Utveckling och implementering av Campuskort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling och implementering av Campuskort"

Transkript

1 Sid 1 (25) Utveckling och implementering av Campuskort Projektledare Bobo Spetz Uppdragsgivare Kjell Jonsson, Prorektor Ansvarig organisatorisk enhet Org.kod: 7600 Namn: Universitetsservice Projekttid Start: Avslut: IT-projekt Ja Nej Projektwebb Granskad IT-chef (vid IT-projekt) Styrgrupp/uppdragsgivare Planeringsenheten Universitetsdirektör Version 1.1

2 Sid 2 (25) Versionshistorik Revidering av projektets syfte, tid, uppföljningsbara projektmål, budget, finansiering, byte av uppdragsgivare ska ske av rektorsmötet eller universitetsstyrelsen, instansen ska vara densamma som beslutade om projektplanen första gången. Förändringar utöver ovan nämnda, som byte av projektledare, ändrat genomförande samt milstolpar meddelar uppdragsgivaren skriftligt planeringsenheten som därmed äger rätten att lägga in den reviderade projektplan i diariet. Se Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag dnr: för mer information kring ändringshanteringen. Version Datum Fastställd av Utförda ändringar Rektor Uppdragsgivare Rektor Uppdragsgivare Rektor fastställer version 1.0 av projektplanen. Ändringar av projektdeltagare samt

3 Sid 3 (25) Innehåll 1 Direktiv Definitioner och förkortningar Beskrivning Syfte Framgångsfaktorer Redogörelse för förankring i kärnverksamheten Bakgrund Projektmål Avgränsning Projektorganisation Beskrivning av ansvar Möten Uppdragsgivare Styrgrupp Projektledare Projektgrupp Delprojektgrupper 6 st Referensgrupp Uppföljning Genomförande Tidplan / Gantschema / Leveransplan Beslutspunkter Etapper/Delprojekt (6st) Flödesschema Milstenar Ekonomi Ekonomihantering Budget Ansvarig projektekonom Projektkonton för kostnader Finansiering Kalkyl över framtida driftskostnader Kommunikationsplan Risk- och sårbarhetsanalys... 24

4 Sid 4 (25) 1 Direktiv Anmälan av beslut Medel ur rektors strategiska ram (dnr ) Rektor anmäler nedanstående beslut med finansiering från rektors strategiska resurs. Finansiering av resurs med tkr år 2011 samt tkr år 2012 för utveckling av campuskort, dvs. totalt tkr. En projektplan ska tas fram som därefter beslutas av rektor. Uppdraget avser utveckling och införande av ett gemensamt Campuskort i enlighet med beslutad projektplan. 1.1 Definitioner och förkortningar RFID Mifare Follow-Me print IDC PKI Radio Frequency Identifikation. En teknik som identifierar objekt via radiovågor. Det behövs ett objekt som bär på information (en s.k. tagg) och ett annat objekt som kan läsa av den här informationen (en RFID-läsare). Tekniken påminner om streckkoder med skillnaden att RFID- märkningen inte behöver sitta synligt. En variant av RFID-lösning Ett kopieringssystem där utskriften lagras i en Follow-Me-printkö och sedan går den till den multifunktionsskrivare du väljer. Efter identifikation med kort och pinkod kan du skriva ut eller välja att ta bort dokumentet. Identity Connector Personal Key Identification (mikrochip i kortet för lagring av identitetsdata) AD Active Directory, användare konto för inloggning olika tjänster, ex. e- post, inloggning datasalar CAS Koncernkatalog LPW ECCA 2 Beskrivning 2.1 Syfte Allt-i ett-kort/multifunktionskort Centrala AutentiseringsSystem Centralkatalog för information Ladok På Webb European Campus Card Association - samarbetsorgan för universitet & högskolor i Europa. Förstudien har visat att det av flera anledningar finns skäl för att ett multifunktionskort införs på Umeå universitet. När ett Campuskortsystem har implementerats kan det framöver användas som bas för access till en rad olika funktioner och tjänster vid universitetet. Kortet blir ett mycket praktiskt servicekort, som ger behörighet till flera servicetjänster på campus. De kan produceras och levereras i de nya servicecentren.

5 Sid 5 (25) Värdet av att bygga ihop nuvarande olika kortsystem underlättar framtida teknikimplementation och funktioner. Den integrationslösning vi föreslår bygger på att en gemensam central korttillverkningsdatabas (IDC), som hämtar källdata från Ladok, Primula, Passagesystem, Koncernkatalogen m.m. Denna infrastruktur ger möjligheter till användning för en rad korttjänster. I steg 1 ingår passerkort, copy/print funktion, lånekort på UB och ID - student/anställda samt ett kontant betallösningssystem integreras som moduler i campuskortsystemet. I utvecklingssteg 2 utvecklas ett nytt digitalt tentamensbevakningsystem som efter behov kan fortsätta utvecklas i campuskortsystemet. Studentkårerna utreder för närvarande sin kortfråga efter att kårobligatoriet försvinner. De får också möjlighet att integrera sitt kårmedlemskap och studentrabatterna på en överskrivningsbar (rewrite) del på kortet. Framtida moduler och tjänster se Bakgrund Framgångsfaktorer Viktiga faktorer för att projektet ska bli framgångsrikt är att: beslut fattas om ett gemensamt kort för studenter vid Umu systemet är en Umu-gemensam tjänst Umu källsystem uppdateras och kan leverera de tjänster som krävs för projektet tidigt involvera studentföreningar i arbetet fakulteter/motsv. är representerade i referensgrupperna identifiera viktiga samarbetspartners och involvera dem i processen inventera verksamhetens nuvarande och kommande behov löpande informera om projektets arbete på alla nivåer resurser avsätts för att genomföra projektets olika delprojekt och mål säkerställa projektstyrningen och tidplaner Redogörelse för förankring i kärnverksamheten Ekonomienheten (EA) för koppling till ekonomisystemet. IT-enheten för att säkerställa de tekniska kraven från campuskortet. Copy/print ett enhetligt, funktionellt och kontantlöst system för hela Umu. LOK för att säkerställa de tekniska kraven och säkerhetskrav/id för passagesystemet. Universitetsbiblioteket för att tillvarata UB:s behov och krav. Studentföreningar för att tillvarata studenternas behov och krav. Institutioner och fakulteter för att tillvarata behov och krav

6 Sid 6 (25) 2.2 Bakgrund Flerfunktionskort ofta kallat campuskort finns på ett stort antal lärosäten runt om i världen. ECCA (European Campus Card Association) är ett samarbete mellan universitet i Europa kring campuskort. ECCA arbetar med att ta fram en standard för flerfunktionskort för europeiska universitet. Internationellt är Sverige långt efter. I USA är detta en stor industri och cirka 90 procent av de amerikanska lärosätena har flerfunktionskort även Irland och Österrike anses vara lång fram i utvecklingen. Ett campuskort används som identitetsbärare (accessbricka) för en rad olika system som används vid universiteten. Vanligaste funktionerna är passersystem, utskrifter och bibliotek. Fördelarna för studenter, anställda och besökare är att de endast har ett kort och behöver bara komma ihåg en inloggning/pinkod. Umu-identitetskontroll - CAS - är idag en persons digitala identitet och ger inloggning till en rad system via webben eller mobilen. Campuskortet blir ett fysiskt bevis på en persons Umu-id, dvs. en legitimation med foto, namn och funktion på universitetet. Med giltighetstid visas att personen är aktiv student eller anställd vid Umeå universitet. Det nya gemensamma universitetskortet stärker Umu-identiteten och kopplingen till Umeå universitetet. En vanlig legitimation visar vem du är, men Campuskortet visar även att du hör hemma här. Dessutom minskar administrationskostnaderna för lärosätet har förstudien visat. Idag har Umu stora kostnader för inpassering, bibliotekskort och utskriftskort samt hanteringen kring dessa. Kontanterna hanteras i flera led, på flera olika platser och dessutom på olika sätt. Det utgör dessutom en säkerhetsrisk att förvara och förflytta kontanter och detta sker dagligen av vår personal. Andra positiva effekter är ökad säkerhet och vi-känsla. Kortet fungerar enbart som en bärare av användarens identitetsinformation. Det speciella med kortet är att det klarar av att kommunicera med de olika bakomliggande systemen där den verkliga informationen finns registrerad. Kortet hjälper till att integrera systemen för användaren även om de i praktiken inte är integrerade. Vilka behov och funktioner kan då rymmas på ett flerfunktionskort? Förstudien har visat på följande möjliga funktioner: Ett gemensamt campuskort - behov av ett enda enkelt, användarvänligt kortsystem för hela campus. - enkelt att skaffa sig, med flera funktioner, modern säker teknik. - behov av mer enhetliga standardiserade IT-system på campus. Enklare snabbare sätt att få sina kortbehörigheter - behov av att en gemensam process utvecklas för enklare åtkomst till alla kortsystemen Tidsbegränsad legitimation med foto behov av en legitimation kring vem som idag är student och anställd vid Umu Passerkortsystemet behöver moderniseras - behov av modernt kontaktlöst kortsystem, säker kortteknik, färre kortutlämnare Copy/printsystemet behöver moderniseras - behov av ett kontantlöst copy/printsystem med eventuellt follow-me-print-service Betalning utan kontanthantering - behov av kontantlös betallösning för copy/printsystemet, försäljning m.m. - behov att ta bort handkassor för olika enheter och institutioner. Lånekortsystem - behov av att lånekortet integreras och kan identifiera aktuell student/anställd (en förberedelse för ev. framtida RFID-system på biblioteket)

7 Sid 7 (25) Studentkårens kortsystem integrerade OBS! Frågan utreds fortfarande av studentkårerna. - behov av lösning som är bevis på kårmedlemskap efter kårobligatoriets avskaffande, ger snabb tillgång till studentförmåner. Intresse för nya möjligheter med campuskortsystemet: - anställdas kopiering kan bli mer flexibelt på hela campus med follow-me-printsystem - nytt digitalt tentamenssystem kan byggas upp - kontroll kan göras av obligatorisk närvaro vid undervisning - betalmedel i automater på campus - intresse finns för kortsamarbete hos externa samarbetspartners: IKSU, Länstrafiken, Bostaden, Landstinget, cafeterior, restauranger, varuautomater, personbevis externt, m.fl.) Copy/print Kårleg ID-kort Lånekort Bibliotek Passerkort Tjänster Funktion Rabatter Studentliv Service Support Försäljning 2.3 Projektmål Effektmål Nr. Mål 1. Bättre servicetjänster till studenter och anställda. Identitetsstärkande, ökad konkurrenskraft och varumärkesbyggande (vi känsla). 2. Lägre kostnader för hantering av flera kortsystem. Minskad administration i form av kontroll av betalflöden, uppföljning och fakturering. 3. Minskad kontanthantering. 4. Tydliga roller - ägare, ansvariga och brukare

8 Sid 8 (25) 5. Minska antalet utskrifter och antal plastkort i enlighet med universitetets miljöpolicy. Produktmål Nr. Mål 1. Projektet ska ta fram ett ID-kort med foto och giltighetstid baserad på studietid och/eller anställningstid. 2. Projektet ska införa ett säkrare passagesystem, förbättrad hantering av persondata och rensning i våra källsystem. 3. Projektet ska införa ett modernt och flexibelt copy/printsystem med Follow-Me funktion. 4. Projektet ska minska antalet utlämningsställen av passage- kopiering- och bibliotekskort från cirka 130 till 3 servicecenter som producerar och levererar ett gemensamt campuskort innehållande alla ovan nämnda funktioner. 2.4 Avgränsning Projektgruppens uppgift är att ge förutsättningar och ställa krav samt ge underlag för men inte utföra uppgifter som: Systemförvaltning, projektgruppen ansvarar för support och stöd för pilotprojekten och utvärderar dessa. Därefter övergår ansvaret till den utsedda systemförvaltningsorganisationen IT-enheten och Universitetsservice Befintliga integrationsplattformar (OM, KK, Ad, Ldap, etc.) som är IT-enhetens ansvar ska campuskortet endast ställa krav på. Utbetalningar till studenter, anställda och allmänhet

9 Sid 9 (25) 3 Projektorganisation Schematisk organisationskarta: Projektägare Styrgrupp Referensgrupp Projektledare Information Projektgrupp Kortsystem & integrationplattform Delprojekt 2 Copy/print funktion - Follow Me Delprojekt 3 ID -student/anställda Kortlayout Delprojekt 4 Passagefunktion Delprojekt 5 Betalfunktion microbetalning (PayEx) Delprojekt 6 Biblioteksfunktion lånekort Fristående delprojekt Tentamenssystem med campuskort 3.1 Beskrivning av ansvar Projektorganisation Ansvar/Befogenheter Styrgruppen Projektgruppen Delprojektgrupper (6st) Referensgrupper/personer Beslutande Utförande Kravställande/Utförande Rådgivande

10 Sid 10 (25) 3.2 Möten Möte Syfte/resultat Former/plats Ansvarig/deltagare Frekvens/tid Styrgruppsmöte Info/beslut 1-2 tim Kjell Jonsson, Prorektor 1/månad eller vid behov Projektmöten Projektarbete 1-2 tim PL/Projektgruppen var 14:e dag Delprojektmöten Kravställare varierar Gruppledare/grupp varierar Referensgruppmöte Bred info/dialog 2-4 timmar PL/alla varierar Uppdragsgivare Namn Roll/Befattning Kjell Jonsson Prorektor Styrgrupp Projektet har en styrgrupp Ja Nej Namn Org. enhet/motsv. Roll/Befattning Kjell Jonsson Universitetsledningen Ordförande/Prorektor Siv Olofsson Universitetsledningen Förvaltningschef Sören Berglund IT-enheten It chef Christina Adolfsson Ekonomienheten Enhetschef Peder Tjäderborn Studentcentrum Enhetschef Viktor Flodin Medicinska studentkåren Styrelsemedlem Projektledare Namn E-post Bobo Spetz

11 Sid 11 (25) Projektgrupp (kortsystem och integrationsplattform) Projektet har en projektgrupp & delprojektgrupper Ja Nej Namn Org. enhet/motsv. Roll/Befattning Jan Rundström ITS Datakonsult, teknisk projektled. Jörgen Sandström Lokalförsörjningen Säkerhetschef Karoline Westerlund IT-enheten IT-strateg, projektgranskare Jan Gunillasson Universitetsbiblioteket IT-chef UB Per Hörnblad IT-enheten/ITS IT-arkitekt, projektgranskare, adjungeras vid behov Erik Ångman (Karin Persson) Studentcentrum Omr. chef Ladokgruppen Per Kvarnbrink TFE Adjunkt Konsult Kortsystemsföretag Konsult, adjungeras vid behov Delprojektgrupper 5 st. Delprojektgrupp 2 Copy/Print system Namn Org. enhet/motsv. Funktion/motsv. Bobo Spetz Universitetsservice Projektledare Jan Gunillasson Universitetsbiblioteket IT-chef UB Jan Rundström ITS Datakonsult, teknisk projektled. Yngve Lundsten Universitetsbiblioteket Kundservice Lars-Göran Adolfsson Kemi/KBC IT-ansvarig, + Copy/print * Jörgen Eriksson, fysik? eller Lars-Inge Karlsson, EMG? Jan-Erik Lingebrandt Unimeg Tekniker studentkopiering Konsult Dokumenthanteringsföretag Konsult *Inkommer med namn till projektledaren efter att projektplanen är beslutad.

12 Sid 12 (25) Delprojektgrupp 3 ID - student/anställda & kortlayout Namn Org. enhet/motsv. Funktion/motsv. Ida Asplund Universitetsledn. kansli Jurist, PUL frågor och regler Ulrika Nordlander Informationsenheten Ansvarig profilfrågor Ann-Christin Edlund Personalenheten/lön Funktionalitet mot Primula Gunilla Lindkvist-Lindholm Kansliet för Humaniora Representant personalsekr. Maria Valtersson IT-enheten IT-ansvarig funktion Primula Chatarina Carlén Designhögskolan Ekonomi administratör *Inkommer med namn till projektledaren efter att projektplanen är beslutad. Delprojektgrupp 4 Passage & säkerhet Namn Org. enhet/motsv. Funktion/motsv. Jörgen Sandström Lokalförsörjningen Säkerhetschef, delprojektledare Magnus Söderlund ITS Teknisk projektledare Joakim Nyberg Patrik von Post ITS ITS Lars Bergmark Servicecenter Lindellhallen Hustekniker Erik Ånger Kemi/KBC Servicechef Representant Bravida Konsult Delprojektgrupp 5 Betalfunktion, microbetalning Namn Org. enhet/motsv. Funktion/motsv. Bobo Spetz Universitetsservice Projektledare Maria Hanell Universitetsbiblioteket Administrativ chef Mikael Åhed Ekonomienheten Ekonomisekreterare Kristina Söderlund-Ågren Universitetsservice Omr. chef Henning Waldehag Kemi Ekon. administratör Mats Hedlund ITS - butiken Inköpare Chatarina Carlén Designhögskolan Ekon. administratör Delprojektgrupp 6 Biblioteksfunktion - lånekort

13 Sid 13 (25) Namn Org. enhet/motsv. Funktion/motsv. Richard Borg Universitetsbiblioteket Kundservice UB, delprojektledare Jan Gunillasson Universitetsbiblioteket IT-chef UB Maria Hanell Universitetsbiblioteket Administrativ chef Referensgrupp Projektet har en referensgrupp Ja Nej Namn Org. enhet/motsv. Funktion/motsv. Bertil Born Medicinska fakl. kansli Informatör * Umeå studentkår - US * Naturvetar- & teknologkåren - NTK * Medicinska studentkåren -MSU * Fakultet * Institution *Inkommer med namn till projektledaren efter att projektplanen är beslutad Uppföljning Generell uppföljning Planeringsenheten ansvarar för uppföljning av projektet. Uppföljningen sker vid samordnade tidpunkter, tertialvis (jan, maj, sept.). Uppdragsgivarens och styrgruppens uppföljning Det åligger respektive projekts uppdragsgivare och styrgrupp att i dialoger med projektledare och vid interna möten inom projekten mer specifikt följa upp genomförandet av projektet (inkl. milstolpar). Uppdragsgivaren ska vi dessa möten ge projekten ytterligare anvisningar och direktiv. Om projektet inte klarar av att nå uppsatta mål har uppdragsgivaren och eventuell styrgrupp ett särskilt ansvar att vidta åtgärder så att detta kan ske. Projektdialoger Universitetsledningen kallar vid valda tillfällen projektledarna till projektdialog. Vid en projektdialog redogör projektledaren för projekts allmänna status, måluppfyllelse, avvikelser, risker och förhållande till tidplan. Universitetsledningen ger vid dessa projektdialoger feedback. Övrigt För ytterligare information om uppföljningsprocessen se Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag dnr: och

14 Sid 14 (25) 4 Genomförande 4.1 Tidplan / Gantschema / Leveransplan Start: Planerat avslut: Beslutspunkter BP Beskrivning Datum BP1 Rektor fastställer projektplanen Aug 2011 BP2 Upphandling Dec BP3 Utvecklingsarbete och test delprojekt. Juni 2012 BP4 Provställning/pilot VVH och utvärdering Sept BP5 Utvärdering provställning Dec BP6 Implementering Campus Umu, Örnsköldsvik m.fl. Q BP7 Rektor fastställer slutrapporten Q Etapper/Delprojekt (6st) Nr Beskrivning Start Avslut 1 Uppstart och planering Delprojekt 1 - Kortsystem & integrationsplattform (IDC) Delprojektledare: Magnus Söderlund, ITS Analysera nuläget, strategier och styrning. Analysera krav från delprojekt Analysera inköpsprocess

15 Sid 15 (25) Analysera IT-stöd. Analysera dagens källsystem och ev. utveckling Ta fram preliminärt flödesschema samt bestämma arkitektur Kravställning leverantör, dataintegration mot källsystem Upphandling integration sker samtidigt som Bravida/Fotostationer 3 Delprojekt 2: Copy/Print funktion. Delprojektledare: Bobo Spetz Follow-Me print, utskrift mot printserver och utskriften hämtas till önskad skrivare. Tillgång till utskrifter från personliga datorer, PC och Mac. Tillgängligt dygnet runt. Automatisk synkronisering av AD-användare via LDAP mot Cartadis Gespage. Prissättning ska kunna göras per skrivare och lätt att göra centralt. Kvotahantering på individ och gruppnivå (Projektnivå). Beröringsfria kort (Mifare) med pinkod. Metod för att knyta kort mot AD-konto, ska kunna ske vid kortutgivning men även via webb. Användare ska ges möjlighet att använda upp redan köpta kopior i det gamla systemet. Kontantlöst via leverantör, exempelvis PayEx. Realtidskontering, dvs. PayEx-konto debiteras i realtid under utskrift, kopiering eller scanning Användaren ska kunna stoppa pågående utskrift och därmed också debiteringen. Delprojektet ska ta fram valideringsdokument och kravspecifikation som kan delges maskinvaruleverantörer vid upphandlingar så att de kan göra nödvändiga anpassningar. (printeroberoende). Delprojektet ansvarar för att ta fram ett förslag till statistikrapporter. (Audit?) Systemet ska kunna hantera användare utan AD-konto. Det ska vara möjligt att debitera scanning. Systemet ska kunna hantera universitetsanställda med ADkonton som använder Umu:s printmiljö där inget PayExkonto är involverat (fakturering). Det ska finnas möjlighet att välja en extern driftsmiljö. Prissänkning/utskrift Ansvar och ägarskap för studentkopieringen skall förtydligas 4 Delprojekt 3 - ID -student/anställda, Kortlayout, PUL Delprojektledare: Bobo Spetz Kortet utformas som id-kort med foto, namn, funktion, ev. personnummer samt namnteckning. Alla anställda och studenter som vistas Campus behöver ha kortet. Fotostationer, kortskrivare med rewrite och anpassningar till integrationsplattform upphandlas under ht Delprojektet ansvarar för att PUL och andra policys följs

16 Sid 16 (25) 5 Delprojekt 4 - Passagefunktion, säkerhet Delprojektledare: Jörgen Sandström, LOK Dagens passagesystem använder sig av sk. Magnetkortläsare dessa tillverkar i en allt mindre omfattning vilket inom en snar framtid gör att reservdelar etc. kommer att vara kostsamma. Säkerheten kring detta är inte heller tillfredställande. Idag har Umu c:a 120 operatörer som administrerar systemet och ideliga problem uppstår varje dag, all persondata om kortinnehavarna registreras manuellt det ökar självklart risken för att fel data registreras. Handhavande och operatörer skall centraliseras till serviscenter/husservice som idag finns på tre ställen på Campus. Troligtvis behöver det utbildas c:a 20 personer för detta. Dessa personer bör tillhöra samma organisation för att utbildning och flexibilitet skall ökas mellan olika enheter. För att säkerställa kvaliteten måste vi byta till kort med Mifare-teknologi och kortläsare med säkrare lästeknik och beröringsfri funktion (RFID). Det är även möjligt att kombinera ny teknik med den vi har idag genom att behålla magnetremsan på kortet i en övergångsperiod. Registrerade personuppgifter skall hämtas från befintliga källdatabaser - Ladok/Primula/Koncernkatalog Administration och operatörer skall centraliseras till serviscenter/husservice som idag finns på tre ställen på Campus Service och logistik kring utlämning av fysiskt kort, IDkontroll, kontroll av tillträdeszoner skall effektiviseras. Kortet skall ge möjligheter att sätta upp regler för lokaler med speciella krav, typ. utbildning inom brandskydd, laborationslokaler, kemikalieförråd, lokaler med djur etc. Under övergångsperiod till ny teknik skall kortet ha både dagens magnetremsa och Mifare 6 Delprojekt 5 - Betalfunktion, microbetalning Delprojektledare: Bobo Spetz Förstudien har visat att ett angeläget mervärde vid införande av ett Campuskort är att kontantbetalningen minimeras. Ett sådant system är mycket önskvärt i dagsläget och måste utvecklas inom en nära framtid. Idag transporteras ca 2,4 miljoner kr obevakat över Campus per år. Av dessa pengar kommer från ca 1,4 miljoner kr från copy/print och resterande från institutioners/enheters kontantförsäljning av kompendier m.m. För dagens förvaring av pengar ute på institutionerna samt redovisning av denna försäljning finns mycket att önska enligt Ekonomienheten. Denna kontanthantering behöver helt klart försvinna. Personalens säkerhet kan öka och minska rån- och förskingringsrisk. Ekonomienheten arbetar med frågan. Ett modernare och kontantlöst kopieringssystem har vid andra högskolor dessutom visat sig ge mycket lägre kopieringskostnader

17 Sid 17 (25) Kontanthantering vid print- och kopieringssystemet tas bort och ersätts med modernt kopieringssystem och externt betalningssystem (t.ex. via PayEx) Försäljning på institutioner bör endast förekomma via nedladdningsbara filer för självkopiering, via nytt kontantlöst betalsystem eller via servicecenters kassasystem. Rätt fakturering skall säkerställas med campuskortet av anställdas interna köp (t ex på servicecenter, tryckerier, ITS-butik, kemiförråd, restauranger och fik). 7 Provställning VVH Delprojekt 6 - Biblioteksfunktion Delprojektledare: Richard Borg, UB Universitetsbiblioteket ansvar för integration av lånekort Utvärdering Implementering Campus Umeå och resp. orter Slutrapport Flödesschema Schematisk beskrivning av flöde och funktion.

18 Sid 18 (25) 4.5 Milstenar 1 Produktförslag till styrgrupp Pilotinstallation Vårdvetarhuset Slutrapport Ekonomi 5.1 Ekonomihantering Godkända kostnader Godkända projektkostnader är kostnader som direkt går att hänföra till projektet, dvs. tillkommande kostnader som inte existerade innan projektet startade. Stödverksamhetens kostnader Kostnader för stödverksamhet på universitets-, fakultets-, förvaltnings-, institutions- och enhetsnivå är inte godkända kostnader. Det innebär att automatiskt bokförda påslag medfinansieras av respektive nivå. Medfinansiering sker enligt fastställda rutiner. 5.2 Budget INTÄKTER Totalt Anslag Bidrag Summa KOSTNADER Totalt Personalkostnader (PL) Personalkostnader Umu Lokalkostnader Övriga driftskostnader Räntekostnader Avskrivningar Summa SALDO Kommentarer till budgeten: I budget finns investeringar med för externa konsulter och inköp som är fakta och är kända idag. Osäkerhet finns i antal konsulttimmar om behov kommer att uppstå. Interna Umu anpassningar till befintliga källsystem (AD, LDAP, KK) ingår i investerings- och implementeringskostnaderna, se 6 - Kalkyl över framtida driftskostnader. Investeringar kommer med i budgetarbetet inför 2012 på respektive enhet, UB, LOK, US.

19 Sid 19 (25) 5.3 Ansvarig projektekonom Projektekonom E-post Mia Nordeman 5.4 Projektkonton för kostnader Projektkonton för kostnader Projektkonto Projektkonto V-het År Summa Utveckling av Campuskort : Utveckling av Campuskort :- TOTALT :- 5.5 Finansiering Projektkonton för finansiering Projektkonto Projektkonto V-het Kontotyp År Summa 91 Universitetsgemensamt Inst/motsv finansiering Extern finansiering : :- TOTALT :-

20 Sid 20 (25) 6 Kalkyl över framtida driftskostnader Förvaltningskostnader per år - campuskort Kapitalkostnad Projektkostnad Kortkostnad Systemadm/ personalkostnad Systemkostnad Summa kostnader Projektbudget Projektledare/teknisk projektledare Delprojektledare pers á 10% Investering Kr Information, webb med mera Hårdvara Resor, nätverk, studiebesök Utveckling, anpassning Möten Systemkostnad/ program Utbildning /support av personal Totalkostnad Kostnad för projektet kronor kapitalkostnad/år 5 år Utan ID avgår kr, ej medräknat i denna projektbudget

21 Sid 21 (25) Kostnads- och intäktsanalys Årliga Intäkter Befintliga kortsystem Campuskort Passerkort Bibliotekskort Kopieringskort Studentkort Summa Utan ID Med Id Vinst/förlust Total intäkt Årliga kostnader Befintliga kortsystem Campuskort Passerkort Bibliotekskort Kopieringskort Studentkort Summa Utan ID Med Id Vinst/förlust Total Kortkostnad Total Personalkostnad Total Systemkostnad ) 0 2) Total kostnad Investerings- och implementeringskostnader, engångskostnader gemensamt Campuskort Passerkort Bibliotekskort Kopieringskort Studentkort Summa Utan ID Med Id Vinst/förlust Total kortkostnad Total Utvecklingskostnad Total Investeringskostnad Total kostnad ) Integrerat passage- och inbrottslarmsystem 2) Lånekortsystemet är en mindre del inom bibliotekssystemet och svår att kostnadsberäkna.

22 Sid 22 (25) π 7 Kommunikationsplan Projektledare, Informationsenheten och Studentcentrum ansvarar för kommunikationsplan. Kommunikationsmål Aktivitet/kanal Tid Ansvarig Projektdeltagare Veta: Vad som pågår inom projektet. Hur det framskrider. Tidsplan. Känna: Delaktighet och engagemang Att man har möjlighet att påverka Göra: Bidra med idéer och förslag Möten E-post Sharepoint Kontinuerligt efter behov Projektledare Teknisk PL Alla anställda Veta: Att det blir ett campuskort och när. Vilka fördelar det leder till och hur det påverkar dem själva och våra studenter Projekthemsida (under Universitetsgemensamma projekt) Kontinuerligt efter behov Projektledare Känna: Entusiasm. Tycka: Att det är en bra idé Göra: Tala väl kom kortet. Använda det. Aktum Hösten 2011 nr 1 eller 2 samt inför införandet Nyheter för anställda Ev. webbannons på Anställdawebben som länkar till projekthemsidan (sv & eng) Administratörslista (när man vill nå administratörer eller annan specifik grupp vid institutionerna) Fakulteternas nyhetsbrev Vid olika etapper/beslutspunkter Vid projektstart och införande Vid behov Vid olika etapper/ beslutspunkter Anette Olofsson (Info) Anette Olofsson (Info) Best: projektledare Lägga ut: Anette Olofsson (Info) Ejvår Falck (Info) Fakultetsinformatörerna

23 Sid 23 (25) Chefer Veta: Känna till projektet och vad som förväntas av dem som chefer Göra: Informera sina medarbetare Chefsinfo Vid olika etapper/beslutspunkter Carina Dahlberg (Info) Studieadministratörer/ rektorer Veta: Att det blir ett campuskort och när. Vilka fördelar det leder till och hur det påverkar dem själva och våra studenter Känna: Entusiasm. Tycka: Att det är en bra idé Fakulteternas listor Studentcentrumbladet I övrigt, samma som för alla anställda (ovan) Vid projektstart och införande Fakultetsinformatörerna? Göra: Tala väl kom kortet. Använda det Lärare Nya studenter Befintliga studenter Veta: Att det blir ett campuskort och när. Vilka fördelar det leder till och hur det påverkar dem själva och våra studenter Känna: Entusiasm. Tycka: Att det är en bra idé Göra: Tala väl kom kortet. Använda det Veta: Vad Campuskort är och känna till vilka funktioner, service och tjänster som finns. Veta: Vad Campuskort är och känna till vilka funktioner, service och tjänster som finns, samt hur man får kortet Känna/tycka: att Umu erbjuder en bra tjänst, tar hand om mig som student Göra: skaffa kortet när det är dags Samma som för alla anställda (ovan) Välkomst brev från institutioner Vid projektstart och införande Vid olika etapper, ex. Beslutspunkter, testperiod, provställning etc. Samma som för alla anställda (ovan) Projektledare tillsammans med Studentcentrum Projekthemsida Kontinuerligt efter behov Projektledare Studentnytt Webbannons på Studentwebben som länkar till projekthemsidan Vid olika etapper/ beslutspunkter? Vid införande Annica Höglund (SC) Annica Höglund (SC) Folder/PDF, affisch Vid införande PL i samarbete med Print & Media Vertex (annons + reportage) Vid införande? PL i samarbete med Print & Media (layout)

SLUTRAPPORT. Förstudie Campuskort. Uppdragsgivare Universitetsdirektör Lars Lustig. Projektledare Områdeschef Karin Lundström

SLUTRAPPORT. Förstudie Campuskort. Uppdragsgivare Universitetsdirektör Lars Lustig. Projektledare Områdeschef Karin Lundström Sid 1 (12) SLUTRAPPORT Förstudie Campuskort Projektledare Områdeschef Uppdragsgivare Universitetsdirektör Lars Lustig Ansvarig organisatorisk enhet Org.kod: 7600 Namn: Universitetsservice Ledning Projekttid

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2015

Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2015 Rektor RAPPORT 2016-04-08 Dnr FS 1.6.2-671-16 Sid 1 (5) Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2015 Bakgrund Universitetets strategiska satsningar i projektform är av vikt för universitetets utveckling

Läs mer

PROJEKTPLAN. Införande av nya Ladok vid Umeå universitet. Uppdragsgivare Tf. bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson

PROJEKTPLAN. Införande av nya Ladok vid Umeå universitet. Uppdragsgivare Tf. bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson Sid 1 (18) Införande av nya Ladok vid Umeå universitet Projektledare Mikael Lindgren, Systemadministratör Uppdragsgivare Tf. bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson Ansvarig organisatorisk enhet Org.kod:

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0. Dokumentansvarig: Anders Söderholm 2013-03-26. Projektdirektiv

Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0. Dokumentansvarig: Anders Söderholm 2013-03-26. Projektdirektiv Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0 Dokumentansvarig: Datum Anders Söderholm 2013-03-26 Projektdirektiv Lokalisering 2016 Innehåll 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND 1 1.2 SYFTE 1 1.3 PROJEKTMÅL /EFFEKTMÅL

Läs mer

Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011

Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011 Dokumenttyp plan Sid 1 Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011 webbadress www.it.umu.se/projekt/mobilitet_pplan.pdf

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Identiteter, behörigheter och integrationer på Göteborgs universitet

Identiteter, behörigheter och integrationer på Göteborgs universitet Identiteter, behörigheter och integrationer på Göteborgs universitet Maximiliano Lubian IT-arkitekt Göteborgs universitet Bakgrund 2003 Central hantering av studenter (konto, roller och grupper) Central

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

PROJEKTPLAN. Utveckling och införande av ett intranät för Umeå universitet. Uppdragsgivare Rektor Lena Gustafsson

PROJEKTPLAN. Utveckling och införande av ett intranät för Umeå universitet. Uppdragsgivare Rektor Lena Gustafsson Sid 1 (40) Utveckling och införande av ett intranät för Umeå universitet Projektledare Ulrika Bergfors Kriström Uppdragsgivare Rektor Lena Gustafsson Ansvarig organisatorisk enhet Org.kod: 7508 Namn: Enheten

Läs mer

IDC. Effektiv administration av identiteter i flera system IDENTITY CONNECTOR PAS SECURITY ID-KORTTILLVERKNING TIDSSYSTEM HR-SYSTEM BESÖKSSYSTEM

IDC. Effektiv administration av identiteter i flera system IDENTITY CONNECTOR PAS SECURITY ID-KORTTILLVERKNING TIDSSYSTEM HR-SYSTEM BESÖKSSYSTEM ID-KORTTILLVERKNING HR-SYSTEM TIDSSYSTEM PS SECURITY Giltigt tom. 2015-12-31 BESÖKSSYSTEM LUNCHSYSTEM Lisa nder sson WEBBGRÄNSNITT SERVICESTTION Stockholm BIBLIOTEK PSSERSYSTEM BETLNINGR COPY-PRINT IDC

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

PROJEKTPLAN. Införande av studieavgifter vid Umeå universitet. Webbadress http://www.planering.umu.se/verksamhet/studieavgifter/ Projektnamn

PROJEKTPLAN. Införande av studieavgifter vid Umeå universitet. Webbadress http://www.planering.umu.se/verksamhet/studieavgifter/ Projektnamn Sid 1 (10) PROJEKTPLAN vid Umeå universitet Webbadress http://www.planering.umu.se/verksamhet/studieavgifter/ Projektnamn vid Umeå universitet Fastställt av Rektor Dokumentansvarig Dokumentidentitet Projektplan

Läs mer

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal Projektkontrakt Ny Studentportal Upprättad av: Version: Helen Holoch, STU 1.0 Anders Hallberg IT-avd Dokumentansvarig: Datum Malin Styrman, STU 2009-05-14 Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Implementera Google Apps vid UmU

Implementera Google Apps vid UmU Sid 1 Implementera Google Apps vid UmU Innehållsförteckning Innehåll 1 Direktivet... 2 2 Beskrivning... 2 2.1 Omfattning... 2 2.2 Målprioritering... 2 Förväntat resultat... 2 2.3 Tidplan... 2 2.4 Kostnad...

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum:

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektkontoret 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektdirektiv 2017-05-15 Projektägare Styrgruppens

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.2-329 Prorektor Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Delprojektledare: Torbjörn von Schantz Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-31

Läs mer

Rutiner för administration av organisationsförändringar i koncernvida IT-system.

Rutiner för administration av organisationsförändringar i koncernvida IT-system. IT-enheten Torbjörn Wiberg IT-chef Typ: Handläggningsordning Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig enhet: IT-enheten Område: Organisation Datum: 2009-04-07 Dnr: 100-1131-09 Sid 1 (5) Rutiner för administration

Läs mer

Projektplan e-beställning delprojekt 5. Projekt: Införande av e-beställning Delprojekt 5: Införande av nya beställningsrutiner och beställarstruktur

Projektplan e-beställning delprojekt 5. Projekt: Införande av e-beställning Delprojekt 5: Införande av nya beställningsrutiner och beställarstruktur IT-avdelningen/systemenheten 2013-10-11 Projektplan e-beställning delprojekt 5 Projekt: Införande av e-beställning Delprojekt 5: Införande av nya beställningsrutiner och beställarstruktur Projektledare:

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen

Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen 1(3) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3240 Exp. den: 2014-08-26/IA 1(3) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3240 Exp. den: 2014-08-26/IA Universitetsdirektören BESLUT Enligt sändlista Projekt för översyn av det administrativa

Läs mer

Projektplan. Koncernkatalog. Etapp 2

Projektplan. Koncernkatalog. Etapp 2 Projektplan Koncernkatalog Etapp 2 Uppdragsgivare: Torbjörn Wiberg Identitet: umuit-kk2-02 Dokumentansvarig: Magnus Andersson Version: 1.2 Dokumentstatus: Fastställd Versionsdatum: 2006-02-24 Versionshistorik

Läs mer

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund Projekt Flytt Rosenlund Projektledare Version Datum Christer Johanson 1.0 2015-07-06 Beställare Göteborgs universitet, områdena för Administrativt stöd och Verksamhetsstöd 2015-06-18 Sida 2 av 8 Innehåll

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder Umeå universitet Rektor Beslut Sammanträdesdatum dnr: UmU 300-318-12 Sid 1 (2) för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder Närvarande Lena Gustafsson

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 2

Läs mer

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Teknikprojekt i Strömstad och Tanum kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

Identity and Access Management på LU

Identity and Access Management på LU Identity and Access Management på LU Vem är jag? Eskil Swahn IT-arkitekt på Lunds universitet Funktionen IT-arkitektur Uppdrag ifrån universitetsledningen Omsätta verksamhetens krav i tekniska lösningar

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. PARAPLYPROJEKT FÖR MIUN:s PLANERINGSPROCESS. Fortsättningsprojekt; Implementering och Integration

UPPDRAGSBESKRIVNING. PARAPLYPROJEKT FÖR MIUN:s PLANERINGSPROCESS. Fortsättningsprojekt; Implementering och Integration UPPDRAGSBESKRIVNING PARAPLYPROJEKT FÖR MIUN:s PLANERINGSPROCESS Fortsättningsprojekt; Implementering och Integration 0 Innehåll Innehåll... 1 Förutsättningar... 2 Syfte och Mål... 2 Syfte... 2 Mål... 3

Läs mer

Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås

Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås 2017-09-12 Sida: 1 (15) Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås Projektplan 2017-09-12 Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor... 3 1.2 Utgåvehistorik

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Universitetsdirektören Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Projektledare: Martin Melkersson Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-24 1. Bakgrund och motiv Utredningarna

Läs mer

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper.

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper. Projektplan Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet Maria Eriksson 2013-05-02 Projektplan för projektet Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet 1. Basfakta Projektnamn Kommunikationsstrategi

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

PROJEKTPLAN. En lärosätessatsning på Indien. Uppdragsgivare Prorektor Anders Fällström

PROJEKTPLAN. En lärosätessatsning på Indien. Uppdragsgivare Prorektor Anders Fällström Sid 1 (16) En lärosätessatsning på Indien Projektledare Internationell koordinator Elin Ljungström Forskningsutredare Rupali Bhalerao Uppdragsgivare Prorektor Anders Fällström Ansvarig organisatorisk enhet

Läs mer

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn.

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. PROJEKDIREKTIV 1 (7) Projektnamn: Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. Delprojekt: transport av medier Planen för transport av medier är ett av sex delprojekt

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

SLUTRAPPORT. IT-strategiska insatser Uppdragsgivare Rektor Lena Gustafsson. Projektledare IT-samordnare Karoline Westerlund

SLUTRAPPORT. IT-strategiska insatser Uppdragsgivare Rektor Lena Gustafsson. Projektledare IT-samordnare Karoline Westerlund Sid 1 (17) SLUTRAPPORT IT-strategiska insatser 2010-2011 Projektledare IT-samordnare Karoline Westerlund Uppdragsgivare Rektor Lena Gustafsson Ansvarig organisatorisk enhet Org.kod: 7512 Namn: IT-enheten

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Huddinge kommun - första godkända utfärdare med kvalitetsmärket Svensk e- legitimation.

Huddinge kommun - första godkända utfärdare med kvalitetsmärket Svensk e- legitimation. Huddinge kommun - första godkända utfärdare med kvalitetsmärket Svensk e- legitimation. Kommunens vision Huddinge ska vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka

Läs mer

Förvaltningsplan för Selma

Förvaltningsplan för Selma Förvaltningsplan för Selma Dokumentnamn Förvaltningsplan för Selma Fastställt av Siv Olofsson Dokumentansvarig Ulf Pantzare Version 1,0 Datum 070516 Status Fastställd 1 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 042-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Windows 10 och molnet 2016

Windows 10 och molnet 2016 Windows 10 och molnet 2016 Administration av datorer och mobila enheter med Microsofts verktyg i molnet Projektplan Beslutad efter styrgruppsmöte. 1 Innehåll Innehållsförteckning Windows 10 och molnet

Läs mer

Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg

Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-04-26 Dnr PS 2012-0033 66 Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg Beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapporter från delprojekten 14 juni

Sammanfattning av uppföljningsrapporter från delprojekten 14 juni 1 (7) Sammanfattning av uppföljningsrapporter från delprojekten 14 juni 1. Statusläge Avtal för uttag från Axiell färdigställdes efter två månaders förhandling. Uttag nr 1 levereras från resp. system till

Läs mer

Pedagogisk användning av IKT vid. IKT-coach träff , Claire Englund

Pedagogisk användning av IKT vid. IKT-coach träff , Claire Englund Pedagogisk användning av IKT vid Umeå universitet Bakgrund Juni 2008 rektorsbeslut att införa Cambro som gemensam lärplattform för Umeå universitet September 2009 PingPong & First Class stängs Fyra institutioner

Läs mer

Handlingsplan för hösten 2017

Handlingsplan för hösten 2017 2017-07-06, uppdaterad 15 augusti Sida: 1 (5) Kommunikationsplan projekt samlokalisering Handlingsplan för hösten 2017 2017-07-06, uppdaterad 15 augusti Sida: 2 (5) Att göra När Innehåll Till Avsändare,

Läs mer

Projektplan för utvärderingen Kvalitet och Nytta 2018 REB beslut 7 juni 2017

Projektplan för utvärderingen Kvalitet och Nytta 2018 REB beslut 7 juni 2017 Planeringsavdelning BESLUT SLU ID: SLU ua 2017.1.1.2-1134 2017-05-23 Sändlista Projektplan för utvärderingen Kvalitet och Nytta 2018 REB beslut 7 juni 2017 Beslut Rektor beslutar att fastställa projektplan

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Titel: Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projekt: Nytt Intranät Idnr: Siffor Delprojekt: Eget projekt Idnr: Siffor Beställare: Projektledare: Kommunchef,

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

PROJEKTPLAN/ HUVUDPLAN

PROJEKTPLAN/ HUVUDPLAN Sid 1 PROJEKTPLAN/ HUVUDPLAN IT-strategiska insatser 2010-2011 (kopplad till handlingsplan) webbadress http://www.it.umu.se/projekt/ namn IT-strategiska insatser 2010-2011 Fastställt av Rektor Dokumentansvarig,

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR STRATEGI-, UTREDNINGS- OCH OMSTÄLLNINGSARBETET

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR STRATEGI-, UTREDNINGS- OCH OMSTÄLLNINGSARBETET INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR STRATEGI-, UTREDNINGS- OCH OMSTÄLLNINGSARBETET 2012 med anledning av framtagande av strategi för verksamhetens förutsättningar samt minskat takbelopp 2012 2015 och utredning

Läs mer

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140124 Möte projektgrupp

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet.

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet. 2012-08-27 Sidan 1 av 6 IT-säkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Diarie nummer Fastställd av IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/ processägare

Läs mer

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Samordnad varudistribution. ett klimatprojekt

Samordnad varudistribution. ett klimatprojekt Samordnad varudistribution ett klimatprojekt Mål med samordnad varudistribution Bidra till ett klimateffektivt samhälle Minst halvera koldioxidutsläpp vid kommunernas transporter Oförändrade eller sänkta

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Projektarbete. Innehåll

Projektarbete. Innehåll Projektarbete David Axelson-Fisk Verksamhetscontroller och projektledare Kyrkokansliet 1 06-11-19 Innehåll Projektbegreppet Projektmodellen Projektflödet Projektorganisationen Projektledaren Projektbeställaren

Läs mer

PROJEKTPLAN NY SIMHALL

PROJEKTPLAN NY SIMHALL ENKÖPINGS KOMMUN Vilhelm Backman/20120512 PROJEKTPLAN NY SIMHALL Ort och datum Ort och datum Enköping 2012- Enköping 2012- Beställare Beställarens ombud - Ansvarig NY SIMHALL Inledning... 2 Regler för

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365 2016 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Handläggningsordning för externa forskningsbidrag. Fastställd av rektor Dnr: FS Ekonomienheten

Handläggningsordning för externa forskningsbidrag. Fastställd av rektor Dnr: FS Ekonomienheten Handläggningsordning för externa forskningsbidrag Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-807-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning Rektor 2015-05-26

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer