Projektplan. Koncernkatalog. Etapp 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Koncernkatalog. Etapp 2"

Transkript

1 Projektplan Koncernkatalog Etapp 2 Uppdragsgivare: Torbjörn Wiberg Identitet: umuit-kk2-02 Dokumentansvarig: Magnus Andersson Version: 1.2 Dokumentstatus: Fastställd Versionsdatum:

2 Versionshistorik Ver Datum Ändrad av Kommentar Magnus Andersson Upprättat utkast Magnus Andersson Bearbetat utkast Magnus Andersson Bearbetat utkast Magnus Andersson Bearbetning efter möte med uppdragsgivare Magnus Andersson Bearbetning Magnus Andersson Bearbetning efter möte Niklas Lundgren Magnus Andersson Bearbetning efter möte med biträdande projektledare Magnus Andersson Justering av tidplan och tider Magnus Andersson Godkänd och fastställd av uppdragsgivaren efter revidering av 2.7 Externa beroenden Magnus Andersson Justering efter ledningsgruppsmöte Magnus Andersson Justering efter ledningsgruppsmöte. DP 7 bortplockat samt ändring av namn och innehåll i DP 6. Tidjusteringar. Sid 1

3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE MÅL DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR PROJEKTBESKRIVNING OMFATTNING AVGRÄNSNING TIDPLAN KOSTNAD AVSLUTSKRITERIER PROJEKTAVVIKELSER EXTERNA BEROENDEN PROJEKTORGANISATION BESKRIVNING AV ANSVAR OCH RESURSER Uppdragsgivarens ansvar Ledningsgruppens ansvar Projektledarens ansvar Biträdande projektledarens ansvar Delprojektledarnas ansvar Projektdeltagares ansvar RESURSER Uppdragsgivare Ledningsgrupp Projektledare Biträdande projektledare Delprojektledare Projektdeltagare GENOMFÖRANDE DP1 - PROJEKTSTART DP2 - MODIFIKATION AV KONCERNKATALOGEN VER DP3 - ADMINISTRATIONSVERKTYG DP4 - ROLLER DP5 - DATA/INFORMATION DP6 - KK VER DP 8 - ORGANISATIONSVERKTYG DP 9 - POLICY DP 10 - INFORMATION DP 11 - UTBILDNING DP 12 - PROJEKTAVSLUT RAPPORTERING INTERNT EXTERNT SAMVERKAN INTRESSENTER KVALITETSGRANSKNING Sid 2

4 9 DOKUMENT RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS PROJEKTSTATISTIK BILAGEFÖRTECKNING Sid 3

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under 2004 påbörjades ett projekt vars syfte var att införa en Koncernkatalog vid Umeå universitet. Projektet indelades på grund av sin omfattning i olika etapper. Den första etappen avslutades i slutet av mars månad 2005 i samband med att den första versionen av Koncernkatalogen togs i drift. Den första etappen innefattade ett omfattande kartläggningsoch utredningsarbete angående arkitektur, teknik och dataflöden samt en utvecklings- och implementationsfas vilket resulterade i att den första versionen av Koncernkatalogen driftsattes i slutet av mars månad. Den första versionen av Koncernkatalogen innefattar alla aktiva studenter och anställda vid Umeå universitet. Uppgifter om dessa hämtas från de två huvudsakliga källsystemen, Primula och Ladok. Informationen om respektive individ är dock begränsad till identitetsrelaterade och organisationella uppgifter. För att kunna nyttja katalogen i ett vidare perspektiv är det i etapp 2 nödvändigt att utöka informationen om respektive individ, dels via import från andra källsystem, dels genom inmatning via ett administrativt gränssnitt. 1.2 Syfte Syftet med projektet är att vidareutveckla den existerande koncernkatalogen och därigenom skapa förutsättningar för: att göra kostnadsinbesparingar genom effektivisering och ökad centralisering av systemadministration. att höja informationskvalitén i våra datorsystem genom synkronisering av grundläggande person- och objektdata. en säker och rationell identitetshantering. att införa infratjänster som autentisering och auktorisation att införa nya tjänster och applikationer som personliga portaler 1.3 Mål Det övergripande målet med projektet är att vidareutveckla den nuvarande Koncernkatalogen genom att utöka informationsinnehållet och funktionaliteten. I etapp 2 är delmålen: att ha fastställt en policy för koncernkatalogen, som innefattar vilka system som metakatalogen ska omfatta, vilka krav som ställs på dessa, samt regler och riktlinjer för åtkomst till data i katalogen. att utveckla och implementera ett administrativt gränssnitt till koncernkatalogen för införande och editering av information på både individ och organisationell nivå. att utöka katalogens informationsmängd genom att dels hämta mer information från existerande källsystem, dels ansluta fler system till katalogen. att utreda och förbereda hantering av grupper i katalogen. Sid 4

6 1.4 Definitioner och förkortningar Accesskatalog/-er Utdrag ur katalogen som utformats speciellt för att tillhandahålla katalogtjänster till klienter i allmänhet eller till vissa klienter. Auktorisation Autentisering Identitet Katalog Administrationsverktyg Katalogtjänst Auktorisation är processen där ett objekts behörighet till en viss resurs, t.ex. att använda en applikation eller att utföra en viss operation, kontrolleras. Auktorisationen kan baseras på en mängd olika parametrar, t.ex. vilken roll objektet har i organisationen, autentiseringens styrka, policy. Autentisering är processen där en uppgiven identitet hos ett objekt kontrolleras. Objektets identitet kan prövas med: - något som objektet känner till, t.ex. ett lösenord. - något objektet har, t.ex. ett smart-card eller ett certifikat. - något objektet är, t.ex. fingeravtryck eller biometri. En identitet är ett namn och en bakgrund (historia) som kan knytas till en bestämd person. I tekniska system är en identitet ofta ett särskiljande namn (användarnamn) eller annan beteckning (anställnings-, kundnummer) som tilldelas en bestämd användare, oftast i kombination med ett lösenord. Data om personer, organisatoriska enheter och resurser. Ett gränssnitt för administration av identitets-, behörighetsoch resursdata i katalogen. Tjänst för access till katalogdata över t.ex. LDAP. Källsystem Ursprungssystem, t.ex. personalsystem, telefonisystem, e- postsystem etc., varifrån grundläggande katalogdata hämtas till och/eller synkroniseras med koncernkatalogen. LDAP Metakatalog Middleware Lightweight Directory Access Protocol. Ett protokoll som används för att slå upp katalogdata i en katalog. IT-system som överför data till katalogen från dess källsystem och som levererar katalogdata till övriga ITsystem i metakatalogstrukturen. Ett skikt av programvara mellan nätverket och applikationerna. Programvaran tillhandahåller tjänster som Sid 5

7 identifiering, autentisering, auktorisation, kataloger och säkerhet. SPOCP Simple POlicy Control Project. Ett policybaserat auktorisationssystem. 2 Projektbeskrivning 2.1 Omfattning Projektet omfattar en vidareutveckling av den existerande koncernkatalogen och tillhörande system, vilket innebär: Utveckling och införandet av ett administrationsverktyg. Utredning och införande av roller. Utökning av informationsmängden i den existerande katalogen. Framtagande av en policy för koncernkatalogen. Förutom ovanstående punkter innefattas även en utredning av hur grupper ska hanteras i koncernkatalogen samt utveckling av ett verktyg för hantering av den övergripande organisationsstrukturen. Projektet är omfattande och har därför indelats i ett flertal delprojekt som i sin tur kan vara indelat i olika aktiviteter. De olika delprojekten är: 1. Projektstart 2. Modifikation av koncernkatalogen ver 1 3. Administrationsverktyg 4. Roller 5. Data/Information 6. KK ver Organisationsverktyg 8. Policy 9. Information 10. Utbildning 11. Projektavslut I respektive delprojekt skall en delprojektplan upprättas av aktuell delprojektledare i samverkan med projektledaren. 2.2 Avgränsning Projektet ansvarar inte för införande av eller support till tjänster som nyttjar koncernkatalogen. Sid 6

8 2.3 Tidplan Projektstart: Projektavslut: För en mer detaljerad tidplan se bifogad tidplan. 2.4 Kostnad Ansvarig för respektive delprojekt skall i samband med att en delprojektplan upprättas uppskatta kostnaderna, d.v.s. tid och nödvändiga resurser för delprojektet. 2.5 Avslutskriterier Vid avslutning av respektive delprojekt skall delprojektledaren upprätta och överlämna en delprojektrapport till projektledaren. I samband med att projektet avslutas skall projektledaren upprätta en slutrapport som överlämnas till uppdragsgivaren. 2.6 Projektavvikelser Projektledaren får inte avvika från projektplanen utan att ha förankrat avvikelsen hos ledningsgruppen. Delprojektledare måste rapportera avvikelser från fastställd tidplan som omfattar mer än 20 % av fastslagen tid (h) till projektledaren. Önskemål och förslag om avvikelser/ändringar från fastslagen delprojektplan ska tillsammans med ett underlag, som innefattar beskrivning av och motivation till föreslagen ändring, lämnas till projektledaren. 2.7 Externa beroenden Projektet kommer att kunna påverkas av följande projekt och organisationer: Administrativ utveckling GÉANT2 JRA5 Internet 2 Ladok på webb SwAMI Terena Projektledarna ansvarar för att aktiviteter och händelser i ovanstående projekt och organisationer bevakas. Sid 7

9 3 Projektorganisation 3.1 Beskrivning av ansvar och resurser Projektet är organiserat med uppdragsgivare, ledningsgrupp, projektledare, biträdande projektledare, delprojektledare samt arbetsgrupper enligt nedanstående principiella figur: Uppdragsgivare Ledningsgrupp Projektledare Biträdande projektledare Delprojektledare Delprojektledare Delprojektledare Arbetsgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupp Uppdragsgivarens ansvar Uppdragsgivaren är ordförande i projektets ledningsgrupp Ledningsgruppens ansvar Ledningsgruppen är ett beslutsfattande organ som ansvarar för att det finns tydliga direktiv att följa och ska godkänna delprojektplaner innan delprojekten startar. Ledningsgruppen kommer att sammanträda på fastställda tidpunkter och vid brådskande ärenden ska projektledaren sammankalla gruppen och föredra ärendet Projektledarens ansvar Projektledaren ansvarar för övergripande planering och styrning av projektet. Inom ramen för detta ska projektledaren: upprätta en projektplan. föreslå och/eller utse delprojektledare och projektdeltagare i samarbete med ledningsgruppen. leda och samordna arbetet i projektet, informera och motivera. rapportera till uppdragsgivare och intressenter. Sid 8

10 sammankalla till och leda projektmöten. rapportera större avvikelser samt föreslå korrigeringar. vidta lämpliga åtgärder vid störningar i projektet. ansvara för dokumentation av projektet Biträdande projektledarens ansvar Biträdande projektledare skall bistå projektledaren samt ansvarar för att koordinera och samordna delprojekt 3-8 så att resurserna inom dessa utnyttjas till fullo. Inom ramen för detta ska den biträdande projektledaren: Ta emot och följa upp veckorapporter från delprojektledare. Månadsvis sammanställa vilken tid som lagts ned på respektive delprojekt Delprojektledarnas ansvar Delprojektledarna ansvarar för att i samverkan med projektledaren planera, genomföra och följa upp respektive delprojekt. Inom ramen för detta ansvar ska projektledaren: tillsammans med projektledarna upprätta en delprojektplan. leda och samordna arbetet i delprojektet. rapportera till biträdande projektledaren. sammankalla till och leda delprojektmöten. rapportera avvikelser samt föreslå korrigeringar. ansvara för dokumentation av delprojektet. upprätta en delprojektrapport Projektdeltagares ansvar Projektdeltagarna ingår i en eller flera arbetsgrupper och ska utifrån projektplan och delprojektplan/-er utföra inplanerat arbete. Det ligger på projektdeltagarnas ansvar att rapportera avvikelser från delprojektplan samt föreslå korrigeringar. 3.2 Resurser Uppdragsgivare Torbjörn Wiberg, IT-chef vid Umeå universitet är uppdragsgivare Ledningsgrupp Torbjörn Wiberg Magnus Andersson Roland Hedberg Magnus Söderlund Niklas Lundgren IT-enheten IT-enheten IT-enheten UMDAC UMDAC Projektledare Magnus Andersson, IT-enheten, är av uppdragsgivaren utsedd till projektledare. Sid 9

11 3.2.4 Biträdande projektledare Magnus Söderlund, UMDAC, är av uppdragsgivaren utsedd till biträdande projektledare Delprojektledare Projektledaren har utsett följande delprojektledare: Delprojekt DP1 Projektstart DP2 - Modifikation av KK ver 1 DP3 - Administrationsverktyg DP4 Roller DP5 - Data/Information DP6 KK ver 2.1 DP8 Organisationsverktyg DP9 Policy DP10 Information DP11 Utbildning DP12 Projektavslut Delprojektledare Magnus Andersson, IT-enheten Roland Hedberg, IT-enheten Tommy Larsson, UMDAC Magnus Söderlund, UMDAC Håkan Gustafsson, UMDAC Magnus Jonsson, UMDAC Annica Scott, UMDAC Magnus Andersson, IT-enheten Magnus Andersson, IT-enheten Magnus Andersson, IT-enheten Magnus Andersson, IT-enheten Projektdeltagare Delprojektledarna kommer tillsammans med projektledarna att utse de personer som deltar i projektet. Antalet personer kommer att hållas litet och kompetensprofilen kommer att styra urvalet. Sid 10

12 4 Genomförande Projektet är indelat i 12 delprojekt som i sin tur i kan vara indelade i olika aktiviteter. Delprojektplaner ska utvecklas av delprojektledarna i samverkan med projektledarna och ska ha godkänts av uppdragsgivaren innan delprojekten startar. Vid avslutning av delprojekten skall en delprojektrapport upprättas för respektive delprojekt. 4.1 DP1 - Projektstart Delprojektet innefattar framtagande och fastställande av projektplan, planering av arbetet samt urval och kontakt med projektdeltagare. Projektplanen ska förankras hos uppdragsgivaren. Projektledaren Deltagare: Uppdragsgivaren Projektledaren Biträdande projektledaren Projektkoordinator från UMDAC Tid: Projektplan 4.2 DP2 - Modifikation av koncernkatalogen ver 1 Delprojektet omfattar modifikation, uppgraderingar och buggrättningar av koncernkatalogen version 1 vilket innefattar: Införande, test och driftsättning av ny version av metakatalogverktyget UDS/Open Metadir. Schemaändringar enligt specifikationen för noredu*1.4. Införandet, test och driftsättning av tjänst för att skapa unika objektidentiteter och i samband med detta skall identitetsskapandet för individer flyttas från KDB till tjänsten. Revision av koncerndatabasen. Översyn av kopplingar till källsystemen Ladok och Primula. Införande, test och driftsättning av tjänst för ändring av centrala användarnamn. Roland Hedberg Deltagare: Av delprojektledaren utsedda projektdeltagare Tid: Modifierad och uppdaterad koncernkatalog, delprojektrapport. Sid 11

13 4.3 DP3 - Administrationsverktyg Delprojektet innefattar utveckling och införande av ett administrationsverktyg för editering av katalogdata i koncerndatabasen. Verktyget skall vara portalbaserat och förutom införandet av själva applikationen ska arbetet inom delprojektet fokuseras på följande aktiviteter: Organisatoriska underavdelningar och employees Inom aktiviteten skall en lösning där institutioner och enheter kan skapa underliggande avdelningar och fördela personal till dessa tas fram. Det skall också vara möjligt att lägga till individer som betraktas som en i personalen men inte uppbär lön vid Umeå universitet, s.k. employees, till sin personallista. Organisationsrelaterad information Inom denna aktivitet skall en lösning som möjliggör införande och editering av information rörande organisatoriska enheter, t.ex. adress, telefon, faxnummer m m, tas fram. Individrelaterad information Inom denna aktivitet skall en lösning som möjliggör införande och editering av information rörande enskilda individer tas fram. Roller I denna aktivitet ska funktionalitet för att införa olika typer av roller i katalogen utvecklas. Arbetet med detta ska utgå från det underlag för införande av roller som tas fram i delprojekt 4 Roller. Delprojektet ska efter respektive aktivitet leverera ny funktionalitet av verktyget till driftmiljön. Tommy Larsson, UMDAC Deltagare: Projektledaren Biträdande projektledare Av delprojektledaren utsedda projektdeltagare Tid: Administrationsverktyg till koncerndatabas. Delprojektrapport. Sid 12

14 4.4 DP4 - Roller Delprojektet innefattar dels en utredning kring rollbegreppet och dels framtagandet av ett underlag för ett införande av roller i delprojekt 3. Magnus Söderlund, UMDAC Deltagare: Uppdragsgivaren Av delprojektledaren utsedda projektdeltagare Tid: Implementationsplan för roller. Delprojektrapport. 4.5 DP5 - Data/Information Delprojektet är fokuserat på att utöka informationsmängden i koncernkatalogen. Arbetet innefattar dels en utredning och dels ett införande av: - Kursinformation från Ladok - Telefonuppgifter från universitetets telesystem. - E-postadresser från universitetets e-postservrar Håkan Gustafsson, UMDAC Deltagare: Projektledaren Biträdande projektledare Av delprojektledaren utsedda projektdeltagare Tid: Utökad informationsmängd i koncernkatalogen. Delprojektrapport Sid 13

15 4.6 DP6 - KK ver 2.1 Målsättningen med version 2.1 är att utöka katalogens informationsmängd för att kunna införa s.k. "white pages" information. Till skillnad mot tidigare versioner kommer information nu även att erhållas från katalogens administrationsverktyg. Huvuddelen av den information som ska vara möjlig att föra in i ver 2.1 kommer att vara knuten till redan existerande objekt, dvs. individer och organisationer. Exempel på sådan information är telefonnummer, e-postadresser och roller. Det kommer dock även att föras in nya typer av objekt, t.ex. kurser från Ladok. Arbetet med driftsättningen kommer att innefatta anpassning och justering av: KDB RDF-grafer Adaptrar LDAP-schema Tester Delprojektets huvudmål är att samordna och ansvara för det praktiska arbetet med driftsättningen av version 2.1 av Koncernkatalogen. Förutom detta ska delprojektet också utreda och ta fram en lösning för hur titlar ska införas och hanteras i koncernkatalogen. De erfarenheter som erhållits under tidigare driftsättningar och i samband med driftsättningen av ver 2.1 ska dokumenteras så att de kan nyttjas som rutiner och riktlinjer vid framtida uppdateringar och driftsättningar av katalogen. Delprojektledaren ska tillsammans med biträdande projektledare ta fram en delprojektplan där arbetet inom delprojektet struktureras och planeras. Magnus Jonsson, UMDAC. Deltagare: Biträdande projektledare Roland Hedberg, IT-enheten Av delprojektledaren utsedda projektdeltagare Tid: Koncernkatalogen ver 2.1 driftsatt. Dokumenterade rutiner och riktlinjer för driftsättning. Delprojektrapport. Sid 14

16 4.7 DP 8 - Organisationsverktyg Delprojektet skall utveckla och implementera en applikation för hantering av katalogens organisationsstruktur. Applikationen ska hantera den övre delen av organisationsträdet, d.v.s. de organisatoriska enheter där det krävs ett formellt beslut för ett inrättande, från toppen ned till institutions- och enhetsnivå. Den färdiga applikationen ska kunna hanteras av 2-3 personer på central nivå som utifrån formella beslutsunderlag ansvarar för att den övre delen av organisationsträdet är korrekt. Annica Scott Deltagare: Av delprojektledaren utsedda projektdeltagare Tid: Applikation för hantering av organisationsstruktur. Delprojektrapport. 4.8 DP 9 - Policy Delprojektet innefattar framtagandet av en policy för koncernkatalogen, som ska beskriva vilka system som metakatalogen omfattar, vilka krav som ställs på dessa samt regler och riktlinjer för tillgång till katalogens data. Projektledaren Deltagare: Ledningsgrupp Tid: Policydokument för koncernkatalogen 4.9 DP 10 - Information Information, intern marknadsföring samt kommunikation om projektet och koncernkatalogen. Projektledaren Deltagare: Åsa Nordström, IT-enheten Tid: Informationsplan, webbplats Sid 15

17 4.10 DP 11 - Utbildning Kartläggning av utbildningsbehov samt genomförande av eventuell utbildning av slutanvändare och systemägare. Projektledaren Deltagare: Åsa Nordström, IT-enheten Personal från Supportgruppen, UMDAC Tid: Utbildningar, utbildningsmaterial, delprojektrapport DP 12 - Projektavslut Projektet utvärderas och avslutas. Projektledaren Deltagare: Biträdande projektledare. Delprojektledare. Tid: Slutrapport 5 Rapportering 5.1 Internt Rapporteringen inom projektet kommer att ske i samband med kontinuerliga avstämningsmöten med projektledarna och delprojektledarna. Dessa möten kommer att hållas var tredje vecka. För respektive delprojekt ska rapportering ske i form av en skriftlig veckorapport som upprättas delprojektledaren. Veckorapporten ska vara utformad efter en i projektet fastställd mall och ska innehålla: en kort beskrivning av det arbete som utförts under den gångna veckan. en redogörelse för hur mycket tid som lagts ned på respektive delfas under veckan. en beskrivning av eventuella problem och risker som identifierats. Respektive delprojektledare ansvarar för att veckorapporten sammanställs och, i normalfallet, skickas till biträdande projektledare senast första arbetsdag efter aktuell vecka. Sid 16

18 5.2 Externt Under projektets gång kommer en kontinuerlig rapportering av projektets framskridande att ske på: Förutom denna information bör även följande personer och grupper informeras i form av möten eller utskick: Universitetsledning Dekaner Chefer vid universitetsförvaltningen Systemägare och systemadministratörer vid institutioner/enheter IT-ansvariga vid institutioner/enheter 6 Samverkan Under projektet skall samverkan ske med såväl internationella som nationella projekt och organisationer samt lokala systemägare och övriga intressenter. I delprojektet Information kommer lämpliga samverkansorgan att identifieras och definieras. 7 Intressenter Förutom de personer och enheter som ingår i projektet kommer det även att beröra och påverka ett stort antal personer, grupper och enheter. I delprojektet Information kommer dessa att identifieras och innefattas i den informationsplan som där ska upprättas. 8 Kvalitetsgranskning Projektet ledningsgrupp kommer att utse en kvalitetsgranskare av projektet. Denne ska kontinuerligt kontrollera att fastställda planer följs, samt granska de dokument som tas fram under projektet. Kvalitetsgranskaren ska rapportera till projektledarna och respektive delprojektledare. 9 Dokument Följande dokument ligger till grund för projektet: ROI-kalkyl 10 Risk- och sårbarhetsanalys Följande risker och sårbarheter har identifierats: Den totala kostnaden för projektet samt det kommande systemet är i startskedet inte överblickbar. Projektet innefattar ett par nyckelpersoner som är delaktiga i ett flertal moment. Sid 17

19 Den interna kompetensen kring området är god men begränsad till ett fåtal personer. Projektet är indelat i ett flertal delprojekt där det förekommer beroenden mellan några av dem. Det finns endast ett fåtal liknande projekt på nationell och internationell nivå som kan fungera som förebild. 11 Projektstatistik Deltagarna i projektet ska redovisa nedlagd arbetstid i projektet. Tiden rapporteras mot de planerade delprojekten. 12 Bilageförteckning Bilaga 1 Tidplan Sid 18

Rutiner för administration av organisationsförändringar i koncernvida IT-system.

Rutiner för administration av organisationsförändringar i koncernvida IT-system. IT-enheten Torbjörn Wiberg IT-chef Typ: Handläggningsordning Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig enhet: IT-enheten Område: Organisation Datum: 2009-04-07 Dnr: 100-1131-09 Sid 1 (5) Rutiner för administration

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

webbadress Projektnamn Fastställtt av Datum

webbadress Projektnamn Fastställtt av Datum webbadress Projektnamn KKADSync Fastställtt av Dokumentansvarig Dokumentidentitet Version 1.1 Datum 2011-05-17 Status Utkast Sid 2 (8) Dokumenthistorik Version 1.0 1.1 Datum 2011-04-0 Ändrad av 2011-05-17

Läs mer

Slutrapport Central licenshantering

Slutrapport Central licenshantering Slutrapport Central licenshantering Författare: Ida Francke Datum: 2011-06-30 Innehåll Bakgrund... 2 Måluppfyllelse... 2 Kvarstående punkter... 3 Organisation... 4 Tidplan/Resursåtgång... 4 Tid... 4 Budget...

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3 - strategiska frågor inom Ladok3 Sida 2 av 9 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2011-05-26 Daniel Lind Utkast 0.2 2011-05-30 Daniel Lind Synpunkter från Catherine 0.3 2011-06-16 Daniel

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 042-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal Projektkontrakt Ny Studentportal Upprättad av: Version: Helen Holoch, STU 1.0 Anders Hallberg IT-avd Dokumentansvarig: Datum Malin Styrman, STU 2009-05-14 Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 048-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektdirektiv. AD-Data

Projektdirektiv. AD-Data Projektdirektiv AD-Data 2013-09-04 Innehåll Revisionsinformation... 3 Målbeskrivning... 3 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Mål... 4 Avgränsningar... 4 Etapper... 5 Budget... 5 Organisation... 5 Projektorganisation...

Läs mer

Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011

Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011 Dokumenttyp plan Sid 1 Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011 webbadress www.it.umu.se/projekt/mobilitet_pplan.pdf

Läs mer

PROJEKTPLAN. Införande av VO-plattformen Sakai

PROJEKTPLAN. Införande av VO-plattformen Sakai PROJEKTPLAN Införande av VO-plattformen Sakai webbadress http://www8.umu.se/it/umu_internt/voplattform/ Projektnamn Införande av VO-plattformen Sakai Fastställt av Dokumentansvarig Daniel Lind Dokumentidentitet

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Identity and Access Management på LU

Identity and Access Management på LU Identity and Access Management på LU Vem är jag? Eskil Swahn IT-arkitekt på Lunds universitet Funktionen IT-arkitektur Uppdrag ifrån universitetsledningen Omsätta verksamhetens krav i tekniska lösningar

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Att bli hälften vid Umeå universitet

Att bli hälften vid Umeå universitet Dnr UmU 300-3441-08 PROJEKTPLAN Att bli hälften vid Umeå universitet Om uppdraget att ta fram en handlingsplan för ökning av andelen kvinnliga professorer Innehållsförteckning 1 DIREKTIVET... 3 2 BESKRIVNING...

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

Implementera Google Apps vid UmU

Implementera Google Apps vid UmU Sid 1 Implementera Google Apps vid UmU Innehållsförteckning Innehåll 1 Direktivet... 2 2 Beskrivning... 2 2.1 Omfattning... 2 2.2 Målprioritering... 2 Förväntat resultat... 2 2.3 Tidplan... 2 2.4 Kostnad...

Läs mer

Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er

Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er Vägledning Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er Vägledning för arbetet med förvaltningsgemensamma specifikationer RAFGS1D20150815 Kontakta oss Information om arbetet med FGS:er hittar du på vår webbplats:

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy HSA Anslutningsavtal HSA-policy Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Översikt... 6 1.2. Terminologi...

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Förvaltningsplan för Selma

Förvaltningsplan för Selma Förvaltningsplan för Selma Dokumentnamn Förvaltningsplan för Selma Fastställt av Siv Olofsson Dokumentansvarig Ulf Pantzare Version 1,0 Datum 070516 Status Fastställd 1 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Bolagsstyrelse ** Styrgrupp

Bolagsstyrelse ** Styrgrupp Organisation under planoch byggperioden Prtojektgrupper Bolagsstyrelse ** Medlemmar IFK Strömsund Projektledare Styrgrupp *** IFK Strömsund HS Sektioner Referensgrupp * Övriga huvudintressenter Idrottsverksamhet

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd och mikrobiologi utvecklas

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 6 17.2.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Mats Perämaa Finanschef Conny Nyholm

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Linda Sörensen, projektledare AKTIVITETSPLAN 2013-12-02. 1 Dnr 665-13 Bilaga 1. Linda Sörensen. Klart. Klart Klart.

HÖGSKOLAN I BORÅS Linda Sörensen, projektledare AKTIVITETSPLAN 2013-12-02. 1 Dnr 665-13 Bilaga 1. Linda Sörensen. Klart. Klart Klart. Fas 3 - Implementering ny organisation Projektstyrning Etablera projektorganisation för fas 3 Utforma principer för bemanning Implementeringsgrupp Boka erforderliga möten Definiera roller och ansvar Beställargrupp

Läs mer

Detaljering av vald lösning

Detaljering av vald lösning Detaljering av vald lösning Projektnamn: Säker roll- och behörighetsidentifikation Fastställt av: Lars Eriksson Dokumentansvarig Bo-Gunnar Johansson Dokumentidentitet Detaljering/pilot Version 1.3 Datum

Läs mer

Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre

Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre 1 (13) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

2-faktor autentisering

2-faktor autentisering 2-faktor autentisering Projektplan och teknik som vi har börjat tittat på Målet med projektet Genomför en kartläggning ang. vad som används rörande 2-faktor autentisering på svenska lärosäten. Gör en teknisk

Läs mer

Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33

Läs mer

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Universitetsdirektören Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Projektledare: Martin Melkersson Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-24 1. Bakgrund och motiv Utredningarna

Läs mer

Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08

Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08 1 (6) Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08 Projektledare: Cecilia Wolkert, verksamhetscontroller, Avd. för infrastruktur Uppdragsgivare: Göran Ståhl, vicerektor, rådet för fortlöpande miljöanalys

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten PROJEKTDIREKTIV Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten webbadress - Projektnamn Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Administrativa roller - Plan för införande och förvaltning

Administrativa roller - Plan för införande och förvaltning Administrativa roller Plan för införande och förvaltning Linda Lundberg, Ledningskansliet planering och uppföljning Bilaga till universitetsdirektörens beslut 2011-04-07 Dnr SLU ua Fe.2011.1.1-1132 Administrativa

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin TEKNISK RAPPORT 1(6) Inledning Denna rapport är en del av examinationen i kursen 2C1224 Projektstyrning. Rapporten är resultatet av en intervju med projektledaren Henry Frödesjö på Fortum Generation AB.

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

IZatrineholms kommun '\

IZatrineholms kommun '\ IZatrineholms kommun '\ NÄRINGSLIV OCH TILLVÄXT Näringslivschef Conny Petrén Kommunstyrelsens handling nr 28/2009 1 (6) Projektdirektiv för Projektet Katrineholms logistikcentrum, KLC Version 1, Antagen

Läs mer

Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen

Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen 1(3) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3240 Exp. den: 2014-08-26/IA 1(3) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3240 Exp. den: 2014-08-26/IA Universitetsdirektören BESLUT Enligt sändlista Projekt för översyn av det administrativa

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun PROJEKTPLAN 1(8) 2016-06-02 KS 2015/0490 Handläggare, titel, telefon Per Grundtman, projektledare 011-15 19 69 Projektplan Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun Ändringshantering Version

Läs mer

PROJEKTPLAN NY SIMHALL

PROJEKTPLAN NY SIMHALL ENKÖPINGS KOMMUN Vilhelm Backman/20120512 PROJEKTPLAN NY SIMHALL Ort och datum Ort och datum Enköping 2012- Enköping 2012- Beställare Beställarens ombud - Ansvarig NY SIMHALL Inledning... 2 Regler för

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (7) PM 2011-08-22 Stefan Nordin, Planeringsenheten Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större IT-projekt som pågår inom universitetet. Dokumentet

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

PROJEKTPLAN. Enterprise architecture (EA) En verksamhetsövergripande arkitektur

PROJEKTPLAN. Enterprise architecture (EA) En verksamhetsövergripande arkitektur Sid 1 PROJEKTPLAN Enterprise architecture (EA) En verksamhetsövergripande arkitektur webbadress http://www.it.umu.se/projekt/ namn Enterprise architecture Fastställt av Dokumentansvarig Dokumentidentitet

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Plan för riskhantering

Plan för riskhantering Sida 1 (10) Dokumentnamn P0-SD-5007 Ansvarig part Konstruktör Christoffer Hultkrantz Version 1.2 Versionsdatum 2016-05-09 Plan för riskhantering Projektledning/Risker Fördjupande dokument UNDER ARBETE

Läs mer

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK)

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) [Organisation som Ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation Blankett Rapport Namn Datum Version Ansvarig utgivare

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad

NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad Kvalitetsarbete förbättrade leveranstidshållning -och kortade leveranstiderna -och minskade stressen För att vara konkurrenskraftig måste man klara av både korta

Läs mer

Mälardalens. M högskola 2012-05-07. Beställare: Projektledare: Dnr: Elin S Olander 1.1-590/11 ... 4. Mälardalens högskola Projektbeställning

Mälardalens. M högskola 2012-05-07. Beställare: Projektledare: Dnr: Elin S Olander 1.1-590/11 ... 4. Mälardalens högskola Projektbeställning Mälardalens M högskola 01-05-07 PROJEKTBESTÄLLNING Administrativ översyn Beställare: Projektledare: Dnr: Styrgruppen i projektet administrativ översyn 1.1-590/11 Innehållsförteckning 1 Projektets syfte...

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Dnr UFV 2014/1307 Riktlinjer för informationssäkerhet Fastställda av Säkerhetschef 2014-10-28 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering av riktlinjerna 4 3 Definitioner

Läs mer

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 1(17) Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 2(17) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Inledning... 3 3 Webbformulär för metadata... 3 3.1 Översikt...

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer