läggs i kommunen är det stor risk att arbetstillfällen försvinner. För fa, förbundet Vision Eva Wannberg Ordförande

Annika Forslin, utredare. Mia Larsson. Kommunledningsförvaltningen 27 juni. Annika Forslin. Bengt Friberg. Mia Larsson

Annika Forslin, utredare. Mia Larsson. Kommunledningsförvaltningen 27 juni. Annika Forslin. Bengt Friberg. Mia Larsson Protokoll 1 (5) Plats och tid: Guldsmeden, rådsrummet kl 15:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef Gunilla

Läs mer

Protokoll Hudiksvalls

Protokoll Hudiksvalls Protokoll Hudiksvalls kommun 2015-05-04 sammonträdesdatum Plats och tid: Rådsrummet, Guldsmeden, I-Iudiksvall, kl. 13.15-15.15 För arbetsgivarparten: För arbetstagarparten: Maria Larsson, personaichef

Läs mer

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Protokoll 1 (5) 2013-01-11 Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Tid Fredag 11januari2013, klockan 15:30-17:00. Mötet ajourneras 15:00-15:15, 15:55-16:00, 16:23-16:25. Plats Guldsmeden plan

Läs mer

För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personaichef Staffan Lindvall, ekonomichef

För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personaichef Staffan Lindvall, ekonomichef Hudiksvalls kommun Protokoll Sammariträdesdatum 2013 02-25 Plats och tid: Biblioteket, Guldsmeden, 1-ludiksvafl kl. 13.15-15.00 För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personaichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet 2013-02-12 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 12 februari 2013, kl. 13.00 14.50 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Patrik Eriksson (MP) 1-4 Björn

Läs mer

Granskningsprotokoll bedömning av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner

Granskningsprotokoll bedömning av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner Granskningsprotokoll bedömning av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner Granskning Ärendenummer GRA 201 Arbetsgivare Handling Datum Antal anställda Anställda kvinnor Anställda

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Biblioteket, Guldsmeden, I-ludiksvall, kl 13.15-1500. Beslutande: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personaichef Staffan Lindvall, ekonomichef

Biblioteket, Guldsmeden, I-ludiksvall, kl 13.15-1500. Beslutande: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personaichef Staffan Lindvall, ekonomichef Hudiksvalls kommun Protokoll Sarnmanträdesdalum 20 13-05-27 Plats och tid: Biblioteket, Guldsmeden, I-ludiksvall, kl 13.15-1500 Förtroendevalda: Beslutande: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personaichef

Läs mer

Handlingsplan för jämställda löner

Handlingsplan för jämställda löner Handlingsplan för jämställda löner Jämställdhetsnätverket Avdelning 282 Vision 1. Samverkan Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra lönekartläggningen, som ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning 1. Inledning För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1(13) Tid och plats 2013-10-23 - i Kommunhuset klockan 10.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S)

Läs mer

Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA***

Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA*** Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA*** Här hittar du som har ansvar för företagets/organisationens lönekartläggning en metod för lönejämförelse och för att

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006 Denna plan är en övergripande plan för kommunens alla arbetsplatser och sätter riktlinjer för de jämställdhetsplaner som varje avdelning ska arbeta fram.

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Protokoll 1 (19) Plats och tid: Rådsrummet, Guldsmeden, Hudiksvall, kl. 13.15 För arbetsgivaren: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef För arbetstagaren: Björn Brolund, Lärarnas Riksförbund,

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-27 1 (12) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-27 1 (12) Personalutskottet 2014-05-27 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.00 14.45 Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-12-11 - i Kommunhuset klockan 09:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Mona Persson, personalchef Kristoffer Baas, kommunsekreterare Bosse Wallbäck, Gävle-Dala företagshälsa 9

Mona Persson, personalchef Kristoffer Baas, kommunsekreterare Bosse Wallbäck, Gävle-Dala företagshälsa 9 2013-09-17 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 17 september 2013, kl. 13.00 14.30 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Tjänstgörandeersättare Marlene

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs stad

Lönekartläggning Helsingborgs stad Lönekartläggning Helsingborgs stad 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt jämställdhetslagen... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

Lärcinde- och kulturförvaltningens samverkansgrupp

Lärcinde- och kulturförvaltningens samverkansgrupp . Protokoll Hudiksvalls kommun 2013-06-03 1 (9) Lärcinde- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Plats och tid: Måndag 3 juni 2013, klockan 13:30-16:25. Närvarande: För arbetsgivarparten Ingela Rauhala

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), vice ordf Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner - En undersökning av svenska folkets inställning till lägstalöner

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Varför har kvinnor lägre lön än män?

Varför har kvinnor lägre lön än män? februari 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? En rapport om strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? Lönerna är lägre i sektorer

Läs mer

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

PM nr 1 inför löneöversyn 2015

PM nr 1 inför löneöversyn 2015 KUB1000, v2.0, 2012-05-23 PM nr 1 inför löneöversyn 2015 Detta PM är avsett att vara ett stöd för organisationen och lönesättande chefer inför och under löneöversyn 2015. Varje förvaltningschef och HR

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Central Samverkansgrupp 36-48 Sid 1(7)

Central Samverkansgrupp 36-48 Sid 1(7) 1 SAMVERKAN Central Samverkansgrupp Protokoll 36-48 Sid 1(7) Tid: 2013-10-23 kl. 08.30-11.15 - Plats: Sessionssalen, Klippans kommun Närvarande: För arbetsgivarparten; Hans-Åke Lindvall, Ordf Gunilla Abrahamson,

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

150407 kl15:00-16:20 stadshuset, Vimmerby. Vimmerby kommun Arbetstagarp arterna. Carolirra Leijomam, Kommunchef Monica Bergh, Personalchef

150407 kl15:00-16:20 stadshuset, Vimmerby. Vimmerby kommun Arbetstagarp arterna. Carolirra Leijomam, Kommunchef Monica Bergh, Personalchef l Vimmerby kommun Kommunstyrelseförvaltningen, Personalavdelningen MB Protokoll MBL 11 Förhandling 2015-04-13 Diarienummer Id l (5) loi'i/15\} 01\ y 1 Yws Tid och plats: Parter: Närvarande: 150407 kl15:00-16:20

Läs mer

RAPPORT Lönekartläggning 2014

RAPPORT Lönekartläggning 2014 RAPPORT 1(55) ekartläggning 2014 2(55) 1 Bakgrund ekartläggning 2014 1.1 Syftet Syftet med en ekartläggning är att kartlägga om det finns osakliga eskillnader kopplat till kön. I Kramfors kommun ser vi

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2015-08-25

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2015-08-25 2015-08-25 Ärendeförteckning 26 Sammanträdets öppnande... 2 26a Val av protokollsjusterare... 2 26b Godkännande av dagordning... 2 26c Godkännande av föregående protokoll... 2 26d Kvarstående ärenden,

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 8 april 2014, kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner

Perspektiv på lärarlöner Perspektiv på lärarlöner Lärares löner i ett nationellt och internationellt perspektiv Rapport från Lärarförbundet 2008-10-03 Förord Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation. Vi organiserar

Läs mer

Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor

Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor 2005-2006 Sammanställd av: Susanne Fransson, personalavdelningen Fastställd av rektor 2006 01 20 Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Central Samverkansgrupp 17-25 Sid 1(5) Boje Jarl, Ekonomichef Ordförande Janeric Assarsson, Skolchef Gunilla Abrahamson, Socialchef

Central Samverkansgrupp 17-25 Sid 1(5) Boje Jarl, Ekonomichef Ordförande Janeric Assarsson, Skolchef Gunilla Abrahamson, Socialchef SAMVERKAN Central Samverkansgrupp Protokoll 17-25 Sid 1(5) Tid: 2013-06-05 kl. 08.30-11.10 - Plats: Sessionssalen, Klippans kommun Närvarande: För arbetsgivarparten; Boje Jarl, Ekonomichef Ordförande Janeric

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-15 Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 15 februari, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson 2013-11-21 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 21 november 2013, kl. 13.00 14.30 Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Tjänstgörandeersättare

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön. 80 000 funderar på att lämna läraryrket

Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön. 80 000 funderar på att lämna läraryrket Perspektiv på lärarlöner, del 6 Ge bra lärare högre lön 80 000 funderar på att lämna läraryrket Höj lönerna och behåll duktiga lärare 4 av 10 lärare funderar på att lämna yrket, det kan vi visa i en ny

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha 1 Vision- ombud 2 Syfte Aktiv som ombud Rekrytera Medlemsdialog Samverka Coacha 3 Mål Facklig ledare i Vision Kunskap om Vision Ha dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda Rekrytera medlemmar

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Rådet för folkhålsa och broffsförebyggande arbete

Rådet för folkhålsa och broffsförebyggande arbete Hudiksvalls kommun Protokoll 1(12~ 2014-12-17 Rådet för folkhålsa och broffsförebyggande arbete Plats och tid: Onsdagen den 10december, 13.15 17.30 Närvarande: Ej närvarande: Förtroendevalda: Matts Persson

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 Landstinget i Uppsala län 2010-04-08 2 (7) Innehållsförteckning Vi kan och vill

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER 2014-2016

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER 2014-2016 MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER 2014-2016 DNR MIUN 2014/506 Publicerad: 2014-03-11 Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Anders Sandberg Beslutsdatum: 2014-03-11 Giltighetstid:

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader.

y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön 2011 y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. y Unionen ska verka för att förändra diskrimineringslagen så att lönekartläggningar

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer