Plusgiro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8"

Transkript

1 Plusgiro Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar och kallelse DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av mötesordförande och mötessekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 5 Styrelsens och revisorernas berättelse 6 Ansvarsfrihet för styrelsen 7 Framställan från styrelsen 8 Ändring av anläggningsbeslut 9 Kontaktmän/kvinnor för arbetsgrupperna 10 Budgetsförslag samt avgiftsuttag 11 Information från styrelsen 12 Val till uppdrag i föreningen: a) 1 ordförande för en period av två år b) 2 ledamöter för en period av två år c) 3 suppleanter för en period av vardera ett år d) 2 revisorer för en period av vardera ett år e) 1 revisorssuppleant för en period av ett år f) 3 ledamöter till valberedningen för en period av ett år 13 Övriga frågor 14 Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 15 Stämmans avslutande

2 KUPONGEN NEDAN SKALL FYLLAS I OCH MEDTAGAS TILL STÄMMAN Om ni har delad lagfart på fastigheten, krävs fullmakt från andre ägardelen om endast en av er tänker besöka stämman. Fastighetsägarens rösträtt kan även ske genom ombud. Ombud ska då kunna uppvisa fullmakt. Ombud får ej företräda mer än en (1) fastighet. Undertecknad(e) ägare av fastigheten Golv- Adress har deltagit i stämma för Samfällighetsföreningen Balderslev den 8 april Namn Namn FULLMAKT (egna fastigheten) För (ombud) att utöva rösträtt för fastigheten Golv- Adress Fullmaktsgivare OBS! Nedanstående del används då man ska vara ombud för annan fastighet än den egna. FULLMAKT För (ombud) att utöva rösträtt för fastigheten Golv- Adress Fullmaktsgivare Fullmaktsgivare OBS! Fullmakt från båda ägarna vid delad lagfart.

3 Plusgiro FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för samfällighetsföreningen Balderslev får härmed avge redovisning för föreningens förvaltning under tiden Allmänt Under året har förvaltning, drift och underhåll av området skötts av föreningen. Skötseln av lekplatser och grönområde har utförts av de underhållsgrupper föreningen är uppdelade i. Större insatser har gjorts vid årets vår- och höststädning av området. Entreprenörer har under året anlitats för bortforsling av granar och allt komposterbart som samlats ihop vid våra vår- och höststädningar. De har även skött snöskottning på våra gemensamma ytor som inte sköts av enskild husägare. Fastighetsförsäljningar Några fastigheter har under året bytt ägare och de nya ägarna/hyresgästerna har besökts av representanter från styrelsen för att informeras om verksamheten. Vi vill passa på att påminna om att man har en skyldighet att meddela styrelsen att man skall sälja huset eller be ev. mäklare att reglera de ekonomiska åtagande som gäller föreningen. Snöröjning Denna vinter har vi fått anlita entreprenör vid en hel del tillfällen för snöröjning/halkbekämpning av våra gemensamma ytor. Dock har varje enskild fastighetsägare ansvar för vissa ytor. Vad gäller de enskilda ytorna finns dessa uppritade på kartor (finns på hemsidan). Det finns tyvärr fastighetsägare som inte sköter detta och under året har styrelsen diskuterat olika sätt att komma till rätta med detta. Naturligtvis är det oacceptabelt att vissa ska kunna strunta i att göra sin del utan att detta får ekonomiska konsekvenser. Vi betalar ju samma avgift till föreningen. Fastighetsägaren är skyldig att skotta och halkbekämpa vid egna tomterna enligt tidigare stämmobeslut.

4 Plusgiro Parkeringsproblem Under 2012 har äntligen zontavlorna ändrats genom att den på Salviagatan tagits bort helt och att det har kommit upp nya på Kaprifolgatan, vilket innebär att man numera kan parkera på infartsgatorna. Bussgatan har fortsatt parkeringsförbud vilket vi hoppas ska respekteras. Naturligtvis gäller fortsatt de normala bestämmelser där parkering i vändzoner och allt för nära korsningar är förbjudet. Avtal finns dessutom nu med dagiset att få utnyttja deras parkering på icke dagistid. Stämman avslog förslaget att utöka området med nya parkeringsplatser och styrelsen anser nu att detta ärende är avslutat. Kabel tv/fiber TV gruppen har arbetat hårt under året för att kunna ta fram ett förslag på hur vi kan förbättra vårt allt för dåliga nät. Kostnader och jämförelsepriser är dock komplicerade att ta fram. Dessutom krävs en översyn hur detta ska kunna finansieras och inrymmas under föreningens förvaltning. Vi sitter för närvarande fast i Com Hem avtalet till år Styrelsen avser att på stämman 2013 lägga fram förslag till ändring i anläggningsbeslutet så att man kan arbeta vidare med förslagen. Sophusen Efter införande av källsortering av både organiskt och mjukplast har de blivit lite trångt i sophusen och under året har vi tittat över om några förändringar har kunnat göras. Då man tittat på antalet hushåll per sophus har ett försök att ta bort behållare för pappersförpackningar i 3 sophus gjorts. Detta har inte fungerat så bra. Då det för närvarande inte går att byta ut dessa kärl till något större har därför beslut tagits om att återinföra de borttagna kärlen på nytt. Dock vill vi vädja till er alla att visa betydligt större hänsyn vad gäller sophanteringen. Vi vill också passa på att påminna om att källsortering inte är något frivilligt. Visar det sig att allt för mycket som skulle kunna sorterats hamnar i restsopor kommer detta att bli mycket kostsamt för oss. Det som inte passar i sopsorteringskärlen har man själv ett ansvar för att forsla till Filbornatippen. Öppettiderna finns att läsa om i samhällsinformationen Kretsloopen eller på NSR:s hemsida (www.nsr.se). Om någon medlem skulle tappa bort sin soprumsnyckel kontaktar man kassören och kvitterar ut en ny nyckel till en kostnad om 100 kronor.

5 Plusgiro Allmän upprustning Under året har man i ett par grupper gjort stora upprustningar vilket gett området ett stort lyft. Flertalet stora träd har tagits ner då de riskerar och i vissa fall redan gett stora skador i asfalten. Ett plank har bytts ut i sin helhet. Området har besiktigats av styrelsen och fortsatt är det flera ställen där åtgärder måste ske. Styrelsen välkomnar förslag från grupperna. Ansvaret för säkerheten på våra lekplatser ligger på styrelsen och även här har en översyn gjorts. Styrelsen kommer även att till nästkommande stämma lägga förslag om ytterligare nerdragningar av lekplatser för att kunna koncentrera underhåll och på så sätt kontrollera säkerheten på de kvarvarande. Besiktningen har även visat att på vissa bitar som idag innefattas i nyttjanderättsavtal har ägarna låtit häckarna växa upp väldigt högt, vilket ur säkerhetsaspekt är väldigt farligt. Här kommer uppföljning att ske fortlöpande. Styrelsen Styrelsen har under året utgjorts av: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleanter Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Firmatecknare Carina Klang Madeleine Klang Birgitta Wantzin Lill-Marie Stringer Markus Kronholm Marcus Klang Peter Svensson Kjell Wantzin Jessica Haugen Lars Stenberg Solvig Pettersson Jan-Åke Svenningsson Bengt Börjesson Bo Pihl Sandra Sacramento Carina Klang och Lill-Marie Stringer Ekonomi Avgiften för förvaltning, drift, underhåll, renhållning m m har varit kr/fastighet. Under året har plusgirokontot avslutats och bankkonto öppnats med bättre ränta. Avgiften till föreningen har fortsatt behövts påminnas om och kronofogden har anlitats i något fall.

6 Plusgiro Resultat- och balansräkning Hänvisas till medföljande bilaga. Sammanträde Föreningen höll ordinarie stämma den 11 april Stämman besöktes av 66 deltagare som representerade 49 fastigheter. Utöver detta har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden samt medverkat vid informationsmöte och träffar. Löpande arbete har skett i bästa samförstånd med berörda parter. Slutord Avgående styrelse tackar för det gångna året och önskar föreningen med dess medlemmar lycka till framöver. Vi passar också på att tacka för det stöd och uppmuntran vi fått under året. Vi lämnar med dessa ord ovanstående redovisning för året som gått och önskar den nya styrelsen lycka till i dess fortsatta arbete. Bårslöv den 1 februari 2013 Carina Klang Madeleine Durmazer Lill-Marie Stringer Ordförande Vice ordförande Kassör Birgitta Wantzin Marcus Klang Marcus Kronholm Sekreterare Ledamot Ledamot

7 Balansräkning per Tillgångar Bank ,60 kr ,89 kr Plusgiro 0,00 kr ,14 kr Bank,sparkonto ,86 kr ,00 kr Bank, fasträntekonto (3 mån) ,00 kr 0,00 kr Kassa 130,00 kr 149,00 kr Kundfordringar 200,00 kr 0,00 kr Förutbetalda kostnader ,00 kr ,00 kr Summa tillgångar ,46 kr ,03 kr Eget och främmande kapital Upplupna kostn o förutbet int ,00 kr ,00 kr Leverantörsskulder ,50 kr ,00 kr Depositionsfond ,00 kr ,00 kr Reparationsfond ,00 kr ,00 kr Årets vinst/förlust ,93 kr ,26 kr Balanserad vinst/förlust ,03 kr ,77 kr Summa skulder o eget kapital ,46 kr ,03 kr Carina Klang ordförande Lill-Marie Stringer kassör

8 Resultaträkning för tiden Intäkter Medlemsavgifter Övriga medlemsintäkter Ränta,bank ,00 kr 1 955,00 kr ,86 kr Summa intäkter: ,86 kr Kostnader Renhållning Kabel tv TV service Underhåll sophus Lekplatser Grönområde P platser och garage Snöröjning El drift El service Försäkring Möteskostnader Styrelsearvode/ersättningar Administration Bankkostnader Kontorsmateriel Gemensamt föreningsmateriel Avsättning till reparationsfond Summa kostnader ,00 kr ,00 kr 0,00 kr 676,00 kr 8 318,10 kr ,40 kr ,63 kr ,50 kr ,00 kr 780,00 kr ,00 kr ,80 kr ,00 kr 767,00 kr 2 848,00 kr 957,50 kr 4 346,00 kr ,00 kr ,93 kr Årets vinst: ,93 kr Styrelsen föreslår att av årets vinst ,93 kr avsätts kr i rep. fonden kr används till upprustning (utöver budget) under 2013 samt resterande 453,93 kr balanseras i ny räkning Carina Klang ordförande Lill-Marie Stringer kassör

9 Plusgiro REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN BALDERSLEV Undertecknade, av årsmötet utsedda revisorer, får härmed avge följande revisionsberättelse för tiden Vi har tagit del av föreningens räkenskaper, styrelsens förvaltningsberättelse samt protokoll och andra handlingar av betydelse vid bedömning av föreningens ekonomi och dess förvaltning. Revisionen har inte gett anledning till anmärkning beträffande de till oss överlämnade handlingarna, föreningens bokföring, inventering av dess tillgångar eller annat beträffande förvaltningen. Vi tillstyrker att årsmötet - fastställer den i förvaltningsberättelsen intagna resultat- och balansräkningen - beviljar styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för förvaltningen under den tid revisionen omfattar. Bårslöv den 27 februari 2013 Lars Stenberg Revisor Solvig Petersson Revisor

10 Dagordning punkt 7 Framställan från styrelsen Utbyte av samtliga stolpbelysningsarmaturer Bakgrund: Befintliga belysningsstolpar på våra gång och cykelstigar har idag kvicksilverslampor på 80W. Kvicksilverlampor håller nu på att fasas ut och kommer att förbjudas Med anledning av detta har vi sett över vad vi skulle kunna göra. Vi har pratat med ett flertal elektriker och det man idag förordar är utbyte till LED-belysning. LED belysning är så gott som underhållsfri och man får en lampa med lång livstid samtidigt som den drar lite energi. Styrelsen har inhämtat några offerter på vad ett utbyte av samtliga armaturer (92 st) skulle kosta och lämnar med anledning av detta nedanstående förslag till stämman att rösta om. De lampor som vi har tittat på har en energiförbrukning på 27W/lampa mot dagens 80W/lampa varför ett utbyte även kommer att spara in en del energikostnader. Förslag: Utbyte av samtliga stolparmaturer till LED-lampor under vår/sommar Kostnaden för detta enligt offert är :- Kostnaden för utbytet tas ur befintlig reparationsfond. Vid bifall av förslaget kommer styrelsen att inhämta ytterligare någon offert då vi anser att ev. ytterligare kan göras på priset.

11 Helsingborg Framställan från styrelsen Inköp och montering av så kallade stoppstolpar Styrelsen har under året som gått fått många signaler om ökad bilkörning i vårt område. Ett av problemen med detta är att asfalten på gångstigar inte är byggda för daglig trafik. Många av dessa bilister kör dessutom i en hastighet som är på tok för hög. Vi har under året haft ett par incidenter där personer varit nära att bli påkörda. Styrelsen har vid ett antal tillfällen blivit inblandad i ett försök att tala om för de som kör in sina bilar att detta är en fara för oss boende. Tyvärr kan styrelsen konstatera att det inte givit önskat resultat. Därför har styrelsen nu begärt in offert på så kallade stop stolpar. Dessa stolpar kommer att placeras enligt bifogad lista. Nyckel kommer att delas ut till samtliga hushåll. Styrelsen föreslår därför att att att stämman fattar beslut om inköp av 14 stycken trafikhinder (stopstolpar) av modell Scancord pollare, Sphere (se figur 1) till en kostnad av kr. placera ut dem enligt bifogad ritning. kostnaden kommer tas ur reperationsfonden. Figur 1 Scancord Pollare, Sphere

12

13 Dagordning punkt 7 Framställan från styrelsen Nerläggning upprustning av lekplatser Bakgrund: Området har nu funnits i drygt 30 år. Under dessa år har trots skötsel och underhåll många lekplatser slitit ganska hårt. Kraven vad gäller säkerhet har också höjts och för att möte de hårdare kraven och ansvaret som följer med detta har styrelsen tagit fram nedanstående förslag. Förslag: I framtiden bör området endast ha kvar 3 lekplatser. Dessa föreslås då vara de på bifogad skiss, alltså en på vardera område, kaprifolgatan med jämna nummer, kaprifolgatan med udda nummer samt salviagatan. 2 av lekpatserna är idag i ganska bra skick men vissa justeringar måste göras. Lekplatsen på kaprifolgatan med udda nummer föreslås göras om helt. Vad gäller kostnaderna för denna uppbyggnad ämnar styrelsen gå till kommunen med äskande om hjälp med delfinansiering. Förslaget bör genomföras i flera steg av kostnadsskäl. Omedelbart bör dock de saker som idag utgör en skaderisk omedelbart genomföras. Samtidigt bör de saker omplaceras som idag är i ett bra skick. I de fall där nytt behöver anskaffas på de lekplatser som ska behållas bör man då använda befintliga inom föreningen i första hand.. Styrelsen föreslår stämman att besluta följande: a) Föreningen ska i framtiden endast ha 3 lekplatser enligt bifogad skiss. b) Styrelsen får i uppdrag att äska bidrag till ny lekplats av kommunen. c) Styrelsen omplacerar befintligt materiel till de bibehållna lekplatserna. Vid bifall av förslaget kommer detta att genomföras stegvis och de lekplatser som läggs ner kommer att ändras om till grönområde. Utformning av såväl lekplatser som grönområde kommer att ske i samförstånd med de berörda grupperna.

14

15 Dagordning punkt 8 Ändring av anläggningsbeslut Samfällighetsföreningen Balderslev Bakgrund: Tidigare årsstämma har uppdragit åt styrelsen att ta fram underlag för inkoppling av fibernät till fastigheterna. Styrelsen har tillsatt en TV-grupp som har fått i uppdrag att se över möjligheten samt kostnader för detta. Vi sitter i dagsläget fast i ett TV-avtal med ComHem fram till våren Kostnaden för grävning och installation av fibernät kommer att bli ca :-/fastighet. Samtidigt ska man se detta mot att fastighetens värde skulle öka i pris med ca :-. Finansiering av fiberkabel kommer att kunna ske på olika sätt, antingen genom full betalning direkt av respektive fastighetsägare, eller genom lånemöjlighet via föreningen. Detta får vi återkomma till senare. Kostnaderna för TV, bredband och telefoni (fast och mobil) skulle vid anslutning till fiberkabel också bli betydligt lägre än i dagsläget för varje enskild fastighets- ägare. För att kunna genomföra utbyggnad till fibernät i föreningen är det nödvändigt att ändra i vårt befintliga anläggningsbeslut så att detta i stället för centralantennanläggning ska innefatta fibernät. Styrelsens förslag Stämman ger styrelsen i uppdrag att hos Fastighetsbildningsmyndigheten i Helsingborg ansöka om anläggningsförättning i avsikt att införa fibernät i gemensamhetsanläggningen för Bårslöv ga:9.

16 Kontaktpesoner för arbetsgrupperna 2013 Grupp Namn Adress 1 Lill-Marie Stringer K 16 2 Sivert Salomonsson K 52 3 Hans-Gunnar Jacobsson K 38 4 Christer Strid K 64 5 Marcus Persson K 84 6 Ove Lumdgren K 96 7 Nore Pettersson K Anders Ericsson K 9 9 Carina Klang K Kjell Erik Johansson K Leif Goldstrand S Lars-Göran Hammer S Britta Kristiansson S Jan Ekelund S Janusz Tomaszewski S Andreas Stille S 41

17 Indelning underhållsgrupper Grupp Gata Nummer 1 Kaprifolgatan 4,6,8,10,12,14,16,18,26,28 2 Kaprifolgatan 40,42,44,50,52,54 3 Kaprifolgatan 20,22,24,30,32,34,36,38 4 Kaprifolgatan 56,58,60,62,64,66,68,78,80 5 Kaprifolgatan 46,48,70,72,74,82,84,86,88,90 6 Kaprifolgatan 76,92,94,96,98,100,102 7 Kaprifolgatan 104,106,108,110,112,114,116 8 Kaprifolgatan 1,3,5,7,9,11,13,21,23,25 9 Kaprifolgatan 15,17,19,27,29,31,33,35,37,41 10 Kaprifolgatan 39,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65 11 Salviagatan 36,47,49,51,53,55,57,59 12 Salviagatan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13 13 Salviagatan 10,12,14,15,16,17,18 14 Salviagatan 19,20,21,22,23,25,27,29 15 Salviagatan 24,26,31,33,35,37 16 Salviagatan 28,30,32,34,39,41,43,45

18 Budgetförslag utfall*2012 budget*2012 Kabel-TV kr ,00-kr kr Renhållning kr ,00-kr kr TV-service kr 0,00-kr kr El,-drift kr ,00-kr kr El,-service/underhåll kr 780,00-kr kr Grönområde kr ,00-kr kr Underhåll-sophus kr 676,00-kr kr Lekplatser kr 8-318,10-kr kr Snöröjning kr ,50-kr kr PPplatser-o-garage kr ,63-kr kr Styrelsearvoden/ersättningar kr ,00-kr kr Möteskostnader kr ,80-kr kr Förvaltning-o-Administration kr 767,00-kr kr Kontorsmateriel kr 957,50-kr kr Företagsförsäkringar kr ,00-kr kr Gemensamt-föreningsmateriel kr 4-346,00-kr kr Bankkostnader kr 2-848,00-kr kr Avsättning-reparationsfond kr ,00-kr kr Allmän-upprustning-(ur-tid.-överskott) ,40-kr kr summa 646*000*kr 602*889,93*kr kr Underbalanserad-med :P-som-föreslås-tas-ur-tidigare-balanserad-vinst. Uttag-per-fastighet kr-under-året Uttaxeras-enligt-följande: 1500kr-betalas-senast-30/4P kr-betalas-senast-30/6P kr-betalas-senast-30/9P2013 Debiteringslängd*för*ovanstående*förevisas*på*stämman Uttag-per-fastighet-avser: 964-kr-kostnader-för-kabelPTV kr-kostnader-för-renhållning kr-kostnader-för-drift,-underhåll-och-förvaltning Utöver*ovanstående*tillkommer*2.000:D/fastighet*för*vår*och*höststädning som*kan*bytas*mot*närvarande*arbetsinsats*vid*dessa*2*tillfällen.

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagenden 7 april 2014 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(12) KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Torsdag den 26 maj 2011, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: Grimm FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 15 april 2014 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 9 april 2013 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse 2. Föreningsstämma 3. Styrelse 4. Räkenskapsår

Läs mer

Ribbybergs Samfällighetsförening

Ribbybergs Samfällighetsförening Ribbybergs Samfällighetsförening Protokoll från Föreningsstämma 2016-03-10 Inklusive bilagor Bilaga 1. Förslag till dagordning Bilaga 2a & b. Röstlängd/närvarolista & fullmakter Bilaga 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården 2012-03-10 med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl 19.00 på Nöbbelövsgården Dagordning: 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande för stämman. 3. Val av två justeringsmän, tillika

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening Årsredovisning för Bergets Samfällighetsförening 857202-8317 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 1 (10) Styrelsen

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret Årsredovisning 204-0-0 204-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 204-0-0 204-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal.

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. KUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Samfällighetsföreningen Bodika, org.nr 716407-6528, under verksamhetsåret 2008, 2008-01-01 2008-12-31

Förvaltningsberättelse för Samfällighetsföreningen Bodika, org.nr 716407-6528, under verksamhetsåret 2008, 2008-01-01 2008-12-31 Förvaltningsberättelse för Samfällighetsföreningen Bodika, org.nr 716407-6528, under verksamhetsåret 2008, 2008-01-01 2008-12-31 Samfällighetsföreningen Fastigheterna i Samfällighetsföreningen byggdes

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2015

NSSF Förvaltningsberättelse 2015 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2012-09-27 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Extrastämma. Välkommen till : Kyrkmossens Samfällighetsförening

Extrastämma. Välkommen till : Kyrkmossens Samfällighetsförening Välkommen till : Extrastämma Kyrkmossens Samfällighetsförening VÄNLIGEN TA MED PENNA, DÅ DET KAN BLI SLUTEN OMRÖSTNING. ÄR NI TVÅ ELLER FLER DELÄGARE AV FASTIGHETEN OCH ALLA INTE KAN NÄRVARA, GLÖM EJ TA

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2010 Styrelsen för Brf Gillesgården får härmed avge berättelse om föreningens verksamhet under 2010. Styrelsen har

Läs mer

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se Sida 1 av 6 Närvarande: 28 st medlemmar enligt närvarolista 1 Mötets öppnande och val av ordförande och protokollförare Ove Sandberg valdes till ordförande och Anders Boman valdes till sekreterare. 2 Val

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31 Sida 1 Styrelsen för Gråens Koloniförening får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stavstensuddes Samfällighet

Stavstensuddes Samfällighet Stavstensuddes Samfällighet Räkenskapsåret 213.1.1-213.12.31 Sida 1 av 1 SuSf - 214.xls Förvaltningsberättelse Styrelsen för Stavstensuddes Samfällighet får härmed avge årsredovisning för verksamheten

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Landsnora Villaägareförening

Landsnora Villaägareförening Landsnora Villaägareförening STADGAR Föreningens namn 1 Föreningens firma är Landsnora villaägareförening. Föreningens verksamhetsområde 2 Föreningens verksamhetsområde är Landsnora och Falkberget inom

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken 15 2006 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 -- 2006-12-31.

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer