Förslag till ombudgetering per projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till ombudgetering per projekt"

Transkript

1 Förslag till ombudgetering per projekt Ombudgeteras Kommunstyrelsen till Inv/utr info o kommunikation It projekt Nya skyltar kommunala anläggni Fördjupad översiksplan Utv plan Jkbg centrum Barkarbystaden I Kajer mot det gröna Planuppdr Barkabystaden II Nya förvaltningslokaler Barkarbystaden III Informationssäkerhet Beslutsstöd införande Ärendehantering kundtj Förstudie intranät Utv administrativa system e-arkiv Kommunikationsstrategi Marknadsföring Barkarbystaden Tele/radiosyst säkerh o bereds Ormbacka B -4 Summa kst Barn- och ungdomsnämnden Förskola och grundskola IT-utrustning -344 Inventarier Summa Bun Socialnämnden Ersättningsinventarier ÄO 195 Grundutrustning FH 519 Ersättningsinventarier FH 341 Delsumma Vård och omsorg Ersättningsinventarier 291 Delsumma 291 Summa Son 1 346

2 Miljö- och bygglovsnämnden E-arkivering 527 E-tjänster bygglov 100 E-tjänster miljö- och hälsoskydd 100 Summa Mbn 727 Teniska nämnden Ombudgeteras KART OCH GIS Vektorisering av äldre detaljplaner Ortofoton Förbättringar av register-och fastighetskartan Kateringa av enskilda träd ur laserdata Adress-/koordinatsättning bostadsentréer och angöring fordon Geodataportal inkl metadatabas Flygbilder, snedperspektiv Digitalisering av GC-vägnät Uppbygn av 3D modell System, datautrustning IT/ADB 166 Delsumma Kart och Gis: LEDNING OCH STÖD Utveckling av E-tjänster ADB-utrustning Investeringar i ADB Projektsystem Ella - Kommunövergripande elektroniskt arkiv 962 Delsumma Ledning och stöd: PARK OCH NATUR Skälbyparken Handikapp toalett Kallhällsparken Egenkontrollprogram Igelbäcksdämmet Gula villan Viksjö stadspark Sportpark;Kvarnbacken Reinvestering parkbollplaner Sociotopkarta Entré till Västra Järvafältet Grusväg utmed Vattenverksvägen Söderhöjdens promenad Återuppbyggnad av fågeltorn vid Säbysjön Kulturhistoriska parker, reinvesteringar Naturreservaten, reinvesteringar Tallbohovsparken Skötsel av eftersatta skogsbestånd Handlingsplan för ökad biologisk mångfald 500

3 94368 Renovering av Sandviksbryggan Lökplantering Minneslund husdjur Riddarparken Generell ram Mulltoaletter i naturreservaten Säby Gård Parker, lekplatsupprustning Tillgänglighetsåtgärder i naturreservaten Skogsvårdsplan Mälarpromenaden Igenläggning militära anläggningar Papperskorgsbyte Poppelallén, etapp Delsumma Park och Natur: GEMENSAMMA PROJEKT Upprustning av centra Mälarbanan genomförandeavtal Riskklassning nedlagda deponier Ormbacka område A Sopsugsystem i Barkarbystaden Investeringar i skilda områden Park vid Almarevägen Viksjö C "fickpark med lek" Vattendatabas Vattenundersökningar Igelbäckens öppnande av kulvertering-åtgärdsplan Hästskovägen/Nibblevägen Vattmyravallen Rotebroleden Hiss o Rulltrappa mot kv.fågelsången,gc tunneln Kyrkbyn Kodak cpl Viksjöleden Söderdalen huvudgator Växthusvägen förlängning Flottiljområdet Bällstaån Alpvägen Källtorpsvägen/Ulvsätravägen Grönvretsvägen, upprustning Lädersättravägen, utredning Drabantvägen, utredning Kyrkparken Snapphanevägen Banverkets utbyggnad Mälarbanan 4 826

4 94859 U2-området Penselgränd Barkarbystaden 1 - Bmf Kallhäll centrum Skyltprogram Barkarbystaden Barkarbystaden gemensamma kostnader -125 Delsumma Gemensamma projekt: VÄG OCH TRAFIK Bussgata Österdalsvägen Herrestavägen CPL Cykelpumpstationer Lastbilsparkiering Pingstippen sluttäckning Småmaskiner Väg Åtgärder dagvatten gatubrunnar Vägvisningsplan Ny väg Norrviksvägen -Tpl Hjulsta Trafikplanering Byte av trafiksignaler Turbingr-Bonäs gc-vägar Vikingavägen gc-väg Viksjöleden/Bondevägen cirkplats Cykelplan Galoppvägen dagvatten Rulltrappa i Jkb Tillgänglighetsanpassning Ny Barkarbybro Gång- och cykelvägar, mindre reinvesteringar Cykelinfrastruktur Bro över järnväg; Viksjöleden Gc-vägen Bolinder-Bonäs upprustning Trafiksignaler,system för övervakning Generell ram Tryggt och snyggt - Gata Beläggningsarbeten Gatubelysning investeringar Barkarby trafikplats / Viksjöleden Bullerdämpande åtgärder Trafiknätsåtgärder Kallhälls trafikplats Renovering av golvet i gångtunnel, Jakobsberg Järfällavägen / Frihetsvägen Uddnäsvägen, utredning 500 Delsumma Väg och trafik

5 VATTEN OCH AVLOPP Ledningsjusteringar längs Mälarbanan Övertagande av Travarvägens VA-ledningssystem Nya tryckstegringsstationer Spillvattenanslutning Ovidkommande vatten Underhåll av brandposter Vattenkiosker Nytt verksamhetssystem VA Generell ram Utbyggnad dagvattenledningar TV-inspektion och ledningsrenovering Tennringen områdessanering Renovering pumpstationer Förnyelse av va-nätet Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem Veddestadiket Mindre va-ledn. serviser Delsumma Vatten och Avlopp: AVFALL Utbyte av avfallsbehållare Informationsinsatser i syfte att minska avfallet och dess farlighet 907 Delsumma Avfall: Summa Tekniska nämnden Tekniska nämnden, fastighet Div mindre fastighetsprojekt Larmanläggningar Jakobsbergskolan, upprustning Garantianslag(endast budget) Källsortering Sim- o sporthall, upprustning Utemiljö Upprustning fönster o fasader Energieffektivisering Brandsäkerhetsåtgärder Låssystem Korttidsboende Görväln byggnader F8 renovering/upprustning Kök, åtgärder efter tillsyn Tillgänglighetsåtgärder Fjällenskolan, flytspackelgolv Bullerdämpande åtgärder Om- och tillbyggnad simhallen 3 131

6 96336 Äldreboende Flottiljen Görvälns slott, upprustning Paviljonger centr Jakobsberg Aspnässkolan, hus E Lågtröskelboende Slöjdv Tallbohovskolan, Hus D vent Kvarnskolan, tillg till vent Fjällenskolan, aula Orionstugan, rivn och nybyggn Vattmyraskolan, om-och tillbyg Tallbohovskolan, kök Renover avlopp/dagvatten/dräne PCB- och asbestssanering Fettavskiljare i köksavlopp Byte av ventilationsaggregat Viksjöskolan, renov golv i kök Sandviks gård,tak,fasad, fönst Ulvsättra gård,renov och måln Ängsjö, motionscentral Säkerhetshöjande åtg skolor Ormbacka, ny förskola Kapacitetshöjande åtgärder Vibblabyskolan,ute o trafikåtg Herrestaskolan Kvarnskolan, radiatorsystem Frihetshöjden/Frihetsv gr.bost Digitalisering ritningsarkiv Stäkets förskola, paviljongen Miljöklassning byggnader Tillbyggnad Neptuniskolan Ulvsättraskolan Attraktiva studiemiljöer Solskydd, Nybergskolan nya fsk-pl jakobsberg Viksjö sporthall, golv Motionspår Granskog Miljöinvesteringar Fornvägen, serviceboende Reglerings- sanerings fastigh Vård-underhållsplaner Radiatorsyst. mont filter Elsystem o bullerdämpande åtgä Reinvesteringar storkök DU-pärmar Underhållsplaner Marksaneringar

7 96441 Byte av fjärrvärmeväxlare Driftutrymmen Modernis av varmvattenberedare Dagvattensyst o dränering Omb. våtutrymmen Centralförrådet Fastighetssystem Parkeringspl JG-hallen, viksjö Kopparv. fsk, rivning o nybygg Åskledare, brandlarm Säby gård Veddestavallen, ny belysning Bolindervallen, restvärme Motionsspår veddesta Olovslundsskolan Anpassning samlingslokaler Nytt Äldreboende Viksjö LSS-bostad ombyggnation Kuling Omläggning tak kanslibyggnad F Omb felakt tak/ökad taksäkerh Utbyte av skruvhissar Marksaneringar ny simhall Tallbohovskolan Jakobsbergskolan tillagningskök Fjällenskolan nya vent.kåpor Fjällenskolans fritidsgård Bolindervallen Gaml folkets hus kallh v pump Görvälnområdet Slammertorp Ulvs gård, loge o lillstugan Kameraövervakning Fasta solskydd Sovaltaner, flera Träd som solskydd, flera Utbyggnad av matsalar Utemiljö, flera skolor Ventilation, flera skolor Multisportarenor Engelska skolan, anp musiksal Kolarängsk, flytt slöjdsalar Tallbohovsk, akustik musikrum Vattmyravallens fsk, nybyggn Vibblabyskolan, omb studiehall Barkarbystaden fsk, nybygg Fjällenskolan, omb autismgr Fjällenskolan spånsug förråd 500

8 96494 Lundskolan, bygga om entre Pråmen, altan ramp toaletter Toaletter lund/fastebol fsk Skälby gård, huvudbygg o annex Tallbohovs ip, konstgräs Säby ridanläggning Gruppb Kallhäll/Jakobsberg Skolpaviljonger Bonäs brygga Fastebol fsk, tak mellan flygl Ombyggn upprustn Kvarnskolan Almarevägens förskola Storköksrenoveringar San av fuktskada samt förb Fas Högby förskola, nytt kök Summa fastighet Transport och verkstad Inköp av fordon Summa Transport och verkstad Totalt

Fastighet Investeringsbudget 2014 samt planer för 2015-2017

Fastighet Investeringsbudget 2014 samt planer för 2015-2017 Fastighet Investeringsbudget samt planer för - Bilaga 1 Belopp redovisas i tkr 2013-04-04 Byte till nya energieffektiva fönster och dörrar och 96273 Upprustning av fönster och fasadertilläggsisolering

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Projekt Mälarbanan. Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll. järfälla.kommunguide.se

Projekt Mälarbanan. Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll. järfälla.kommunguide.se Järfällaguiden 2014 Projekt Mälarbanan Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Pendeltågen får egna spår och

Läs mer

Årsredovisning 2007. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand.

Årsredovisning 2007. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand. Görvälns slott från 1600talet har restaurang, festvåning och konferenslokaler. Gårdsmiljön är unik då alla byggnader

Läs mer

Årsredovisning 2012. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34. Sida

Årsredovisning 2012. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34. Sida Årsredovisning 2012 Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34 1 Innehållsförteckning Sida Ks-ordförande har ordet 2 Organisationsöversikt 3 Verksamhetsberättelse 4 Resultaträkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

MILJÖREDOVISNING. Energirådgivningen har fortsatt med gratis rådgivning till kommunens. Sommardag vid Görväln. Foto: Mikael Nasberg.

MILJÖREDOVISNING. Energirådgivningen har fortsatt med gratis rådgivning till kommunens. Sommardag vid Görväln. Foto: Mikael Nasberg. MILJÖREDOVISNING Ansvarsområde Miljöredovisningen visar utvecklingen inom ett antal viktiga miljöområden i form av uppföljning av så kallade gröna nyckeltal och omfattar såväl förhållandena i Järfälla

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Sidan 3 av 229 Ärende 1 Sidan 4 av 229 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 229 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Järfälla kommun. Årsredovisning 2008

Järfälla kommun. Årsredovisning 2008 ÅRSREDOVISNING Järfälla kommun Årsredovisning Året som gick...2 Kommunens organisation...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Fem år i sammandrag...6 Vart gick skattepengarna?... 7 Förvaltningsberättelse...8

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Kommunstyrelsen 4 Barn och ungdom, Gymnasienämnden 8 Kultur- och fritid 10 Arbetsmarknads- och vuxenutbildning 12 Vård och omsorg 14 Socialnämnden 17 Samhällsbyggnad, teknik

Läs mer

Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby

Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby Fllerårspllan med budget 2011-2013 för Uppllands Väsby kommun D ee cc eem bb ee r 22 00 11 00 2 Flerårsplan med budget 2011-2013 Ett långsiktigt hållbart Upplands

Läs mer

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta HÅBO KOMMUN Miljö- och!ekniknämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum 2011-02-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Christian Ghaemi

Läs mer

Budget 2015. Plan 2016-2017

Budget 2015. Plan 2016-2017 Budget 2015 Plan 2016-2017 Fullmäktigebudget 2015-2017 1 Båstads kommuns vision samt mål 4 Servicedeklarationer 6 Övergripande ekonomisk bedömning 15 Sammandrag av driftbudget och investeringsbudget 16

Läs mer

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18.

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2013-08-15 Tid 2013-08-26, Kl 19:00 Plats Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och

Läs mer

Mål och Budget 2015-2017

Mål och Budget 2015-2017 Mål och Budget 2015-2017 Foto: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2015 2017 Innehåll 1. Den politiska majoritetens

Läs mer

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059)

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t3-02-L4 t2 (t7) 924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för (KS 2013.059) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, 131 ulricehamn.se 1 Bild framsida Den nya motorvägen mellan Ulricehamn och Borås beräknas öppnas för trafik hösten 2015. Bilden

Läs mer

BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL

BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2011 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2011-10-31

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.00 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän

Läs mer

Budgetrapport för budget 2015

Budgetrapport för budget 2015 Fredrik Johansson Datum 2015-03-17 Dokumentnamn Budgetrapport 2015.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2015 Mönsterås kommuns rambudget för 2015 med ekonomisk flerårsplan för 2016-2017

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

BUDGET 2015 Plan 2016-2017

BUDGET 2015 Plan 2016-2017 BUDGET 2015 Plan 2016-2017 I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e årsredovisning 2012 Tornberget fastighetsförvaltnings AB i Haninge Efter två års byggnation stod äntligen den nya Höglundaskolan i Jordbro klar till årsskiftet 2012/2013. Årsredovisning 2012 VD-kommentar...

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72 Servicenämnden Budget 2014 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta internbudgeten 2014

Läs mer

Budget 2014. med verksamhetsplan 2015 2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Budget 2014. med verksamhetsplan 2015 2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Budget 2014 med verksamhetsplan 2015 2016 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2014... 4 Nettoinvestering 2014... 4 Resultatbudget...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Teknik & fastighetsutskottet

Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Teknik & fastighetsutskottet Verksamhetsplan med budget -2017 Teknik & fastighetsutskottet Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö -

Läs mer