Extern utvärdering av projektet HP5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extern utvärdering av projektet HP5"

Transkript

1 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: Delrapport II

2 1. Bakgrund Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer med funktionshinder... 1 Deltagarna förväntningar...1 Avsikt med projektet... 2 Projektorganisation Uppdrag...3 Datainsamling... 3 Dataanalys... 3 Projektperiod Målsättning Fördelning män/kvinnor... 4 Projektets fem mätbara målsättningar... 4 Projektets aktiviteter... 4 Projektets förväntade kortfristiga effekter... 5 Projektets förväntade långfristiga effekter Resultat - Vad har hänt hittills? Deltagare per utbildningsområde... 5 Måluppfyllelse individnivå... 6 Måluppfyllelse företagsnivå... 6 Kompetensutveckling per kön... 6 Genomsnittskostnad per kön... 6 Åldersgruppsfördeling Sju frågor från projektägaren Nyttja/Kontakt... 7 Samverkan/Entreprenörskap Att främja lärandet Strategisk kompetensutveckling/lärdomar Reflektion och bedömning

3 1 1. Bakgrund Problem och utgångslägen Projektet HP5 inkluderar soloföretag och småföretag inom bruksorten Hallstahammar och omnejd som hotas av den gamla bruksandan som fortfarande finns kvar. Förprojekteringen visar stort behov av kvalitativ kompetensutveckling för alla deltagande aktörer. De flesta deltagande företagen har haft eller stått inför stora omställningar på grund av vikande marknader eller försämring av lönsamheten. Förprojekteringen av grupp I (kvinnliga soloföretagare) visar att dessa kvinnor har svårt att försörja sig på sina företag. De flesta saknar kompetensen som krävs för att driva långsiktigt hållbara företag. Förprojekteringen av grupp II (generationsföretag) visar att dessa småföretag använder sig av föråldrande arbetsmetoder, där användning av datorer är mycket låg. I fall av uppsägning är medarbetare oattraktiva på arbetsmarknaden och riskerar att bli arbetslösa Förprojekteringen av grupp III (järnhandelsbranschen) visar att akut kompetensbrist kan uppstå när dessa företag är tvungna att säga upp sina medarbetarna. Detta problem skapar sämre förutsättningar för företagarnas överlevnad i Hallstahammar. Jämställdhetsintegrering Här visar förprojekteringen att det finns en klassik fördelning mellan män och kvinnor. Kvinnor finns i de traditionella branscherna som administratör, frisör och inom vård. Männen däremot representerar de mansdominerande yrken som tekniker, chaufför, vakt osv. Få av kvinnorna i projektet är chefer eller har arbetsledarpositioner. Tillgänglighet för personer med funktionshinder Fysisk tillgänglighet för alla deltagande aktörer ska garanteras i projektets verksamheter. Deltagarna förväntningar Deltagarnas förväntningar är att genom projektet kunna få höja sina kunskaper och kompetenser. Detta för med sig att deltagarna ska kunna höja sin lönsamhet, bli mer konkurrenskraftiga på marknaden, utbygga sina verksamheter och anställa folk.

4 2 Avsikt med projektet Projektet HP5 avser att arbeta med kompetensutveckling av medarbetare och småföretagare i Hallstahammars kommun och omnejd för att ta ett steg i resan från ett traditionellt brukssamhälle till att bli en modern småföretagarekommun där kompetens, samverkan och ett ökat entreprenörskap börjat prägla vardagen. syfte på individnivå: - att tillföra kompetensutveckling som innebär kvalitativ skillnad för både individen och verksamheten - utbildningsaktiviteter ska vara kopplade till både individ och företagets utveckling och till de förändringar som medför riks för omställning - utbildningsinsatserna ska ge möjligheter till nya hållbara affärsområden och utvidgade ansvarsområden syfte på företagarnivå: - att stärka det egna företagets konkurrenskraft och möjligheter till tillväxt genom ökad kompetens - att hitta metoder för att få igång ett långsiktigt kontinuerligt kompetensutvecklingsarbete på företagen även efter genomförandefasen syfte på företagarnivå: - att skapa förutsättningar både i och utanför kommunen för ökad samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och ökad entreprenörskap Projektorganisation Projektägaren är det lokala kooperativet Hallstahammar Promotion. Det är en förening som representerar sju företagsnätverk i Hallstahammar. Projektet HP5 har en intern projektledare som ansvar för projektets utveckling, information och utvärdering. Det finns ett arbetsutskott som består av kommunens näringslivschef, den interna projektledaren, projektkontoret som ansvar för projektets administration och redovisning samt den externa utvärderaren. Denna grupp träffas en gång per månad.

5 3 2. Uppdrag VKon genomför den externa utvärderingen av projekt HP5 på uppdrag av Hallstahammar Promotion. Vi använder oss av lärande utvärdering, on-going evaluation som rekommenderas enligt EU:s riktlinjer. Utvärderingen kommer att genomföras löpande under pågående projektperiod. Syftet är att dokumentera resultat, effekter och att utvärdera projektets måluppfyllelse. Utvärderarens uppgift är att ge förslag på hur projektet kan utvecklas och samtidigt ta tillvara på resultat och lärande. Datainsamling Datainsamlingen sker via deltagarlistor och utvärderingsenkäter som alla deltagare efter avslutad utbildningstillfälle ska fylla i. Det utfärdas månatliga lägesrapporter där bland annat de olika aktiviteterna och en jämställdhetsanalys redovisas. All datainsamling sker vi projektkontorets databas. Dataanalys Dataanalysen sker i form av utskrivna rapporter vi databasen, lägesrapporter, intervju av deltagare, företagsledning, projektledare och projektkontoret. Projektperioden är från till Enligt projektplanen ska utvärderingen ske vid fyra tillfällen under projektperioden. Resultatet ska levereras i tre skriftliga delrapporter och en skriftlig slutrapport. Det här är delrapport II. Delrapport I levererades i oktober Delrapport III ska skrivas i augusti 2011 och en mer omfattande slutrapport levereras i december Målsättning Totalt medverkar 51 småföretagare i projektet HP5. Det består av 30 soloföretag och 21 småföretag med totalt 203 projektdeltagare, 72 kvinnor och 131 män. Projektet delas upp i tre grupper. Grupp I: kvinnliga småföretagare som driver sina verksamheter själva Grupp II: ett fåtal män som driver sina företag med några anställda där fler av företagen är generationsföretag Grupp III: medarbetare, butiksansvariga och administrativ personal inom järnhandelsbranschen

6 4 Projektets fem mätbara målsättningar 70 procent av deltagarna ska uppleva att de fått förutsättningar för att kunna utföra fördjupande arbetsuppgifter 70 procent av deltagarna ska uppleva att de fått förutsättningar för att kunna bredda sina arbetsuppgifter 70 procent av företagen ska uppleva att arbetsplatsen fått fördjupande kunskaper inom sitt nuvarande arbetsområde 70 procent av företagen ska uppleva att arbetsplatsen fått möjlighet att bredda sin verksamhet Kvinnor ska i lika stor omfattning som män få kompetensutveckling genom projektet Projektets aktiviteter: Utbildningar som breddar och fördjupar kompetensen Sökande efter metoder för att skapa en infrastruktur för lärande Fyra nyhetsbrev med goda exempel Fyra nyhetsbrev som beskriver nyttan av jämställdhet Genomförande av två jämställdhetsseminarier Kontinuerlig spridning av effektmål och goda exempel på projektets hemsida

7 5 Projektets förväntade kortsiktiga effekter: Flexiblare medarbetare kompetensmässigt Ökad insikt om fördelar med ökad kompetens Ökad insikt om fördelar med samverkan Ökad insikt om fördelar med möjlighetstänkande Ökad insikt om fördelar med ökat entreprenörskap Projektets förväntade långsiktiga effekter: En plattform för samordning av utvecklingsinsatser Förändrad attityd och en positiv inställning till strategisk kompetensutveckling Ökad jämställdhet En kommun med ett av Sveriges bästa näringslivsklimat Ökad tillväxt av företag i Hallstahammar 4. Resultat Vad har hänt hittills? Vilka utbildningar har genomförts under perioden augusti 2010 till februari 2011? Hittills har 18 företag med sina 47 anställda, 26 kvinnor och 21 män, kommit igång med olika utbildningsinsatser. Totalt har 23 olika utbildningar genomförts i projektet där personer har gått flera utbildningar. De flesta utbildningarna sträcker sig över flera månader. Utbildningar sker mest på kvällstid eller på helgerna. Dessa är uppdelade i lärarledda timmar och lärande i praktik eller sker med föreläsningar och uppgifter på datorn hemifrån. Det förekommer även kurser och kortare utbildningar. Deltagare per utbildningsområde

8 6 Hur är måluppfyllelsen på individnivå hittills? Totalt har 29 personer av 47 projektdeltagare lämnat in skriftliga utvärderingsenkäter. Detta utgör 60 procent. Hur är måluppfyllelsen på företagen hittills? Det har inte förekommit några externa utvärderingsinsatser på företagsnivå hittills. Under hösten 2011 genomförs intervjuer med företagens kontaktpersoner. Har kvinnor erhållit kompetensutveckling i lika stor omfattning som män (procentuell räknat i sin grupp) hittills? Kvinnorna har fått dubbel så mycket kompetensutveckling som männen. Vad är genomsnittskostnaden per utbildningstimme för män/kvinnor hittills? Den totala genomsnittskostnaden per utbildningstimme är 315 kr.

9 7 Hur ser åldersgruppsfördelningen ut? Frågor som projektägaren vill ha svar på: 1) Vilken nytta upplever företagen av att Hallstahammar Promotion står som projektägare? Företagen upplever en stor fördel att Hallstahammar Promotion står som projektägare. Det innebär att företagen kan koncentrera sig på utbildningarna då projektkontoret tar hand om den besvärliga administrativa delen. Företagen i projektet ser det som klar fördel att projektägaren hjälper till med upphandling av utbildningar. Upphandlingsarbete är tidskrävande och det råder brist på kunskaper på företagen inom de olika utbildningsområdena när det gäller val av leverantör. Hallstahammars kommun har bidragit med en checkkredit så att utvecklingsarbetet inte påverkar företagets likviditet, något som upplevs mycket positivt av de flesta deltagande aktörerna. Hur upplevs kontakter med projektledningen och projektkontoret? Företagen är mycket nöjda med projektkontoret och projektledningen. Personalen på projektkontoret uppfattas vara tillgängliga och snabba med att besvara frågor och hantera olika problem. De upplevs engagerade i företagens kompetensutveckling och är stödjande på många sätt. Projektledningen och projektkontoret jobbar med att främja lärande miljöer genom att uppmuntra projektdeltagare att diskutera möjliga effekter av omvärldsförändringar och hitta lösningar.

10 8 2) Vilken nytta upplever företagen att de kan ha samverkan med Hallstahammar Promotion i framtiden? Denna fråga har inte ställts till företagen men ska tas upp i slututvärderingen. En tänkbar möjlighet är att Hallstahammar Promotion skapar en plattform där man samordnar utbildningar till företagen och förmedlar kontakter med underleverantörer. Företagen kan ha stor nytta av projektägarens allt större erfarenhet av kompetensutveckling. Även samverkan mellan näringsliv, lokalt kooperativ och offentlig sektor kan skapa möjligheter att lära av varandra och hitta nya metoder för gemensamt lärande inför framtiden. En annan tänkbar möjlighet är att Hallstahammar Promotion organiserar företagarträffar i små grupper för företagare i samma bransch. Där har företagen chansen att diskuterar problem med varandra och utbyter erfarenheter. 3) På vilket sätt har projektet bidragit till ökad samverkan med andra företag i kommunen? Fem av företagen i det här projektet har medverkat vid två utvecklingsdagar, som arrangerades av Hallstahammar Promotion och Hallstahammars kommun under oktober 2010, tillsammans med företag från andra projekt och andra företag i kommunen. Under dessa utvecklingsdagar samlades företagare, kommunala politiker och tjänstemän, totalt 50 personer för att diskutera fortsatt utveckling av företagsklimatet i Hallstahammars kommun. Syftet var att tillsammans lyfta åtgärder som förbättrar företagsklimat, samarbete och att öka jämställdhet genom praktiska övningar som genomfördes i olika grupper. Även en utbildning i projektlogik genomfördes. Kommunen kommer att skicka ut ett nyhetsbrev cirka en gång per kvartal till alla företag i Hallstahammars kommun där de beskriver vilka upphandlingar som har genomförts, vilka som ska genomföras, nyheter, resultat, osv. Syftet med detta nyhetsbrev är att få de lokala företagen att se kommunen som en potential leverantör. Även kommer kommunens upphandlingsenhet att ge förbättringsförslag till de lokala företag som har lämnat anbud men inte fått uppdrag. Deltagande företagen har lämnat följande förslag hur samarbete mellan företagare i Hallstahammars kommun ytterligare kan stärkas: Öppet hus i sitt företag för att lära känna andra, visa sitt företag på hemmaplan Forum för speeddating mellan företagare Rekommenderar varandra Frukostträffar/ After-work-träffar

11 9 Deltagande företagen har lämnat följande förslag hur entreprenörskap i Hallstahammars kommun kan ökas: Utveckla ett kontaktnät, erbjuda idésprutar, organisera träffar, visa försäljningstrix Samarbete mellan Arbetsförmedlingen, de olika nätverken och Hallstahammar Promotion Ökade insatser i skolorna Ökade insatser bland nysvenskar Uppmuntrar kvinnor att bli företagare Starkare samarbete mellan kommun, skolor, näringsliv och politiker på orten Ta emot praktikanter Flera utbildningar Projektägaren och kommunen har utökat sin samverkan ytterligare genom att utveckla sina lärprocesser. Kommunens jurist och kommunens upphandlingsenhet har gett projektägaren fördjupande kunskaper om avtalsskrivning och upphandlingsförfarande. 4) Hur har projektet främjat lärande på arbetsplatsen på kort sikt? Projektet har främjat lärandet på arbetsplatsen bl. a. genom att fler utbildningstillfällen har skapats. Utbildningsplaner har uppdaterats kontinuerligt. Genom samtal med projektkontoret har många företagare insett att det är viktigt att utbilda sig för att öka företagets kompetens. Denna dynamik har bidragit till lärande på arbetsplatsen genom att olika företag, som på vanligt sätt inte träffas, har utbytt erfarenheter och diskuterat olika problem med varandra i samband med gemensamma utbildningsinsatser. 5) Hur tror företagen att projektet kommer att främja lärande på arbetsplatsen på lång sikt? Det är för tidigt att dra några slutsatser men projektet har startat upp en process i inställning till lärande. Frågan ska tas upp i slututvärderingen.

12 10 6) Hur har projektet främjat lärande mellan företagen? I samband med utbildningsinsatser har företagen utvecklat samverkanstänkande och det går att se ett visst utbyte av kontakter, kunskaper och erfarenheter. Flera av de kvinnliga företagarna ska genomföra utbildningar tillsammans med andra i projektet. Hittills har två företag gått en datautbildning ihop. Tre företag i det här projektet har gått en ledarskapsutbildning ihop med företag från projekt HP1 genomförande och HP4. Två företag gått en utbildning i livsmedelshygien ihop. 7) Hur jobbar projektet med strategisk kompetensutveckling? På individnivå försöker projektet påverka medarbetarna att själva granska och ifrågasätta sin egen kompetens i förhållande till framtidens krav på anställningsbarhet. Kompetensutvecklingsplaner finns upprättade på individnivå. Dessa justeras kontinuerligt för att anpassas till marknadskraven. På företagsnivå försöker projektet påverka företagen att hitta metoder för ett långsiktigt och kontinuerligt kompetensutvecklingsarbete. Företagen ska se kompetensutveckling som en strategisk investering för ökad konkurrenskraft. På projektägarnivå försöker Hallstahammar Promotion att lyfta resultat och effekter som framkommer via projektet. Projektägaren postar ett nyhetsbrev KompetensNytt fyra gånger per år. Nyhetsbrevet går till cirka 600 personer inom näringsliv, offentlig sektor och statlig verksamhet. Syftet med nyhetsbrevet är att skapa efterfrågan på utvecklingsinsatser genom att sprida goda exempel. Via projektets hemsida sprids resultat och nyheter. Det finns även ett nyhetsbrev JämnställdhetsNytt som ges ut via e-post fyra gånger på år. Där lyfter projektet fram goda exempel på jämställdhet som beskriver kvinnor i mansdominerade branscher och män i kvinnodominerade branscher. Via jämställdhetsseminarier försöker projektet att strategiskt påverka attityden i jämställdhetsfrågor. 8) Vilka är företagens tre viktigaste lärdomarna hittills i projektet? Denna fråga har ännu inte ställts till företagen. Denna fråga tas upp i slututvärderingen.

13 11 5. Reflektion och bedömning Den här andra delrapporten innehåller mest bakgrundsinformation och uppföljning eftersom bara 19 procent av deltagarna har kommit i gång med sina utbildningsinsatser. Kvalitativ utvärdering och frågorna som projektägaren vill ha svar på, presenteras utförligare i slutrapporten i december Hittills har 18 företag kommit igång med sina utbildningar. Det är 12 kvinnliga soloföretagare och sex småföretag som har påbörjat sina utbildningsinsatser. Flera av företagen har reviderad sina utbildningsplaner och omdisponerat sin budget vilket har medfört merarbete för projektkontoret och handläggaren på Europeiska Socialfonden (ESF). Positivt är att projektdeltagare är aktiva och funderar över vilka utbildningsbehov de har. Många av deltagande företagen behöver hjälp med att upphandla sina utbildningar och att hitta rätt utbildningsleverantör. Det går att utläsa att många inte är vana att leta rätt på leverantör, delvis på grund av tidsbrist. Det är många soloföretagare i projektet som inte kan utbilda sig på dagtid därför är många utbildningar förlagda antingen på kvällstid eller på helgerna. Några deltagare utbildar sig hemifrån men hjälp av föreläsningar via nätet och hemuppgifter. En del av de kvinnliga företagarna utbildar sig inom hälso- och skönhetsvård i Hallstahammars kommun. Tendensen kan vara att behovet efter avkoppling och friskvård har ökat inom kommunen. När man tittar närmare på fördelningen kvinnor/män i de olika utbildningsområdena kan man utläsa den klassiska fördelningen i Ekonomi/Ledarskap och Produktion/Logistik. Det är åtta män som har utbildat sig inom ledarskap mot två kvinnor. I utbildningsområde Produktion/Logistik är det enbart män som har fått kompetensutveckling hittills. Det för tidigt att dra några slutsatser än eftersom få företag har börjat utbilda sig. 96 procent av utbildade personer upplever att de har fått fördjupande kunskaper i sina arbetsområden. De har angett efter genomförd utbildning att de är en bättre förebild för sina kunder och att de har hittat nya vägar i företagandet. Även har de blivit mycket effektivare i utförandet av sina arbeten. 86 procent av utbildade personer upplever att de har kunnat utföra flera arbetsuppgifter. Bland annat har företagen: o kunnat starta en förlagsverksamhet o är distributör för kroppsbehandlingar och dess produkter o är musikproducent, kan spela in musik och låtar o kunnat ta emot nya uppdrag som webbdesigner o kommit igång med att ge kurser och 12 utbildningar Det är mest kvinnor som har börjat med sina utbildningsinsatser men det är för tidigt att dra några slutsatser.

14 Männen har fått dyrare utbildningar än kvinnorna hittills. Genomsnittskostanden per utbildningstimme är 315 kr. Männen genomsnittskostnad ligger på 324 kr jämfört med kvinnornas på 311 kr. Det är för tidigt att drar några slutsatser än. I projektet HP5 har mest personer mellan år fått kompetensutveckling. En del av företagen upplever att de har stärkt sitt företags konkurrensförmåga genom att företaget: o har blivit mer synlig och detta öka chanser till nya kunder o har fått mer riktliner i sitt företagande o har fått mer kundkontakter och nya arbetsområden o har fått gedigen kunskap i bildbehandlig som krävs av marknaden o har fått tryggare omvårdnad för kunderna o har fått kostnads- och tidsbesparning Nio av de kvinnliga soloföretagen (29 st) som har utbildat sig hittills tycker det är viktigt att kontinuerligt utbilda sig och att det är viktigt att vara självförsörjande. Dessutom kan tre av soloföretagen tänka sig att anställa personal i framtiden. Det genomfördes två lunchseminarier med inriktning mot jämställdhet. Intresset till dessa seminarier var litet och det önskade resultatet har uteblivit. Därför har projektägaren beslutat att inte genomföra flera seminarier för tillfället. I stället ska en annan typ av jämställdhetsaktivitet genomföras under hösten. Projektkontoret är välorganiserat, strukturerat och hjälper projektdeltagarna att utföra sina utvecklingsinsatser på bästa sättet. Projektdatabasen har utbyggds för att få fram rättvisande rapporter. Hallstahammar Verena Kasper VKon (Pinnmogatan 4, Hallstahammar, )

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP5 Slututvärdering 2010-08-01 2011-12-31 2 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 1.1 Problem och utgångsläge... 5 1.2 Jämställdhetsintegrering...

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande 2009 08 01 2011 06 30 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon:

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Slutrapport (20 maj 2011) GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Sammanfattning Projektet Guldlinjen är ett kompetensprojekt

Läs mer

En ny regional infrastruktur för kompetensutveckling?

En ny regional infrastruktur för kompetensutveckling? En ny regional infrastruktur för kompetensutveckling? Utvärdering av projektet BraFöre Mikael Vallström Foto: Gunilla Svensson En rapport från FoU Söderhamn En ny regional infrastruktur för kompetensutveckling?

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (7) Projektnamn Mångfald som Konkurrensfaktor - ett Projekt för Städpoolen Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1377075107796] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektets bakgrund och tillkomst 4 Projektägarens verksamhet och intention

Läs mer