Underhållsplan Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155,"

Transkript

1 Underhållsplan 2014 Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

2 Innehållsförteckning NULÄGESANALYS* 3 INSPEKTERADE*FASTIGHETER* 3 STATUSBESIKTNING* 4 RAPPORT* 15 FÖRKORTNINGAR* 15 RÅGEN*9*HUS*13* 16 RÅGEN*4*HUS*17* 17 RÅGEN*7*HUS*19* KOSTNADSUPPSKATTNING/INTERVALLER* 19 TVÄTTSTUGOR* 19 FASADER* 19 TAK* 19 HISSAR* 19 BALKONGER* 20 FÖNSTER* 20 SPILLVATTENSTAMMAR* 20 TRAPPHUS* 20 VENTILATIONSAGGREGAT* 20 EL* 20 FJÄRRVÄRMECENTRAL* 20 ÖVRIGT* 20 Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

3 Nulägesanalys AvBrfSippanharEffektkonsult&fastighetsförvaltningABfåttuppdraget attutföraentekniskundersökningavbyggnadernapårubricerade fastigheterförattskapaenunderhållsplan.utlåtandetinnehålleren bedömningavbehovetdenärmsta30årenavplanerade underhållsåtgärderibyggnadernasamtengrovkostnadsbedömningav varjeåtgärd.besiktningenutfördes22januari2014ochärenokulär översyn.underhållsplanenäruppdateradochrevideradavsittande styrelse. Inspekterade fastigheter BostadsrättsföreningensfastigheterliggerpåÅbergssonsväg1317och19 samt21;45.fastigheternaärbyggdaochuppförda1989;90ochbestårav totaltfyrabyggnader: Åbergssonsväg1317och19somärhögbyggnader. Åbergssonsväg21;45somärenlågbyggnad. Samtligafastigheterharfasaderitegelochtakenbeståravbetongpannor samtplåtbekläddadelariövrigt.balkongerigjutnaplattormedfronterav Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

4 stenskivorochplåt.föreningenhartrestörretvättstugormedolikaårpå maskinerna.detfinnsenkrypvindsamtkällareihus19medplåtförråd. Värmecentralenärengemensamhetsanläggningförhelaområdetdådet ärsolnabostädersomägtochdrivitområdettidigare.detfinnstrehissari fastigheternasomidagharskötselavtal.fastigheternaharkabel;tv.husen ärbeskaffademedfrånluftviaventilationsaggregatpåvinden. Statusbesiktning Vidgenomgångavfastigheternaladesstörstviktpåfasadertaktrapphus samttvättstugor.ingenbesiktningharskettinneilägenhetersåingakök ellerbadrumäranalyserade.dådetärenbostadsrättsföreningkommer detmestainneilägenheternaändåattfallapåbostadsinnehavaren.taken äridagbetongpannordubbelkupigaochdessaharenlivslängdom40;50 år.takpappoläkthåller20;30år.vidbesiktningstillfälletkunde konstaterasattpannornaserutattvaraibraskickmenmedvisspåväxt frånväderovind.utbyggnaderärplåtbeklädda. Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

5 Fasadernapåfastigheternabeståridagavtegelvilketäriprincip underhållsfritt.tegletkankommabehovavtvättiframtiden. Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

6 Balkongernahargjutnaplattorochharbekläddafrontermedbådeplåt ochmineritskivorsamträckenavaluminium.vissaärkraftigt nedsmutsademeniövrigtintakta. Fönsterochbalkongdörrarärbekläddamedplåt.Härfinnsalltidriskmed kondensbakomplåtarnasomkangeupphovtillröta.vissaav fönsterbleckenflagnarochäravplåt. Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

7 Entréportarärgjordaavaluminium. Trapphusbekläddamedstengolvsamtmåladeväggar.Ihusnr17har manrenoveratentrénochlagtnyttklinkergolvsamtmålatmålningäven Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

8 utfördihusnr13.manharävenbyttlägenhetsdörrarifastigheternatill säkerhetsdörrargällerihusnr13;17.ihusnr19;45kvarstårbytetill säkerhetsdörrar Tvättstugorfinnsihusnr1317&19bestyckademedMieleo Wascatormaskinerhus13&17avnyaredatumochhus19avdenäldre typen.ihusnr13ärtvättstugansytskiktrenoveratnyttkakelklinkerspå golvet.ihusnr17ärdetmåladeväggarochklinkerspågolvetgolvet. Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

9 Bildavdenäldretvättstuganihusnr19. Källaremeddessinstallationerochförråddettagällerhusnr19hus13 och17harkrypgrund. Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

10 Källarförrådochsynligadelaravspillvattenledningarigjutjärn. Lågbyggnadenmedsinaplåtbekläddatak. Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

11 Cykelförrådsomäribehovavrenovering. Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

12 Cykelgarageutanförhus17. Altandel. Dörrpåvåningsplantilltrapphus. Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

13 Omgjordentrémedpostboxar. Låghusdelen. Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

14 Hus19 Renoveradhisskorgihusnr17. Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

15 Befintlighisskorgihusnr13 Rapport Fastigheternaärtotaltsettiettbraskickdemskötesochunderhållesi föreningensmeningattförädla.detsomtittatspåvidbesiktningarnaär meraenligtdetönskemålföreningenharattvetaframtida reparationer/renoveringar.itabellernanedanärframräknatintervallmed ca.kostnaderräknadeidagensprisintervaller.vissaärprissattaikroch andrakrperm2.priserexkluderarmoms. Ingetakutbehovavrenoveringföreliggerutanattmankanfölja intervallerna.finnsliteytskiktsunderhållsåsomträfasadenpåförråden (enligtbild)samtdenedsmutsadebalkongdelarnasombehövertidigare tillsyn. Tvättstugani19ärorenoveradidagslägetmenskicketärändågott. Badrumsomärrenoverade2002och2007börhanästaintervallomca40; 50årfördetfallmananväntsigavporslinpåväggarochgolv. Byteavtakpappochläktbörinplanerasinomnärmstaårenpå fastigheternamedtegeltaken. Förkortningar TV=Tvättmaskin TS=Torkskåp Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

16 TT=Torktumlare Rågen 9 hus 13 Åtgärder Senast Intervall Kostnad per st/m2 kr Totalrenovering av hiss st Totalrenovering tvättstuga ca 30 m m2 * golvytan kr golv vägg tak snick. Totalrenovering av samtliga badrum st Renovering entré trapphus st Ytskiktsrenoverin g. Renovering samtliga våningsplan Ingår ovan Ny el belysning ca kr Installation av säkerhetsdörrar st Ny torktumlare/tvättstuga Tak: byte av takpannor ca 780 m2 Tak: byte papp och läkt Plåttak dela av yttertak ca 78 m2 Balkonger Fönster/balkongdörrar Ventilationsaggregat vind Fasader tegel tvättning ca m st TV kr TS kr TT kr Avfukt kr mangel kr 650 m2 ca m2 ca m2 ca kr st st st m2 ca kr ca kr Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

17 Rågen 4 hus 17 Åtgärder Senast Intervall Kostnad per st/m2 kr Totalrenovering av hiss st Totalrenovering tvättstuga ca 30 m m2 * golvytan ca kr golv vägg tak snick. Totalrenovering av samtliga badrum st Renovering entrè trapphus st Ytskiktsrenoverin g. Renovering samtliga våningsplan Ingår ovan Ny el belysning ca kr Installation av säkerhetsdörrar st Ny torktumlare/tvättstuga st Tak: byte av takpannor ca 910 m2 Tak: byte papp och läkt Plåttak del av yttertak ca 91 m2 Balkonger Fönster/balkongdörrar Ventilationsaggregat vind Fasader tegel tvättning ca m m m m st st st m2 TV kr TS kr TT kr Avfukt kr mangel kr ca ca ca ca kr ca kr Rågen 7 hus 19 Åtgärder Senast Intervall Kostnad per st/m2 kr Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

18 Totalrenovering av hiss Totalrenovering tvättstuga ca 30 m2 Totalrenovering av samtliga badrum Renovering entré trapphus Renovering samtliga våningsplan Ny el belysning Installation av säkerhetsdörrar Ny torktumlare/tvättstuga st m2 * golvytan st st 2015 Ingår ovan st st Tak: byte av takpannor ca 506 m2 650 m2 ca Tak: byte papp och läkt Plåttak del av yttertak ca 506 m2 Balkonger Fönster/balkongdörrar Ventilationsaggregat vind Fasader tegel tvättning ca m2 750 m2 ca m2 ca kr st st st ca kr ca kr kr golv vägg tak snick. Ytskiktsrenoverin g. finns offert kr TV kr TS kr TT kr Avfukt kr mangel kr 650 m2 750 m m st st st Lågdel Åtgärder Senast Intervall Kostnad per st/m2 kr Fasader tegel tvättning ca 396 m %m2 ca%396%000%kr% Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

19 Plåttak ca 252 m2 yttertak Fönster %m %000%st ca%252%000%kr% ca%46%000%kr% Låghus Åtgärder Senast Intervall Kostnad per st/m2 kr Fasader tegel tvättning ca 576 m2 Plåttak ca 432 m2 yttertak Fönster %m %m %000%st ca%576%000%kr% ca%432%000%kr% ca%48%000%kr% Kostnadsuppskattning/intervaller Tvättstugor Maskinerharenlivslängdpåca15;20årberoendepåanvändning. Kostnad:tvättmaskinca35000kr/sttorkskåpca20000kr/sttumlareca 17000kr/sttork/avfuktareca24000kr/stsamtmangelca15000kr/st. PrisernabaseradepåMieleellerWascatorsproffsmaskiner. Fasader Tvättningavtegelfasaderinnanmantarbeslutomtvättningbör sakkunnigförstsäkerställabehovet.kanvarasåattbehovinteföreligger alls.kostnadca1000krkvm.dettaväldigtgrovtuppskattat. Tak Pappochläktlivslängdca20;30årkostnadca750krm2samttegelpannor (betongpannor)livslängdca40;50årkostnadca650krm2.plåtdelar målningharenlivslängdpåca15;18årkostnadca1000krm2. Hissar Livslängdca30år.Kostnaduppskattadtill400000krperhiss. Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

20 Balkonger Livslängdca40årkostnadca45000kr/st. Fönster Renoveringavbefintligafönsterutföresmed10;30årsintervallerkostnad ca2000kr/st. Spillvattenstammar Stambyteutförsvart40;50:deår.Kostnadberäknadca150000perbadrum inklusivekällaremedövrigautrymmen.kökexklusivesnickerierca 35000kr/stseparatatoaletterca25000kr/st.Stambyteytskiktutförs samtidigtavekonomiskaskäl. Trapphus Tidsintervall15;20årtillenuppskattadkostnadomca250000kr/st. Ventilationsaggregat Livslängd25;30år.Kostnadca350000kr/st. EL El;stammarochstigarelivslängdca50år.Kostnadca krper fastighet. Fjärrvärmecentral Livslängd20;25årdelavca250000kr. Övrigt Läggningklinkergolv800krm2t.extvättstuga. Målningtakväggarochsnickerierit.extvättstugauppskattaskostnaden tillca650krm2*rummetsyta. (Ettrummedgolvyta30m2beräkningär30*650=19500kr) Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 28 september 2005 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Läs mer

Energirenovering av miljonprogrammet

Energirenovering av miljonprogrammet Energirenovering av miljonprogrammet Hur lönsam är energirenovering? Charlie Timmermann 2014-06-10 1 Bakgrundsfakta Byggdes 886 000 st lgh under miljonprogramsåren Ca 560 000 st av dessa behöver renoveras

Läs mer

Kv. Stapelbädden 7, Stockholm

Kv. Stapelbädden 7, Stockholm Kv. Stapelbädden 7, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 21 februari 2008 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Stapelbädden 7, Stockholm - Besiktningsutlåtande

Läs mer

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman Brf Sjökristallen Nacka, Sicklaön Underhållsplan för åren 2014-2054 Stockholm 20 maj Mats Frosteman Sammanfattning Delagott utför statusbesiktningar av fastigheters tekniska kondition, bedömer byggnads-

Läs mer

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Bravallagatan 7, Stockholm Bostadsrattsfdreningen Stengodset Bravalla, 113 36 Stockholm, orgnr: 769604-5439. Denna ekonomiska plan bar upprattats med foljande

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. UNDERHÅLLSPLAN Uppdragsgivare: Brf Vattuormen 35-40 Garvar Lundins Gränd 3 112 20 STOCKHOLM Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. Adresser: Garvar Lundins Gränd 3, 4, 5, 6,

Läs mer

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 1 Objekt... 2 2 Syfte och omfattning... 2 3 Underlag... 2 4 Tidigare renoveringar... 3 5 Kortfattad byggnadsbeskrivning... 3 6 Sammanfattning av underhållsbehov

Läs mer

Budget och Underhållsplan

Budget och Underhållsplan Budget och Underhållsplan för Brf Västergård 1 Räkenskapsåret 2015 Om redovisning enligt K2- regeln och budgetens roll Under 2014 trädde en ny normgivning för ekonomisk redovisning (ett så kallat K- regelverk)

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Mäklarinformation för BRF Söderhus

Mäklarinformation för BRF Söderhus Mäklarinformation för BRF Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7 TEKNISK UTREDNING Stockholm Fältöversten 7 Karlaplan 15-21 och Valhallavägen 146-152 Östermalm Stockholm 2007-10-01 LW 67 598 Teknisk utredning avseende del av fastigheten Stockholm Fältöversten 7, Karlaplan

Läs mer

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Gunilla Persson (S)

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Gunilla Persson (S) 2014-01-30 1 (26) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Gunilla Persson (S) Vice ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Renovering av miljonprogrammet. Prata om ändringsreglerna i BBR

Renovering av miljonprogrammet. Prata om ändringsreglerna i BBR Renovering av miljonprogrammet Prata om ändringsreglerna i BBR Krav på klimatskärm vid ändring Generellt krav: Befintliga byggnader som ändras ska uppfylla samma krav som nya byggnader. Om den ändrade

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Karmansbo 1. Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1

Karmansbo 1. Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1 Karmansbo 1 Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1 enligt överenskommelse Hästgård med boningshus från 1929 som genomgått

Läs mer

Hotel Sheraton 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.40 20.00

Hotel Sheraton 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.40 20.00 se sida 2-6 Den 12 Mars 2015 Hotel Sheraton Styrelsemässan är kostnadsfri för dig som besökare. Föredrag Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för leverantörer och bostadsrättsföreningar. Din bostadsrättsförenings

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769623-2599. Postnummer 11362. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 073-637 05 73

Energideklaration. Organisationsnummer 769623-2599. Postnummer 11362. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 073-637 05 73 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 48708 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf. Liljan 35 Adress Sankt Eriksgatan 92 Organisationsnummer 769623-2599 Postnummer 362 Postort Land Telefonnummer

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer