Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering."

Transkript

1 Kampen om kapitalet Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering Augusti 2011 Far, Box 6417, Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel ,

2 Inledning Den finansiella krisen har gjort det svårare försvenska företag att låna. Bankerna ställer allt hårdare och mer ingripande krav för att bevilja lån. Dels har det blivit svårare att alls få låna och när lån trots allt beviljas sker det enligt villkor som hämmar företagarnas möjligheter att driva sitt företag. Kraven är nämligen ofta av den karaktären att de inskränker företagarens dispositionsrätt över företaget och dess kapital när villkoren blir hårdare och dessutom löper över längre tid. Små företag drabbas hårdare än stora. I takt med att kampen om kapitalet blir allt hårdare, minskar möjligheterna till såväl nyinvesteringar som nödvändiga reinvesteringar. När det blir svårare att låna från traditionella låneinstitut, vänder sig landets företagare till andra källor. Allt fler vänder sig till utlandet, medan andra söker finansieringen hos privata investerare, t ex i form av företagsobligationer. Läget är allvarligt. De nämna faktorerna riskerar nämligen att vara hämmande för tillväxten och svenska företag riskerar därmed en sämre ekonomisk utveckling. Det är därför viktigt för Far att initiera en debatt med fokus på hur Far som branschorganisation kan bidra företagandet genom att skapa förutsättningar för ett så bra klimat för företagande som möjligt. Ett sätt för att sänka kostnaderna kan vara att öka transparensen. Transparens ger potentiella finansiärer en mer rättvisande bild av risker och möjligheter i marknaderna och företagens finansiella ställning vilket underlättar kreditbedömning. Ökad insyn gör alltså att riskerna minskar för långivarna vilket innebär att riskpremien påverkas positivt och därmed den totala räntekostnaden. Alternativet till att öka transparensen på frivillig väg är att det istället kommer regleringar. Regleringar som riskerar att hämma villkoren för företagande. Detta ska ses i ljuset av de krav som lyfts fram i förslaget till Basel III som handlar om högre kapitalkrav för marknadsrisker, värdepapperiseringar och off-balance åtaganden, högre krav på kapitalets kvalitet mm. Ett annat problem i sammanhanget är Eurons historiskt svaga ställning. Eftersom Europa är hemmamarknad för ett stort antal svenska företag och Euron den valuta i vilken ett stort antal svenska företag gör sina affärer, kommer krisen att påverka den svenska ekonomin och därmed även möjligheterna till finansiering/refinansiering. Samtidigt är företagarnas förtroende för regeringen historiskt högt. 96 procent tycker att regerings politik är företagarvänlig. Bakgrund Far, Sektionen stora företag, har genomfört en undersökning, med hjälp av opinionsinstitutet Skop, kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering. 100 ekonomidirektörer/cfo:s hos börsföretag har intervjuats. 2

3 Syftet med undersökningen är att få tillstånd bredare diskussion kring vilken typ av information företagen måste tillhandahålla kapitalmarknaden för att kunna erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering samt vrida fokus från IFRS utifrån ett redovisningsperspektiv till nyttan av IFRS utifrån ett kapitalmarknadsperspektiv. Efter toppen av högkonjunkturen, vilken kulminerade , kom finanskrisen Krisen medförde en dålig likviditet på marknaden, där många företag fick svårt att säkra en kostnadseffektiv finansiering. Delvis har detta hanteras av att statsmakterna i flertal länder garanterat likviditet i systemet samt låga räntenivåer. Företagen står emellertid inför nya utmaningar då ett flertal faktorer samverkar. Dessa faktorer är, stigande räntenivåer pga. återhämtning i ekonomin, flertal företag står inför en refinansiering under av lån upptagna före finanskrisen, kapitalkraven på banksektorn ökar pga. det nya regelverket Basel III och de statliga stimulanserna skall avvecklas. Huvudresultat Finansiering/upplåning Undersökningen inleddes med frågan, Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden:, varefter intervjuarna läste upp åtta olika påståenden. Intervjupersonerna fick svara med något av alternativen instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis avstånd, tar helt avstånd. Svaren har sammanställts i Samlingstabell 1 och redovisas i Tabellerna 1 till 8 (se bilaga 1). De flesta intervjupersonerna tror att finanskrisen har gjort det svårare för företag att få finansiering och att det kommer att bli ett problem i framtiden. De mindre företagen kommer att få större problem än de större De flesta (89 procent) instämmer i påståendet om att de mindre företagen kommer att få större problem än de större. En majoritet (60 procent) instämmer helt i påståendet. Det är viktigt att notera att svaren speglar respondenternas uppfattning och inte nödvändigtvis de faktiska omständigheterna. Företagarnas bild av verkligheten är dock av största betydelse för deras benägenhet att våga nyanställa och investera, varför denna omständighet bör uppmärksammas särskilt av regeringen som ju har pekat ut just de mindre företagen som särskilt viktiga för sysselsättning och tillväxt. Finanskrisen har gjort det svårare att få finansiering En mycket stor majoritet (72 procent) instämmer även i påståendet om att finanskrisen har gjort det svårare att få finansiering. Två av fem (41 procent) instämmer helt. Resultatet ger tydligt vid handen att finanskrisen hämmar möjligheterna till nyföretagande. Svårigheterna att få finansiering hämmar dessutom det enskilda företagets möjligheter att växa och nyanställa. Det handlar inte mist om att finansieringsinstituten ställer allt hårdare krav på låntagarna i form av covenants, nya krav på skuldsättningsgrad och längre löptider, exponerar låntagarna för större risker och omfattande administration samtidigt som bankerna på olika sätt försöker eliminera eller åtminstone sprida sina risker. De minskade möjligheterna till upplåning kommer att bli ett problem för svenskt näringsliv Nästan lika många (71 procent) instämmer i påståendet om att de minskade möjligheterna till upplåning kommer att bli ett problem för svenskt näringsliv. Tre av tio (29 procent) instämmer 3

4 helt. De tillfrågade företagarna upplever tydligt att problemen sträcker sig bortom det egna företaget och kan beskrivas som ett problem för näringslivet i stort. Detta borde vara en väckarklocka för regeringen att satsa på åtgärder som på olika sätt stärker framtidstron hos landets företagare. Samtidigt finns det en tydlig uppfattning om att svårigheterna att få finansiering är av global karaktär och att svenska företag alltså inte är hårdare drabbade än företag i konkurrentländerna. Bara fyra av tio anser att svenska företagare har drabbats hårdare. Det kommer att bli svårare att få finansiering inom en femårsperiod Tre av fem (63 procent) instämmer i påståendet om att det kommer att bli svårare att få finansiering inom en femårsperiod. En fjärdedel (26 procent) instämmer helt. En av fem (19 procent) tar helt avstånd från påståendet. Detta får betraktas som särskilt allvarligt. Företagarna ser inget ljus i slutet av tunneln utan ser snarare än bistrare tider runt hörnet. Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare för att investera Många (61 procent) instämmer i påståendet om att den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare att investera. Tre av tio (30 procent) instämmer helt, nästan lika många (28 procent) tar helt avstånd från påståendet. För att våga investera krävs såväl framtidstro som ekonomiska resurser. Undersökningen ger vid handen att båda dessa faktorer saknas i alltför hög utsträckning. Uteblir investeringarna hotas tillväxt och sysselsättning även på längre sikt. Detta riskerar att både förlänga och fördjupa den ekonomiska globala kris som nu åter råder. Den hårdare kampen om kapitalet hotar den svenska tillväxten En majoritet (59 procent) instämmer i påståendet om att den hårdare kampen om kapitalet hotar den svenska tillväxten. 22 procent instämmer helt, men fler (27 procent) tar helt avstånd från påståendet. När kampen om kapitalet hårdnar, riskerar goda företagsidéer att aldrig bli något annat än just idéer. Det finns en uppenbar risk för att entreprenörer med goda företagsidéer aldrig får pröva sina vingar. Företag som skulle kunna bidra till sysselsättning och tillväxt i hela landet får aldrig se dagens ljus. Regeringen har stort förtroende bland landets företagare Nästan alla (96 procent) instämmer i påståendet om att regeringens politik är företagsvänlig. Regeringen har alltså ett mycket högt förtroende bland landets företagare. Samtidigt ser företagen generellt negativt på framtiden, såväl för det egna företaget som för näringslivet i stort. Om regeringen ska kunna upprätthålla dessa exceptionellt goda förtroendesiffror, måste man därför vidta åtgärder som stärker företagens framtidstro och gör det lättare att investera och nyanställa. 4

5 Finanskrisen har gjort det svårare att få finansiering De minskade möjligheterna till upplåning kommer att bli ett problem för svenskt näringsliv Jag oroar mig över hur möjligheterna till finansiering kommer att påverka mitt eget företag Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare att investera Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare för mitt företag att anställa Den hårdare kampen om kapitalet hotar den svenska tillväxten De mindre företagen kommer att få större problem än de större Det kommer att bli svårare att få finansiering inom en femårsperiod % Instämmer helt Instämmer delvis Det är fler personer som tar avstånd än instämmer i påståendena om att den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare för mitt företag att anställa (instämmer=21 procent, tar avstånd=78 procent) och jag oroar mig över hur möjligheterna till finansiering kommer att påverka mitt eget företag (instämmer=32 procent, tar avstånd=67 procent). 5

6 Finanskrisen har gjort det svårare att få finansiering De minskade möjligheterna till upplåning kommer att bli ett problem för svenskt näringsliv Jag oroar mig över hur möjligheterna till finansiering kommer att påverka mitt eget företag Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare att investera Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare för mitt företag att anställa Den hårdare kampen om kapitalet hotar den svenska tillväxten De mindre företagen kommer att få större problem än de större Det kommer att bli svårare att få finansiering inom en femårsperiod % Tar helt avstånd Tar delvis avstånd 6

7 Möjligheter till upplåning Deltagarna blev även frågade, Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning:, varefter intervjuarna läste upp fem olika påståenden. Intervjupersonerna fick svara med något av alternativen instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis avstånd, tar helt avstånd. Svaren har sammanställts i Samlingstabell 2 och redovisas i Tabellerna Covenants, kommer att användas i större utsträckning Från att ha varit en anglo-saxisk företeelse, har covenant blivit allt vanligare även på andra marknader. Covenant innebär låntagaren förbinder sig att avstå från vissa åtgärder med det egna företaget. Ofta får det formen att företagaren förbinder sig att uppfylla vissa villkor vid en eller flera givna tidpunkter. Därmed är convenant en typ av villkor som kraftigt inskränker företagarens disposionsrätt över det egna företaget. En ökad användning av covenants riskerar alltså att vara en hämsko på företagarklimatet. Och allt pekar på att användningen kommer att användas mer i framtiden. Nästan alla (93 procent) instämmer i påståendet om att covenants kommer att användas i större utsträckning. 63 procent instämmer helt. Covenants-villkoren kommer att skärpas Covenant-villkor kan vara av olika karaktär och vara mer eller mindre inskränkande för det enskilda företaget. I takt mer att bankerna kräver allt större säkerheter, befarar en stor majoritet att kraven kommer att skärpas. Nästan alla (93 procent) instämmer i påståendet om att covenants-villkoren kommer att skärpas. En majoritet (58 procent) instämmer helt. För låntagaren kan covenanter utgöra en begränsning i friheten att fatta beslut. Rapporteringen kan eventuellt vara betungande och beroende på hur svåruppnåeliga och påverkbara kraven är kan covenanter utgöra osäkerhet om bolagets finansiering på kort och lång sikt. Kostnaderna har ökat De flesta (88 procent) instämmer i påståendet om att kostnaderna har ökat. Många (70 procent) instämmer helt. Kraven på skuldsättningsgrad har ökat Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som används för att beskriva ett företags finansiella risk (räntekänslighet). Nästan lika många (83 procent) instämmer i påståendet om att kraven på skuldsättningsgrad har ökat, alltså att företagen ska klara av en högre räntenivå. Drygt hälften (53 procent) instämmer helt. Löptiderna har förlängts Med löptid avses den tid ett skuldebrev löper med givna villkor. Det är färre (57 procent) som instämmer i påståendet att löptiderna har förlängts. En fjärdedel (28 procent) instämmer helt i påståendet och lika många (28 procent) tar helt avstånd. 7

8 % Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning: Covenants-villkoren kommer att skärpas Covenants kommer att användas i större utsträckning Kraven på skuldsättningsgrad har ökat Kostnaderna har ökat Löptiderna har förlängts Instämmer helt Instämmer delvis % Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning: Covenants-villkoren kommer att skärpas Covenants kommer att användas i större utsträckning Kraven på skuldsättningsgrad har ökat Kostnaderna har ökat Löptiderna har förlängts Tar helt avstånd Tar delvis avstånd 8

9 Finansieringsmöjligheter Deltagarna ställdes frågan,, varefter intervjuarna läste upp fem olika påståenden. Intervjupersonerna fick svara med något av alternativen instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis avstånd, tar helt avstånd. Svaren har sammanställts i Samlingstabell 3 och redovisas i Tabellerna 14 till 18. Intervjupersonerna tror att företagen i högre utsträckning idag överväger olika typer av finansieringsmöjligheter. De tycker också att finansieringsinstituten kräver mer av bolagen idag än innan finanskrisen. Företagsobligationer En företagsobligation är ett löpande skuldebrev utgivet av statliga bolag och större industriföretag, men även av andra bolag för att låna upp pengar på lång sikt, men som har svårt att låna pengar av bankerna. De senaste tio åren har marknaden för företagsobligationer femfaldigats och ökningen ser ut att fortsätta. Många banker säljer in företagsobligationer som ett intressant finansieringsalternativ för privatpersoner. Fyra av fem (80 procent) instämmer i påståendet om att bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare företagsobligationer. Två av fem (42 procent) instämmer helt. Konvertibler Konvertibel eller konvertibelt skuldebrev (konvertibelt förlagsbevis) är ett skuldebrev utgivet av ett företag som kan konverteras till aktier i företaget till en förutbestämd kurs. Konverteringen kan oftast ske efter ett förutbestämt datum. Konvertibler innebär ökad skuldsättning för bolaget, något som i sin tur ökar risken för konkurs. (Pga ökade räntekostnader) Många (71 procent) instämmer i påståendet om att bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare konvertibler. 22 procent instämmer helt, nästan lika många (18 procent) tar helt avstånd från påståendet. Syndikerade lån I takt med den finansiella krisen, har finansieringsinstituten sökt nya vägar för att minska den egna riskexponeringen. Ett sätt har varit att försöka dela sprida risken på flera aktörer. Lånesyndikering innebär att flera banker gemensamt lämnar ett lån till ett företag. Risken fördelas mellan bankerna i förhållande till hur stor andel varje bank bidrar med. Villkoren för alla deltagande banker är lika. Ingen av de deltagande bankerna kommer i ett bättre förmånsrättsligt läge än någon annan. En stor majoritet (62 procent) instämmer i påståendet om att bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare syndikerade lån. 24 procent instämmer helt och 22 procent tar helt avstånd från påståendet. 9

10 % Finansieringsinstituten kräver mer rapportering idag än innan finanskrisen Det kostar mer idag att uppfylla kraven på rapportering från finansieringsinstituten Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare företagsobligationer Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare syndikerade lån Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare konvertibler Instämmer helt Instämmer delvis Finansieringsinstituten kräver mer rapportering idag än innan finanskrisen Att minska den administrativa bördan för landets företagare har länge stått högt upp på såväl företagarorganisationernas som regeringens agenda. Ökade krav på rapportering från finansieringsinstitutens sida, riskerar att kullkasta mycket av det som har åstadkommits. En mycket stor majoritet (75 procent) instämmer i påståendet om att finansieringsinstituten kräver mer rapportering idag än innan finanskrisen. Nästan hälften (47 procent) instämmer helt. Det kostar mer idag att uppfylla kraven på rapportering från finansieringsinstituten Det är också många (67 procent) som instämmer i påståendet om att det kostar mer idag att uppfylla kraven på rapportering från finansieringsinstituten. Drygt två av fem (45 procent) instämmer helt. 10

11 % Finansieringsinstituten kräver mer rapportering idag än innan finanskrisen Det kostar mer idag att uppfylla kraven på rapportering från finansieringsinstituten Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare företagsobligationer Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare syndikerade lån Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare konvertibler Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Finansieringsformer Deltagarna blev även frågade, Vilken av följande finansieringsformer tror du kommer att vara störst om fem år?. Nästan hälften (49 procent) tror att företagsobligationer kommer att vara störst om fem år; Tabell 19. Tre av tio (30 procent) tror att syndikerade lån kommer att vara störst och färre (22 procent) tror att det kommer vara konvertibler. % 60 Vilken av följande finansieringsformer tror du kommer att vara störst om fem år? Företagsobligationer Syndikerade lån Konvertibler 11

12 Övriga påståenden Slutligen blev deltagarna frågade, varefter intervjuarna läste upp fem olika påståenden om olika förutsättningar för företagande. Intervjupersonerna fick svara med något av alternativen instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis avstånd, tar helt avstånd. Svaren har sammanställts i Samlingstabell 4 och redovisas i Tabellerna 20 till 24. Regeringens politik är företagsvänlig Nästan alla (96 procent) instämmer i påståendet om att regeringens politik är företagsvänlig. Regeringen har ett mycket högt förtroende bland landets företagare. Samtidigt ser företagen generellt negativt på framtiden, såväl för det egna företaget som för näringslivet i stort. Om regeringen ska kunna upprätthålla dessa exceptionellt goda förtroendesiffror, måste man därför vidta åtgärder som stärker företagens framtidstro och gör det lättare att investera och nyanställa. Internationella långivare kommer att stå för en större andel av bolagens finansiering om 5 år De flesta (80 procent) instämmer i påståendet om att internationella långivare kommer att stå för en större andel av bolagens finansiering om fem år. 43 procent instämmer helt. Bolagen utvärderar internationella långivare i högre utsträckning nu än tidigare En mycket stor majoritet (76 procent) instämmer i påståendet om att bolagen utvärderar internationella långivare i högre utsträckning nu än tidigare. En tredjedel (33 procent) instämmer helt. % Bolagen utvärderar internationella långivare i högre utsträckning nu än tidigare Internationella långivare kommer att stå för en större andel av bolagens finansiering om 5 år Det är svårare att få finansiering i Sverige jämfört med i våra viktigaste konkurrentländer Politikerna ser inga risker med att företagens möjligheter att få finansiering försämras Regeringens politik är företagsvänlig Instämmer helt Instämmer delvis Det är fler personer som tar avstånd än instämmer i påståendena om att politikerna ser inga risker med att företagens möjligheter att få finansiering försämras (instämmer=36 procent, tar avstånd=64 procent) och det är svårare att få finansiering i Sverige jämfört med i våra viktigaste konkurrentländer (instämmer=40 procent, tar avstånd=59 procent). 12

13 % Bolagen utvärderar internationella långivare i högre utsträckning nu än tidigare Internationella långivare kommer att stå för en större andel av bolagens finansiering om 5 år Det är svårare att få finansiering i Sverige jämfört med i våra viktigaste konkurrentländer Politikerna ser inga risker med att företagens möjligheter att få finansiering försämras Regeringens politik är företagsvänlig Tar helt avstånd Tar delvis avstånd 13

14 BILAGA 1 Beskrivning av undersökning Population Ekonomidirektörer/CFO:s vid noterade företag på OMX och First North. Urval Ett totalurval gjordes bland företagen som är noterade på OMX och First North. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes per telefon. Datainsamlingsperiod Telefonintervjuerna gjordes mellan den 21 och 29 juni Svarsfrekvens och bortfall Av de 119 personerna som kontaktades under datainsamlingsperioden har 100 intervjuats, vilket ger en svarsfrekvens om 84 procent. Bortfallet består av 19 personer som inte ville medverka i undersökningen. 14

15 Samlingstabell 1: Finanskrisen har gjort det svårare att få finansiering De minskade möjligheterna till upplåning kommer att bli ett problem för svenskt näringsliv Jag oroar mig över hur möjligheterna till finansiering kommer att påverka mitt eget företag Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare att investera Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare för mitt företag att anställa Den hårdare kampen om kapitalet hotar den svenska tillväxten De mindre företagen kommer att få större problem än de större Det kommer att bli svårare att få finansiering inom en femårsperiod

16 Tabell 1: Finanskrisen har gjort det svårare att få finansiering Instämmer helt 41 Instämmer delvis 31 Tar delvis avstånd 11 Tar helt avstånd 17 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

17 Tabell 2: De minskade möjligheterna till upplåning kommer att bli ett problem för svenskt näringsliv Instämmer helt 29 Instämmer delvis 42 Tar delvis avstånd 12 Tar helt avstånd 17 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

18 Tabell 3: Jag oroar mig över hur möjligheterna till finansiering kommer att påverka mitt eget företag Instämmer helt 9 Instämmer delvis 24 Tar delvis avstånd 10 Tar helt avstånd 57 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

19 Tabell 4: Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare att investera Instämmer helt 30 Instämmer delvis 31 Tar delvis avstånd 11 Tar helt avstånd 28 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

20 Tabell 5: Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare för mitt företag att anställa Instämmer helt 10 Instämmer delvis 11 Tar delvis avstånd 10 Tar helt avstånd 68 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

21 Tabell 6: Den hårdare kampen om kapitalet hotar den svenska tillväxten Instämmer helt 22 Instämmer delvis 37 Tar delvis avstånd 14 Tar helt avstånd 27 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

22 Tabell 7: De mindre företagen kommer att få större problem än de större Instämmer helt 60 Instämmer delvis 29 Tar delvis avstånd 9 Tar helt avstånd 2 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

23 Tabell 8: Det kommer att bli svårare att få finansiering inom en femårsperiod Instämmer helt 26 Instämmer delvis 37 Tar delvis avstånd 18 Tar helt avstånd 19 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

24 Samlingstabell 2: Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning: Covenants-villkoren kommer att skärpas Covenants kommer att användas i större utsträckning Kraven på skuldsättningsgrad har ökat Kostnaderna har ökat Löptiderna har förlängts

25 Tabell 9: Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning: Covenants-villkoren kommer att skärpas Instämmer helt 58 Instämmer delvis 35 Tar delvis avstånd 6 Tar helt avstånd 1 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

26 Tabell 10: Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning: Covenants kommer att användas i större utsträckning Instämmer helt 63 Instämmer delvis 30 Tar delvis avstånd 5 Tar helt avstånd 2 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

27 Tabell 11: Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning: Kraven på skuldsättningsgrad har ökat Instämmer helt 53 Instämmer delvis 30 Tar delvis avstånd 11 Tar helt avstånd 6 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

28 Tabell 12: Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning: Kostnaderna har ökat Instämmer helt 70 Instämmer delvis 18 Tar delvis avstånd 1 Tar helt avstånd 11 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

29 Tabell 13: Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning: Löptiderna har förlängts Instämmer helt 28 Instämmer delvis 29 Tar delvis avstånd 16 Tar helt avstånd 28 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

30 Samlingstabell 3: Finansieringsinstituten kräver mer rapportering idag än innan finanskrisen Det kostar mer idag att uppfylla kraven på rapportering från finansieringsinstituten Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare företagsobligationer Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare syndikerade lån Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare konvertibler

31 Tabell 14: Finansieringsinstituten kräver mer rapportering idag än innan finanskrisen Instämmer helt 47 Instämmer delvis 28 Tar delvis avstånd 8 Tar helt avstånd 16 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

32 Tabell 15: Det kostar mer idag att uppfylla kraven på rapportering från finansieringsinstituten Instämmer helt 45 Instämmer delvis 23 Tar delvis avstånd 7 Tar helt avstånd 26 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

33 Tabell 16: Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare företagsobligationer Instämmer helt 42 Instämmer delvis 38 Tar delvis avstånd 8 Tar helt avstånd 12 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

34 Tabell 17: Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare syndikerade lån Instämmer helt 24 Instämmer delvis 38 Tar delvis avstånd 16 Tar helt avstånd 22 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

35 Tabell 18: Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare konvertibler Instämmer helt 22 Instämmer delvis 49 Tar delvis avstånd 10 Tar helt avstånd 18 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

36 Tabell 19: Vilken av följande finansieringsformer tror du kommer att vara störst om fem år? Företagsobligationer 49 Syndikerade lån 30 Konvertibler 22 Antal svar 74 Företagsobligationer Syndikerade lån Konvertibler svar 249 miljoner eller mindre miljoner eller mer

37 Samlingstabell 4: Bolagen utvärderar internationella långivare i högre utsträckning nu än tidigare Internationella långivare kommer att stå för en större andel av bolagens finansiering om 5 år Det är svårare att få finansiering i Sverige jämfört med i våra viktigaste konkurrentländer Politikerna ser inga risker med att företagens möjligheter att få finansiering försämras Regeringens politik är företagsvänlig

38 Tabell 20: Bolagen utvärderar internationella långivare i högre utsträckning nu än tidigare Instämmer helt 33 Instämmer delvis 43 Tar delvis avstånd 12 Tar helt avstånd 12 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

39 Tabell 21: Internationella långivare kommer att stå för en större andel av bolagens finansiering om 5 år Instämmer helt 43 Instämmer delvis 37 Tar delvis avstånd 11 Tar helt avstånd 9 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 212 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 3 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i

Läs mer

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Helsingborg stämmer Kommuninvest Helsingborgs stad stämmer Kommuninvest och vill ha tillbaka pengar som med förlust placerats i amerikanska kommunobligationer.

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

MW Årsstämma Ordförandes anförande om styrelsens arbete. I den ekonomiska miljö banken verkar så förblir styrelsearbetet i SEB intensivt.

MW Årsstämma Ordförandes anförande om styrelsens arbete. I den ekonomiska miljö banken verkar så förblir styrelsearbetet i SEB intensivt. 2011-03-24 MW Årsstämma Ordförandes anförande om styrelsens arbete Ärade stämmodeltagare, SEB har en aktiv styrelse. I den ekonomiska miljö banken verkar så förblir styrelsearbetet i SEB intensivt. Under

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Vad är egentligen en

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 211 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 27 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN?

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING! Svårigheten för företag att få extern finansiering är ett stort tillväxthinder.

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Investeringsenkät 2009

Investeringsenkät 2009 SVE1 v1. 5-12-22 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Produktion Folke Sjöbohm 8-677 26 97, 7-419 26 97 folke.sjobohm@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (9) Datum 9-6-8 Investeringsenkät 9 Sammanfattning Energiinvesteringar

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom Riskhanteringen i Nordals Härads Sparbank Nordals Härads Sparbank arbetar kontinuerligt med risker för att förebygga problem i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret för denna hantering.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM BORGENSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Uppdaterad senast februari 2012 Borgenspolicy 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Datum Sid 1 (1-6) FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Antaget av kommunfullmäktige 1999-04-29, 17. INLEDNING Under 1990-talet har stora förändringar skett på det finansiella området. Finansmarknaden har avreglerats

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Finansiell stabilitet

Finansiell stabilitet Finansiell stabilitet Riksgäldsdirektör Hans Lindblad Finansdagarna, 2014-05-22 Vad gör Riksgälden? Myndighet under regeringen med ansvar för statens centrala finansförvaltning Statsskulden ca 1250 mdr

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern; SFS 2009:41 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 januari

Läs mer

Kunskapsmätning 2012. Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Arbetsrapport 2013-1. Marcela Cohen Birman

Kunskapsmätning 2012. Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Arbetsrapport 2013-1. Marcela Cohen Birman Kunskapsmätning 2012 Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet Marcela Cohen Birman Arbetsrapport 2013-1 2(7) 3(7) Innehåll 1 Kunskaper om det allmänna pensionssystemet...

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

Debt Capital Markets. 25 January, 2010. Elforsk. Finansiering av ny kärnkraft

Debt Capital Markets. 25 January, 2010. Elforsk. Finansiering av ny kärnkraft Debt Capital Markets 25 January, 2010 Elforsk Finansiering av ny kärnkraft Innehåll Marknadsuppdatering Finansieringsstruktur och finansieringskällor Exempel på finansieringar Slutsatser 2 Marknadsuppdatering

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg KS 6 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Internbankens funktion och villkor för utlåning till de kommunala

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga till "föreskrifter om medelsförvaltning" FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG INNEHALLSFÖRTECKNIG 1. INLEDNING 2. UPPLÅNING 3. PLACERING 4. RAPPORTERING 5. ADMINISTRATIVA REGLER 1.

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården

rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården Ny undersökning från SEKO: Allvarlig utveckling inom Kriminalvården Sex av tio kriminalvårdare upplever att

Läs mer

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV INFRASTRUKTURPROJEKT Infrastrukturprojekt har i Sverige traditionellt sett finansierats av staten, landstingen och kommunerna över budgeten och genom lån. Det har dock blivit

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Tandvård i en förändrad tid...

Tandvård i en förändrad tid... Tandvård i en förändrad tid... Sida 1 är ett bolagsinitiativ som under 2008 har tagits av privattandläkaren Christer Swahn med praktik på Söder i Stockholm. Bolagets syfte är att bedriva tandvård. Sedan

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Översyn av statsskuldspolitiken

Översyn av statsskuldspolitiken Översyn av statsskuldspolitiken Kerstin Hessius 2014-02-19 Utredningens deltagare Kerstin Hessius, särskild utredare Sara Bergström, utredningssekreterare, Magnus Dahlberg, utredningssekreterare juridik

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 2014 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Shelton

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB

Hyresfastigheter Holding IV AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring

Uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring 2013-09-19 FI Dnr 13-795 (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Uppdaterat förslag

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer OTC-derivatmarknaden fyller en viktig funktion i det finansiella systemet. På denna marknad måste därför riskhanteringen vara god och transparensen hög. En EU-förordning som syftar

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9)

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9) 2013-05-31 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-2574 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer