Riskhantering i processen Investera och reinvestera transportsystemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskhantering i processen Investera och reinvestera transportsystemet"

Transkript

1 RUTINBESKRIVNING 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Håkansson, Mats TDOK 2011:12 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Investering Dokumenttitel Riskhantering i processen Investera och reinvestera transportsystemet 1 Syfte Syftet med denna rutin är att genom ett enhetligt arbetssätt för riskhantering skapa förutsättningar för samtliga projekt, delprojekt, distrikt och verksamhetsområdesledningar inom VO Investering och VO Stora projekt, att jobba med riskhantering som ett stöd för effektiv projektverksamhet inom ramen för processen Investera och reinvestera transportsystemet. Rutinen ska bidra till god hushållning med statens resurser och säkerställa att vi möter gällande krav på riskhantering och intern styrning och kontroll. 2 Omfattning Denna rutin gäller inom ramen för processen Investera och reinvestera transportsystemet vad avser styrning, genomförande och uppföljning av investeringsprojekt. Alla investeringsprojekt ska identifiera, analysera, utvärdera, behandla, följa upp, rapportera och överlämna alla sina risker enligt denna rutin. Alla aktiviteter för styrning och uppföljning rörande riskhantering i investeringsprojekt ska utgå från denna rutin. Rutinen riktar sig till all personal, intern och extern, som medverkar i och förväntas bidra till hanteringen av risker i investeringsprojekt. Rutinen omfattar hanteringen av risker i investeringsprojekt, undantaget så kallade Indexrelaterade risker, vilka hanteras i enlighet med separat rutin. 3 Definitioner och förkortningar Tillämpliga definitioner och förkortningar återfinns i Trafikverkets definitionslista samt TDOK 2010:18. 4 Ansvar och kompetens Ansvarig för processen investera och reinvestera transportsystemet godkänner denna rutin och fastställer erforderliga uppdateringar, med utgångspunkt i gällande Trafikverkets föreskrift samt strategi och styrande kriterier för riskhantering. Därefter beslutar respektive VO de verksamhetsområdesanpassade risk- och eskaleringskriterier som ska användas. Rutinen godkänns först efter samråd med chefen för Ekonomi och Styrning. Förändringsförslag som berör rutinen ska ställas till förvaltaren. Förvaltaren för processen Investera och reinvestera transportsystemet är ansvarig för att underhålla stödjande dokument samt tillgängliggöra adekvat utbildning till de personer som ska delta i riskhanteringsprocessen både i investeringsprojekt och i linjefunktioner för styrning och uppföljning av investeringsprojekt. Cheferna för Investering och Stora projekt är ansvariga för sitt verksamhetsområdes risker och samlade riskexponering samt att: denna rutin implementeras i samtliga investeringsprojekt personal som ska delta i riskhanteringsprocessen har en adekvat utbildning

2 RUTINBESKRIVNING 2 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Håkansson, Mats TDOK 2011:12 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Investering Dokumenttitel Riskhantering i processen Investera och reinvestera transportsystemet chefer och projektledare inom verksamhetsområdet delges omvärlds- och verksamhetsrisker identifierade på verksamhetsområdesnivå chefer och projektledare inkluderar riskhantering i uppdragsspecifikationer och projektrevisioner risker som rapporteras från chefer och projektledare, aggregeras på verksamhetsområdesnivå, följs upp och vid behov rapporteras vidare till högre nivå enligt ordinarie rutiner. Projektchef/projektledare samt ansvariga chefer i linjen är ansvariga för sitt distrikts/projekts risker och samlade riskexponering samt att: etablera och underhålla en riskhanteringsprocess engagera interna intressenter samt entreprenörer och andra externa parter på lämpligt vis i riskhanteringsprocessen fortlöpande identifiera risker kopplade till distriktet/projektet risker tilldelas riskägare risker fortlöpande analyseras, utvärderas, behandlas, följs upp och rapporteras 5 Ingående aktiviteter/uppgifter Trafikverkets riskhantering regleras i TDOK 2010:18 Trafikverkets interna föreskrifter om riskhantering samt TDOK 2010:163 Trafikverkets strategi och styrande kriterier för intern styrning och kontroll samt riskhantering. Den gemensamma Riskhanteringsprocessen inom Trafikverket följer ISO-standarden :2009 Riskhantering principer och riktlinjer. Riskhanteringen inom aktuella investeringsprojekt ska ske utifrån följande ramverk, se Figur 1. Figur 1. Ramverk för riskhantering i investeringsprojekten. Ramverket beskrivs i sin helhet nedan.

3 RUTINBESKRIVNING 3 (6) 5.1 Ingångsvärden Projektchefer/projektledare samt ansvariga chefer i linjen tillser att en riskhanteringsprocess etableras enligt denna rutin och på ett sådant vis att riskhantering och riskidentifiering utgör en stående punkt på agendan vid start-, bygg-, projekterings-, samordnings- och projektuppföljningsmöten. Kriterier för beslutsfattande kring acceptans av riskexponering och vem som har vilket mandat att acceptera risker i det aktuella projektet ska fastställas av projektchef/projektledare samt ansvariga chefer i linjen i samband med etablering av riskhanteringsprocessen. Riskhanteringsprocessen ska dokumenteras i projektplan eller motsvarande av aktuell projektchef/projektledare samt ansvariga chefer i linjen. För en framgångsrik etablering av en riskhanteringsprocess på projektnivå bör projektet få ta del av följande information: uppdragsspecifikationer med krav på riskhantering enligt denna rutin och information om identifierade risker och eventuell successiv kalkyl i aktuellt uppdrag, identifierade omvärlds- och verksamhetsrisker, verksamhetsplaneringsanvisningar och beslut från ledningens genomgång, riskkriterier (se Bilaga 1), eskaleringskriterier, krav på riskhantering vid upphandling. Utöver detta bör projektet erhålla: riskhanteringsverktyg blanketter för rapportering av risker (Riskrapport och Risköverlämningsrapport) adekvat utbildning till de personer som ska delta i riskhanteringsprocessen både i investeringsprojekt och linjefunktioner för styrning och uppföljning. 5.2 Riskbedömning Riskbedömningen är den övergripande benämningen på de tre aktiviteterna riskidentifiering, riskanalys och riskutvärdering. För vissa sakfrågor eller för särskilda ändamål kan särskilda tekniker/metoder vara lämpliga att använda för riskidentifiering, - analys och -utvärdering. Oavsett vald teknik/metod ska följande krav uppfyllas Riskidentifiering De risker som identifieras ska beskrivas konkret och åtgärder ska kunna vidtas för att behandla dem. De risker som identifieras ska även vara unika. Med detta menas att de inte får överlappa varandra eller anges flera gånger. Identifierade risker och en bedömning av riskens orsak ska skrivas in i respektive riskregister (se Figur 1) och snarast efter identifiering tilldelas en riskägare Riskanalys Riskanalysen utgör underlag för den kommande riskutvärderingen (5.2.3) där det beslutas om huruvida risken kan accepteras eller måste behandlas. Analysen ska dokumenteras i riskregistret och innefatta åtminstone följande: En klassificering av risken i kategori En bedömning av perioden då risken är aktuell En bedömning av riskens konsekvens med avseende på tid, kostnad, innehåll enligt gällande riskkriterier (Bilaga 1) En bedömning av riskens sannolikhet enligt gällande riskkriterier (Bilaga 1)

4 RUTINBESKRIVNING 4 (6) Bedömning av sannolikhet och konsekvens ska göras av personer med lämplig kunskap och erfarenhet. Vid behov ska en bredare sökning av kunskap och erfarenheter utanför det enskilda projektet genomföras. De vidtagna åtgärder som minskar riskens sannolikhet och/eller konsekvens som eventuellt redan utförts ska tas med i bedömningen Riskutvärdering Samtliga risker ska utvärderas för att kunna ta beslut om de ska accepteras eller inte. Som underlag för utvärdering av kvalitativt bedömda risker används ett sammanvägt mått av riskens sannolikhet och konsekvens, riskprodukten. Varje risk får en riskprodukt för varje innehållskonsekvens (funktion, hälsa, miljö samt kund och varumärke) samt tidskonsekvens. Riskutvärderingen ska göras i enlighet med de kriterier som projektchef/projektledare samt ansvariga chefer i linjen beslutat om. Detta är grunden till vilka organisatoriska nivåer som kan besluta om ett en risk ska accepteras eller ej. Risker som inte accepteras ska behandlas eller lyftas till högre nivå. Risker som accepteras ska följas upp under den period risken är aktuell. 5.3 Riskbehandling Risker som inte accepteras ska behandlas. De övergripande alternativen för riskbehandlingen är: undvikas förebyggas begränsas överföras. En plan för aktuell riskbehandling ska dokumenteras i riskregistret och/eller i en separat riskbehandlingsplan i det fall behandlingen är mer omfattande eller komplicerad. Riskbehandlingsplanen ska beskriva hur riskens konsekvens och/eller sannolikhet ska minskas tillräckligt mycket för att den ska kunna accepteras. Varje riskbehandlingsplan ska ha en utsedd resurs som tillser att planen genomförs och följs upp. Förslag till riskbehandling ska betraktas som möjligheter och beslut om genomförande tas. Beslut om behandling dokumenteras i riskregistret och i aktuella fall i den separata riskbehandlingsplanen. 5.4 Riskuppföljning och kommunikation Riskägare ska fortlöpande följa upp tilldelade risker med avseende på pågående riskbehandling och förändringar i genomförd riskbedömning. Förändringar dokumenteras i riskregistret liksom eventuellt uppkommet behov av att lyfta information om risker till högre nivåer. Projektchef/projektledare samt ansvariga chefer i linjen ska fortlöpande följa upp resultatet av riskhanteringsprocessen. Mot bakgrund av denna uppföljning fattas beslut om eventuell vidare behandling av risk och kommunikation med högre nivåer. Information om risker vars sannolikhet/konsekvens eller behandling bedöms vara av intresse för beställare, mottagare av investeringsprojekt eller annan intern/extern part ska även kommuniceras till dessa parter. Vidare följer projektchefen/projektledaren samt ansvariga chefer i linjen fortlöpande upp riskhanteringsarbetet som sådant och vidtar eventuella åtgärder för att underhålla riskhanteringsprocessen i distriktet/projektet Riskrapportering Som en del av den ordinarie uppföljningen ska riskrapporter sammanställas för delgivande i linjen. En riskrapport är ett underlag som sammanfattar och beskriver distriktets/projektets riskexponering. Riskrapporteringen följer ordinarie rapporteringsrutiner inom respektive verksamhetsområde på Trafikverket.

5 RUTINBESKRIVNING 5 (6) Riskrapporteringen är en del i den periodiska rapporteringen och utgör även en del i underlaget för prognosuppdateringar och avsättning av riskreserver Risköverlämning Vid projektavslut ska en risköverlämningsrapport upprättas och överlämnas till den part som tar vid. Risköverlämningsrapporten lämnas över enligt samma rutiner som ordinarie slutrapport. Denna risköverlämningsrapport utgör underlag för riskhanteringsarbetet för mottagande part. 6 Slutresultat och dokumentation Riskhanteringsarbetet ska i respektive investeringsprojekt och på samtliga ledningsnivåer ge: en samlad och uppdaterad bild av riskexponeringen (med avseende på tid, kostnad och innehåll enligt Bilaga 1) för vald tidsperiod en samlad och uppdaterad bild av riskkostnaden för vald tidsperiod underlag för beslut avseende vidare riskbehandling underlag för strategiska, taktiska och operativa verksamhetsbeslut underlag till Trafikverkets verksamhetsanalys. Arbetet ska även ha resulterat i följande dokumentation: ett uppdaterat riskregister riskrapporter riskbehandlingsplaner risköverlämningsrapporter. Följande dokument är relaterade till denna rutin: TDOK 2010:18 Trafikverkets interna föreskrifter om riskhantering, TDOK 2010:163 Trafikverkets strategi och styrande kriterier för intern styrning och kontroll samt riskhantering, Ordlista på Samarbetsportalen Riskrapport, Riskbehandlingsplan, Risköverlämningsrapport Manual för användning av riskhanteringsverktyget i processen Investera och reinvestera transportsystemet. Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn Dokument fastställt Håkan Jakobsson, PRr

6 RUTINBESKRIVNING 6 (6) Bilaga 1: Riskkriterier Riskkriterier

ISO 31000, ny standard i Trafikverket? Lennart Romin

ISO 31000, ny standard i Trafikverket? Lennart Romin ISO 31000, ny standard i Trafikverket? Lennart Romin Strateg Risk och Säkerhet Banverket Projektledare för gemensamt arbetssätt för riskhantering för investeringsprojekt Arbetspaketansvarig för inrättande

Läs mer

Grundvattenbortledning M Bilaga 12. Arbete utanför ordinarie arbetstid

Grundvattenbortledning M Bilaga 12. Arbete utanför ordinarie arbetstid Grundvattenbortledning M 3346-11 Bilaga 12. RUTINBESKRIVNING 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Marie Westin E4FS 2013:0008 Fastställt av Dokumentdatum Version 2013-02-21

Läs mer

Riktlinje för riskhantering

Riktlinje för riskhantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskhantering Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Riktlinje för

Läs mer

Plan för riskhantering

Plan för riskhantering Sida 1 (10) Dokumentnamn P0-SD-5007 Ansvarig part Konstruktör Christoffer Hultkrantz Version 1.2 Versionsdatum 2016-05-09 Plan för riskhantering Projektledning/Risker Fördjupande dokument UNDER ARBETE

Läs mer

BVS Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt

BVS Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt BVDOK 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Eriksson Ulf TDOK 2014:0475 2015-04-01 Fastställt av Gäller från Chef VO Underhåll 2009-01-19 Ersätter Ersatt av BVS 1544.94006 [Ersatt av]

Läs mer

RUTIN FÖR RISKANALYS

RUTIN FÖR RISKANALYS Koncernkontoret Enhet säkerhet Dokumenttyp Rutin Dokumentansvarig Valter Lindström Beslutad av Valter Lindström, koncernsäkerhetschef Övergripande dokument Riktlinjer för informationssäkerhet Kontaktperson

Läs mer

Plan för intern kontroll 2017

Plan för intern kontroll 2017 Plan för intern kontroll 2017 Innehåll 1. Plan för intern kontroll 2017... 3 1.1. Inledning... 3 1.2. Sammanfattning av plan för intern kontroll 2017... 3 1.3. Ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltning...

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/2097 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Riskhantering Fastställd av: Säkerhetschef 2012-12-12 Rev. 2015-04-22 Innehållsförteckning 1 Allmänt om riskhantering i staten

Läs mer

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Stadsledningskontorets system för intern kontroll Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till internrevisionsförordning (2006:1228). beslutade den 28 februari 2007.

Läs mer

Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag

Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1 1. Allmänt Kontrakts-/ Uppdragsbeteckning BILAGA 1 till kontrakt 87654321 Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag Denna bilaga reglerar villkoren för

Läs mer

Styrning av Underhåll Väst Jvg

Styrning av Underhåll Väst Jvg Revisionsrapport Styrning av Underhåll Väst Jvg Internrevisionen 2012-02-14 TRV 2011/79397 Revisorer Distribution IR, Mats Olsson, Jan Pettersson *) IR, Erica Dahlin IR, Lars Vikström GD, Gunnar Malm ce,

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Projektkontoret 1 (av 8) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 16-10-17 2.5 Projektkontoret Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 2.5 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd

System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd stockholm.se Innehåll Syfte och funktion... 3 Internkontrollsarbetets förutsättningar och utförande... 3 Systematiska kontroller... 4 Internkontrollplanen...

Läs mer

Internkontrollplan 2016 Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Internkontrollplan 2016 Nämnden för personer med funktionsnedsättning 1(13) Internkontrollplan 2016 Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2(13) Innehåll INTERNKONTROLLPLAN 2016 NÄMNDEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. 1 INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 INNEHÅLL

Läs mer

Internrevisionen Förslag till revisionsplan för år 2008 Christina Wannehag Dnr B 5 350/08

Internrevisionen Förslag till revisionsplan för år 2008 Christina Wannehag Dnr B 5 350/08 Internrevisionen Förslag till revisionsplan för år 2008 Christina Wannehag 2008-02-20 Dnr B 5 350/08 REVISIONSPLANEN FÖR ÅR 2008 1. Inledning Internrevisionen vid Göteborgs universitet bedrivs i enlighet

Läs mer

Projektdirektiv. Verksamhet och Informatik (1)

Projektdirektiv. Verksamhet och Informatik (1) (1)10 (2)10 Innehållsförteckning 1 DOKUMENTSTYRNING... 4 1.1 shistorik...4 1.2 Referenser...4 1.3 avvikelse och förändringshantering i projektet...4 2 BAKGRUND OCH BESLUT OM PROJEKT... 5 2.1 Bakgrund...5

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

TRVR ÖVERDÄCKNING 12 1 (10) Arbetsversion. Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Ärendenummer

TRVR ÖVERDÄCKNING 12 1 (10) Arbetsversion. Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Ärendenummer TRVR ÖVERDÄCKNING 12 1 (10) Arbetsversion Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Ärendenummer Rydén Clas-Göran, Spls TDOK 2012:1219 TRV 2013/67619 Fastställt av Dokumentdatum Version [Fastställt

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Hiltunen Timo, UHass TDOK 2013:0601 Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Samhälle 2014-05-01 1.0 Dokumenttitel Växlar-manövrering

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Projekthandbok. administrativa utvecklingsprojekt

Projekthandbok. administrativa utvecklingsprojekt administrativa utvecklingsprojekt Dokumentet uppdaterat oktober 2018 Innehållsförteckning 1. Syfte och bakgrund 3 2. Projekt som arbetsform 3 3. Projektportföljen kriterier och funktion 3 Projekt som inte

Läs mer

Program och verktyg för digital projekthantering Väg

Program och verktyg för digital projekthantering Väg KRAV Version KRAV Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Version Dorota Jensen Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Investering 2017-01-13 Dokumenttitel Innehållsförteckning Syfte... 2 Omfattning...

Läs mer

Internrevisionen Förslag till revisionsplan för år 2009 Jan Sandvall Dnr B5 269/09 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2009

Internrevisionen Förslag till revisionsplan för år 2009 Jan Sandvall Dnr B5 269/09 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2009 Internrevisionen Förslag till revisionsplan för år 2009 Jan Sandvall 2009-02-18 Dnr B5 269/09 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2009 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs universitet bedrivs i enlighet med internrevisionsförordningen

Läs mer

Inledning. Utgångspunkter. Omfattning. Aktiviteter. Ansvar HANDLINGSPLAN 1 (2)

Inledning. Utgångspunkter. Omfattning. Aktiviteter. Ansvar HANDLINGSPLAN 1 (2) HANDLINGSPLAN 1 (2) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Johansson Andreas, PRvl Konsult [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version [Fastställt av (person)]

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 048-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Riktlinje Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Beslutat av Norrköping Rådhus AB den 11 februari 2015 Enligt Kommunallagen (6 Kap 7 ) ska nämnder och

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Forum för hantering av gemensamma trafiksäkerhetsrisker järnväg, FRI. Överenskommelse

Forum för hantering av gemensamma trafiksäkerhetsrisker järnväg, FRI. Överenskommelse Forum för hantering av gemensamma trafiksäkerhetsrisker järnväg, FRI Överenskommelse TMALL 0004 Rapport generell v 2.0 Dokumenttitel: Forum för hantering av gemensamma trafiksäkerhetsrisker järnväg, FRI

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Vägledning för riskanalys vid farlig verksamhet (LSO 2 kap. 4 )

Vägledning för riskanalys vid farlig verksamhet (LSO 2 kap. 4 ) Dokumentnummer VL2018-01 Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Berörda regelverk LSO, FSO Beslutad 2018-06-20 Giltigt t.o.m. 2019-12-31 Handläggare Fredrik Nilsson Kvalitetsgranskning Robin

Läs mer

Styrning av projektet Nya Slussen. Svar på remiss från Stadsrevisionen

Styrning av projektet Nya Slussen. Svar på remiss från Stadsrevisionen Dnr Sida 1 (6) 2016-05-18 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2016-06-09 Styrning av projektet Nya Slussen. Svar på remiss från Stadsrevisionen Förslag till beslut

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (6) Entreprenör, Drifttekniker 2014-09-01 Gällande

RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (6) Entreprenör, Drifttekniker 2014-09-01 Gällande RUTINBESKRIVNING MAXIMO (6) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Version Kerstin Abrahamsson MX04-LH Roll Dokumentdatum Dokumentstatus 204-09-0 Gällande Dokumenttitel Syfte Denna lathund har tagits

Läs mer

Projekthandbok. för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet

Projekthandbok. för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet Innehållsförteckning 1. Syfte och bakgrund 3 2. Projekt som arbetsform 3 3. Projektportföljen kriterier och funktion 3 Projekt som inte är

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Riktlinje Riskhantering (Patientsäkerhet)

Riktlinje Riskhantering (Patientsäkerhet) Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Giltig f o m: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2018 06 01 Lagstiftning, föreskrift:

Läs mer

RIKTLINJE 1 (6) Detta dokument ingår i Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för järnväg. Se särskilda regler för förvaltning av säkerhetstillstånd.

RIKTLINJE 1 (6) Detta dokument ingår i Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för järnväg. Se särskilda regler för förvaltning av säkerhetstillstånd. RIKTLINJE 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Anders Gustafsson UHpla TDOK 2014:0162 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-06-01 1.0

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 RUTINBESKRIVNING 1 (11) Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2014-01-30 3.0 Dokumenttitel Kemiska produkter - granskning av märkningspliktiga

Läs mer

Intern kontrollplan. År 2019

Intern kontrollplan. År 2019 Intern kontrollplan År 2019 Intern kontroll är ett roligt utvecklingsarbete. Det handlar om att få nöjda kunder, arbeta effektivare och få bättre rutiner Intern kontroll och riskhantering Intern kontroll

Läs mer

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med anpassning av listan i Arbetsorderbevakning.

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med anpassning av listan i Arbetsorderbevakning. RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (6) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Version Kerstin Abrahamsson MX023-LH 1 Roll Dokumentdatum Dokumentstatus Entreprenör 2015-03-23 Gällande Dokumenttitel Spara

Läs mer

Samverkansprojekt inom nationella stöd

Samverkansprojekt inom nationella stöd Samverkansprojekt inom nationella stöd Ett samverkansprojekt genomförs av flera parter gemensamt och ska skapa förutsättningar för nya nätverk och samarbeten. En av parterna, stödmottagaren, har huvudansvaret

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Sjödin, Håkan, UHum TDOK 2012:201 [Ärendenummer]

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Sjödin, Håkan, UHum TDOK 2012:201 [Ärendenummer] RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sjödin, Håkan, UHum TDOK 2012:201 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version cuh Jan Pettersson 2012-11-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Märke F11 vägnamn. Innehåll RIKTLINJE 1 (6)

Märke F11 vägnamn. Innehåll RIKTLINJE 1 (6) RIKTLINJE 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:82 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson, csk 2011-02-09 1.0

Läs mer

Intern kontrollplan. År 2018

Intern kontrollplan. År 2018 Intern kontrollplan År 2018 Intern kontroll är ett roligt utvecklingsarbete. Det handlar om att få nöjda kunder, arbeta effektivare få bättre rutiner Intern kontroll riskhantering Intern kontroll handlar

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Chef VO Planering Publikation 2004:4

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Chef VO Planering Publikation 2004:4 RUTINBESKRIVNING 1 (8) Dokumentdatum TDOK 2016:0091 2017-01-31 1.0 Fastställt av Gäller från Ersätter Chef VO Planering 2017-01-31 Publikation 2004:4 Skapat av Rangli Eklund Ulrika PLnpb Ersatt av Statlig

Läs mer

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2017/92 KS 2016/616 Intern kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, Kommunstyrelsen Diarienummer KS 2017/92,

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016. Dokumentnamn

Läs mer

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (8) Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (8) Innehåll 1 Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund...3 2 Definitioner...3

Läs mer

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll 2016-02-02 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 1.3.6-Ä 2015-1717 Kjell Wenna/Håkan Karlsson/ Gunilla

Läs mer

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Fastställda av rektor 2012-05-29 Dnr: 2740/2012-010 INNEHÅLL 1 Institutionernas och styrelsernas arbete

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version KONTROLLPROGRAM 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version Anna Rosenlind 2015-07-03 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård - Beslutsprocess Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Delprojekt: Beslutsprocess Idnr: Beställare: Landstingsstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer]

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer] RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson, csk 2011-02-09 1.0

Läs mer

Intern kontroll och Riskhantering

Intern kontroll och Riskhantering Intern kontroll och Riskhantering Inledning De externa regelverk som Atle Investment Services AB ( Bolaget ) har att följa består bland annat av svenska lagar och Finansinspektionens föreskrifter. Bolaget

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Krav på systematiskt kvalitetsarbete - Underhållsentreprenad

Krav på systematiskt kvalitetsarbete - Underhållsentreprenad SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE GSH VÅR BETECKNING TR13-05-01 DATUM 2019-04-30 UTGÅVA 1 s, GI, GS/NA, NL, NP, NS, NT, SD, SK *0 we TEKNISK RIKTLINJE FASTSTÄLLD Krav på systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Projektmodell - UPPDRAGiL

Projektmodell - UPPDRAGiL Styrande rutindokument Rutin Sida 1 (10) Projektmodell - UPPDRAGiL Bygger på version 1.0 av UPPDRAGiL (ARBGRP28-5-234) som tidigare administrerades av Länsteknik, Region Norrbotten. Uppdateringar: Inlagd

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01

Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01 KS 2017/147 2017.2189 2017-06-29 Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01 Dokumentet gäller för: Ystads kommuns nämnder, kommunala bolag och kommunala förbund Gäller fr.o.m. - t.o.m. 2017-08-01-tillsvidare

Läs mer

Uppdragsavtal angående projektet KOM MED i Skellefteå

Uppdragsavtal angående projektet KOM MED i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2007-03-08 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående projektet KOM MED i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2018-07-03 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (2010: 659)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet

Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet 2010-11-22 Beslut 1(9) Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet Inledning Universitetsstyrelsen fastställde 2002-02-27 IT-strategi för Linköpings universitet. Där fastslås

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Inrättande av en gemensam - centraliserad stödorganisation - genomförandeplan

Inrättande av en gemensam - centraliserad stödorganisation - genomförandeplan 2018-08-2116 DNR:2018/1313 PROJEKTPLAN Inrättande av en gemensam - centraliserad stödorganisation - genomförandeplan Projektledare Beställare Delprojektledare redovisas under avsnitt 4 Lotten Glans organisation

Läs mer

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden Ett aktiverande dokument som äldrenämnden fattade beslut om den 7e februari 2019 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Internkontrollplan 2019

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads

Läs mer

Internkontrollplan et

Internkontrollplan et Internkontrollplan 2016-2018 et Internkontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. Internkontrollen omfattar såväl

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Projekthandbok. för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet

Projekthandbok. för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet Innehållsförteckning 1. Syfte och bakgrund 3 2. Projekt som arbetsform 3 3. Projektportföljen kriterier och funktion 3 Projekt som inte är

Läs mer