Plusgiro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8"

Transkript

1 Plusgiro Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar och kallelse DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av mötesordförande och mötessekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 5 Styrelsens och revisorernas berättelse 6 Ansvarsfrihet för styrelsen 7 Framställan från styrelsen 8 Ändring av anläggningsbeslut 9 Kontaktmän/kvinnor för arbetsgrupperna 10 Budgetsförslag samt avgiftsuttag 11 Information från styrelsen 12 Val till uppdrag i föreningen: a) 1 ordförande för en period av två år b) 2 ledamöter för en period av två år c) 3 suppleanter för en period av vardera ett år d) 2 revisorer för en period av vardera ett år e) 1 revisorssuppleant för en period av ett år f) 3 ledamöter till valberedningen för en period av ett år 13 Övriga frågor 14 Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 15 Stämmans avslutande

2 KUPONGEN NEDAN SKALL FYLLAS I OCH MEDTAGAS TILL STÄMMAN Om ni har delad lagfart på fastigheten, krävs fullmakt från andre ägardelen om endast en av er tänker besöka stämman. Fastighetsägarens rösträtt kan även ske genom ombud. Ombud ska då kunna uppvisa fullmakt. Ombud får ej företräda mer än en (1) fastighet. Undertecknad(e) ägare av fastigheten Golv- Adress har deltagit i stämma för Samfällighetsföreningen Balderslev den 8 april Namn Namn FULLMAKT (egna fastigheten) För (ombud) att utöva rösträtt för fastigheten Golv- Adress Fullmaktsgivare OBS! Nedanstående del används då man ska vara ombud för annan fastighet än den egna. FULLMAKT För (ombud) att utöva rösträtt för fastigheten Golv- Adress Fullmaktsgivare Fullmaktsgivare OBS! Fullmakt från båda ägarna vid delad lagfart.

3 Plusgiro FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för samfällighetsföreningen Balderslev får härmed avge redovisning för föreningens förvaltning under tiden Allmänt Under året har förvaltning, drift och underhåll av området skötts av föreningen. Skötseln av lekplatser och grönområde har utförts av de underhållsgrupper föreningen är uppdelade i. Större insatser har gjorts vid årets vår- och höststädning av området. Entreprenörer har under året anlitats för bortforsling av granar och allt komposterbart som samlats ihop vid våra vår- och höststädningar. De har även skött snöskottning på våra gemensamma ytor som inte sköts av enskild husägare. Fastighetsförsäljningar Några fastigheter har under året bytt ägare och de nya ägarna/hyresgästerna har besökts av representanter från styrelsen för att informeras om verksamheten. Vi vill passa på att påminna om att man har en skyldighet att meddela styrelsen att man skall sälja huset eller be ev. mäklare att reglera de ekonomiska åtagande som gäller föreningen. Snöröjning Denna vinter har vi fått anlita entreprenör vid en hel del tillfällen för snöröjning/halkbekämpning av våra gemensamma ytor. Dock har varje enskild fastighetsägare ansvar för vissa ytor. Vad gäller de enskilda ytorna finns dessa uppritade på kartor (finns på hemsidan). Det finns tyvärr fastighetsägare som inte sköter detta och under året har styrelsen diskuterat olika sätt att komma till rätta med detta. Naturligtvis är det oacceptabelt att vissa ska kunna strunta i att göra sin del utan att detta får ekonomiska konsekvenser. Vi betalar ju samma avgift till föreningen. Fastighetsägaren är skyldig att skotta och halkbekämpa vid egna tomterna enligt tidigare stämmobeslut.

4 Plusgiro Parkeringsproblem Under 2012 har äntligen zontavlorna ändrats genom att den på Salviagatan tagits bort helt och att det har kommit upp nya på Kaprifolgatan, vilket innebär att man numera kan parkera på infartsgatorna. Bussgatan har fortsatt parkeringsförbud vilket vi hoppas ska respekteras. Naturligtvis gäller fortsatt de normala bestämmelser där parkering i vändzoner och allt för nära korsningar är förbjudet. Avtal finns dessutom nu med dagiset att få utnyttja deras parkering på icke dagistid. Stämman avslog förslaget att utöka området med nya parkeringsplatser och styrelsen anser nu att detta ärende är avslutat. Kabel tv/fiber TV gruppen har arbetat hårt under året för att kunna ta fram ett förslag på hur vi kan förbättra vårt allt för dåliga nät. Kostnader och jämförelsepriser är dock komplicerade att ta fram. Dessutom krävs en översyn hur detta ska kunna finansieras och inrymmas under föreningens förvaltning. Vi sitter för närvarande fast i Com Hem avtalet till år Styrelsen avser att på stämman 2013 lägga fram förslag till ändring i anläggningsbeslutet så att man kan arbeta vidare med förslagen. Sophusen Efter införande av källsortering av både organiskt och mjukplast har de blivit lite trångt i sophusen och under året har vi tittat över om några förändringar har kunnat göras. Då man tittat på antalet hushåll per sophus har ett försök att ta bort behållare för pappersförpackningar i 3 sophus gjorts. Detta har inte fungerat så bra. Då det för närvarande inte går att byta ut dessa kärl till något större har därför beslut tagits om att återinföra de borttagna kärlen på nytt. Dock vill vi vädja till er alla att visa betydligt större hänsyn vad gäller sophanteringen. Vi vill också passa på att påminna om att källsortering inte är något frivilligt. Visar det sig att allt för mycket som skulle kunna sorterats hamnar i restsopor kommer detta att bli mycket kostsamt för oss. Det som inte passar i sopsorteringskärlen har man själv ett ansvar för att forsla till Filbornatippen. Öppettiderna finns att läsa om i samhällsinformationen Kretsloopen eller på NSR:s hemsida (www.nsr.se). Om någon medlem skulle tappa bort sin soprumsnyckel kontaktar man kassören och kvitterar ut en ny nyckel till en kostnad om 100 kronor.

5 Plusgiro Allmän upprustning Under året har man i ett par grupper gjort stora upprustningar vilket gett området ett stort lyft. Flertalet stora träd har tagits ner då de riskerar och i vissa fall redan gett stora skador i asfalten. Ett plank har bytts ut i sin helhet. Området har besiktigats av styrelsen och fortsatt är det flera ställen där åtgärder måste ske. Styrelsen välkomnar förslag från grupperna. Ansvaret för säkerheten på våra lekplatser ligger på styrelsen och även här har en översyn gjorts. Styrelsen kommer även att till nästkommande stämma lägga förslag om ytterligare nerdragningar av lekplatser för att kunna koncentrera underhåll och på så sätt kontrollera säkerheten på de kvarvarande. Besiktningen har även visat att på vissa bitar som idag innefattas i nyttjanderättsavtal har ägarna låtit häckarna växa upp väldigt högt, vilket ur säkerhetsaspekt är väldigt farligt. Här kommer uppföljning att ske fortlöpande. Styrelsen Styrelsen har under året utgjorts av: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleanter Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Firmatecknare Carina Klang Madeleine Klang Birgitta Wantzin Lill-Marie Stringer Markus Kronholm Marcus Klang Peter Svensson Kjell Wantzin Jessica Haugen Lars Stenberg Solvig Pettersson Jan-Åke Svenningsson Bengt Börjesson Bo Pihl Sandra Sacramento Carina Klang och Lill-Marie Stringer Ekonomi Avgiften för förvaltning, drift, underhåll, renhållning m m har varit kr/fastighet. Under året har plusgirokontot avslutats och bankkonto öppnats med bättre ränta. Avgiften till föreningen har fortsatt behövts påminnas om och kronofogden har anlitats i något fall.

6 Plusgiro Resultat- och balansräkning Hänvisas till medföljande bilaga. Sammanträde Föreningen höll ordinarie stämma den 11 april Stämman besöktes av 66 deltagare som representerade 49 fastigheter. Utöver detta har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden samt medverkat vid informationsmöte och träffar. Löpande arbete har skett i bästa samförstånd med berörda parter. Slutord Avgående styrelse tackar för det gångna året och önskar föreningen med dess medlemmar lycka till framöver. Vi passar också på att tacka för det stöd och uppmuntran vi fått under året. Vi lämnar med dessa ord ovanstående redovisning för året som gått och önskar den nya styrelsen lycka till i dess fortsatta arbete. Bårslöv den 1 februari 2013 Carina Klang Madeleine Durmazer Lill-Marie Stringer Ordförande Vice ordförande Kassör Birgitta Wantzin Marcus Klang Marcus Kronholm Sekreterare Ledamot Ledamot

7 Balansräkning per Tillgångar Bank ,60 kr ,89 kr Plusgiro 0,00 kr ,14 kr Bank,sparkonto ,86 kr ,00 kr Bank, fasträntekonto (3 mån) ,00 kr 0,00 kr Kassa 130,00 kr 149,00 kr Kundfordringar 200,00 kr 0,00 kr Förutbetalda kostnader ,00 kr ,00 kr Summa tillgångar ,46 kr ,03 kr Eget och främmande kapital Upplupna kostn o förutbet int ,00 kr ,00 kr Leverantörsskulder ,50 kr ,00 kr Depositionsfond ,00 kr ,00 kr Reparationsfond ,00 kr ,00 kr Årets vinst/förlust ,93 kr ,26 kr Balanserad vinst/förlust ,03 kr ,77 kr Summa skulder o eget kapital ,46 kr ,03 kr Carina Klang ordförande Lill-Marie Stringer kassör

8 Resultaträkning för tiden Intäkter Medlemsavgifter Övriga medlemsintäkter Ränta,bank ,00 kr 1 955,00 kr ,86 kr Summa intäkter: ,86 kr Kostnader Renhållning Kabel tv TV service Underhåll sophus Lekplatser Grönområde P platser och garage Snöröjning El drift El service Försäkring Möteskostnader Styrelsearvode/ersättningar Administration Bankkostnader Kontorsmateriel Gemensamt föreningsmateriel Avsättning till reparationsfond Summa kostnader ,00 kr ,00 kr 0,00 kr 676,00 kr 8 318,10 kr ,40 kr ,63 kr ,50 kr ,00 kr 780,00 kr ,00 kr ,80 kr ,00 kr 767,00 kr 2 848,00 kr 957,50 kr 4 346,00 kr ,00 kr ,93 kr Årets vinst: ,93 kr Styrelsen föreslår att av årets vinst ,93 kr avsätts kr i rep. fonden kr används till upprustning (utöver budget) under 2013 samt resterande 453,93 kr balanseras i ny räkning Carina Klang ordförande Lill-Marie Stringer kassör

9 Plusgiro REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN BALDERSLEV Undertecknade, av årsmötet utsedda revisorer, får härmed avge följande revisionsberättelse för tiden Vi har tagit del av föreningens räkenskaper, styrelsens förvaltningsberättelse samt protokoll och andra handlingar av betydelse vid bedömning av föreningens ekonomi och dess förvaltning. Revisionen har inte gett anledning till anmärkning beträffande de till oss överlämnade handlingarna, föreningens bokföring, inventering av dess tillgångar eller annat beträffande förvaltningen. Vi tillstyrker att årsmötet - fastställer den i förvaltningsberättelsen intagna resultat- och balansräkningen - beviljar styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för förvaltningen under den tid revisionen omfattar. Bårslöv den 27 februari 2013 Lars Stenberg Revisor Solvig Petersson Revisor

10 Dagordning punkt 7 Framställan från styrelsen Utbyte av samtliga stolpbelysningsarmaturer Bakgrund: Befintliga belysningsstolpar på våra gång och cykelstigar har idag kvicksilverslampor på 80W. Kvicksilverlampor håller nu på att fasas ut och kommer att förbjudas Med anledning av detta har vi sett över vad vi skulle kunna göra. Vi har pratat med ett flertal elektriker och det man idag förordar är utbyte till LED-belysning. LED belysning är så gott som underhållsfri och man får en lampa med lång livstid samtidigt som den drar lite energi. Styrelsen har inhämtat några offerter på vad ett utbyte av samtliga armaturer (92 st) skulle kosta och lämnar med anledning av detta nedanstående förslag till stämman att rösta om. De lampor som vi har tittat på har en energiförbrukning på 27W/lampa mot dagens 80W/lampa varför ett utbyte även kommer att spara in en del energikostnader. Förslag: Utbyte av samtliga stolparmaturer till LED-lampor under vår/sommar Kostnaden för detta enligt offert är :- Kostnaden för utbytet tas ur befintlig reparationsfond. Vid bifall av förslaget kommer styrelsen att inhämta ytterligare någon offert då vi anser att ev. ytterligare kan göras på priset.

11 Helsingborg Framställan från styrelsen Inköp och montering av så kallade stoppstolpar Styrelsen har under året som gått fått många signaler om ökad bilkörning i vårt område. Ett av problemen med detta är att asfalten på gångstigar inte är byggda för daglig trafik. Många av dessa bilister kör dessutom i en hastighet som är på tok för hög. Vi har under året haft ett par incidenter där personer varit nära att bli påkörda. Styrelsen har vid ett antal tillfällen blivit inblandad i ett försök att tala om för de som kör in sina bilar att detta är en fara för oss boende. Tyvärr kan styrelsen konstatera att det inte givit önskat resultat. Därför har styrelsen nu begärt in offert på så kallade stop stolpar. Dessa stolpar kommer att placeras enligt bifogad lista. Nyckel kommer att delas ut till samtliga hushåll. Styrelsen föreslår därför att att att stämman fattar beslut om inköp av 14 stycken trafikhinder (stopstolpar) av modell Scancord pollare, Sphere (se figur 1) till en kostnad av kr. placera ut dem enligt bifogad ritning. kostnaden kommer tas ur reperationsfonden. Figur 1 Scancord Pollare, Sphere

12

13 Dagordning punkt 7 Framställan från styrelsen Nerläggning upprustning av lekplatser Bakgrund: Området har nu funnits i drygt 30 år. Under dessa år har trots skötsel och underhåll många lekplatser slitit ganska hårt. Kraven vad gäller säkerhet har också höjts och för att möte de hårdare kraven och ansvaret som följer med detta har styrelsen tagit fram nedanstående förslag. Förslag: I framtiden bör området endast ha kvar 3 lekplatser. Dessa föreslås då vara de på bifogad skiss, alltså en på vardera område, kaprifolgatan med jämna nummer, kaprifolgatan med udda nummer samt salviagatan. 2 av lekpatserna är idag i ganska bra skick men vissa justeringar måste göras. Lekplatsen på kaprifolgatan med udda nummer föreslås göras om helt. Vad gäller kostnaderna för denna uppbyggnad ämnar styrelsen gå till kommunen med äskande om hjälp med delfinansiering. Förslaget bör genomföras i flera steg av kostnadsskäl. Omedelbart bör dock de saker som idag utgör en skaderisk omedelbart genomföras. Samtidigt bör de saker omplaceras som idag är i ett bra skick. I de fall där nytt behöver anskaffas på de lekplatser som ska behållas bör man då använda befintliga inom föreningen i första hand.. Styrelsen föreslår stämman att besluta följande: a) Föreningen ska i framtiden endast ha 3 lekplatser enligt bifogad skiss. b) Styrelsen får i uppdrag att äska bidrag till ny lekplats av kommunen. c) Styrelsen omplacerar befintligt materiel till de bibehållna lekplatserna. Vid bifall av förslaget kommer detta att genomföras stegvis och de lekplatser som läggs ner kommer att ändras om till grönområde. Utformning av såväl lekplatser som grönområde kommer att ske i samförstånd med de berörda grupperna.

14

15 Dagordning punkt 8 Ändring av anläggningsbeslut Samfällighetsföreningen Balderslev Bakgrund: Tidigare årsstämma har uppdragit åt styrelsen att ta fram underlag för inkoppling av fibernät till fastigheterna. Styrelsen har tillsatt en TV-grupp som har fått i uppdrag att se över möjligheten samt kostnader för detta. Vi sitter i dagsläget fast i ett TV-avtal med ComHem fram till våren Kostnaden för grävning och installation av fibernät kommer att bli ca :-/fastighet. Samtidigt ska man se detta mot att fastighetens värde skulle öka i pris med ca :-. Finansiering av fiberkabel kommer att kunna ske på olika sätt, antingen genom full betalning direkt av respektive fastighetsägare, eller genom lånemöjlighet via föreningen. Detta får vi återkomma till senare. Kostnaderna för TV, bredband och telefoni (fast och mobil) skulle vid anslutning till fiberkabel också bli betydligt lägre än i dagsläget för varje enskild fastighets- ägare. För att kunna genomföra utbyggnad till fibernät i föreningen är det nödvändigt att ändra i vårt befintliga anläggningsbeslut så att detta i stället för centralantennanläggning ska innefatta fibernät. Styrelsens förslag Stämman ger styrelsen i uppdrag att hos Fastighetsbildningsmyndigheten i Helsingborg ansöka om anläggningsförättning i avsikt att införa fibernät i gemensamhetsanläggningen för Bårslöv ga:9.

16 Kontaktpesoner för arbetsgrupperna 2013 Grupp Namn Adress 1 Lill-Marie Stringer K 16 2 Sivert Salomonsson K 52 3 Hans-Gunnar Jacobsson K 38 4 Christer Strid K 64 5 Marcus Persson K 84 6 Ove Lumdgren K 96 7 Nore Pettersson K Anders Ericsson K 9 9 Carina Klang K Kjell Erik Johansson K Leif Goldstrand S Lars-Göran Hammer S Britta Kristiansson S Jan Ekelund S Janusz Tomaszewski S Andreas Stille S 41

17 Indelning underhållsgrupper Grupp Gata Nummer 1 Kaprifolgatan 4,6,8,10,12,14,16,18,26,28 2 Kaprifolgatan 40,42,44,50,52,54 3 Kaprifolgatan 20,22,24,30,32,34,36,38 4 Kaprifolgatan 56,58,60,62,64,66,68,78,80 5 Kaprifolgatan 46,48,70,72,74,82,84,86,88,90 6 Kaprifolgatan 76,92,94,96,98,100,102 7 Kaprifolgatan 104,106,108,110,112,114,116 8 Kaprifolgatan 1,3,5,7,9,11,13,21,23,25 9 Kaprifolgatan 15,17,19,27,29,31,33,35,37,41 10 Kaprifolgatan 39,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65 11 Salviagatan 36,47,49,51,53,55,57,59 12 Salviagatan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13 13 Salviagatan 10,12,14,15,16,17,18 14 Salviagatan 19,20,21,22,23,25,27,29 15 Salviagatan 24,26,31,33,35,37 16 Salviagatan 28,30,32,34,39,41,43,45

18 Budgetförslag utfall*2012 budget*2012 Kabel-TV kr ,00-kr kr Renhållning kr ,00-kr kr TV-service kr 0,00-kr kr El,-drift kr ,00-kr kr El,-service/underhåll kr 780,00-kr kr Grönområde kr ,00-kr kr Underhåll-sophus kr 676,00-kr kr Lekplatser kr 8-318,10-kr kr Snöröjning kr ,50-kr kr PPplatser-o-garage kr ,63-kr kr Styrelsearvoden/ersättningar kr ,00-kr kr Möteskostnader kr ,80-kr kr Förvaltning-o-Administration kr 767,00-kr kr Kontorsmateriel kr 957,50-kr kr Företagsförsäkringar kr ,00-kr kr Gemensamt-föreningsmateriel kr 4-346,00-kr kr Bankkostnader kr 2-848,00-kr kr Avsättning-reparationsfond kr ,00-kr kr Allmän-upprustning-(ur-tid.-överskott) ,40-kr kr summa 646*000*kr 602*889,93*kr kr Underbalanserad-med :P-som-föreslås-tas-ur-tidigare-balanserad-vinst. Uttag-per-fastighet kr-under-året Uttaxeras-enligt-följande: 1500kr-betalas-senast-30/4P kr-betalas-senast-30/6P kr-betalas-senast-30/9P2013 Debiteringslängd*för*ovanstående*förevisas*på*stämman Uttag-per-fastighet-avser: 964-kr-kostnader-för-kabelPTV kr-kostnader-för-renhållning kr-kostnader-för-drift,-underhåll-och-förvaltning Utöver*ovanstående*tillkommer*2.000:D/fastighet*för*vår*och*höststädning som*kan*bytas*mot*närvarande*arbetsinsats*vid*dessa*2*tillfällen.

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal.

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. KUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Bärnstenens samfällighetsförening

Bärnstenens samfällighetsförening Bärnstenens samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2011-04-14 i Carlskyrkan 1 Stämman öppnas Jan Vestling öppnar årsstämman och hälsar alla välkomna. 2 Godkännande av dagordning Den

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Rickeby samfällighetsförening Årsmöte 2008. Årsmöte 2008-03-31

Rickeby samfällighetsförening Årsmöte 2008. Årsmöte 2008-03-31 Årsmöte 2008-03-31 Vi vill påminna er om att årsmöte för Rickeby samfällighet kommer att hållas måndag den 31 mars klockan 19.00 i Åbybergskyrkan enligt tidigare kallelse. Från klockan 18.30 serveras kaffe

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013

Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013 Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013 ASF Timjanen Ordinarie stämma 2013 Bilaga 3 7 Sida 1 av 4 Styrelse Styrelsen har

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Villaföreningen Dungen

Villaföreningen Dungen Villaföreningen Dungen Protokoll fört vid vårstämman med Villaföreningen Dungen, den 11 mars 2008 i Magasinet, Segeltorp 1. Stämmans öppnande Mötet öppnades av Arne Lindqvist som hälsade de närvarande

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma När Söndagen den 23 mars 2014 Var Hemängsskolans matsal Tid 17.00 Med detta utskick följer: Dagordning Verksamhetsberättelse Förslag till underhålls- och förnyelseplan Förteckning

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING Verksamhetsåret 212 ÅRSREDOVISNING Sida 2 av 5 Styrelsen för Kållekärrs vägförening för härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1/1-31/12 212. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 1. Styrelse Sedan ordinarie årsstämma i mars 2007 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

Brf Loket. 7 maj 2009

Brf Loket. 7 maj 2009 Brf Loket Föreningsstämma 7 maj 2009 Välkomna! Presentation av styrelsen Magnus Strandh, ordförande Miklos Dénes, vice ordförande Frank Sonander, kassör Kristina Garmer, sekreterare Lars-Ove Hansson, suppleant

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll från årsstämma 2014

Protokoll från årsstämma 2014 Protokoll från årsstämma 2014 Nälstahögdens samfällighetsförening 1/8 Följande protokoll är fört vid Nälstahögdens samfällighetsförenings ordinarie årsstämma tisdagen den 29:e April 2014. De fastighetsägare,

Läs mer