BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG"

Transkript

1 DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER

2 RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella och professionella investerare vilka har god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas egenskaper. 2 12

3 INNEHÅLL 4 BULL & BEAR 5 SÅ FUNGERAR DET: BULL 6 SÅ FUNGERAR DET: BEAR 7 SAMMA HÄVSTÅNG VARJE DAG 9 INVESTERING SOM PASSAR DIG 10 VIKTIG INFORMATION 3 12

4 BULL & BEAR Bull & Bear är hävstångsprodukter som förstärker såväl positiva som negativa marknadsrörelser. De två produkttyperna fungerar såhär: Bull ökar i värde på en stigande marknad Bear ökar i värde på en fallande marknad Det som gör Bull & Bear så spännande är att de varje dag ger avkastningen hos den underliggande tillgången gånger en given hävstång. Societe Generale erbjuder hela tolv olika hävstångsalternativ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 15 gånger den dagliga avkastningen på den underliggande tillgången. Detta ger dig möjligheten att investera med en rejäl hävstång och samtidigt välja en risknivå som passar dina behov och investeringsmål. En annan stor fördel med Bull & Bear är att du aldrig kan förlora mer än du investerat. 4 12

5 SÅ FUNGERAR DET: BULL Här visas hur en Bull-produkt fungerar. Om du är intresserad av att investera i OMXS30-indexet med en hävstång på exempelvis 6 och tror på en uppgång, då köper du en BULL OMX X6 SG. Detta innebär att du genom denna investering får sex gånger den dagliga avkastningen på OMXS30: Om OMXS30 stiger med 1 procent, då ökar värdet hos BULL OMX X6 SG med 6 procent. Om istället OMXS30 faller med 1 procent, då minskar värdet hos BULL OMX X6 SG med 6 procent. BULL Kurs Marknaden Tid 5 12

6 SÅ FUNGERAR DET: BEAR Om du istället tror att OMXS30 kommer falla och vill investera med en hävstång på 4, då köper du en BEAR OMX X4 SG. Detta innebär att du får fyra gånger den dagliga negativa avkastningen på OMXS30: Om OMXS30 faller med 1 procent, då ökar värdet i BEAR OMX X4 SG med 4 procent. Om istället OMXS30 stiger med 1 procent, då minskar värdet i BEAR OMX X4 SG med 4 procent. BEAR Kurs Marknaden Tid Tabellen nedan sammanfattar hur förändringar i OMXS30 påverkar Bull & Bear med olika hävstänger. OMXS30 stiger med 1% OMXS30 stiger med 1% Hävstång Avkastning Bull Avkastning Bear Hävstång Avkastning Bull Avkastning Bear 2 2% -2% 2-2% 2% 3 3% -3% 3-3% 3% 4 4% -4% 4-4% 4% 5 5% -5% 5-5% 5% 6 6% -6% 6-6% 6% 7 7% -7% 7-7% 7% 8 8% -8% 8-8% 8% 9 9% -9% 9-9% 9% 10 10% -10% 10-10% 10% 11 11% -11% 11-11% 11% 12 12% -12% 12-12% 12% 15 15% -15% 15-15% 15% än SEK, kommer även valutakursförändringar att påverka avkastningen. Detta utgör en risk som bör tas i beaktande. 6 12

7 SAMMA HÄVSTÅNG VARJE DAG Det är viktigt att förstå att avkastningen i Bull & Bear-produkter är kopplad till den dagliga avkastningen i den underliggande tillgången. Detta innebär att hävstången stäms av på daglig basis. Samtidigt leder detta till att om du behåller en Bull & Bear-produkt över en längre tid, är det inte säkert att avkastningen över denna tidsperiod kommer att motsvara avkastningen i den underliggande tillgången. Detta är ett resultat av den så kallade ränta-på-ränta-effekten. De två exemplen nedan illustrerar detta fenomen. EXEMPEL: DAGLIG HÄVSTÅNG FÖR BULL Antag att du köper en BULL ABC X2 SG på ABC AB:s aktie vid börsens öppnande på dag 1. Om sedan priset på aktien ändras enligt tabellen nedan så innebär detta en prisökning om 7,03% över femdagarsperioden. Trots att BULL ABC X2 SG ger dubbla avkastningen som ABC AB:s aktie levererar på en daglig basis är ökningen över femdagarsperioden 14,09% vilket inte är exakt två gånger 7,03%, eftersom 2 x 7,03% = 14,06%. Således en positiv ränta-på-ränta-effekt. Pris underliggande Daglig prisförändring ABC AB:s aktie Pris BULL ABC X2 SG Daglig prisförändring BULL Öppning dag 1 100,00 kr 100,00 kr Stängning dag 1 102,00 kr +2% 104,00 kr +4% Stängning dag 2 105,06 kr +3% 110,24 kr +6% Stängning dag 3 104,01 kr -1% 108,04 kr -2% Stängning dag 4 101,93 kr -2% 103,71 kr -4% Stängning dag 5 107,03 kr +5% 114,09 kr +10% Total avkastning 7,03% 14,09% 7 12

8 EXEMPEL: DAGLIG HÄVSTÅNG FÖR BEAR Antag att du köper en BEAR ABC X2 SG vid börsens öppning dag 1. Prisförändringarna i tabellen nedan ger upphov till en avkastning om -4,97%. BEAR ABC X2 SG stiger däremot med 10,11%, vilket inte är exakt lika med (-2) x (-4,97%) = 9,94%. Således en positiv ränta-på-ränta-effekt. Pris underliggande Daglig prisförändring ABC AB:s aktie Pris BEAR ABC X2 SG Daglig prisförändring BEAR Öppning dag 1 100,00 kr 100,00 kr Stängning dag 1 99,00 kr -1% 102,00 kr +2% Stängning dag 2 96,03 kr -3% 108,12 kr +6% Stängning dag 3 95,07 kr -1% 110,28 kr +2% Stängning dag 4 96,97 kr +2% 105,87 kr -4% Stängning dag 5 95,03 kr -2% 110,11 kr +4% Total avkastning -4,97% +10,11 Skillnaderna som beskrivs i exemplen är liten, men kan potentiellt bli betydligt större. Dessa blir i regel större över längre tidsperioder samt för produkter med högre hävstång. Ökad volatilitet i den underliggande tillgången kan ge upphov till ännu större skillnader. 8 12

9 INVESTERING SOM PASSAR DIG Med Societe Generales Bull & Bear får du ett generöst urval av olika hävstångsalternativ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 15 gånger den dagliga avkastningen på den underliggande tillgången. Detta gör att du kan uppnå en hög avkastning även på underliggande tillgångar som vanligtvis inte uppvi-sar stora prisrörelser. Dessutom ger det stora utbudet dig möjligheten att välja en risknivå som passar just din tro och riskprofil. Precis som med aktier kan du handla Bull & Bear styckvis. Dessutom bestämmer du själv hur länge du vill behålla din Bull & Bear: en sekund, en minut, ett par timmar, några dagar eller längre. FÖRDELAR OCH RISKER Några av de viktigaste fördelarna och riskerna med Bull & Bear sammanfattas nedan. FÖRDELAR: Med hjälp av hävstången kan du genom ett mindre investerat kapital få högre avkastning än genom att direkt handla i den underliggande tillgången. Hävstången ger dig också möjligheten att tjäna mer även på små prisrörelser. Du kan aldrig förlora mer än det satsade kapitalet. Förhållandet mellan Bull & Bear samt den underliggande tillgången är tydligt och lätt att förstå. Kan handlas styckvis, precis som aktier. RISKER: Du riskerar att förlora hela det satsade kapitalet. Produktens hävstång förstärker även effekten av prisrörelser som går emot investerarens förväntning. Ränta-på-ränta-effekten gör att hävstången endast gäller på daglig basis. Om du har en Bull & Bear-produkt över en längre period, kan en hög volatilitet i priset hos den underliggande tillgången resultera i att produkten faller i värde även om den underliggande tillgången inte gör det. Produkterna är emitterade eller utgivna av Societe Generale Effekten GmbH, ett bolag i Societe Generale-koncernen. Underlåtenhet eller annan händelse som leder till att relevant emittent i Societe Generale-koncernen inte kan utföra sina förpliktelser i tid kan resultera i att hela eller delar av investeringen går förlorad. Societe Generale är den enda marknadsgaranten för noterade Societe Generale-produkter. Under normala förhållanden kommer Societe Generale sträva efter att erbjuda marknadsgarant-tjänster. Sådana arrangemang kan emellertid tillfälligt eller på obestämd tid begränsas till följd av tekniska problem inom bolag i Societe Generale-koncernen, Nordic Growth Market NGM AB eller NASDAQ OMX Stockholm AB, eller hos informationsleverantörer, telekom munikationsföretag, eller till följd av pressmeddelanden från underliggande bolag eller svårigheter att insamla information om underliggande bolag. 9 12

10 VIKTIG INFORMATION Detta dokument är utgivet av Societe Generales Londonfilial och riktar sig till investerare med hemvist i Sverige. Societe Generale är ett franskt kreditinstitut (bank) som godkänts av Autorité de contrôle Prudentiel (den franska tillsynsmyndigheten). Societe Generale omfattas av vissa begränsade föreskrifter utfärdade av Financial Services Authority (den engelska tillsynsmyndigheten). Information om vilka föreskrifter utfärdade av Financial Services Authority som vi omfattas av tillhandahålls efter begäran. Även om informationen som anges här är från källor som anses vara tillförlitliga, ger Societe Generale inte några garantier eller utfästelser om riktigheten i informationen. Återgivning, offentliggörande eller spridning av detta material är förbjuden. De produkter som beskrivs i detta dokument är inte lämpade för alla investerare. En investerares kapital är föremål för risk. Du bör inte handla med dessa produkter om du inte förstår produkternas karaktär och omfattningen av deras riskexponering. Värdet på produkten kan gå ned såväl som upp och kan vara föremål för volatilitet till följd av flera faktorer, inklusive prisförändringar i underliggande instrument och räntenivåer. Du bör göra en finansiell, legal och skattemässig bedömning av riskerna hänförliga till en investering innan du genomför densamma. Denna bedömning bör inte baseras enbart på sådan information som tillhandahållits av oss. Vi rekommenderar att du inhämtar råd från oberoende professionell rådgivare innan investering sker. Investerare bör notera att innehav i dessa produkter inte åtnjuter skydd enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti, eller annan liknande svensk lagstiftning. Dessa produkter är avsedda för investerare vilka överväger att handla i produkter upptagna till handel i Sverige. Produkterna har inte tillhandahållits till personer med hemvist i annat land än Sverige och får inte heller erbjudas eller överlåtas inom USA eller till någon så kallad U.S. Person (såsom definierad i Regulation S i U.S. Securities Act). Syftet med denna informationsbroschyr är att ge en kort beskrivning av Societe Generales Bull & Bear-produkter. För varje enskild produkt upprättas Slutliga Villkor. Investerare som överväger att köpa en Bull eller Bear-produkt bör läsa de Slutliga Villkoren och Grundprospektet för att få en helhetsbild av en placering i produkterna. För att läsa mer om villkoren, vänligen besök vår hemsida:

11 LÄS MER PÅ SOCIETE GENERALES HEMSIDA För mer information om Bull & Bear och våra andra produkter samt nyheter, dagliga analyser, utbildning och unika verktyg som låter dig testa dina kunskaper och bevaka marknaden i realtid, vänligen besök vår hemsida:

12 BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER OM DU HAR FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR, TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG TILL OSS: E-POST: TELEFON:

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail Bull & Bear- Equity Structured Retail certifikat Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång rbsbank.se/markets Upp eller ner? Daglig hävstång i portföljen Med Bull & Bear-certifikat

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

PREFERENS- OCH STAMAKTIEEMISSION I VICTORIA PARK AB (PUBL) Erbjudande avseende teckning av preferensoch stamaktier i Victoria Park AB (publ)

PREFERENS- OCH STAMAKTIEEMISSION I VICTORIA PARK AB (PUBL) Erbjudande avseende teckning av preferensoch stamaktier i Victoria Park AB (publ) PREFERENS- OCH STAMAKTIEEMISSION I VICTORIA PARK AB (PUBL) Erbjudande avseende teckning av preferensoch stamaktier i Victoria Park AB (publ) Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferens- och stamaktier

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis AUTOCALL GLOBAL E-HANDEL MÅNAD Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis Månadskupong: Möjlighet till ackumulerande kupong

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer