Fastighet Investeringsbudget 2014 samt planer för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighet Investeringsbudget 2014 samt planer för 2015-2017"

Transkript

1 Fastighet Investeringsbudget samt planer för - Bilaga 1 Belopp redovisas i tkr Byte till nya energieffektiva fönster och dörrar och Upprustning av fönster och fasadertilläggsisolering av gamla fasader. Bland annat på Allmogens förskola, delar av Källtorpsskolan Energieffektivisering Utredning och genomförande av energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader. Värmepump och konvertering av Neptuni skolan Värmepunmp till Nibbleskolan Fjällenskolan och Vibblabyskolan. Byte av gamla ventilationsaggregat till nya energieffektiva med värmeåtervinning. Montering av koldioxidstyrning av Byte av ventilationsaggregat ventilation. Aspnässkolan, Högbyskolan, Olovslundsskolan. Behovstyrning vent i ett flertal fastigheter. I flera äldre fastigheter har radiatorsystmen överskridit sin tekniska livslängd och Många system är Radiatorsystem rengöring och montering av filter delvis igensatta och behöver renas och förses med partikelfiler för att uppnå maximal effektivitet. Många äldre belysningssystem uppfyller inte dagens krav på belysningsstyrka och energieffektivitet. I flera äldre Inomhusbelysning o elsystem fastigheter har elsystemen överskridit sin tekniska livslängd vilket utgör en risk för brand och driftstörningar. Bland annat Nibbleskolan och Tallbohovsskolan Många fjärrvärmeväxlare är gamla och utnyttjandegraden är Byte av fjärrvärmeväxlare inte optimal. Beräknad kostnad 1 mnkr per år F8 renovering/upprustning Reglerings- sanerings fastigh Ombyggnad av hus 226: 3,6 miljoner och byte av el och avloppsystem i de övriga byggnaderna För upprustning av befintliga vvs- och elanläggningar på kulturbyggnader ÅK _ ÅK _ ÅK _ ÅK _ ÅK _ ÅK _ RE _ ÅK _ Energieffektivisering av ytterskal på hus. Installation av bervärmeanläggningar, konvertering från uppvärmning med direktverkande el. Luftvärmepumpar samt andra energibesparande åtgärder Nya ventilationsaggregat spar energi och ger större luftmängder och bättre vventilation. Åtgärderna sparar energi och ger högre värmekonfort. Effektivare belysning bidrar till attraktivare inomhusmiljöeer och sänker förbrukningen av el. Sänker förbrukningen av fjärrvärme. Huset behöver en totalrenovering och el och VVS-system i övriga byggnader behöver bytas ut. VVS och el-anläggningar

2 96430 Vård-underhållsplaner Vård och underhållsplaner behöver uträttas för ett antal slott och gårdar för att underlätta en långsiktig skötsel och underhåll av våra kulturbyggnader. Beräknad kostnad 1 mnkr. 150 RE,PP Återkommande som avslutas. Görvälnområdet Omläggning av tak på flygelbyggnader, Solbacka, Finvagnslider, Grovvagnslider, Ladugården mm. Nya el och VVSinstallationer på ett antal byggnader RE _ Skälby gård, huvudbyggnad och annex Omläggning av tak, installation av bergvärme NY _ Gamla Stäketskolan, bergvärme Montering av bergvärmeanläggning 300 NY _ Ulvsättra Gård logen och lillastugan Byte av tak, fönster och fasader, tilläggsiolering NY _ Bruket, huvudbyggnad Byte av tak, fönster och fasader NY _ Slammertorp Byte av tak 300 NY _ Gamla Folkets hus i Kallhäll, Luftvärmepump Installation av luftvärmepump och nytt ventialtionssystem 500 NY _ Gamla tak behöver läggas om, VVS och elinstalattioner behöver bytas ut. Förbättringar av Åtgärder för att förhindra brand och förbättra Brandsäkerhetsåtgärder ÅK brandsäkerheten i utrymningssäkerheten i befintliga byggnader befintliga byggnader Låssystem Byte till moderna låssystem i befintliga byggnader ÅK Förbättade låssytem Byte av trygghetslarm, Äldreb Larmanläggningar Kameraövervakning Överordnat larmsystem PCB-sanering Miljöklassning byggnader Marksaneringar Nuvarande larmanläggningar med hand- och väggenheter är gamla och har höga underhållskostnader. Beräknad kostnad 2 mnkr per år. Byte av larmanläggningar efter ökade krav från försäkringsbolag. Nytt kameraövervakningssystem med integretetssäkra värmekameror kring samtliga byggnader för att förebygga bränder, inbrott och skadegörelse. Sammankoppling av larm- och passagesystem för centraliserad styrning och övervakning Sanering av farliga material i befintliga byggnader t ex PCB och Asbest. I enlighet med Järfälla Kommuns miljöplan ska det befintliga fastighetsbeståndet miljöklassas. På en del fastigheter finns gamla fyllningsmassor som behöver saneras då de innehåller olika skadliga ämnen ÅK NY Pågående som avslutas Nya krav på brandlarm från försäkringsbolag NY _ Ger lägre skadekostnader NY _ ÅK ÅK ÅK Ger effektivare hantering av larm, möjligheter till avstängning, kontroll och uppföljning. PCB-sanering i huvudsak avslutad, asbest finns fortsatt i många byggnader. Kostnader för miljöinventering i cirka 12 byggnader per år fram till I samband med byggnationer stöter vi iband ovantat på markföroreningar som behöver saneras.

3 Marksaneringar Jakobsbergsskolan Sanering av gammmal slagg som använts som fyllningsmassor kring Jakobsbergsskolan och Simhallen NY Belysning utemiljö Förbättring av utomhusmiljöer på skolor och förskolor bland annat Skälby förskola, Neptuniskolan, Gårds förskola, Högby förskola och Fjällenskolan ÅK Säkerhetshöjande åtg skolor Diverse åtgärder för att minska risker på förskolor och skolor ÅK Slaggen innehåller giftiga ämnen som måstetransporteras bort och läggas på en säker deponi. Utförs i etapper under åren för att öka säkerheten i barnens lekmiljöer Tallbohovsskolan Ny transportväg till huvudbyggnad NY Ny sopentreprenör har så stora fordon att befintlig väg inte räcker till och måste byggas om Div mindre fastighets för små ÅK För mindre akuta Garantianslag(endast budget) Efteråtgärder av uppkomna garantifel i avslutade ÅK Källsortering Tillgänglighetsåtgärder Bullerdämpande åtgärder Renovering av avloppsledn Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor bland annat i Skälbyskolan. Tilgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar. Bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader. Bland annat Tallbohovsskolan, Barkarbyskolan och Viksjöskolan Omläggning och relining av gamla avloppssystem i befintliga fastigheter bland annat Plommonets förskola ÅK ÅK ÅK ÅK _ Fettavskiljare i köksavlopp Installation av fetavskiljare i befintliga byggnader ÅK För brister som ej omfattas av garantier. Ny sopentreprenör ställer stora krav på befintliga somrum och tillgänglighet till soprum. Syftar till att öka tillgängligheten i offentliga lokaler för funktionshindrade. För bättre inomhusmiljöer och för att minska risk för störande och skadliga ljud. Många avloppsystem har nått sin tekniska livslängd och Krav från VA-avdelningen för att minska mängden fett i avloppssystmen.

4 96404 Digitalisering ritningsarkiv Genomgång och digitalisering av Fastighets ritningsarkiv påbörjades Digitaliseringen av ritningar är i huvudsak genomförd genom att ritningsmaterialet har scannats in. Genomgång och kontroll av inscannade ritningar och revidering av dem. Ritningsmaterialet stäms av gentemot ÅK verkligheten och rättas. AutoCadning av scannade ritningar. Den mesta autocadningen finansieras i pågående fastighets men även andra ritningar behöver auto Caddas Reinvesteringar storkök Byte och modernisering av storköksutrustning i storkök ÅK Modernisering av storkök DU-pärmar Framtagning av drift- och skötselinstruktion till tekniska För effektivare ÅK anläggningar. felavhjälpning Underhållsplaner Inventering och framtagning av underhållsplaner. Beräknad för bättre ÅK kostnad 500 tkr per år. underhållsplanering Tillgänglighet driftutrymmen Modernis av varmvattenberedare Dagvattensyst o dränering Omb. duschutrymmen i gymn Byte av lågflödessystem I gamla fastigheter uppfyller tillfartsvägarna till driftutrymmena inte gällande arbetsmiljölagstiftning. Beräknad kostnad 800 tkr. Många beredare är gamla och har passerat sin tekniska livslängd och utgör risker för vattenskador. Beräknad kostnad 500 tkr per år. I äldre fastigheter har dagvattensystem satts igen och dräneringar och tätskikt i källarplan behöver göras om. Många äldre duschrum är i dåligt skick. Duschblandare, munstycken, golvbrunnar och WC behöver bytas för att nå modern standard. år. Ombyggnad av värmesystem för bättre styrning av uppvärmningen. Jakobsbergsskolan ÅK ÅK RE ÅK ÅK ÅK Arbetsmiljö och säkerhetsfråga för driftperosnal. Många varmvattenberedare har nått sin tekniksa livslängd och behöver bytas ut. Många dagvattensystem och dräneringar har nått sin tekniksa livslängd och Många duschrum i skolor och förskolor har nått sin tekniksa livslängd och Installation av pumpar ger möjlighet att sektioner uppvärmningen av större byggnader och periodviss hålla lägre temperatur i vissa delar. Fjällenskolans fritidsgård Rivning av paviljongbyggnad som är i dåligt skick. 300 NY Paviljongen är outhyrd Felaktiga takkonstuktioner i befintliga hus behöver byggas om Felaktiga konstruktioner Ombyggnad av felaktiga takkonstuktioner och för att ökad förhindra taksäkerhet takläckage. Montering av gångbryggor och snörasskydd för att nå dagens krav i befintlig bebyggelse NY byggs bort i samband med att tak läggs om. Gamla skruvhissar som har nått sin tekniska livslängd behöver Många skruvhissar har nått Utbyte av skruvhissar bytas, Gäller bland annat Görvälns slott, Vibblabyskolan och Nibbleskolan NY sin tekniksa livslängd och

5 Olovslundsskolan Ulvsättraskolan Vattmyra förskola Renovering av befintlig bygggnad. Utbyte av direktverkande el och installation av bergvärme, byte ventilation,av fasader och fönster i befintlig byggnad.ny takkonstruktion. Byte av avloppstammar, omdränining, renovering av hiss, nya entrélösningar Renovering av befintlig byggnad. Installation av bergvärme, byte ventilation och fönster i befintlig byggnad. Byte av avloppstammar, omdränining, renovering av hiss. Befintlig förskola från -70-talet är i dåligt skick och har flera riskkonstruktioner och är mycket energislukande. Rivning och byggnation av ny förskola på 1300 kvm beräknas kostna 60 miljoner NY _ NY _ NY _ Jakobsbergsskolan Ombyggnad av del av tillagningskök, byte kokgrytor NY Fjällenskolan nya ventilationskåpor i kök Nya spiskåpor i kök. 700 NY Bolindervallen Nya kompressorer till isanläggnigen, ombyggnad av omklädnadsbyggnad Total Summa NY _ Skolan byggs till under och därefter bör den befitnliga byggnaden byggas om till modern standard på de tekniska installationerna. Skolan byggs till under och därefter bör den befitnliga byggnaden byggas om till modern standard på de tekniska installationerna. Att åtgärdra brister i förskolans konstruktioner kostar lika mycket som att bygga en ny modern och energieffektiv förskola. Kokgrytor har nått sin tekniska livslängd och Kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras. Nuvarande kåpor klarar inte av att fånga matos och behöver byggas om Isanläggningen har nått sin tekniska livslängd och

6 96458 Bolindervallen, återvinning av Skälbyskolans paviljong

7 300 RE,ÅA 500 RE,ÅA

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e årsredovisning 2012 Tornberget fastighetsförvaltnings AB i Haninge Efter två års byggnation stod äntligen den nya Höglundaskolan i Jordbro klar till årsskiftet 2012/2013. Årsredovisning 2012 VD-kommentar...

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 1 Generellt 4 1.1 När LCC-beräkning 4 1.2 LCC-beräkningen

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-07 Fastighetsbeteckning: Blåslampan 1 Adress/ort: Bågfilsgatan 17, Tygelsjö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Bilaga 2 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Utmaningar inför framtiden... 4 1.4 Prestationer

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 10/6-2015 Fastighetsbeteckning: Jonstorp 1:5 Adress/ort: Jonstorp 710, Eldsberga Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

FRAMTIDENS GUSTAVSBERG

FRAMTIDENS GUSTAVSBERG Bilaga 6 FRAMTIDENS GUSTAVSBERG Miljöprogram Kopplat till detaljplaner för Fabriksstaden, Kvarnbergsterrassen, Idrottsparken samt kommande detaljplaner för Centrum, Strandvik och Vattentornsberget Senast

Läs mer

Energieffektivt byggande i praktiken

Energieffektivt byggande i praktiken Energieffektivt byggande i praktiken Två huvuddelar Nybyggnation Renovering Nybyggnation Frågor och krav Användningsområde/verksamhet Inomhusklimat Underhållskostnader Hållbart byggande Lätt eller tung

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Johannebergsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1952 Area 7002

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Fågelvik 1:335, Värmdö Gamla Fågelviksvägen 31, Ingarö 2015-02-11 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Omslagsbild; Nybyggnation kv. Veterinären Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrning 3 Omvärldsbevakning och förutsättningar 4 Organisation 5 Om verksamheten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB.

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB. Sverige Renoverar AB Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB Klart 2015? ge Renoverar AB Sverige Renoverar AB Renovering pågår Här renoveras... flerbostadshus byggda 1950-1975. Klart

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Lyftkranen 36, Lidingö Gåshaga Brygga 41, Lidingö Mats Olsson Täby 2014-02-20 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Strategiplan för Energieffektivisering av Höganäs Kommuns Förvaltningar och Kommunala Bolag

Strategiplan för Energieffektivisering av Höganäs Kommuns Förvaltningar och Kommunala Bolag 2011-03-30 Strategiplan för Energieffektivisering av Höganäs Kommuns Förvaltningar och Kommunala Bolag 2009-2014 2(18) Inledning Energieffektiviseringen av kommunens verksamhet är ett EU- projekt som skall

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 4/3-2015 Fastighetsbeteckning: Havsfrun 7 Adress/ort: Svängen 14, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 10/6-2015 Fastighetsbeteckning: Öppinge 2:17 Adress/ort: Öppinge Ängamossen 719, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Vallda 17:22, Kungsbacka Sandövägen 259 2015-06-11 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Giltig från 2014-07-01. Dokument id

Giltig från 2014-07-01. Dokument id nders Mannikoff 1 (8) Orientering Bebyggelsen står idag för 40 % av Sveriges energianvändning. Från och med den 1 januari 2009 ska alla som hyrs ut eller säljs ha en energideklaration. Troligen kommer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-27 Fastighetsbeteckning: Nykterheten 1 Adress/ort: Kilingev 11, Glimåkra Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer