Extern utvärdering av projektet HP5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extern utvärdering av projektet HP5"

Transkript

1 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: Delrapport II

2 1. Bakgrund Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer med funktionshinder... 1 Deltagarna förväntningar...1 Avsikt med projektet... 2 Projektorganisation Uppdrag...3 Datainsamling... 3 Dataanalys... 3 Projektperiod Målsättning Fördelning män/kvinnor... 4 Projektets fem mätbara målsättningar... 4 Projektets aktiviteter... 4 Projektets förväntade kortfristiga effekter... 5 Projektets förväntade långfristiga effekter Resultat - Vad har hänt hittills? Deltagare per utbildningsområde... 5 Måluppfyllelse individnivå... 6 Måluppfyllelse företagsnivå... 6 Kompetensutveckling per kön... 6 Genomsnittskostnad per kön... 6 Åldersgruppsfördeling Sju frågor från projektägaren Nyttja/Kontakt... 7 Samverkan/Entreprenörskap Att främja lärandet Strategisk kompetensutveckling/lärdomar Reflektion och bedömning

3 1 1. Bakgrund Problem och utgångslägen Projektet HP5 inkluderar soloföretag och småföretag inom bruksorten Hallstahammar och omnejd som hotas av den gamla bruksandan som fortfarande finns kvar. Förprojekteringen visar stort behov av kvalitativ kompetensutveckling för alla deltagande aktörer. De flesta deltagande företagen har haft eller stått inför stora omställningar på grund av vikande marknader eller försämring av lönsamheten. Förprojekteringen av grupp I (kvinnliga soloföretagare) visar att dessa kvinnor har svårt att försörja sig på sina företag. De flesta saknar kompetensen som krävs för att driva långsiktigt hållbara företag. Förprojekteringen av grupp II (generationsföretag) visar att dessa småföretag använder sig av föråldrande arbetsmetoder, där användning av datorer är mycket låg. I fall av uppsägning är medarbetare oattraktiva på arbetsmarknaden och riskerar att bli arbetslösa Förprojekteringen av grupp III (järnhandelsbranschen) visar att akut kompetensbrist kan uppstå när dessa företag är tvungna att säga upp sina medarbetarna. Detta problem skapar sämre förutsättningar för företagarnas överlevnad i Hallstahammar. Jämställdhetsintegrering Här visar förprojekteringen att det finns en klassik fördelning mellan män och kvinnor. Kvinnor finns i de traditionella branscherna som administratör, frisör och inom vård. Männen däremot representerar de mansdominerande yrken som tekniker, chaufför, vakt osv. Få av kvinnorna i projektet är chefer eller har arbetsledarpositioner. Tillgänglighet för personer med funktionshinder Fysisk tillgänglighet för alla deltagande aktörer ska garanteras i projektets verksamheter. Deltagarna förväntningar Deltagarnas förväntningar är att genom projektet kunna få höja sina kunskaper och kompetenser. Detta för med sig att deltagarna ska kunna höja sin lönsamhet, bli mer konkurrenskraftiga på marknaden, utbygga sina verksamheter och anställa folk.

4 2 Avsikt med projektet Projektet HP5 avser att arbeta med kompetensutveckling av medarbetare och småföretagare i Hallstahammars kommun och omnejd för att ta ett steg i resan från ett traditionellt brukssamhälle till att bli en modern småföretagarekommun där kompetens, samverkan och ett ökat entreprenörskap börjat prägla vardagen. syfte på individnivå: - att tillföra kompetensutveckling som innebär kvalitativ skillnad för både individen och verksamheten - utbildningsaktiviteter ska vara kopplade till både individ och företagets utveckling och till de förändringar som medför riks för omställning - utbildningsinsatserna ska ge möjligheter till nya hållbara affärsområden och utvidgade ansvarsområden syfte på företagarnivå: - att stärka det egna företagets konkurrenskraft och möjligheter till tillväxt genom ökad kompetens - att hitta metoder för att få igång ett långsiktigt kontinuerligt kompetensutvecklingsarbete på företagen även efter genomförandefasen syfte på företagarnivå: - att skapa förutsättningar både i och utanför kommunen för ökad samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och ökad entreprenörskap Projektorganisation Projektägaren är det lokala kooperativet Hallstahammar Promotion. Det är en förening som representerar sju företagsnätverk i Hallstahammar. Projektet HP5 har en intern projektledare som ansvar för projektets utveckling, information och utvärdering. Det finns ett arbetsutskott som består av kommunens näringslivschef, den interna projektledaren, projektkontoret som ansvar för projektets administration och redovisning samt den externa utvärderaren. Denna grupp träffas en gång per månad.

5 3 2. Uppdrag VKon genomför den externa utvärderingen av projekt HP5 på uppdrag av Hallstahammar Promotion. Vi använder oss av lärande utvärdering, on-going evaluation som rekommenderas enligt EU:s riktlinjer. Utvärderingen kommer att genomföras löpande under pågående projektperiod. Syftet är att dokumentera resultat, effekter och att utvärdera projektets måluppfyllelse. Utvärderarens uppgift är att ge förslag på hur projektet kan utvecklas och samtidigt ta tillvara på resultat och lärande. Datainsamling Datainsamlingen sker via deltagarlistor och utvärderingsenkäter som alla deltagare efter avslutad utbildningstillfälle ska fylla i. Det utfärdas månatliga lägesrapporter där bland annat de olika aktiviteterna och en jämställdhetsanalys redovisas. All datainsamling sker vi projektkontorets databas. Dataanalys Dataanalysen sker i form av utskrivna rapporter vi databasen, lägesrapporter, intervju av deltagare, företagsledning, projektledare och projektkontoret. Projektperioden är från till Enligt projektplanen ska utvärderingen ske vid fyra tillfällen under projektperioden. Resultatet ska levereras i tre skriftliga delrapporter och en skriftlig slutrapport. Det här är delrapport II. Delrapport I levererades i oktober Delrapport III ska skrivas i augusti 2011 och en mer omfattande slutrapport levereras i december Målsättning Totalt medverkar 51 småföretagare i projektet HP5. Det består av 30 soloföretag och 21 småföretag med totalt 203 projektdeltagare, 72 kvinnor och 131 män. Projektet delas upp i tre grupper. Grupp I: kvinnliga småföretagare som driver sina verksamheter själva Grupp II: ett fåtal män som driver sina företag med några anställda där fler av företagen är generationsföretag Grupp III: medarbetare, butiksansvariga och administrativ personal inom järnhandelsbranschen

6 4 Projektets fem mätbara målsättningar 70 procent av deltagarna ska uppleva att de fått förutsättningar för att kunna utföra fördjupande arbetsuppgifter 70 procent av deltagarna ska uppleva att de fått förutsättningar för att kunna bredda sina arbetsuppgifter 70 procent av företagen ska uppleva att arbetsplatsen fått fördjupande kunskaper inom sitt nuvarande arbetsområde 70 procent av företagen ska uppleva att arbetsplatsen fått möjlighet att bredda sin verksamhet Kvinnor ska i lika stor omfattning som män få kompetensutveckling genom projektet Projektets aktiviteter: Utbildningar som breddar och fördjupar kompetensen Sökande efter metoder för att skapa en infrastruktur för lärande Fyra nyhetsbrev med goda exempel Fyra nyhetsbrev som beskriver nyttan av jämställdhet Genomförande av två jämställdhetsseminarier Kontinuerlig spridning av effektmål och goda exempel på projektets hemsida

7 5 Projektets förväntade kortsiktiga effekter: Flexiblare medarbetare kompetensmässigt Ökad insikt om fördelar med ökad kompetens Ökad insikt om fördelar med samverkan Ökad insikt om fördelar med möjlighetstänkande Ökad insikt om fördelar med ökat entreprenörskap Projektets förväntade långsiktiga effekter: En plattform för samordning av utvecklingsinsatser Förändrad attityd och en positiv inställning till strategisk kompetensutveckling Ökad jämställdhet En kommun med ett av Sveriges bästa näringslivsklimat Ökad tillväxt av företag i Hallstahammar 4. Resultat Vad har hänt hittills? Vilka utbildningar har genomförts under perioden augusti 2010 till februari 2011? Hittills har 18 företag med sina 47 anställda, 26 kvinnor och 21 män, kommit igång med olika utbildningsinsatser. Totalt har 23 olika utbildningar genomförts i projektet där personer har gått flera utbildningar. De flesta utbildningarna sträcker sig över flera månader. Utbildningar sker mest på kvällstid eller på helgerna. Dessa är uppdelade i lärarledda timmar och lärande i praktik eller sker med föreläsningar och uppgifter på datorn hemifrån. Det förekommer även kurser och kortare utbildningar. Deltagare per utbildningsområde

8 6 Hur är måluppfyllelsen på individnivå hittills? Totalt har 29 personer av 47 projektdeltagare lämnat in skriftliga utvärderingsenkäter. Detta utgör 60 procent. Hur är måluppfyllelsen på företagen hittills? Det har inte förekommit några externa utvärderingsinsatser på företagsnivå hittills. Under hösten 2011 genomförs intervjuer med företagens kontaktpersoner. Har kvinnor erhållit kompetensutveckling i lika stor omfattning som män (procentuell räknat i sin grupp) hittills? Kvinnorna har fått dubbel så mycket kompetensutveckling som männen. Vad är genomsnittskostnaden per utbildningstimme för män/kvinnor hittills? Den totala genomsnittskostnaden per utbildningstimme är 315 kr.

9 7 Hur ser åldersgruppsfördelningen ut? Frågor som projektägaren vill ha svar på: 1) Vilken nytta upplever företagen av att Hallstahammar Promotion står som projektägare? Företagen upplever en stor fördel att Hallstahammar Promotion står som projektägare. Det innebär att företagen kan koncentrera sig på utbildningarna då projektkontoret tar hand om den besvärliga administrativa delen. Företagen i projektet ser det som klar fördel att projektägaren hjälper till med upphandling av utbildningar. Upphandlingsarbete är tidskrävande och det råder brist på kunskaper på företagen inom de olika utbildningsområdena när det gäller val av leverantör. Hallstahammars kommun har bidragit med en checkkredit så att utvecklingsarbetet inte påverkar företagets likviditet, något som upplevs mycket positivt av de flesta deltagande aktörerna. Hur upplevs kontakter med projektledningen och projektkontoret? Företagen är mycket nöjda med projektkontoret och projektledningen. Personalen på projektkontoret uppfattas vara tillgängliga och snabba med att besvara frågor och hantera olika problem. De upplevs engagerade i företagens kompetensutveckling och är stödjande på många sätt. Projektledningen och projektkontoret jobbar med att främja lärande miljöer genom att uppmuntra projektdeltagare att diskutera möjliga effekter av omvärldsförändringar och hitta lösningar.

10 8 2) Vilken nytta upplever företagen att de kan ha samverkan med Hallstahammar Promotion i framtiden? Denna fråga har inte ställts till företagen men ska tas upp i slututvärderingen. En tänkbar möjlighet är att Hallstahammar Promotion skapar en plattform där man samordnar utbildningar till företagen och förmedlar kontakter med underleverantörer. Företagen kan ha stor nytta av projektägarens allt större erfarenhet av kompetensutveckling. Även samverkan mellan näringsliv, lokalt kooperativ och offentlig sektor kan skapa möjligheter att lära av varandra och hitta nya metoder för gemensamt lärande inför framtiden. En annan tänkbar möjlighet är att Hallstahammar Promotion organiserar företagarträffar i små grupper för företagare i samma bransch. Där har företagen chansen att diskuterar problem med varandra och utbyter erfarenheter. 3) På vilket sätt har projektet bidragit till ökad samverkan med andra företag i kommunen? Fem av företagen i det här projektet har medverkat vid två utvecklingsdagar, som arrangerades av Hallstahammar Promotion och Hallstahammars kommun under oktober 2010, tillsammans med företag från andra projekt och andra företag i kommunen. Under dessa utvecklingsdagar samlades företagare, kommunala politiker och tjänstemän, totalt 50 personer för att diskutera fortsatt utveckling av företagsklimatet i Hallstahammars kommun. Syftet var att tillsammans lyfta åtgärder som förbättrar företagsklimat, samarbete och att öka jämställdhet genom praktiska övningar som genomfördes i olika grupper. Även en utbildning i projektlogik genomfördes. Kommunen kommer att skicka ut ett nyhetsbrev cirka en gång per kvartal till alla företag i Hallstahammars kommun där de beskriver vilka upphandlingar som har genomförts, vilka som ska genomföras, nyheter, resultat, osv. Syftet med detta nyhetsbrev är att få de lokala företagen att se kommunen som en potential leverantör. Även kommer kommunens upphandlingsenhet att ge förbättringsförslag till de lokala företag som har lämnat anbud men inte fått uppdrag. Deltagande företagen har lämnat följande förslag hur samarbete mellan företagare i Hallstahammars kommun ytterligare kan stärkas: Öppet hus i sitt företag för att lära känna andra, visa sitt företag på hemmaplan Forum för speeddating mellan företagare Rekommenderar varandra Frukostträffar/ After-work-träffar

11 9 Deltagande företagen har lämnat följande förslag hur entreprenörskap i Hallstahammars kommun kan ökas: Utveckla ett kontaktnät, erbjuda idésprutar, organisera träffar, visa försäljningstrix Samarbete mellan Arbetsförmedlingen, de olika nätverken och Hallstahammar Promotion Ökade insatser i skolorna Ökade insatser bland nysvenskar Uppmuntrar kvinnor att bli företagare Starkare samarbete mellan kommun, skolor, näringsliv och politiker på orten Ta emot praktikanter Flera utbildningar Projektägaren och kommunen har utökat sin samverkan ytterligare genom att utveckla sina lärprocesser. Kommunens jurist och kommunens upphandlingsenhet har gett projektägaren fördjupande kunskaper om avtalsskrivning och upphandlingsförfarande. 4) Hur har projektet främjat lärande på arbetsplatsen på kort sikt? Projektet har främjat lärandet på arbetsplatsen bl. a. genom att fler utbildningstillfällen har skapats. Utbildningsplaner har uppdaterats kontinuerligt. Genom samtal med projektkontoret har många företagare insett att det är viktigt att utbilda sig för att öka företagets kompetens. Denna dynamik har bidragit till lärande på arbetsplatsen genom att olika företag, som på vanligt sätt inte träffas, har utbytt erfarenheter och diskuterat olika problem med varandra i samband med gemensamma utbildningsinsatser. 5) Hur tror företagen att projektet kommer att främja lärande på arbetsplatsen på lång sikt? Det är för tidigt att dra några slutsatser men projektet har startat upp en process i inställning till lärande. Frågan ska tas upp i slututvärderingen.

12 10 6) Hur har projektet främjat lärande mellan företagen? I samband med utbildningsinsatser har företagen utvecklat samverkanstänkande och det går att se ett visst utbyte av kontakter, kunskaper och erfarenheter. Flera av de kvinnliga företagarna ska genomföra utbildningar tillsammans med andra i projektet. Hittills har två företag gått en datautbildning ihop. Tre företag i det här projektet har gått en ledarskapsutbildning ihop med företag från projekt HP1 genomförande och HP4. Två företag gått en utbildning i livsmedelshygien ihop. 7) Hur jobbar projektet med strategisk kompetensutveckling? På individnivå försöker projektet påverka medarbetarna att själva granska och ifrågasätta sin egen kompetens i förhållande till framtidens krav på anställningsbarhet. Kompetensutvecklingsplaner finns upprättade på individnivå. Dessa justeras kontinuerligt för att anpassas till marknadskraven. På företagsnivå försöker projektet påverka företagen att hitta metoder för ett långsiktigt och kontinuerligt kompetensutvecklingsarbete. Företagen ska se kompetensutveckling som en strategisk investering för ökad konkurrenskraft. På projektägarnivå försöker Hallstahammar Promotion att lyfta resultat och effekter som framkommer via projektet. Projektägaren postar ett nyhetsbrev KompetensNytt fyra gånger per år. Nyhetsbrevet går till cirka 600 personer inom näringsliv, offentlig sektor och statlig verksamhet. Syftet med nyhetsbrevet är att skapa efterfrågan på utvecklingsinsatser genom att sprida goda exempel. Via projektets hemsida sprids resultat och nyheter. Det finns även ett nyhetsbrev JämnställdhetsNytt som ges ut via e-post fyra gånger på år. Där lyfter projektet fram goda exempel på jämställdhet som beskriver kvinnor i mansdominerade branscher och män i kvinnodominerade branscher. Via jämställdhetsseminarier försöker projektet att strategiskt påverka attityden i jämställdhetsfrågor. 8) Vilka är företagens tre viktigaste lärdomarna hittills i projektet? Denna fråga har ännu inte ställts till företagen. Denna fråga tas upp i slututvärderingen.

13 11 5. Reflektion och bedömning Den här andra delrapporten innehåller mest bakgrundsinformation och uppföljning eftersom bara 19 procent av deltagarna har kommit i gång med sina utbildningsinsatser. Kvalitativ utvärdering och frågorna som projektägaren vill ha svar på, presenteras utförligare i slutrapporten i december Hittills har 18 företag kommit igång med sina utbildningar. Det är 12 kvinnliga soloföretagare och sex småföretag som har påbörjat sina utbildningsinsatser. Flera av företagen har reviderad sina utbildningsplaner och omdisponerat sin budget vilket har medfört merarbete för projektkontoret och handläggaren på Europeiska Socialfonden (ESF). Positivt är att projektdeltagare är aktiva och funderar över vilka utbildningsbehov de har. Många av deltagande företagen behöver hjälp med att upphandla sina utbildningar och att hitta rätt utbildningsleverantör. Det går att utläsa att många inte är vana att leta rätt på leverantör, delvis på grund av tidsbrist. Det är många soloföretagare i projektet som inte kan utbilda sig på dagtid därför är många utbildningar förlagda antingen på kvällstid eller på helgerna. Några deltagare utbildar sig hemifrån men hjälp av föreläsningar via nätet och hemuppgifter. En del av de kvinnliga företagarna utbildar sig inom hälso- och skönhetsvård i Hallstahammars kommun. Tendensen kan vara att behovet efter avkoppling och friskvård har ökat inom kommunen. När man tittar närmare på fördelningen kvinnor/män i de olika utbildningsområdena kan man utläsa den klassiska fördelningen i Ekonomi/Ledarskap och Produktion/Logistik. Det är åtta män som har utbildat sig inom ledarskap mot två kvinnor. I utbildningsområde Produktion/Logistik är det enbart män som har fått kompetensutveckling hittills. Det för tidigt att dra några slutsatser än eftersom få företag har börjat utbilda sig. 96 procent av utbildade personer upplever att de har fått fördjupande kunskaper i sina arbetsområden. De har angett efter genomförd utbildning att de är en bättre förebild för sina kunder och att de har hittat nya vägar i företagandet. Även har de blivit mycket effektivare i utförandet av sina arbeten. 86 procent av utbildade personer upplever att de har kunnat utföra flera arbetsuppgifter. Bland annat har företagen: o kunnat starta en förlagsverksamhet o är distributör för kroppsbehandlingar och dess produkter o är musikproducent, kan spela in musik och låtar o kunnat ta emot nya uppdrag som webbdesigner o kommit igång med att ge kurser och 12 utbildningar Det är mest kvinnor som har börjat med sina utbildningsinsatser men det är för tidigt att dra några slutsatser.

14 Männen har fått dyrare utbildningar än kvinnorna hittills. Genomsnittskostanden per utbildningstimme är 315 kr. Männen genomsnittskostnad ligger på 324 kr jämfört med kvinnornas på 311 kr. Det är för tidigt att drar några slutsatser än. I projektet HP5 har mest personer mellan år fått kompetensutveckling. En del av företagen upplever att de har stärkt sitt företags konkurrensförmåga genom att företaget: o har blivit mer synlig och detta öka chanser till nya kunder o har fått mer riktliner i sitt företagande o har fått mer kundkontakter och nya arbetsområden o har fått gedigen kunskap i bildbehandlig som krävs av marknaden o har fått tryggare omvårdnad för kunderna o har fått kostnads- och tidsbesparning Nio av de kvinnliga soloföretagen (29 st) som har utbildat sig hittills tycker det är viktigt att kontinuerligt utbilda sig och att det är viktigt att vara självförsörjande. Dessutom kan tre av soloföretagen tänka sig att anställa personal i framtiden. Det genomfördes två lunchseminarier med inriktning mot jämställdhet. Intresset till dessa seminarier var litet och det önskade resultatet har uteblivit. Därför har projektägaren beslutat att inte genomföra flera seminarier för tillfället. I stället ska en annan typ av jämställdhetsaktivitet genomföras under hösten. Projektkontoret är välorganiserat, strukturerat och hjälper projektdeltagarna att utföra sina utvecklingsinsatser på bästa sättet. Projektdatabasen har utbyggds för att få fram rättvisande rapporter. Hallstahammar Verena Kasper VKon (Pinnmogatan 4, Hallstahammar, )

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport I 2010-08-01 2010-10 31 1. Bakgrund...1 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

Extern utvärdering av projektet. HP3 genomförande

Extern utvärdering av projektet. HP3 genomförande Extern utvärdering av projektet HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Delrapport II 2009-08-01 2010-12 31 1. Bakgrund... 1-2 Problem och utgångsläge... 1 Målgrupper...1-2 Jämställdhetsintegrering...

Läs mer

Extern utvärdering av projektet. HP1 genomförande

Extern utvärdering av projektet. HP1 genomförande Extern utvärdering av projektet HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Delrapport II 2009-05-01 2010-06-30 Bakgrund och uppdrag VKon genomför den externa utvärderingen av projekt HP1 genomförande

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Hela personalen på Westerqvarns

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från LAPAB

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: mars

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: mars Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från AG Johansons

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio personer från Wiederströms

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En kvinnlig soloföretagare från UB

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två medarbetare från JH Spårservice

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: September 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Här är det full fart, under september

Läs mer

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: maj Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier som

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: april

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: april Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Nio medarbetare från Bulten

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Åtta medarbetare från Bulten

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio medarbetare från Bulten

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: Maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio medarbetare från Monoflex och tre

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Februari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Sju deltagare från Bulten

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Ovako har gått

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Sju medarbetare från Monoflex och tre

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: mars

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: mars Lägesrapport Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Kompetensutvecklingsaktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två medarbetare från

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Fem medarbetare på Backer

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Augusti 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från AG

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: mars

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: mars Lägesrapport Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Kompetensutvecklingsaktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Ovako Hallstahammar

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: december

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: december Lägesrapport Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: december 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från IDÉ-bild har

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Mellansvensk

Läs mer

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP3 genomförande 2009-08-01 2011-06-30 VKon, Pinnmogatan 4, 734 36 Hallstahammar 2 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Problem och utgångsläge...

Läs mer

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP2 genomförande 2010-01-15 2011-06-30 VKon, Pinnmogatan 4, 734 36 Hallstahammar 2 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Problem och utgångsläge...

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: februari

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: februari Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: februari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Fyra medarbetare från Strömsholms Markenteri har

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: Period: december

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: Period: december Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: december 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Monoflex Nordic

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: September

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: September Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: September 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Fem personer på Hammarhälsan

Läs mer

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: april Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: Period: februari

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: Period: februari Lägesrapport Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: februari 1. Verksamhet i projektet Kompetensutvecklingsaktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare

Läs mer

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP5 Slututvärdering 2010-08-01 2011-12-31 2 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 1.1 Problem och utgångsläge... 5 1.2 Jämställdhetsintegrering...

Läs mer

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP1 genomförande 2009-05-01 2011-04-30 VKon, Pinnmogatan 4, 734 36 Hallstahammar 2 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Problem och utgångsläge...

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP4. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP4. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP4 2009 04 01 2011 03 31 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon: 08-579 171

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Oktober 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: januari

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: januari Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En kvinnlig soloföretagare från ABK Konsult Hallstahammar

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(7) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: december

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: december Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: december 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP2 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP2 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP2 genomförande 2010 01 15 2011 06 30 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon:

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: mars

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: mars Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Disas Hundtrim har gått en bokföringsutbildning

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): September 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Utvärdering av projektet Företag i utveckling - Möckelnregionen.

Utvärdering av projektet Företag i utveckling - Möckelnregionen. Utvärdering av projektet Företag i utveckling - Möckelnregionen. 2011-06-21 Anders Törnqvist Henrik Fagerlind Bakgrund och uppdrag Projekt Företag i utveckling Möckelnregionen har genomförts under perioden

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2009-3020462 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): September 2009 Inledning Inom Socialfonden

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Monoflex Nordic

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Bakgrunden - sammanfattad i fem punkter De kommunala arbetsmarknadsenheterna står inför stora utmaningar och

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP1 2009-05-01 2011-04-30 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon: 08-579 171

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: mars

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: mars Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två personer från Håkans

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds Projekt VIGOR utvärderingsrapport Luleå 20120715 Anna Berg Jansson, European Minds Inledning VIGOR är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivits av Storumans kommun med stöd av Europeiska socialfonden

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande 2009 08 01 2011 06 30 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon:

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 4 2012 10 01 2012 12 31 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har kommit halvvägs och fortgår till och med den sista juni 2013. 14

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Samarbetspartner & projektägare

Samarbetspartner & projektägare Game Set Matchning Samarbetspartner & projektägare Båstads Turism och Näringsliv Båstads kommun Arbetsförmedlingen Bakgrund faktiska behov Företag på Bjäre uttryckt att de uppfattar brist på arbetskraft

Läs mer

Kvinnliga företagares intresse för kraft

Kvinnliga företagares intresse för kraft Tellas Consulting Kvinnliga företagares intresse för kraft 2 fokusgrupper med kvinnliga småföretagare på temadagen om kraft 2002-03-20 Upplägg: Rapport: Marianne Sökjer-Petersen, Kirsti Tellas Kirsti Tellas

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn KUB Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2012-10-2012-12 Redovisnings-ID -005 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Bilaga III Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Slututvärdering Företagarringen Som en del i Ambassadörsprojektet ingår enligt projektplanen att Skapa och utveckla 1-2 företagar/verksamhetsringar

Läs mer

Diarienummer Dokumenttyp Fastställd/upprättad Ansvarig

Diarienummer Dokumenttyp Fastställd/upprättad Ansvarig Bilaga 2 Kravspecifikation kompetensutvecklingstjänster Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta kommun Diarienummer Dokumenttyp Fastställd/upprättad

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP5. Diarienummer: 2010 302 00 10 2010 08 01 2011 12 31 PK 2010-6

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP5. Diarienummer: 2010 302 00 10 2010 08 01 2011 12 31 PK 2010-6 PK 2010-6 Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP5 Diarienummer: 2010 302 00 10 2010 08 01 2011 12 31 Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B,

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Stiftelsen Inova i Wermland är en företagsinkubator som stödjer utvecklingen av unika affärsidéer till växande aktiebolag. Inova är en del av

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Uppföljningsblankett D till projektledaren direkt efter projektslut

Uppföljningsblankett D till projektledaren direkt efter projektslut Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Uppföljningsblankett D till projektledaren direkt efter projektslut Till projektledaren! Projektet är avslutat och för uppföljningen av ESF-

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Organisera för en jämställd arbetsmiljö från ord till handling En vitbok från Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Innehåll

Läs mer

Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost

Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost Sammanfattning 2010-05-20 Liselott Daun och Jenny Johansson RÅDGIVNING Inledning Kontaktuppgifter: Liselott Daun Senior Manager Tel: + 31 61

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer