Mall för slutrapport förprojektering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mall för slutrapport förprojektering"

Transkript

1 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för förprojektering ska ni redogöra för hur ni följde er tid- och aktivitetsplan samt beskriva era resultat (analys, kartläggning etc.). Slutrapporten ska göras i bifogad mall. Vänligen bifoga också analyser, kartläggningar eller andra produkter som ni anser vara relevanta. Slutrapporten bör omfatta minst 5 A4-sidor och högst 10 A4-sidor. Mallens rubriker är blåfärgade. Under varje rubrik finns en kort text om vad avsnittet ska innehålla. Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse. Om du har frågor eller om något är oklart hör av dig till din samordnare på ESFrådet.

2 2(9) Projektnamn:Kanalnätet Diarienummer (fylls i av ESF-rådet): Sammanfattning (max 2 A4-sidor) Beskriv kortfattat projektidén och de framsteg som gjordes i förprojekteringen (från början till slut). Beskriv vilka som varit involverade (organisationer, företag myndigheter etc.) och hur ni har arbetat, vilka metoder ni valt (till exempel intervjuer, studier etc.): Projektidén bygger främst på att inventera och kartlägga kompetensutvecklingsbehovet med målsättningen att genom kompetensutvecklande insatser ge kvinnor som driver företag ökade kunskaper att utveckla och driva långsiktigt hållbara företag. Projektet är ett steg i ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete för att minska sårbarheten i kommunen. Vår definition för långsiktigt hållbara företag är verksamheter som kan skapa förutsättningar för ett långsiktigt ekonomiskt- socialtoch ekologiskt hållbart företag. Målgruppen i projektet har varit 37 kvinnliga småföretagare med personal. De kvinnliga småföretagarna är en sårbar, ofta lågutbildad och enligt vår hypotes en lågbetald yrkesgrupp. Vissa av de kvinnliga småföretagarna har ett begränsat antal anställda. Detta innebär att anställda kvinnor men även ett fåtal anställda män finns bland projektdeltagarna. Målgruppen är sårbar även ur perspektivet att många kvinnors verksamheter inte drivs ur ett ekonomiskt oberoendeperspektiv. Många av kvinnorna driver sina verksamheter som ett komplement till familjens försörjning, vilket innebär att kvinnan sätter sig i beroendeställning av mannens inkomst. Hallstahammar har drabbats hårt av lågkonjunktur och finanskris och risken att bli arbetslös i Hallstahammar är stor. Med rätt kompetens hos projektdeltagarna reduceras risken för utslagning i en geografiskt sårbar ort som präglas av pågående strukturomvandlingar. Projektdeltagarna representerar olika branscher. Vid ansökningstillfället för kartläggningen var antalet projektdeltagare 88 st. Under projektets gång har en reducering av antalet projektdeltagare skett, bland annat på grund av att sex deltagare flyttats över till annat HP projekt, En deltagare har avregistrerat sitt företag, en har på grund av sjukdom hoppat av projektet samt att anställda slutat i företagen, ofta som en följd av rådande konjunkturläge. Det har för projektet varit viktigt att samverka med andra aktörer. En bred sammansättning av samverkanspartners har engagerat sig i projektet, antingen som deltagande aktör, i arbetsutskottet eller i referensgruppen. Mervärden har skapats eftersom varje deltagare är specialist på sitt område och har kunnat bidra med sin specifika kompetens. Sårbarheten hos de kvinnliga företagarna som ofta driver sina verksamheter som ett komplement till familjens försörjning gör att upplägget med en gemensam projektägare blir mycket effektivt. Hallstahammar Promotion kan samordna och finna synergieffekter både för lärande, ökad samverkan och kostnadseffektivitet på ett helt annat sätt än det enskilda företaget. Vi har även stora

3 3(9) möjligheter att skapa spridning av projektets resultat och bidra till Public Debate. Projektet kommer att ge många kvinnliga företagare möjligheter att lära nytt och lära om för att skapa långsiktigt hållbara företag. Projektet har skapat många mervärden, framför allt medvetenheten om betydelsen av ständig utveckling för att minska sårbarheten hos framförallt kvinnorna i företagen. Ett stort mervärde är att kompetensutvecklingsfrågor har erhållit mycket högre prioritet i företagen. Kompetensutveckling ses nu som viktigt verktyg för ökad framtida konkurrens, vikten att lära nytt som en förutsättning för framtiden där var och en har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter och att kvinnors personliga förutsättningar och förmågor tas tillvara. Lågkonjunktur och finanskrisen har bidragit till att skapa den medvetenheten. Ett stort mervärde är ökad medvetenhet om behovet av en lärande organisation som är lyhörd för förändringar i omvärlden. Den ökade medvetenheten kommer att ge projektet bra genomförandemöjligheter. Många aktörer har varit involverade i projektet. Först och främst de 37 deltagande företagen men även Hallstahammar Promotion och Hallstahammars kommun. Projektet har resulterat i mycket diskussioner på nätverksnivå om lärande och utveckling mellan företag och nätverk. Projektet har använd sig av ett flertal metoder beroende på aktivitetsfas. Med tanke på syftet i kompetenskartläggningen har tyngdpunkten i arbetet legat på individnivå. Inledningsvis användes intervjuer som metod för att få svar på vissa övergripande frågor hos de deltagande aktörerna. I kompetensutvecklingsanalysen har varje deltagare haft ett kompendium som fungerat som handledningsmaterial i gruppdiskussioner och vid individuella kompetensutvecklingssamtal. Vi har även använt oss av muntlig och skriftlig information. Seminarier under studiecirkelliknande former har genomförts i: Affärsidé och mål, Försäljning och marknad, Omvärldsfrågor samt Lönsamhet/ekonomi. Seminarierna har genomförts vid tre tillfällen var förutom Försäljning och marknad som genomfördes vid två tillfällen. På så sätt gavs fler alternativ till deltagande i seminarierna. Seminarierna var välbesökta och många intressanta diskussioner fördes som gav utrymme till reflektioner och förbättringar i det egna företaget. Genom projektets aktiviteter har deltagarnas medvetenhet och intresse för utveckling av det egna företagandet ökat och nyttan av nätverkande förstärkts. Förprojekteringens resultat Redogör kortfattat för det arbete som förprojekteringen avsåg att fokusera kring. Besvara frågan om och/eller hur ni bidragit till att förbättra möjligheterna för ett eventuellt genomförandeprojekt? Beskriv också vilka nya kunskaper ni bidragit med: Projektets syfte har varit att kartlägga individuella behov av utbildning hos en sårbar målgrupp, kvinnor som ofta driver sina verksamheter som ett komplement till

4 4(9) familjens försörjning. Ambitionen är att i en genomförandefas tillföra lämplig kompetensutveckling i syfte att stärka deltagarnas individuella förutsättningar för att skapa ökad konkurrenskraft och få fler långsiktigt hållbara företag. Detta innebär att valda kompetensutvecklingsinsatser ger deltagarna möjligheter att lära nytt för att kunna tillföra verksamheten ny kraft. Insatserna kommer att bidra till ökad kunskap och högre flexibilitet, vilket ökar företagets effektivitet och lönsamhet samt bidrar till kvinnors ekonomiska oberoende. Kartläggningen har visat att de flesta i målgruppen har kompetensutvecklats sparsamt i sina organisationer. I vår kompetensanalys har vi fokuserat på hur omvärldsfaktorer/förändringar påverkar både medarbetare och företag och driver dem till ständig utveckling. Genom projektet har vi skapat en större medvetenhet om behoven av en organisation som är lyhörd för förändringar i omvärlden och benägen till anpassningar. Angreppssättet har påverkat deltagarna att utifrån sina egna upplevda kompetensbehov föreslå adekvata utbildningsinsatser på individnivå. All vald kompetensutveckling är kopplat till förändringar som medför risk för uppsägning, neddragning eller avveckling av företag. Samverkansfördelar kan uppnås vid inköp av utbildningar eftersom deltagare från olika företag ibland valt samma utbildningar. Att genomföra vissa utbildningar tillsammans ökar möjligheterna till lärande och erfarenhetsutbyte mellan de olika aktörerna. Projektets ambition har även varit att söka svar på frågorna: - Vad hindrar kvinnor från att starta företag idag? - Vad behövs för att fler kvinnor ska starta långsiktigt hållbara företag? - Hur kan vi skapa struktur för detta? - Hur ska en nyföretagarrådgivning fungera praktiskt för att passa potentiella kvinnliga företagare? - Hur kan vi dela erfarenheter och lära av varandra? - Vilken kompetensutveckling behöver kvinnor för att skapa långsiktigt hållbara företag? Följande svar har framkommit: Vad hindrar kvinnor från att starta företag idag? Dubbelarbete i hemmet. Ängslan för ekonomin att inte klara av det. Dålig självkänsla. Kvinnor har svårt att ta för sig. Ekonomin dålig pension. Kvinnor satsar mjukare/försiktigare. Svårare för kvinnor att få startkapital. Kvinnor blir inte respekterade på banker och kreditinstitut. Men är oftast beslutsfattare. Vet ej var de skall söka rådgivning/hjälp. Ingen man eller gamla pengar att leva på den första tiden. Män har lättare för att nätverka. Ifrågasättande av affärsidé. Kvinnan tänker på familjen och försörjningen. Hånskrattad av banktjänsteman i Hallstahammar. Typiska kvinnoverksamheter ses inte som seriösa företag. Brist på mod. Dålig självkänsla. Sociala skyddsnätet för dåligt för företagare. Kvinnor är mindre trovärdiga- måste vara mycket bättre för att bli accepterade som företagare.

5 5(9) Försäkringssystemet som missgynnar när du slutat en anställning för att starta eget. Sociala arvet svårare om du kommer från en icke företagarfamilj. Lokalfrågan kan vara ett hinder. Kvinnor fokuserar på många saker samtidigt. Män startar AB kvinnor startar enskild firma och dubbelarbetar. För lite hjälp med företagarfrågor. Mer hjälp från kommunen. Ålder spelar roll. För mycket byråkrati. Dålig IT kunskap. Hårt skattetryck. Svårare om man är ensamstående med barn. Känner ej till EnVägIn. Företagsinformation i skolan Ung företagsamhet. Vad behövs för att fler kvinnor ska starta långsiktigt hållbara företag? Ett bättre klimat för småföretagare, socialt och skattemässigt. Friår. Starta eget bidrag, så att steget ut blir lättare. Information. Stöd. Bättre socialt nätverk. Marknadsanalys. Stenkoll på ekonomin. Bättre skattevillkor. Bättre A-kassa för företagare. Utbildning i ekonomi. Omvärldskunskap. Kontinuitet i mentorskap. Stödfunktioner, stödstyrelser, nätverk. Okunskap äger man själv. Individuellt stöd. Utbildning i företagande. Företagarrådgivning. Flexibilitet betr inbetalningar av moms och skatter. Bättre hjälp av kommunen och arbetsförmedlingen. 3-års garanti fallskärm. Tre stegs raketen. Skapa nätverk. Se möjligheter. Hjälp med ekonomiska arbetet. Hjälp med barnpassning. Nyföretagarstöd. Starta eget kurser endast för kvinnor. SWOT-analyser. IT kunskap. Mildare företagsklimat för små företag. Småföretagarrådgivning. Bättre stöd hemifrån. För många trendiga företag som poppar upp. Företagsinformation i skolan Ung företagsamhet. Social uppstartsperiod behålla A-kassa. Se på sig själv som företagare. Ha bollplank. Mer konkret företagarstöd. Förebilder. Företagsutbildning likväl som PRAO. Hur kan vi skapa strukturer för detta? Företagande skolämne från grundskolan med inriktning entreprenörskap. Tänka företagsamhet. Starta eget skolor. Företagarrådgivning. Mentorer. Ändra A- kasseregler. Nätverk. Utbildning. Företagarservice. Företagsmentorskap. Regelbundna möten med någon som ger input. Utbildning/fortbildning. Inriktning i skolan på entreprenörskap. Skapa förståelse för de som har eget företag. Praktik. Myndighet som har samlat grepp på företagarfrågor. Att tidigt i livet möta företagande. Kanalnätet bra. Kommunal stöttning. Almi. Starta eget. Nätverkens aktiviteter. Möten. Träffar. Skolundervisning. Stötta och hjälpa varandra. Företagarcentrum. Attitydsförändringar. Bli modigare. Information om bidrag. Bli bättre lotsad. Kluster. Glapp i företagarrådgivning många åker direkt till Västerås. Påverka flickor att utbilda sig till tekniska yrkesområden. Påverka politiker genom starka nätverk. Hur ska en nyföretagarrådgivning fungera praktiskt för att passa potentiella kvinnliga företagare? Möjlighet att boka tid för rådgivning eller att bolla idéer. Kontinuerliga seminarier. Bokslutshjälp vid årsskifte. Synlig, tillgänglig med kunnig personal. Information eller hänvisning. Mentor under första tiden. Hänvisning från kommunens hemsida till Kanalnätets. Bollplank. Serviceinriktad. Mångfald flera olika aktörer samlas under ett paraply smörgåsbord. Företagarhus med olika kompetenser. Dynamik. Få hjälp med deklarationer. Hemsida tydligt strukturerad. Företagarrådgivning tillgänglig även

6 6(9) kvällstid. Få hjälp med olika ansökningar. Skall inspirera så man inte stagnerar. Susanne och Kent. Söka upp nyföretagare hit kan du vända dig! Samverkan med myndigheter. Samarbeta med miljökontoret. Kunniga och uppdaterade tjänstemän. Individanpassat. Hålla eller hänvisa till utbildning/kurser. Respektfullt bemötande. Företagarklimatet ej bra Hallsta Kolbäck. Ett näringslivskontor som fungerar. En instans, kommunal eller regional mer ute på fältet. Vill ej känna mig som en skurk som företagare. Uppsökande i skolor. Lyssna in sig på behovet. Starta eget kurser i Hallstahammar. Frågekvällar. Ej som en vårdcentral. Informationskvällar med olika teman: PA, skatter mm. Träffa nya företagare. Rådgivning om pengar/lån. Hur kan vi dela erfarenheter och lära av varandra? Nätverk. Möten, Kurser. Informationskvällar. Seminarier. Samtal. Återträffar. Möten med folk ur samma yrkesgrupp. Mentor/adept. After work gamla teatern med mat. Ha förtroende, våga berätta om sina misstag. Mässor. Möten med invandrare. Förebilder. Kontinuitet på Näringslivskontoret. Företagsbesök en gång i månaden. Lista på andra nyföretager som nyss startat. Nätverket varit jättebra. Aktivt deltagande i föreningslivet. Vid möten reflektion och uppsamling ca 10 min. Strukturer kring ett tema. Samarbete och samverkan. Olika former av mingel. Bygga ut lokala nätverkets presentationssida. Studiecirklar. Utbyte av erfarenheter. Skönt vara med i Kanalnätet bra verksamhet. Erfarenhetsdagar, workshops. En hand som ger blir aldrig tom. Vilken kompetensutveckling behöver kvinnor för att skapa långsiktigt hållbara företag? Detta redovisas i de skriftliga handlingsplanerna med individuella kompetensplaner för samtliga företag som deltagit i projektet. Projektet är mycket intressant ur aspekten kvinnors företagande. Tyvärr stämmer svårigheten för Hallstahammars kvinnors etablering och drivande av företag väl överens med den statistik som finns att tillgå för övriga landet om ex kvinnors dubbelarbete, mindre respektfullt bemötande av etablissemang, osäkerhet och rädsla för att inte klara av det mm. "Attityder" är något som ofta kommit fram i intervjuerna. Hallstahammar är en bruksort i förvandling, men tyvärr är det många gamla föreställningar som är mer eller mindre cementerade i befolkningens "tänk". Kvinnor har av tradition haft en underordnad roll i samhället där jobben huvudsakligen funnits inom industrin. För att ändra på detta krävs att alla aktörer på banan samarbetar om detta tex skolan, kommunen och övriga nätverken. För att göra kvinnors företagande möjligt och synligt och försörjningsbart krävs utbildning, fortbildning samt inte minst stöd från samhället i bl a rådgivning, mentorskap mm. Det är alltså viktigt att vi genom projektet kan bidra till kvinnors långsiktiga välfärd och tillväxt. Kvinnor har historiskt sett i högre grad än männen varit tvungna att anpassa sig och vara föränderliga. Därför är önskan om utbildning och utveckling stor hos projektdeltagarna. Det har framkommit mycket bra synpunkter och förslag vid våra möten och mycket "osynlig kompetens" har kommit upp till ytan.

7 7(9) Jämställdhetsintegrering Hur genomförde ni er jämställdhets-swot eller liknande kartläggning? Har ni viktiga slutsatser inför genomförandeprojektet? Har ni genomfört utbildningar i jämställdhetsintegrering? I vår förprojektering har vi till deltagarna ställt frågor om hur projektet kan påverka jämställdheten. SWOT-analysen har genomförts efter diskussioner med projektdeltagarna. SWOT-analysen har därefter legat till grund för den analys, upplägg av strategier och förslag till projektets jämställdhetsintegrering som gjorts i samarbete med projektdeltagarna och projektets arbetsutskott.(se rapport Jämställdhetsanalys) För att jämställdhetsintegrera projektet ska vi fortsätta att vårda den positiva attityd som finns till ökad jämställdhet. En arbetsplats med positiv attityd till jämställdhet och en blandning av både män och kvinnor i varierande åldrar bidrar till en bättre arbetsmiljö och ett hållbarare arbetsliv. Vi ska vara öppna och intresserade när personer av det underrepresenterade könet söker anställning inom våra verksamheter. Tillgänglighet för personer med funktionshinder Vilka åtgärder har ni vidtagit för att säkra tillgänglighetsarbetet i ett eventuellt genomförandeprojekt? Alla deltagande aktörer ska garanteras fysisk tillgänglighet i projektets verksamheter. Detta skall ske genom att samtliga möteslokaler som används av projektet ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. - Mötes- och utbildningslokaler ska helst ligga i markplan. Om lokal som ska användas för mötes- eller utbildningsaktiviteter ligger ovan markplan eller i källarvåning skall hiss finnas i nära anslutning till lokalen. - Det skall vara lätt att manövrera en rullstol både i lokal och utanför lokal och i anslutning till parkeringsplatser. - Det skall finnas lättillgängliga toaletter och andra bekvämlighetsinrättningar såsom café och lunchrum. Projektets verksamhet ska vara tillgängligt för alla personer oavsett funktionshinder. Vi har definierat funktionshinder inom följande områden: fysiskt funktionshindrade, psykiskt funktionshindrade och intellektuellt funktionshindrade. Under varje område finns en mängd olika funktionshinder vilket innebär att begreppet funktionshinder är vidare än vi anat. Nästan varje deltagare har kännedom om något funktionshindrad person i näromgivningen. Vi har bestämt att: - All projektverksamhet ska vara tillgänglig oavsett olika personers funktionshinder. - Vi ska tillsammans vara lyhörda för fördomar och oförstående attityder.

8 8(9) - Om vi upplever oförstående attityder eller andra fördomar hos projektdeltagarna som berör funktionshindrade ska utbildningen genomföras. - Alla personer ska kunna ta till sig projektets information oavsett personens personliga funktionshinder. Det ska vi säkra genom att tänka på att vara tydliga i vår kommunikation och informationshantering. Vi ska eftersträva att: - Använda ett enkelt språk i våra eventuella publikationer. - Utforma lättlästa texter i våra publikationer. - Ta personlig kontakt med personer med funktionshinder som visar sig intresserade av projektet. - Informera om projektet via en webbplats. - Webbplatsen ska ha alternativa format på texten. Programkriterier (samverkan, strategisk påverkan, lärande miljöer och innovation) Hur har ni arbetat med relevanta programkriterier för ert projekt? Hur har det hjälpt er att förbereda er inför ett eventuellt genomförandeprojekt? Projektet har arbetat och främjat lärande miljöer dels genom att uppmuntra projektdeltagarna att utifrån en omvärldsanalys kritiskt diskutera möjliga effekter av omvärldsförändringar utifrån både ett individ- och företagsperspektiv. Finanskris och lågkonjunkturen med dess omedelbara effekter på företagens verksamhet har inneburit att diskussionerna blivit mycket relevanta och tagits på stort allvar, nästan alla har drabbats på något sätt. Medvetenheten om vikten att lära nytt i företagen är stor. Projektet har även främjat lärande miljöer genom att uppmuntra deltagarna att ta stort eget ansvar för sin egen kompetensutveckling. Projektet har även skapat ett ökande lärande på aggregerad nivå då främst i Hallstahammar Promotions styrelse och arbetsutskott som träffats regelbundet för att stämma av projektets status och utveckling. Samverkan är viktigt för projektet som har en bred sammansättning av samverkanspartner. Både enskilda företag som drivs av kvinnor, representanter från lokala kooperativ, ideella föreningar och offentlig sektor har engagerat sig i projektet, antingen som deltagande aktör, i arbetsutskottet eller i referensgruppen. Mervärden har skapas då varje aktör som specialist på sitt område har bidragit med sin specifika kompetens vid behov. Alla samverkanspartner är väl förtrogna med det övergripande målet att få igång ett uthålligt förändringsarbete som leder till minskad sårbarhet, individuellt lärande och tillväxt i ett brukssamhälle som präglas av stor sårbarhet. Vi arbetar ständigt för att fördjupa samverkan och utveckla Hallstahammar Promotion. Projektets innovativa verksamhet är att vi för första gången (näringsliv, lokalt kooperativ och offentlig sektor) samverkar för att ta ett gemensamt helhetsgrepp om kompetensutveckling och tillväxtfrågor i kommunen. Ambitionen att via Hallstahammar Promotion skapa en plattform för samordning av kompetenskartläggning och kompetensutveckling i syfte att ge de kvinnliga småföretagarna och dess personal möjlighet att lära nytt och lära om för att stå

9 9(9) bättre rustade inför förändringar i sina respektive branschområden. Projektet kommer långsiktigt att ha en strategisk påverkan. Vid intervjuerna framkom att mycket finns att göra för att utveckla förståelsen för varandras verksamheter och därigenom utveckling av näringslivsklimatet i kommunen. Ofta handlar det om okunskap om de andras verksamhetsområden (gäller både offentlig- och privat sektor). Uppföljning under förprojekteringen Beskriv kortfattat hur ni arbetade med uppföljning under förprojekteringen: Arbetsutskottet har kontinuerligt gjord avstämningar mot den tids- och aktivitetsplan som fastställts i beslutet. Varje månad har lägesrapporter upprättats och skickats in till handläggare på ESF-rådet, förprojekteringen avslutas med denna slutrapport. Andra erfarenheter som ni vill dela med er av Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför? Vilka tips skulle ni vilja ge till framtida projekt? På grund av en missuppfattning så redovisas tid endast för 47 personer, 46 kvinnor och en man. Ytterligare 28 personer har deltagit i förprojekteringen. Vi gör en uppskattning att dessa personer har lagt ungefär fem timmar var i projektet. Projektet Kanalnätet har fungerat bra trots att projektet tappat närmare 12 procent av projektdeltagarna under projektets gång. Vi tror att det beror på bra samverkan, god planering och mycket informations- och kommunikationsinsatser. Kontaktpersoner Vem ska man kontakta om man är intresserad av mer information? Barbara K Hallström, ordförande Kanalnätet, ; Håkan Freijd, ordförande Hallstahammar Promotion, Kent Sjöström, näringslivschef Hallstahammars kommun, Susanne Sedvall, Sedvalls Affärsutveckling AB, ,

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP5 Slututvärdering 2010-08-01 2011-12-31 2 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 1.1 Problem och utgångsläge... 5 1.2 Jämställdhetsintegrering...

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande 2009 08 01 2011 06 30 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon:

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Sammanfattning - Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat KulturKraft Syds grundläggande idé har varit att undersöka

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 SJÄLVKLART En attraktiv och jämställd arbetsplats som präglas av mångfald, där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart.

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer