Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336"

Transkript

1 Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336 ÄSKANDEN OM FASTIGHETSINVESTERINGAR (TKR) Prio Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Total Kommentar Kapital kostnad för Budget 2015 Fastighets egna investeringar Div mindre fastighetsprojekt 1,2, Budget för små projekt (För mindre akuta projekt.) Larmanläggningar Byte av larmanläggningar efter ökade krav från försäkringsbolag. (Nya krav på brandlarm från försäkringsbolag)(ca 100 anl.) Garantianslag(endast budget) 1,2, Efteråtgärder av uppkomna garantifel i avslutade projekt. (För brister som ej omfattas av garantier.) Källsortering Utemiljö Upprustning fönster o fasader Energieffektivisering Brandsäkerhetsåtgärder Låssystem Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor bland annat i Vibblabyskolan (Vittra önskar nytt sophus för källsortering och hushållssopor, problem med befintlig transportväg och vändplan.)skälbyskolan, Skälbyförskolan, Olovslundsförskola, Källtorpskolan och Traktor fsk. (Nya lagkrav och ny sopentreprenör ställer stora krav på befintliga soprum och tillgänglighet till soprum.) Förbättring av utomhusbelysningar samt åtgärder efter lekplats besiktningsanmärkningar på 75 skolor och förskolor. Byte till nya energieffektiva fönster och dörrar och tilläggsisolering av gamla fasader. Bland annat på Allmogens förskola, Jakobsbergskolan. I projektet ingår även miljöklassningsåtgärder (Energieffektivisering av ytterskal på hus.) Utredning och genomförande av energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader. Fjällenskolan, Björkebyskolan, Ulvsättraskolan, Tallbohovskolan, Skälbyskolan, Källtorpskolan, Fastebolskolan, Vibblabyskolan och Barkarbyskolan. (Installation av bervärmeanläggningar, konvertering från uppvärmning med direktverkande el. Luftvärmepumpar samt andra energibesparande åtgärder ) Energieffektiviseringsprogram (BMS platform) för att driftoptimera värme och ventilationssystem i ca 100 anl motsvarande ca 2 mkr årligen. Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymningssäkerheten i befintliga byggnader (Förbättringar av brandsäkerheten i befintliga byggnader.) Komplett brandskyddsbesiktning av brandkonsult samt åtgärder (ca 100 anl.). Byte till moderna lås och passgesystem i befintliga byggnader. (Förbättade låssytem)

2 96316 F8 renovering/upprustning Ombyggnad av hus 226 blev 1,7 mkr dyrare än planerad pga. mer omfattande renoverings behov. Övriga 500 tkr avser byte av el och avloppsystem i de övriga byggnaderna (Huset behöver en totalrenovering och el och VVS-system i övriga byggnader behöver bytas ut.) Tillgänglighetsåtgärder Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar. (Syftar till att öka tillgängligheten i offentliga lokaler för funktionshindrade.) Renover avlopp/dagvatten/dräne Omläggning och relining av gamla avloppssystem i befintliga fastigheter bland annat Nibbleskolan, Strömvallen, Orgonaförskola, Högbystugan och Aspnässkolan. (Sandvikskolan behöver åtgärder för dagvattenledningarna på en av innergårdarna på skolan har gått sönder på grund av marksättningar. Ledningarna måste grävas upp och läggas om. Samtidigt bör (ska) dräneringen läggas om och markbeläggningen göras om under Uppskattad kostnad är ca 4,3 mkr.) (Många avloppsystem har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.) I äldre fastigheter har dagvattensystem satts igen och dräneringar och tätskikt i källarplan behöver göras om. Bland annat Viksjöskolan och Berghemskolan. (Många dagvattensystem och dräneringar har nått sin tekniksa livslängd och behöver bytas ut.) PCB och Asbest-sanering Fettavskiljare i köksavlopp Byte av ventilationsaggregat Sanering av farliga material i befintliga byggnader t ex PCB och Asbest. (PCB-sanering, asbest finns fortsatt i många byggnader.) Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader. Askungen, Aspnäsförskola, Bolinderförskola, Fastebolförskola, Fäbodaförskola, Guliversförskola, Gårdförskola, Helikptereförskola, Högbyförskola, Orgonaförskola och Plommonetförskola. (Krav från VA-avdelningen för att minska mängden fett i avloppssystmen.) Byte av gamla ventilationsaggregat till nya energieffektiva med värmeåtervinning. Montering av koldioxidstyrning av ventilation. Skälbyskolan, Sandvikskolan, Olovslundsskolan, Lundskolan, Ulvsättraskolan, Iljansboda och Högbyskolan. Behovstyrning vent i ett flertal fastigheter. (Nya ventilationsaggregat spar energi och ger större luftmängder och bättre vventilation.) Säkerhetshöjande åtg skolor Diverse åtgärder för att minska risker på förskolor och skolor. 40

3 96404 Digitalisering ritningsarkiv Genomgång och digitalisering av Fastighets ritningsarkiv påbörjades Digitaliseringen av ritningar är i huvudsak genomförd genom att ritningsmaterialet har scannats in. Genomgång och kontroll av inscannade ritningar och revidering av dem. Ritningsmaterialet stäms av gentemot verkligheten och rättas. AutoCadning av scannade ritningar. Den mesta autocadningen finansieras i pågående fastighetsprojekt men även andra ritningar behöver auto Caddas Miljöklassning byggnader Reglerings- sanerings fastigh Vård-underhållsplaner Radiatorsyst. mont filter I enlighet med Järfälla Kommuns miljöplan ska det befintliga fastighetsbeståndet miljöklassas. (Kostnader för miljöinventering i cirka 12 byggnader per år fram till 2020.) För upprustning av befintliga vvs- och elanläggningar på kulturbyggnader. Säby och Görväln områden. Bland annat Norra flygeln och södra flgeln. (VVS och el-anläggningar behöver bytas ut.) Vård och underhållsplaner behöver uträttas för ett antal slott och gårdar för att underlätta en långsiktig skötsel och underhåll av våra kulturbyggnader. I flera äldre fastigheter har radiatorsystmen överskridit sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Många system är delvis igensatta och behöver renas och förses med partikelfiler för att uppnå maximal effektivitet. Planeras efter akut behov bland annat Nibbleskolan. (Åtgärderna sparar energi och ger högre värmekonfort.) Elsystem o bullerdämpande åtgä Reinvesteringar storkök Många äldre belysningssystem uppfyller inte dagens krav på belysningsstyrka och energieffektivitet. I flera äldre fastigheter har elsystemen överskridit sin tekniska livslängd vilket utgör en risk för brand och driftstörningar. Bland annat Nibbleskolan, Tallbohovsskolan, Fjällenskolan (ca 3,8 mkr), Vibblabyskolan (ca 1,9 mkr) och Kolarängskolan (ca 2 mkr). Lundskolan kostar ca 4 mkr. (Effektivare belysning bidrar till attraktivare inomhusmiljöeer och sänker förbrukningen av el.) Bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader. Bland annat Fjällenskolan, Vibblabyskolan, Kolarängskolan, Vattmyraskolan, Björkebyskolan, Vattmyraförskolan och Viksjöskolan även 5 till 6 enheter med befarade akustik problem som ska åtgärdas. (För bättre inomhusmiljöer och för att minska risk för störande och skadliga ljud.) Byte och modernisering av storköksutrustning i storkök. Bland annat Nibbleskolan, Lundskolan, Barkarbyskolan och Iljansbodaskolan (Modernisering av storkök.)

4 96436 Underhållsplaner Inventering och framtagning av underhållsplaner. Inventering av alla byggnader och mark för att skapa en Planerat underhållsplan i Xpand, 4 0 eventuellt inkl koppling till K3/Komponentavskrivning. Inventeringen möjliggör att vi kan skapa underhållsplaner på längre sikt. Utförs på 2-4 års sikt Marksaneringar På en del fastigheter finns gamla fyllningsmassor som behöver saneras då de innehåller olika skadliga ämnen. Bland annat forsatt marksanering ca 2 mkr för Jakobsbergskolan (I samband med byggnationer stöter vi iband ovantat på markföroreningar som behöver saneras.) Många fjärrvärmeväxlare är gamla och utnyttjandegraden är inte Byte av fjärrvärmeväxlare optimal. Bland annat Björkebyskolan, Fjällenskolan. (Sänker förbrukningen av fjärrvärme.) Driftutrymmen Modernis av varmvattenberedare Omb. Våtutrymmen Byte av lågflödessystem I gamla fastigheter uppfyller tillfartsvägarna till driftutrymmena inte gällande arbetsmiljölagstiftning. Bland annat Nibleskolan, Tallbohovskolan, Aspnäskolan och Fastebolskolan. Arbetsmiljö och säkerhetsfråga för driftperosnal.) Många beredare är gamla och har passerat sin tekniska livslängd och utgör risker för vattenskador. Planeras efter akut behov (Många varmvattenberedare har nått sin tekniksa livslängd och behöver bytas ut.) Många äldre duschrum är i dåligt skick. Duschblandare, munstycken, golvbrunnar och WC behöver bytas för att nå modern standard. år. Bland annat BT-hallen (Många duschrum i skolor och förskolor har nått sin tekniksa livslängd och behöver bytas ut.) Ombyggnad av värmesystem för bättre styrning av uppvärmningen. Björkebyskolan, Skälbyskolan, Fjällenskolan, Fastebolskolan och Aspnässkolan. (Installation av pumpar ger möjlighet att sektioner uppvärmningen av större byggnader och periodviss hålla lägre temperatur i vissa delar.) Ombyggnad av felaktiga takkonstuktioner o Felaktiga takkonstuktioner i befintliga hus behöver byggas om för att förhindra takläckage. Montering av gångbryggor och snörasskydd för att nå dagens krav i befintlig bebyggelse (Felaktiga konstruktioner byggs bort i samband med att tak läggs om.) Bland annat Källtorpskolan och Askungenförskola som ska åtgärdas Utbyte av skruvhissar Bolindervallen Gamla skruvhissar som har nått sin tekniska livslängd behöver bytas, Gäller bland annat Iljansbodaskolan och Nibbleskolan (Många skruvhissar har nått sin tekniksa livslängd och behöver bytas ut.) Nya kompressorer till isanläggnigen, ombyggnad av omklädnadsbyggnad (Isanläggningen har nått sin tekniksa livslängd och behöver bytas ut.)

5 96475 Görvälnområdet Omläggning av tak på flygelbyggnader, Solbacka, Finvagnslider, Grovvagnslider, Ladugården mm. Nya el och VVS-installationer på ett antal byggnader.( Görvälns Gård Området anl: 2400 behöver LPS systemet pumpar som börjar att bli gamla. Fyra stycken behöver bytas ut samt att anläggningen besiktigas ca 350tkr) Kameraövervakning Nytt kameraövervakningssystem med integretetssäkra värmekameror kring samtliga byggnader för att förebygga bränder, inbrott och skadegörelse. (Ger lägre skadekostnader)(ca 70 anl.) Skälby gård, huvudbyggnad och annex Omläggning av tak, installation av bergvärme 24 Bruket, huvudbyggnad Byte av tak, fönster och fasader. 96 Gamla Stäketskolan, bergvärme Montering av bergvärmeanläggning 24 Säby Gård Huvudbyggnaden och Cafe Görvälns Gård Tallbacken Överordnat larmsystem Anl: (2301 Huvudbyggnaden; Kallmuren på baksidan av byggnaden har börjat rasa, i stort behov restaurering samt att man bör uppföra ett staket där syrenhäcken stått för att förhindra fallolyckor. Uppskattad kostnad ca 1,5 mkr) Anl: (2305 Cafeetsbyggnad är i behov av tillgänglighets anpassning samt av utrymnings åtgärder. Uppskattad kostnad ca 450 tkr) Hela huset är i stort behov renovering, utvändigt, invändigt, elinstallationer samt vvs- installationer. Anl: 2411 Sammankoppling av larm- och passagesystem för centraliserad styrning och övervakning (Ger effektivare hantering av larm, möjligheter till avstängning, kontroll och uppföljning.)(ca 100 anl.) Renovering av Jakobsbergskolan LAM huset. Renovering av fasader, fönster, assbest sanering och tilläggsisolering samt tak isolering (Uppskattad kostnad är 15 mkr) Marksanering av gård och byte av rör och dränering (Uppskattad kostnad är 7 mkr). Avlopp utv (3 utvändiga ledningar inkl brunnar till tomtgräns, gräv, Renovering av Källtorpskolan rörbyte återställning etc.), dränering, fukt i lkällaren, fönsterbyte, taket, Belysning (lägga nya rör dra nytt komplettera och uppgradera befintlig) Renovering av befintlig bygggnad. Omb UC med inkoppl fjärrvärme, byte fönster och fasad, stamrenovering, byte davattenledn, byte el och belysning, ytkiksrenovering inv, byte sanitet och utrustn Olovslundsskolan renovering WC/HWC, (B-del 01). Byte fönster och fasad, stamrenovering, byte dagvattenledn, byte el och belysning, ytkiksrenovering inv, byte sanitet och utrustn WC/HWC (B-del 03) Ulvsättraskolan renovering Renovering av befintlig byggnad. Installation av bergvärme, byte ventilation och fönster i befintlig byggnad. Byte av avloppstammar, omdränining, renovering av hiss. (Skolan byggs till under 2014 och därefter bör den befitnliga byggnaden byggas om till modern standard på de tekniska installationerna.)

6 Miljöklassningsåtgärder Åtgärder efter inventering av byggnader inför miljöklassning som exempel fönsterbyte, åtgärda fuktskador, konstruktion, belysning och termisk klimat. Bland annat Gårdförskola, Högbyförskola, Allmogenförskola(Byte av fönster pga. för högt värmeförlusttal för miljöklassning, ca 60 fönster a 6kkr.) och Traktorförskola. Storköksrenoveringar Strömvallen : (Fjällenskolan: Renovering av kök; utskick, golv, väggar, ventilation mm. uppskattad kostnad är 10 mkr). (Nibbleskolan: Renovering av tillagningsköket, golv, väggar, diskmaskin, ventilation mm ca 10 mkr). (Högbyförskola: Rivning av gammal köksbyggnad samt köksnybyggnad. Inklusive ventilation och installationer upskattad kostnad är ca 20 mkr.) (Skogsbacken: 2 mkr). 2016: (Björkebyskolan: Renovering av köket, utbyggnation av frysrum och kylrum. De behöver bygga om lastkajen och behöver nya utrymmen för källsortering.) Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, cafe, a 90 kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria ytskikt önskas Rivning av Kanslihuset Rivning och återstälande av marken. (Jakobsbersishalls kanslibyggnad) 618 Total

Fastighet Investeringsbudget 2014 samt planer för 2015-2017

Fastighet Investeringsbudget 2014 samt planer för 2015-2017 Fastighet Investeringsbudget samt planer för - Bilaga 1 Belopp redovisas i tkr 2013-04-04 Byte till nya energieffektiva fönster och dörrar och 96273 Upprustning av fönster och fasadertilläggsisolering

Läs mer

Förslag till ombudgetering per projekt

Förslag till ombudgetering per projekt Förslag till ombudgetering per projekt Ombudgeteras Kommunstyrelsen till 2015 92034 Inv/utr info o kommunikation 733 92092 It projekt 1 370 93019 Nya skyltar kommunala anläggni 448 93095 Fördjupad översiksplan

Läs mer

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e årsredovisning 2012 Tornberget fastighetsförvaltnings AB i Haninge Efter två års byggnation stod äntligen den nya Höglundaskolan i Jordbro klar till årsskiftet 2012/2013. Årsredovisning 2012 VD-kommentar...

Läs mer

årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

årsredovisning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE årsredovisning 2014 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE I början av januari invigdes den nya förskolan i Gudö. Byggnaden är den första som Tornberget har byggt med passivhusteknik. Passivhus

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Lokalförsörjningsnämnden

Årsredovisning facknämnder 2014. Lokalförsörjningsnämnden Årsredovisning facknämnder 2014 Lokalförsörjningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Ekologisk hållbarhet

Läs mer

BYGGNAD 1, HERRGÅRDEN

BYGGNAD 1, HERRGÅRDEN BYGGNAD 1, HERRGÅRDEN Byggår 1916 Antal vån 2 + källare + inredd vind Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader 1985 Ombyggnad av kök. 1988 Hiss och nytt trapphus. 2012 Utvändig

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 1 Generellt 4 1.1 När LCC-beräkning 4 1.2 LCC-beräkningen

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Lid ÅTGÄRDSRAPPORT - Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-06-11 Fastighetsbeteckning: Eldsboda 1:33 Adress/ort: Lidbecksgatan 21, Hallstahammar

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975

FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975 FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975 JUNI 2008 2 RÄTTIGHETER OCH COPYRIGHT Kopieringsförbud Mångfaldigande av innehållet i denna dokumentation, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätten av den

Läs mer

Energieffektivt byggande i praktiken

Energieffektivt byggande i praktiken Energieffektivt byggande i praktiken Två huvuddelar Nybyggnation Renovering Nybyggnation Frågor och krav Användningsområde/verksamhet Inomhusklimat Underhållskostnader Hållbart byggande Lätt eller tung

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2015 Fastighetsbeteckning: Prästmannen 37 Adress/ort: Lindforsgatan 14, Ramlösa Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Skanör 6:110 Adress/ort: Norra Sparvstyckevägen 15 Skanör Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 1 (20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Om samfälligheten och underhållsplanen... 5 2.1 Ansvarsfördelning... 5 2.1.1

Läs mer