Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Utveckling och lärande. Pia Ihse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40"

Transkript

1 Handläggare Datum Pia Ihse Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen Kalmar Tel vx

2 2 (10) Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Nulägesanalys augusti 2013 I vår analys såg vi två stora övergripande utvecklingsarbeten som behövde göras för att vi som enhet skulle kunna beskriva spår av lärande under rubriken utveckling och lärande i Lpfö. Vi vet att arbetet kommer hjälpa oss att synliggöra barns lek och lärande. Linneuniversitetet Barkestorpsnätet deltar i projektet ledarskap i klassrum/barngrupp i samverkan med Linneuniversitetet. Under läsåret togs en analys fram där resultatet blev att alla pedagoger läsåret ska ha fokus på relationsskapande. Vi utgick från tanken att goda relationer mellan pedagog och barn måste finnas för att barn ska utveckla sin lust att lära. Enhetsmål hösten 13 och våren 14 Enheten följer sin framtagna plan för arbetet vilket detta år innehåller Fortsatt jobb med enhetens ledarskapsvision Skuggning Litteratur-Jesper Juuls bok relationskompetens. Föreläsning. Pricken i pannan. Uppföljning av årets arbete Föreläsning av Ingrid Pramling Dokumentation Arbetet med ledarskaps vision har pågått hela året i form av ett dialogforum. Vi har tagit personalens gemensamma tankar om vad som är viktigt när vi skapar relationer och sedan knutit ihop dessa påståeden med den vetenska liga grunden. I detta fall har vi utgått från boken Relationskompentens i pedagogernas värld skriven av Jesper Juul och Helle Jenssen. Vår avsikt var att arbetet leder oss mot att vi tillsammans har en kvalitativ utveckling i våra personalgrupper när det gäller vårt professionella ledarskap. Syftet under året har varit att nå kärnan i hur vi upprättar och bibehåller relationskompetens och ett gott lektionsbygge. Vår strategi var att vi hjälper varandra till gemensam kvalitet, och svaren (insikt och metod ) kommer från oss själva (med stöd av forskningen Här presenteras pedagogernas framtagna framgångs faktorer. Arbetet i sin helhet finns på förskolansexpedition.

3 3 (10) Det handlar om samarbete (interaktion) med barnet Vi vuxna kan träna relationskompetens Värdegrundsarbete i arbetslaget, en viktig förutsättning Samarbetet i arbetslaget är viktigt, hjärtligt och ändå högt i tak Varje barn skall blir sedd, lika viktig När barnen söker kontakt har en god relation etablerats Det första mötet med barnet är viktigt Analys görs av Pia och Inger Åtgärder för utveckling Hålla fast vid relationsskapandet. Lektionsbygge. Personalgruppen har lyft fram följande delar som intressanta att arbeta vidare med utifrån vårt didaktiska ledarskap. (lektionsskapande) Förmågan att samla ihop, fånga in barngruppen Struktur och tydlighet i arbetet Förmågan till flexibilitet Att ha mod att låta barnen prova Att ha mod att utvärdera sig själv Förmåga till samarbete och samspel Trygg i jobbet Förmåga och viljan att signalera förväntningar på barnen Till vår hjälp att utveckla dessa delar tar vi i arbetet stöd i enhetens tre verksamhetsuppdrag. Verksamheten ska sträva efter att ge alla barn möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp Verksamheten ska sträva efter att ge alla barn möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv förskolan ska under året öka förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågar och intressen oberoende av könstillhörighet genom att också vara med i matematiklyftet i förskolan i mångfald och genusarbetet tittar extra på hur vi kan minska skillnaderna mellan pojkar och flickors resultat. Extra fokus på könsneutrala lekmiljöer.

4 4 (10) Systematiskt kvalitetsarbete För att kunna synliggöra läroplansmålen och se spår av lärande på ett bättre sätt genomförde förskolan Smedby en större verksamhetsförändring. En del var att på ett mycket tydligare sätt synliggöra enhetens systematiska kvalitetsa bete. Resultat Enhetsmål För att nå till ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete ska enheten jobba med Arbeta utifrån tydliga läroplansmål Verksamhetsmål Genomföra dokumentation med reflektion, analys och åtgärder i en för enheten gemensam Powerpoint. Tre nedslag i kvalitetsarbetet under året (uppföljning) Utveckla ett pedagogiskt årshjul 4 pedagoger deltar i barn och ungdomsförvaltningens fortbildning pedagogisk dokumentation Vi tror att detta övergripande arbete gör att möjligheterna att se spår av lärande hos barnen utifrån läroplansmålet kommer att öka. Reflektion från personalgruppen PP är ett bra arbetsredskap. Vi kan följa vårt arbete. Vi synliggör för oss själva i syfte att vidareutveckla. Vi synliggör även för barnen och för deras vårdnadshavare. Vi synliggör lärandets mysterium. Ett utmärkt verktyg för analys och reflektion. Vi börjar mer och mer uppleva nyttan, och känner mindre och mindre frustration över den tid det tar. Vi lär av varandra genom att spegla vår egna pp med andras. bra sätt att följa upp arbetet på tiden känns alltid knapp. det är en träning att det vi tänker och reflekterar runt ska skrivas ner man får ett bra arbetsmaterial man ser tydligt var man befinner i sin verksamheten och gå vidare. upplägget på pp är OK viktigt att ha en förståelse för att man över tid jobbar mer eller mindre i pp mallen. mer struktur för när vi jobbar med vad. bra med överskådligheten man lär av varandra att se olikheten en svårighet i att få pp till ett planeringsverktyg i framåtskrivande syfte, lätt att det blir en efterkonstruktion reflektera och analyser med jämna mellanrum.

5 5 (10) man ser sitt arbetet över tid. Tydlig överblick och struktur vi måste fundera mer på hur vi prioriterar nya mål Nulägesanalys är bra att göra ju tidigare desto bättre Utvärderingsplan blir allt viktigare Sakta men säkert börjar vi få i gång arbetssättet Personalens analys Den skriftliga dokumentationen behövs för att regelbundet kunna stämma av att kvalitetsarbetet leder mot målen. För att nå dit krävs att det finns konkretiserade mål och målkriterier. För att kunna konkretisera målen utifrån varje barngrupp och arbetslag krävs gemensamma diskussioner dvs att alla är med och förstår/arbetar utifrån detta. Vi ser att de övergripande gemensamma målen på enheten ger bättre förutsättningar till likvärdighet, till kvalitet och till ett gemensamt lärande = vi lär av varandra. Enhetens gemensamma mall gynnar ovanstående Arbetssättet gör så att vi inte efterkonstruerar mål utifrån det vi gjort. Ledningsgruppens analys Ledningsgruppen måste vara vaksamt på hur våra blivande verksamhetsmål påverkar innehållet i förskolans arbete. Vi ska akta oss för att hela fokus ska hamna på språk, matematik. I vårt systematiska kvalitetsarbete ska hela läroplanen synas Vi kan också tydliggöra den vetenskapliga grunden ännu mer. Åtgärd för utveckling Gemensamma mål bör finnas med i pp vid uppstart. Utveckla tanken att använda de gemensamma målen i utvecklingssamtalen på hösten. fundera vidare på om en del mål kan ligga kvar över tid, där endast målkriterier ändras. För att göra kvalitet och likvärdighet synligt måste vi fortsätta att förtydliga hur man kan jobba med vår pp mall. Ge verktyg så att personal känner sig bekväm med att planera i lite längre intervaller och på så sätt peka ut vilka planeringar som man tänker jobba med anals och reflektion. Tydliggöra att den skriftliga dokumentationen behövs för att regelbundet kunna stämma av att vårt kvalitetsarbete leder mot målen. Vi bör också fortsätta vårt arbete med ett årshjul där vi mycket tydligare kan jobba med utvärdering. Allt för att kunna får en så jämn arbetsfördelning vi någonsin kan. För att bilda oss en uppfattning och nuläges analys över vart personalen uppfattar vi är på väg vad gäller enhetens systematiska kvalitetsarbete har en enkät genomförts. Frågorna är direkt hämtade utifrån skolverkets enkätmaterial

6 6 (10) BRUK som står för bedömning reflektion utveckling kvalitet. Enheten får mycket goda resultat i sammanställningen där personalgruppen skattat arbetet på en fyra gradig skala. A. inte alls B. till viss del C. till stor del D. helt. Utifrån svaren blir det aktuellt att titta extra på de frågeställningar där 5 pedagoger eller fler skattat oss på nivå B, till viss del jobbar vi extra med följande frågor i följande forum Linneuniversitetet. Vi följer systematiskt och kontinuerligt upp hur barns lärande och utveckling påverkas av innehåll, arbetsformer och organisering av undervisningen. Utvecklingsgruppen för systematiskt kvalitetsarbete. Vi granskar kritiskt och utvecklar våra metoder för dokumentation så att vi synliggör våra arbetssätt och utvecklingsområden.

7 7 (10) Arbetslagen i temarbetet. Utifrån analysen identifierar vi gemensamt våra utvecklingsområden och gör en bedömning av vad som ska prioriteras samt dokumenterar detta. Arbetsplatsträffarna. Vi analyserar och planerar utvecklingsinsatser i förhållande till vad veteskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt för måluppfyllelsen. Utvecklingsgruppen för systematiskt kvalitetsarbete. Vi planerar hur vi ska följa upp och utvärdera effekten av utvecklingsinsatserna.

8 8 (10) I förskolan Smedbys verksamhet I den dokumentation som har gjorts läsåret av arbetet på förskolan har vi i resultatet lyft fram de delar där vi sett spår av lärande enligt vårt läroplansuppdrag, där barnen visar att de Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Personalens reflektion och uppföljning I den pedagogiska verksamheten erbjuder förskolan olika aktiviteter skapande verksamhet, utflykter. Vi ger barnen möjlighet att våga prata enskilt och i grupp. Vi leker med orden och stimulerar barnen till ett intresse för alfabetet. Resultat kan vi se i den fria leken då barnen spontant själva leker det vi har erbjudit i verksamheten. Då påstår vi att barnen visar på nyfikenhet och lust att utforska leka och lära. Då barn som till en början bara lekte bredvid lek övergår till att samleka. Då påstår vi att ett barn visar lust att leka och lära. När samleken har tagit form innebär det också mer konflikthantering, också något viktigt att lära. Vi ser att barnen är intresserade, vetgiriga och nyfikna inför olika aktiviteter. Detta upplever vi dagligen vid vardagliga situationer Vi ser att barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. När vi pedagoger tar till vara på barnens intresse och nyfikenhet för att skapa fler lek och lärande tillfällen. När vi pedagoger uppmuntrar barnen att börjar uppmärksamma sin omvärld. När vi pedagoger låter barnen vara delaktiga. När vi pedagoger låter alla får komma till tals och bli lyssnad på. När vi pedagoger ställer följdfrågor när barnen berättar saker. Några exempel på när vi ser att barnen utvecklat sin nyfikenhet och sin lust att samt förmågan att leka och lära. Språk Under läsåret har vi jobbat med Före bornholmsmodellen. Vi är på nionde lektionen. Barnen har varit mycket intresserade och har lärt sig både sagorna, ramsorna, tecknen och sångerna. De sjunger sångerna och hjälper till att berätta sagorna. De hänger med i ramsorna och kan flera av de tecken vi har tagit upp. De läser ramsorna och sjunger sångerna på eget initiativ. Deras språk har utvecklats. Vi tycker att det är bra med den gruppindelning vi har gjort. De äldre barnen får mer ro och vi kan ta tid för dem. I den yngre gruppen är det svårt att vara lika strukturerade men vi försöker bli bättre på det. I samlingen med de stora barnen har barnen fått återberätta sagan om den lilla, lilla gumman med hjälp av sagopåse. Barnen tyckte det var roligt, kunde sagan och var inte blyga för de andra barnen. Lyssnarna var koncentrerade. Berättarna verkade uppskatta att få vara i centrum och ha huvudrollen. Barnen har nu börjat göra egna historier med egna figurer.

9 9 (10) Mattematik I denna aktivitet tränar barnen att räkna och vad fingrarna heter. Vi använder begrepp som stor-liten, kort- lång, längst-kortast, störst-minst, höger-vänster Barnen tyckte om att vi ritade av deras händer. Det var lite svårt att hålla dem stilla. De tyckte mest om att måla med vattenfärg. De var intresserade av att räkna. En del kunde räkna långt, andra kortare. Vi målade bara några barn i taget, 2-4 st så vi fick tid för varje barn. Det var positivt. Barkestorpsnätets verksamhet För att kunna jobba med läroplansmålet att barnen ska Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Barkestorpsnätet (Trekantens förskola/skola, Dörbyskolan Barkestorpsskolan och Förskolan Smedby) bestämdet att en del i arbetet var att jobba på samma sätt i vår barnhälsa/elevhälsa. Nulägesanalys augusti 2013 Läsåret tog Barkestorpnätet fram ett förslag till årscykel för uppföljning och ökad måluppfyllelse. Ett beslut togs att alla fyra enheterna under läsåret ska följa dokumentet som vi hoppas ska synliggöra enheternas arbete med att utveckla barnens förmåga att fungera enskilt och i grupp

10 10 (10) Enhetsmål Förskolan Smedbys elevhälsateam följer under läsåret Barkestorpsnätets årshjulet (finns i enhetens verksamhetshandbok) Reflektion /uppföljning Årshjulet har i stort sätt fungerat. Revidering gjordes under våren Fortsätter att gälla ytterligare ett år då det är för tidigt att se om arbetssättet ger resultat. I förskolan Smedbys verksamhet I den dokumentation som har gjorts läsåret av arbetet på förskolan har vi i resultatet lyft fram de delar där vi ser att barnen visar på utveckling utifrån läroplansmålet att barnen har utvecklat sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler Reflektion/uppföljning Barnen erbjuds alltid tillfällen att utvecklas både enskilt och tillsammanmed andra i gruppen. Lärandet kan vi se när Barnen kan visa vad de vill och behöver i vardagliga situationer. Ex vid måltider och lek. Fler barn kan säga nej både till kompisar och pedagoger. Barnen respekterar oftare att en leksak är upptagen nu. De har även lättare att dela med sig. Det kan alltid bli bättre. Om bitandet och knuffand förekommer så upphör det. Barnen har blivit kompisar och bryr sig om varandra, frågar efter varandra, leker tillsammans och pratar om varandra hemma. Barnens förmåga att ta hand om sina saker har utvecklats Genom att vi som vuxna är delaktiga i barnens lek, kan vi sätta ord på det som händer samt vägleda dem i konflikterna som kan uppstå. Erbjudit aktiviteter i grupp. Ledningsgruppens reflektion/uppföljning Inom rubriken utveckling och lärande i Lpfö måste vi som förskola tillåta oss olikhet då barngrupperna styr innehåll. Vi vill lyfta fram vikten av att barnen får syn på sitt eget lärande. Det ska kännas meningsfyllt att lära. Barnen ska ha lust att lära. Lära sig att lära (metakognition)en av de viktigaste delarna för barn i dagens samhälle.

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer