För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef, ordf. ~ 1-5 Maria Larsson, personaichef ordf. ~ 6-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef, ordf. ~ 1-5 Maria Larsson, personaichef ordf. ~ 6-9"

Transkript

1 Hudiksvalls kommun Protokoll Sornmanträdesdolum Plats och tid: Fjärden, Guldsmeden, I-ludiksvall, klockan För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef, ordf. ~ 1-5 Maria Larsson, personaichef ordf. ~ 6-9 För arbetstagarparten: Björn Brolund, Lärarnas Riksförbund, LR Gunilla Englund, Lärarnas Riksförbund, LR Elisabeth Swedman, Lärarförbundet, Sanna Barrijung, Lärarförbundet Eric Vabiberg, Kommunal Mitt i I-ludiksvall Mia Larsson, Kommunal Mitt i Hudiksvall ~ 2 - del av 5. Eva \Vannberg, Vision Övriga deltagare: Utses aftjustera: Anita Olsson, utredare, Britt Pettersson Previa, 2, Ronny Lundberg 3, Jonas Gustavsson, adm. chef. 5 och Anna Tjärnberg PA-konsult 6 Eric Vahiberg Underskriffer: Paragrafer: 2-9 Sekreterare: Ordförande: Larsson Justerande: Eric Ulcirogsbestyrkande:

2 fl Juslerondes Utclragsbestyrkande:

3 Hudiksvalls kommun Protokoll Sommonträdesdatum (l2~ 2 Förbrukning av tjänster från företagshälsovård 2013 Ärendebeskrivning Britt Pettersson, kundansvarig vid Previa, informerar om Hudiksvalls kommuns förbrukning av tjänster från företagshälsovården, år Statistik över nyttjande av timmar företagshälsa ÄR 2012 Procent av År 2013 Procent av total totalt Totala timmar tim tim. Bas tim. 70 o tim. 79 o Tillägg 643 tini. 30 o 564 tim. 20 Rehab Förebygga Främja ÄR 66% 32 o 2 o o 46 o 6 o 2013 Mera har lagts in i basen för ar 2013, ex. kartläggande samtal på gruppnivå, hörsel och sjukgymnastik i grupp. Därav en orsak till ökning i bas och minskning pa tillägg. En förskjutning mot förebygga och främja har skett mellan åren 2012 och Detta är i linje med vårt avtal. Previa ser att man tar tag i ärenden tidigare och stöd ges innan sjukfranvaro, exempelvis förebyggande stödsamtal, rådgivning till chefer och ergonomi. Flest antal nyttjade timmar ligger inom psykosociala omradet som förbrukar 1089 timmar av totalt Beteendevetare och psykolog nyttjas mest. De större förvaltningarna, lärande- och kultur och omsorgen nyttjar helt naturligt mest i antal timmar. Omsorgen har använt en större andel 2013, jämfört med Justerondes IJtdragsbestyrkonde:

4 m Protokoll 4(12) r.y~1i Hudiksvalls Sommanträciescialurn r1p kommun Kommunens IT-process Ärendebeskrivning IT-strateg Ronny Lundberg ger en lägesrapport kring arbetet med kommunens nya IT plattform. Just nu rader förseningar med bland annat leveransbrist pa nödvändig hårdvara. Ny tidsplan ska tas fram och efter det en ny risk- och konsekvenskartläggning. Utbildning/träffar har hallits med systemansvariga för att förbereda för test innan systemet tas i bruk. Gunilla Jonsson är deltidsanställd i projektet som testledare. Ca. 200 program ska installeras över till den nya plattformen Information läggs kontinuerligt ut pa webben, hudiksvall. se/it-plattform Hanna Almstedt och Mia Larsson utses att delta i det kommande arbetet med risk- och konsekvenskartläggning. Juslerondes Ufdragsbeslyrkande:

5 m Protokoll 5 (12) ~ Hudiksvalls sommantrödesciotum r1a kommun Bolagisering av IFTAC - Institutet för fiberoptisk utbildning och certifiering Ärendebeskrivning Kommunchef Bengt Friberg informerar om arbetet kring bolagisering av IFTAC. Kommunstyrelsen beslutade, 34/2012, att uttrycka en viljeinriktning om att en bolagisering av IFTAC ska ske samt att ge kommunchefen i uppdrag att förbereda en bolagisering av IFTAC genom framtagande av nödvändiga dokument som bolagsordning och ägardirektiv. Antal anställda är atta, varav f5 ra administratörer och f5 ra utbildare. Anställda med minst 500o tjänst omfattas av verksamhetsövergang. Förberedelser pagar inför övergångsförhandlingar. Skäl för bolagisering att verksamheten har utvecklats via egenfinansiering och drivs sedan ett antal år tillbaka med motsvarande krav och förutsättningar att Iftac s verksamhetsgrenar är kommunicerande käri, grenarna använder gemensamma resurser vilket skapar förutsättningar för ändamålsenlig och kostnadseffektiv drift varför hela verksamheten bör bolagiseras en sammanhållen verksamhet med allt fokus på kärnuppgiften, yrkeshögskola och uppdragsverksamhet att ett aktiebolag möjliggör en effektivare hantering av beslutsfattande ökade möjligheter vid tillsättning av styrelse att det möjliggör delägarskap och samverkan med andra kommuner eller näringslivet långsiktig planering Justerondes Utdragsbestyrkonde:

6 Protokoll 6 (12) ~J Hudiksvalls 5ammanträdesdotum r1~ kommun Utbildningssamverkcsn Ärendebeskrivning Administrativ chef, Jonas Gustavsson informerar om det pågående arbetet med utbildningssamverkan i Hälsingland. Aktuellt nu är gränsdragningsfrågan, facken lämnar synpunkter. Lärarförbundet, Vision och Kommunal Mitt lämnar inga synpunkter på gränsdragningsfrågan. Lärarnas Riksförbund har fått in en synpunkt från studie- och yrkesvägledarna som oroas över en förändring. De anser att de nu har uppnått ett bra arbetssätt i en fungerande och samlad organisation som de värnar om. Allmänna synpunkter som lämnades på sammanträdet Lärarförbundet Lämnar skriftliga synpunkter Bilaga 5 Lärarnas Riksförbund Ekonomin - Hudiksvalls gymnasieskola drivs idag till en lag kostnad. Ökad byrakratisering en niva till Geografisk sammansättning elever söker sig till Sundsvall och Gävle Demokratiskt underskott politiskt styrd organisation av fyra olika kommuner, kulturer och majoriteter. Hudiksvall blir en liten del av den politiska processen, engagemanget för den egna skolan minskar Det finns misstro och farhågor kring projektet Vision Bilaga 5 Tror inte pa projektet, Hudiksvall förlorar elever till Sundsvall och Gävle Gar för fort, stor oro Vilka tjänster ska gå över, kan det bli uppsägningar efterat? Vilka jobbar var, pendling? Justerandes Utdragsbestyrkande:

7 Protokoll 7 (12) ~J Hudiksvalls sammantrådesciotum t.s kommun Ekonomi? Kommunal Mitt Kommunal Mitt ser en farhåga i att flera av vara yrkesgrupper i avtalsområdet kan komma att beröras av arbetsbris vid bildandet av ett Kommunalförbund. Till protokollet antecknas att Vision, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, ställer frågan, varför vill man splittra kommunen och franhända sig den politiska paverkansmöjligheten till andra kommuner med andra kulturer? samt att Hudiksvalls lokala kollektivavtal ska följa med vid en eventuell personalövergang. Juslerandes Utdragsbestyrkaride:

8 r1y~1i Hudiksvalls Protokoll sommontradesdalum 8 (12) r1~ kommun Löriekortiöggning 2011 PA-konsult Anna Tjärnberg och personaichef Maria Larsson informerar om Hudiksvalls kommuns lönekartläggning Hudiksvalls kommun tillämpar individuell lönesättning. Erfarenhet, utbildning och prestation ska ge resultat och inspirera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling av arbetsenhetens atagande samt ett ökat ansvarstagande. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att uppnå en god lönespridning för att därigenom möjliggöra en god löneutveckling. 1 dagsläget mäts lönespridning i kronor. Målsättningen är att övergå till ett procentuellt mått på lönespridning i samband med att Sveriges kommuner och landsting (SKL) förändrar till procentuellt mått i det verktyg som används vid Iönekartläggningen, löneffinken. En bra lönespridning är viktig för att det ska vara möjligt att göra lönekarriär inom sitt yrke. Inom grupperna särskilt riktade insatser, affärsverksamhet och infrastruktur/skydd är lönespridningen lägst. Det kan konstateras att det finns ett samband mellan låg lönespridning och typiskt mansdominerade yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområde. En påverkande faktor är att många av yrkena i dessa grupper har ett fåtal medarbetare. Inom gruppen vård- och omsorg, som är traditionellt kvinnodominerat, är lönespridningen god. Lönekartläggningen visar att grupper med stor åldersspridning generellt sett har en större lönespridning. Det tyder på att den individuella lönesättningen har paverkats positivt av antal år i yrket. Svårigheten att rekrytera medarbetare med efterfragad kompetens har påverkat den individuella lönesättningen. Det märks tydligt inom grupperna rektorer och högskole och civilingenjörer. Löneutveckling och uppföljning av handlingsplan från tog kommunen ett beslut om en handlingsplan för att korrigera löneskillnader mellan enhetschefer inom omsorgsförvaltningen och förskolechefer. Enhetscheferna har utöver ordinarie löneöversyn, erhållit 982 kronor ar 2010 och 2011,981 kronor 2012, återstar. 1 lönekartläggningen 2008 lyfts förskollärarna fram som en prioriterad grupp. Nagon satsning på förskollärarna har inte genomförts varken år 2010 eller Under 2012 ska en diskussion föras om hur en sadan satsning ska genomföras. Juslerandes Utdragsbestyrkande:

9 L~4J Hudiksvalls r~s kommun Sommantrödesdalum Jämställdhet mellan könen Kartläggning och analys av löner udfran ett jämställdhetsperspektiv har genomförts när skillnaden i medeflön mellan kvinnor och män är kronor eller mer. 1 arets lönekartläggning finns 13 yrken där kvinnors medellön är kronor eller mer än männens yrken är männens medellön kronor eller mer än kvinnornas medellön. Analysen visar att det finns andra förklaringar till löneskillnaderna än kön, till exempel utbildning, erfarenhet, olikheter i ansvar och historiska löneskillnader. Fastighetssköfare och undersköterskor När det gäller fastighetsskötare och undersköterska finns ingen förklaring till den skillnad som finnas i medellön, där undersköterskan tjänar 873 kronor mindre trots att de är basvärderade i en högre grupp. Denna osakliga löneskillnad ska ses över och en handlingsplan kommer att upprättas. Justerandes Utdragsbestyrkande:

10 Protokoll 10 (12) ~ Hudiksvalls Sommanträciesdotum s~s kommun Hälsa och friskvård Ärenciebeskrivning Eva Wannberg, Vision, lyfter fragan om att införa en friskvardstimme i veckan, för kommunanställda. Nästan alla större företag erbjuder den möjligheten. Bra hälsfrämjande åtgärd som kan öka attraktionen för kommunen som arbetsplats. Samtliga fackförbund, Kommunal Mitt, Vision, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ställer sig bakom förslaget. Personalchef Maria Larsson tar med fragan till ledningsgruppen. Justerandes Utdrogsbestyrkande:

11 m Protokoll 11(12) ~ Hudiksvalls Sonimantreidesdofum ~ kommun Aktuell information Ericssons nedläggning Personalchef Maria Larsson informerar om att ca 150 personer är kvar utan arbete efter Ericssons nedläggning. Vad blir det för lediga jobb i kommunen? vilka utbildningskrav fmns? Träff med området vård och omsorg kommer att hallas. Jusferandes IJtdragsbestyrkancie:

12 m Protokoll 12 (12) r1y~.i Hudiksvalls Samrncnlrädescjafum ta kommun Arbetsmiljö Ärendebeskrivning Personaichef Maria Larsson informerar om vilka åtgärder som vidtagits efter att arbetsmiljöverket påpekat att rutiner för arbetsmiljöarbetet saknas. - Utbildning i riskbedömning har håffits - Handlingspian från förvaltningarna ska redovisas varje år, i oktober, till Cesam - Stickprovskontroller av utförda riskbedömningar kommer att genomföras av personalavdelningen. Justercincies Utdragsbestyrkonde:

13 Synpunkter och frågor kring bildandet av kommunförbund Den här förändringen av kommunerna är sa pass stor att kommuninvånarna maste fa information och insyn i den process som pagar, det är en demokratisk rättighet. Med tanke pa förändringens stora omfattning borde vi även folkomrösta om denna förändring, även detta ur demokratisynpunkt. När man planerar för en sa stor förändring, där syftet i första hand rör ekonomin, borde man da inte ha börjat med att utreda omstruktureringen ur ett ekonomiskt perspektiv? Självfallet genom en helt oberoende utredning. Visst, vi har fått höra att motivet till förändringen är att den bör göras pa grund av att höja kvaliteten i skolverksainheten. Med den ingangen bör man faktiskt tydligt motivera för alla treåringar till personal hur ett ökat utbud av program motiverar en i sammanhanget gigantisk organisation. Med tanke pa ekonomin, startar man ett förbund som denna, kommer man likafullt behöva en organisation för att få det att fungera. Det behövs politiker och tjänstemän sasom ekonomer, jurister, nya chefer, administrativ personal etc. Samtidigt behöver man en organs~äiiö~f~a respektive gymnasi~k~l~likhiii&r1en som finns idag. Efter är av besparingar och trimning av verksamheter är det svårt att skära mera, inte med en drastisk försämring av verksamheten och då kommer eleverna likafullt söka sig till andra skolor. Så hur mycket billigare kommer denna organisation att bli? En förändring av detta slag öppnar även upp för start av nya friskolor, vilket troligen skulle underminera hela upplägget, eller finns det med i beräkningarna? Ytterligare en ökad kostnad med ett kommunförbund är medel till apparaten kring politiska val som dessutom troligen kommer att vara förvirrande för kommuninvanarna där de dels ska ta ställning till den egna kommunen och dels till denna organisation utifran ett politiskt perspektiv. För att inte säga förvirringen bland politikerna där vissa absolut inte vill detta och vissa tycks se fördelar. Om folket väljer politiker som är mot denna organisation vid nästa val, läggs den da ner? Har det gjorts nagon konsekvensanalys utifran ett arbetsmiljöperspektiv, om inte varför bryr man sig inte om sin personal?

14 Kostnaden för att driva Bromangymnasiet tycks vara betydligt lägre än kostnaden för gymnasier pa övriga orter. Betyder detta att Bromangymnasiet da ska öka sina kostnader eller ska de andra sänka sina och pa sa sätt troligen försämras, eller hur ska man se pa det hela? Lönekostnaden i Hudiksvall tycks ocksa vara lägre än i andra kommuner, innebär detta att lönerna ur rättvisehänseende, för de som arbetar i Hudiksvall, kommer att öka eller sänker man lönerna för de som idag arbetar i andra kommuner eller bryr man sig inte kring denna fraga? En av anledningarna att det inte fungerade förra gangen man försökte lansera Hälsingegymnasiet var att kommunerna i första hand sag till sig själva. Finns det inte en risk att politiker som bor i olika kommuner i Hälsingland kommer att agera pa samma sätt och arbeta för den kommun man bor i? Inser att da elevantalet sjunker sa behöver man göra nagot. Samarbete mellan kommunerna i Hälsingland är kanske en lösning, men behöver man starta ett kommunförbund för detta? Är det inte enklare att kommunerna kommer överens om vilka program som bör finnas pa respektive ort och efter detta skriver ett juridiskt bindande kontrakt över en viss tidsperiod med ekonomiskt vite för den kommun som bryter kontraktet. Kan man inte komma överens om vilka program som ska finnas pa respektive ort far man börja skära i program, anser detta bättre än att starta kommunförbund. 1 stort sett alla som har med gymnasieungdomar att göra inser att 16 aringar väljer gymnasieutbildning i närheten till sin hemort. Steget för en 16 aring är i regel för stort att flytta och klara sig själv. Nu kan man ju tänka att det gar att pendla, men hur attraktivt är det att pendla mellan exempelvis Gnarp och Bollnäs som 16 aring? För att få detta att fungera behöver man da flytta och da behövs studentbostäder. Har orterna ordnat med detta, eller behöver man köpa sitt boende pa studieorten? Om inte, blir detta en klassfraga da vissa inte kommer att ha de ekonomiska förutsättningarna. Men det intressanta i detta är egentligen inte klassfragan utan det att de som arbetar med gymnasieungdomar kan i förväg se att elever kommer även i fortsättningen att välja sin gymnasieutbildning nära hemorten. Detta tycks de som driver förslaget med kommunförbund inte ha kunskap om, eller kanske inte vilja veta. Lat oss hoppas att det inte är sa. Av de man diskuterat införandet av kommunförbund med är det endast personer med ledningsfunktion och de som drömmer om en toppbefattning i det nya kommunförbundet Hälsingland som är positiv till förslaget, är inte det konstigt?

15 Alla andra ser detta som en klar försämring av sin arbetssituation. En arbetssituation som idag blir alltmer ansträngd för varje ar. Vad händer om inte personalen skriver pa för arbete i denna nya organisation? Riskerar man inte då att sta där med väldigt manga anställda fran olika kommuner som man inte har arbete till och som inte kan sägas upp hur som helst och bara kommer att kosta skattebetalarna pengar? Samtidigt behöver man rekrytera väldigt manga nya människor, nagot som inte är gjort i en handvändning. Tänk också vilken enorm negativ publicitet detta skulle fa uti landet. Den/de som driver denna fraga skulle självklart få klä skott för detta. Bildandet av kommunförbund har prövats pa nagra olika platser i landet tidigare och inget av dessa experiment har entydigt varit en succé, vad säger da att detta ska fa ett annat resultat? Är det inte sa att en start av ett kommunförbund är förenat med stora initiala kostnader och en eventuell vinst skulle kunna skönjas om manga ar? Är det inte nu vi blöder, ska vi öka kostnaderna ännu mer nu för att om möjligt vinna något om ar? Allt tydligare i skoldebatten fran personal, fack och vissa politiska partier är ett önskemal att ater iata staten sköta skolan. Bland lärare hittar man de flesta anhängarna till detta förslag bland gymnasielärare. Vore det inte klokt att invänta vilken väg förslaget om ett aterförstatligande tar? Sa vill man trots en hel del tveksamheter genomföra detta med kommunförbund maste man förankra besluten hos kommuninvanarna och den personal som kommer att involveras. Detta gör man med öppen insyn, motiverande information och medbestämmande.

16 c~i Gmail - ( ixjol Julie) (inget ämne) 16januari :59 Till: elisabeth.swedman~gmail.com Hej! Det blir ingen förbättring för ele~ema med ett kommunalfärbund. Istället kommer de troligt Äs att välja bort det som inte finns här. Soniupple~er jag att ele%ema resonerar så. Risken är att de då böljar ett program som egentligen inte är deras första~al. Risk för a~,opp! Ett kommunalförbund öppnar upp för hiskoloma. Vi ser ju redan att Glada Hudik tar upp de program som ~i inte har. Det blir lättare för andra fliskolor att få tillstånd att starta program här om de inte finns på Broman. Jag tänker på yrkesprogram i första hand. MVH hitps://maii.googie.cawmail/u/opui=28ik=23474tb0f4&~ew= pl&searchinboy&th 1439&,4&JaGObebl

17 Jag var på mötet på Bromangymnasiet igår och min oro för det här förslaget som är lagt minskade inte direkt. Jag anser att det är huvudlöst ogenomtänkti Att det inte förs en debatt är djupt odemokratiskt och får mig att dra öronen åt mig. Tanken på att kanske få pendla till Bollnäs är horribel. Min undran är: vad är det för fel på ett samverkansavtal? Ett avtal som följs av kommunerna och som får konsekvenser om det bryts! Med vänlig hälsning fl Hudiksvalls kommun

18 Visioi. Vision Direkt Galuadress vision(~)vision.se VISIØfl Poslnummer, Postort Fax xxxxxxxx 3;ICL16~ s ~ Yttrande ang bildande av kommunalförbund för gemensamt gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland. Hudiksvalls kommun bör själva ha ansvar för lärandet i kommunen och inte splittra sönder kommunen. För att underlätta samverkan med andra förvaltningar i kommunen bör gymnasie- och komvux ligga kvar i kommunen vilket även gynnar eleverna. Svårt med en politisk styrd organisation av fyra olika kommuner, Hudiksvall blir en liten del av den politiska processen och Mr mindre att säga till om. Stor risk för ökad byråkratisering. Stor risk att eleverna väljer att söka sig till Sundsvall och Gävle istället för till kommunalförbundet. Till Bollnäs är det svårt med bussförbindelserna, vilket gör att eleverna får mycket längre dagar då de skall resa lång. Stor oro bland personalen då allting går så fort. Hur skall en förvaltningsorganisation hinna komma på plats i tid? Om inte huvudkontoret läggs i kommunen är det stor risk att arbetstillfällen försvinner. För fa, förbundet Vision Eva Wannberg Ordförande

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Anita Olsson, utredare Britt Pettersson, Previa. Anita Olsson.

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Anita Olsson, utredare Britt Pettersson, Previa. Anita Olsson. Protokoll 1 (8) Plats och tid: Rådsrummet, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 13.15-14.40 För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef För arbetstagarparten: Björn Brolund,

Läs mer

Protokoll Hudiksvalls

Protokoll Hudiksvalls Protokoll Hudiksvalls kommun 2015-05-04 sammonträdesdatum Plats och tid: Rådsrummet, Guldsmeden, I-Iudiksvall, kl. 13.15-15.15 För arbetsgivarparten: För arbetstagarparten: Maria Larsson, personaichef

Läs mer

Annika Forslin, utredare. Mia Larsson. Kommunledningsförvaltningen 27 juni. Annika Forslin. Bengt Friberg. Mia Larsson

Annika Forslin, utredare. Mia Larsson. Kommunledningsförvaltningen 27 juni. Annika Forslin. Bengt Friberg. Mia Larsson Protokoll 1 (5) Plats och tid: Guldsmeden, rådsrummet kl 15:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef Gunilla

Läs mer

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef. Anita Olsson, utredare. Kim Jutterström

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef. Anita Olsson, utredare. Kim Jutterström Protokoll 1 (17) Plats och tid: Rådsrummet, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 13.15 16.35 För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef För arbetstagarparten:

Läs mer

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Anita Olsson, utredare Lennart Backlund, vik. kulturchef 91 Eva Gustavson, PA-konsult 91-92

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Anita Olsson, utredare Lennart Backlund, vik. kulturchef 91 Eva Gustavson, PA-konsult 91-92 Protokoll 1 (6) Plats och tid: B-salen, Guldsmeden, Hudiksvall, kl. 13.15 14.45 För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef För arbetstagarparten: Björn Brolund, Lärarnas

Läs mer

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef. Sanna Barrljung. Anita Olsson. Bengt Friberg.

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef. Sanna Barrljung. Anita Olsson. Bengt Friberg. Protokoll 1 (13) Plats och tid: Rådsrummet, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 13.15-14.25 Beslutande: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef Ej beslutande: Lena

Läs mer

Björn Brolund. Anita Olsson. Bengt Friberg. Björn Brolund

Björn Brolund. Anita Olsson. Bengt Friberg. Björn Brolund Protokoll 1 (15) Plats och tid: Rådsrummet, Guldsmeden, Hudiksvall, kl. 13.15-15.05 För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef För arbetstagarparten: Björn Brolund, Lärarnas Riksförbund, LR Lena

Läs mer

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Eric Vahlberg. Anita Olsson. Bengt Friberg. Eric Vahlberg

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Eric Vahlberg. Anita Olsson. Bengt Friberg. Eric Vahlberg Protokoll 1 (12) Plats och tid: Rådsrummet, Guldsmeden, Hudiksvall, kl. 13.15-14.30 För arbetsgivaren: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef För arbetstagaren: Björn Brolund, Lärarnas Riksförbund,

Läs mer

Marie Larsson. Kommunledningsförvaltningen. Anita Olsson. Bengt Friberg. Marie Larsson

Marie Larsson. Kommunledningsförvaltningen. Anita Olsson. Bengt Friberg. Marie Larsson Protokoll 1 (13) Plats och tid: Rådsrummet, Guldsmeden, Hudiksvall, kl. 13.15-15.40 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Björn Brolund, Lärarnas

Läs mer

Bengt Friberg, kommunchef Staffan Lindvall, ekonomichef, 21-22. Anita Olsson, utredare. Eva Wannberg. Anita Olsson. Bengt Friberg.

Bengt Friberg, kommunchef Staffan Lindvall, ekonomichef, 21-22. Anita Olsson, utredare. Eva Wannberg. Anita Olsson. Bengt Friberg. Protokoll 1 (14) Plats och tid: Sal 15, Cul, Hudiksvall, klockan 14.45 16.15 För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Staffan Lindvall, ekonomichef, 21-22 För arbetstagarparten: Elisabeth Swedman,

Läs mer

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Anita Olsson, utredare Kristina Stillmark, chef CUL 77. Mia Larsson

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Anita Olsson, utredare Kristina Stillmark, chef CUL 77. Mia Larsson Protokoll 1 (17) Plats och tid: Biblioteket, Guldsmeden, Hudiksvall, kl. 13.15-15.50 För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef För arbetstagarparten: Björn Brolund, Lärarnas

Läs mer

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Protokoll 1 (6) 2013-02-25 Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Tid Måndag 25 februari 2013, klockan 08:15-10:00. Plats Närvarande Guldsmeden plan 4, Biblioteket. För arbetsgivarparten Ingela

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet 2013-02-12 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 12 februari 2013, kl. 13.00 14.50 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Patrik Eriksson (MP) 1-4 Björn

Läs mer

Annika Forslin, utredare Thomas Eriksson, lokalstrateg 47. Björn Brolund. Kommunledningsförvaltningen. Annika Forslin. Bengt Friberg.

Annika Forslin, utredare Thomas Eriksson, lokalstrateg 47. Björn Brolund. Kommunledningsförvaltningen. Annika Forslin. Bengt Friberg. Protokoll 1 (7) Plats och tid: Rådsrummet, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10.00-12:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Björn Brolund, Lärarnas

Läs mer

Lönekartläggning 2008 Enköpings kommun

Lönekartläggning 2008 Enköpings kommun 1 Lönekartläggning 2008 Enköpings kommun Personalenheten 2009-01-28 2 (11) FEL! HITTAR INTE Sammanfattning Jämställdhetslagen kräver att arbetsgivare med fler än tio anställda gör en årlig lönekartläggning.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personaichef

För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personaichef Hudiksvalls kommun Protokoll Sammanträdesdotum 2016 0201 Plats och fid: Radsrummet, Guldsmeden, Hudiksvall, kl. 13.15-16.20 För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personaichef

Läs mer

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Protokoll 1 (5) 2013-01-11 Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Tid Fredag 11januari2013, klockan 15:30-17:00. Mötet ajourneras 15:00-15:15, 15:55-16:00, 16:23-16:25. Plats Guldsmeden plan

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30 Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Misteln, den 30 maj, 2013 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot Övriga deltagande

Läs mer

Bengt Friberg, kommunchef Staffan Lindvall, ekonomichef. Annika Forslin, utredare. Erik Vahlberg. Kommunledningsförvaltningen.

Bengt Friberg, kommunchef Staffan Lindvall, ekonomichef. Annika Forslin, utredare. Erik Vahlberg. Kommunledningsförvaltningen. Protokoll 1 (15) Plats och tid: Rådsrummet kl 13.15-16:15 För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Staffan Lindvall, ekonomichef För arbetstagarparten: Björn Brolund, Lärarnas Riksförbund, LR Jan-Olov

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Granskningsprotokoll bedömning av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner

Granskningsprotokoll bedömning av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner Granskningsprotokoll bedömning av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner Granskning Ärendenummer GRA 201 Arbetsgivare Handling Datum Antal anställda Anställda kvinnor Anställda

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personaichef Staffan Lindvall, ekonomichef

För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personaichef Staffan Lindvall, ekonomichef Hudiksvalls kommun Protokoll Sammariträdesdatum 2013 02-25 Plats och tid: Biblioteket, Guldsmeden, 1-ludiksvafl kl. 13.15-15.00 För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personaichef

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnen. Lisbeth Erlandsson Förvaltningsekonom. Ann-Catrine Hellman Vision. Fredrik Gustavsson Lärarförbundet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnen. Lisbeth Erlandsson Förvaltningsekonom. Ann-Catrine Hellman Vision. Fredrik Gustavsson Lärarförbundet 2016-09-06 Sida 1 (9) Ärende Yttranden över preliminära budgetförutsättningar 2017 och 2018 2019, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnen. MBL-paragraf 11 Plats och tid Hans Asplund 6 september 2016, kl.

Läs mer

Lönekartläggning 2016

Lönekartläggning 2016 Lönekartläggning 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metod... 3 Förankring fackliga organisationer... 4 Lika arbete... 4 Likvärdigt arbete... 4 Analys av löneskillnader... 4 Likvärdigt arbete...

Läs mer

Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Maria Jacobsson

Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Maria Jacobsson 1(7) Plats och tid Torsdagen den, Strandsalen Nya kyrkan, kl 08.30-12.25 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordförande Stina Kimselius, M, tjg ers för Linus Kimselius, M Rolf Lilja, S Hans Åsling,

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Grön, 2012-10-23, kl 08:30. Sekreterare. 3 Rapport över genomförd lönekartläggning 2012/421

Plats och tid: Sammanträdesrum Grön, 2012-10-23, kl 08:30. Sekreterare. 3 Rapport över genomförd lönekartläggning 2012/421 KALLELSE 2012-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1 (1) Plats och tid: Sammanträdesrum Grön, 2012-10-23, kl 08:30 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Frida Persson Sekreterare

Läs mer

Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V)

Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2012: RI (Dnr 222-1911/2011) Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2011:56) av Ann-Margarethe

Läs mer

Lönelots/JämO Rapport 2001:1

Lönelots/JämO Rapport 2001:1 -lpvwloogkhwvdqdo\vdy O QHVNLOOQDGHU± VWHJI UVWHJ Lönelots/JämO Rapport 2001:1 Ur Jämställdhetslagen 1992:433 i dess lydelse den 1 januari 2001 2 Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-07 Sammanträdestid 08:00-12.00

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-07 Sammanträdestid 08:00-12.00 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-07 Sammanträdestid 08:00-12.00 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-12-12 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:625 Ulrika Jonsson 016-710 73 01 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 Förslag

Läs mer

Personalutskottet 2013-03-04

Personalutskottet 2013-03-04 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-04, kl 0900-1100 ande Jan Larsson, S Laila Mäki, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Lena Jatko, kommunchef Gösta

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 6-9 Monica Jonsson

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 6-9 Monica Jonsson Plats och tid Sammanträdesrum B, kl. 14:00-14:40 1(9) Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Björn Mårtensson

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Protokoll 1(13) Hudiksvalls kommun CESAM. Plats och tid:

Protokoll 1(13) Hudiksvalls kommun CESAM. Plats och tid: Hudiksvalls kommun Protokoll 1(13) Sanimanträdesdatum 2014-02-24 Plats och tid: Radsrummet, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 13.15-15.15 0 0 Förtroendevalda: Övriga deltagare: Utses aftjustera: Justeringens

Läs mer

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort En partsgemensam satsning Målsättning att de statistiska skillnaderna i lön mellan kvinnor och män som utför lika arbete och som inte kan förklaras väsentligen

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Uppsala kommun... 4 Manligt

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Jämställdhetsrapport 2010/2011

Jämställdhetsrapport 2010/2011 Jämställdhetsrapport 2010/2011 Statistik För att svara mot de övergripande målformuleringarna om att utjämna och förhindra skillnader, har könsuppdelad statistik tagits fram. Brister i personalsystemet

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (11) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 7 december 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

Bilaga 8. Stadsledningskontoret Sida 1 (5) Administrativa avdelningen

Bilaga 8. Stadsledningskontoret Sida 1 (5) Administrativa avdelningen Bilaga 8 Stadsledningskontoret Sida 1 (5) Administrativa avdelningen 2016-12-22 inför löneöversynen 2017 Stadsledningskontoret har gjort en löneanalys inför löneöversynen 2017. Nedanstående analys är förankrad

Läs mer

Handlingsplan för jämställda löner

Handlingsplan för jämställda löner Handlingsplan för jämställda löner Jämställdhetsnätverket Avdelning 282 Vision 1. Samverkan Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra lönekartläggningen, som ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset Måndag 20 mars 2017 klockan 15:30-16:50 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M)

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs!

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! December 27 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning är ett

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshusets sammanträdesrum, mv klockan 13:15-14:00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M)

Läs mer

4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:625)

4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:625) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 (KSKF/2016:625) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledingskontorets

Läs mer

Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Erika Hassellöv, sekreterare Lars Bennersten förvaltningschef 28

Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Erika Hassellöv, sekreterare Lars Bennersten förvaltningschef 28 Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn, den 4 oktober 2016 kl. 08,30-10,00. Beslutande Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Övriga deltagare Erika Hassellöv, sekreterare

Läs mer

Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017

Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017 Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017 Kommunstyrelsekontoret Personalenheten Postadress: 464 80 MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: 0530-180 00. Fax: 0530-181 01 E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida:

Läs mer

Lönekartläggning 2009

Lönekartläggning 2009 Lönekartläggning 2009 Kartläggningen genomförd 2008-11-25/26 Beslutad i kommunstyrelsen 2009-02-03 2 (46) Sammanfattning Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare med fler än 25 anställda att göra en lönekartläggning.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(14) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-09-18 - i Kommunhuset klockan 08:30-10:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

10 steg till jämställda löner

10 steg till jämställda löner 10 steg till jämställda löner Denna vägledning är gjord av Livsmedelsföretagen, Sveriges Ingenjörer, Unionen, Ledarna och Livsmedelsarbetareförbundet för att hjälpa de lokala parterna att uppfylla diskrimineringslagens

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V)

Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2013: RI (Dnr 222-163/2013) Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Kalmar kommun...4 Manligt

Läs mer

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp. Tid Måndag 21 januari 2013, klockan 13:30-16:50.

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp. Tid Måndag 21 januari 2013, klockan 13:30-16:50. Protokoll 1 (6) J Hudiksvalls kommun 2013-01-21 Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Tid Måndag 21 januari 2013, klockan 13:30-16:50. Plats Närvarande Inte närvarande Guldsmeden plan 4, Biblioteket.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Lönekartläggning 2011

Lönekartläggning 2011 ekartläggning 2011 ekartläggning 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 1. BAKGRUND 3 1.1. DISKRIMINERINGSLAGEN 3 2. METOD 4 2.1 VERKTYG 4 2.2 ARBETSGÅNG 4 2. 3 SAMVERKAN 5 3. ORGANISATIONENS

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

LEDARNA. Lönlöst att prestera? SVERIGES CHEFSORGANISATION. Små möjligheter till lönekarriär i kvinnodominerade yrken 6/8/2016

LEDARNA. Lönlöst att prestera? SVERIGES CHEFSORGANISATION. Små möjligheter till lönekarriär i kvinnodominerade yrken 6/8/2016 LEDARNA SVERIGES CHEFSORGANISATION Ledarnas Lönekarriärrapport 2016: Lönlöst att prestera? Små möjligheter till lönekarriär i kvinnodominerade yrken Anna Thoursie Chefsekonom 1 Slutsatser: Vanliga kvinnodominerade

Läs mer

Biblioteket, Guldsmeden, I-ludiksvall, kl 13.15-1500. Beslutande: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personaichef Staffan Lindvall, ekonomichef

Biblioteket, Guldsmeden, I-ludiksvall, kl 13.15-1500. Beslutande: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personaichef Staffan Lindvall, ekonomichef Hudiksvalls kommun Protokoll Sarnmanträdesdalum 20 13-05-27 Plats och tid: Biblioteket, Guldsmeden, I-ludiksvall, kl 13.15-1500 Förtroendevalda: Beslutande: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personaichef

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-07 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-07 Kommunstyrelsens personalutskott 1(17) Tid och plats 2014-05-07 - Kommunhuset klockan 08.30-11.45 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

Stöd för lönekartläggning

Stöd för lönekartläggning Stöd för lönekartläggning Ett partsgemensamt metodstöd anpassad till statlig sektor för att identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader Parternas gemensamma utgångspunkter Lönekartläggning: - knyter

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 285 1(18) Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 2(18) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syftet med kartläggningen...

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Anita Tärneborg (S), ersättare

Läs mer

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys 1 (8) Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys Sammanfattning Det finns höga förväntningar på Uppsala kommuns arbete med normkritiskt jämställdhetsarbete, inte minst ur ett arbetsgivarperspektiv. Även

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer