Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering."

Transkript

1 Kampen om kapitalet Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering Augusti 2011 Far, Box 6417, Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel ,

2 Inledning Den finansiella krisen har gjort det svårare försvenska företag att låna. Bankerna ställer allt hårdare och mer ingripande krav för att bevilja lån. Dels har det blivit svårare att alls få låna och när lån trots allt beviljas sker det enligt villkor som hämmar företagarnas möjligheter att driva sitt företag. Kraven är nämligen ofta av den karaktären att de inskränker företagarens dispositionsrätt över företaget och dess kapital när villkoren blir hårdare och dessutom löper över längre tid. Små företag drabbas hårdare än stora. I takt med att kampen om kapitalet blir allt hårdare, minskar möjligheterna till såväl nyinvesteringar som nödvändiga reinvesteringar. När det blir svårare att låna från traditionella låneinstitut, vänder sig landets företagare till andra källor. Allt fler vänder sig till utlandet, medan andra söker finansieringen hos privata investerare, t ex i form av företagsobligationer. Läget är allvarligt. De nämna faktorerna riskerar nämligen att vara hämmande för tillväxten och svenska företag riskerar därmed en sämre ekonomisk utveckling. Det är därför viktigt för Far att initiera en debatt med fokus på hur Far som branschorganisation kan bidra företagandet genom att skapa förutsättningar för ett så bra klimat för företagande som möjligt. Ett sätt för att sänka kostnaderna kan vara att öka transparensen. Transparens ger potentiella finansiärer en mer rättvisande bild av risker och möjligheter i marknaderna och företagens finansiella ställning vilket underlättar kreditbedömning. Ökad insyn gör alltså att riskerna minskar för långivarna vilket innebär att riskpremien påverkas positivt och därmed den totala räntekostnaden. Alternativet till att öka transparensen på frivillig väg är att det istället kommer regleringar. Regleringar som riskerar att hämma villkoren för företagande. Detta ska ses i ljuset av de krav som lyfts fram i förslaget till Basel III som handlar om högre kapitalkrav för marknadsrisker, värdepapperiseringar och off-balance åtaganden, högre krav på kapitalets kvalitet mm. Ett annat problem i sammanhanget är Eurons historiskt svaga ställning. Eftersom Europa är hemmamarknad för ett stort antal svenska företag och Euron den valuta i vilken ett stort antal svenska företag gör sina affärer, kommer krisen att påverka den svenska ekonomin och därmed även möjligheterna till finansiering/refinansiering. Samtidigt är företagarnas förtroende för regeringen historiskt högt. 96 procent tycker att regerings politik är företagarvänlig. Bakgrund Far, Sektionen stora företag, har genomfört en undersökning, med hjälp av opinionsinstitutet Skop, kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering. 100 ekonomidirektörer/cfo:s hos börsföretag har intervjuats. 2

3 Syftet med undersökningen är att få tillstånd bredare diskussion kring vilken typ av information företagen måste tillhandahålla kapitalmarknaden för att kunna erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering samt vrida fokus från IFRS utifrån ett redovisningsperspektiv till nyttan av IFRS utifrån ett kapitalmarknadsperspektiv. Efter toppen av högkonjunkturen, vilken kulminerade , kom finanskrisen Krisen medförde en dålig likviditet på marknaden, där många företag fick svårt att säkra en kostnadseffektiv finansiering. Delvis har detta hanteras av att statsmakterna i flertal länder garanterat likviditet i systemet samt låga räntenivåer. Företagen står emellertid inför nya utmaningar då ett flertal faktorer samverkar. Dessa faktorer är, stigande räntenivåer pga. återhämtning i ekonomin, flertal företag står inför en refinansiering under av lån upptagna före finanskrisen, kapitalkraven på banksektorn ökar pga. det nya regelverket Basel III och de statliga stimulanserna skall avvecklas. Huvudresultat Finansiering/upplåning Undersökningen inleddes med frågan, Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden:, varefter intervjuarna läste upp åtta olika påståenden. Intervjupersonerna fick svara med något av alternativen instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis avstånd, tar helt avstånd. Svaren har sammanställts i Samlingstabell 1 och redovisas i Tabellerna 1 till 8 (se bilaga 1). De flesta intervjupersonerna tror att finanskrisen har gjort det svårare för företag att få finansiering och att det kommer att bli ett problem i framtiden. De mindre företagen kommer att få större problem än de större De flesta (89 procent) instämmer i påståendet om att de mindre företagen kommer att få större problem än de större. En majoritet (60 procent) instämmer helt i påståendet. Det är viktigt att notera att svaren speglar respondenternas uppfattning och inte nödvändigtvis de faktiska omständigheterna. Företagarnas bild av verkligheten är dock av största betydelse för deras benägenhet att våga nyanställa och investera, varför denna omständighet bör uppmärksammas särskilt av regeringen som ju har pekat ut just de mindre företagen som särskilt viktiga för sysselsättning och tillväxt. Finanskrisen har gjort det svårare att få finansiering En mycket stor majoritet (72 procent) instämmer även i påståendet om att finanskrisen har gjort det svårare att få finansiering. Två av fem (41 procent) instämmer helt. Resultatet ger tydligt vid handen att finanskrisen hämmar möjligheterna till nyföretagande. Svårigheterna att få finansiering hämmar dessutom det enskilda företagets möjligheter att växa och nyanställa. Det handlar inte mist om att finansieringsinstituten ställer allt hårdare krav på låntagarna i form av covenants, nya krav på skuldsättningsgrad och längre löptider, exponerar låntagarna för större risker och omfattande administration samtidigt som bankerna på olika sätt försöker eliminera eller åtminstone sprida sina risker. De minskade möjligheterna till upplåning kommer att bli ett problem för svenskt näringsliv Nästan lika många (71 procent) instämmer i påståendet om att de minskade möjligheterna till upplåning kommer att bli ett problem för svenskt näringsliv. Tre av tio (29 procent) instämmer 3

4 helt. De tillfrågade företagarna upplever tydligt att problemen sträcker sig bortom det egna företaget och kan beskrivas som ett problem för näringslivet i stort. Detta borde vara en väckarklocka för regeringen att satsa på åtgärder som på olika sätt stärker framtidstron hos landets företagare. Samtidigt finns det en tydlig uppfattning om att svårigheterna att få finansiering är av global karaktär och att svenska företag alltså inte är hårdare drabbade än företag i konkurrentländerna. Bara fyra av tio anser att svenska företagare har drabbats hårdare. Det kommer att bli svårare att få finansiering inom en femårsperiod Tre av fem (63 procent) instämmer i påståendet om att det kommer att bli svårare att få finansiering inom en femårsperiod. En fjärdedel (26 procent) instämmer helt. En av fem (19 procent) tar helt avstånd från påståendet. Detta får betraktas som särskilt allvarligt. Företagarna ser inget ljus i slutet av tunneln utan ser snarare än bistrare tider runt hörnet. Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare för att investera Många (61 procent) instämmer i påståendet om att den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare att investera. Tre av tio (30 procent) instämmer helt, nästan lika många (28 procent) tar helt avstånd från påståendet. För att våga investera krävs såväl framtidstro som ekonomiska resurser. Undersökningen ger vid handen att båda dessa faktorer saknas i alltför hög utsträckning. Uteblir investeringarna hotas tillväxt och sysselsättning även på längre sikt. Detta riskerar att både förlänga och fördjupa den ekonomiska globala kris som nu åter råder. Den hårdare kampen om kapitalet hotar den svenska tillväxten En majoritet (59 procent) instämmer i påståendet om att den hårdare kampen om kapitalet hotar den svenska tillväxten. 22 procent instämmer helt, men fler (27 procent) tar helt avstånd från påståendet. När kampen om kapitalet hårdnar, riskerar goda företagsidéer att aldrig bli något annat än just idéer. Det finns en uppenbar risk för att entreprenörer med goda företagsidéer aldrig får pröva sina vingar. Företag som skulle kunna bidra till sysselsättning och tillväxt i hela landet får aldrig se dagens ljus. Regeringen har stort förtroende bland landets företagare Nästan alla (96 procent) instämmer i påståendet om att regeringens politik är företagsvänlig. Regeringen har alltså ett mycket högt förtroende bland landets företagare. Samtidigt ser företagen generellt negativt på framtiden, såväl för det egna företaget som för näringslivet i stort. Om regeringen ska kunna upprätthålla dessa exceptionellt goda förtroendesiffror, måste man därför vidta åtgärder som stärker företagens framtidstro och gör det lättare att investera och nyanställa. 4

5 Finanskrisen har gjort det svårare att få finansiering De minskade möjligheterna till upplåning kommer att bli ett problem för svenskt näringsliv Jag oroar mig över hur möjligheterna till finansiering kommer att påverka mitt eget företag Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare att investera Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare för mitt företag att anställa Den hårdare kampen om kapitalet hotar den svenska tillväxten De mindre företagen kommer att få större problem än de större Det kommer att bli svårare att få finansiering inom en femårsperiod % Instämmer helt Instämmer delvis Det är fler personer som tar avstånd än instämmer i påståendena om att den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare för mitt företag att anställa (instämmer=21 procent, tar avstånd=78 procent) och jag oroar mig över hur möjligheterna till finansiering kommer att påverka mitt eget företag (instämmer=32 procent, tar avstånd=67 procent). 5

6 Finanskrisen har gjort det svårare att få finansiering De minskade möjligheterna till upplåning kommer att bli ett problem för svenskt näringsliv Jag oroar mig över hur möjligheterna till finansiering kommer att påverka mitt eget företag Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare att investera Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare för mitt företag att anställa Den hårdare kampen om kapitalet hotar den svenska tillväxten De mindre företagen kommer att få större problem än de större Det kommer att bli svårare att få finansiering inom en femårsperiod % Tar helt avstånd Tar delvis avstånd 6

7 Möjligheter till upplåning Deltagarna blev även frågade, Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning:, varefter intervjuarna läste upp fem olika påståenden. Intervjupersonerna fick svara med något av alternativen instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis avstånd, tar helt avstånd. Svaren har sammanställts i Samlingstabell 2 och redovisas i Tabellerna Covenants, kommer att användas i större utsträckning Från att ha varit en anglo-saxisk företeelse, har covenant blivit allt vanligare även på andra marknader. Covenant innebär låntagaren förbinder sig att avstå från vissa åtgärder med det egna företaget. Ofta får det formen att företagaren förbinder sig att uppfylla vissa villkor vid en eller flera givna tidpunkter. Därmed är convenant en typ av villkor som kraftigt inskränker företagarens disposionsrätt över det egna företaget. En ökad användning av covenants riskerar alltså att vara en hämsko på företagarklimatet. Och allt pekar på att användningen kommer att användas mer i framtiden. Nästan alla (93 procent) instämmer i påståendet om att covenants kommer att användas i större utsträckning. 63 procent instämmer helt. Covenants-villkoren kommer att skärpas Covenant-villkor kan vara av olika karaktär och vara mer eller mindre inskränkande för det enskilda företaget. I takt mer att bankerna kräver allt större säkerheter, befarar en stor majoritet att kraven kommer att skärpas. Nästan alla (93 procent) instämmer i påståendet om att covenants-villkoren kommer att skärpas. En majoritet (58 procent) instämmer helt. För låntagaren kan covenanter utgöra en begränsning i friheten att fatta beslut. Rapporteringen kan eventuellt vara betungande och beroende på hur svåruppnåeliga och påverkbara kraven är kan covenanter utgöra osäkerhet om bolagets finansiering på kort och lång sikt. Kostnaderna har ökat De flesta (88 procent) instämmer i påståendet om att kostnaderna har ökat. Många (70 procent) instämmer helt. Kraven på skuldsättningsgrad har ökat Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som används för att beskriva ett företags finansiella risk (räntekänslighet). Nästan lika många (83 procent) instämmer i påståendet om att kraven på skuldsättningsgrad har ökat, alltså att företagen ska klara av en högre räntenivå. Drygt hälften (53 procent) instämmer helt. Löptiderna har förlängts Med löptid avses den tid ett skuldebrev löper med givna villkor. Det är färre (57 procent) som instämmer i påståendet att löptiderna har förlängts. En fjärdedel (28 procent) instämmer helt i påståendet och lika många (28 procent) tar helt avstånd. 7

8 % Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning: Covenants-villkoren kommer att skärpas Covenants kommer att användas i större utsträckning Kraven på skuldsättningsgrad har ökat Kostnaderna har ökat Löptiderna har förlängts Instämmer helt Instämmer delvis % Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning: Covenants-villkoren kommer att skärpas Covenants kommer att användas i större utsträckning Kraven på skuldsättningsgrad har ökat Kostnaderna har ökat Löptiderna har förlängts Tar helt avstånd Tar delvis avstånd 8

9 Finansieringsmöjligheter Deltagarna ställdes frågan,, varefter intervjuarna läste upp fem olika påståenden. Intervjupersonerna fick svara med något av alternativen instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis avstånd, tar helt avstånd. Svaren har sammanställts i Samlingstabell 3 och redovisas i Tabellerna 14 till 18. Intervjupersonerna tror att företagen i högre utsträckning idag överväger olika typer av finansieringsmöjligheter. De tycker också att finansieringsinstituten kräver mer av bolagen idag än innan finanskrisen. Företagsobligationer En företagsobligation är ett löpande skuldebrev utgivet av statliga bolag och större industriföretag, men även av andra bolag för att låna upp pengar på lång sikt, men som har svårt att låna pengar av bankerna. De senaste tio åren har marknaden för företagsobligationer femfaldigats och ökningen ser ut att fortsätta. Många banker säljer in företagsobligationer som ett intressant finansieringsalternativ för privatpersoner. Fyra av fem (80 procent) instämmer i påståendet om att bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare företagsobligationer. Två av fem (42 procent) instämmer helt. Konvertibler Konvertibel eller konvertibelt skuldebrev (konvertibelt förlagsbevis) är ett skuldebrev utgivet av ett företag som kan konverteras till aktier i företaget till en förutbestämd kurs. Konverteringen kan oftast ske efter ett förutbestämt datum. Konvertibler innebär ökad skuldsättning för bolaget, något som i sin tur ökar risken för konkurs. (Pga ökade räntekostnader) Många (71 procent) instämmer i påståendet om att bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare konvertibler. 22 procent instämmer helt, nästan lika många (18 procent) tar helt avstånd från påståendet. Syndikerade lån I takt med den finansiella krisen, har finansieringsinstituten sökt nya vägar för att minska den egna riskexponeringen. Ett sätt har varit att försöka dela sprida risken på flera aktörer. Lånesyndikering innebär att flera banker gemensamt lämnar ett lån till ett företag. Risken fördelas mellan bankerna i förhållande till hur stor andel varje bank bidrar med. Villkoren för alla deltagande banker är lika. Ingen av de deltagande bankerna kommer i ett bättre förmånsrättsligt läge än någon annan. En stor majoritet (62 procent) instämmer i påståendet om att bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare syndikerade lån. 24 procent instämmer helt och 22 procent tar helt avstånd från påståendet. 9

10 % Finansieringsinstituten kräver mer rapportering idag än innan finanskrisen Det kostar mer idag att uppfylla kraven på rapportering från finansieringsinstituten Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare företagsobligationer Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare syndikerade lån Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare konvertibler Instämmer helt Instämmer delvis Finansieringsinstituten kräver mer rapportering idag än innan finanskrisen Att minska den administrativa bördan för landets företagare har länge stått högt upp på såväl företagarorganisationernas som regeringens agenda. Ökade krav på rapportering från finansieringsinstitutens sida, riskerar att kullkasta mycket av det som har åstadkommits. En mycket stor majoritet (75 procent) instämmer i påståendet om att finansieringsinstituten kräver mer rapportering idag än innan finanskrisen. Nästan hälften (47 procent) instämmer helt. Det kostar mer idag att uppfylla kraven på rapportering från finansieringsinstituten Det är också många (67 procent) som instämmer i påståendet om att det kostar mer idag att uppfylla kraven på rapportering från finansieringsinstituten. Drygt två av fem (45 procent) instämmer helt. 10

11 % Finansieringsinstituten kräver mer rapportering idag än innan finanskrisen Det kostar mer idag att uppfylla kraven på rapportering från finansieringsinstituten Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare företagsobligationer Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare syndikerade lån Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare konvertibler Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Finansieringsformer Deltagarna blev även frågade, Vilken av följande finansieringsformer tror du kommer att vara störst om fem år?. Nästan hälften (49 procent) tror att företagsobligationer kommer att vara störst om fem år; Tabell 19. Tre av tio (30 procent) tror att syndikerade lån kommer att vara störst och färre (22 procent) tror att det kommer vara konvertibler. % 60 Vilken av följande finansieringsformer tror du kommer att vara störst om fem år? Företagsobligationer Syndikerade lån Konvertibler 11

12 Övriga påståenden Slutligen blev deltagarna frågade, varefter intervjuarna läste upp fem olika påståenden om olika förutsättningar för företagande. Intervjupersonerna fick svara med något av alternativen instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis avstånd, tar helt avstånd. Svaren har sammanställts i Samlingstabell 4 och redovisas i Tabellerna 20 till 24. Regeringens politik är företagsvänlig Nästan alla (96 procent) instämmer i påståendet om att regeringens politik är företagsvänlig. Regeringen har ett mycket högt förtroende bland landets företagare. Samtidigt ser företagen generellt negativt på framtiden, såväl för det egna företaget som för näringslivet i stort. Om regeringen ska kunna upprätthålla dessa exceptionellt goda förtroendesiffror, måste man därför vidta åtgärder som stärker företagens framtidstro och gör det lättare att investera och nyanställa. Internationella långivare kommer att stå för en större andel av bolagens finansiering om 5 år De flesta (80 procent) instämmer i påståendet om att internationella långivare kommer att stå för en större andel av bolagens finansiering om fem år. 43 procent instämmer helt. Bolagen utvärderar internationella långivare i högre utsträckning nu än tidigare En mycket stor majoritet (76 procent) instämmer i påståendet om att bolagen utvärderar internationella långivare i högre utsträckning nu än tidigare. En tredjedel (33 procent) instämmer helt. % Bolagen utvärderar internationella långivare i högre utsträckning nu än tidigare Internationella långivare kommer att stå för en större andel av bolagens finansiering om 5 år Det är svårare att få finansiering i Sverige jämfört med i våra viktigaste konkurrentländer Politikerna ser inga risker med att företagens möjligheter att få finansiering försämras Regeringens politik är företagsvänlig Instämmer helt Instämmer delvis Det är fler personer som tar avstånd än instämmer i påståendena om att politikerna ser inga risker med att företagens möjligheter att få finansiering försämras (instämmer=36 procent, tar avstånd=64 procent) och det är svårare att få finansiering i Sverige jämfört med i våra viktigaste konkurrentländer (instämmer=40 procent, tar avstånd=59 procent). 12

13 % Bolagen utvärderar internationella långivare i högre utsträckning nu än tidigare Internationella långivare kommer att stå för en större andel av bolagens finansiering om 5 år Det är svårare att få finansiering i Sverige jämfört med i våra viktigaste konkurrentländer Politikerna ser inga risker med att företagens möjligheter att få finansiering försämras Regeringens politik är företagsvänlig Tar helt avstånd Tar delvis avstånd 13

14 BILAGA 1 Beskrivning av undersökning Population Ekonomidirektörer/CFO:s vid noterade företag på OMX och First North. Urval Ett totalurval gjordes bland företagen som är noterade på OMX och First North. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes per telefon. Datainsamlingsperiod Telefonintervjuerna gjordes mellan den 21 och 29 juni Svarsfrekvens och bortfall Av de 119 personerna som kontaktades under datainsamlingsperioden har 100 intervjuats, vilket ger en svarsfrekvens om 84 procent. Bortfallet består av 19 personer som inte ville medverka i undersökningen. 14

15 Samlingstabell 1: Finanskrisen har gjort det svårare att få finansiering De minskade möjligheterna till upplåning kommer att bli ett problem för svenskt näringsliv Jag oroar mig över hur möjligheterna till finansiering kommer att påverka mitt eget företag Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare att investera Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare för mitt företag att anställa Den hårdare kampen om kapitalet hotar den svenska tillväxten De mindre företagen kommer att få större problem än de större Det kommer att bli svårare att få finansiering inom en femårsperiod

16 Tabell 1: Finanskrisen har gjort det svårare att få finansiering Instämmer helt 41 Instämmer delvis 31 Tar delvis avstånd 11 Tar helt avstånd 17 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

17 Tabell 2: De minskade möjligheterna till upplåning kommer att bli ett problem för svenskt näringsliv Instämmer helt 29 Instämmer delvis 42 Tar delvis avstånd 12 Tar helt avstånd 17 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

18 Tabell 3: Jag oroar mig över hur möjligheterna till finansiering kommer att påverka mitt eget företag Instämmer helt 9 Instämmer delvis 24 Tar delvis avstånd 10 Tar helt avstånd 57 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

19 Tabell 4: Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare att investera Instämmer helt 30 Instämmer delvis 31 Tar delvis avstånd 11 Tar helt avstånd 28 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

20 Tabell 5: Den minskade möjligheten till upplåning kommer att göra det svårare för mitt företag att anställa Instämmer helt 10 Instämmer delvis 11 Tar delvis avstånd 10 Tar helt avstånd 68 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

21 Tabell 6: Den hårdare kampen om kapitalet hotar den svenska tillväxten Instämmer helt 22 Instämmer delvis 37 Tar delvis avstånd 14 Tar helt avstånd 27 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

22 Tabell 7: De mindre företagen kommer att få större problem än de större Instämmer helt 60 Instämmer delvis 29 Tar delvis avstånd 9 Tar helt avstånd 2 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

23 Tabell 8: Det kommer att bli svårare att få finansiering inom en femårsperiod Instämmer helt 26 Instämmer delvis 37 Tar delvis avstånd 18 Tar helt avstånd 19 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

24 Samlingstabell 2: Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning: Covenants-villkoren kommer att skärpas Covenants kommer att användas i större utsträckning Kraven på skuldsättningsgrad har ökat Kostnaderna har ökat Löptiderna har förlängts

25 Tabell 9: Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning: Covenants-villkoren kommer att skärpas Instämmer helt 58 Instämmer delvis 35 Tar delvis avstånd 6 Tar helt avstånd 1 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

26 Tabell 10: Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning: Covenants kommer att användas i större utsträckning Instämmer helt 63 Instämmer delvis 30 Tar delvis avstånd 5 Tar helt avstånd 2 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

27 Tabell 11: Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning: Kraven på skuldsättningsgrad har ökat Instämmer helt 53 Instämmer delvis 30 Tar delvis avstånd 11 Tar helt avstånd 6 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

28 Tabell 12: Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning: Kostnaderna har ökat Instämmer helt 70 Instämmer delvis 18 Tar delvis avstånd 1 Tar helt avstånd 11 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

29 Tabell 13: Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden om vad som har förändrats beträffande möjligheterna till upplåning: Löptiderna har förlängts Instämmer helt 28 Instämmer delvis 29 Tar delvis avstånd 16 Tar helt avstånd 28 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

30 Samlingstabell 3: Finansieringsinstituten kräver mer rapportering idag än innan finanskrisen Det kostar mer idag att uppfylla kraven på rapportering från finansieringsinstituten Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare företagsobligationer Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare syndikerade lån Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare konvertibler

31 Tabell 14: Finansieringsinstituten kräver mer rapportering idag än innan finanskrisen Instämmer helt 47 Instämmer delvis 28 Tar delvis avstånd 8 Tar helt avstånd 16 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

32 Tabell 15: Det kostar mer idag att uppfylla kraven på rapportering från finansieringsinstituten Instämmer helt 45 Instämmer delvis 23 Tar delvis avstånd 7 Tar helt avstånd 26 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

33 Tabell 16: Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare företagsobligationer Instämmer helt 42 Instämmer delvis 38 Tar delvis avstånd 8 Tar helt avstånd 12 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

34 Tabell 17: Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare syndikerade lån Instämmer helt 24 Instämmer delvis 38 Tar delvis avstånd 16 Tar helt avstånd 22 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

35 Tabell 18: Bolagen överväger idag, i högre utsträckning än tidigare konvertibler Instämmer helt 22 Instämmer delvis 49 Tar delvis avstånd 10 Tar helt avstånd 18 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

36 Tabell 19: Vilken av följande finansieringsformer tror du kommer att vara störst om fem år? Företagsobligationer 49 Syndikerade lån 30 Konvertibler 22 Antal svar 74 Företagsobligationer Syndikerade lån Konvertibler svar 249 miljoner eller mindre miljoner eller mer

37 Samlingstabell 4: Bolagen utvärderar internationella långivare i högre utsträckning nu än tidigare Internationella långivare kommer att stå för en större andel av bolagens finansiering om 5 år Det är svårare att få finansiering i Sverige jämfört med i våra viktigaste konkurrentländer Politikerna ser inga risker med att företagens möjligheter att få finansiering försämras Regeringens politik är företagsvänlig

38 Tabell 20: Bolagen utvärderar internationella långivare i högre utsträckning nu än tidigare Instämmer helt 33 Instämmer delvis 43 Tar delvis avstånd 12 Tar helt avstånd 12 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

39 Tabell 21: Internationella långivare kommer att stå för en större andel av bolagens finansiering om 5 år Instämmer helt 43 Instämmer delvis 37 Tar delvis avstånd 11 Tar helt avstånd 9 Antal svar miljoner eller mindre miljoner eller mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 212 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 3 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 211 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 27 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:18 2015-06-16

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:18 2015-06-16 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:18 2015-06-16 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 juni 2015 en framställning från Advokatfirman Vinge som ombud för AB Geveko. Framställningen rör god sed vid företagsförvärv.

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Vad är egentligen en

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS EKONOMI

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS EKONOMI SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 8 APRIL 2013 Utges av Svenska Fondhandlareföreningens Service AB Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering AB Svensk Exportkredit Ökat behov av exportfinansiering 1 SEK:s Exportkreditbarometer december 2017 SEK:s tionde Exportkreditbarometer med resultat från 200 exportföretag visar på flera intressanta resultat:

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

FÖRETAGS- OBLIGATIONER

FÖRETAGS- OBLIGATIONER FÖRETAGS- OBLIGATIONER VAD ÄR EN FÖRETAGS- OBLIGATION? I GRUNDEN ÄR DET ETT LÅN TILL ETT FÖRETAG. Istället för att gå till banken går företag ut till marknaden och anskaffar kapital via en företagsobligation.

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Våren 2012

Danske Bank Kreditbarometer Våren 2012 Danske Bank Kreditbarometer Våren 12 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i omsättning.

Läs mer

HR-chefer om varselläget (Demoskop)

HR-chefer om varselläget (Demoskop) HR-chefer om varselläget (Demoskop) 11-11-1 Om undersökningen Syfte Målgrupp Antal intervjuer Metod Att undersöka hur varselsituationen bland Sveriges största företag och i vilken utsträckning den globala

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Hur uppfattas LOV? En undersökning av svenska kommuners och företags syn på Lagen om valfrihet (LOV)

Hur uppfattas LOV? En undersökning av svenska kommuners och företags syn på Lagen om valfrihet (LOV) Hur uppfattas LOV? En undersökning av svenska kommuners och företags syn på Lagen om valfrihet (LOV) Augusti 2009 Innehållförteckning 1. Sammanfattning av resultaten 2. Inledning 2.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:73

Regeringens proposition 2008/09:73 Regeringens proposition 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

MED SVENSKA FÖRETAGARE

MED SVENSKA FÖRETAGARE NNRs SKOP-UNDERSÖKNING SKOP-undersökning 2016 MED SVENSKA FÖRETAGARE Februari 2017 NNR Service AB, Stockholm, 2017 Om NNRs SKOP-undersökning Regelförbättring är en bred och komplex fråga som påverkas av

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Investeringsenkät 2009

Investeringsenkät 2009 SVE1 v1. 5-12-22 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Produktion Folke Sjöbohm 8-677 26 97, 7-419 26 97 folke.sjobohm@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (9) Datum 9-6-8 Investeringsenkät 9 Sammanfattning Energiinvesteringar

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

DNR AFS. Svenska aktörers syn på risker och den svenska ränteoch valutamarknadens funktionssätt

DNR AFS. Svenska aktörers syn på risker och den svenska ränteoch valutamarknadens funktionssätt DNR 008-73-AFS Svenska aktörers syn på risker och den svenska ränteoch valutamarknadens funktionssätt Enkät hösten 008 RISKENKÄT HÖSTEN 008 Svenska aktörers syn på risker och den svenska ränte- och valutamarknadens

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Norrtälje Kommun finansiering via kapitalmarknaden

Norrtälje Kommun finansiering via kapitalmarknaden Bilaga 1 2016-10-2522 Handläggare: Björn Wallgren, Finanscontroller Norrtälje Kommun finansiering via kapitalmarknaden Bakgrund För att utvärdera ett fortsatt medlemskap i Kommuninvest så behöver Norrtälje

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING! Svårigheten för företag att få extern finansiering är ett stort tillväxthinder.

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN?

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Helsingborg stämmer Kommuninvest Helsingborgs stad stämmer Kommuninvest och vill ha tillbaka pengar som med förlust placerats i amerikanska kommunobligationer.

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 5 och 9 intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

sfei tema - högfrekvenshandel

sfei tema - högfrekvenshandel Kort fakta om högfrekvenshandel Vad är högfrekvenshandel? Högfrekvenshandel är en form av datoriserad handel med målsättning att skapa vinster genom att utföra ett mycket stort antal, oftast mindre affärer

Läs mer

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010 -research om hot om återinförd förmögenhetsskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades drygt 600 företagare/företagsledare på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Fonden Ancoria 3-års SEK Autocall 5% fonden erbjuder försäkringstagare möjligheten att erhålla en attraktiv avkastning om det underliggande indexet, OMX Stockholm 30

Läs mer

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Promemoria 2010 04 19 Ju 2009/8495/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER NSP:s verksamhet är utsatt för finansiella risker, marknadsrisker och affärsrisker. Flera risker kan elimineras genom interna rutiner medan andra, som i högre utsträckning

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna 7 MARS 8 DNR 8-9 8:9 Marknadsoron och de svenska bankerna Marknadsoron och de svenska bankerna SLUTSATSER De svenska bankerna har klarat sig förhållandevis bra i den internationella turbulens som råder

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker. Novus Group

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker. Novus Group Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialnämndspolitiker Novus Group 2008-11-24 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International AB (publ)

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Den svenska miljöopinionen. - utveckling och läget idag. Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet

Den svenska miljöopinionen. - utveckling och läget idag. Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet Den svenska miljöopinionen - utveckling och läget idag Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet Varför studera miljöopinionen? Stöd för miljöpolitik viktig del för framgångsrik

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I augusti 2007 intervjuades cirka 605 företagare/företagsledare

Läs mer

Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering

Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering Kontakt Postkodlotteriet: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Novus: Jessica Åkerström Datum: 2016-06-08 1 Bakgrund och Syfte Bakgrund Novus har genomfört

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer