Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: Period: januari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: januari"

Transkript

1 Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En kvinnlig soloföretagare från ABK Konsult Hallstahammar gått en utbildning för föreläsare under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 27a) och genomförs i samarbete med Cavena Utvecklings AB En kvinnlig soloföretagare från Aktiv Hälsoutveckling i Mälardalen fortsätter sin påbörjade instruktörsutbildning i Yoga. Under månaden har 15 timmar av planerade 120 timmar genomförts. Utbildningen är upphandlad (offert 5a) och genomförs i samarbete med företaget Shanti Yoga & Kultur. En kvinnlig soloföretagare från CabMet Massage har vidareutbildat sig till Spaterapeut under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 1a) och genomförs i samarbete med Eva utbildning i Östersund Andra aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Den kvinnlig soloföretagare från ABK Konsult Hallstahammar, Inger Larsson som i projektet utbildat sig till föreläsare bjöd in till en provföreläsning i Kanalhuset den 28 januari. Inbjudan samlade ett 15-tal personer som lyssnade när Inger hade sin första professionella föreläsning som ansvarsterapeut. Det är intressant att se hur individuellt valda utbildningsinsatser stärker individen. Ett jämställdhetsseminarie genomfördes den 21 januari. Lunchseminariet med inriktning ledarskap lockade ett tjugotal deltagare, många deltog i diskussionerna och vikten av ett modernt ledarskap belystes ur ett jämställdhetsperspektiv Projektkontoret hade den 10 januari besök av två tjänstemän från Länsstyrelsen som arbetar med regeringsuppdraget att skapa en kompetensplattform i regionen. Ett stort intresse visades för projektets kompetensdatabas som idag innehåller all statistik för samtliga kompetensutvecklingsprojekt som drivs av Hallstahammar Promotion. Framtida scenarier diskuterades, som t.ex. möjligheten att söka specifik kompetens per individ om akut resursbrist uppkommer hos något företag som behöver låna personal.

2 Det finns möjligheter att genom kompetensdatabasen ta fram rapporter som visar vilka kompetenser som just nu är aktuella hos näringslivet på orten. Arbetsförmedlingen skulle t.ex. kunna ha stor nytta av den informationen vid sin matchning av arbetssökande som behöver kompetensutvecklas. Ansvarig för arbetsförmedlingen är informerad om matchningsmöjligheterna Även den könsuppdelade statistiken upplevde Länsstyrelsens tjänstemän som mycket intressant. Statistiken är även av stort intresse för Länsstyrelsen i Västmanlands jämställdhetsansvarige. Arbetsutskottet diskuterar hur utvecklingsarbetet och projektresultatet ska spridas. Vi har en vild idé som vi utreder för tillfället. De korta reportagen i KompetensNytt har stor genomslagskraft och påverkar strategiskt till förändring. Vi skulle vilja göra en lite mer omfattande reportageserie om några företag i varje projekt som lyckats väl i sitt utvecklingsarbete. Reportagen skulle läggas upp på projekthemsidan. Men vi är även lockade av tanken att samla alla reportage för samtliga kompetensutvecklingsprojekt (just nu bedriver vi fem projekt) i en bok framöver som beskriver den utvecklingsresa som vi (näringsliv, föreningar och kommun) gör tillsamman. Just nu håller vi på med upphandling av tjänsten, tyvärr så ser det svårt ut att få tag på skrivarkompetensen. Kopplingar till programkriteriet lärande miljöer och främjande av samverkan Projektet har en bred ansats och vi har valt att arbeta med programkriterierna lärande miljöer och främjande av samverkan på fler olika plan. Dels så omfattas naturligtvis målgrupperna och företagen men också lokalt kooperativ, föreningar och offentlig sektor. Ska vi få igång ett långsiktigt hållbart förändringsarbete som leder till minskad sårbarhet, individuellt lärande i ett brukssamhälle som präglas av stor sårbarhet måste många samverkanspartners involveras. Vi har i vår ansökan angett följande Projektet har en tydlig lärandeansats med utrymme för kontinuerlig reflektion, dialog och diskussion om ständiga förbättringar. Genom samverkan mellan näringsliv, lokalt kooperativ och offentlig sektor finns stora möjligheter att lära av varandra och hitta nya metoder för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte, både mellan individer, företag, lokalt kooperativ och offentlig sektorer. Projektet arbetar och främjar lärande miljöer dels genom att uppmuntra projektdeltagarna att utifrån en omvärldsanalys kritiskt diskutera möjliga effekter av omvärldsförändringar utifrån både ett individ- och företagsperspektiv. Finanskrisen och lågkonjunkturen med dess omedelbara effekter på företagens efterfrågade varor och tjänster har inneburit att diskussionerna blivit mycket relevanta och tagits på stort allvar, alla har drabbas på något sätt. Medvetenheten om vikten av att lära nytt och lära om för att öka hållbarheten och flexibiliteten i företagen är stor. Vi kan inte gå in i framtiden med gamla synsätt och metoder.

3 Vi kommer i projektet att arbeta för att förmå småföretagarna att utveckla metoder för ett mer kontinuerligt lärande på arbetsplatserna. Vi vill i framtiden se småföretag som upplever fortlöpande kompetensutveckling av både ägare och medarbetare som en strategisk investering för ökad konkurrenskraft. Projektet främjar samverkan på många plan. Genom projektet kan Hallstahammar Promotion fortsätta arbetet med att stärka samarbetet och utveckla en hållbar infrastruktur (projektplattform) för mer samlade och samordnade kompetensutvecklingsinsatser för näringslivet. Många företag i kommunen har uppmärksammat stora fördelar med att samverka med projektägaren i kompetensutvecklingsfrågor. Några av de viktigaste samverkansfördelarna är enligt företagen; hjälp att hitta kvalitativa utbildningsleverantörer, hjälp med kostnadseffektiva upphandlingar, ingen administration vilket innebär att företaget kan ägna mer tid åt kompetensutvecklingsinsatserna, referenser från andra företag om utbildningarnas innehåll och nytta, större dialog med andra företagare och naturliga mötesplatser för att diskutera utbildning och utveckling. Samordning av utbildningsaktiviteter mellan företag gör att erfarenhetsutbyte uppstår och personal kan skickas i olika omgångar vilket gör att produktionen inte påverkas alltför negativt. En stor samverkansfördel upplever företagen i att de inte behöver ligga ute med pengar för sina utbildningar. Dagens lågkonjunktur gör att många företag har likvida problem. Samverkan med kommunen som ställt upp med ett borgensåtagande gör att projektägaren direkt kan betala fakturorna. Initiativet har visat sig skapa en vinn/vinn situation för alla parter. Kommunen visar i aktiv handling att man stödjer småföretagarna i kommunen, projektägaren får tillgång till likvida medel och företagen slipper ligga ute med likvida medel i projektet. Sedan uppstarten av HP-projekten har samverkan mellan näringsliv, kommun och ideell sektor kontinuerligt utvecklats. Det är inte bara HP-projekten som arbetar med projektlogiker för att göra utvecklingsarbetet utvärderingsbart. Metoden har spillt över på de sju nätverken som börjat diskutera sina egna utvecklingsinsatser utifrån detta synsätt som innebär att allt utvecklingsarbete ska ha en klar problembild, en väldefinierad målgrupp, förväntade resultat, klara aktiviteter för att uppnå resultaten och förväntade effekter, både på kort och lång sikt. Vår resa går vidare. Beskrivning av nuläge Mycket har hänt inom programkriterierna sedan genomförandestarten den 1 augusti Redan i kartläggningsfasen lade vi fokus i lärprocessen på att uppmuntra projektdeltagarna att kritiskt diskutera möjliga effekter av omvärldsförändringar utifrån ett individ- och ett företagsperspektiv. Detta kritiska förhållningssätt har t.ex. inneburit att medarbetare på alla företagen har ifrågasatt sina ursprungliga kompetensplaner. Här kan diskuteras om det överhuvudtaget är möjligt att fastställa en strategisk kompetensplan på individnivå redan hösten 2009, som dessutom ska vara aktuell ända fram till våren Nu när vi snart har facit i hand upplever vi det nog som en omöjlighet.

4 Att företagen och medarbetarna valt att kontinuerligt ansöka om revideringar av sina utbildningsplaner får ses som ett sundhetstecken. Marknaden och dess förutsättningar ändras hela tiden och det som var strategiskt riktigt 2009, är i vissa delar inaktuellt idag. Vi har lärt oss att snabba omvärldsförändringar gör att kompetensplaner hela tiden måste vara ett levande dokument som mår bra av att granskas kritiskt och förändras över tid. Både deltagare och företag upplever det som mycket positivt att ESF godkänt revideringar av de ursprungliga kompetensplanerna. Handläggningen av ändringarna har genomförts mycket snabbt av ESF:s personal om bara motiveringarna varit tydliga. För projektägaren har det dock inneburit mycket merarbete som inte var planerat. Samverkan mellan näringsliv, lokalt kooperativ och offentlig sektor har utvecklats och fördjupats sedan projektet startades. Lärprocesser mellan aktörerna utvecklas ständigt. På projektägarnivå har lärprocesser skett då t.ex. kommunens jurist och upphandlingsenhet gett projektägaren ökade kunskaper om avtalsskrivning och upphandlingsförfarande. Ytterligare ett konstaterande som kommer att utmynna i en lärprocess är företagens attityd till offentliga upphandlingar. Vi har under projektperioden konstaterat en mängd hinder. T.ex. upplever företagare ofta offentliga upphandlingar som för stora och det förekommer mycket fördomar runt upphandlingsförfarandet. Kännedomen är dålig om vilka upphandlingar som är aktuella och det finns en brist på ömsesidig förståelse mellan båda parter. Många företagare, även i detta projekt anser att det är för svårt och krångligt att svara på offentliga anbud. Problematiken har inneburit att en arbetsgrupp, bestående av representanter från företag, kommun och lokalt kooperativ tagit fram en handlingsplan som innebär att: Kommunen kommer att genomföra kontinuerliga utbildningstillfällen på Näringslivskontoret för lokala företagare. Syftet är att reda ut begreppen, utbilda och locka lokala företagare att vara med i upphandlingsförfarandet. Kommunen kommer att distribuera ett nyhetsbrev cirka en gång per kvartal. Nyhetsbrevet ska beskriva vilka upphandlingar som genomförts och vilka som ska genomföras, nyheter, resultat och ger goda exempel på lokala företag i Hallstahammar som vunnit upphandlingen. Kommer att distribueras till samtliga företag i kommunen. Syftet är att få de lokala företagarna att känna att kommunen ser dem som potentiella leverantörer. Om ett lokalt företag varit med och lämnat anbud men inte fått upphandlingen kommer upphandlingsenheten att kontakta företaget för att ge feed back, om så önskas till varför man inte fick anbudet. En undersökning av möjligheterna att via Hallstahammar Promotion prenumerera på de totala upphandlingarna i Västmanland och Eskilstuna kommer att ske, samt förslag om former för distribution av uppgifter till det lokala näringslivet.

5 Undersökning om det finns intresse från en mindre grupp F-skattare att utbilda sig och hjälpa till att skriva anbud. (Kan vara ett bra komplement till företag som inte har tillräcklig omsättning, t.ex. fler av projektens deltagare). Hallstahammar Promotion kommer att bjuda in upphandlare från t ex landstinget, Statens fastighetsverk och Hallstahem för att undersöka möjligheterna att förbättra lokala företagares möjligheter att delta i deras upphandlingar. Kommunen har ambitionen att i Lokala föreskrifter ta in regler om att; vid direktupphandling ska hela transaktionskostanden tas med. Handlingsplanen kommer att innebära att gemensamt lärande kommer att ske mellan medarbetare på företagen och kommunens tjänstemän. Metoden för hur gemensamt lärandet skapas är ny för Hallstahammar och det kommer att bli intressant att följa effekterna av insatsen. Ytterligare en lärprocess som uppkommit under projekttiden är lärandet runt projektlogiker, en metod som Hallstahammar Promotion tillämpar inom kompetensutvecklingsprojekten. Vi tog till oss metoden genom ESF:s och högskolans uppdragsutbildning Lärande utvärdering och följeforskning Vi upplever metoden som mycket pragmatisk och kommunikativ, den är mycket bra att använda som diskussionsunderlag vid uppstarten av alla typer av utvecklingsarbete. Samverkan och lärande om och användandet av projektlogiker har under projektperioden fått genomslagskraft även i annat utvecklingsarbete i kommunen. En utbildning i användandet av projektlogiker genomfördes av Christina Ehneström från Ehneströms Utvärderings AB under två dagar i oktober Totalt samlade utbildningen 50 deltagare från företag och kommun. Deltagarna hade träffats under två dagar för att lära sig använda projektlogiker i syfte att skapa ett av Sveriges bästa företagsklimat. Ett klimat som präglas av ökad samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och entreprenörskap. Samverkan och erfarenhetsutbytet mellan individer, företag, lokalt kooperativ och offentlig sektor har under projektperioden utvecklats rejält. Det finns idag en ökad vilja att dela med sig av kunskaper och erfarenheter som kan påverka utvecklingen av Hallstahammar positivt. Det finns många eldsjälar som engagerar sig för utveckling i kommunen. En mötesplats för dessa eldsjälar har blivit Hallstahammar Promotions styrelsemöten som idag inte bara attraherar styrelsen utan även en mängd andra aktörer som vill delta, presentera och diskutera utvecklingsidéer. Sju utvecklingsidéer som påverkar individen och näringslivsklimatet positivt har processats fram under projektperioden. Projektdeltagare från detta projekt har deltagit. Detta skedde i samband med utvecklingsdagarna i Karmansbo som involverade ett stort antal aktörer från både näringsliv, föreningar, lokalt kooperativ och kommunal verksamhet. Här sker en kort presentation av idéerna, mer information finns att hämta på projekthemsidan under projektlogiker.

6 Bort med bruksmentaliteten Vi behöver arbeta hårdare med attitydförändringar för att skapa ett positivt näringslivsklimat med en ökad samverkan, ökad kompetens, möjlighetstänkande och ett ökat entreprenörskap (det vi valt att kalla Hallstaanda). Problem som definierats under diskussioner är t.ex. fördomar om företagare, politiker och kommunala tjänstemän, ingen vågar sticka ut, jantelag som är ett hinder för utveckling, ny företagsamhet och civilkurage. En arbetsgrupp håller på att bildas som ska arbeta vidare med frågan och ta fram en konkret handlingsplan. Ökat entreprenörskap/kompetens i skolan Ungdomar måste tänka mer entreprenöriellt och se företagande som en alternativ sysselsättningsform även i Hallstahammars kommun. Problem som definierats under diskussioner är t.ex. svagt nyföretagande i kommunen, låg sysselsättningsgrad bland unga, det saknas en naturlig koppling mellan näringsliv och skola, lärarnas attityder kring företagande, för lite entreprenörskap i skolan och avsaknaden av förebilder inom företagande. En arbetsgrupp håller på att bildas som ska arbeta vidare med frågan och ta fram en konkret handlingsplan. Ökad tillväxt genom offentlig upphandling Den här utvecklingsidén har redan konkretiserats genom en handlingsplan, beskrivs tidigare i rapporten under lärprocesser för företagets attityd till offentlig upphandling. Ökad kommunikation Det finns många som arbetar aktivt för att påverka företagsklimatet positivt i kommunen, både företagare, föreningar och kommun. Det kan dock finnas en fara i att ändå bli en alltför snäv grupp som arbetar. Kommunikationen ut i samhället behöver öka för att genomslagskraften i utvecklingsarbetet ska bli bättre. Problem som definierats under diskussioner är t.ex. många tror att vi fortfarande lever kvar i brukssamhället där jantelag är styrande. En arbetsgrupp håller på att bildas som ska arbeta vidare med frågan och ta fram en konkret handlingsplan. Ökad upplevd offentlig service Ett positivt företagsklimat kännetecknas bland annat av att företagen upplever att den offentliga servicen som tillfredställande. Problem som definierats under diskussioner är t.ex. att det finns en mängd olika myndigheter, lagar och förordningar att hålla reda på för företagen, handläggningstider är ofta för långa. Ansökningar och tillståndsblanketter är ibland ofullständigt ifyllda vilket skapar frustration både hos myndighet och företagare och det förekommer en bristande samverkan mellan myndigheter vilket påverkar företaget negativt. En arbetsgrupp håller på att bildas som ska arbeta vidare med frågan och ta fram en konkret handlingsplan. Marknadsföring Hallstahammar behöver skapa ökade möjligheter till tillväxt, både bland befintliga och nya företagare. Ett problem som definierats under diskussioner är bristen på marknadsföring mot nyetableringar i kommunen. En arbetsgrupp håller på att bildas som ska arbeta vidare med frågan och ta fram en konkret handlingsplan.

7 Ökad Jämställdhet Många yrkeskategorier är starkt könsbundna, vilket skapar inlåsningseffekter. Problem som definierats under diskussioner är t.ex. brist på det ena könet i vissa yrkeskategorier, ojämställdheten inom vissa yrken speglar inte vårt moderna samhälle. En arbetsgrupp håller på att bildas som ska arbeta vidare med frågan och ta fram en konkret handlingsplan. För att komma vidare med fler av dessa utvecklingsidéer har vi börjat undersöka möjligheterna att starta ett utvecklingsprojekt där vi kan fokusera mer på dessa frågor. Vi har varit i kontakt med Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Västmanlands län, båda aktörerna tycker att Hallstahammar Promotion har spännande idéer. Vi anar att det är ganska unikt att en ort har ett så starkt underifrånperspektiv (eldsjälar från näringslivet) när det gäller utveckling av näringslivsklimatet. Vi har även inbjudit Surahammars kommun att samverka med Hallstahammar Promotion för att underlätta för Surahammars småföretagare att komma igång med utveckling genom deltagande i ett eget kompetensutvecklingsprojekt. Vi erbjöd dem hela vårt koncept för utveckling. Företagen i Surahammar samt politiker och kommunala tjänstemän var mycket positiva och en ansökan lämnades in till ESF där Hallstahammar Promotion stod som projektägare även för Surahammars småföretagare. Tyvärr så avslogs ansökan av ESF, vilket var mycket synd, stora synergieffekter kunde uppstått i utvecklingsarbetet mellan de två kommunerna. Beskrivning av kopplingar till programkriteriet strategiskt påverkansarbete Projektet har även här en bred ansats och vi har valt att arbeta med programkriteriet strategiskt påverkansarbete på fler olika plan. Dels så omfattas naturligtvis målgrupperna och företagen som ligger i projektet men också hela näringslivet i kommunen, lokalt kooperativ, föreningar och offentlig sektor. Att gå från bruksanda till en kommun med framåtanda kräver åtskilligt av strategiskt påverkansarbete. Vi har i vår ansökan angett följande: Projektet bedriver strategiskt påverkansarbete på många plan. På individnivå försöker projektet påverka medarbetarna att själva utifrån ett omvärldsperspektiv granska och ifrågasätta sin egen kompetens i förhållande till framtidens krav på anställningsbara medarbetare. På företagsnivå försöker projektet att påverka företagen att hitta metoder för ett långsiktigt kontinuerligt kompetensutvecklingsarbete. Vi vill i framtiden se småföretag som upplever fortlöpande kompetensutveckling av både ägare och medarbetare som en strategisk investering för ökad konkurrenskraft. På projektledarnivå försöker vi via Hallstahammar Promotion och genom den externe utvärderaren att lyfta de resultat och de effekter som framkommer via projektet. För att förmedla resultat och effekter i syfte att skapa ett strategiskt påverkansarbete använder vi oss av olika metoder.

8 På webbsidan för HP-projekten, sprider vi kontinuerligt resultat och effekter från de olika HP-projekten. Då vi idag driver fyra genomförandeprojekt finns en hel del att förmedla. Webbsidan kommer i framtiden även att ha en öppen blogg där projektdeltagare och andra intressenter kan föra en öppen debatt om utvecklingsfrågor i kommunen. Fyra nyhetsbrev, Kompetensnytt distribueras via posten till samtliga företag i kommunen och till kommunala tjänstemän och politiker samt vissa andra intressenter som har möjligheter att påverka utvecklingsarbetet i kommunen. Huvudsyftet med Kompetensnytt är att beskriva nyttan med genomförda kompetensutvecklingsinsatser för att påverka även de företag som ligger utanför projekten att se kompetensutveckling som något nyttigt och nödvändigt för att skapa konkurrenskraft inför framtiden. Fyra Jämställdhetsbrev, distribueras via e-posten till samtliga företag i kommunen och till kommunala tjänstemän och politiker samt vissa andra intressenter som har möjligheter att påverka utvecklingsarbetet i kommunen. Huvudsyftet med jämställdhetsbreven är att lyfta goda exempel på kvinnor som lyckats i mansdominerade branscher och yrken. Våra två jämställdhetsseminarier kommer definitivt att strategiskt påverka attityden till jämställdhet i ett längre perspektiv. Genom projektet får vi möjlighet att lyfta dessa viktiga frågor. Beskrivning av nuläge Vi har under projektperioden arbetat och kommer även i fortsättningen att arbeta för att skapa ökad förståelse mellan offentlig sektors och företagens dagliga villkor och arbetsuppgifter. Utbildningarna i offentlig upphandling är ett bra exempel, liksom de två utvecklingslagarna där Hallstahammar Promotion i samverkan med kommunen bjöd in deltagare från både näringslivet, föreningar, politiker och kommunala tjänstemän till att lära sig arbeta med projektlogiken i syfte att påverka utvecklingen. Utifrån den utvärdering som är gjort kan vi konstatera att deltagarna var mycket nöjda och i viss mån även förvånade över resultatet. Här är ett axplock av kommentarer hämtade från utvärderingen: Att samla på detta sätt tillsammans företagare, politiker och tjänstemän i kommunen är unikt. Alla gamla negativa uppfattningar om relationen kommun - näringsliv som till stor del också historiskt var sanna är bortblåsta och konferensen visade en unik sammanhållning. En positiv anda skickligt genomförd av kommunens tjänstemän är en positiv chock för oss företagare som varit med tidigare kommunala inställningar till näringslivet utanför storföretagen. Vi har gemensamt skapat projekt som förhoppningsvis kommer att leda till bättre samarbete mellan alla parter och att få ut ungdomar i arbete och företagande. Jag vet att en del av projekten redan är i full gång och andra väntar på tur. Fortsatta möten måste bli till.

9 Den här dagen var en pusselbit i något som löpande utvecklas och där målet känns fantastiskt. När människor möts kan man utveckla, bl.a. genom att förståelse för olika roller som företagare och kommuntjänstemän/politiker har. De informella samtalen var givande. Högt i tak, alla vågade ta diskussioner och tala öppet om problem Samt att alla hade en vilja att lösa problemen och tillsammans få ett bättre företagsklimat. Tror att samarbete samt förståelse mellan kommun, näringsliv samt företagarna ökar p.g.a. dessa sammankomster. Positivt att lära känna personerna i kommunen för att lättare få kontakt i framtiden. Att samtala och föra en konstruktiv dialog med parter från både politiken, kommunala tjänstemän och företagare. Positivt att utvecklingsarbetet fångas upp av efterbearbetningsgrupper och förs vidare. Bra övningar och gruppindelningar, konstruktivt! MYCKET bra initiativ, när kommer uppföljningen? Upplägget var perfekt. Att träffa kommunens tjänstemän utanför deras tjänsterum och prata om de frågor som vi företagare brottas med varje dag tror jag skapar en respekt och förståelse som gynnar båda parter. Jag hoppas att aktiviteten inte var en engångsaktion. Fick ett ansikte på politiker och tjänstemän och en möjlighet att på ett mer informellt sätt lägga fram synpunkter på kommunens roll att förbättra företagsklimatet i kommunen. Gärna en uppföljning om något år för att stämma av vad vi arbetade fram under konferensen. Projektet bedriver en hel del övrigt strategiskt påverkansarbete för att få igång ett uthålligt förändringsarbete som leder till minskad sårbarhet, individuellt lärande och tillväxt i vårt brukssamhälle. Vi påverkar strategiskt på många olika sätt, tex: Projekthemsidan, där vi berättar om projektet, utvecklingsinsatserna och dess resultat. Från projekthemsidan kan vi skicka ut ett e-nyhetsbrev till ungefär 600 prenumeranter. Ofta använder vi e-nyhetsbrevet med direktlänk till projekthemsidan för att berätta om någon specifik utbildning eller bjuda in till möten eller seminarier. Vi har skickat ut ett JämställdhetsNytt via e-post fyra gånger där vi ger goda exempel på kvinnor som etablerat sig och lyckats väl i mansdominerade branscher. Här skulle vi även vilja lyfta män som lyckat i kvinnodominerade branscher, men tyvärr har vi inte den typen av företag inom projektet.

10 Genom vår projektdatabas tar vi ta ut mycket detaljerad könsuppdelad statistik. Vi kan se fördelningen i kronor, timmar och genomsnittskostnader för respektive kön. Vi kan också se hur utbildningsaktiviteter fördelats mellan könen. Statistiken används sedan vid diskussioner för att påverka företagen att tänka till ur ett jämställdhetsperspektiv. Det blir mycket konkret och påtagligt när fakta läggs på bordet om det egna företagets nuläge. Länsstyrelsens tjänstemän på enheten för regional tillväxt har visat stort intresse för den könsuppdelade statistiken. Fyra gånger har vi skickat ut ett KompetensNytt. Det är ett nyhetsbrev som beskriver nyttan av att kompetensutveckla sin personal ur ett tillväxt- och konkurrensperspektiv. Syftet med KompetensNytt är att även få företag som ligger utanför projektet att börja utveckla sin personal och sina företag. Nyhetsbrevet har gett effekter, fler och fler företag kommunen pratar om utveckling. Vi kan också konstatera att nyhetsbrevet som distribueras via posten till kommunens alla företag sitter väl synlig på många anslagstavlor runt om på företagen i kommunen. Vi bedömer att effekterna av KompetensNytt är så bra att vi kommer att ge ut nyhetsbrevet fyra gånger även under Vi har under projektperioden även arrangerat en kompetensmässa för att påverka strategiskt och belysa vikten av ständig utveckling hos medarbetarna. Arrangemanget var mycket lyckat och lockade till sig ett 20-tal utbildningsföretag som berättade om sina koncept och ett stort antal mässdeltagare från både näringsliv och offentlig sektor. Kompetensutvecklingsprojekten har fått mycket mediautrymme sedan projektstarten. Vi har uppmärksammats i tidningsartiklar i VLT (Länstidningen), Västeråsarn (också en länsövergripande tidning) och Magazin 24 (Kungsör, Arboga och Köping). Projekten har även presenterats i radio och TV under projektperioden vid ett flertal tillfällen. Under våren 2011 planerar vi att delta i Kanalmässan, som föregående år hade cirka besökare. Ambitionen är att sprida projektets resultat och bidra till strategiskt påverkansarbete genom att påvisa goda exempel på vad ett gemensamt positivt utvecklingsarbete kan leda till. Arbetsutskottet som består av kommunens näringslivschef, Hallstahammar Promotions ordförande, projektkontorets ansvarige samt extern utvärderare har vid ett flertal tillfällen presenterat Hallstahammar Promotions utvecklingsarbete, projektet och dess resultat för olika externa intressenter. Presentationer har skett för t.ex: Västmanlands läns landshövding vid ett personligt besök på projektkontoret. Västmanlands läns länsråd vid ett personligt besök på projektkontoret. Andra projektägare vid jämställdhetskonferens i Stockholm. Surahammars företagare och kommunala tjänstemän på kommunkontoret i Surahammar. Fagerstas företagare och kommunala tjänstemän på kommunkontoret i Fagersta. Hallstahammars företagare och kommunala tjänstemän vid frukostmöten i kommunen.

11 Företag som deltagit i aktiviteter under den aktuella perioden ABK Konsult Hallstahammar Cabmet Massage Aktiv Hälsoutveckling i Mälardalen Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Kvinnor ska uppmuntras att delta i utbildningar som stärker deras kompetens som företagsledare. Kompetensutveckling av kvinnor som driver företag är mycket strategiskt viktig, både ur ett individ men även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Alla projektdeltagare, oavsett kön ska uppmuntras att delta i utbildningar som bryter både de vertikala och de horisontella könssegregeringarna. De ledarskapsutbildningar som genomförs inom projektet ska lyfta frågan om nyttan av ett väl fungerande jämställdhetsarbete på arbetsplatserna. Två jämställdhetsseminarier ska genomföras under projektperioden. Både deltagande företag, projektdeltagare, samverkansaktörer och andra intressenter som kan påverka jämställdheten positivt ska bjudas in till seminarierna. Kvinnor skall inte missgynnas av kortare och billigare utbildningar än männen i projektet. Vi kommer kontinuerligt att varje månad stämma av kvinnors andel av utbildningsinsatserna i förhållande till männens. Vi kommer även att mäta fördelning utbildning i kronor/kön, antal utbildningstimmar/kön, genomsnittskostnad/kön och genomsnittlig utbildningstid/kön. Vi ska lyfta fram goda exempel på kvinnor som arbetar i mansdominerade yrken genom projektet. Dessa goda exempel kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras under länken Vårt bidrag till ökad Jämställdhet på vår nya webbplats Fyra nyhetsbrev som beskriver nyttan med ett aktivt jämställdhetsarbete ska tas fram och produceras/år. Utskick sker via e-post till samtliga företag i kommunen, kommuntjänstemän, politiker och andra intressenter som kan påverka jämställdhetsfrågan positivt. Projektet omfattar 72 kvinnor och 131 män. Fördelningen av utbildningsaktiviteter är följande: Kvinnor som erhållit kompetensutveckling Män som erhållit kompetensutveckling Fördelning kvinnor Fördelning män Antal Andel Antal Andel Kr Tim Kost/tim Kr Tim Kost/tim % 11 8 %

12 Inom projektet försöker vi vid varje personligt möte uppmuntra kvinnor i projektet att delta i utbildningar som stärker deras kompetens som företagsledare. Kompetensutveckling av kvinnor som driver företag är mycket strategiskt viktig, både ur ett individ men även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi arbetar även aktivt för att uppmuntra till utbildningar som bryter både vertikala och horisontella könssegreringar. Ett jämställdhetsseminarie genomfördes den 21 januari. Lunchseminariet med inriktning ledarskap lockade ett tjugotal deltagare. De ledarskaputbildningar som drivs inom projektet lyfter nyttan av ett väl fungerande jämställdhetsarbete, både på arbetsplatser och i samhället. Hur vi arbetat med tillgänglighet under den aktuella perioden Alla deltagande aktörer ska garanteras fysisk tillgänglighet i projektets verksamheter. Detta ska ske genom att samtliga möteslokaler som används av projektet ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Projektets verksamhet ska vara tillgänglig för alla personer oavsett funktionshinder. Vi har bestämt att: All projektverksamhet ska vara tillgänglig oavsett olika personers funktionshinder, vi ska tillsammans vara lyhörda för fördomar och oförstående attityder, om vi upplever oförstående attityder eller andra fördomar hos projektdeltagarna som berör funktionshindrade ska utbildningsinsatser genomföras. Alla personer ska kunna ta till sig projektets information och resultat oavsett personens personliga funktionshinder. Det ska vi säkra genom att tänka på att vara tydliga i vår kommunikation och informationshantering. Nuläge De utbildningar som hittills skett i projektet har genomförts i utbildningslokaler som är tillgängliga för funktionshindrade. Vi arbetar för att alla personer ska kunna ta till sig projektets information och resultat oavsett personens personliga funktionshinder. Vi tänker på att vara tydliga i vår kommunikation och informationshantering. Vad som fungerat bra och mindre bra Projektet fungerar i stort sett bra, även om vi upplever att många har svårt att komma igång med sina kompetensutvecklingsaktiviteter. De individuella kompetenskontona gör att deltagarna är väldigt medvetna om vilka resurser som finns individuellt.

13 Deltagarantal i relation till planerat antal deltagare i projektet (Visar antal individer som genomgått kompetensutveckling från projektets startdatum) Antal män, planerat i projektet Antal män, verkligt utfall Antal kvinnor, planerat i projektet Antal kvinnor, verkligt utfall Procentuell andel 8 Procentuell andel 22 Hur projektet ligger i fas med måluppfyllelse 70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an fördjupande arbetsuppgifter. 70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an breddade arbetsuppgifter. 70 procent av de deltagande företagen (arbetsställena) ska efter kompetensutvecklande insatser uppleva att arbetsplatsen präglas av fördjupade kunskaper inom nuvarande arbetsområden. 70 procent av de deltagande företagen (arbetsställena) ska efter kompetensutvecklande insatser uppleva att arbetsplatsen har breddat sin verksamhet, vilket kommer att leda/harr lett till ett behov av att få nya eller förändrade arbetsuppgifter utförda. Kvinnor ska i lika stor omfattning (procentuellt räknat i sin grupp) som män erhålla kompetensutvecklande insatser under projektets genomförandefas. Övriga förväntade kortsiktiga effekter är: Att öka insikten om fördelarna med ökad samverkan mellan de olika aktörerna i projektet. Vi avser att lyfta fram minst fem lyckade exempel på ökad samverkan som framkommit genom projektet. Effekterna kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras under länken uppnådda resultat & effekter på vår nya webbplats Att öka insikten om fördelarna med möjlighetstänkande mellan de olika aktörerna i projektet. Vi avser att lyfta fram minst fem lyckade exempel på nytt möjlighetstänkande som framkommit genom projektet. Effekterna kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras under länken uppnådda resultat & effekter på vår nya webbplats

14 Att öka insikten om fördelarna med ökad kompetens. Vi avser att lyfta fram minst fem exempel på nyttan med ny kompetens som framkommit genom projektet. Effekterna kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras under länken uppnådda resultat & effekter på vår nya webbplats Att öka insikten om fördelarna med ökat entreprenörskap. Vi avser att lyfta fram minst fem exempel ökat entreprenörskap som framkommit genom projektet. Effekterna kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras under länken uppnådda resultat & effekter på vår nya webbplats Att öka insikten om fördelarna med ökad jämställdhet. Vi avser att genom projektet hitta och lyfta fram minst fem goda exempel kvinnor som lyckats och arbetar i mansdominerade yrken inom projektet. Dessa goda exempel kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras under länken Vårt bidrag till ökad Jämställdhet på vår nya webbplats Nuläge Projektet ska jämställdhetsintegreras, vilket enligt ansökan bland annat innebär att kvinnor och män ska erhålla kompetensutvecklande insatser i lika stor omfattning under projektets genomförande. Just nu har kvinnorna i detta projekt genomgått betydligt fler och dyrare utbildningar än männen i projektet. Vi bevakar utvecklingen och diskuterar utfall i AU och med kontaktpersonerna på respektive företag. Vi arbetar på de kortsiktiga effekterna och räknar med att kunna lyfta fram minst fem lyckade exempel på ökad samverkan som framkommit genom projektet. Effekterna kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras under länken uppnådda resultat & effekter på vår webbplats Vi räknar även med att kunna lyfta fram fördelarna med möjlighetstänkande mellan de olika aktörerna i projektet. Effekterna kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras på webbplatsen under länken uppnådda resultat & effekter Vi kommer också att lyfta fram insikten om fördelarna med ökad kompetens. Effekterna kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras på webbplatsen under länken uppnådda resultat & effekter Vi kommer också att lyfta fram insikten om fördelarna med ökad entreprenörskap. Effekterna kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras på webbplatsen under länken uppnådda resultat & effekter

15 Projektet ska öka insikten om fördelarna med ökad jämställdhet Vi har hittills lyft fram sex goda exempel på kvinnor som lyckats och arbetar i mansdominerade yrken inom projektet. Dessa exempel finns dokumenterade på tre olika JämställdhetsNytt och finns att läsa under länken Vårt bidrag till ökad Jämställdhet på Hallstahammar Promotions webbplats Projektets utfall i förhållande till budget 2011 Utfall i kr Budget i kr Projektadministration extern tjänst Extern utvärdering och uppföljning Jämställdhetsintegrering Attitydförändring funktionshinder Utbildningskostnader Ailas hudvård Aktiv Hälsoutveckling alltidredo Ampans Ateljé All-Ting Barbros Hårvård Beringens Hundpensionat Bolunda Behandling Cabmet Massage Charlottas Illustration Child Care Disas Hundtrim ElgKraft Epidermis Hudvårdssalong Grafisk Kompetens Gula Hästen Historiska Gårdar Hårboden ABK Konsult Jonuks Enterprise K-design Kognitiv Samtalspartner Kolbäcks Floating Lusthuset Marias Fotverkstad Pley Text Prästgården Shop Esmeralda

16 Slottsboden Strömsholms Vandrarhem Strömsholms Markenteri Svensk Klimatstyrning Teffer Konsult Truly Nordic UB Collection Ulla-Karins Golfrestaurang Västerås Vakt & Bevakning Aros Hyresmaskiner Bergslagens Handel och utbildning Förunda Kl Bro Surahammars El Söderstens Reparation Åkeri Bengt Södersten ProffPartner Hallstahammar ProffPartner Surahammar ProffPartner Sala ProffPartner Mjölby ProffPartner Köping ProffPartner Motala ProffPartner Västerås Lokalhyra Spridning av resultat Personalkostnader Totalt

17 2. Avvikelser från projektbeskrivningen Avvikelser från projektbeskrivningen ska meddelas ESF-rådets samordnare omedelbart. Har det förekommit några avvikelser under perioden? Ja Nej Om du svarat ja, beskriv kortfattar avvikelserna: Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på ESF-rådet? Ja Nej Om du svarat nej, vad är orsaken till att ni inte meddelat avvikelsen? Vilka åtgärder hat ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna? 3. Sammanställning av aktiviteter som genomförts under perioden Se bilaga 2. Underskrift projektansvarig (projektledare) Håkan Frejd Datum Namnteckning Namnförtydliganden

18 Svenska ESF- rådets bedömning Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna betalas ut. Lägesrapporteringen är godkänd och stöd kan betalas ut: Ja Nej Om du svarat nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas? Underskrift ansvarig samordnare på ESF-rådet Inger Johansson

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: februari

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: februari Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: februari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Fyra medarbetare från Strömsholms Markenteri har

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: mars

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: mars Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Disas Hundtrim har gått en bokföringsutbildning

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: december

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: december Lägesrapport Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: december 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från IDÉ-bild har

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: mars

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: mars Lägesrapport Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Kompetensutvecklingsaktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två medarbetare från

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En kvinnlig soloföretagare från UB

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: Period: februari

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: Period: februari Lägesrapport Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: februari 1. Verksamhet i projektet Kompetensutvecklingsaktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: mars

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: mars Lägesrapport Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Kompetensutvecklingsaktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Ovako Hallstahammar

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från LAPAB

Läs mer

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: maj Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier som

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två medarbetare från JH Spårservice

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio personer från Wiederströms

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Februari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Sju deltagare från Bulten

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Hela personalen på Westerqvarns

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: September 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Här är det full fart, under september

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från

Läs mer

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: april Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: mars

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: mars Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från AG Johansons

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: Maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio medarbetare från Monoflex och tre

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio medarbetare från Bulten

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Fem medarbetare på Backer

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Ovako har gått

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: Period: december

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: Period: december Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: december 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Monoflex Nordic

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: april

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: april Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Nio medarbetare från Bulten

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Augusti 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från AG

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: September

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: September Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: September 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Fem personer på Hammarhälsan

Läs mer

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport II 2010-08-01 2011-02-28 1. Bakgrund... 1-2 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Åtta medarbetare från Bulten

Läs mer

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport I 2010-08-01 2010-10 31 1. Bakgrund...1 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: december

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: december Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: december 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Mellansvensk

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Sju medarbetare från Monoflex och tre

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(7) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Monoflex Nordic

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2009-3020462 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): September 2009 Inledning Inom Socialfonden

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Oktober 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): September 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP4. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP4. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP4 2009 04 01 2011 03 31 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon: 08-579 171

Läs mer

Extern utvärdering av projektet. HP3 genomförande

Extern utvärdering av projektet. HP3 genomförande Extern utvärdering av projektet HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Delrapport II 2009-08-01 2010-12 31 1. Bakgrund... 1-2 Problem och utgångsläge... 1 Målgrupper...1-2 Jämställdhetsintegrering...

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: mars

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: mars Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två personer från Håkans

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP1 2009-05-01 2011-04-30 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon: 08-579 171

Läs mer

Extern utvärdering av projektet. HP1 genomförande

Extern utvärdering av projektet. HP1 genomförande Extern utvärdering av projektet HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Delrapport II 2009-05-01 2010-06-30 Bakgrund och uppdrag VKon genomför den externa utvärderingen av projekt HP1 genomförande

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP5. Diarienummer: 2010 302 00 10 2010 08 01 2011 12 31 PK 2010-6

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP5. Diarienummer: 2010 302 00 10 2010 08 01 2011 12 31 PK 2010-6 PK 2010-6 Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP5 Diarienummer: 2010 302 00 10 2010 08 01 2011 12 31 Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B,

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP2 genomförande 2010-01-15 2011-06-30 VKon, Pinnmogatan 4, 734 36 Hallstahammar 2 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Problem och utgångsläge...

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP2 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP2 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP2 genomförande 2010 01 15 2011 06 30 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon:

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1(5) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2012 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): december 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): december 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): december 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-00877 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt vid

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2012 1. Verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt 2012-02-20 Dnr: 2011-3030028. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Utsikt &

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2010 1. Verksamheten

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn KUB Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2012-10-2012-12 Redovisnings-ID -005 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP5 Slututvärdering 2010-08-01 2011-12-31 2 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 1.1 Problem och utgångsläge... 5 1.2 Jämställdhetsintegrering...

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande 2009 08 01 2011 06 30 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon:

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP1 genomförande 2009-05-01 2011-04-30 VKon, Pinnmogatan 4, 734 36 Hallstahammar 2 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Problem och utgångsläge...

Läs mer

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation ENTRIS 2.0 - Innehåll Utbildningar för kompetensutveckling och fördjupning

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer