Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling"

Transkript

1 Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren?

2 Bibliotekets roll slutsatser (1) Påverkansfaktorer folkbiblioteken: teknikutvecklingen, ekonomin/resurstilldelningen och förmågan att ta till sig det nya & bättre marknadsföring För universitetsbiblioteken även förmågan till integrering i universitetet, den tredje uppgiftens krav och organisationsförändringar inom högskolan i sydost

3 Bibliotekets roll slutsatser (2) Det finns i sydost (Kalmar, Kronobergs och Blekinge län) ett väl utvecklat samarbete inom biblioteksområdet som är värt att bygga vidare på Det finns också ett väl förankrat politiskt stöd för att stimulera en fortsatt satsning på att utveckla biblioteken

4 Bibliotekets roll slutsatser (3) Omvärldsanalysen och SWOT-analysen pekar på ett antal kompetensutvecklingsområden för att möta utvecklingen på fem års sikt 1. Teknik 2. Bemötande/Pedagogik 3. Marknadsföring/Omvärldsorientering 4. Chefsutbildning 5. Vissa särskilda behov för universitetsbiblioteken

5 Bibliotekets roll slutsatser (4) En viktig fråga och utmaning för framtiden är också att hitta metoder för att kontinuerligt kompetensutveckla HELA personalen. Om och när biblioteken väljer att utbilda nyckelpersoner måste det finnas en plan i hur kompetensen ska implementeras i hela organisationen för att skapa tydlighet och effektivitet Att lära mer av andra och hitta fungerande strukturer för att kontinuerligt genomföra studiebesök, praktik och att ta tillvara på den kompetens som finns i den egna organisationen rekommenderas också

6 Bibliotekets roll uppdraget Genomfört under feb april 2009 Tagit fasta på resultaten i förstudierapport för Kalmar/Kronoberg (sep nov 2008) Intervjuer med nyckelpersoner (28 st) Webbenkät till 130 pers (svar från 75 st, 65 %) En omvärldsanalys, inklusive SWOT Slutseminarium 29 april 2009 Ska ligga till grund för ett kompetensutvecklingsprojekt och ny ansökan till Sociala fonden under 2009 med projektstart 2010

7 Bibliotekets roll omvärldsanalys (1) Vad kommer att påverka folkbiblioteken? Den fortsatta teknikutvecklingen. Internets enorma tillväxt och utvecklingen av webb 2.0/3.0 Ekonomin och resurstilldelningen. Skillnaden mellan kommuner ökar biblioteksrollen varierar Förmågan att ta till sig det nya, analysera omvärldens förändringar, skaffa sig nödvändig kompetens och inte minst tala om vad man kan genom förbättrad marknadsföring internt och externt

8 Bibliotekets roll omvärldsanalys (2) Ledord i några andra länder: o Specialisering o Brukarna bestämmer inriktning o Livslångt lärande o Beläget där folk rör sig, t ex köpcentrum o Hög servicenivå inte bara bibliotekarier o Hybridbibliotek

9 Bibliotekets roll omvärldsanalys (3) Ytterligare tre faktorer för universitetsbiblioteken: Förmågan att forma den interna plattform som gör att man blir en väl integrerad del i universitetet Vilken roll kan man spela i högskolans tredje uppgift, till exempel som länk mellan forskare och aktörer i det omgivande samhället? Organisationsförändringar inom högskoleverksamheten i sydost

10 Bibliotekets roll slutsatser SWOT (1) Styrkor hög trovärdighet och legitimitet hög kompetens hos personalen gratis mötesplats och det tydliga uppdraget (i universitetsbibliotekets fall)

11 Bibliotekets roll slutsatser SWOT (2) Svagheter insikt om lite torr, gammal och visionslös image lite passiv, introvert kultur bristande omvärldsorientering marknadsföring såväl att att kliva fram och synliggöra det man kan som mer professionella marknadsföringsinsatser

12 Bibliotekets roll slutsatser SWOT (3) Möjligheter informations/resurs/kulturcentrum utveckla mötesplatsen teknikutvecklingen/internet marknadsföring/omvärldsbevakning uppsökande verksamhet samverkan och många, många fler!

13 Bibliotekets roll slutsatser SWOT (4) Hot budgeten och eventuella neddragningar brister i att aktivt gå ut och marknadsföra sig även bristande ledarskap

14 Bibliotekets roll de viktigaste kompetensutvecklingsområdena 1. Praktisk kunskap om IKT 2. Fördjupad IT 3. Bemötande pedagogik 4. Marknadsföring 5. Omvärldsorientering 6. Chefsutbildningar 7. Att kontinuerligt utveckla sin yrkesroll 8. Några specifika områden för universitetsbiblioteken

15 Bibliotekets roll de viktigaste 1. Praktisk kunskap om IKT förstå användarnas behov (referenssamtalet) analysera och värdera informationskällor informationssökning internethantering och databassökning, inklusive sökteknik och sökstrategier

16 Bibliotekets roll de viktigaste 2. Fördjupad IT o djupare kompetens inom informationsförsörjning och informationsförmedling via IT o en mer aktiv roll i att via ny teknik och t.ex. webb 2.0 eller öppen källkod börja förmedla sina tjänster (t.ex. skönlitteratur) på nätet

17 Bibliotekets roll de viktigaste 3. Bemötande pedagogik service, handledning och användarundervisning riktad till studerande social kompetens hur man arbetar med referenssamtal hur man bemöter och vägleder både grupper och enskilda

18 Bibliotekets roll de viktigaste 4. Marknadsföring ge en tydlig och samlad bild av biblioteket synliggöra en mötesplats för människor, inte för böcker en arena för konversation uppsökande verksamhet exponering av böcker och utformning av biblioteksrummet både fysiskt och på webben strategisk (professionell) marknadsföring koppling till omvärldsorientering

19 Bibliotekets roll de viktigaste Omvärldsorientering allmän samhällsinformation mer ingående kunskap om målgruppen och kunskap om politiskt styrda organisationer service till starta eget & småföretagare gå ut i samhället samverka externt learning by doing i mångt och mycket

20 Bibliotekets roll de viktigaste 6. Chefsutbildningar ekonomi och juridik mm ledarskap omvärldskunskap 7. Att kontinuerligt utveckla sin yrkesroll använda befintlig kompetens på biblioteken lära av varandra i vardagen gräv där du står implementera kunskap från kurser på den egna arbetsplatsen

21 Bibliotekets roll de viktigaste 8. Specifikt för universitetsbiblioteken Synliggörande av forskningsresultat Skriva vetenskapliga artiklar och få dem publicerade Webbutveckling Pedagogiska metoder, t ex digital pedagogik Marknadsförings- och kommunikationsförmåga Retorik kopplat till just marknadsföring

22 Bibliotekets roll jämställdhet Inte så säkert att kompetensutveckling ger högre status och lön, fler faktorer spelar in Kompetensutveckling kan vara en väg för kvinnor att våga ta på sig chefsrollen

23 Bibliotekets roll personer med funktionshinder Den samlade bilden är att man kan hantera detta bra idag. Biblioteken har god kunskap om och bra lokaler och tekniska hjälpmedel för att kunna tillgodose funktionshindrades behov Man kan dock alltid bli bättre genom successiva specialistutbildningar obs särskilt Internethjälp

24 Bibliotekets roll arbetssökande Uppvisar en splittrad bild i intervjuerna och webbenkäten Vår bedömning är att biblioteken inte ska prioritera denna målgrupp genom att utveckla speciell kompetens inom området. Det finns uppenbar risk för samhällsekonomisk suboptimering med tanke på att det är arbetsförmedlingens huvuduppdrag

25 Bibliotekets roll avslutande citat De flesta vetenskapliga studier, såväl här hemma som utomlands, indikerar tydligt att behovet av det vi kan kalla traditionell biblioteksverksamhet och av personlig kontakt med professionella bibliotekarier, fortfarande idag är intakt. (Joacim Hansson, Växjö Universitet) I framtiden kommer biblioteken att inneha en alltmer perifer roll i kunskapsbildningen om inte vi i biblioteksvärlden byter perspektiv och accepterar att just Internet världens i särklass största bibliotek idag är den naturliga startpunkten, och dessutom inser att de fysiska biblioteken i framtiden kommer att ha roller som i hög grad förhåller sig dynamiskt till den sociala webbens utveckling. (Åke Nygren, Kista bibliotek)

26 Bibliotekets roll o Tack för oss och tack för ett trevligt uppdrag o Nu blir det frågor och diskussion o Slutsatser från detta seminarium arbetas in i rapporten o Vår förhoppning är att detta ska leda fram till bra kompetensutvecklingsinsatser och ännu bättre bibliotek!

Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas

Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas Sid 1 (37) Projektnamn KUB Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas Rapportering av mobiliseringsfasen Vilken verksamhet har bedrivits under projektets mobiliseringsfas? Länsbiblioteken beslöt

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 1 Ge exempel på användarundervisning: Har haft några informationstillfällen men ej nått

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser 1 (5) Bidragsmottagare Organisationsnummer Regionförbundet i Kalmar län 222000-0984 Adress Uppgiftslämnare Box 762 Postnummer Ort 391

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget

helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget innehåll 1 förord 2 bakgrund 2 BILL och EBILL 4 studentens behov 4 Media 6 Inköpsnivå för folkbiblioteket 7 Inköpsnivå

Läs mer

att bygga kunskap på distans framsteget 19

att bygga kunskap på distans framsteget 19 att bygga kunskap på distans framsteget 19 Innehåll 2 förord 4 distansutbildningar 10 småbarnsföräldrar 14 borås ny lånedisk 16 göteborgs stadsbibliotek unga vuxna och nätet 19 ewa wahlgren framtidens

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE Del av ÖK 2013 om Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Mementor, 130512 Innehåll Uppdraget Omvärldsspaning

Läs mer