1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4."

Transkript

1 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik SAK planering för klass...flik Branschöversikt...flik Individuell handlingsplan...flik Praktiska tips inför SAK...flik Intyg...flik Utvärdering...flik Meritförteckning...flik 8 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo Röda tråden

2 (Plats för försättsblad för SAK pärm)

3 Innehållsförteckning Definition av SAK...flik 1 SAK planering för klass...flik 2 Branschöversikt...flik 3 Individuell handlingsplan...flik 4 Praktiska tips inför SAK...flik 5 Intyg...flik 6 Utvärdering...flik 7 Meritförteckning...flik 8

4 SAK Skola-ArbetslivsKontakter Skola-arbetslivskontakter vad är det? Det är studiebesök, temaarbeten om olika yrken eller besök i skolan av någon som berättar om sitt arbete. Skolan är en arbetsplats med olika yrken, men det finns många andra. I förskolan gick du kanske på besök till en bondgård eller en brandstation. Du har säkert varit på ett bibliotek, en teater eller ett museum som också är arbetsplatser. Skola-arbetslivskontakter (SAK) är även den praktikperiod då du får vara på en arbetsplats och prova på ett arbete under en eller två veckor. Varför är det viktigt? Det är bra att få se olika arbetsplatser. Du får träffa andra vuxna och lära dig nya saker i en annan miljö än i skolan. Det kommer att hjälpa dig när du ska välja arbete i framtiden. Vad är ett SAK-intyg? Från varje arbetsplats du kommer i kontakt med ska du få ett SAK-intyg eller ett praktikintyg som ska sparas i din SAK-pärm. De intygen kan du och din lärare sammanställa till en meritförteckning när du går ut grundskolan. Vad står det i den lokala arbetsplanen på skolan om samarbetet med arbetslivet? I Läroplanen står det att Du ska få en så bra utbildning i skolan som möjligt. Alla som arbetar i skolan ska hjälpa dig så att du får lära dig om arbetslivet och om förenings- och kulturliv.

5 SAK-planering för klass Ämne I år ska vi i ämnet jobba med På vilket sätt ska vi jobba med det? Kan man få in kontakter med arbetslivet i undervisningen? (studiebesök, förälder berättar om sitt arbete, temaarbete, annat) Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? Kan vi samordna SAK-planeringen/arbetet med några andra på skolan?(annan klass, lärare eller annan personal) På vilket sätt? Sammanfatta: Var, hur och när ska klassen jobba med SAK i år?

6 Branschöversikt Alla de erfarenheter du har med dig genom livet kommer att påverka dina val i framtiden. Det är bra för dig att få så många erfarenheter inom arbetslivet som möjligt. Genom att fylla i listan när du har varit på studiebesök eller på annat sätt fått kunskap om yrket/arbetsplatsen kan du se vilka branscher som finns kvar att upptäcka. Bransch: Under varje bransch finns en mängd olika yrken att välja på. För att du ska veta vilka det är kan du gå in på Yrke/arbetsplats: Här skriver du vilket yrke/vilken arbetsplats du har fått kunskap om. Typ av kontakt: Hur har du fått kunskapen om yrket/arbetsplatsen? Var det studiebesök, praktik eller på något annat sätt? Tidpunkt: När fick du kunskap om yrket/arbetsplatsen? Bransch Yrke/arbetsplats Typ av kontakt Tidpunkt Administration, ekonomi, juridik Bygg och anläggning Data/IT Friskvård, kroppsvård Försäljning, inköp, marknadsföring Hantverksyrken Hotell, restaurang, storhushåll

7 Bransch Yrke/arbetsplats Typ av kontakt Tidpunkt Hälso- och sjukvård Industriell tillverkning Installation, drift, underhåll Kultur, media, design Miljövård, hälsoskydd, renhållning Naturbruk Naturvetenskapligt arbete Pedagogiskt arbete Socialt arbete Säkerhetsarbete Tekniskt arbete Transport

8 Individuell handlingsplan Namn Datum Vilken eller vilka arbetsplatser eller yrken har du hittills besökt eller på annat sätt fått lära dig något om? Titta på din branschöversikt. Vad har du lärt dig? Vad vill du NU lära dig om arbetslivet? Varför vill du lära dig det? Hur ska du lära dig det? Vem kan hjälpa dig? Skriv en tidsplan: Vad, hur och när har du tänkt göra det? Lärarens kommentarer Förälders underskrift

9 (Praktiska tips inför SAK)

10 INTYG Elevens namn Datum Arbetsplats/yrke Typ av kontakt (studiebesök, besök till skolan, annat) Eleven har fått kunskap om Arbetsgivarens underskrift Lärarens underskrift

11 Utvärdering Namn Datum Vilken arbetsplats/viket yrke har du fått lära dig något om? På vilket sätt har du lärt dig?(temaarbete, studiebesök, besök till skolan, annat) Vad har du lärt dig? Vad var bra med arbetsplatsen/yrket? Vad var dåligt med arbetsplatsen/yrket? Är detta något du skulle vilja jobba med? Varför/Varför inte? Elevens underskrift Lärarens kommentarer Lärarens signatur

12 Meritförteckning Under mina år i grundskolan har jag gjort arbetsplatsbesök genom studiebesök, praktik eller på annat sätt fått information om olika arbetsplatser och yrken. Arbetsplats/yrke Datum Typ av kontakt Kommentarer Arbetsplats/yrke Datum Typ av kontakt Kommentarer Arbetsplats/yrke Datum Typ av kontakt Kommentarer Arbetsplats/yrke Datum Typ av kontakt Kommentarer Arbetsplats/yrke Datum Typ av kontakt Kommentarer Lärarens underskrift Elevens underskrift

13 Lärarhandledning Arbetslivet och skolan behöver varandra GR har tillsammans med företrädare för näringsliv och fackliga organisationer skrivit en Avsiktsförklaring (www.grutbildning.to/skola-arbetsliv) med kvalitetskriterier för att betona vikten av arbetslivskontakter i skolan. Eleverna behöver en så bred inblick i arbetslivet som möjligt i grundskolan, för att senare i livet kunna ta ställning till studie- och yrkesval. Det första valet sker redan till gymnasiet så ansvaret hos grundskolan är stort. Som lärare är det viktigt att ta in arbetslivet i sin undervisning (se Lpo 94 på baksidan). På det sättet kan eleverna se hur de olika ämneskunskaperna används i arbetslivet. Det arbetet kan man göra på olika sätt genom t.ex. studiebesök, besök från arbetslivet till skolan och temaarbeten. Det här materialet ska vara en hjälp för dig som lärare att komma igång med samarbetet. Materialet är ett förslag och ska kompletteras med eget material. Här finns: förslag på arbetsgång: hur man genom skolåren kan lägga upp samarbetet (Röda tråden). en mall för varje lärares SAK-planering, där man med fördel kan planera tillsammans med klassen. individuell handlingsplan för eleverna inför deras kontakter med arbetslivet. en lista med branscher där eleverna får en bra översikt över sina skola-arbetslivs kontakter. Dokumentationen av de arbetslivskontakter eleverna samlar på sig genom åren ska sparas i en pärm och följa eleven från förskola till de går ut grundskolan. Det materialet kan sammanställas till en meritförteckning tillsammans med eleverna när de går ut grundskolan. Mall för meritförteckning finns. Svenskt Näringsliv och Lärarnas riksförbund skriver i sin skrift Samarbete skolanäringsliv Från ord till handling: Vinster för skolan och eleverna Större möjlighet att leva upp till läroplanen. Bättre koppling mellan teori och praktik i undervisningen. Skolan blir en del av samhället. Eleverna lär sig om företag, företagande och branscher inför kommande arbetsliv. De får bättre information inför sitt studie- och yrkesval. De får veta vilka krav som ställs i arbetslivet. Lärarna får kompetensutveckling. Det blir roligare att arbeta och gå i skolan! Vinster för företagen Större chans att rekrytera i framtiden. Företaget blir en attraktivare arbetsgivare genom att vara aktiv i samhället. Företaget profilerar sig på orten/i regionen. Möjlighet att ge eleverna bra beslutsunderlag inför deras studie- och yrkesval. Företagen får höra vad morgondagens medarbetare och konsumenter tycker och tänker. Kompetensutveckling. Det blir roligare att arbeta! För att få bra exempel på samarbete och andra tips kan du söka på

14 Utdrag ur Läroplanen Lpo Skolan och omvärlden Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. Mål Mål att sträva mot Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att; - kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, - få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och - få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. Riktlinjer Alla som arbetar i skolan skall verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö och bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturell bakgrund. Läraren skall bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning och medverka till att utveckla kontakter med mottagande skola samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. Studie- och yrkesvägledare, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, skall informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och därvid särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionshinder samt vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesvägledande insatser.

15 DEN RÖDA TRÅDEN I KONTAKTERNA MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV Förslag till arbetsgång SYFTE: Att ge eleverna en allsidig, konkret och relevant kontakt med arbetslivet för att ge en grundläggande inblick i olika yrkesroller samt underlätta deras kommande studie och yrkesval. MÅL: Eleven ska från F 9 ha haft kontakt med så många arbeten, ifrån så många olika branscher som möjligt (för framtida studieval). Följande arbetsgång i kontakterna med arbetslivet kan vara lämplig under grundskoletiden. Här nedan följer ett förslag på när de olika aktiviteterna kan läggas. Förslaget utgår från tanken att eleven först ska få en bred översikt av arbetsmarknaden för att sedan fördjupa arbetslivskontakterna inom de branscher eleven är mest intresserad av. År F-3: Studiebesök i grupp till arbetsplatser i första hand i närmiljön eller till förälders arbetsplats. År 4-6: Eleven ska erbjudas arbetslivskontakter från så många som möjligt av de branscher som arbetsförmedlingen definierar (se Branschöversikt i elevpärmen eller Detta kan innebära att klassen besöker en arbetsplats eller att man bjuder in någon från arbetslivet till skolan. Arbetsplatspraktik (arbetsplatsbesök) under någon eller några arbetsdagar inom yrkesområden som eleven väljer. Vid t ex utvecklingssamtalet med lärare, elev och förälder eller vid ett studievägledningssamtal diskuteras var praktiken skall göras. Eleven kan utvärdera vad som var bra och dåligt vid besöken och skicka ett tackbrev till företaget med en utvärdering om vad som har varit positivt och vad som kan förbättras. År 7-9: Praktik under två till fyra veckor utlagda efter elevens individuella behov. Eleverna kan skriva ansökningar till praktikplatserna. Vid t ex utvecklingssamtalet med lärare, elev och förälder eller vid ett studievägledningssamtal diskuteras var praktiken skall göras. Eleven kan utvärdera vad som var bra och dåligt vid besöken och skicka ett tackbrev till företaget med en utvärdering om vad som har varit positivt och vad som kan förbättras. Kompletterande praktikperiod. Om någon elev av särskild anledning behöver komplettera sina arbetslivskontakter med ytterligare praktik finns det möjlighet att göra detta under ytterliggare ca 1-2 veckor. Övriga arbetslivskontakter som kan innebära studiebesök, temadagar, föreläsningar, föräldrar som berättar om sina yrken mm. Ett intressetest görs någon gång under år 7-9 för att eleven ska reflektera över framtida yrkesval samt eventuellt få ökad kännedom om sina personliga egenskaper. Arbetsmarknadens aktörer och gymnasieskolor ska kontinuerligt informera på skolan om framtida studie och yrkesval. Eleverna gör sitt gymnasieval.