Extern Utvärderingsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extern Utvärderingsrapport"

Transkript

1 Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP5 Slututvärdering

2 2 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning Bakgrund Problem och utgångsläge Jämställdhetsintegrering Tillgånglighet för personer med funktionshinder Projektets mål Målsättningar Projektets fem mätbara målsättningar/kortfristiga effektmål Projektorganisation Projektägaren Projekledning Samverkansaktörer Projektperiod Projektets aktiviteter och arbetssätt Resultat Resultat på individnivå Måluppfyllelse på individnivå Måluppfyllelse på företagsnivå Kortsiktiga effekter/lyckade exempel Långsiktiga effekter Jämställdhetsintegrering/ Måluppfyllelse kön Soloföretagarnas kommentarer om sina utbildningar, konkurrensförmåga, samverkan och entreprenörskap: Åldersgruppsfördelning Tillgänglighet för personer med funktionshinder Programkriterier Främja lärande miljöer Främja lärande på arbetsplatsen på kort sikt Främja lärande på arbetsplatsen på långt sikt Främja innovativ verksamhet Främja samverkan Strategiskt påverkansarbete Reflektion, bedömning och slutsats... 33

3 Inledning 3 In den här rapporten sker en extern utvärdering av projektet HP5 i Hallstahammars kommun. Projektet har ägts av det lokala kooperativet Hallstahammar Promotion (HP) som representerar sju lokala företagsnätverk. Detta projekt har varit Hallstahammar Promotions femte kompetensutvecklingsprojekt, vilket omfattar tiden mellan 1 augusti 2010 och 31 december Företaget VKon Redovisning har genomfört externa utvärdering av detta projekt på uppdrag av Hallstahammar Promotion. Syftet har varit: att dokumentera resultat och effekter att utvärdera projektets måluppfyllelse att ge förslag på hur projektet kan utvecklas och samtidigt ta tillvara på resultat och lärande Vi har använt oss av egenutvärdering, vilket innebär att de deltagande aktörerna har reflekterat och samtidigt har vi gjort en kontinuerlig bedömning av projektets förlopp, utveckling och dess resultat. Vi har arbetat med lärande utvärdering, on-going evaluation som rekommenderas enligt EU:s riktlinjer. Följande underlag har använts: projektansökan, projektets månatliga lägesrapporter, egna sammanställningar, dokumentation av möten, projektets artiklar, kompetensnytt, jämställdhetsnytt, projektägarens hemsida deltagarlistor och utvärderingsenkäter som alla deltagare efter avslutad utbildningstillfälle har fyllt i utvärderingsenkäter som alla företag i slutet av projekttiden har fyllt i samtal med projektdeltagare bilder i rapporten har hämtats ifrån Hallstahammar Promotion databas AU-möten, en gång per månad

4 Sammanfattning 4 In den här rapporten har det skett en extern slututvärdering av projektet HP5 i Hallstahammar. Projektet har ägts av det lokala kooperativet Hallstahammar Promotion (HP) som representerar sju företagsnätverk i Hallstahammar. Detta projekt har varit Hallstahammar Promotions femte kompetensutvecklingsprojekt och projekttiden var mellan 1 augusti 2010 och 31 december Projektets målgrupp har bestått av 51 småföretag I Västmanland och Östergötlands län. Den övergripande målsättningen med projektet HP5 har varit att få igång ett långsiktigt och uthålligt förändringsarbete på de deltagande företagen som leder till minskat sårbarhet och ett ökat lärande hos de sysselsatta. Programkriterierna har varit att öka samverkan, att främja lärande miljöer och innovativ verksamhet i Hallstahammars kommun samt att jobba med jämställdhetsintegrering och bedriva strategiskt påverkansarbete på de deltagande företagen. Inom HP5 har det skett insatser både på företags- och individnivå. Projektet har erbjudit en möjlighet för de anställda på de deltagande företagen att skaffa sig ny kompetens för att öka sin anställningsbarhet. Genom samarbete med de olika nätverken på orten, har Hallstahammar Promotion och kommunens näringslivschef understyrkts nytänkande och samverkan. Med denna unika sammansättning av nyckelpersoner har både kreativiteten och resultatspridning i projektet ökats. Utvärderingen är baserad på intervjuer/samtal och egenutvärdering, vilket har inneburit att HP tillsammans med sina medarbetare har reflekterat och gjort en bedömning av projektets insatser utifrån all dokumentation som samlats inom projektet. Övriga metoder som har använts vid utvärderingen har varit lärande utvärderingen, on-going evaluation som rekommenderas enligt EU:s riktlinjer. Andra mätinstrument som har använts har varit enkätsammanställningar om deltagarnas upplevelse av kompetenshöjande insatser och enkätinsamling av företagets upplevelse, lärdomar av kompetensutveckling samt arbetsanteckningar. Projektet HP5 har omfattat 203 deltagare, som har genomgått kompetensutveckling mellan åren 2010 till Under denna tid har 130 unika utbildningar genomförts där deltagare har genomfört olika utbildningsinsatser. Projektets övergripande målsättning har uppfyllts. Även programkriterierna att öka samverkan, att främja lärande miljöer, att främja innovativ verksamhet samt att bedriva strategisk påverkansarbete har uppnåtts eftersom en positiv förändring har varit synbar bland de deltagande aktörerna. Stödet i form av kompetensutvecklingsinsatser har bidragit till ökade möjligheter för tillväxt på företagen och i kommunen. Dessutom har företagen kunnat stärka sin egen konkurrenskraft och konkurrenskraften hos de anställda. 74 procent av projektets utbildningsbudget har förbrukats. Styrkan hos projektet har varit att alla deltagande aktörer gemensamt skapat ett framgångsrikt projekt genom nya samverkansprocesser inom kommunen, näringslivet och de olika nätverken på orten. Här har det funnits ett aktivt ägarskap och bred sammansättning av aktörer med mandat för förändring. Tillsammans har de deltagande aktörerna kunnat ta tillvara på resultaten, marknadsfört och spritt dem. Projektet har varit mycket uppskattat bland företagen och dess anställda som har varit mycket engagerade under projekttiden. Det gemensamma lärandet om projektlogiker har skapat en multiplikatoreffekt, då metoden som ursprungligen började användas i projekten har inspirerat både offentlig verksamhet och föreningsliv.

5 1. Bakgrund Problem och utgångsläge Projektet HP5 har inkluderat soloföretag och småföretag inom Västmanland och Östergötland. Förprojekteringen har visat stort behov av kvalitativ kompetensutveckling för alla deltagande aktörer. De flesta deltagande företagen har haft eller stått inför stora omställningar på grund av vikande marknader eller försämring av lönsamheten. Förprojekteringen av grupp I (kvinnliga soloföretagare) har konstaterat att dessa kvinnor har svårt att försörja sig på sina företag. De flesta saknar den kompetens som krävs för att driva långsiktigt hållbara företag. Förprojekteringen av grupp II (generationsföretag) har visat att dessa småföretag jobbar med föråldrande arbetsmetoder, där användning av datorer är mycket låg. Vid händelse av uppsägning av medarbetare blir dessa oattraktiva på arbetsmarknaden och riskerar att bli arbetslösa. Förprojekteringen av grupp III (järnhandelsbranschen) har framkommit till att ett akut kompetensbrist kan uppstå, när dessa företag är tvungna att säga upp sina medarbetarna. Dessa problem skapar sämre förutsättningar för företagarnas överlevnad. 1.2 Jämställdhetsintegrering Förprojekteringen har visat en klassisk fördelning mellan män och kvinnor. Kvinnorna finns i traditionella yrkeskategorierna som administratör, frisör eller vårdpersonal. Männen däremot utför sina arbetsuppgifter inom mansdominerande yrken som tekniker, chaufför eller väktare. 1.3 Tillgånglighet för personer med funktionshinder Fysisk tillgänglighet för alla deltagande aktörer ska garanteras i projektets verksamheter. Projektets verksamhet ska vara tillgängligt för alla personer oavsett funktionshinder. Detta ska ske genom att samtliga möteslokaler är tillgängliga för alla. Mötes- och utbildningslokaler ska helst ligga i markplan. Om lokal som ska användas för mötes- eller utbildningsaktivitet ligger ovan markplan eller i källarvåning skall hiss finnas i nära anslutning till lokalen. Det ska vara lätt att manövrera en rullstol både i lokal och utanför lokal och i anslutning till parkeringsplatser. Det ska finnas lättillgängliga toaletter och andra bekvämlighetsinrättningar såsom café och lunchrum. HP5 har definierat funktionshinder inom följande områden: fysiskt, psykiskt och intellektuellt. All projektverksamhet ska vara tillgänglig oavsett olika personers funktionshinder. Vi ska tillsammans vara lyhörda för fördomar och oförstående attityder. Om vi upplever oförstående attityder eller andra fördomar hos projektdeltagarna som berör funktionshindrade ska utbildningsinsatser genomföras.

6 I projektet skulle alla deltagande aktörerna vara lyhörda för fördomar och oförstående attityder. Alla skulle kunna ta till sig projektets information och resultat oavsett personens personliga funktionshinder genom att vara tydligt i kommunikation och informationshantering. 6 använda ett enkelt språk i alla eventuella publikationer utforma lättlästa texter i alla publikationer ta personlig kontakt med personer med funktionshinder som är intresserade av projektet informera om projektet via en webbplats 2. Projektets mål Syfte med projektet: Projektet HP5 har omfattat utbildning av soloföretagare och småföretagens medarbetare I Västmanland och Östergötland. Avsikten har varit att skapa förutsättningar för en vardag där kompetens, samverkan och ett ökat entreprenörskap utvecklas under resan från ett traditionellt brukssamhälle till en modern småföretagarekommun. syfte på individnivå: - att tillföra kompetensutveckling som innebär kvalitativ skillnad för både individen och verksamheten - utbildningsaktiviteter ska vara kopplade till både individ och företagets utveckling och till de förändringar som medför risk för omställning - utbildningsinsatserna ska ge möjligheter till nya hållbara affärsområden och utvidgade ansvarsområden syfte på företagarnivå: - att stärka det egna företagets konkurrenskraft och möjligheter till tillväxt genom ökad kompetens - att hitta metoder för att få igång ett långsiktigt kontinuerligt kompetensutvecklingsarbete på företagen även efter genomförandefasen syfte på projektägarnivå: - att skapa förutsättningar både i och utanför kommunen för ökad samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och ökad entreprenörskap minskad sårbarhet och ett ökat lärande hos de sysselsatta Målgrupp: 51 företag, varav 30 soloföretag och 21 småföretag har medverkat i projektet. Antalet projektdeltagare är 203, varav 72 kvinnor och 131 män. Projektet delas upp i tre grupper: Grupp I: kvinnliga småföretagare som driver sina verksamheter själva Grupp II: ett fåtal män som driver sina företag med några anställda där fler av företagen är generationsföretag Grupp III: medarbetare, butiksansvariga och administrativ personal inom järnhandelsbranschen

7 Deltagarna förväntningar Deltagarnas förväntningar är att genom projektet höja sina kunskaper och kompetenser. Företagen får då möjlighet till ökad lönsamhet och större konkurrenskraft, vilket skapa goda förutsättningar för verksamheterna att växa och anställa fler medarbetare Målsättningar Den övergripande målsättningen har varit att få igång ett långsiktigt och uthålligt förändringsarbete på företagen som leder till minskad sårbarhet och ett ökat lärande hos de sysselsatta. 3.1 Projektets fem mätbara målsättningar/kortfristiga effektmål 70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an fördjupande arbetsuppgifter 70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an breddade arbetsuppgifter 70 procent av de deltagande företagen (arbetsställen) ska efter kompetensutvecklande insatser uppleva att arbetsplatsen präglas av fördjupande kunskaper inom nuvarande arbetsområden 70 procent av de deltagande företagen (arbetsställen) ska efter kompetensutvecklande insatser uppleva att arbetsplatsen har breddat sin verksamhet, vilket kommer att leda eller har lett till ett behov av att få nya eller förändrade arbetsuppgifter utförda Kvinnor ska i lika stor omfattning (procentuellt räknat i sin grupp) som män erhålla kompetensutvecklande insatser under projektets genomförandefas Projektets aktiviteter: - Utbildningar som breddar och fördjupar kompetensen - Sökande efter metoder för att skapa en infrastruktur för lärande - Fyra nyhetsbrev med goda exempel - Fyra nyhetsbrev som beskriver nyttan av jämställdhet - Genomförande av två jämställdhetsseminarier - Kontinuerlig spridning av effektmål och goda exempel på projektets hemsida Projektets förväntade kortsiktiga effekter: - Flexiblare medarbetare kompetensmässigt - Ökad insikt om fördelar med ökad kompetens - Ökad insikt om fördelar med samverkan - Ökad insikt om fördelar med möjlighetstänkande - Ökad insikt om fördelar med ökat entreprenörskap Projektets förväntade långsiktiga effekter: - En plattform för samordning av utvecklingsinsatser - Förändrad attityd och en positiv inställning till strategisk kompetensutveckling - Ökad jämställdhet - En kommun med ett av Sveriges bästa näringslivsklimat - Ökad tillväxt av företag i Hallstahammars kommun

8 4. Projektorganisation Projektägaren Projektägaren har varit kooperativet Hallstahammar Promotion, en ekonomisk förening som representerar sju lokala företagsnätverk i Hallstahammars kommun. Alla med en gemensam vision: Genom aktiviteter och god samverkan skapa ett av Sveriges bästa näringslivsklimat Hallstahammar Promotion : Vi i Hallsta Företagarna Winnet LRF Kanalhuset Destination Strömsholm Åsby Skantzen gruppen 4.2 Projekledning Projektledare har varit föreningens ordförande med ansvar för projektets lärande, utveckling, information och utvärdering. Sedvalls Affärsutveckling AB har anlitats som projektkontor och tagit ansvar för projektets administration och redovisning. Ett arbetsutskott som har bestått av föreningens ordförande, kommunens näringslivschef, projektkontoret samt externa utvärderaren. Gruppen har träffats en gång per månad för att diskutera projektets utveckling. Adjungerad till arbetsutskottet har varit Företagarnas regionchef. Referensgrupp till arbetsutskottet har bestått av styrelsen för Hallstahammar Promotion samt representanter för Hallstahammars kommun. 4.3 Samverkansaktörer Hallstahammars kommun och Företagarna Regionalt har varit samverkansaktörerna. 4.4 Projektperiod Projektperioden omfattar tiden mellan 1 augusti 2010 och 31 december Enligt projektplanen har tidigare utvärdering lämnats i tre skriftliga delrapporter. Detta är en slutrapport för projektet HP5 som levererats i slutet av projektet. 4.5 Projektets aktiviteter och arbetssätt Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts som breddat och fördjupat deltagarnas kunskaper och erfarenheter under hela projektperioden.

9 5. Resultat Resultat på individnivå Projektet har tillfört värdefull kompetens till målgruppen. Alla utbildningar har varit individanpassade. Några av utbildningarna sträckte sig över flera månader, andra omfattade såväl kvällstid eller helger. Utbildningar har varit uppdelade i lärarledda timmar och lärande i praktik eller har genomförts med föreläsningar och uppgifter på datorn hemifrån. Det har även skett gemensamma utbildningar där deltagarna har genomfört sina kurser med andra deltagare i projektet. En stor del av utbildningar har genomförts ute på företagen. Under projekttiden har 171 personer av de 203 anmälda utbildats. Detta motsvarar 84 procent. Totalt har 130 olika utbildningar genomförts där personer har gått varierande utbildningar enligt bifogade tabell: Deltagare per utbildningsområde Data/IT Ekonomi/Le dning Kvalitet/Milj ö Produktion/ Logistik Hälso- /Friskvård Försäljning/ Marknadsfö ring Män Kvinnor Övriga Företagens medarbetare har utbildat sig bland annat i följande Område Data/IT: - wordpress grund, word fortsättning, word grund, outlook grund, excel grund, internet fortsättning, outlook fortsättning, hemsida och e-post, powerpoint fortsättning, word fortsättning, excel fortsättning, powerpoint grund, digital bildbehandling, bilddesign fortsättning, grundkurs Mac, fortsättningskurs Mac, photoshop, indesign, webbmarknadsföring, sociala medier, monitor, dreamweaver, easy el, kalkylsarbete, nätverkskommunikation, autocad, magicad, wordpress fortsättning, pengvin Område Ekonomi/Ledning: - strategisk kompetensutveckling, jämställdhet, admin/redovisning, ekonomi/bokföring, bokföringskurs, ledarskap, ledarskap nivå 2, strategisk kommunikation, ekonomi grund, budget & inköp, öppet ledarskap, skatteträff, bokföring/deklaration, visma lön, gruppledarutbildning, butiksledarskap, ledarskap ledningsgruppen, företagsekonomi, avtalskurs lön

10 Område Kvalitet/Miljö: - certifieringsutbildning föreläsare, nlp practitioner, inredning grund, köksutbildning, egenkontrollskurs hygien, kallskänkeutbildning, gästkommunikation, livsmedelshygien, brandskyddsutbildning, servering/alkohollag, service/dessert & dryck, service husmanskost, vinkunskap, belysningsteknik, energirådgivning, butikskontrollant, väktarutbildning, konflikthantering Område Produktion/Logistik: - truck tlp 2, truck tlp 10b, lean, effektiva arbetsplatser Område Hälso/Friskvård: - ansiktszoneterapi, instruktörutbildning yoga, yogaterapeut, spaterapeut, triggerpunktskurs, droglära, hormonyoga, yoga på engelska, hathayoga, mindfulness, meditation, act-utbildning/kognitiv psykologi, psykoterapi/neuropsykatri, throracalmobilisering, energimassage, diabetesfot, fokus på foten, produktutbildning Område Försäljning/Markandsföring: - marknadsföring, försäljning, sociala medier, sälj & service, butikskommunikation, marknadsföring på webben, försäljningsteknik, produktutbildning Område Övrigt: engelska, kundpsykologi, trimkurs, musikproduktion, homestagning, förlagsutbildning, trädgårdsdesign, spanska Vad har fungerat bra/mindre bra? Hur har deltagarna upplevt sin utbildning? Företagen och deras medarbetare har varit mycket nöjda med projektkontoret och projektledningen. Personalen på projektkontoret har varit tillgängliga och snabba med att besvara frågor och hantera olika problem. De upplevdes engagerade i företagens kompetensutveckling och har varit stödjande på många sätt. Företagen har upplevt det som en stor fördel att Hallstahammar Promotion agerade som projektägare. Företagen och deras medarbetare har kunnat koncentrera sig på utbildningarna medan projektkontoret tog hand om den besvärliga administrativa delen. Positivt var också att utvecklingsarbetet inte har påverkats företagens likviditet eftersom Hallstahammars kommun har bidrog med checkkredit. Även har företagen i projektet sett det som klar fördel att projektkontoret hjälpte till med upphandling av utbildningar. Upphandlingsarbete har varit tidskrävande och det upphandlades 130 unika utbildningar under projekttiden. Projektledningen och projektkontoret har jobbat med att främja lärande miljöer genom att uppmuntra projektdeltagare att diskutera möjliga effekter av omvärldsförändringar och hitta lösningar. Kommentarer från deltagare om projektet/utbildningar: - Mycket bra. - Möjligheten att få skräddarsy insatser för exakt våra behov har varit mycket bra. 10

11 11 - Bra utbildning - Vi har fått ny inspiration, fått mycket ekonomisk hjälp och nya idéer. - Hoppas vi kan göra fler projekt lik detta. - Tack för hjälpen med att hitta pengar till min fortbildning. Det har varit roligt och stimulerande. - Tack för ett gott samarbete! - Det som fungerat väldigt bra är att vi har haft möjlighet att ha många av kurserna på företaget. Ingen restid behövts. - Det har varit väldigt smidigt med godkännande av kurser och även förslag på utbildningsföretag. - Vi hoppas på att det blir nya projekt av det här slaget. Eftersom företaget hela tiden för ny inriktning på arbetsuppgifterna, så fordras också hela tiden kompetensutveckling på företaget. - De utbildningar jag har deltagit i har varit det bästa jag har varit med om. - Önskar att Susanne och Verena (projektkontoret) får ta hand om fler projekt i Hallstahammar, de har gjort en jättebra arbetsinsats, jag är helnöjd! - Utbildningen var lärorik. - Kul erfarenhet lika mycket som jag lärde nytt vet jag mer vad jag vill göra precis som det jag inte vill göra i framtiden. - Detta har varit ett superbra upplagt projekt om har fungerat smidigt när det gäller val och uppköp av rätt/passande fortbildning. - Kurserna som jag gått på har varit jättebra och lärorika. Positivt att kurserna har kunna genomföras hos mig. - Det har varit roligt, utvecklande och gett mig nya insikter och förståelse för de kunskapsområden som jag utbildats i. Jag har verkligen uppskattat att ha fått möjligheten att delta i detta projekt som varit till stor nytta för mig, stärkt mig i mitt företagande och varit betydelsefull för mig som kvinna. - Kontakten mer projektkontoret har fungerat bra. Det har varit lätt att få igenom de utbildningarna man har ansökt om. - All kontakt med HP fungerat bra, snabba och hjälpsamma från själva förstudien till bokning av utförare av kursen. Stor lyhördhet för de individuella behoven. - Kontakten med projektkontoret har fungerat bra.

12 - Över all förväntan. Efter projektstart blev det ändrade omständigheter som gjorde att jag önskade byta inriktning på mina pengar vilket löste sig utan några problem, helt fantastiskt! - Det här har varit en ovärderlig möjlighet för mig. De här utbildningarna hade jag inte kunnat finansiera på annat sätt och därmed hade det blivit svårt att växa på det sätt jag nu gjort. Jag hade inte varit där idag utan den här chansen. Varmt tack!! - Tusen tack för att vi fick möjligheten att vara med Kommentarer från deltagare om projektet/utbildningar: - Inställt/flyttad kurs - Vilket gjorde att jag inte hann gå hela kursen. - Det vår ont om utbildningstillfällen under hösten. - Kurserna var otroligt långa, ibland 12 tim/dag. - Det är svårt att avsätta tid för fortbildning när man kämpar med att få den dagliga verksamheten att gå runt. - På grund av mitt företags specifika art ha det varit svårt att hitta lämpliga kurser eftersom utbildning inom området oftast sker på högskolenivå eller interna kurser hos andra företag. Ibland svårt att åka på kurs pga. akuta situationer i vardagen. - Vissa kurser har inte kunnat genomföras pga. lågt deltaganden - Hade önskat en avstämning när jag vår igång med utbildningarna. Något lång projekttid, lätt att tappa styrfart. - Vår egen seghet att komma igång med utbildningar. - En roligare utvärdering av kurserna 12

13 Måluppfyllelse på individnivå Måluppfyllelsen på individnivå har uppnåtts. Det har lämnats totalt 216 utvärderingsenkäter där 84 procent har angett att de har fått fördjupande arbetsuppgifter och 79 procent har upplevt att de har fått breddade arbetsuppgifter Måluppfyllelse i procent 84% Fördjupande arbetsuppgifter måluppfyllelse 70 procent 79% Breddade arbetsuppgifter måluppfyllelse 70 procent Medarbetarnas kommentarer: deltagare om sin utbildning i livsmedelshygien: o att handskas med livsmedel på ett ännu säkrare sätt o säkrare hantering av livsmedel på min arbetsplats, bättre kontroll deltagare om sin utbildning i dessert & dryck: o mycket bättre kunskaper om drycker i kombination med desserter, vilket är till stor nytta vid skrivning av menyer och rådgivning till gäster deltagare om sin ledarskapsutbildning: o läran om att förstår andra samt hur de ser mig i ett ledarskap o att bli en ledare och lyssnare o jag kommer att kunna leda mina medarbetare på ett tydligare sätt o jag känner redan att jag har blivit tydligare o jag kommer att bemöta andra på ett bättre sätt o att vara, att förstå, att finnas deltagare om sin utbildning i försäljningsteknik o jag kommer att vara mer lyhörd och lyssna på kundens behov o ett nytt sätt att hantera kunder för att kunna avsluta en affär bättre deltagare om sin utbildning i Lean tidspel o att se på kostnad och förbättringar på nytt sätt o lite mer förståelse för hur ledningen tänker o man får lättare att förstå olika problem och även positiva saker o bättre förståelse för att det är viktigt att rationalisera

14 14 o o o o bra att uppmärksamma onödigt tidsspill, detta så att företaget kan åtgärda dessa bättre syn på prioritering av arbetsuppgifter så att nästa person även tjänar tid på det kommer med idéer om hur vi kan förbättra arbetsplatsen genom att göra den effektivare jag kommer att tänka mer på varför det blir tidsspill deltagare om sin truckutbildning o jag kan utföra stora bitar av arbetsuppgifter jag inte kunde tidigare o jag kan sköta vissa delar från A-Ö istället för att blanda in kollegor och minska effektiviteten deltagare om sin utbildning i strategisk kompetensutveckling/jämställdhet o jag fick kraft och energi o strukturera och planera mera deltagare om sin utbildning i yrkessvenska o lättare att kommunicera med kunderna deltagare om sin ledarskapsutbildning o intressant, dessutom viktig och bra att samlas så här i ett företag, få tid att prata med varandra, både om vad som hänt och vad som ska hända deltagare om sin utbildning i administration/redovisning I o jag kan bokföra fakturorna och redovisa på rätt sätt o förstår rapporter bättre nu deltagare om sin utbildning i försäljningsteknik/produktutbildning o har fått handfasta tips på hur jag kan hantera olika säljsituationer och hur jag kan skapa merförsäljning och ökad produktkännedom o gör den obligatorisk, speciellt för butikssäljarna o att butikens och personalens intryck inför kund är livsviktig o möter mina kunder på ett bra sätt o kul att träffa alla nya medarbetare deltagare om sin utbildning i konflikthantering o mycket bra för mig själv samt gruppen, man lär sig hur andra tänker i stressande lägen o gruppen som helhet blir bättre tillsammans o man blir ännu bättre på att hjälpa andra kollegor och gäster till en bättre arbetsmiljö

15 15 o o o o o o o ännu bättre förståelse för konflikter som kan uppkomma bättre insikt i mina egna brister och kan alltså försöka förbättra mig utvärderingen av kollegor var bland det bästa jag gjort i denna bransch jag kan utveckla egenskaper jag är mindra bra på att kunna bidra till utvecklingen av kollegor, gäster och krogliv växa i min roll som vakt och vaktmästare blir ett bättre stöd för kollegor deltagare om sin friskvårdsutbildning i hormonyoga o jag kommer att ta in hormonyoga i min egen yoga och kan även frilansa med den utanför deltagare om sin friskvårdsutbildning i hathayoga o jag blir bättre som yogalärare o jag kan ha fler klasser, kurser, jobba mot företag deltagare om sin utbildning i konflikthantering/ordningsvakt o bra med att få lära sig hantera batong & handfängsel, samt bra sjukvårdsutbildning, blir en bättre vakt med den utbildningen deltagare om sin utbildning som butikskontrollant o jag kan börja jobba som butikskontrollant, vilket ger mig möjlighet till nya arbetsuppgifter och mer arbetstid deltagare om sin utbildning i data/easy el o jag kan göra mera installationsunderlag och ritningar som vi brukar göra manuellt i normala fall deltagare om sin utbildning i strategisk kompetensutveckling/jämställdhet o en tankeställare om att satsa mer på min egen affärsutveckling o nytänkande förpuppning, jag går in i en ny fas, uppskatta samverkan för nytänk o aha, strukturera, planera mera o fick kraft, energi o tänkevård, många nya funderingar kom upp om hur jag kan bli bättre i mitt företagande o det har gett mig beslutsamheten att våga ta beslut och lita på och respektera mina egna styrkor, önskemål, behov och begränsningar deltagare om sin utbildning i autocad/magicad: o jag kommer att använda åtgärder i programmet som jag tidigare inte visste fanns, kursen förenklar mitt sätt att arbeta, kursen anpassades till våra kunskaper och vårt sätt att arbeta

16 o snabbare enklare lösningar och tänk 16 deltagare om sin utbildning i företagsekonomi konsten att få betalt o effektivisering av vår hantering av påminnelser, inkasso och kreditbestämning av kunder 5.3 Måluppfyllelse på företagsnivå Måluppfyllelsen på företagsnivå har uppnåtts. 47 av de anmälda företagen har genomfört sina utbildningsinsatser. Det har lämnats totalt 30 utvärderingsenkäter där 97 procent har angett att de har fått fördjupande arbetsuppgifter och 80 procent har upplevt att de har fått breddade arbetsuppgifter Måluppfyllelse i procent 97% Fördjupa företagets kunskaper måluppfyllelse 70 procent 80% Bredda företagets verksamhet måluppfyllelse 70 procent Kommentarer företagens representanter om företagens tre viktigaste lärdomar: Nyfikenhet, bättre ekonomi i företaget, bättre förståelse för kursens innehåll. Vikten av samarbete. VI är ett bolag, tydliga roller, ökad kompetens för alla för att klara sina respektive ansvarsområden. Ledarskapsutbildningar har gett oss stor insikt i vårt eget arbete och beteende, att personalen uppskattar utbildningar (vi hade trott att det skulle inkräkta på deras fritid), att utbildningar behövs för utvecklingen. Du blir aldrig fullärd, samverkan är oslagbart, det är fantastisk att jobba med friskvård. Bättre översikt av det ekonomiska, mindre lagerhållning, våga ta beslut, förändringar, få de anställda mer engagerade i hela företaget. Personalen är mycket nöjd med utbildningarna, även i ett pressat läge där tid går bort är det bra för arbetet med utbildning, ju fler som kan göra olika arbetsuppgifter ju lättare blir det. Ingenting är omöjligt, tålamod, utbildning är viktigt. Mer faktakunskap, höjd kompetens/certifierad, nätverkande. Bokföring, prissättning, kollegor inom småföretagande.

17 17 Kunskap ger flexibilitet och ger mer till kunden. En företagare har inte hur mycket tid som helst och där är mycket svårt att få det att gå runt ekonomiskt och man ägnar tid åt kompetensutveckling. Detta är ett problem som är viktigt för beslutsfattare kring företagsfrågor behöver ta i åtanke. Allt är möjlig, att förstå vikten av uppdatering, att jag kan sköta min bokföring självständigt. Kostnads- och tidsbesparingar. Stressa inte. Att ständigt förnya sig (både vad gäller kunskap och samarbeten/kontakter), att ha omvärldskunskap (och kunskap om kundernas köpbeteenden), att utnyttja webbens genomslagskraft med (nya) kunskaper om marknadsföring och försäljning. Ny kunskap i inspelningsteknik, smidigare administration och koll på ekonomin i företaget. Hur mycket längre man kan nå med samverkan, ett stort nätverk behövs, att synas är nödvändigt. Att våga prova på och att lita på sin magkänsla. Tid kostar (är) pengar, mer kunskap ger kvalité, inget är omöjligt och man blir aldrig fullärd, nya tag varje dag Kortsiktiga effekter/lyckade exempel För att minska sårbarheten och därmed öka överlevnadspotentialen på de deltagande företagen har projektet HP5 kunnat fördjupa och bredda medarbetarnas kompetens. Dessutom har det varit möjligt för företagen att erbjuda tjänster som utan kompetensutveckling inte hade varit tänkbart. Företagen och deras medarbetare har blivit flexiblare kompetensmässigt. Fem lyckade exempel om ökad insikt om fördelarna med ökad samverkan: Två av de deltagande företagen, Ampan s Lodge & Coffee och Lusthuset har samverkat genom att erbjuda gemensamma tjänster på Kanalcafét i Hallstahammar (god mat och avslappnande massage). Historiska Gårdar i Kolbäck AB har samverkat med ABK Konsult genom att hyra ut sina lokaler till ABK Konsult. ABK Konsult har genomfört olika föreläsningar till privatpersoner och företag och Historiska Gårdar har stått för förfriskningar och mat. Kognitivsamtalspartner har tillsammans med Kantzowska Gymnasiet och Hallstahammars Kommun satsat på projektet sommarlovsentreprenörerna där ungdomar fick möjlighet att jobb på riktigt och tränar på att vara entreprenörer.

18 18 UB Collection och Ailas Hudvård har samverkat genom att Ailas Hudvård ställer ut UB Collections smycke i sina lokaler och fungerar som återförsäljare. ProffPartner AB har genom projektet ökat samverkan mellan sina olika butiker vilket har medfört erfarenhetsutbyte och ökat lärande. Fem lyckade exempel om ökad insikt om fördelarna med möjlighetstänkande: Företaget Lusthuset har hyrt ut kontor i sina lokaler till företag med liknande affärsområden för att utöka sitt utbud om friskvårdsbehandling. Även finns det bed & breakfast på samma ställe som ger kunderna bäst möjligt utbud. Fortsättningen av Karmansbodagarna har resulterat i olika utvecklingsgrupper där deltagande aktörer och projektdeltagare har bildats för att arbeta vidare med kompetensförsörjning, entreprenörskap, tillväxt och jämställdhet. Under projekttiden har projektkontorets kompetensdatabas som innehåller all projektinformation och individuell kompetensplaner ytterligare utvecklats. Kompetensdatabasen skulle kunna webbaseras för att hitta nya typer av samordning kring kostnadseffektiva kompetensutvecklingsinsatser i framtiden. Under en utbildning i IT/sociala medier har fler av de deltagande företagen diskuterat fördelar med sociala medier. Via TV-skärmen som finns på olika ställen i Hallstahammar skulle det kunna vara möjligt att förmedla olika tjänster i form av en nättidning. Under ett jämställdhetsseminarium diskuterades bland annat vikten av närverkande och att rekommenderar varandra för sina kunder. Förslaget har tagits upp av Hallstahammar Promotion och diskuteras vidare. Fem lyckade exempel om ökad insikt om fördelarna med ökad kompetens: Utvecklingen av säljteknik på fler av företagen har gett kompetenta medarbetare och ökad försäljning under projekttiden. Utbildningar som var anpassade efter deras behov skedde på plats hos företagen. Många i projektet har utbildat sig inom social medier, wordpress och hemsidahantering för att själva kunna sköta sina hemsidor och uppdatera den. Detta har medfört kostnadsbesparing, snabbare information till kunder, flera kunder och ökad försäljning. Fler av företagen i projektet har skaffat sig nya affärsområden och ökat sina försörjningsmöjligheter genom sina utbildningar som t.ex., bokföreläggare, musikproducent, yogalärare, certifierad föreläsare och energirådgivare.

19 19 Några av företagen har utökat sina språkkunskaper i engelska och spanska. Detta har bidragit till förbättrade språkkunskaper nya affärsområden och därmed nya kunder. KL Bro AB har satsat på flera utbildningar inom ledarskap och lean/effektiva arbetsplatser för att skapa bättre förståelse och få en djupare insikt i företaget och deras beslutsvägar. Fem lyckade exempel om ökad insikt om fördelarna med ökad entreprenörskap: Ampans Lodge & Coffee har tagit över Kanalcafét i Hallstahammar. I samband med har företaget utökat sitt sortiment som lockar många kunder. Pley Text & Design har genomfört en förlagsutbildning och i anslutning till denna skrivit och givit ut en bok. Shop Esmeralda har köpt ytterligare en klädesbutik och på så sätt kunnat fördubbla sin omsättning. Aktiv Hälsoutveckling i Mälardalen startade under sin utbildning ett helt nytt yogacenter i Västerås tillsammans med sin yogalärare. Utvecklingen för det nya yogacentret har varit positivt och verksamheten växer. Samverkan mellan Kantzowska Gymnasiet och Hallstahammar har utökats under projekttiden gällande entreprenörskap och företagande. Även företagsamheten bland politikerna på orten har ökat. Fler av ledarna för de politiska partierna i Hallstahammar har engagerat sig i projektets utvecklingsarbete. Fem lyckade exempel om ökad insikt om fördelarna med ökad jämställdhet: Inger Teffer på Teffer Konsult har drivit ett företag som specialiserat sig på utveckling av säkerhet i ställverk. En riskfyllt och tekniskt komplicerat bransch som domineras av män men Inger har lyckats väl. Siv Velander är grundare av Svensk Klimatstyrning AB, ett företag som med tekniskt avancerade metoder reglera temperaturen i många kyrkor. Även denna bransch har större andel män än kvinnor. Stina Elg på Elgkraft har utbildat sig i en mansdominerande bransch, nämligen till musikproducent. Hon är dessutom journalist och skriver om allt från tekniska reportage till teater och revymanus. Phebe Leyser på Pley Text & Design har utbildat sig till bokföreläggare och givit ut sin första bok på uppdrag under projekttiden.

20 20 Maria Jansson driver Alltid redo i Strömsholm. Hon har utbildat sig bland annat i arbetsrätt och håller på att ombilda sin enskilda firma till ett aktiebolag Långsiktiga effekter Projektet HP5 har haft många samverkansaktörer som gemensamt har skapat förutsättningar för utvecklingsarbete efter projekttiden. En plattform för samordning av utvecklingsinsatser har tagit form och kommer att utvecklas i framtiden. Det har skett en attitydförändring bland de deltagande aktörerna och inställningen till strategisk kompetensutveckling har förbättrats. Företagen har insett att kompetensutveckling är viktigt. Hallstahammar Promotion har under projekttiden producerat en bok Vinna framtiden entreprenörskap, kompetens och samverkan. Boken beskriver utvecklingsarbete i Hallstahammar och kan användas av andra kommuner som vill påverka sin utveckling och därmed sitt företagsklimat. Boken kan även användas av skolar så att eleverna får in inblick i entreprenörskap. Hallstahammar har klättrat under projektperioden 110 placeringar i Svenskt Näringslivs ranklista över kommuner med landets mest företagarvänliga kommuner. 5.4 Jämställdhetsintegrering/ Måluppfyllelse kön 64 av de anmälda 72 kvinnor har genomfört kompetensutvecklingsinsater de har anmält sig till, vilket utgör 89 procent. Motsvarande andel hos de manliga deltagare som har genomfört sin utbildning är 107 av 131 anmälda, något som motsvarar 82 procent. Bilden visar en jämn könsfördelning i projektet. Måluppfyllelse i procent % 82% Kvinnor som erhållit kompetensutveckling i procent Män som erhållit kompetensutveckling i procent

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport II 2010-08-01 2011-02-28 1. Bakgrund... 1-2 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport I 2010-08-01 2010-10 31 1. Bakgrund...1 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: maj Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier som

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Extern utvärdering av projektet. HP3 genomförande

Extern utvärdering av projektet. HP3 genomförande Extern utvärdering av projektet HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Delrapport II 2009-08-01 2010-12 31 1. Bakgrund... 1-2 Problem och utgångsläge... 1 Målgrupper...1-2 Jämställdhetsintegrering...

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En kvinnlig soloföretagare från UB

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två medarbetare från JH Spårservice

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Hela personalen på Westerqvarns

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från LAPAB

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: Maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio medarbetare från Monoflex och tre

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio medarbetare från Bulten

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Fem medarbetare på Backer

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio personer från Wiederströms

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(7) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: mars

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: mars Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från AG Johansons

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Ovako har gått

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Februari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Sju deltagare från Bulten

Läs mer

Extern utvärdering av projektet. HP1 genomförande

Extern utvärdering av projektet. HP1 genomförande Extern utvärdering av projektet HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Delrapport II 2009-05-01 2010-06-30 Bakgrund och uppdrag VKon genomför den externa utvärderingen av projekt HP1 genomförande

Läs mer

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: april Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP5. Diarienummer: 2010 302 00 10 2010 08 01 2011 12 31 PK 2010-6

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP5. Diarienummer: 2010 302 00 10 2010 08 01 2011 12 31 PK 2010-6 PK 2010-6 Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP5 Diarienummer: 2010 302 00 10 2010 08 01 2011 12 31 Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B,

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: april

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: april Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Nio medarbetare från Bulten

Läs mer

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP3 genomförande 2009-08-01 2011-06-30 VKon, Pinnmogatan 4, 734 36 Hallstahammar 2 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Problem och utgångsläge...

Läs mer

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP2 genomförande 2010-01-15 2011-06-30 VKon, Pinnmogatan 4, 734 36 Hallstahammar 2 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Problem och utgångsläge...

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: Period: december

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: Period: december Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: december 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Monoflex Nordic

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP1 genomförande 2009-05-01 2011-04-30 VKon, Pinnmogatan 4, 734 36 Hallstahammar 2 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Problem och utgångsläge...

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: September 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Här är det full fart, under september

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Sju medarbetare från Monoflex och tre

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: februari

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: februari Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: februari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Fyra medarbetare från Strömsholms Markenteri har

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: mars

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: mars Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Disas Hundtrim har gått en bokföringsutbildning

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Åtta medarbetare från Bulten

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: januari

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: januari Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En kvinnlig soloföretagare från ABK Konsult Hallstahammar

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Augusti 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från AG

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: december

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: december Lägesrapport Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: december 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från IDÉ-bild har

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: mars

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: mars Lägesrapport Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Kompetensutvecklingsaktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två medarbetare från

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP2 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP2 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP2 genomförande 2010 01 15 2011 06 30 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon:

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: mars

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: mars Lägesrapport Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: mars 1. Verksamhet i projektet Kompetensutvecklingsaktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Ovako Hallstahammar

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: September

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: September Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: September 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Fem personer på Hammarhälsan

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds Projekt VIGOR utvärderingsrapport Luleå 20120715 Anna Berg Jansson, European Minds Inledning VIGOR är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivits av Storumans kommun med stöd av Europeiska socialfonden

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: Period: februari

Lägesrapport. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: Period: februari Lägesrapport Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: februari 1. Verksamhet i projektet Kompetensutvecklingsaktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande 2009 08 01 2011 06 30 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon:

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM www.ejagarden.com STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM Ejagården är en medveten motpol till omvärldens högt ställda krav och snabba tempo. I rofylld miljö kan du utveckla din inre potential genom att stanna

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Monoflex Nordic

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Mellansvensk

Läs mer

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Bilaga III Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Slututvärdering Företagarringen Som en del i Ambassadörsprojektet ingår enligt projektplanen att Skapa och utveckla 1-2 företagar/verksamhetsringar

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: december

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: december Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: december 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP4. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP4. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP4 2009 04 01 2011 03 31 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon: 08-579 171

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Folkuniversitetet 2013-01-09 Henrik Hermansson henrik.hermansson@folkuniversitetet.se 036-166401 2. Projektets syfte Tidigare har vi med stöd av Folkbildningsrådet

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Tillväxt Trosa Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Resultat Projekt Tillväxt Trosa har genomförts för att ge småföretagare och deras personal tillgång till högkvalitativ kompetensutveckling.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer