Innehåll. Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Generellt om de intervjuade företagen... 4 Finansieringskällor för företagen... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Generellt om de intervjuade företagen... 4 Finansieringskällor för företagen... 5"

Transkript

1 Kusinen eller banken? Finansieringsmöjligheter bland företagare med invandrarbakgrund Ahmet Önal, Farbod Rezania september 2007

2 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning Inledning Generellt om de intervjuade företagen Uppstartfas Finansieringens konsekvenser vid uppstart Tillväxtfas Finansieringens konsekvenser vid Tillväxt Slutsatser/diskussion?

3 Sammanfattning 2 Sammanfattning Invandrare har i regel svårt att få lån eller startkapital till sina företag. Under årens lopp har man försökt att ge en etnisk förklaring till detta. Förklaringen ligger dock i att invandrare startar vanligtvis i de branscher som har svårt att locka till sig investerare. Företag i dessa branscher är arbetskraftintensiva och genererar ofta arbetstillfälle. Myten om snälla släktingar som hjälper varandra har lett till att man blundar för en oklar finansieringsmodell som växer fram. I undersökningen har 45 företagare intervjuats i fem olika branscher om finansiering och tillgång till kapital. Företagarna är främst koncentrerade till tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö. De intervjuade företagen är representerade inom fem olika branscher: Restaurang (18), Livsmedel (8), Transport/Taxi (7), Textil (7), och Resebolag (5). Nästan 85 % av de intervjuade företagen har mer än tio års erfarenhet och över hälften mer än femton års erfarenhet. Omsättningen bland de intervjuade företagarna är varierande, från 3 miljoner kronor upp till 200 miljoner kronor. De intervjuade företagen anställde totalt 623 personer under 2006, vilket motsvarar 13,8 personer i snitt per företag. Vi har i undersökningen fokuserat på finansieringen av dessa bolag i två faser: uppstart och tillväxt. En stor majoritet av den intervjuade företagen har finansierat starten av sina företag själva genom besparade medel (37 företagare), lån från vänner och bekanta var det näst största finansieringsformen (27 företagare), finansiering genom leverantörer kom på tredje plats (14 företagare), 10 företagare hade möjligheten till finansiering av kapital från hemlandet och endast 5 företagare fick lån genom banken. Tillväxtfasen hos de tillfrågade företagen finansieras till stor del av de vinster som deras egna företag genererar (40 företag). Genom upparbetade leverantörskontakter och bra villkor är leverantörskrediterna stort stöd under tillväxtfasen (29 företag). Bankerna ställer upp med checkräkningskredit och lån, dock med stora säkerheter och privat borgen som garanti (22 företag). Lån från vänner/bekanta finns även under tillväxtfasen som den fjärde största finansieringskällan tillsammans med övrig finansiering, såsom nya delägare. Eftersom de traditionella branscherna visar upp en låg lönsamhetsnivå är det inte svårt att förstå att många företagare på grund av finansieringsproblematiken blir tvingade att generera en ganska hög likviditet för att betala tillbaka lånen. Vid ett banklån skulle detta ha amorterats under flera år och påfrestningen skulle ha blivit mycket mindre på bolagets likviditet. De flesta företagare vi har intervjuat har bekräftat detta. För att generera en hög likviditet krävs också höga vinster, vilket inte är fallet i de traditionella branscherna. Den enda möjliga vägen som de flesta företagare har om de vill betala tillbaka lånen från företagets genererade vinster är att inte beskatta företagets vinster fullt ut. Det innebär med andra ord att många företagare blir tvingade till svart arbete. 22 % av företagarna har också angett att ränta har betalats till långivare från bekantskapskretsen. Hur hög räntan är har vi dock inte fått bekräftat. Det finns också långivare som lånar ut pengar med mycket höga räntor. Räntan kan vara så hög som 30 %. Konsekvensen av att inte få möjligheten till officiella finansieringskällor kan bli stora för både företagaren och samhället. Det finns idag runt företag som drivs av invandrare. År 2006 startades nya företag av personer som är födda utomlands. Cirka 20 % av alla nystartade företag är invandrarföretag. Dessa företag står för cirka arbetstillfällen. En hållbar modell för finansiering ökar chansen för att invandrare kan starta och driva företag. Fler företag kan växa och fler arbetstillfällen kan skapas. En hållbar finansieringsmodell skapar även bättre förutsättningar för konkurrens på lika villkor.

4 Inledning 3 Inledning Det är allmänt känt att invandrare har svårt att låna pengar från banker eller få tag i riskkapital för att starta företag eller expandera verksamheten. En alldeles för enkel förklaring till detta är diskriminering. Som lösning har man diskuterat olika säråtgärder i form av ex vis affärsänglar för invandrare. Dessa åtgärder har inte fungerat av både etiska, praktiska och rättsliga skäl. De försök som har gjorts hittills har därför ofta misslyckats. En majoritet av invandrare som startar företag, startar inom Handel, SHR och tjänstesektorn. Dessa branscher har i regel svårt på riskkapitalmarknaden. En stor grupp av dem som startar lyckas ändå att driva verksamheten och till och med expandera. Svårigheterna att få kredit och finansiering leder dock till att de får tillgång till kapital på annat sätt. Det finns en uppfattning om att invandrare lånar pengar från släkten och kompisar för att starta företag. Detta lyfter man ofta fram som en positiv sak, med kulturella rötter. Det som däremot aldrig diskuteras är konsekvenserna av denna finansieringsmodell för både företagen och samhällsekonomin. Släktens pengar, som man redovisar som eget kapital, måste faktiskt betalas tillbaka efter några månader. Detta är naturligtvis en mycket svår uppgift för ett nystartat företag. Det finns en risk att den här typen av finansiering leder till både osund konkurrens och sämre tillväxt. Det är därför viktigt att ha bättre kunskap om olika finansieringsmodeller, för att kunna ta fram åtgärder som kan stävja en osund konkurrens, samt förbättra finansieringsmöjligheterna för de företagarna. Syfte Det är vanligt att invandrare får finansieringshjälp från släkt och vänner när de startar företag. Flera rapporter och studier visar att släkt och vänner är den främsta externa finansieringskällan för en majoritet av invandrarföretagare. Konsekvenserna av denna finansieringsmodell är däremot inte kända. Man diskuterar över huvudtaget inte återbetalningsvillkoren för den här typen av finansiering. Vårt antagande är att i de flesta fall betalar företagaren en viss ränta på lånet, det finns även de som lånar pengar för höga räntor. Vi antar också att släktlån är i regel kortfristiga och lånen måste återbetalas under en kort period. Räntan på släktlån är inte avdragsgill och kan inte bokföras eller redovisas. Lånar man pengar med sådana villkor, finns det en stor risk för att man hamnar direkt i svart arbete. Syftet med denna undersökning är att pröva dessa antagande samt ta fram underlag för hur finansieringsmöjligheterna ser ut. Metod I undersökningen har 45 företagare intervjuats i fem olika branscher om finansiering och tillgång till kapital. Företagarna är främst koncentrerade till tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö. Intervjufrågorna har varit av typen öppna frågor för att inte begränsa svaren från företagarna. Varje intervju tog mellan en till två timmar. Företagarna valdes genom nätverk och rekommendationer samt att vi medvetet strävade efter att ha olika branscher. Anonymiteten för de enskilda företagarna har bibehållits.

5 Generellt om de intervjuade företagen Generellt om de intervjuade företagen De intervjuade 45 företagen är representerade inom fem olika branscher: Restaurang (18), Livsmedel (8), Transport/Taxi (7), Textil (7), och Resebolag (5). Nästan 85 % av de intervjuade företagen har mer än tio års erfarenhet och över hälften mer än femton års erfarenhet. Omsättningen bland de intervjuade företagarna är varierande, från 3 miljoner kronor upp till 200 miljoner kronor. Den bransch som omsatte mest var Livsmedel (butik och grossister). De intervjuade företagen anställde totalt 623 personer under 2006, vilket motsvarar 13,8 personer i snitt per företag. 4

6 5 När vi har undersökt vilka finansieringskällor som de intervjuade företagen har valt, så har vi delat upp detta i två faser: uppstartfasen och tillväxtfasen. Eftersom båda delarna är viktiga att belysa ville vi se hur omständigheterna för företagen sett ut vid starten och utvecklats under ett långsiktigt perspektiv. Vi har också under båda faserna tagit med olika kommentarer från företagen som vi tycker illustrerar synen på finansiering och kapitalanskaffning. Uppstartfas På vår fråga om hur företagaren finansierat sitt företag vid uppstartfasen fick vi följande svar från de 45 företagen enligt tabell 1: Tabell 1. Finansieringsmöjligheter bland företagare med invandrarbakgrund. Finansieringskälla Andel i procent av 45 företag Eget sparat kapital i Sverige 82 % Lån från vänner/bekanta i Sverige 60 % Finansiering genom leverantörer 31 % Kapital från hemlandet 22 % Banken 11 % En stor majoritet av den intervjuade företagen har finansierat starten av sina företag själva genom besparade medel (37 företagare), lån från vänner och bekanta var det näst största finansieringsformen (27 företagare), finansiering genom leverantörer kom på tredje plats (14 företagare), 10 företagare hade möjligheten till finansiering av kapital från hemlandet och endast 5 företagare fick lån genom banken. Det är naturligtvis så att flera av företagen har använt sig av flera olika källor samtidigt. I tabell 2 nedan kan vi se en ingående analys om hur finansieringsmöjligheterna fördelas utifrån branscherna vid uppstartfasen. Tabell 2. Branschmässig fördelning av finansieringsmöjligheterna. Branscher Finansieringskälla Restaurang Livsmedel Transport Textil Resebolag Eget sparat kapital i Sverige 83 % 75 % 71 % 86 % 100 % Lån från vänner/bekanta i Sverige 61 % 63 % 71 % 57 % 40 % Kapital från hemlandet 28 % 13 % 14 % 29 % 20 % Finansiering genom leverantörer 17 % 38 % 57 % 29 % 40 % Banken 11 % 13 % 0% 14 % 20 %

7 6 De vanligaste finansieringsmodellerna för företagen är: Eget kapital Gemensamt för företagarna i de ovanstående branscherna är att de till största delen har startat upp sina företag med egna sparade medel. Det har också visat sig vara mycket vanligt att en stor majoritet av företagarna startar sina företag inom den bransch som de själva under längre tid har arbetat som anställda. Privatlån Att låna från släkt och vänner är mycket vanligt. Den gängse bilden att dessa lån är räntefria stämmer dock inte. 22 % av företagarna har också angett att ränta har betalats till långivare från bekantskapskretsen. Hur hög räntan är kan variera från fall till fall. Det finns också långivare som lånar ut pengar med mycket höga räntor. Räntan kan vara så hög som 30 %. De intervjuade företagen bekräftar förekomsten av mycket höga räntor. Ingen av dem har dock lånat med sådana villkor. Kapital från hemlandet Denna möjlighet knyts an mycket till andra- och tredje generationens svenskar med invandrarbakgrund. En stor del av deras föräldrar och släktingar har lyckats bygga upp ett visst kapital som också har investerats i hemländerna. Vid behov har det blivit möjligt att erhålla kapital från dessa investeringar. Leverantörer I den alltmer hårdnande konkurrensen om kunderna inom de traditionella branscherna har leverantörerna spelat en viktig roll vid uppstartfinansieringen. Inom restaurangbranschen har bland annat bryggerierna varit med i finansieringen vid uppstartfasen, eftersom de då får exklusivitet för försäljning av deras eget varumärke. Även leverantörer inom livsmedel, textil och resebolag har varit i framkant för att finansiera sina nya kunder i form av bättre betalningsförmåner, öppnande av konceptbutiker, leasing och bättre priser. Banklån Bankernas vilja att finansiera i traditionella branscher har visat sig vara mycket låg. Det är bara en liten del av företagen som har fått lån från bankerna.

8 7 Företagens kommentarer om finansiering vid uppstartfasen Hade problem att få fram eget kapital när jag började. Vi fick finansiera genom den närmaste kretsen. I början var det svårt att låna från banken. Okunskap leder ofta till att man har svårt att få finansiering från banken. Jag hade tur och kunde låna pengar från banken mycket tack vare att jag hade en vän som ställde upp som borgensman då jag startade. Jag tog över mitt företag ganska långsamt. I tre etapper köpte jag ut mina kompanjoner. Därför blev det lite enklare att hitta kapital då summorna var lägre än om jag skulle behöva hitta allt på en gång. Vi behövde inte mycket kapital i början, därför var det lättare att finansiera företaget i det skedet. Det var främst bankerna som gjorde det svårt för oss att starta företaget. De litade inte mycket på mitt företag då vi sökte krediter. Jag har investerade en mindre summa själv. Resten leasade vi från biltillverkarna. Att tillverkarna leasar bilarna gör det enklare att finansiera företaget från början. Den närmaste kretsen brukar hjälpa till i vår grupp. Anledningen till att vi vänder oss till släktingar och bekanta är att bankerna skrattar åt oss då vi ska söka krediter till restaurangerna. De tar helt enkelt inte vår bransch på allvar. Jag hade svårt att hitta det kapital som krävdes främst pga Bankernas förhållningssätt gentemot oss restaurangägare.( Det är inte heller alltid lätt att söka privatlån från närmaste kretsen.) Det är svårt att få krediter från bankerna vid starten. Man måste ha relationer med bankerna innan eller ha någon borgensman. Bankerna kände inte mig vid början och var misstänksamma. Numera är jag välkänd hos bankerna. Jag har även tillgångar som kan användas som pant vid behov. Jag har en ganska hög bankkreditlimit, därför blir det inga svårigheter vid kapitalbehov. Finansieringen kom genom vår samarbetspartner/leverantör. Fick inte låna från banken eftersom vi inte hade någon erfarenhet inom branschen. Gatuköket var ganska litet och billigt så vi behövde inte så mycket kapital. Det mesta var sparade pengar. I början använde jag sparkontot som fanns tidigare, där fick jag ut det fyrdubbla som jag satte in. Det blev lättare för mig vid starten eftersom jag började som delägare. Blev vän med en banktjänsteman då blev det mycket enklare att arbeta med banken. Startkapitalet var mindre tidigare. Men jag anser fortfarande att man får mer lån om man är svensk. Fick låna från mina föräldrar som har land och fastigheter i hemlandet. De sålde en del och lånade till mig. Levarantör i Turkiet hjälper till med finanseringen. Finansierar 50 % om jag öppnar ny butik. Jag tycker att det är svårt att få lån från banken trots att det handlar om mindre summor ( ), vill ha säkerhet. Sektorn har en negativ bild bland bankerna. Var tvungen att investera mitt intjänade kapital. Finansiärer behövs. I bankerna är tjänstemännen oförstående. Hade också problem med Almi i början. Handelsbanken vägrade öppna konto för företaget De sa att de inte arbetade med restaurang, taxi, rese- och frisörbranchen. Gick över till Nordea. Öppnade med kompanjoner var det omöjligt att få lån till restauranger från banken. Fick lån från banken. Min far gick in som borgenär och eftersom han är egenföretagre var det inga problem. Bankerna brukar inte ge krediter till restaurangägare. Om ett företag ligger i en annan bransch så är det mycket lättare att få krediter från banken. Oavsett bransch så tycker jag att det är mycket svårare att få krediter. Det var lättare att hitta kapital privat.

9 8 Finansieringens konsekvenser vid uppstart Det kan tyckas positivt att en stor del av företagare med invandrarbakgrund finansierar den egna rörelsen själva samt får stöd från vänner och bekanta, men till frågan hör också under vilka omständigheter och villkor som dessa lån har erhållits. Vi har försökt att få ett svar på detta, vilket av naturliga skäl inte var alldeles enkelt. Det vi har fått bekräftat är i alla fall att en del av dessa visas upp som eget kapital från ägaren i bolagets balansräkning. Till största delen har det varit kortfristiga lån (6 12 månader), vilket inneburit att det belånade kapitalet inom ett år har slutbetalats. Detta är naturligtvis en stor påfrestning likviditetsmässigt för ett nystartat eller nyköpt företag. Eftersom de traditionella branscherna visar upp en låg lönsamhetsnivå är det inte svårt att förstå att många företagare på grund av finansieringsproblematiken blir tvingade att generera en ganska hög likviditet för att betala tillbaka lånen. Vid ett banklån skulle detta ha amorterats under flera år och påfrestningen skulle ha blivit mycket mindre på bolagets likviditet. De flesta företagare vi har intervjuat har bekräftat detta. För att generera en hög likviditet krävs också höga vinster, vilket inte är fallet i de traditionella branscherna. Den enda möjliga vägen som de flesta företagare har om de vill betala tillbaka lånen från företagets genererade vinster är att inte beskatta företagets vinster fullt ut. Det innebär att många företagare blir tvingade till svart arbete, eftersom dessa lån inte bokförs som lån i balansräkningen och räntekostnader inte dras ifrån i resultaträkningen. Med andra ord blir detta även en extra kostnad. Detta skapar osund konkurrens och sämre tillväxt. Konsekvensen av att inte få möjligheten till officiella finansieringskällor kan därför bli ganska dyr och ödesdiger. Tillväxtfas Kapitalanskaffningen till redan startade och etablerade företag är också en viktig fråga. Eftersom de intervjuade 45 företagen har varit igång under en längre tid har vi också tittat på finansieringskällorna i tillväxtfasen. På vår fråga om hur företagaren finansierat tillväxtfasen av sitt företag fick vi följande svar från de 45 företagen enligt tabell 3: Tabell 3. Finansieringskällor under tillväxtfasen bland företagare med invandrarbakgrund. Finansieringskälla Vinster Andel i procent av 45 företag 89 % Leverantörer 64 % Checkräkningskrediter/Banklån 49 % Lån från vänner/bekanta 18 % Nya delägare 18 % Tillväxtfasen hos de tillfrågade företagen finansieras till stor del av de vinster som deras egna företag genererar (40 företag). Genom upparbetade leverantörskontakter och bra villkor är leverantörskrediterna stort stöd under tillväxtfasen (29 företag). Bankerna ställer upp med checkräkningskredit och lån, dock med stora säkerheter och privat borgen som garanti (22 företag).

10 9 Andelen lån från vänner/bekanta finns även under tillväxtfasen som den fjärde största finansieringskällan tillsammans med övrig finansiering, såsom nya delägare. Även om de intervjuade företagen generar hyggliga vinster från sina företag finns det stora finansieringsbehov för att öka tillväxten i de egna företagen. 84 % av de intervjuade företagarna svarade med att de skulle behöva bättre finansiellt stöd från bankerna. Anledningen till detta är flera: större kapital binds upp i den egna verksamheten vid tillväxt kostsamma investeringar behöver göras för expansion företagsförvärv är dyra och kräver kapital ökning av försäljning kräver större marknadsföringskapital I tabell 4 nedan kan vi se en ingående analys om hur finansieringsmöjligheterna fördelas utifrån branscherna vid tillväxtfasen. Vi får påpeka igen att ett och samma företag använder sig av flera källor. Tabell 4. Branschmässig fördelning av finansieringsmöjligheterna i tillväxtfasen. Branscher Finansieringskälla Restaurang Livsmedel Transport Textil Resebolag Vinster 89 % 88 % 86 % 86 % 100 % Leverantörer 56 % 75 % 71 % 71 % 60 % Checkräkningskrediter/Banklån 44 % 75 % 29 % 43 % 60 % Lån från vänner/bekanta 17 % 13 % 14 % 14 % 40 % Nya delägare 17 % 25 % 14 % 14 % 20 % Tabell 4 visar att det finns det en tydlig röd tråd för finansieringen av tillväxtfasen. Genererade vinster och leverantörer får en allt större roll under företagens tillväxt. Även om bankerna i denna fas stödjer lite mer är det inte tillräckligt och är nära kopplat till företagens resultat och bransch, ett exempel är transportbranschen som även under tillväxtfasen ses med mer skepsis. Bilföretagen och deras leasingbolag är mycket mer positiva att finansiera sina kunder än de traditionella bankerna. Inom resebranschen är lån från vänner och bekanta fortfarande ganska högt i jämförelse med de övriga branscherna. Anledningen till detta är att det handlar om mindre kapital och att det är enklare att lösa tillfälliga likviditetsproblem snabbare än att gå genom banken. Företagens kommentarer om finansiering vid tillväxtfasen Hade inga problem med banken för att få tillväxtkapital, eftersom det tidigare var enklare att skapa personliga relationer då det fanns fler lokala bankkontor. Men efter 2000 har det blivit svårare numera är det resultaträkningen som räknas. Eftersom jag redan hade etablerat relationer med bankerna blev det ganska enkelt att få krediter. Dessutom hade jag skött min bokföring rätt samt betalat mina amorteringar i tid. Det gjorde att min trovärdighet ökade hos bankerna. Jag brukar ta över verksamheter som har gått i konkurs, därför behöver jag inte så stora summor. Jag brukar lägga in eget kapital och kompletterar detta med banklån. Därför blir det lättare att skaffa kapital.

11 10 Numera när det går bra för företaget brukar bankerna ringa mig med en massa erbjudanden om att byta bank. Det är inte svårt att få det kapital som krävs från bankerna om behovet skulle uppstå. Jag har inte mycket kontakter med bankerna i och med att jag kan leasa bilarna. Det är oftast bilfirmorna som ger krediter då man köper deras bilar. Det blir lite lättare eftersom man använder företagets egen vinst för expansion, för då har man varit igång och har fått bättre lönsamhet. Vi är numera kända av bankerna och har därmed lättare att söka och skaffa kapital om behovet skulle uppstå. Jag behöver inte externfinansiering eftersom jag köper och säljer varor. Det är sällan det krävs kapital, eftersom jag äger varorna en kort tid. Att jag arbetar med samma partners och leverantörer underlättar också. Jag har bra relationer just nu. Det finns ett system här om man känner till det då vet man ungefär hur mycket krediter man kan få från bankerna. Handläggningstiden är oftast väldigt kort. Min relation är både bra och dåligt. Jag har svårt att få respons från bankerna. Personliga relationer är viktiga då det gäller banker. När vi skulle växa behövde vi mer kapital, men vi fick inget från banken eftersom vårt resultat vara för lågt. Nu äger vi ett aktiebolag och relationerna är bättre. Idag har vi bankgaranti och de flesta handlar med kort vilket innebär att banken har mer insyn. Dessutom är de personliga relationerna bättre.svenskar kan reglerna bättre än oss vilket innebär att de har lättare att söka lån.. Det är lättare att växa plus att man har sparat ett eget kapital. Med hjälp av företagets egna kapital och med hjälp av banken. Som invandrare behöver man ge fler garantier. Vi har idag en bra verksamhet som går med vinst. Våra leverantörer ger bra krediter. Relationen med banken är sådär, varken bra eller dåligt. Relationerna skiftar beronde på bank, svårt när man är ny och ung. Tack vare att vi hade bra resultat kunde vi få hjälp av banken. Fick också en kompanjon. Bätte samarbete nu tack vare att företaget går bra. Företaget är självfinansierat. Har kontakt med två banker just nu. Höga kreditkortavgifter är ett stort problem då många betalar sin resa med kort.i dagens läge är det dåliga marginlar vilket innebär en risk och man måste sälja volym Fick negativt svar från banken. Restaurangbranchen har en negativ bild bland bankerna. Beror också på att branchen domineras av invandrare. Jag finansierade expansionen själv. Bankerna hjälpte absolut inte till. Det går att få krediter upp till ca kr. Men räntan skulle bli högre. Anledningen till detta är att det har förekommit fusk i branschen och det gått utöver oss som är hederliga. Finansieringens konsekvenser vid Tillväxt Det är främst tre stora hinder som har lyfts fram mycket tydligt för att få finansiering genom bankerna: Branschen, Nätverket och Lönsamheten, se figur 1. Eftersom många av de intervjuade företagen är inom de traditionella branscherna så är tillväxtkapital genom bankerna nästan obefintligt. Även om dessa företag kan visa upp goda tillväxtsiffror motsvarar de inte de höga krav som bankerna ställer.

12 11 Figur 1. Hinder för finansiering som företagarna upplever. 30 % Branschen 45 % Nätverket Lönsamheten 25 % Eftersom tillväxtfasen till stor del är vinstfinansierad får detta naturligtvis ett antal konsekvenser i form av lägre tillväxttakt och att utvecklingen inom de traditionella branscherna går mycket långsammare. Det upplevs som att riskvilligt kapital hos banker och andra aktörer saknas. Idag kan vi se många bolag inom de undersökta branscherna som går under på grund av att de inte har kapital att utveckla sina företag och koncept, samtidigt som konkurrensen hårdnar. Företagens betydelse för samhället De intervjuade företagen är välmående företag, med flera anställda och stor omsättning. De flesta har varit tvungna att skaffa kapital genom bekantskapskretsarna i början och de har gått igenom de svårigheter som beskrivs i rapporten. Expansion och anställningar fick vänta tills företagaren betalade tillbaka skulden. Gemensamt för alla har dock varit ambitionen att lämna denna period bakom sig och kunna driva sina verksamheter på samma villkor som alla andra företag. Dessa företag har skapat över 600 arbetstillfälle. Det kunde ha varit fler om de hade bättre finansieringsmöjligheter. 600 personer har ett arbete att gå till tack vare 45 ihärdiga entreprenörer. Många fler arbetstillfälle kan det bli om vi skapar bättre förutsättningar för entreprenörskap.

13 Slutsatser/diskussion 12 Slutsatser/diskussion? Det finns idag runt företag som drivs av invandrare. År 2006 startades nya företag av personer som är födda utomlands. Cirka 20 % av alla nystartade företag är idag invandrarföretag. Dessa företag kan spela en viktig roll för den ekonomiska tillväxten. För att kunna ta vara på den potential, som företagandet bland invandrare innebär, måste man hitta hållbara finansieringsmöjligheter. Vår studie visar att eget sparade kapital är den största finansieringskällan för nystartade företag. Företagen i vår studie berättar att de jobbade hårt och länge för att kunna spara pengar till starten av sina företag. Sparandet har finansierat deras företag och därmed skapat tillväxt och nya arbetstillfälle. Att få ihop ett sparkapital är dock inte lätt i Sverige. Sänkta inkomstskatter skulle skapa större utrymme för individuellt sparande. Hjälp från släkt och vänner är den huvudsakliga externa finansieringsmodellen för många invandrare som startar företag. Släktlån har i debatten beskrivits som ett kulturellt drag som innebär att invandraren lånar hellre från kusinen än banken. Att människor ställer upp för sina släktingar, vänner och landsmän är självklart positivt. Vi får dock inte blunda för de svåra villkor som släktlån ställer på företagaren. Lånen är oftast kortfristiga och många blir tvungna till svartarbete för att kunna betala tillbaka skulden. Svartarbete leder till osund konkurrens. Marginalerna i de traditionella branscherna är låga och osund konkurrens drabbar andra företag i branschen hårt. Bankerna står för en liten del av finansieringen av företagen. Bankernas krav på säkerhet gör det svårt att få finansiering därifrån. Att hitta en marknadsmässig modell här betyder goda affärer för både företagaren och banken. För att hitta en sådan modell krävs naturligtvis en dialog mellan bankerna och företagen. Några viktiga kriterier som kan ligga till grund för en dialog är följande: Branscherfarenhet: De flesta av företagen i vår studie startade sina företag i samma bransch som de tidigare jobbade inom. De hade därmed goda kunskaper om branschen. Personliga referenser: Släkt och vänner lånar inte ut en större summa pengar till någon som inte är kreditvärdig! Även där görs en informell kreditprövning ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Förmögenhet i hemlandet: en del invandrare har ägodelar i hemlandet, detta kan kanske fungera som säkerhet för banken. Provtid: Affärsöverlåtelser görs ibland på det sättet att köparen börjar jobba i den verksamhet han vill köpa för att kunna värdera verksamheten. Samtidigt får säljaren en chans att bedöma köparen. Därefter görs affären upp och ett betalningsplan sätts upp. Banken kan bli en tredje part i en sådan process.

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt. 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1

Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt. 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1 Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1 Finnvera i korthet Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

FÖRETAGS- OBLIGATIONER

FÖRETAGS- OBLIGATIONER FÖRETAGS- OBLIGATIONER VAD ÄR EN FÖRETAGS- OBLIGATION? I GRUNDEN ÄR DET ETT LÅN TILL ETT FÖRETAG. Istället för att gå till banken går företag ut till marknaden och anskaffar kapital via en företagsobligation.

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Alla har vi drömmar! Generationsväxlingsdag 2.12.2015, Västankvarn, Ingå: Banktjänster för jordbrukare

Alla har vi drömmar! Generationsväxlingsdag 2.12.2015, Västankvarn, Ingå: Banktjänster för jordbrukare Alla har vi drömmar! Generationsväxlingsdag 2.12.2015, Västankvarn, Ingå: Banktjänster för jordbrukare Carola Wester-Sundblad, Lantbruksexpert, Aktia Bank Abp Måste få ta tid Generationsväxling kontakta

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 31 mars 2014 Bokslutskommuniké 2013 20130101 20131231 Nettoomsättning 236 111 tkr (247 556) Rörelseresultat 30 355 tkr (38 148) Resultat efter skatt 22 319 tkr (49

Läs mer

Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker

Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker Det är helt knäppt att vårt samhälle är så segregerat. Blanda mer! Den åsikten uttryckte nästan alla de drygt 130 ungdomar som intervjuades i projektet RÖST.

Läs mer

AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN

AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN LETS TAKE THE TRAIN Olle Kilström André Robsahm Joel Lind INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Affärsidé 2. Syfte 2. Nyttoaspekt 2. Mål 2. Organisation 3. Marknad 3. Marknadsföring 3. Konkurrens

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! NAGU 6 juni 2016 Ulla Herlitz GLOBAL EKONOMI EU NATIONEN REGIONEN KOMMUNEN LOKAL EKONOMI Lokalt kretslopp för kapital Där det finns människor,

Läs mer

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Per Weidenman, Bisnode Sverige AB, Oktober 2015 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera

Läs mer

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Anders Lövgren. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

1 juli 30 september 2011 Traveas AB (publ) Bookings Enriched

1 juli 30 september 2011 Traveas AB (publ) Bookings Enriched 1 juli 30 september 2011 Bookings Enriched org. nr 556739-8143 / Adress Ringen 16 182 73 Stocksund Phone08-51 80 10 00 / Fax 08-51 80 10 10 www.traveas.com Juli till September, 2 2011 TRAVEAS AB (Publ)

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 26 april 2011 SEB:s Företagarpanel om hur nystartade företag ser på tillväxt Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Livförsäkring och avkastning av kapital

Livförsäkring och avkastning av kapital Livförsäkring och avkastning NFT 4/2002 av kapital Livförsäkring och avkastning av kapital av Matti Ruohonen Matti Ruohonen matti.ruohonen@veritas.fi Många livförsäkringsbolag är numera dotterbolag i grupper,

Läs mer

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF 2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING Move it Bag UF Innehållsförteckning: 1. VD har ordet..sid 1 2. Förvaltningsberättelse.sid 2 3.

Läs mer

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker:

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker: HISTORIK Dimoda har sin grund i ett presentbutikskoncept som startades av Gunn Karlsson. Gunn arbetade under 1980-talet med försäljning av garner, dels som grossist, dels genom försäljning i butik. Redan

Läs mer

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare 1 INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare Nästan alla ägare av aktiebolag betalar privat mera skatter och avgifter än vad de egentligen är skyldiga att göra. Pensionsförsäkring är det

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06. Närvarande från länsstyrelsen: Anna-Lena Fritz, Magnus Martinsson och Ingrid Thomasson

MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06. Närvarande från länsstyrelsen: Anna-Lena Fritz, Magnus Martinsson och Ingrid Thomasson MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06 Dnr 511-1375-15 1(7) Minnesanteckningar från informationsmötet i Othem bygdegård 2015-11- 03 angående undersökningen i riksintresseområdet Filehajdar, Hejnum hällar

Läs mer

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Analys och eftertanke vid företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till ake.olsson@almi.se Innehåll Analys och eftertanke vid företagsköp

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Metodik... 3 Sammanfattning... 4 Styrelsearbete och ersättningsnivåer... 6 Ersättning till Generalsekreterare...

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:73

Regeringens proposition 2008/09:73 Regeringens proposition 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar

Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar Jonas Frycklund Juni, 23 TEMO-undersökning om utlandsägda företags syn på eurons effekter 1 Innehåll Sid Sammanfattning 2 Inledning 3 Konsekvenser

Läs mer

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Årsredovisning för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.08.26 2014.12.31. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Behovet av att förändra lärosätens rådighet över lokalfrågor

Behovet av att förändra lärosätens rådighet över lokalfrågor veriges universitets- 2012-11-21 och högskoleförbund Dnr 12/105 Tryckerigatan 8 111 28 Stockholm Finansdepartementet 103 33 Stockholm Behovet av att förändra lärosätens rådighet över lokalfrågor Inledning

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Dir. 2007:169

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Dir. 2007:169 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag Dir. 2007:169 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT FI Dnr 16-3153 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Bakgrund 5 Typologier 7 Beställarbolag 7 Fakturaskrivande bolag 7 Finansiella

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Gotska GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Gotska GK står

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

Den äldre, digitala resenären

Den äldre, digitala resenären Den äldre, digitala resenären Resebranschen är en av de mest växande branscherna i världen. Digitaliseringen har dock gjort att branschen förändrats mycket under de senaste åren. Många resenärer agerar

Läs mer

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark?

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Låt mig gissa: Karuseller och radiobilar. Pirret i magen precis innan vagnen kastar sig ner från det första höga krönet i berg-

Läs mer

FÖRETAGETS FRAMTID RESULTAT AV EN ONLINE-ENKÄT SUSANNE DURST INSTITUTIONEN FÖR HANDEL OCH FÖRETAGANDE JANUARI 2016

FÖRETAGETS FRAMTID RESULTAT AV EN ONLINE-ENKÄT SUSANNE DURST INSTITUTIONEN FÖR HANDEL OCH FÖRETAGANDE JANUARI 2016 FÖRETAGETS FRAMTID RESULTAT AV EN ONLINE-ENKÄT SUSANNE DURST INSTITUTIONEN FÖR HANDEL OCH FÖRETAGANDE JANUARI 2016 H Ö G S K O L A N I S K Ö V D E W W W. H I S. S E Bild 1 BTAR - PROJEKT Detta EU-projekt

Läs mer

173 MSEK". 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK.

173 MSEK. 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK. Introduktion "Det tredje kvartalet når omsättningen en ny rekordnivå på 173 MSEK". Detta är vad Bahnhof inleder med i sin rapport för det tredje kvartalet 2015. Under arbetets gång i analysgruppen har

Läs mer

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014.

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. 6 maj 2014, Bräcke EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 6 149 TKR (4 965 TKR) under kvartal 1 2014. Omsättningen har

Läs mer

VARFÖR LEASAR VI VÅRA ARBETSMASKINER?

VARFÖR LEASAR VI VÅRA ARBETSMASKINER? PROJEKTARBETE 2006-02-01 HGU-utbildning 04-06 VARFÖR LEASAR VI VÅRA ARBETSMASKINER? Författare: Stefan Thoresson Skaftö Golfklubb 1 Sammanfattning I enkätundersökningen har jag frågat varför leasar vi

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Kommentarer om nätverket Schyst Resandes rapport "Utsugning av vissa - guldkant för andra"

Kommentarer om nätverket Schyst Resandes rapport Utsugning av vissa - guldkant för andra Kommentarer om nätverket Schyst Resandes rapport "Utsugning av vissa - guldkant för andra" - Ett allvarligt problem med studien och dess rapport är den genomgående begreppsförvirringen och bristen av definitioner.

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Nyföretagarcentrum 5, 2, 3, 30, 4, 5, 5, 1, 1, 10, 10, 1, 6, 4, 1, 7, 6 20, 15, 10, 20, 3, 30, 4, 6, 20, 20, 3, 15, 10, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 30, 10,

Nyföretagarcentrum 5, 2, 3, 30, 4, 5, 5, 1, 1, 10, 10, 1, 6, 4, 1, 7, 6 20, 15, 10, 20, 3, 30, 4, 6, 20, 20, 3, 15, 10, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 30, 10, Bilaga 4 Sida 1(11) KL 1900 Inger Åckander, 630222 SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGORNA AV TOTALT 37 INTERVJUER FÄRGADE SIFFROR FRÅN STORSTADSLÄN - 24 FRÅN STORSTADSLÄN OCH 13 FRÅN ÖVRIGA LÄN Frågor Ja Nej Hur

Läs mer

Ja, vad har du fått för reaktioner från bankkunder den här veckan?

Ja, vad har du fått för reaktioner från bankkunder den här veckan? Sida 1 av 6 Ja, vi har bjudit in Nordeas ledning och också bankföreningen men ingen av dem har velat komma till Agenda. Men här har vi i stället finansmarknadsminister Per Bolund. Välkommen. Tack så mycket.

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r Här hittar du allmän information om ränteswappar som kan handlas hos Danske Bank. Ränteswappar och swaptioner kan handlas OTC

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Särskilt yttrande vad gäller Aktiekontrolluppgiftsutredningens betänkande

Särskilt yttrande vad gäller Aktiekontrolluppgiftsutredningens betänkande Särskilt yttrande vad gäller Aktiekontrolluppgiftsutredningens betänkande Sammanfattning Under de senaste decennierna har antalet privatpersoner i Sverige som äger aktier ökat. Mot bakgrund av att reglerna

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän INSPIRATIONSMATERIAL - Politiker & tjänstemän Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material du kan använda för att till exempel få ett barnrättsperspektiv i politiska

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 42 kkr 254 kkr Periodens bruttoresultat -113 kkr 126

Läs mer

Konsekvensanalys - aktieutskiftning

Konsekvensanalys - aktieutskiftning Konsekvensanalys - aktieutskiftning Inledning Bakgrund Frågan om ägarskapet för aktierna inom bolagskoncernen GSF AB har diskuterats vid ett flertal tillfällen, inom GFS styrelse och mellan medlemskårerna,

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Saltsjöbadens GK ska byta dagens finansieringssystem? I den utveckling som golfen genomgår

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER NSP:s verksamhet är utsatt för finansiella risker, marknadsrisker och affärsrisker. Flera risker kan elimineras genom interna rutiner medan andra, som i högre utsträckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British Schools AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-09-01 -- 2015-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping?

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? LINKÖPINGS UNIVERSITET Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? Maykil Al-Magdasi, Evelina Guander Svärm, Anton Högberg och Elisabeth Öhman Seminariegrupp 3D 2012-03-20 2 Sammanfattning

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken. Bild: Kristina Roupé

Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken. Bild: Kristina Roupé Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken Bild: Kristina Roupé Återvinningsindustrierna Oktober 2007 Kapa lagen! Enligt Miljöbalken har kommunerna monopol på allt avfall

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaderssrapport 2005 Publiceras 2005-10-21.XRY har nu sålts och levererats till över 20 länder världen över Fler länder väljer XRY som standard Nettoomsättningen ökade med 155% jämfört med samma period

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:02 2014-01-28

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:02 2014-01-28 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:02 2014-01-28 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem. Innehåll. Misstag #1: Önskelistan... 4. Misstag #2: Parkinsons lag...

Tre misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem. Innehåll. Misstag #1: Önskelistan... 4. Misstag #2: Parkinsons lag... Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag #3: E-postfällan... 9 Avslutning... 11 2 Inledning Jag vill inte påstå att dålig tidshantering är en folksjukdom.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 21-1-1 21-6-3 Catering Please i Skandinavien AB (publ) 556552-3221 SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORTEN Koncernen första halvåret 21 Nettoomsättning: Resultat efter finansiella poster: Resultat

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

SFEI tema - ucits iv. Korta fakta om UCITS IV. Svenskt Fondexpertindex (SFEI) Maj 2011-21

SFEI tema - ucits iv. Korta fakta om UCITS IV. Svenskt Fondexpertindex (SFEI) Maj 2011-21 Korta fakta om UCITS IV Vad är UCITS IV? UCITS IV, som behandlas i denna rapports temakapitel, är ett regelverk/eu-direktiv som syftar till att göra den europeiska fondmarknaden mer enhetlig. Den svenska

Läs mer

FRAMTIDENS KONSUMENT BILAGA 5. Bilaga 5. Framtidens konsument - 87 -

FRAMTIDENS KONSUMENT BILAGA 5. Bilaga 5. Framtidens konsument - 87 - Bilaga 5. Framtidens konsument - 87 - MORGONDAGENS KONSUMENT Konsumenten har idag mycket stor makt i distributionskedjan. Tillgången till persondatorer och Internet gör det möjligt för konsumenten att

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016

Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016 FÖRSLAG nr 2 Sid 1 av 10 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-08-29 0.6 Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016 INNEHÅLL Versionshistorik... 1 Godkännande... 1 1 Sammanfattning...

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

RAPPORT December 2014

RAPPORT December 2014 RAPPORT December 2014 Sammanfattning av undersökningen: Så kan ett professionellt styrelsearbete utveckla Dalarnas näringsliv och generera fler arbetstillfällen Finansiärer: Region Dalarna Länsstyrelsen

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tullavdelningen 190/2014 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Fi2014/3383 2015-02-16 Remissyttrande avseende betänkande Förenklade skatteregler för enskilda

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%!

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 1 juli 2013 Kvartalsrapport 3, 1 mars till 31 maj 2013 121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Teknikhandelskoncernen börja ta form. Under

Läs mer

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell Taxiundersökning Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor Helena Hartzell 2001 Rapport 3 Förord Taxitrafiken i Stockholm utgör en betydande del av det totala trafikarbetet

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

ATT TA BORT FONDER I FONDFÖRSÄKRING

ATT TA BORT FONDER I FONDFÖRSÄKRING PROMEMORIA FI Dnr 06-2127-306 Datum 2006-06-27 Författare Björn Palmgren Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se ATT TA BORT

Läs mer

De vill se ledare som tar ett stort ansvar

De vill se ledare som tar ett stort ansvar De vill se ledare som tar ett stort ansvar MALMÖ Swedbanks vd, Michael Wolf, ställer större krav än ekonomisk hållbarhet på företag som vill vara kunder i hans bank. Hållbarhet handlar också om till exempel

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s. Källkritik s. 11 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Samarbete s. 10 Slutsatser s. 9 ELEVHJÄLP Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Lösningar s. 8 Perspektiv s. 7 Likheter och skillnader s. 6 1 Resonera/diskutera/samtala

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm Handelshögskolan i Stockholm Kort om högskolan Handelshögskolan i Stockholm (HHS) är en privat högskola med knappt tjugo procent av intäkterna i statligt stöd. HHS grundades 1909 på initiativ av det svenska

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Delårsrapportering

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Delårsrapportering Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Delårsrapportering Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänna råd (BFNAR 2002:5)... 2 Tillämplighet... 2 Skyldighet

Läs mer