Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: Period: mars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: mars"

Transkript

1 Lägesrapport Projektnamn: HP4 Diarienummer: Period: mars 1. Verksamhet i projektet Kompetensutvecklingsaktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Ovako Hallstahammar AB har gått en utbildning i PowerPoint under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 1c) och har genomfört i Hallstahammar i samarbete med utbildningsföretaget IT-effekt. En medarbetare från Ovako Hallstahammar AB har gått en utbildning i Word under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 1c) och har genomfört i Hallstahammar i samarbete med utbildningsföretaget IT-effekt. En medarbetare från Ovako Hallstahammar AB har gått en utbildning i Excel-fortsättning under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 1c) och har genomfört i Hallstahammar i samarbete med utbildningsföretaget IT-effekt. En medarbetare från Monoflex Nordic AB har avslutat sin utbildning som diplomerad controller under perioden. Under perioden har 24 av sammanlagt utbildningens 120 timmar genomförts. Utbildningen är upphandlad (offert 62a) och har genomförts i samarbete med utbildningsföretaget Företagsuniversitetet. En medarbetare från Sandvik Heating Technology AB har gått en utbildning i personaladministration, Swedish Law under mars. Utbildningen är upphandlad (offert 69a) och har genomfört i samarbete med utbildningsföretaget Företagsuniversitetet. 47 medarbetare från Ovako Hallstahammar AB har gått en utbildning i grupputveckling under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 68b) och har genomfört i samarbete med utbildningsföretaget LövuddenAkademin. En medarbetare från Sandvik Heating Technology AB har gått en utbildning i personaladministration, SharePoint under mars. Utbildningen är upphandlad (offert 72c) och har genomfört i samarbete med utbildningsföretaget Office. Nio medarbetare, grupp 1 från Sandvik Heating Technology AB har gått en utbildning i presentationsteknik under mars. Utbildningen är upphandlad (offert 71b) och har genomfört i Hallstahammar i samarbete med utbildningsföretaget Företagsuniversitetet.

2 Sex medarbetare, grupp 2 från Sandvik Heating Technology AB har gått en utbildning i presentationsteknik under mars. Utbildningen är upphandlad (offert 71b) och har genomfört i Hallstahammar i samarbete med utbildningsföretaget Företagsuniversitetet. 42 medarbetare från Intra Mölntorp AB har gått en utbildning i projektmedarbetarutveckling steg 1 under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 66a) och har genomfört i samarbete med utbildningsföretaget LövuddenAkademin. 45 medarbetare från Intra Mölntorp AB har gått en utbildning i projektmedarbetarutveckling steg 2 under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 66a) och har genomfört i samarbete med utbildningsföretaget LövuddenAkademin. Två medarbetare från Ovako Hallstahammar AB har avslutat sin Ledarskapsutbildning under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 43a) och har genomfört på plats i Hallstahammar i samarbete med utbildningsföretaget MIG-management Andra aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Den här sista månaden i projektet har varit enormt utbildningsintensiv och övrig tid har gått åt till samordning av utbildningar och förberedelser inför projektslutet. Kopplingar till programkriterierna lärande miljöer och främjande av samverkan Projektet har en bred ansats och vi har valt att arbeta med programkriterierna lärande miljöer och främjande av samverkan på fler olika plan. Dels så omfattas naturligtvis målgrupperna och företagen men också lokalt kooperativ, föreningar och offentlig sektor. Ska vi få igång ett långsiktigt hållbart förändringsarbete som leder till minskad sårbarhet, individuellt lärande i ett brukssamhälle som präglas av stor sårbarhet måste många samverkanspartners involveras. Vi har i vår ansökan angett följande Projektets upplägg med en sammanhållande projektägare som driver projekt med deltagare från fler arbetsplatser har visat sig ge mervärden i form av ett ökat lärande på fler olika nivåer. Projektet främjar lärande miljöer och kommer att innebära att många medarbetare måste lära om och lära nytt för att täcka de stora kompetensgap vi står inför med anledning av personalnerdragningarna. Det innebär att vi nu måste blanda det informella lärandet och det formella lärandet. Utbildningarna planeras att i stor utsträckning ske i blandade grupper där medarbetare från olika avsnitt, befattningar och kollektivavtalsområden möts över gränserna. Detta ger en ökad förståelse för helheten och skapar möjligheter till dialog över gränserna. Projektet främjar också lärande miljöer mellan de olika deltagande företagen. Då alla deltagande företag i detta projekt har samma problematik, dvs. kompetensförluster och på grund av varsel och uppsägning finns mycket att diskutera och lära mellan företagen. Här kommer vi även att koppla på de projekt som idag ligger i kartläggningsfasen och står inför

3 samma problematik. Projektet skapar även lärande på aggregerad nivå, dvs. hos projektägaren, i referensgrupp och arbetsgrupp. Projektet utvärderas löpande och erfarenheter och lärande diskuteras och förfinas kontinuerligt. Med ett gemensamt grepp kan vi tillsammans öka anställningsbarheten, öka konkurrenskraften och stärka tillväxten på lång sikt. Samverkan är viktigt för projektet som har en bred sammansättning av samverkanspartner. Både enskilda företag, representanter från lokala kooperativ, ideella föreningar och offentlig sektor engagerar sig i projektet, antingen som deltagande aktör, i arbetsutskottet eller i referensgruppen. Mervärden har skapas då varje aktör som specialist på sitt område har bidragit med sin specifika kompetens vid behov. Alla samverkanspartner är väl förtrogna med det övergripande målet att få igång ett uthålligt förändringsarbete som leder till minskad sårbarhet, individuellt lärande och tillväxt i ett brukssamhälle som präglas av stor sårbarhet. Vi arbetar ständigt för att fördjupa samverkan och utveckla Hallstahammar Promotion. Under tiden för kartläggningen har en framtidsvision antagits av styrelsen för Hallstahammar Promotion som innebär att föreningen i god samverkan med kommunen ska skapa ett av Sveriges bästa företagsklimat. Målsättningen är att utveckla ett positivt näringslivsklimat med en ökad samverkan, ökad kompetens, möjlighetstänkande och ett ökat entreprenörskap (det vi i första ansökan angav som Hallstaanda). Beskrivning av nuläge Mycket har hänt inom programkriterierna sedan genomförandestarten den 1 april Redan i kartläggningsfasen lade vi fokus i lärprocessen på att uppmuntra projektdeltagarna att kritiskt diskutera möjliga effekter av omvärldsförändringar utifrån ett individ- och ett företagsperspektiv. Detta kritiska förhållningssätt har t.ex. inneburit att medarbetare på alla företagen har ifrågasatt sina ursprungliga kompetensplaner. Här kan diskuteras om det överhuvudtaget är möjligt att fastställa en strategisk kompetensplan redan våren 2008, som dessutom ska vara aktuell ända fram till våren Nu när vi snart har facit i hand upplever vi det nog som en omöjlighet. Att företagen och medarbetarna valt att kontinuerligt ansöka om revideringar av sina utbildningsplaner får ses som ett sundhetstecken. Marknaden och dess förutsättningar ändras hela tiden och det som var strategiskt riktigt 2008, är i vissa delar inaktuellt idag. Vi har lärt oss att snabba omvärldsförändringar gör att kompetensplaner hela tiden måste vara ett levande dokument som mår bra av att granskas kritiskt och förändras över tid. Både deltagare och företag upplever det som mycket positivt att ESF godkänt revideringar av de ursprungliga kompetensplanerna. Handläggningen av ändringarna har genomförts mycket snabbt av ESF:s personal om bara motiveringarna varit tydliga. För projektägaren har det dock inneburit mycket merarbete som inte var planerat.

4 Samverkan mellan näringsliv, lokalt kooperativ och offentlig sektor har utvecklats och fördjupats sedan projektet startades. Lärprocesser mellan aktörerna utvecklas ständigt. På projektägarnivå har lärprocesser skett då t.ex. kommunens jurist och upphandlingsenhet gett projektägaren ökade kunskaper om avtalsskrivning och upphandlingsförfarande. Ytterligare ett konstaterande som kommer att utmynna i en lärprocess är företagens attityd till offentliga upphandlingar. Vi har under projektperioden konstaterat en mängd hinder. T.ex. upplever företagare ofta offentliga upphandlingar som för stora och det förekommer mycket fördomar runt upphandlingsförfarandet. Kännedomen är dålig om vilka upphandlingar som är aktuella och det finns en brist på ömsesidig förståelse mellan båda parter. Många företagare, även i detta projekt anser att det är för svårt och krångligt att svara på offentliga anbud. Problematiken har inneburit att en arbetsgrupp, bestående av representanter från företag, kommun och lokalt kooperativ tagit fram en handlingsplan som innebär att: Kommunen kommer att genomföra kontinuerliga utbildningstillfällen på Näringslivskontoret för lokala företagare. Syftet är att reda ut begreppen, utbilda och locka lokala företagare att vara med i upphandlingsförfarandet. Kommunen kommer att distribuera ett nyhetsbrev cirka en gång per kvartal. Nyhetsbrevet ska beskriva vilka upphandlingar som genomförts och vilka som ska genomföras, nyheter, resultat och ger goda exempel på lokala företag i Hallstahammar som vunnit upphandlingen. Kommer att distribueras till samtliga företag i kommunen. Syftet är att få de lokala företagarna att känna att kommunen ser dem som potentiella leverantörer. Om ett lokalt företag varit med och lämnat anbud men inte fått upphandlingen kommer upphandlingsenheten att kontakta företaget för att ge feed back, om så önskas till varför man inte fick anbudet. En undersökning av möjligheterna att via Hallstahammar Promotion prenumerera på de totala upphandlingarna i Västmanland och Eskilstuna kommer att ske, samt förslag om former för distribution av uppgifter till det lokala näringslivet. Undersökning om det finns intresse från en mindre grupp F-skattare att utbilda sig och hjälpa till att skriva anbud. (Kan vara ett bra komplement till företag som inte har tillräcklig omsättning, t.ex. fler av projektens deltagare). Hallstahammar Promotion kommer att bjuda in upphandlare från t ex landstinget, Statens fastighetsverk och Hallstahem för att undersöka möjligheterna att förbättra lokala företagares möjligheter att delta i deras upphandlingar. Kommunen har ambitionen att i Lokala föreskrifter ta in regler om att; vid direktupphandling ska hela transaktionskostanden tas med.

5 Handlingsplanen kommer att innebära att gemensamt lärande kommer att ske mellan medarbetare på företagen och kommunens tjänstemän. Metoden för hur gemensamt lärandet skapas är ny för Hallstahammar och det kommer att bli intressant att följa effekterna av insatsen. Ytterligare en lärprocess som uppkommit under projekttiden är lärandet runt projektlogiker, en metod som Hallstahammar Promotion tillämpar inom kompetensutvecklingsprojekten. Vi tog till oss metoden genom ESF:s och högskolans uppdragsutbildning Lärande utvärdering och följeforskning Vi upplever metoden som mycket pragmatisk och kommunikativ, den är mycket bra att använda som diskussionsunderlag vid uppstarten av alla typer av utvecklingsarbete. Samverkan och lärande om och användandet av projektlogiker har under projektperioden fått genomslagskraft även i annat utvecklingsarbete i kommunen. En utbildning i användandet av projektlogiker genomfördes av Christina Ehneström från Ehneströms Utvärderings AB under två dagar i oktober Totalt samlade utbildningen 50 deltagare från företag och kommun. Deltagarna hade träffats under två dagar för att lära sig använda projektlogiker i syfte att skapa ett av Sveriges bästa företagsklimat. Ett klimat som präglas av ökad samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och entreprenörskap. Samverkan och erfarenhetsutbytet mellan individer, företag, lokalt kooperativ och offentlig sektor har under projektperioden utvecklats rejält. Det finns idag en ökad vilja att dela med sig av kunskaper och erfarenheter som kan påverka utvecklingen av Hallstahammar positivt. Det finns många eldsjälar som engagerar sig för utveckling i kommunen. En mötesplats för dessa eldsjälar har blivit Hallstahammar Promotions styrelsemöten som idag inte bara attraherar styrelsen utan även en mängd andra aktörer som vill delta, presentera och diskutera utvecklingsidéer. Sju utvecklingsidéer som påverkar individen och näringslivsklimatet positivt har processats fram under projektperioden. Detta skedde i samband med utvecklingsdagarna i Karmansbo som involverade ett stort antal aktörer från både näringsliv, föreningar, lokalt kooperativ och kommunal verksamhet. Här sker en kort presentation av idéerna, mer information finns att hämta på projekthemsidan under projektlogiker. Bort med bruksmentaliteten Vi behöver arbeta hårdare med attitydförändringar för att skapa ett positivt näringslivsklimat med en ökad samverkan, ökad kompetens, möjlighetstänkande och ett ökat entreprenörskap (det vi valt att kalla Hallstaanda). Problem som definierats under diskussioner är t.ex. fördomar om företagare, politiker och kommunala tjänstemän, ingen vågar sticka ut, jantelag som är ett hinder för utveckling, ny företagsamhet och civilkurage. En arbetsgrupp håller på att bildas som ska arbeta vidare med frågan och ta fram en konkret handlingsplan.

6 Ökat entreprenörskap/kompetens i skolan Ungdomar måste tänka mer entreprenöriellt och se företagande som en alternativ sysselsättningsform även i Hallstahammars kommun. Problem som definierats under diskussioner är t.ex. svagt nyföretagande i kommunen, låg sysselsättningsgrad bland unga, det saknas en naturlig koppling mellan näringsliv och skola, lärarnas attityder kring företagande, för lite entreprenörskap i skolan och avsaknaden av förebilder inom företagande. En arbetsgrupp håller på att bildas som ska arbeta vidare med frågan och ta fram en konkret handlingsplan. Ökad tillväxt genom offentlig upphandling Den här utvecklingsidén har redan konkretiserats genom en handlingsplan, beskrivs tidigare i rapporten under lärprocesser för företagets attityd till offentlig upphandling. Ökad kommunikation Det finns många som arbetar aktivt för att påverka företagsklimatet positivt i kommunen, både företagare, föreningar och kommun. Det kan dock finnas en fara i att ändå bli en alltför snäv grupp som arbetar. Kommunikationen ut i samhället behöver öka för att genomslagskraften i utvecklingsarbetet ska bli bättre. Problem som definierats under diskussioner är t.ex. många tror att vi fortfarande lever kvar i brukssamhället där jantelag är styrande. En arbetsgrupp håller på att bildas som ska arbeta vidare med frågan och ta fram en konkret handlingsplan. Ökad upplevd offentlig service Ett positivt företagsklimat kännetecknas bland annat av att företagen upplever att den offentliga servicen som tillfredställande. Problem som definierats under diskussioner är t.ex. att det finns en mängd olika myndigheter, lagar och förordningar att hålla reda på för företagen, handläggningstider är ofta för långa. Ansökningar och tillståndsblanketter är ibland ofullständigt ifyllda vilket skapar frustration både hos myndighet och företagare och det förekommer en bristande samverkan mellan myndigheter vilket påverkar företaget negativt. En arbetsgrupp håller på att bildas som ska arbeta vidare med frågan och ta fram en konkret handlingsplan. Marknadsföring Hallstahammar behöver skapa ökade möjligheter till tillväxt, både bland befintliga och nya företagare. Ett problem som definierats under diskussioner är bristen på marknadsföring mot nyetableringar i kommunen. En arbetsgrupp håller på att bildas som ska arbeta vidare med frågan och ta fram en konkret handlingsplan. Ökad Jämställdhet Många yrkeskategorier är starkt könsbundna, vilket skapar inlåsningseffekter. Problem som definierats under diskussioner är t.ex. brist på det ena könet i vissa yrkeskategorier, ojämställdheten inom vissa yrken speglar inte vårt moderna samhälle. En arbetsgrupp håller på att bildas som ska arbeta vidare med frågan och ta fram en konkret handlingsplan.

7 För att komma vidare med fler av dessa utvecklingsidéer kommer vi att ansöka om att få göra en förstudie för ett utvecklingsprojekt där vi kan fokusera mer på dessa frågor. Vi har varit i kontakt med Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Västmanlands län, arbetsförmedlingen och Hallstahammars kommun. All aktörerna tycker att Hallstahammar Promotion har spännande utvecklingsidéer för framtiden. Vi anar att det är ganska unikt att en ort har ett så starkt underifrånperspektiv (eldsjälar från näringslivet) när det gäller utveckling av näringslivsklimatet. Vi har även etablerat ett samverkansavtal med Surahammars kommun som innebär att Hallstahammar Promotion står som projektägare för att underlätta för Surahammars småföretagare att komma igång med samverkan och kompetensutvecklingsinsatser. Företagen i Surahammar samt politiker och kommunala tjänstemän är mycket positiva. Två ansökan om kompetensutvecklingsprojekt i Surahammar har lämnats in till ESF där Hallstahammar Promotion står som projektägare även för grannkommunens småföretagare. Beskrivning av kopplingar till programkriteriet strategiskt påverkansarbete Projektet kommer långsiktigt att ha en strategisk påverkan. Genom intervjuerna framkom att mycket finns att göra för att utveckla förståelsen för varandras arbetsuppgifter och därigenom utveckling av näringslivsklimatet i kommunen. Ofta handlar det om okunskap om den andres arbetsförhållanden (gäller både offentlig- och privat sektor). Hallstahammar Promotion avser längre fram att tillsammans med kommunen arrangera utbildningsdagar som involverar både näringsliv och offentliga tjänstemän. Syftet är att skapa en ökad kunskap och större förståelse för varandras arbetsområden. Vi avser att arbeta vidare med de lärdomar som framkommer av projektet vilket kommer att påverka förändringsarbete och strategiskt påverkansarbete i vår kommun och förhoppningsvis bidra till en hållbar arbetsmiljö för alla. Beskrivning av nuläge Vi har under projektperioden arbetat och kommer även i fortsättningen att arbeta för att skapa ökad förståelse mellan offentlig sektors och företagens dagliga villkor och arbetsuppgifter. Utbildningarna i offentlig upphandling är ett bra exempel, liksom de två utvecklingslagarna där Hallstahammar Promotion i samverkan med kommunen bjöd in deltagare från både näringslivet, föreningar, politiker och kommunala tjänstemän till att lära sig arbeta med projektlogiken i syfte att påverka utvecklingen. Utifrån den utvärdering som är gjort kan vi konstatera att deltagarna var mycket nöjda och i viss mån även förvånade över resultatet. Här är ett axplock av kommentarer hämtade från utvärderingen: Att samla på detta sätt tillsammans företagare, politiker och tjänstemän i kommunen är unikt. Alla gamla negativa uppfattningar om relationen kommun - näringsliv som till stor del också historiskt var sanna är bortblåsta och konferensen visade en unik sammanhållning.

8 En positiv anda skickligt genomförd av kommunens tjänstemän är en positiv chock för oss företagare som varit med tidigare kommunala inställningar till näringslivet utanför storföretagen. Vi har gemensamt skapat projekt som förhoppningsvis kommer att leda till bättre samarbete mellan alla parter och att få ut ungdomar i arbete och företagande. Jag vet att en del av projekten redan är i full gång och andra väntar på tur. Fortsatta möten måste bli till. Den här dagen var en pusselbit i något som löpande utvecklas och där målet känns fantastiskt. När människor möts kan man utveckla, bl.a. genom att förståelse för olika roller som företagare och kommuntjänstemän/politiker har. De informella samtalen var givande. Högt i tak, alla vågade ta diskussioner och tala öppet om problem Samt att alla hade en vilja att lösa problemen och tillsammans få ett bättre företagsklimat. Tror att samarbete samt förståelse mellan kommun, näringsliv samt företagarna ökar p.g.a. dessa sammankomster. Positivt att lära känna personerna i kommunen för att lättare få kontakt i framtiden. Att samtala och föra en konstruktiv dialog med parter från både politiken, kommunala tjänstemän och företagare. Positivt att utvecklingsarbetet fångas upp av efterbearbetningsgrupper och förs vidare. Bra övningar och gruppindelningar, konstruktivt! MYCKET bra initiativ, när kommer uppföljningen? Upplägget var perfekt. Att träffa kommunens tjänstemän utanför deras tjänsterum och prata om de frågor som vi företagare brottas med varje dag tror jag skapar en respekt och förståelse som gynnar båda parter. Jag hoppas att aktiviteten inte var en engångsaktion. Fick ett ansikte på politiker och tjänstemän och en möjlighet att på ett mer informellt sätt lägga fram synpunkter på kommunens roll att förbättra företagsklimatet i kommunen. Gärna en uppföljning om något år för att stämma av vad vi arbetade fram under konferensen. Projektet bedriver en hel del övrigt strategiskt påverkansarbete för att få igång ett uthålligt förändringsarbete som leder till minskad sårbarhet, individuellt lärande och tillväxt i vårt brukssamhälle. Vi påverkar strategiskt på många olika sätt, tex:

9 Projekthemsidan, där vi berättar om projektet, utvecklingsinsatserna och dess resultat. Från projekthemsidan kan vi skicka ut ett e-nyhetsbrev till ungefär 600 prenumeranter. Ofta använder vi e-nyhetsbrevet med direktlänk till projekthemsidan för att berätta om någon specifik utbildning eller bjuda in till möten eller seminarier. Vi har skickat ut ett JämställdhetsNytt via e-post fyra gånger där vi ger goda exempel på kvinnor som etablerat sig och lyckats väl i mansdominerade branscher. Här skulle vi även vilja lyfta män som lyckat i kvinnodominerade branscher, men tyvärr har vi inte den typen av företag inom projektet. Genom vår projektdatabas tar vi ta ut mycket detaljerad könsuppdelad statistik. Vi kan se fördelningen i kronor, timmar och genomsnittskostnader för respektive kön. Vi kan också se hur utbildningsaktiviteter fördelats mellan könen. Statistiken används sedan vid diskussioner för att påverka företagen att tänka till ur ett jämställdhetsperspektiv. Det blir mycket konkret och påtagligt när fakta läggs på bordet om det egna företagets nuläge. Länsstyrelsens tjänstemän på enheten för regional tillväxt har visat stort intresse för den könsuppdelade statistiken. Fyra gånger har vi skickat ut ett KompetensNytt. Det är ett nyhetsbrev som beskriver nyttan av att kompetensutveckla sin personal ur ett tillväxt- och konkurrensperspektiv. Syftet med KompetensNytt är att även få företag som ligger utanför projektet att börja utveckla sin personal och sina företag. Nyhetsbrevet har gett effekter, fler och fler företag kommunen pratar om utveckling. Vi kan också konstatera att nyhetsbrevet som distribueras via posten till kommunens alla företag sitter väl synlig på många anslagstavlor runt om på företagen i kommunen. Vi bedömer att effekterna av KompetensNytt är så bra att vi kommer att ge ut nyhetsbrevet fyra gånger även under Vi har under projektperioden även arrangerat en kompetensmässa för att påverka strategiskt och belysa vikten av ständig utveckling hos medarbetarna. Arrangemanget var mycket lyckat och lockade till sig ett 20-tal utbildningsföretag som berättade om sina koncept och ett stort antal mässdeltagare från både näringsliv och offentlig sektor. Kompetensutvecklingsprojekten har fått mycket mediautrymme sedan projektstarten. Vi har uppmärksammats i tidningsartiklar i VLT (Länstidningen), Västeråsarn (också en länsövergripande tidning) och Magazin 24 (Kungsör, Arboga och Köping). Projekten har även presenterats i radio och TV under projektperioden vid ett flertal tillfällen. Under våren 2011 kommer vi att delta i Kanalmässan, som föregående år hade cirka besökare. Ambitionen är att sprida projektets resultat och bidra till strategiskt påverkansarbete genom att påvisa goda exempel på vad ett gemensamt positivt utvecklingsarbete kan leda till.

10 Arbetsutskottet som består av kommunens näringslivschef, Hallstahammar Promotions ordförande, projektkontorets ansvarige samt extern utvärderare har vid ett flertal tillfällen presenterat Hallstahammar Promotions utvecklingsarbete, projektet och dess resultat för olika externa intressenter. Presentationer har skett för t.ex: Västmanlands läns landshövding vid ett personligt besök på projektkontoret. Västmanlands läns länsråd vid ett personligt besök på projektkontoret. Andra projektägare vid jämställdhetskonferens i Stockholm. Surahammars företagare och kommunala tjänstemän på kommunkontoret i Surahammar. Fagerstas företagare och kommunala tjänstemän på kommunkontoret i Fagersta. Hallstahammars företagare och kommunala tjänstemän vid frukostmöten i kommunen. Samtliga företag har deltagit i aktiviteter under den aktuella perioden Monoflex Nordic AB Sandvik Heating Technology AB Ovako Hallstahammar AB Intra Mölntorp AB Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Vi kommer under genomförandefasen att utbilda kvinnor i arbetsplatsergonomi då vi i vår analys konstaterat att kvinnor har mer förslitningsskador än männen. Många av de föreslagna kompetensutvecklingsinsatserna är internutbildningar som syftar till att bredda den individuella kunskapen hos medarbetaren. Dessa utbildningar innebär att flexibiliteten ökar liksom möjligheter till arbetsrotation för att minska förslitningsskador, framförallt hos de kvinnliga industriarbetarna. Kartläggningen har också synliggjort att jämställdhet är en fråga som behöver aktualiseras. För att jämställdhetsintegrera projektet kommer utbildningsinsatser i jämställdhetsfrågor att genomföras under genomförandefasen. Kvinnor ska inte diskrimineras i kompetensutvecklingssatsningen. Vi ska bevaka detta genom att i genomförandet mäta kvinnors andel av mäns kompetens-utvecklande insatser. Kvinnor ska i lika stor utsträckning som män procentuellt erhålla kompetenshöjande åtgärder. (Kursiv stil = text ut beslut).

11 Projektet omfattade ursprungligen 62 kvinnor och 267 män, i dagsläget har betydligt fler, både män och kvinnor sysselsatta fått kompetensutveckling genom projektet. Fördelningen av utbildningsaktiviteter är följande: Kvinnor som erhållit kompetensutveckling Män som erhållit kompetensutveckling Fördelning kvinnor Fördelning män Antal Andel Antal Andel Kr Tim Kost/tim Kr Tim Kost/tim % % Hur vi arbetat med tillgänglighet under den aktuella perioden Alla deltagande aktörer ska garanteras fysisk tillgänglighet i projektets verksamheter. Detta ska ske genom att samtliga möteslokaler som används av projektet ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Projektets verksamhet ska vara tillgänglig för alla personer oavsett funktionshinder. Vi har bestämt att: All projektverksamhet ska vara tillgänglig oavsett olika personers funktionshinder, vi ska tillsammans vara lyhörda för fördomar och oförstående attityder, om vi upplever oförstående attityder eller andra fördomar hos projektdeltagarna som berör funktionshindrade ska utbildningsinsatser genomföras. Alla personer ska kunna ta till sig projektets information och resultat oavsett personens personliga funktionshinder. Det ska vi säkra genom att tänka på att vara tydliga i vår kommunikation och informationshantering. Nuläge De utbildningar som hittills skett i projektet har genomförts i utbildningslokaler som är tillgängliga för funktionshindrade. Vi arbetar för att alla personer ska kunna ta till sig projektets information och resultat oavsett personens personliga funktionshinder. Vi tänker på att vara tydliga i vår kommunikation och informationshantering. Vad som fungerat bra och mindre bra Det har varit mycket arbete sista månaden med avstämningar, analyser och rapportering, utbildningsaktiviteter som genomförs i mars har fungerat bra. Deltagarantal i relation till planerat antal deltagare i projektet (Visar antal individer som genomgått kompetensutveckling från projektets startdatum) Antal män, planerat i projektet Antal män, verkligt utfall Antal kvinnor, planerat i projektet Antal kvinnor, verkligt utfall Procentuell andel 118 Procentuell andel 129

12 Hur projektet ligger i fas med måluppfyllelse Den övergripande målsättningen är att är att ta ansvar och ge de sysselsatta som riskerar omställning en möjlighet att lära nytt och lära om för att öka sin anställningsbarhet och stå bättre rustade i framtiden. Förväntade mätbara effekter är: 70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an fördjupande arbetsuppgifter. 70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an breddade arbetsuppgifter. 70 procent av de deltagande företagen (arbetsställena) ska efter kompetensutvecklande insatser uppleva att arbetsplatsen präglas av fördjupade kunskaper inom nuvarande arbetsområden. 70 procent av de deltagande företagen (arbetsställena) ska efter kompetensutvecklande insatser uppleva att arbetsplatsen har breddat sin verksamhet, vilket kommer att leda/har lett till ett behov av att få nya eller förändrade arbetsuppgifter utförda. Kvinnor ska i lika stor omfattning (procentuellt räknat i sin grupp) som män erhålla kompetensutvecklande insatser under projektets genomförandefas. Den övergripande målsättningen att ta ansvar och ge de sysselsatta som riskerar omställning en möjlighet att lära nytt och lära om för att öka sin anställningsbarhet och stå bättre rustade i framtiden sysselsatta kommer vi att uppnå. Det individuella målet att 70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an fördjupande arbetsuppgifter var enligt den senaste externa utvärderingen 70 procent. Det individuella målet att 70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an breddade arbetsuppgifter var enligt den senaste externa utvärderingen 67 procent. Extern utvärdering av arbetsplatsernas upplevelser kommer att göras i samband med slututvärderingen. Men av de personliga kontakter som vi kontinuerligt har med alla kontaktpersoner på samtliga företag så ser det ut som måluppfyllelsen, 70 procent av de deltagande företagen (arbetsställena) efter kompetensutvecklande insatser ska uppleva att

13 arbetsplatsen präglas av fördjupade kunskaper inom nuvarande arbetsområden kommer att uppnås. Däremot är vi mer tveksamma till om 70 procent av de deltagande företagen (arbetsställena) efter kompetensutvecklande insatser ska uppleva att arbetsplatsen har breddat sin verksamhet. Det här är en krisutlysning med stora internationella företag och vi är mycket tveksamma till om projektets utvecklingsinsatser breddat företagens produktportfölj Jämställdhetsmålet att kvinnor i lika stor omfattning som män (procentuellt räknat i sin grupp) ska erhålla kompetensutvecklande insatser under projektets genomförande kommer vi att nå (se slutrapport). Här finns dock risk att bara se statistik på projektnivå, går vi ner på det enskilda företaget kan vi se att ett av företagen satsat betydligt mer produktions- och teknikutbildningar på män medan kvinnor gått mer traditionella reproduktiva utbildningar. Projektets utfall i förhållande till budget Utfallet i kronor för personalkostnad jämfört med budgeten ligger inom 10 procentsspärren.. Den totala beviljade budgeten för personalkostnad var kr, vilket innebär att budgeten för personalkostnad överskridits med 9,04 procentenheter. Utfall i kr Budget i kr Projektledning extern tjänst Projektadministration extern tjänst Extern utvärdering och uppföljning Utbildningskostnader Sandvik Heating Technology AB Ovako AB Monoflex Nordic AB Intra Mölntorp AB Spridning av resultat Personalkostnader Totalt

14 2. Avvikelser från projektbeskrivningen Avvikelser från projektbeskrivningen ska meddelas ESF-rådets samordnare omedelbart. Har det förekommit några avvikelser under perioden? Ja Nej Om du svarat ja, beskriv kortfattar avvikelserna: Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på ESF-rådet? Ja Nej Om du svarat nej, vad är orsaken till att ni inte meddelat avvikelsen? Vilka åtgärder hat ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna? 3. Sammanställning av aktiviteter som genomförts under perioden Se bilaga 2. Underskrift projektansvarig (projektledare) Håkan Freijd Datum Namnteckning Namnförtydliganden

15 Svenska ESF- rådets bedömning Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna betalas ut. Lägesrapporteringen är godkänd och stöd kan betalas ut: Ja Nej Om du svarat nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas? Underskrift ansvarig samordnare på ESF-rådet Tonny Alenius

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: mars

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: mars Lägesrapport Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Kompetensutvecklingsaktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två medarbetare från

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Ovako har gått

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: december

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: december Lägesrapport Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: december 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från IDÉ-bild har

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: Period: december

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: Period: december Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: december 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Monoflex Nordic

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: Period: februari

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: Period: februari Lägesrapport Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: februari 1. Verksamhet i projektet Kompetensutvecklingsaktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Februari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Sju deltagare från Bulten

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från LAPAB

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: mars

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: mars Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från AG Johansons

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: Maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio medarbetare från Monoflex och tre

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio personer från Wiederströms

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två medarbetare från JH Spårservice

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Monoflex Nordic

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Hela personalen på Westerqvarns

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Fem medarbetare på Backer

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: februari

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: februari Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: februari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Fyra medarbetare från Strömsholms Markenteri har

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio medarbetare från Bulten

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: januari

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: januari Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En kvinnlig soloföretagare från ABK Konsult Hallstahammar

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Sju medarbetare från Monoflex och tre

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: mars

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: mars Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Disas Hundtrim har gått en bokföringsutbildning

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En kvinnlig soloföretagare från UB

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: September 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Här är det full fart, under september

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: april

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: april Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Nio medarbetare från Bulten

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Augusti 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från AG

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: September

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: September Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: September 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Fem personer på Hammarhälsan

Läs mer

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: maj Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier som

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: december

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: december Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: december 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Åtta medarbetare från Bulten

Läs mer

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport II 2010-08-01 2011-02-28 1. Bakgrund... 1-2 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Mellansvensk

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(7) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Oktober 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): September 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Extern utvärdering av projektet. HP3 genomförande

Extern utvärdering av projektet. HP3 genomförande Extern utvärdering av projektet HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Delrapport II 2009-08-01 2010-12 31 1. Bakgrund... 1-2 Problem och utgångsläge... 1 Målgrupper...1-2 Jämställdhetsintegrering...

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP4. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP4. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP4 2009 04 01 2011 03 31 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon: 08-579 171

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2009-3020462 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): September 2009 Inledning Inom Socialfonden

Läs mer

Extern utvärdering av projektet. HP1 genomförande

Extern utvärdering av projektet. HP1 genomförande Extern utvärdering av projektet HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Delrapport II 2009-05-01 2010-06-30 Bakgrund och uppdrag VKon genomför den externa utvärderingen av projekt HP1 genomförande

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: mars

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: mars Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två personer från Håkans

Läs mer

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: april Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier

Läs mer

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport I 2010-08-01 2010-10 31 1. Bakgrund...1 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP1 2009-05-01 2011-04-30 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon: 08-579 171

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP2 genomförande 2010-01-15 2011-06-30 VKon, Pinnmogatan 4, 734 36 Hallstahammar 2 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Problem och utgångsläge...

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1(5) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP2 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP2 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP2 genomförande 2010 01 15 2011 06 30 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon:

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2012 1. Verksamheten

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): december 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): december 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): december 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Augusti 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Förstudie Europeiska socialfonden 2014

Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen genomför, med stöd av ESF-rådet och

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn KUB Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2012-10-2012-12 Redovisnings-ID -005 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation ENTRIS 2.0 - Innehåll Utbildningar för kompetensutveckling och fördjupning

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): 2013 Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP3 genomförande 2009-08-01 2011-06-30 VKon, Pinnmogatan 4, 734 36 Hallstahammar 2 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Problem och utgångsläge...

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-00877 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt vid

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer