Förslag till ombudgetering per projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till ombudgetering per projekt"

Transkript

1 Förslag till ombudgetering per projekt Ombudgeteras Kommunstyrelsen till Inv/utr info o kommunikation It projekt Nya skyltar kommunala anläggni Fördjupad översiksplan Utv plan Jkbg centrum Barkarbystaden I Kajer mot det gröna Planuppdr Barkabystaden II Nya förvaltningslokaler Barkarbystaden III Informationssäkerhet Beslutsstöd införande Ärendehantering kundtj Förstudie intranät Utv administrativa system e-arkiv Kommunikationsstrategi Marknadsföring Barkarbystaden Tele/radiosyst säkerh o bereds Ormbacka B -4 Summa kst Barn- och ungdomsnämnden Förskola och grundskola IT-utrustning -344 Inventarier Summa Bun Socialnämnden Ersättningsinventarier ÄO 195 Grundutrustning FH 519 Ersättningsinventarier FH 341 Delsumma Vård och omsorg Ersättningsinventarier 291 Delsumma 291 Summa Son 1 346

2 Miljö- och bygglovsnämnden E-arkivering 527 E-tjänster bygglov 100 E-tjänster miljö- och hälsoskydd 100 Summa Mbn 727 Teniska nämnden Ombudgeteras KART OCH GIS Vektorisering av äldre detaljplaner Ortofoton Förbättringar av register-och fastighetskartan Kateringa av enskilda träd ur laserdata Adress-/koordinatsättning bostadsentréer och angöring fordon Geodataportal inkl metadatabas Flygbilder, snedperspektiv Digitalisering av GC-vägnät Uppbygn av 3D modell System, datautrustning IT/ADB 166 Delsumma Kart och Gis: LEDNING OCH STÖD Utveckling av E-tjänster ADB-utrustning Investeringar i ADB Projektsystem Ella - Kommunövergripande elektroniskt arkiv 962 Delsumma Ledning och stöd: PARK OCH NATUR Skälbyparken Handikapp toalett Kallhällsparken Egenkontrollprogram Igelbäcksdämmet Gula villan Viksjö stadspark Sportpark;Kvarnbacken Reinvestering parkbollplaner Sociotopkarta Entré till Västra Järvafältet Grusväg utmed Vattenverksvägen Söderhöjdens promenad Återuppbyggnad av fågeltorn vid Säbysjön Kulturhistoriska parker, reinvesteringar Naturreservaten, reinvesteringar Tallbohovsparken Skötsel av eftersatta skogsbestånd Handlingsplan för ökad biologisk mångfald 500

3 94368 Renovering av Sandviksbryggan Lökplantering Minneslund husdjur Riddarparken Generell ram Mulltoaletter i naturreservaten Säby Gård Parker, lekplatsupprustning Tillgänglighetsåtgärder i naturreservaten Skogsvårdsplan Mälarpromenaden Igenläggning militära anläggningar Papperskorgsbyte Poppelallén, etapp Delsumma Park och Natur: GEMENSAMMA PROJEKT Upprustning av centra Mälarbanan genomförandeavtal Riskklassning nedlagda deponier Ormbacka område A Sopsugsystem i Barkarbystaden Investeringar i skilda områden Park vid Almarevägen Viksjö C "fickpark med lek" Vattendatabas Vattenundersökningar Igelbäckens öppnande av kulvertering-åtgärdsplan Hästskovägen/Nibblevägen Vattmyravallen Rotebroleden Hiss o Rulltrappa mot kv.fågelsången,gc tunneln Kyrkbyn Kodak cpl Viksjöleden Söderdalen huvudgator Växthusvägen förlängning Flottiljområdet Bällstaån Alpvägen Källtorpsvägen/Ulvsätravägen Grönvretsvägen, upprustning Lädersättravägen, utredning Drabantvägen, utredning Kyrkparken Snapphanevägen Banverkets utbyggnad Mälarbanan 4 826

4 94859 U2-området Penselgränd Barkarbystaden 1 - Bmf Kallhäll centrum Skyltprogram Barkarbystaden Barkarbystaden gemensamma kostnader -125 Delsumma Gemensamma projekt: VÄG OCH TRAFIK Bussgata Österdalsvägen Herrestavägen CPL Cykelpumpstationer Lastbilsparkiering Pingstippen sluttäckning Småmaskiner Väg Åtgärder dagvatten gatubrunnar Vägvisningsplan Ny väg Norrviksvägen -Tpl Hjulsta Trafikplanering Byte av trafiksignaler Turbingr-Bonäs gc-vägar Vikingavägen gc-väg Viksjöleden/Bondevägen cirkplats Cykelplan Galoppvägen dagvatten Rulltrappa i Jkb Tillgänglighetsanpassning Ny Barkarbybro Gång- och cykelvägar, mindre reinvesteringar Cykelinfrastruktur Bro över järnväg; Viksjöleden Gc-vägen Bolinder-Bonäs upprustning Trafiksignaler,system för övervakning Generell ram Tryggt och snyggt - Gata Beläggningsarbeten Gatubelysning investeringar Barkarby trafikplats / Viksjöleden Bullerdämpande åtgärder Trafiknätsåtgärder Kallhälls trafikplats Renovering av golvet i gångtunnel, Jakobsberg Järfällavägen / Frihetsvägen Uddnäsvägen, utredning 500 Delsumma Väg och trafik

5 VATTEN OCH AVLOPP Ledningsjusteringar längs Mälarbanan Övertagande av Travarvägens VA-ledningssystem Nya tryckstegringsstationer Spillvattenanslutning Ovidkommande vatten Underhåll av brandposter Vattenkiosker Nytt verksamhetssystem VA Generell ram Utbyggnad dagvattenledningar TV-inspektion och ledningsrenovering Tennringen områdessanering Renovering pumpstationer Förnyelse av va-nätet Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem Veddestadiket Mindre va-ledn. serviser Delsumma Vatten och Avlopp: AVFALL Utbyte av avfallsbehållare Informationsinsatser i syfte att minska avfallet och dess farlighet 907 Delsumma Avfall: Summa Tekniska nämnden Tekniska nämnden, fastighet Div mindre fastighetsprojekt Larmanläggningar Jakobsbergskolan, upprustning Garantianslag(endast budget) Källsortering Sim- o sporthall, upprustning Utemiljö Upprustning fönster o fasader Energieffektivisering Brandsäkerhetsåtgärder Låssystem Korttidsboende Görväln byggnader F8 renovering/upprustning Kök, åtgärder efter tillsyn Tillgänglighetsåtgärder Fjällenskolan, flytspackelgolv Bullerdämpande åtgärder Om- och tillbyggnad simhallen 3 131

6 96336 Äldreboende Flottiljen Görvälns slott, upprustning Paviljonger centr Jakobsberg Aspnässkolan, hus E Lågtröskelboende Slöjdv Tallbohovskolan, Hus D vent Kvarnskolan, tillg till vent Fjällenskolan, aula Orionstugan, rivn och nybyggn Vattmyraskolan, om-och tillbyg Tallbohovskolan, kök Renover avlopp/dagvatten/dräne PCB- och asbestssanering Fettavskiljare i köksavlopp Byte av ventilationsaggregat Viksjöskolan, renov golv i kök Sandviks gård,tak,fasad, fönst Ulvsättra gård,renov och måln Ängsjö, motionscentral Säkerhetshöjande åtg skolor Ormbacka, ny förskola Kapacitetshöjande åtgärder Vibblabyskolan,ute o trafikåtg Herrestaskolan Kvarnskolan, radiatorsystem Frihetshöjden/Frihetsv gr.bost Digitalisering ritningsarkiv Stäkets förskola, paviljongen Miljöklassning byggnader Tillbyggnad Neptuniskolan Ulvsättraskolan Attraktiva studiemiljöer Solskydd, Nybergskolan nya fsk-pl jakobsberg Viksjö sporthall, golv Motionspår Granskog Miljöinvesteringar Fornvägen, serviceboende Reglerings- sanerings fastigh Vård-underhållsplaner Radiatorsyst. mont filter Elsystem o bullerdämpande åtgä Reinvesteringar storkök DU-pärmar Underhållsplaner Marksaneringar

7 96441 Byte av fjärrvärmeväxlare Driftutrymmen Modernis av varmvattenberedare Dagvattensyst o dränering Omb. våtutrymmen Centralförrådet Fastighetssystem Parkeringspl JG-hallen, viksjö Kopparv. fsk, rivning o nybygg Åskledare, brandlarm Säby gård Veddestavallen, ny belysning Bolindervallen, restvärme Motionsspår veddesta Olovslundsskolan Anpassning samlingslokaler Nytt Äldreboende Viksjö LSS-bostad ombyggnation Kuling Omläggning tak kanslibyggnad F Omb felakt tak/ökad taksäkerh Utbyte av skruvhissar Marksaneringar ny simhall Tallbohovskolan Jakobsbergskolan tillagningskök Fjällenskolan nya vent.kåpor Fjällenskolans fritidsgård Bolindervallen Gaml folkets hus kallh v pump Görvälnområdet Slammertorp Ulvs gård, loge o lillstugan Kameraövervakning Fasta solskydd Sovaltaner, flera Träd som solskydd, flera Utbyggnad av matsalar Utemiljö, flera skolor Ventilation, flera skolor Multisportarenor Engelska skolan, anp musiksal Kolarängsk, flytt slöjdsalar Tallbohovsk, akustik musikrum Vattmyravallens fsk, nybyggn Vibblabyskolan, omb studiehall Barkarbystaden fsk, nybygg Fjällenskolan, omb autismgr Fjällenskolan spånsug förråd 500

8 96494 Lundskolan, bygga om entre Pråmen, altan ramp toaletter Toaletter lund/fastebol fsk Skälby gård, huvudbygg o annex Tallbohovs ip, konstgräs Säby ridanläggning Gruppb Kallhäll/Jakobsberg Skolpaviljonger Bonäs brygga Fastebol fsk, tak mellan flygl Ombyggn upprustn Kvarnskolan Almarevägens förskola Storköksrenoveringar San av fuktskada samt förb Fas Högby förskola, nytt kök Summa fastighet Transport och verkstad Inköp av fordon Summa Transport och verkstad Totalt

Förslag till ombudgetering per projekt

Förslag till ombudgetering per projekt Förslag till ombudgetering per projekt Ombudgeteras till 2014 Kommunstyrelsen 93099 Utv plan Jkbg centrum 2 500 93103 Översiktsplan 2012-235 93105 Kajer mot det gröna -2 163 93106 Planuppdr Barkabystaden

Läs mer

Prognos 2014. Prognotiserad Avvikelse

Prognos 2014. Prognotiserad Avvikelse INVESTERINGSBUDGET - TERTIAL 1 Belopp TKR Bilaga 2 Dnr Ten /339 Projekt -04-30 92032 Div mindre fastighetsprojekt 1 000 810 952 48 1 217 Flerårigt 96060 Larmanläggningar 3 574 229 2 470 1 104 2 470 Flerårigt

Läs mer

Fastighet Investeringsbudget 2014 samt planer för 2015-2017

Fastighet Investeringsbudget 2014 samt planer för 2015-2017 Fastighet Investeringsbudget samt planer för - Bilaga 1 Belopp redovisas i tkr 2013-04-04 Byte till nya energieffektiva fönster och dörrar och 96273 Upprustning av fönster och fasadertilläggsisolering

Läs mer

Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336

Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336 Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336 ÄSKANDEN OM FASTIGHETSINVESTERINGAR (TKR) Prio Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Total 2015-2018 Kommentar

Läs mer

Bilaga 1. INVESTERINGSBUDGET - BOKSLUT 2013 Dnr Ten 2014/59

Bilaga 1. INVESTERINGSBUDGET - BOKSLUT 2013 Dnr Ten 2014/59 Bilaga 1 INVESTERINGSBUDGET - BOKSLUT 2013 Dnr Ten 2014/59 Projekt Anläggning PL Total Budget Budget 2013 Netto utfall 2013-12-31 Prognotiserad avvikelse Prognos 2014 Slut Kostnad Förslag till ombudgetering

Läs mer

Bilaga 2 dnr Ten 2015/327. INVESTERINGSBUDGET - bokslut april 2015 (Belopp tkr) Projekt

Bilaga 2 dnr Ten 2015/327. INVESTERINGSBUDGET - bokslut april 2015 (Belopp tkr) Projekt Bilaga 2 dnr Ten 2015/327 INVESTERINGSBUDGET - bokslut april 2015 (Belopp tkr) Projekt Total Budget Utfall Prognos Prognotiserad Slutkostnad Beräknas Budget 2015 2015-04-30 2015 avvikelse 2015 prognos

Läs mer

Bilaga 2 Dnr Ten 2015/518

Bilaga 2 Dnr Ten 2015/518 2015-09-12 Bilaga 2 Dnr Ten 2015/518 INVESTERINGSBUDGET - bokslut augusti 2015 (Belopp tkr) Projekt Anläggning Total Budget Budget 2015 Utfall jan-aug 2015 Prognos 2015 Prognotiserad avvikelse 2015 Slutkostnad

Läs mer

Tekniska nämnden / Bygg- och miljöförvaltningen /Fastighet

Tekniska nämnden / Bygg- och miljöförvaltningen /Fastighet 2013-01-31 BEGÄRAN OM DISPONERING AV 2012 ÅRS RESULTAT Bilaga 1 Motivering görs i särskild skrivelse Dnr Ten 2013-66 Tekniska nämnden / Bygg- och miljöförvaltningen /Fastighet Verksamhet Kod, text Mnkr

Läs mer

Investeringsbudget 2012-2013 samt plan 2014-2015 Bilaga 4 2011-05-31

Investeringsbudget 2012-2013 samt plan 2014-2015 Bilaga 4 2011-05-31 ÅK = årligt GEMENSAMMA PROJEKT ÖVRIGA STÖR GEMENSAMMA PROJEKT 94310 Investeringar i skilda områden 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 Årligt ÅK Årligt anslag. Investeringar för mindre detaljplaner, förändringar

Läs mer

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen 2013-05-15 1 (5) Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för första tertialet (januari-april) 2013. Fastighetsavdelningen. Fastighetsavdelningens uppdrag finns fastställt i Järfälla kommuns fastighets-

Läs mer

Summa Kommunstyrelse -21 144-21 144-18 320-18 440-18 560-18 680-18 800-18 920-19 040

Summa Kommunstyrelse -21 144-21 144-18 320-18 440-18 560-18 680-18 800-18 920-19 040 1 GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET BUDGET 2015 OCH EKONOMISK PLAN 2016-2021 Bilaga 1 INVESTERINGSBUDGET I DETALJ NETTOINVESTERINGAR: Skattefinansierad verksamhet: Kommunstyrelse Diverse reinvesteringar

Läs mer

Delårsrapport INNEHÅLL

Delårsrapport INNEHÅLL Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Investeringsredovisning 2011-09-16 Bilaga 5

Investeringsredovisning 2011-09-16 Bilaga 5 Investeringsredovisning -09-16 Bilaga 5 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET S- / STÖRRE GEMENSAMMA 94310 Investeringar i skilda områden 974 0 1 500 1 500 0 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag. Investeringsmedel

Läs mer

Investeringsredovisning 2011-02-07 Bilaga 6

Investeringsredovisning 2011-02-07 Bilaga 6 BUDGET 29 LERAD LERAT T.O.M. SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET STÖRRE GEMENSAMMA 9431 Investeringar i skilda områden 1 5 1 249 251 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag. Investeringsmedel

Läs mer

Investeringsbudget

Investeringsbudget Investeringsbudget 2016 2018 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning

Läs mer

INVESTERINGSBUDGET Fastighet

INVESTERINGSBUDGET Fastighet -05-16 1/9 INVESTERINGSBUDGET Fastighet Bilaga 2 92032 Anslag för diverse mindre fastighetsprojekt 1 047 122 1 523 1001 Iljansboda 88 2957 Kvarnkontoret 83 3010 Neptuniskolan 99 5032 Inv/Utrustning Fastighetsavd

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per april 2014 med prognos

Budget och verksamhetsuppföljning per april 2014 med prognos Budget och verksamhetsuppföljning per april 2014 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Periodens resultat 2 Investeringsredovisning 3 PROGNOS

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

2011-02-03 1/15 2010-12-31

2011-02-03 1/15 2010-12-31 -2-3 1/15 Total budget inkluderar även års budget Bilaga 3 INVESTERINGSBUDGET PROJEKT 9231 Inv/utrustning fastighetsavd 553 714-161 237 tkr avser fastighetssystem, utredning av nytt fastighetssystem, klart.

Läs mer

Sida 1 av 6. Årligt återkommande eller enstaka investeringsprojekt Bilaga 6 Dnr Ten Budget , för nya och pågående investeringar, tkr

Sida 1 av 6. Årligt återkommande eller enstaka investeringsprojekt Bilaga 6 Dnr Ten Budget , för nya och pågående investeringar, tkr Sida 1 av 6 94176 Hantering av 3D på webben (internt, exterkart och Gis 250 250 300 300 0 0 ÅA Kunna publicera, kommunicera plannerings-, besluts-, byggnadsprocessen mha av kommuntäckande 3D modell 94341

Läs mer

TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2

TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2 sida 1(6) TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2 Anslag t.o.m 2011 som överförs till 2012 års investeringsbudget Campus IT-utrustning. Teknisk högskoleutbildning 2823 202 Upphandlingsnämnden

Läs mer

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn 30 månader mot Miljöer värdiga våra barn Bakgrund Huvuddelen av beståndet från 1950-1970 talen med stora brister vilka kräver stora reinvesteringar Ett fastighetsbestånd som förlorar i värde Tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti 2014 med prognos

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti 2014 med prognos Budget och verksamhetsuppföljning per augusti 2014 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 Periodens resultat 2 Investeringsredovisning

Läs mer

Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar 2014 2016

Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar 2014 2016 Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar 2014 2016 Sektor Projekt Utbetalningar 2013 Utbetalningar 2014 Utbetalningar 2015 Utbetalningar 2016 Kommentar Prioritet IS och FL Plattformsbyte (obs fått justerad

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Lerum 2011-06-08. Förslag till Investeringsbudget 2012. Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum

Lerum 2011-06-08. Förslag till Investeringsbudget 2012. Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Investeringsbudget 2012 Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum 1 2 Innehåll 1 Sektor infrasupport 4 2 Sektor samhällsbyggnad 5 3 Sektor lärande 6 4 Sektor vård och omsorg

Läs mer

Investeringsredovisning Bilaga 3

Investeringsredovisning Bilaga 3 Investeringsredovisning -05-16 Bilaga 3 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET APRIL S- APRIL / STÖRRE GEMENSAMMA 94310 Investeringar i skilda områden 738 0 1 500 1 500 0 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag.

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Datum 2015-09-30 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Sammanfattning

Läs mer

Beräknas färdig. Återlämnas

Beräknas färdig. Återlämnas Bilaga 6 Dnr Ten 2016/100 Fastighet investeringsbudget per projekt Projekt Anläggning Total Budget Budget 2015 Utfall 2015-12-31 Avvikelse 2015 Slutkostnad prognos Förslag till ombudg. 2016 Återlämnas

Läs mer

Emaljvägen 12,9tr, Järfälla, Kallhäll

Emaljvägen 12,9tr, Järfälla, Kallhäll Fastighetsbyrån Järfälla Allmogevägen 5 Tel. 08-584 009 80 Fax. 08-584 009 89 jarfalla@fastighetsbyran.se Ansvarig mäklare Andreas Strindemark Tel. 08-58 40 09 87 Mobilnr. 073-267 01 91 andreas.strindemark@fastighetsbyran.se

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2013 Dnr Ten 2014/59 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2013 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL Förord årsbokslut 2013 1 Ansvarsområde 2 Årets resultat 2 Ekonomiskt utfall 4 Väsentliga personalförhållanden

Läs mer

Falkenbergs gymnasieskola. Sammanfattning investeringsbeslut 2014-05-28

Falkenbergs gymnasieskola. Sammanfattning investeringsbeslut 2014-05-28 Falkenbergs gymnasieskola Sammanfattning investeringsbeslut 2014-05-28 Falkenbergs gymnasieskola - Orienteringsritning Hus 7 Hus 1 Hus 2 Hus 1: 5234 m² Hus 2: 4280 m² Hus 3: 6324 m² Hus 5: 3541 m² Hus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2013. TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget

DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2013. TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget DELÅRSRAPPORT PER TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL DELÅRSBOKSLUT PER 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall 5 KOMMENTAR TILL AV DRIFTBUDGET

Läs mer

Ḃygg- och miljöförvaltningen

Ḃygg- och miljöförvaltningen Ḃygg- och miljöförvaltningen Avvikelse avvikelse mot 92032 Div mindre fastighetsprojekt 7 000 3 470 7 000 3 470 7 000 0 4 000 4 000 4 000 7 000 0 ÅÅ 96060 Larmanläggningar 4 402 3 761 2 950 2 309 3 052-102

Läs mer

Dnr Ten 2012/319 Budget- och verksamhetsuppföljning per april Fastighet

Dnr Ten 2012/319 Budget- och verksamhetsuppföljning per april Fastighet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2012-05-24 Tekniska nämnden Dnr Ten 2012/319 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2012 - Fastighet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska

Läs mer

Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande

Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-10 Tekniska nämnden Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande Förslag

Läs mer

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan

Läs mer

Inriktningsmål A: Järfälla kommun ska upplevas som en trygg och snygg miljö med god infrastruktur.

Inriktningsmål A: Järfälla kommun ska upplevas som en trygg och snygg miljö med god infrastruktur. Bilaga 4 Öppna Järfälla Inriktningsmål A: Järfälla kommun ska upplevas som en trygg och snygg miljö med god infrastruktur. Effektmål Uppföljning/mätmetod 1. Minst 80 procent av invånarna ska anse att Järfälla

Läs mer

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad 2016-03-01 XXX 2015/XXX 1 (2) Mittskåne Vatten Höör VA GIS nämnden avgiftsfinansierad Investeringsbudget, tkr Projekt Benämning Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 9067 Nya serviser VSD 150 150 150 9068 Ledningsförnyelse

Läs mer

Bilaga 5: INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Treklöverns förslag (tkr) Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017

Bilaga 5: INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Treklöverns förslag (tkr) Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 10 KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag 20 400 6 800 6 800 6 800 2 Budgetberedn ändringar 9 060 7 760-2 000 3 300 Summa 29 460 14 560 4 800 10 100 Netto 29 460 14 560 4 800 10 100 90176 Upprustning Ängelholms

Läs mer

Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014

Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014 Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203 Tekniska nämnden Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2013-03-26 sid 2 (7) Ten samhällsuppdraget mål Mål Ten Skattefinansierade verksamheter God

Läs mer

Planerat underhåll 2011, bruttolista/redovisade behov

Planerat underhåll 2011, bruttolista/redovisade behov Planerat underhåll 2011, bruttolista/redovisade behov Anläggning Anl.kategori Åtgärd VP/Budget (tkr) Aspuddens IP Idrottsplats Planerade mindre underhållsprojekt 50 Aspuddens IP Idrottsplats Invändig upprustning

Läs mer

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning Bilaga 2 Dnr Ten /340 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET KART OCH GIS INKL OM / 94139 Vektorisering av äldre detaljplaner 300 300 0 0 1 083 Vektorisera kommunens dataljplaner för att bl. a underlätta vid fastighetsbildning

Läs mer

MARIEHAMNS STAD INVESTERINGAR ÅR 2014-16

MARIEHAMNS STAD INVESTERINGAR ÅR 2014-16 Totalt Inkomster 50 000 125 000 245 000 415 000 4 415 000 5 075 000-7 659 094-1 800 713-6 520 713-7 620 750-11 496 518-25 637 981 S:a investering -7 609 094-1 675 713-6 275 713-7 205 750-7 081 518-20 562

Läs mer

UTHYRNING AV SKOLLOKALER

UTHYRNING AV SKOLLOKALER DELRAPPORT UTHYRNING AV SKOLLOKALER Dnr Kdn 2016/149 Bo Majling, kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen Anna Maria Norfall, barn- och ungdomsförvaltningen November 2016 2016-11-18 1 (10) Innehåll

Läs mer

Tekniska nämnden TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2007

Tekniska nämnden TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2007 TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2007 Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämnden ansvarar för planering och genomförande av byggnads- och anläggningsprojekt samt drift och underhållsarbeten avseende: Allmänna vägar,

Läs mer

Förteckning 2014-08-21

Förteckning 2014-08-21 In/ut-datum: 2014-01-13 DiarieNr: Ten 2013/686-7 Delegeringsbeslut upphandling markarbeten på skolor och förskolor till Järfälla kommun, JE Eriksson Mark och Anläggningsteknik AB antas för entreprenaden

Läs mer

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2013-2014 Specifikation i kronor

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2013-2014 Specifikation i kronor Teknisk nämnd skattekollektivet 40700 Investeringsram - Tekn skatt kollektiv 0-5 500 000 5 500 000 0 40701 Investeringsram - Tekn Gata 0-10 000 000 10 000 000 0 40702 Investeringsram - Tekn Park 0-5 000

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015 jobbar med förvaltning, drift, underhålls- och investeringsprojekt för fastigheter inom skola, vård/omsorg samt fritid. Verksamheten omfattas numera

Läs mer

Justering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska kontoret

Justering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska kontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 5 (25) Sammanträdesdatum 2013-05-21 149 Dnr 2013/ 230 Justering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska kontoret INLEDNING I bokslut för 2012 begärde

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN INVESTERINGSBUDGET 2014 SAMT INVESTERINGSPROGRAM 2015-2018. sida 1(22)

VÄRNAMO KOMMUN INVESTERINGSBUDGET 2014 SAMT INVESTERINGSPROGRAM 2015-2018. sida 1(22) VÄRNAMO KOMMUN INVESTERINGSPROGRAM 2015-2018 sida 1(22) Belopp i kkr Investeringsbudget/-plan beslutad i KF 131128 2014 2015 2016 2017 2018 SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 97 139 111 834 112 616

Läs mer

2012-10-08. Karta 1. Karta över Järfälla kommun. Det kommunala VA-verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är markerat med röd heldragen linje.

2012-10-08. Karta 1. Karta över Järfälla kommun. Det kommunala VA-verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är markerat med röd heldragen linje. 2012-10-08 4 Karta 1. Karta över Järfälla kommun. Det kommunala VA-verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är markerat med röd heldragen linje. 3. Åtgärder 2012-10-08 5 Planerad åtgärd Tidplan Anvarig

Läs mer

GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET Bilaga 2 BUDGET 2013 OCH EKONOMISK PLAN 2014-2016

GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET Bilaga 2 BUDGET 2013 OCH EKONOMISK PLAN 2014-2016 GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET Bilaga 2 BUDGET 2013 OCH EKONOMISK PLAN 2014-2016 1 NETTOINVESTERINGAR: Skattefinansierad verksamhet: Kultur- o fritidsnämnd Fastighetsinvesteringar: Curling byte

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Investeringsredovisning per Bilaga 2

Investeringsredovisning per Bilaga 2 Investeringsredovisning per -04-30 Bilaga 2 OM S- / FÖR 94866 Nytt insamlingssystem 5 752,00 1 900,00 3 852,00 757,00 2013 5 950,00 94867 EDP Mobile Fordon 350,00 702,41-352,41 9,00 702,41 Kommunen har

Läs mer

Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015

Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 Barn- och ungdomsnämnden, Egen regi Ordförande: Eva Ullberg Förvaltningschef: Minna Avrin 2015-09-14, version 1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

Vänsterpartiets förslag till budget 2013. Driftbudget/verksamhetsförändringar

Vänsterpartiets förslag till budget 2013. Driftbudget/verksamhetsförändringar Vänsterpartiets förslag till budget 2013 Driftbudget/verksamhetsförändringar KS/Kommunledningskontor 2013 2014 2015 Projektledare 2025 1 000 tkr 500 tkr Personalkostnader projektledare servicecentret 400

Läs mer

BARKARBYSTADEN I Del av fastigheten Barkarby 2:2 m fl, Järfälla kommun

BARKARBYSTADEN I Del av fastigheten Barkarby 2:2 m fl, Järfälla kommun 2012-01-30 1 (6) Dnr Kst 2009/171 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BARKARBYSTADEN I Del av fastigheten Barkarby 2:2 m fl, Järfälla kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunledningskontoret Besöksadress:Vasaplatsen

Läs mer

Summa exploateringsnetto

Summa exploateringsnetto Kommunstyrelsens investeringsbudget inklusive exploatering år Belopp i tkr Projekt Budget Bokslut per 31 aug Exploateringsbudget ( drift och investering) Prognos per 31 dec Prognostiserad avvikelse Omsättningstillgångar/drift

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan 2014-2016 Socialdemokraterna i Lerum

Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan 2014-2016 Socialdemokraterna i Lerum Lerum 2012-06-07 Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan 2014-2016 Socialdemokraterna i Lerum Prognos utbetalning 2012 2013 2014 2015 Skattefin. Verksamhet Infrasupport 9 235 2 960 3 750 2 910 Samhällsbyggnad

Läs mer

BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA

BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA Nya Ulricehamns budget för Ulricehamns kommun 2015 Nya Ulricehamn är ett lokalt parti som vill värna alla som bor i hela kommunen. Vi har under de senaste åren

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott Åsa Håkanson 2011-11-08

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott Åsa Håkanson 2011-11-08 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott Åsa Håkanson 2011-11-08 Miljö- och bygglovsnämnden Tisdag den 8 november 2011, kl 18.00 Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr,

Läs mer

del av STRÖMSTAD 4:25 (ODELSBERGSSKOLAN) PLANBESKRIVNING Detaljplan för STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Antagandehandling 2008-05-27

del av STRÖMSTAD 4:25 (ODELSBERGSSKOLAN) PLANBESKRIVNING Detaljplan för STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Antagandehandling 2008-05-27 Antagen av KF 2008-12-19 Laga kraft 2009-01-15 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av STRÖMSTAD 4:25 (ODELSBERGSSKOLAN) STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Antagandehandling 2008-05-27 WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Strategisk lokalförsörjningsplan år 2014-2018 med utblick mot 2023

Strategisk lokalförsörjningsplan år 2014-2018 med utblick mot 2023 Strategisk lokalförsörjningsplan åren 2014-2018 med utblick mot 2023 Strategisk lokalförsörjningsplan år 2014-2018 med utblick mot 2023 Fastighetsstrateg Michael Yhr i samarbete med Lokalstyrningsgruppen

Läs mer

BARKARBYSTADEN I Del av fastigheten Barkarby 2:2 m fl, Järfälla kommun

BARKARBYSTADEN I Del av fastigheten Barkarby 2:2 m fl, Järfälla kommun 2011-01-31 1 (5) Dnr Kst 2009/171 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för BARKARBYSTADEN I Del av fastigheten Barkarby 2:2 m fl, Järfälla kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunledningskontoret Besöksadress:Vasaplatsen

Läs mer

Vägen dit växa med kvalitet I detta kapitel redovisas planeringsprinciper för de beslut som behöver fattas på vägen mot framtidens Järfälla.

Vägen dit växa med kvalitet I detta kapitel redovisas planeringsprinciper för de beslut som behöver fattas på vägen mot framtidens Järfälla. Vägen dit växa med kvalitet I detta kapitel redovisas planeringsprinciper för de beslut som behöver fattas på vägen mot framtidens Järfälla. Vidare presenteras vägledning som ger underlag för att tolka

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Enhetschef teknik 2013-10-23 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Fax 08-590 733 39 KSTFU/2013:164 Carl.Bachman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan

Läs mer

Välkommen till lunchrummet på plan 8, kl. 17.00, där det serveras mat och dryck före sammanträdet.

Välkommen till lunchrummet på plan 8, kl. 17.00, där det serveras mat och dryck före sammanträdet. Miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott Johan Malm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2015-05-27 Miljö- och bygglovsnämnden Onsdagen den 3 juni 2015, kl. 18.00 Veddestarummet, 9 tr, Riddarplatsen 5, Posthuset,

Läs mer

Delegeringsbeslut, miljö o hälsa 20150116-20150206 Miljö- och bygglovsnämnden, Järfälla kommun Dnr 2015-32 KON

Delegeringsbeslut, miljö o hälsa 20150116-20150206 Miljö- och bygglovsnämnden, Järfälla kommun Dnr 2015-32 KON Delegeringsbeslut, miljö o hälsa 20150116-20150206 Miljö- och bygglovsnämnden, Järfälla kommun Dnr 2015-32 KN 2014-000622 2015-01-19 Delegationsbeslut ANNELI Miljösanktionsavgift, köldmedierapport 2013,

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden 2015

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden 2015 Tjänsteutlåtande Finanschef 2014-12-22 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2015:10 10053 Kommunstyrelsen Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Läs mer

Tekniska nämnden Investeringsbudget per projekt Samhällsuppdraget 2015

Tekniska nämnden Investeringsbudget per projekt Samhällsuppdraget 2015 Tekniska nämnden Investeringsbudget per projekt Samhällsuppdraget 2015 2016-01-19 Bilaga 2 Dnr Ten 2016/130 Belopp i tkr PROJEKT Program BUDGET 2015 INKL OMBUDGET 2014 UTFALL 2015 AVVIKELSE BUDGET/ UTFALL

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2012-11-05 Tekniska nämnden Dnr Ten 2012/619 Fastställande av Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

KOMPLETTERINGs BUDGET

KOMPLETTERINGs BUDGET l (2) EKONOMJKONTORI(T KOMPLETTERINGs BUDGET 2011 2 (2) EKONOMI KONTORET 2011-03-24 Kommunstyrelsen Kompletteringsbudget 2011 Efter genomgång av nämndernas resultatanalys kan konstateras att årets resultat

Läs mer

Uppföljning av investeringar

Uppföljning av investeringar -02-20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN /24 Fritidsnämnden Uppföljning av investeringar Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. Ärendet I tabellen nedan redovisas en kortfattad

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Banverkets järnvägsplan Järfälla kommuns detaljplan Samrådstid januari 8 februari 00 Öppet hus 6, 7 och 8 januari 00 Kallhäll

Läs mer

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi Resultat medborgardialog 2015 2016 Fördjupning av Översiktsplan Frövi Målgrupper och metoder Förskolan Åsen femårsgrupp har utforskat sitt närområde med hjälp av kartor och gåturer, lämnat förslag till

Läs mer

Etapp 1. Etapp 2. Stationsskärm 1,5 m över omgivande mark.

Etapp 1. Etapp 2. Stationsskärm 1,5 m över omgivande mark. Ny bro för dubbelriktad biltrafik ersätter den gamla bilbron i Skälbyvägens förlängning. Den nya bron ansluts i en första etapp till Enköpingsvägen och byggs bara i halva sin bredd. Barkarby station flyttas

Läs mer

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag Prisexempel Ytskikt Målning Golv (rivning bef matta + nytt linoleum, sockling) Undertak (exkl. belysning) á pris 184kr/m2 1554kr/m2 440kr/m2+200kr rivning=640kr/m2 Fast inredning och rum Kapphyllor, ca

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tina Bågfeldt 2015-11-04 KFN 2015/0009 50608 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016 Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

En åldrande infrastruktur

En åldrande infrastruktur En åldrande infrastruktur 2010 2030 0% 38% 16% 46% < 30 år 30-50 år > 50 år 85% 15% Stora renoveringar krävs oftast när en anläggning är 45-50 år SIDAN 7 Trafikstörande arbeten på Stockholms primära vägnät

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2014 Dnr Ten 2015/70 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2014 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL Förord årsbokslut 2014 1 Ansvarsområde 2 Årets resultat 2 Ekonomiskt utfall 4 Väsentliga personalförhållanden

Läs mer

Den 1 november Bakgrund. Vad blir bättre med detta system för er del? 1 (11)

Den 1 november Bakgrund. Vad blir bättre med detta system för er del? 1 (11) 1 (11) 2015-11-01 Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Cristoffer Hjert 0302-52 20 30 cristoffer.hjert@lerum.se Den 1 november 2015 startade Kommunens verksamhetslokaler (KVL) arbetet med att införa

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

Bygglov/anmälan

Bygglov/anmälan Bygglov/anmälan 2016-11-24 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) reglerar byggnation. Vad kräver lov? Bygga nytt Bygga till Ändra användning Färga om hus Byta

Läs mer

Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser

Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser Med reservation för ändringar. 1 Kalvshällavägen Situationsplan IKEA Stockholm Quality Outlet Majorsvägen Jaktfalken Herculesgatan Barkarbyvägen Karlslundsvägen

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

l Kvar att fördela 1241

l Kvar att fördela 1241 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr2D14 ;?}:c; faktbilaga i-j Opb' ; Förslag INVESTERINGSBIDRAG SAMLINGSLOKALER & IDROTTSANLÄGGNINGAR FORENING INVESTERING KOSTNADER I KKR

Läs mer