SLUTRAPPORT. Förstudie Campuskort. Uppdragsgivare Universitetsdirektör Lars Lustig. Projektledare Områdeschef Karin Lundström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT. Förstudie Campuskort. Uppdragsgivare Universitetsdirektör Lars Lustig. Projektledare Områdeschef Karin Lundström"

Transkript

1 Sid 1 (12) SLUTRAPPORT Förstudie Campuskort Projektledare Områdeschef Uppdragsgivare Universitetsdirektör Lars Lustig Ansvarig organisatorisk enhet Org.kod: 7600 Namn: Universitetsservice Ledning Projekttid Start: Avslut: Faktiskt avslut: IT-projekt Ja Nej Projektwebb Saknas Granskad IT-chef (vid IT-projekt) Styrgrupp/uppdragsgivare Planeringsenheten Universitetsdirektör Version 1.0

2 Sid 2 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning Definitioner och förkortningar Beskrivning Syfte Bakgrund Resultat Projektmål Effektmål Produktmål Organisation Bemanning Uppdragsgivare Styrgrupp Projektledare Projektgrupp Genomförande Tidplan Beslutspunkter Etapper Milstenar Resurser Övriga kommentarer angående projektets genomförande Ekonomi Ekonomiskt utfall Kalkyl över eventuella framtida driftskostnader Erfarenheter från projektet Rektor beslutar Bilagor... 12

3 Sid 3 (12) 1 Inledning Multifunktionskort, ofta kallat campuskort, finns på ett stort antal lärosäten i Sverige och runt om i världen. Campusprojektet (projekt 22) i universitetsstyrelsens Handlingsplans förordade redan år 2006 att ett campuskort tas fram vid Umeå universitet. Intresset har sedan dess ökat och våra studenter efterfrågar alltmer en enklare korthantering på campus. En nyligen genomförd enkät av Umeå studentkår visade att ca 60 % av de svarande införande av ett multifunktionskort. Syftet med denna förstudie har varit att utreda frågan vidare och förbereda ett längre campuskortsprojekt genom att ta fram ytterligare planerings- och beslutsunderlag inför införandet av kortet. Förstudien har analyserat dagens förutsättningar för införande av kortet på universitetet, sammanställt förväntningar och krav från kortansvariga och intressenter och genomfört en ingående kostnadsanalys. Förstudien presenterar ett förslag på design av det nya kortsystemet, prioriterade funktioner, kortteknik samt övergripande projektupplägg. En preliminär flödesprocess för produktion av kortet finns också framtagen. Resultatet av projektet presenteras i en särskild resultatrapport (se bilaga 1) Under förstudien har erfarenhetsutbyte skett med andra lärosäten som utvecklar multifunktionskort, bland annat genom studiebesök och deltagande i konferenser inom ECCA (European Campus Card Association). Kontakter med leverantörer har även bidragit till ökad kunskap om dagens och morgondagens möjligheter. Förstudien har visat att det av flera anledningar finns skäl för att ett multifunktionskort införs på Umeå universitet. Om ett campuskortsystem implementeras kan det framöver användas som bas för access till en rad olika funktioner och tjänster vid universitetet. Kortet blir ett mycket praktiskt behörighet till flera servicetjänster på campus. De kan produceras och levereras ut i de nya servicecentren. 1.1 Definitioner och förkortningar Ord Förklaring ECCA (European Campus Card Association) RFID Internationell organisation med syfte att stödja EU-ländernas universitet och högskolor i arbetet med att införa och utveckla ett campuskort. Detta görs genom att utbyta information, utveckla europeiska standarder där det behövs och vara ett forum för utbyte mellan lärosäten och leverantörer, som har ett gemensamt intresse i campuskort. Läs mer på Radio Frequency Identifikation. En teknik som identifierar objekt via radiovågor. Det behövs ett objekt som bär på information (en s k tagg) och ett annat objekt som kan läsa av den här informationen (en RFID-läsare). Tekniken påminner om streckkoder med skillnaden att RFID-märkningen inte behöver sitta synligt.

4 Sid 4 (12) Mifare Follow-me-print en variant av RFID-lösning ett kopieringssystem där utskriften lagras i en follow-printkö och sedan går den till den multifunktionsskrivare du önskar. Efter identifikation med ett kort kan du skriva ut eller välja att ta bort dokumentet. 2 Beskrivning 2.1 Syfte Syftet med denna förstudie har varit att förbereda ett längre campuskortsprojekt genom att utreda frågan om införande av campuskort vid Umeå universitet och att ta fram ytterligare planerings- och beslutsunderlag inför införandet av kortet. 2.2 Bakgrund Multifunktionskort utvecklas idag på ett stort antal lärosäten i Sverige och andra delar av världen. Campusutredningen förordade redan år 2006 att ett Campuskort också utvecklas vid Umeå universitet. Intresset har sedan dess ökat och våra studenter efterfrågar alltmer en enklare korthantering. En genomförd enkät av Umeå Studentkår våren 2010 visade att ca 60 % av de svarande multifunktionskort. Dagens kortsystem på universitetet är gamla och innebär en lägre servicenivå för brukarna, men innebär även en riskhantering som uppmärksammats med kontantbetalning av studentkopieringen samt ett passersystem som snarast behöver uppgraderas. En större investering krävs idag för dessa system. Genom att samnyttja dessa investeringsresurser kan till en relativt låg kostnad ett gemensamt kortsystem byggas upp.

5 Sid 5 (12) 3 Resultat 3.1 Projektmål Effektmål EFFEKTMÅL Genomförande/resultat Nr. Mål Kunskapen om hur ett campuskort skulle kunna införas har ökat. Planerings- och beslutsunderlag finns framtagna inför kommande beslut om 1. Öka kunskapen och säkerheten inför beslut om införande av ett campuskort vid Umeå universitet. Ge ett bättre planerings- och beslutsunderlag inför ett kommande flerårigt Campusprojekt införande av campuskort på Umeå universitet. Se vidare resultatrapporten Förstudie Campuskort med bilagor för beskrivningar av campuskortsystemet, kostnader och införandeprocessen. Måluppfyllelse Helt Delvis Inte alls

6 Sid 6 (12) Produktmål PRODUKTMÅL Genomförande/resultat Nr. Mål Projektet lämnar följande förslag till åtgärder. För vidare information se bilaga Förstudierapport Campuskort : 1. Ett önskat förstudieresultat är ett beslutsunderlag för universitetsledningen inför införandet av Campuskortet vid Umeå universitet och inför de investeringar som behöver göras i kommande campuskortprojekt. Det ska föreslå prioriteringar och övergripande produktkrav för Campuskortet. Det ingår inte i förstudien att ta fram förslag på finansiering av campuskortprojekt och nödvändiga reinvesteringar Måluppfyllelse Helt Delvis Inte alls Projektet föreslår att beslut tas om införande av ett gemensamt campuskort för alla studenter och anställda vid Umeå universitet Systemet är en Umu-gemensam tjänst och en förvaltningsorganisation utses i projektet Projektet implementerar ett gemensamt campuskortsystem, vilket ger behörighet till passersystemet, lånesystemet på UB, copy/printsystem med follow-me-print, kontantlös betalfunktion, kårmedlemskap och studentförmåner Kortet utformas som id-kort med foto, namn, funktion, personnummer, samt namnteckning som skrivs på baksidan vid utlämnandet. Alla anställda och studenter på campus behöver ha kortet. Kortet införs stegvis med föreslagna funktioner. Det färdiga Campuskortsystemet föreslås bestå av ett kontaktlöst kort med RFID-teknik (Mifare) och tekniker som stödjer följande funktioner: - ett kontantlöst copy/printsystem med follow-me-print, - ett passerkortsystem med både Mifare-teknik och magnetremsa, - ett lånekortsystem med streckkod - återöverskrivningsbara loggor på kortet för studentförmåner (om studentkår beslutar så) - återöverskrivningsbar info om kårmedlemskap på kortet (om studentkår beslutar så) En enhetlig gemensam kortproduktionsprocess utvecklas med ingång via student-/anställdaportalen för beställning och produktion på utvalda servicecenter Nästa steg i projektet är att besluta om ytterligare användning av kortet på campus, liksom att fortsätta dialogen kring samarbete med externa kortleverantörer med nära koppling till studenter och anställda. Förstudien rekommenderar också att man fortsättningsvis utreder ett gemensamt follow-me-printsystem för alla anställda och ett nytt digitalt tentamenssystem. Planera långsiktig utveckling av systemet minst 5 års perspektiv. Gemensam budget för Campuskortsystemet för fortsatt kostnadseffektiv systemutveckling.

7 Sid 7 (12) Öka samarbetet över enhetsgränserna för ett Campuskortsystem av hög kvalité. Förvaltningsorganisation utses i projektet. Vårt förslag: - Systemägare: Universitetsservice - Campuskortansvarig - Förvaltningsgrupp för kvalitetssäkring och fortsatt utveckling: bl a IT-enheten, kortsystemansvariga enheter, Ladokansvarig, säkerhetschef. Förstudien föreslår att ett fortsatt samarbete sker inom ECCA och EECS för tillvaratagande av olika erfarenheter kring kortsystemuppbyggnad och för att öka kompatibilitet mellan kortsystem vid olika universitet. Ambitionen är att hitta standardlösningar som ska underlätta rörligheten för studenter i Europa. (ECCA= European Campus Card Association, EECS=European Education Connectivity Solution) 4 Organisation 4.1 Bemanning Uppdragsgivare Namn Funktion/motsv Lars Lustig Universitetsdirektör Styrgrupp Projektet har en styrgrupp Ja Nej Namn Org.enhet/motsv Funktion/motsv Siv Olofsson Universitetsledningen Ordförande, förvaltningschef Sören Berglund IT-enheten IT-chef Jan Gunillasson Universitetsbiblioteket IT-chef UB

8 Sid 8 (12) Nils Eriksson Samhällsvetenskapliga fakulteten utbildningsledare Oskar Söderberg Umeå Studentkår Vice ordförande Projektledare Namn, områdeschef, Universitetsservice Ledning Projektgrupp Projektet har en projektgrupp Ja Nej Namn Org.enhet/motsv Funktion/motsv Karoline Westerlund IT-enheten It-strateg Jörgen Sandström Lokalförsörjningsenheten säkerhetschef Bobo Spetz Universitetsservice områdeschef Erik Ångman Ladok, Studentcentrum områdeschef Richard Borg/Yngve Lundsten Universitetsbiblioteket bibliotekarie/biblioteksassistent Oskar Söderberg Umeå Studentkår vice ordförande, inform ansv Emilott Lantz NTK Studiesocialt NTK

9 Sid 9 (12) 5 Genomförande 5.1 Tidplan Start: Avslut: 5.2 Beslutspunkter BP Beskrivning Datum BP1 Rektor fastställer projektplanen BP2 Rektor fastställer slutrapporten 5.3 Etapper Nr Beskrivning Start Avslut 1 Projektplanering Omvärldsanalys - Omvärldsanalys och erfarenhetsutbyte m andra universitet Behovsanalys - Intressentanalys - Förväntningar och krav på ett Campuskort - Funktionsbeskrivningar av nuvarande kortfunktioner och system, samt integrering i Campuskortet Ett nytt Campuskort - prioriteringar - tekniklösning, kravspecifikation Ekonomi KI-analys Kostnadsprognos: - projekt- och produktutvecklingskostnader - driftskostnader Samordningsvinster: - Nyttoaspekter, samordningsvinster, mervärden av multifunktions-kort Införandeprocessen - Prioriterade kortfunktioner - Utvecklingssteg - Tidsplan för genomförande

10 Sid 10 (12) 5.4 Milstenar Nr Leverans Datum Måluppfyllelse 1 Resultatrapport Helt Delvis Inte alls 5.5 Resurser Funktion Namn Arbetstid Projektledare, Universitetsservice Ledning 50% arbetstid 5.6 Övriga kommentarer angående projektets genomförande Resultatet av förstudien presenteras i en resultatrapport som bifogas denna slutrapport. 6 Ekonomi 6.1 Ekonomiskt utfall Finansiärer Beslutade medel Förbrukade medel Universitetsgemensamt 250 tkr 250 tkr Medfinansiering Universitetsservice 150 tkr 113 tkr Totalt 400 tkr 380 tkr

11 Sid 11 (12) Resultaträkning per: Kommentarer till budgeten En fördjupad studie över kostnader för campuskortsystemet beslöts styrgruppen skulle genomföras, men inga konsulter användes, utan detta genomfördes med utökad arbetstid för projektledaren i samarbete med projektmedlemmar och andra universitet. Universitetservice kommer under slutet av 2010 att täcka upp projektkontot med intäkter via en omföring så att projektkontots resultat blir 0. 7 Kalkyl över eventuella framtida driftskostnader Se bilaga 2 Kostnadsanalys. 8 Erfarenheter från projektet Omvärldsbevakningen har visat att campuskortinförande är ett långsiktigt och omfattande arbete. Projektet är komplext och kräver gott samarbete i projektorganisationen och mycket förankringsarbete för att lyckas. I förstudien har ett gott samarbete etablerats i projektgruppen, vilket är en god grund för fortsatt utvecklingsarbete. Vi beräknar en implementering under 2 år och därefter följer ett fortsatt utvecklingsarbete inom verksamheten under ett par år för att uppnå en smidig och väl intrimmad kortprocess. Se vidare bilaga 1 Resultatrapporten. 9 Rektor beslutar Rektor beslutar att fastställa slutrapporten och avsluta projektet. Projektets förslag kommer att behandlas inom ramen för ordinarie budgetprocess.

12 Sid 12 (12) 10 Bilagor Bilaga 1 Resultatrapport Förstudierapport campuskort, i samband med projektavslutet läggs bilagorna i diariet.

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet UFV 2009/210 Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2009-02-06 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Syfte 4 Metoder 4 2.

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje ehälsa ehemtjänst i Norrtälje Förstudierapport Version 1.0 Sjukvårds- och omsorgskontoret Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets användning... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Referenser... 6 2 Sammanfattning...

Läs mer

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 UniLink-rapport 2009:5 Sammanfattning Under 2007 genomfördes en nationell undersökning om hur lärosätena i Sverige bedriver alumnverksamhet. Syftet var

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Professionell hantering av externa relationer

Professionell hantering av externa relationer Professionell hantering av externa relationer UniLink-rapport 2009:4 SAMMANFATTNING... 1 1 INLEDNING... 1 1.1 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) VAD ÄR DET?... 2 2 SYFTE OCH MÅL... 3 3 ORGANISATION...

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Projekt Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen Antaget av Beredninsgruppen 2011-XX-XX Dokumentinformation Dokumentnamn Projektnamn

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer