Finansieringsmöjligheter i småföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansieringsmöjligheter i småföretag"

Transkript

1 Sofia Johansson & Lisbeth Alvina Finansieringsmöjligheter i småföretag - Traditionella metoder kontra finansiell bootstrapping Finance opportunities in small businesses - Traditional methods verses financial bootstrapping Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: ht-2010 Hilmar Heitsch

2

3 Sammanfattning Titel: Ämne/kurs: Författare: Handledare: Syfte: Finansieringsmöjligheter i småföretag Företagsekonomi/kandidatuppsats Sofia Johansson & Lisbeth Alvina Hilmar Heitsch Syftet med uppsatsen är att belysa hur de minsta företagen ser på traditionell finansiering och förklara hur användandet av finansiella bootstrappingmetoder kan förbättra småföretagarnas finansiella situation. Metod: I uppsatsen genomförs två kvalitativa undersökningar, en på småföretagare samt en på kreditgivare. Referensram: Empiri: Analys: Referensramen tar upp traditionell finansiering såsom banklån, mjuka lån & bidrag, kund & leverantörsfinansiering och kapital mot ägande, samt alternativa metoder som går under finansiell bootstrapping. Här presenteras givna svar från våra respondenter. Det visade sig att endast hälften av de tillfrågade företagen var positivt inställda till lån. Samtidigt sa majoriteten av respondenterna att de vid behov av finansiering skulle föredra lån framför andra alternativ. Övervägande delen säger att kapital mot ägande inte är ett alternativ då de är rädda för att viss del av inflytandet försvinner från företaget. Alla respondenter nämnde att de använt minst tre av bootstrappingmetoderna. Samtliga menade att de endast har haft positiva erfarenheter från metoderna och att det utan dessa skulle ha varit svårt att bygga upp företaget.

4 Slutsats: Trots att många företagare såg negativt på lån menade de flesta att det var ett bra sätt att finansiera verksamheten. Kapital mot ägande är den formen av finansiering som de flesta var negativt inställda till. Gällande finansiell bootstrapping leder det till att företagen granskar sig själva och på så vis blir verksamheten effektivare. För företag som inte får extern finansiering är bootstrapping en nödvändighet för att etablera sig, men för de som kan tillgodose behovet av kapital är metoderna endast en hjälp på vägen.

5 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Problemformulering Syfte Avgränsning Definitioner Småföretag Finansiell bootstrapping Disposition Metod Angreppssätt Val av metod Insamling av information Sekundärdata Primärdata Datainsamlingsmetod Urval Genomförande av intervjuer Validitet Reliabilitet Referensram Traditionell finansiering Banklån Mjuka lån och bidrag Kund & Leverantörsfinansiering Kapital mot Ägande Finansiell bootstrapping Bootstrappingmetoder Fördelar med bootstrapping Nackdelar med bootstrapping Etiska aspekten Traditionell finansiering kontra bootstrapping Tidigare studier

6 Winborg & Landström (2001) Winborg (2009) Empiri Respondenter Kreditgivare Swedbank ALMI Respondenter Företag Företaget Traditionell finansiering Bootstrapping Analys Kreditgivare Företagen Företaget Traditionell finansiering Bootstrapping Slutdiskussion Slutsats Traditionell Finansiering Finansiell bootstrapping Förslag till vidare forskning Referenser Bilaga 1 intervjuguide småföretag Bilaga 2 Intervjuguide kreditinstitut Bilaga 3 Frekvenstabell över bootstrappingmetoder 5

7 1. Inledning I detta avsnitt beskrivs bakgrund och problemdiskussion hålls kring de svårigheter som småföretagare har gällande de olika finansieringsformerna. Därefter presenteras syftet med uppsatsen och definitioner av småföretag samt finansiell bootstrapping Bakgrund Mer än 99 procent av svenska företag klassas som småföretag (svensktnaringsliv 2010) och därför är det viktigt att förstå vilken betydelse dessa företag har för den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i Sverige, speciellt under den finanskris som varit. Det har dock inte alltid sett ut som det gör idag. Sjögren och Jungerhem (1996) skriver att Sverige tidigare har setts som ett land mer dominerat av stora företag. Johannisson och Lindmark (1996) skriver att debatten som hölls under 60-talet handlade om fördelarna med de stora företagen, samtidigt som småföretagen sågs som något som blivit kvar från en äldre tid och som oundvikligen förr eller senare skulle komma att konkurreras ut. Som ett resultat av detta gjordes innan 70-talet väldigt lite forskning omkring småföretag (Sjögren & Jungerhem 1996) men efter den kris som drabbade näringslivet och storföretagen i Europa under 70-talet förändrades detta och mer fokus lades på småföretagen (Johannisson & Lindmark 1996). Att som småföretagare kunna få och söka kapital är vid tillfällen en svår process som kan ta lång tid. Oftast är man som oerfaren företagare utsatt för kritiskt granskande av potentiella finansiärer och många gånger ställs omöjliga krav. Det är allmänt känt att mindre företag har svårigheter att hitta kapital eftersom banker, riskkapitalister med flera ställer höga krav gällande kreditgivning. De kämpar med att skaffa långsiktig lönsamhet och om de har tillgångar ger det större trovärdighet. Företagare som lyckas att få extern finansiering är få till antalet och många behöver söka efter andra sätt att hitta kapital. Finansiell bootstrapping är ett alternativ till den traditionella finansieringen. Begreppet har sitt ursprung från Amerika under tidigt tal. Då stod Amerika för landet där ens drömmar kunde bli verkliga, oavsett bakgrund fanns chansen att klättra uppåt på samhällsstegen. Med uttrycket bootstrapping menas to pull oneself up by the bootstraps alltså man 6

8 använder sig endast av de resurser som finns tillgängliga för att uppnå det som vill åstadkommas (Cornwall 2010). Tidigare har forskning kring finansiell bootstrapping inte gått så djupt utan forskare har valt att se det som något företagen använder sig av då de inte hade något annat val. Lite vikt lades på varför man använder sig av metoderna och forskningen fokuserade på olika metoder som t.ex. hyra av lokaler och utrustning m.m. På senare tid har man valt att forska vidare på ett mer socialt plan och försöka förstå varför företagare använder sig av bootstrapping var Bhidé en av de första som såg potential i ämnet finansiering i mindre företag, och det gjordes studier i USA, Nordirland och senare även här i Sverige. Genom att använda sig av finansiell bootstrapping kan man lättare undvika användandet av externt kapital som ofta innebär mindre inflytande från utomstående parter (Winborg 2009) Problemdiskussion Företag är i behov av finansiering för att kunna bedriva sin verksamhet. Ett av de problem som småföretagare stöter på är att den litteratur som behandlar finansiering till största delen utgår från större etablerade företag (Garmer & Kyllenius 2004). Det kan alltså vara svårt för en företagare som inte är insatt i hur man finansierar sitt företag att tillgodose sig den informationen. Ett annat problem som Winborg (2000) tar upp är att kostnaderna för externt kapital är större för småföretags. Dels pga. asymmetrisk information vilket gör det svårare för banker eller andra finansiärer att bedöma risken i investeringen som i sin tur ger ökande kostnader för låntagaren men också pga. att transaktionskostnaden blir större vid mindre lån (Winborg 2000). I en undersökning som genomförts av företagarförbundet i år sa 44 procent av småföretagarna med 0-9 anställda att de anställt sedan finanskrisens början 2007 (Företagsförbundet 2010a). Intressant är också att undersökningen kan visa på att dessa tillväxtföretag finns över hela landet även om de är fler i de större städerna (Företagsförbundet 2010b). Mot denna bakgrund är tanken med uppsatsen att uppmärksamma de minsta av småföretagen, det är de som har det svårast att få tag på externt kapital men har tillsammans enorm kapacitet och vilja att lyfta Sveriges tillväxt och ekonomi. 7

9 Problemformulering Vilken inställning har småföretag till lån och annan extern finansiering? Kan finansiell bootstrapping leda till effektivitet i företaget? Kan finansiell bootstrapping hjälpa småföretag att etablera sig på marknaden? 1.3. Syfte Syftet med uppsatsen är att belysa hur de minsta företagen ser på traditionell finansiering och förklara hur användandet av finansiella bootstrappingmetoder kan förbättra småföretagarnas finansiella situation Avgränsning Då tiden är limiterad så begränsas undersökningen till Värmländska mikroföretag som dessutom är relativt nyetablerade på marknaden. Mot bakgrund av problemdiskussionen bör mikroföretagen vara den grupp av småföretagare som är mest utsatta för asymmetriskinformation och högre transaktionskostnad och kan därför förväntas ha svårast att tillhandhålla externt kapital. Avgränsningen till nyregistrerade företag är gjord för att med större sannolikhet kunna hitta nyanser för eller emot finansiell bootstrapping Definitioner Småföretag Europeiska kommissionen har kommit fram till en definition på medelstora företag, småföretag och mikroföretag som medlemsländerna rekommenderas använda. Enligt denna definition ska medelstora företag ha mindre än 250 anställda och den årliga omsättningen ska understiga 40 miljoner euro. Småföretag ska enligt definitionen ha mellan anställda och ha en årlig omsättning som är mindre är sju miljoner. Mikroföretag ska ha mindre än 10 anställda (Europa 2010). Det finns andra definitioner, men det är Europakommissionens som följs i denna uppsats. 8

10 Finansiell bootstrapping Med finansiell bootstrapping menas att säkra behovet av resurser genom att använda olika metoder för att få finansiering till verksamheten istället för att använda långsiktigt externt kapital (Winborg 2000). För att metoden ska gå under bootstrapping ska resursen ha förvärvats till en lägre kostnad än marknadspriset (Winborg 2009). Finansiell bootstrapping handlar i grunden om att vara kreativ och hitta olika sätt så företag trots begränsade resurser kan etablera sig och växa på marknaden (Cornwall 2010). 9

11 1.6. Disposition Kapitel 1 I det första kapitlet beskrivs bakgrund och problemdiskussion hålls kring de svårigheter som småföretagare har gällande de olika finansieringsformerna. Därefter presenteras syftet med uppsatsen och definitioner av småföretag samt finansiell bootstrapping. Kapitel 2 I det andra kapitlet presenteras valt angreppssättet samt metodval. Läsaren får inblick i hur undersökningen genomförts och till sist diskuteras undersökningens validitet samt reliabilitet. Kapitel 3 I det tredje kapitlet finns den teoretiska referensramen, här tas traditionell finansiering samt den otraditionella finansieringsformen, bootstrapping upp. Sist i kapitlet får läsaren inblick i tidigare studier som genomförts kring bootstrapping. Kapitel 4 I kapitel fyra presenteras svaren från datainsamling som genomförst på våra respondenter, det vill säga både småföretag samt kreditgivare. Kapitel 5 I kapitel fem presenteras analysen av empirin och ställs mot den teoretiska referensramen i kapitel tre. Kapitel 6 I det sista kapitlet diskuteras den slutsats som kan dras från undersökning och teori. Till läsaren ges också ett förslag på vad som skulle vara intressant att studera vidare. 10

12 2. Metod I det andra kapitlet presenteras valt angreppssättet samt metodval. Läsaren får inblick i hur undersökningen genomförts och till sist diskuteras undersökningens validitet samt reliabilitet Angreppssätt Litteraturen tar upp två angreppssätt som på olika sätt samlar in data om hur verkligheten ser ut, dessa kallas induktiv och deduktiv datainsamli ng. Vid induktivt angreppssätt samlas empirin in först och teorier formuleras sedan efter det data som samlats in. Motsatsen sker vid deduktivt angreppssätt då man först skaffar sig information om verkligheten för att sedan få fram empirin. (Jacobsen 2002). Då lite tid finns för en större undersökning är inte syftet med uppsatsen i första hand utveckla nya teorier, utan att stärka och förklara redan befintliga. För att detta ska kunna göras krävs att information om bootstrapping samlas in i förväg för att sedan utifrån det samla in empiri. Detta beskrivs enligt ovan som deduktivt angreppssätt. Nackdelen med det deduktiva angreppssättet är att det är lätt att undersökaren hittar det som letas efter och begränsar då den tillgängliga informationen som teorierna bygger på (Jacobsen 2002). Jacobsen (2002) skriver att detta kan undvikas med induktivt angreppssätt, men även genom detta tillvägagångssätt kommer en viss begränsning att göras. Det är näst intill omöjligt att inte påverkas alls när man ska studera verkligheten oberoende vilket angreppssätt som väljs (Jacobsen 2002). Ett tredje sätt kan användas för att kombinera deduktion och induktion med varandra utan att utesluta någon. Detta angreppssätt kallas abduktion och innebär att man utgår från empiri, men till skillnad från induktionen utesluter det inte att man kan koppla samman empirin med tidigare studier av teori (Fejes & Thornberg 2009). Denna uppsats utgår från ett abduktivt angreppssätt, samtidigt som avsikten inte är att utveckla nya teorier så testas heller inte en befintlig hypotes vilket sker vid deduktivt angreppssätt. För att kunna dra en slutsats måste empiri samlas in och analyseras vilket hör till induktivt angreppssätt, typiskt för induktion är också att dess slutledningar inte är bindande, då en respondent som fått ny information kan ha ändrat inställning (Fejes & Thornberg 2009). 11

13 2.2. Val av metod Vilken metod som välj styrs av hur de data som samlas in ska formuleras och hur analysen utförs. Den kvantitativa metoden fungerar bättre när insamlad data ska presenteras i sifferform och när olika statistiska sammanställningar ska göras, medan den kvalitativa metoden fungerar bättre när ord används för att redovisa data och analys (Lekvall & Wahlbin 2001). För att visa vilken inställning företagare har till extern finansiering och hur bootstrapping påverkar deras verksamhet krävs att undersökning ger utrymme till varierande och utvecklade svar. Detta uppnår vi genom att använda den kvalitativa metoden, vilket används i undersökningen. Fördelen med den kvalitativa metoden är möjligheten att samla in material under en obestämd tid, om undersökningen utvecklas åt ett håll kan nytt material samlas in om så behövs (Eliasson 2006). Typiskt för denna metod är att ett litet urval observationer/intervjuer görs. Att genomföra 20 intervjuer eller mindre är inte ovanligt. Lågstrukturerade intervjuer är också typiskt, vilket betyder att ett samspel skapas mellan intervjuaren och respondenten. Det innebär att frågorna styrs av svaren från respondenten (Lekvall & Wahlbin 2001) Insamling av information Sekundärdata Då tiden för uppsatsen är begränsad har det varit önskvärt att tillgodose behovet av så mycket information som möjligt genom i första hand sekundära källor (Lekvall et al 2001). Den fakta som referensramen är uppbyggd av kommer i första hand från vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur, men också från otryckta källor. En del av våra sekundärdata består även av tidigare studier som genomförts kring finansiell bootstrapping. Detta dels för att litteraturen som finns till stor del är uppbyggda av dessa studier men också för att vår undersökning i grunden baseras på dessa. Nackdelen med sekundärdata är att det kan vara svårt att i vissa situationer värdera trovärdigheten i dessa källor, då det i nte alltid är tydligt vart uppgifterna kommer ifrån (Jacobsen 2002). Vi har valt att lägga störst vikt på 12

14 vetenskapliga artiklar som blivit granskade och litteratur som bygger på aktuell forskning Primärdata Primärdata är den data som samlats in direkt från källan och ökar trovärdigheten då informationen inte riskerar att misstolkas i flera led (Jacobsen 2002). Insamling av primärdata är nödvändig för att få tillräcklig information för att svara på uppsatsen syfte och problemformulering. Datainsamlingen sker genom två separata undersökningar. Den ena genomförs på kreditgivare för att få deras syn på utlåning till småföretag. Den andra undersökningen genomfördes på mikroföretag för att belysa hur dessa mindre företag ser på extern finansiering och finansiell bootstrapping Datainsamlingsmetod De vanligaste metoderna för att samla in data vid kvalitativ ansats är observationer eller intervjuer där intervjuerna antingen kan vara öppna individuella eller ske i grupp (Jacobsen 2002). I uppsatsen görs öppna intervjuer och dessa kan utföras via telefon eller personligen, ansikte mot ansikte. Denna form av datasamling passar bra då endast ett begränsat antal intervjuer ska genomföras och då vi på ett tydligt sätt kan få fram respondentens åsikt och inställning till de olika typerna av finansiering (Lekvall & Wahlbin 2001). Fördelarna med personliga intervjuer är att en kontakt skapas, vilket kan göra det lättare för respondenten att prata om känsligare ämnen samtidigt som det blir svårare att dra sig ur. Vid telefonintervjuer kan fördelen förutom att det är något mindre tidskrävande, vara att man undviker fenomenet att intervjuaren får de svar som respondenten tror är önskvärt vilket kallas för intervjuareffekten (Jacobsen 2002). Mot denna bakgrund passar personliga intervjuer både för företagsintervjuerna och intervjuer av banker respektive ALMI. Kreditgivare: Avsikten med intervjuerna har varit att få inblick i hur kreditgivningsprocesser går till i verkligheten både till nyetablerade och befintliga småföretag. Intervjun är öppen då utgångspunkten är att vi inte har kunskap om hur själva processen går till i verkligheten. En intervjuguide följs då klarhet i vilken betydelse vissa faktorer har för att få kredit vill uppnås, 13

15 detta påverkar inte öppenheten utan sätter bara större fokus på en del av processen (Jacobsen 2002). Småföretag: Även denna intervju är öppen, men för att genomföra det som är avsikten med uppsatsen, krävs att intervjuguiden i större utsträckning är strukturerad, så att vi med säkerhet kommer in på de ämnen som ska klarläggas (Jacobsen 2002) Urval Kreditgivare: I uppsatsen intervjuas två respondenter från Swedbank vid två olika kontor samt ALMI. Det vore önskvärt att intervjua samtliga storbanker, men pga. svårigheter i att få kontakt med bankerna så har inte detta kunnat genomföras. För att öka tillförlitligheten i svaren har två intervjuer med Swedbank genomförts. Anledningen till varför vi valt att endast intervjua ALMI och inte andra organisationer och myndigheter som ger liknande lån, är att de flesta andra ställer specifika krav. ALMI ger lån till alla småföretag vilket inte utesluter någon av våra respondenter bland småföretagen. Småföretag: Syftet med uppsatsen är att belysa hur de minsta företagen ser på traditionell finansiering och förklara hur finansiell bootstrapping kan förbättra situationen i företaget. Som tidigare nämnts är det svårt för småföretag att hitta finansiering dels pga. att det ställs höga krav men också för att kostnaderna på externt kapital är större för dessa företag (Winborg 2000). Mot denna bakgrund består urvalet av respondenter av mikroföretag som registrerats i Värmland mellan åren Målet var att genomföra mellan intervjuer vilket enligt Lekvall och Wahlbin (2001) är normalt antal förekommande intervjuer för kvalitativ studie och enligt Jacobsen (2002) en skälig nivå för att ha möjlighet att analysera insamlad data. Det totala urvalet uppgick slutligen till 13 företag. Företagen togs fram via handelskammarens register där möjligheten att välja företag som har mellan 1-5 och 6-10 anställda kunde göras. Dessa företag kördes sedan mot bolagsverket för att se när företaget registrerats och samtidigt kontrollerats att ingen nyregistrering gjorts de senaste åren. Med hjälp av Gula sidorna hittades sedan nummer till respektive företag. 14

16 2.6. Genomförande av intervjuer Kreditgivare: Två intervjuer med Swedbank och en med ALMI har genomförts, dessa intervjuer har skett via telefon. Vid den första kontakten bad vi få tala med någon ansvarig för kreditgivning till småföretag. Småföretag: Utgångspunkten är att i första hand göra personliga intervjuer, detta var dock inte alltid möjligt då företaget befann sig på annan ort eller när respondenterna oftast pga. tidsbrist själva önskade att få göra det över telefon. Vid de personliga intervjuerna valde respondenten själv vart den skulle genomföras. När företagarna ringdes upp frågade vi efter ägaren/ägarna då de borde vara bäst insatta i företagets ekonomiska situation och veta hur finansieringen har sett ut. Den första intervjun, en s.k. pilotintervju gjordes något tidigare för att säkerhetsställa att respondenterna inte missförstod frågorna, detta var inte fallet men möjligheten fanns att korrigera formuleringarna i intervjuguiden Validitet Att en undersökning är valid innebär att den är giltig och relevant. Vilket innebär att det som ska mätas verkligen är det som mäts, och att en generalisering på urvalet kan göras som gäller för hela populationen (Jacobsen 2002). För att uppnå giltighet är det viktigt att urvalet i undersökningen representerar populationen (Lekvall och Wahlbin 2001), då det är variation i antalet anställda i företagen och att ägarna har intervjuats stärks giltigheten. Dock går det inte dra någon slutsats från undersökningen eftersom urvalet är begränsat, undersökningen ger endast en indikation på hur verkligheten ser ut Reliabilitet Med reliabilitet menas att undersökningen är genomförd på ett sådant sätt att den är tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen 2002). Med hög reliabilitet innebär att samma resultat fås om undersökningen genomförs igen på samma respondenter om och om igen (Lekvall & Whalbin 2001). Som nämnts tidigare är det inte sannolikt att fullständigt identiska svar vid abduktivt angreppsätt kan uppnås då undersökningen genomförs igen, detta då situationen kan ha ändrats som leder till avvikande svar från respondenten. 15

17 Tillförlitligheten och trovärdigheten ökar då det före undersökningen gjordes en pilotintervju för att försäkra att frågorna är tydliga och inte missförstås av respondenterna. Då vi manuellt antecknat under intervjuerna är det svårt att säkerhetsställa respondenternas svar, dessutom har de inte fått möjlighet att själva kontrollera svaren. 16

18 3. Referensram I referensramen presenteras teorier gällande traditionell finansiering samt bootstrapping, som används för att genomföra undersökningen. Slutligen beskrivs både för- och nackdelar, tidigare studier samt en etisk diskussion. Alla företag är i behov av kapital för att klara de löpande utbetalningarna och för att göra investeringar som i framtiden genererar vinster (Andrén et al. 2003). Finansiering kan antingen ske med externa eller interna medel. Med extern finansiering menas att företaget tar lån från en utomstående part, exempelvis en bank, medan internfinansiering handlar om att använda sig av de medel man har i företaget (Andersson et al. 1998) Traditionell finansiering Winborg (2000) skriver att tillgången på långsiktig extern finansiering till ett företag kan bero på faktorer såsom utvecklingsstadiet de befinner sig i, storleken, livstid, vilken typ av företag och var i landet det ligger. Garmer och Kyllenius (2004) tar upp extern finansiering såsom banklån, mjuka lån & bidrag, kund & leverantörsfinansiering och kapital mot ägande vilket kan ses som typisk traditionell finansiering. Dessa typer av finansiering presenteras här mer ingående Banklån Banklån är i Sverige det vanligaste sättet för småföretag att få externt kapital (Bruns & Fletcher 2008). Det finns andra finansiärer förutom bankerna som kan erbjuda liknande investeringar till större etablerade företag men för småföretag finns i stort sett inte dessa alternativ (Garmer & Kyllenius 2004). Större företag tenderar hellre att använda sig av interna medel och alternativa sätt att finansiera sin verksamhet framför lån (Berggren et al 2001). Det är viktigt att ha förståelse för banksystemet vid kredittagning, bankerna har ett större ansvar än andra finansiärer och kan därför inte ta lika stora risker. Som bank har man inte råd att satsa på högriskprojekt då trovärdigheten hos kunder som har sina tillgångar sparade i banken måste upprätthållas. Riskfaktorn är alltså av stor betydelse för bankerna och kan inte 17

19 kompenseras med högre räntor, det gör det svårare för speciellt nyetablerade företag att få lån då bankerna har svårt att bedöma återbetalningsförmågan och riskerna i sig (Garmer & Kyllenius 2004). Företag med en lägre kvot på eget kapital till skuld är mindre benägna att begära banklån, då de är medvetna om att det förmodligen inte kommer att beviljas (Berggren et al 2001). När bankerna ska ge lån görs en bedömning av företaget. I denna bedömning kan följande ingå; företagsanalys, analys av finansieringsmöjligheter, analys av säkerhetskrav och analys av övriga faktorer som har betydelse för bankerna. Vad som ska bedömas är individuellt och beror på situationen. Företagsanalys behandlar exempelvis hur företagets produkter står sig på marknaden, vilken kompetens som finns i företaget och hur framtiden ser ut. Vid analys av finansieringsmöjligheterna ser banken över hur stor kredit som kan ges. Vid analys av säkerhetskrav måste bankerna se över vilka säkerheter som finns i företaget, oftast måste ett pantbrev eller en företagsinteckning upprättas för att säkerställa lånet. Övriga faktorer kan bl.a. vara vilken status företaget har och med det menas om de är tidigare kunder, företagets ålder och framgång (Broomé et al 1998). Det är av stor vikt att företagen känner till de kriterier som bankerna lägger stor vikt vid, dels för att öka sina chanser till kredit men också för att få krediter till bättre villkor (Bruns & Fletcher 2008). En så låg ränta som möjligt kommer att reducera kostnaderna på lånet och ge bättre avkastning på en eventuell investering. Bruns och Fletcher (2008) kommer i sin studie fram till att bankerna lägger stor vikt på de konkreta fakta företaget kan presentera, och andra faktorer såsom vilken säkerhet de kan erbjuda, vilket lägger över större del av risken på företaget Mjuka lån och bidrag Till skillnad från banklån så kommer mjuka lån och bidrag från finansiärer som inte alltid har ett vinstdrivande syfte. Många organisationer finns för att främja småföretagandet i Sverige och Europa. Finansiärer av mjuka lån har därför större möjligheter att ge mer förmånliga villkor såsom lägre krav på säkerhet, hur återbetalningen av lånet ska se ut och vilken ränta som ges (Garmer & Kyllenius 2004). ALMI företagspartner AB är ett statlig ägt bolag och har till uppgift att komplettera marknaden med finansiering och affärsutveckling (ALMI 2010a), 18

20 ALMI tar ut en högre ränta i förhållande till bankerna dels för att kompensera för högre risk men också för att inte konkurrera ut bankerna (ALMI 2010b). Andra myndigheter med liknande uppgift är VINNOVA som investerar i starka forsknings- och innovationsmiljöer för att främja hållbar tillväxt i Sverige (VINNOVA 2011) samt Jordbruksverket som bl.a. arbetar med att skapa förutsättningar för jordbruk i mindre gynnsamma områden (Jordbruksverket 2011). Även bidrag och stipendier hamnar under denna kategori, skillnaden på bidrag och lån är att de inte behöver betalas tillbaka. I de flesta fall finns vissa krav knutna till bidragen, som bidragstagaren förbinder sig till att följa (Garmer & Kyllenius 2004). Ett sådant fall är Östersjömiljarden där regeringen lagt undan pengar till att utveckla tillväxten av företag i området kring Östersjön (Kamsvåg 2001) Kund & Leverantörsfinansiering Ofta måste betalning till leverantörer göras innan betalning från kund eller försäljning har skett, vilket leder till att företag måste ha likvida medel för att klara av dessa transaktioner. Detta fenomen kallas för finansieringsgapet (Andrén et al. 2003) och drabbar småföretag i större utsträckni ng, då de har det svårare att möta det finansiella behovet (Winborg 1997). Kund och leverantörsfinansiering innebär att kunder och leverantörer är med och finansierar en del av verksamheten, vilket underlättar för företag att etablera sig på marknaden trots knappa resurser genom att minska finansieringsgapet och flyttar en del av risken från företaget. Kundfinansiering kan ske via förskott av betalning för en produkt, tjänst eller via lån. Vid förskott kan det handla om att företaget har en färdigutvecklad produkt men behöver kapital för tillverkning, vanligast sker detta i nyetablerade företag och/eller vid stororder. I vissa fall kan kunden kräva exklusivitet mot att företaget får betalt i förskott, så att kunden kan sälja produkten först och på så vis sig skaffa fördelar gentemot konkurrenter. Den stora fördelen med denna typ av finansiering är de fördelaktiga villkoren, varken ränta eller säkerhet krävs och om man sköter allt på ett bra sätt skapas goda relationer mellan företag och kund. 19

21 Att få lån från kund är svårare då det medför större risker för kunden. Finansieringsformen kan lämpa sig då företaget behöver investera i en maskin för att producera de varor kunden efterfrågar. Leverantörsfinansiering kan ske via förlängda leverantörskrediter eller lån. Med förlängda leverantörskrediter menas att man avtalar om förlängd kredit och eventuella delbetalningar. Att få lån från leverantör är i stor sett som att låna från en bank, kravet på säkerhet kan vara något lägre men kompenseras i så fall med högre ränta. För att få lån kräver leverantören att man i framtiden ska köpa deras produkter, man skriver avtal om värdet på framtida ordrar eller att företaget endast ska köpa leverantörens produkter i en bestämd framtid (Garmer & Kyllenius 2004) Kapital mot Ägande Den här formen av finansiering innebär att företaget får kapital mot att finansiären blir delägare i företaget. Två benämningar som används är venture capital och private equity vilket avser riskkapital till bolag i utvecklingsfasen respektive onoterade bolag i mognare fas. Företag som skaffar investeringar på detta sätt brukar kallas riskkapitalbolag (Garmer & Kyllenius 2004). Om företaget går i konkurs går finansiärens kapital förlorat, men om företaget går med vinst kommer avkastningen på det satsade kapitalet bli stort. Under lågkonjunkturer påverkas främst nyetablerade företag då man väljer att investera i mer stabila, etablerade företag (Garmer & Kyllenius 2004). Månsson och Landström (2006) skriver om uppgången på riskkapitalmarknaden i slutet på 90-talet, men med it-kraschen 2000 slutade den nästan att existera för att sedan ta fart igen. Under senaste åren har denna finansieringsform blivit allt vanligare (Garmer & Kyllenius 2004). Bhide (1992) skriver att riskkapital ofta är en olämplig finansieringsform för nyetablerade företag. En studie gjord av venture Economics visar att den stora delen av riskkapitalisters vinst kommer från endast sju procent av de gjorda investeringarna. Småföretag är oftast inte verksamma på marknader där stora vinstmarginaler finns vilket gör det till olönsamma investeringar. Fördelen är att det till skillnad från banklån inte krävs någon säkerhet och den höga risken tar riskkapitalisten medvetet med förhoppning om hög framtida avkastning (Garmer & Kyllenius 2004). 20

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Generellt om de intervjuade företagen... 4 Finansieringskällor för företagen... 5

Innehåll. Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Generellt om de intervjuade företagen... 4 Finansieringskällor för företagen... 5 Kusinen eller banken? Finansieringsmöjligheter bland företagare med invandrarbakgrund Ahmet Önal, Farbod Rezania september 2007 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning......................................................

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Alternativa vägar till kapital/bootstrapping

Alternativa vägar till kapital/bootstrapping Alternativa vägar till kapital/bootstrapping Venture Cup tisdag 4 mars kl 1800 Coompanion Affärsutvecklare Jan Svensson Inspiration utav Joakim Winborg, forskare, Halmstad Högskola Ref ISBN, 91-7150-902-x

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Finansiell Bootstrapping

Finansiell Bootstrapping Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Handledare: Ogi Chun Finansiell Bootstrapping i tillverknings- och serviceföretag Författare Erica Björk, 830212 Sofie Karlsson, 840104 Sammanfattning

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING! Svårigheten för företag att få extern finansiering är ett stort tillväxthinder.

Läs mer

Små tillväxtföretag och extern finansiering

Små tillväxtföretag och extern finansiering Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik C-uppsats 10p Finansiering Vårterminen 2007 Små tillväxtföretag och extern finansiering Handledare: Joakim Winborg Författare: Johan Nielsen Patrik

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Småföretag om förmånsrättslagen

Småföretag om förmånsrättslagen Småföretag om förmånsrättslagen Jonas Frycklund oktober, 24 Resultat och analys av en undersökning om kreditgivningen till småföretag 1 Sammanfattning Riksdagen fattade förra året beslut om att införa

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Sverige Country Payment Report 16: SVERIGE Intrum Justitia har samlat in uppgifter från tusentals i Europa för att få insikt i ens betalningsbeteenden och ekonomiska tillstånd.

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Vad är egentligen en

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag

Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter Vårterminen 2006 Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen. Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika

Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen. Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika 1 Finansiering eget kapital Bundet och fritt aktiekapital tillskjutet av ägarna Balanserat resultat +/-

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:73

Regeringens proposition 2008/09:73 Regeringens proposition 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering.

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering. Kampen om kapitalet Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering Augusti 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel.

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Hur snacket går & vem som får pengarna Jeaneth Johansson & Malin Malmström Vem är innovatör/entreprenör Sociala konstruktioner Konstruktioner

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Bootstrapping - hur fem kvinnliga egenföretagare finansierar sitt företag i introduktionsfasen

Bootstrapping - hur fem kvinnliga egenföretagare finansierar sitt företag i introduktionsfasen Bootstrapping - hur fem kvinnliga egenföretagare finansierar sitt företag i introduktionsfasen Linda Gunnvard & Åza Jorudd Mittuniversitetet Östersund, 2010-01-14 Institutionen för Samhällsvetenskap Företagsekonomi

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Kapitalstruktur i små företag

Kapitalstruktur i små företag Ämnesfördjupande arbete, kandidatnivå Kapitalstruktur i små företag - En kvantitativ och en kvalitativ studie Författare: Martin Andersson Stefan Kesak Christoffer Wallertz Handledare: Anders Jerreling

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. Uppgift/Fråga: 1 121101 BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga:

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Sotenässymbioscentrum Företagsekonomi 1. Facit övningsuppgifter företagets resurser

Sotenässymbioscentrum Företagsekonomi 1. Facit övningsuppgifter företagets resurser Anskaffning av resurser Eget svar Resurser för en privatperson Flyttbudget 15 000 kr Studielån 8 000 kr Bostadsbidrag 600 kr Summa inkomster 23 600 kr Möbler Hyra Litteratur Mat Telefon Gymkort Kläder

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Planeringsarbete och nya idéer... 3 1.1 Att planera affärsutveckling... 3 1.2 Olika slag av idéer för utveckling...

Läs mer

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har Programvara, IT, datorgrafik, Tjänste Entreprenör/Startups Konsult Affärsutveckling, Internationaliering, Finansiering Affärsområdeschef IT/Tjänster Exportrådet (x2) Svensk-Norsk Industrifond - Oslo Riskkapital

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Kapitalförsörjning och riskkapital

Kapitalförsörjning och riskkapital Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:119 av Josef Fransson m.fl. (SD) Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor En undersökning om småföretagares semestervanor Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Jobbar du på semestern?... 4 Hur många timmar en vanlig semestervecka ägnar du åt företaget?... 7 Upplever

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

Ekonomi= att hushålla med resurser investering- och finansiering

Ekonomi= att hushålla med resurser investering- och finansiering Ekonomi= att hushålla med resurser investering- och finansiering Presentationens innehåll Begrepp Centrala begrepp Beräkna varu-/materialkostnad Budget för privatperson Budgetcirkeln Budget för företag

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp

Ekonomiska grundbegrepp Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

VISA ALLA BERÄKNINGAR

VISA ALLA BERÄKNINGAR Sida1(2) TENTA 1FE700 Redovisning och finansiering delkurs 2 2015-04-28 Totalt 70 p Uppgift 1. (10p) Peppe Ratio är en hängiven amatörfotograf som nu vill provat på som proffesionell. För detta ändamål

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Finansiering av entreprenörskap med fokus på ekologiska lantbruksföretag. Björn Berggren, Centrum för bank och finans, KTH

Finansiering av entreprenörskap med fokus på ekologiska lantbruksföretag. Björn Berggren, Centrum för bank och finans, KTH Finansiering av entreprenörskap med fokus på ekologiska lantbruksföretag Björn Berggren, Centrum för bank och finans, KTH Björn Berggren Docent i tillämpad finansiell ekonomi (KTH). Forskat kring finansiering

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:116

Regeringens proposition 2008/09:116 Regeringens proposition 2008/09:116 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken Prop. 2008/09:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 februari 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer