Plusgiro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8"

Transkript

1 Plusgiro Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar och kallelse DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av mötesordförande och mötessekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 5 Styrelsens och revisorernas berättelse 6 Ansvarsfrihet för styrelsen 7 Framställan från styrelsen 8 Ändring av anläggningsbeslut 9 Kontaktmän/kvinnor för arbetsgrupperna 10 Budgetsförslag samt avgiftsuttag 11 Information från styrelsen 12 Val till uppdrag i föreningen: a) 1 ordförande för en period av två år b) 2 ledamöter för en period av två år c) 3 suppleanter för en period av vardera ett år d) 2 revisorer för en period av vardera ett år e) 1 revisorssuppleant för en period av ett år f) 3 ledamöter till valberedningen för en period av ett år 13 Övriga frågor 14 Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 15 Stämmans avslutande

2 KUPONGEN NEDAN SKALL FYLLAS I OCH MEDTAGAS TILL STÄMMAN Om ni har delad lagfart på fastigheten, krävs fullmakt från andre ägardelen om endast en av er tänker besöka stämman. Fastighetsägarens rösträtt kan även ske genom ombud. Ombud ska då kunna uppvisa fullmakt. Ombud får ej företräda mer än en (1) fastighet. Undertecknad(e) ägare av fastigheten Golv- Adress har deltagit i stämma för Samfällighetsföreningen Balderslev den 8 april Namn Namn FULLMAKT (egna fastigheten) För (ombud) att utöva rösträtt för fastigheten Golv- Adress Fullmaktsgivare OBS! Nedanstående del används då man ska vara ombud för annan fastighet än den egna. FULLMAKT För (ombud) att utöva rösträtt för fastigheten Golv- Adress Fullmaktsgivare Fullmaktsgivare OBS! Fullmakt från båda ägarna vid delad lagfart.

3 Plusgiro FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för samfällighetsföreningen Balderslev får härmed avge redovisning för föreningens förvaltning under tiden Allmänt Under året har förvaltning, drift och underhåll av området skötts av föreningen. Skötseln av lekplatser och grönområde har utförts av de underhållsgrupper föreningen är uppdelade i. Större insatser har gjorts vid årets vår- och höststädning av området. Entreprenörer har under året anlitats för bortforsling av granar och allt komposterbart som samlats ihop vid våra vår- och höststädningar. De har även skött snöskottning på våra gemensamma ytor som inte sköts av enskild husägare. Fastighetsförsäljningar Några fastigheter har under året bytt ägare och de nya ägarna/hyresgästerna har besökts av representanter från styrelsen för att informeras om verksamheten. Vi vill passa på att påminna om att man har en skyldighet att meddela styrelsen att man skall sälja huset eller be ev. mäklare att reglera de ekonomiska åtagande som gäller föreningen. Snöröjning Denna vinter har vi fått anlita entreprenör vid en hel del tillfällen för snöröjning/halkbekämpning av våra gemensamma ytor. Dock har varje enskild fastighetsägare ansvar för vissa ytor. Vad gäller de enskilda ytorna finns dessa uppritade på kartor (finns på hemsidan). Det finns tyvärr fastighetsägare som inte sköter detta och under året har styrelsen diskuterat olika sätt att komma till rätta med detta. Naturligtvis är det oacceptabelt att vissa ska kunna strunta i att göra sin del utan att detta får ekonomiska konsekvenser. Vi betalar ju samma avgift till föreningen. Fastighetsägaren är skyldig att skotta och halkbekämpa vid egna tomterna enligt tidigare stämmobeslut.

4 Plusgiro Parkeringsproblem Under 2012 har äntligen zontavlorna ändrats genom att den på Salviagatan tagits bort helt och att det har kommit upp nya på Kaprifolgatan, vilket innebär att man numera kan parkera på infartsgatorna. Bussgatan har fortsatt parkeringsförbud vilket vi hoppas ska respekteras. Naturligtvis gäller fortsatt de normala bestämmelser där parkering i vändzoner och allt för nära korsningar är förbjudet. Avtal finns dessutom nu med dagiset att få utnyttja deras parkering på icke dagistid. Stämman avslog förslaget att utöka området med nya parkeringsplatser och styrelsen anser nu att detta ärende är avslutat. Kabel tv/fiber TV gruppen har arbetat hårt under året för att kunna ta fram ett förslag på hur vi kan förbättra vårt allt för dåliga nät. Kostnader och jämförelsepriser är dock komplicerade att ta fram. Dessutom krävs en översyn hur detta ska kunna finansieras och inrymmas under föreningens förvaltning. Vi sitter för närvarande fast i Com Hem avtalet till år Styrelsen avser att på stämman 2013 lägga fram förslag till ändring i anläggningsbeslutet så att man kan arbeta vidare med förslagen. Sophusen Efter införande av källsortering av både organiskt och mjukplast har de blivit lite trångt i sophusen och under året har vi tittat över om några förändringar har kunnat göras. Då man tittat på antalet hushåll per sophus har ett försök att ta bort behållare för pappersförpackningar i 3 sophus gjorts. Detta har inte fungerat så bra. Då det för närvarande inte går att byta ut dessa kärl till något större har därför beslut tagits om att återinföra de borttagna kärlen på nytt. Dock vill vi vädja till er alla att visa betydligt större hänsyn vad gäller sophanteringen. Vi vill också passa på att påminna om att källsortering inte är något frivilligt. Visar det sig att allt för mycket som skulle kunna sorterats hamnar i restsopor kommer detta att bli mycket kostsamt för oss. Det som inte passar i sopsorteringskärlen har man själv ett ansvar för att forsla till Filbornatippen. Öppettiderna finns att läsa om i samhällsinformationen Kretsloopen eller på NSR:s hemsida (www.nsr.se). Om någon medlem skulle tappa bort sin soprumsnyckel kontaktar man kassören och kvitterar ut en ny nyckel till en kostnad om 100 kronor.

5 Plusgiro Allmän upprustning Under året har man i ett par grupper gjort stora upprustningar vilket gett området ett stort lyft. Flertalet stora träd har tagits ner då de riskerar och i vissa fall redan gett stora skador i asfalten. Ett plank har bytts ut i sin helhet. Området har besiktigats av styrelsen och fortsatt är det flera ställen där åtgärder måste ske. Styrelsen välkomnar förslag från grupperna. Ansvaret för säkerheten på våra lekplatser ligger på styrelsen och även här har en översyn gjorts. Styrelsen kommer även att till nästkommande stämma lägga förslag om ytterligare nerdragningar av lekplatser för att kunna koncentrera underhåll och på så sätt kontrollera säkerheten på de kvarvarande. Besiktningen har även visat att på vissa bitar som idag innefattas i nyttjanderättsavtal har ägarna låtit häckarna växa upp väldigt högt, vilket ur säkerhetsaspekt är väldigt farligt. Här kommer uppföljning att ske fortlöpande. Styrelsen Styrelsen har under året utgjorts av: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleanter Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Firmatecknare Carina Klang Madeleine Klang Birgitta Wantzin Lill-Marie Stringer Markus Kronholm Marcus Klang Peter Svensson Kjell Wantzin Jessica Haugen Lars Stenberg Solvig Pettersson Jan-Åke Svenningsson Bengt Börjesson Bo Pihl Sandra Sacramento Carina Klang och Lill-Marie Stringer Ekonomi Avgiften för förvaltning, drift, underhåll, renhållning m m har varit kr/fastighet. Under året har plusgirokontot avslutats och bankkonto öppnats med bättre ränta. Avgiften till föreningen har fortsatt behövts påminnas om och kronofogden har anlitats i något fall.

6 Plusgiro Resultat- och balansräkning Hänvisas till medföljande bilaga. Sammanträde Föreningen höll ordinarie stämma den 11 april Stämman besöktes av 66 deltagare som representerade 49 fastigheter. Utöver detta har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden samt medverkat vid informationsmöte och träffar. Löpande arbete har skett i bästa samförstånd med berörda parter. Slutord Avgående styrelse tackar för det gångna året och önskar föreningen med dess medlemmar lycka till framöver. Vi passar också på att tacka för det stöd och uppmuntran vi fått under året. Vi lämnar med dessa ord ovanstående redovisning för året som gått och önskar den nya styrelsen lycka till i dess fortsatta arbete. Bårslöv den 1 februari 2013 Carina Klang Madeleine Durmazer Lill-Marie Stringer Ordförande Vice ordförande Kassör Birgitta Wantzin Marcus Klang Marcus Kronholm Sekreterare Ledamot Ledamot

7 Balansräkning per Tillgångar Bank ,60 kr ,89 kr Plusgiro 0,00 kr ,14 kr Bank,sparkonto ,86 kr ,00 kr Bank, fasträntekonto (3 mån) ,00 kr 0,00 kr Kassa 130,00 kr 149,00 kr Kundfordringar 200,00 kr 0,00 kr Förutbetalda kostnader ,00 kr ,00 kr Summa tillgångar ,46 kr ,03 kr Eget och främmande kapital Upplupna kostn o förutbet int ,00 kr ,00 kr Leverantörsskulder ,50 kr ,00 kr Depositionsfond ,00 kr ,00 kr Reparationsfond ,00 kr ,00 kr Årets vinst/förlust ,93 kr ,26 kr Balanserad vinst/förlust ,03 kr ,77 kr Summa skulder o eget kapital ,46 kr ,03 kr Carina Klang ordförande Lill-Marie Stringer kassör

8 Resultaträkning för tiden Intäkter Medlemsavgifter Övriga medlemsintäkter Ränta,bank ,00 kr 1 955,00 kr ,86 kr Summa intäkter: ,86 kr Kostnader Renhållning Kabel tv TV service Underhåll sophus Lekplatser Grönområde P platser och garage Snöröjning El drift El service Försäkring Möteskostnader Styrelsearvode/ersättningar Administration Bankkostnader Kontorsmateriel Gemensamt föreningsmateriel Avsättning till reparationsfond Summa kostnader ,00 kr ,00 kr 0,00 kr 676,00 kr 8 318,10 kr ,40 kr ,63 kr ,50 kr ,00 kr 780,00 kr ,00 kr ,80 kr ,00 kr 767,00 kr 2 848,00 kr 957,50 kr 4 346,00 kr ,00 kr ,93 kr Årets vinst: ,93 kr Styrelsen föreslår att av årets vinst ,93 kr avsätts kr i rep. fonden kr används till upprustning (utöver budget) under 2013 samt resterande 453,93 kr balanseras i ny räkning Carina Klang ordförande Lill-Marie Stringer kassör

9 Plusgiro REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN BALDERSLEV Undertecknade, av årsmötet utsedda revisorer, får härmed avge följande revisionsberättelse för tiden Vi har tagit del av föreningens räkenskaper, styrelsens förvaltningsberättelse samt protokoll och andra handlingar av betydelse vid bedömning av föreningens ekonomi och dess förvaltning. Revisionen har inte gett anledning till anmärkning beträffande de till oss överlämnade handlingarna, föreningens bokföring, inventering av dess tillgångar eller annat beträffande förvaltningen. Vi tillstyrker att årsmötet - fastställer den i förvaltningsberättelsen intagna resultat- och balansräkningen - beviljar styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för förvaltningen under den tid revisionen omfattar. Bårslöv den 27 februari 2013 Lars Stenberg Revisor Solvig Petersson Revisor

10 Dagordning punkt 7 Framställan från styrelsen Utbyte av samtliga stolpbelysningsarmaturer Bakgrund: Befintliga belysningsstolpar på våra gång och cykelstigar har idag kvicksilverslampor på 80W. Kvicksilverlampor håller nu på att fasas ut och kommer att förbjudas Med anledning av detta har vi sett över vad vi skulle kunna göra. Vi har pratat med ett flertal elektriker och det man idag förordar är utbyte till LED-belysning. LED belysning är så gott som underhållsfri och man får en lampa med lång livstid samtidigt som den drar lite energi. Styrelsen har inhämtat några offerter på vad ett utbyte av samtliga armaturer (92 st) skulle kosta och lämnar med anledning av detta nedanstående förslag till stämman att rösta om. De lampor som vi har tittat på har en energiförbrukning på 27W/lampa mot dagens 80W/lampa varför ett utbyte även kommer att spara in en del energikostnader. Förslag: Utbyte av samtliga stolparmaturer till LED-lampor under vår/sommar Kostnaden för detta enligt offert är :- Kostnaden för utbytet tas ur befintlig reparationsfond. Vid bifall av förslaget kommer styrelsen att inhämta ytterligare någon offert då vi anser att ev. ytterligare kan göras på priset.

11 Helsingborg Framställan från styrelsen Inköp och montering av så kallade stoppstolpar Styrelsen har under året som gått fått många signaler om ökad bilkörning i vårt område. Ett av problemen med detta är att asfalten på gångstigar inte är byggda för daglig trafik. Många av dessa bilister kör dessutom i en hastighet som är på tok för hög. Vi har under året haft ett par incidenter där personer varit nära att bli påkörda. Styrelsen har vid ett antal tillfällen blivit inblandad i ett försök att tala om för de som kör in sina bilar att detta är en fara för oss boende. Tyvärr kan styrelsen konstatera att det inte givit önskat resultat. Därför har styrelsen nu begärt in offert på så kallade stop stolpar. Dessa stolpar kommer att placeras enligt bifogad lista. Nyckel kommer att delas ut till samtliga hushåll. Styrelsen föreslår därför att att att stämman fattar beslut om inköp av 14 stycken trafikhinder (stopstolpar) av modell Scancord pollare, Sphere (se figur 1) till en kostnad av kr. placera ut dem enligt bifogad ritning. kostnaden kommer tas ur reperationsfonden. Figur 1 Scancord Pollare, Sphere

12

13 Dagordning punkt 7 Framställan från styrelsen Nerläggning upprustning av lekplatser Bakgrund: Området har nu funnits i drygt 30 år. Under dessa år har trots skötsel och underhåll många lekplatser slitit ganska hårt. Kraven vad gäller säkerhet har också höjts och för att möte de hårdare kraven och ansvaret som följer med detta har styrelsen tagit fram nedanstående förslag. Förslag: I framtiden bör området endast ha kvar 3 lekplatser. Dessa föreslås då vara de på bifogad skiss, alltså en på vardera område, kaprifolgatan med jämna nummer, kaprifolgatan med udda nummer samt salviagatan. 2 av lekpatserna är idag i ganska bra skick men vissa justeringar måste göras. Lekplatsen på kaprifolgatan med udda nummer föreslås göras om helt. Vad gäller kostnaderna för denna uppbyggnad ämnar styrelsen gå till kommunen med äskande om hjälp med delfinansiering. Förslaget bör genomföras i flera steg av kostnadsskäl. Omedelbart bör dock de saker som idag utgör en skaderisk omedelbart genomföras. Samtidigt bör de saker omplaceras som idag är i ett bra skick. I de fall där nytt behöver anskaffas på de lekplatser som ska behållas bör man då använda befintliga inom föreningen i första hand.. Styrelsen föreslår stämman att besluta följande: a) Föreningen ska i framtiden endast ha 3 lekplatser enligt bifogad skiss. b) Styrelsen får i uppdrag att äska bidrag till ny lekplats av kommunen. c) Styrelsen omplacerar befintligt materiel till de bibehållna lekplatserna. Vid bifall av förslaget kommer detta att genomföras stegvis och de lekplatser som läggs ner kommer att ändras om till grönområde. Utformning av såväl lekplatser som grönområde kommer att ske i samförstånd med de berörda grupperna.

14

15 Dagordning punkt 8 Ändring av anläggningsbeslut Samfällighetsföreningen Balderslev Bakgrund: Tidigare årsstämma har uppdragit åt styrelsen att ta fram underlag för inkoppling av fibernät till fastigheterna. Styrelsen har tillsatt en TV-grupp som har fått i uppdrag att se över möjligheten samt kostnader för detta. Vi sitter i dagsläget fast i ett TV-avtal med ComHem fram till våren Kostnaden för grävning och installation av fibernät kommer att bli ca :-/fastighet. Samtidigt ska man se detta mot att fastighetens värde skulle öka i pris med ca :-. Finansiering av fiberkabel kommer att kunna ske på olika sätt, antingen genom full betalning direkt av respektive fastighetsägare, eller genom lånemöjlighet via föreningen. Detta får vi återkomma till senare. Kostnaderna för TV, bredband och telefoni (fast och mobil) skulle vid anslutning till fiberkabel också bli betydligt lägre än i dagsläget för varje enskild fastighets- ägare. För att kunna genomföra utbyggnad till fibernät i föreningen är det nödvändigt att ändra i vårt befintliga anläggningsbeslut så att detta i stället för centralantennanläggning ska innefatta fibernät. Styrelsens förslag Stämman ger styrelsen i uppdrag att hos Fastighetsbildningsmyndigheten i Helsingborg ansöka om anläggningsförättning i avsikt att införa fibernät i gemensamhetsanläggningen för Bårslöv ga:9.

16 Kontaktpesoner för arbetsgrupperna 2013 Grupp Namn Adress 1 Lill-Marie Stringer K 16 2 Sivert Salomonsson K 52 3 Hans-Gunnar Jacobsson K 38 4 Christer Strid K 64 5 Marcus Persson K 84 6 Ove Lumdgren K 96 7 Nore Pettersson K Anders Ericsson K 9 9 Carina Klang K Kjell Erik Johansson K Leif Goldstrand S Lars-Göran Hammer S Britta Kristiansson S Jan Ekelund S Janusz Tomaszewski S Andreas Stille S 41

17 Indelning underhållsgrupper Grupp Gata Nummer 1 Kaprifolgatan 4,6,8,10,12,14,16,18,26,28 2 Kaprifolgatan 40,42,44,50,52,54 3 Kaprifolgatan 20,22,24,30,32,34,36,38 4 Kaprifolgatan 56,58,60,62,64,66,68,78,80 5 Kaprifolgatan 46,48,70,72,74,82,84,86,88,90 6 Kaprifolgatan 76,92,94,96,98,100,102 7 Kaprifolgatan 104,106,108,110,112,114,116 8 Kaprifolgatan 1,3,5,7,9,11,13,21,23,25 9 Kaprifolgatan 15,17,19,27,29,31,33,35,37,41 10 Kaprifolgatan 39,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65 11 Salviagatan 36,47,49,51,53,55,57,59 12 Salviagatan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13 13 Salviagatan 10,12,14,15,16,17,18 14 Salviagatan 19,20,21,22,23,25,27,29 15 Salviagatan 24,26,31,33,35,37 16 Salviagatan 28,30,32,34,39,41,43,45

18 Budgetförslag utfall*2012 budget*2012 Kabel-TV kr ,00-kr kr Renhållning kr ,00-kr kr TV-service kr 0,00-kr kr El,-drift kr ,00-kr kr El,-service/underhåll kr 780,00-kr kr Grönområde kr ,00-kr kr Underhåll-sophus kr 676,00-kr kr Lekplatser kr 8-318,10-kr kr Snöröjning kr ,50-kr kr PPplatser-o-garage kr ,63-kr kr Styrelsearvoden/ersättningar kr ,00-kr kr Möteskostnader kr ,80-kr kr Förvaltning-o-Administration kr 767,00-kr kr Kontorsmateriel kr 957,50-kr kr Företagsförsäkringar kr ,00-kr kr Gemensamt-föreningsmateriel kr 4-346,00-kr kr Bankkostnader kr 2-848,00-kr kr Avsättning-reparationsfond kr ,00-kr kr Allmän-upprustning-(ur-tid.-överskott) ,40-kr kr summa 646*000*kr 602*889,93*kr kr Underbalanserad-med :P-som-föreslås-tas-ur-tidigare-balanserad-vinst. Uttag-per-fastighet kr-under-året Uttaxeras-enligt-följande: 1500kr-betalas-senast-30/4P kr-betalas-senast-30/6P kr-betalas-senast-30/9P2013 Debiteringslängd*för*ovanstående*förevisas*på*stämman Uttag-per-fastighet-avser: 964-kr-kostnader-för-kabelPTV kr-kostnader-för-renhållning kr-kostnader-för-drift,-underhåll-och-förvaltning Utöver*ovanstående*tillkommer*2.000:D/fastighet*för*vår*och*höststädning som*kan*bytas*mot*närvarande*arbetsinsats*vid*dessa*2*tillfällen.

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Stenhagsskolans matsal

Stenhagsskolans matsal 2006-03-21 Sid 1(18) Kallelse till ordinarie stämma 2006 Samtliga medlemmar i Akalladalens kallas härmed till ordinarie stämma 2006. OBS tid och plats! Tid: Torsdagen den 23e mars 2006 kl 18.30 ca 21.30

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Koloniträdgårdsföreningen vårt gemensamma ansvar Handledning till studiematerialet Bilagor till rollspel: dagordning, motioner och rollfördelning. 2012-02-07/hw 1(10) Utbildningen kan läggas upp på olika

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015. www.blaab.com

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015. www.blaab.com Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015 www.blaab.com Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) Box 124, 134 08 INGARÖ Tel: 08-571 426 30 info@blaab.com Org.nr: Godsadress: Klacknäsuddsvägen

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer