EKONOMIPLAN BUDGET 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012"

Transkript

1 EKONOMIPLAN BUDGET 2012 Fastställd av samkommunstämman Träder i kraft

2

3 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunen har tillsvidare fått avslag på ansökan om tilläggsplatser. I samband med senaste ansökan fick samkommunen tillstånd att ordna förberedande och orienterande yrkesutbildning för unga, den så kallade yrkesstarten. I och med de aviserade ändringarna i utbildningsanordnarstrukturen är det inte aktuellt att i samkommunens namn förnya ansökan om tillläggsplatser år 2011 och Enligt ministeriets beräkningssätt är dragningskraften i östra Nyland under ett, det vill säga det erbjuds fler utbildningsplatser än det har funnits förstahandssökande. Eftersom samkommunen har 434 studerande (exklusive projektfinansierade Yrkesstarten) saknas för tillfället också motiveringen att samkommunens utbildningstillstånd inte räcker till. Den andra stora utmaningen härrör sig till samkommunstämmans, ännu ikraft varande, beslut att verksamheten skall fortsätta i samkommunal regi samtidigt som ägarkommunerna under Borgås ledning förväntas fatta beslut i utbildningsanordnarfrågan med tanke på Verksamhetsplanering och budgetering för samkommunen förverkligas således med stor sannolikhet endast år Styrelsen och samkommunstämman har beslutat utreda modeller och finansiering för nya gemensamma utrymmen för samkommunens all verksamhet, eventuellt förverkligade i samverkan med andra i regionen verksamma svenska utbildningsanordnare. Utredningen har bromsats upp på grund av att Borgå stad inte reserverat en ansökt tomt för projektet. För det fortsatta utredningsarbetet föreslås anslag också i budgeten för år Om utredningen leder till konkret och rationellt resultat kommer frågan att föreläggas en samkommunstämma i början av år Samkommunen har en god ekonomi, antalet studerande motsvarar tillståndet att ordna utbildning och en kvalitativt god utbildning. Som i tidigare ekonomiplaner har konstaterats har samkommunen fortfarande både ekonomi, beredskap, förmåga och vilja att vid behov fortsätta som självständig enhet. 101 ALLMÄN FÖRVALTNING Samkommunens medlemskommuner och deras andel i samkommunens grundkapital per framgår ur tabellen. Kommunstrukturen har ändrat i landskapet från år 2010 då kommunerna i Lovisa regionen förenat sina krafter. Fusionen gör samkommunens ägarstruktur homogenare och tydligare. Enligt tidigare principbeslut skall samkommunens resultat ackumuleras på ett vinst och förlustkonto i balansräkningen. Likaså har samkommunstämman beslutit att kommunernas betalningsandelar för lånet för utrymmeslösning i centrum av Borgå bokförs som ökningar av samkommunens grundkapital. Samkommunens grundavtal innehåller bestämmelser om beskuren rösträtt för ägarandelar som överskrider 50 %, men innehåller också bestämmelser om kvalificerad (2/3) majoritet för investeringsutgifter. En viktig uppgift är att ha beredskap och vilja att vara med i arbetet att skapa nya strukturer för andra stadiets yrkesutbildning i östra Nyland. Det är en central uppgift att bevaka samkommunens personals och samkommunens utbildningars och studerandes intressen i dessa utredningar. Under år 2012 kan det vara nödvändigt att anlita externa experter för detta beredningsarbete. Samkommunens grundkapital och dess fördelning Grundkapital Kommun Andel Borgå 54,08 % ,97 Sibbo 16,33 % ,44 Lovisa 25,51 % ,17 Lappträsk 3,06 % ,92 Mörskom 1,02 % 40505,30 Summa 100,00 % ,80 Samkommunens grundkapital ökas med de betalningar som debiteras för amorteringen av samkommunens lån till kulturenhetens utrymmeslösning i Lundagatan 8. Till den allmänna förvaltningen hör styrelsen och revisionsnämnden som förtroendevalda organ. Beslutsrätten och delegeringsnivån hålls på nuvarande nivå. Den nya, tydligare organisationen, det nya rationellare sättet att organisera utbildningen och de nya resurserna inom utvecklingsarbete, kvalitetssäkring, vuxenutbildning, läroavtalsutbildning och internationell verksamhet är nu inkörd och har visat sig fungera. Också yrkesteamens verksamhet finansieras inom resultatenheten. 102 INTERN FÖRVALTNING Från har samkommunen en direktör med det övergripande ansvaret för samkommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Till direktörens direkta ansvarsområde hör enligt organisationsschemat utrymmestjänsterna, den interna servicen, ekonomiförvaltningen och prognostiseringen. För den grundläggande utbildningsverksamhetens och dess ekonomi ansvarar yrkesinstitutets rektor. Rektor har i organisationen det odelade pedagogiska ansvaret gentemot styrelsen. Den interna förvaltningens centrala uppgift är att bevara samkommunens verksamhetsförutsättningar och existensberättigande så länge det är möjligt med beaktande av de yttre faktorer som relaterats ovan. Detta innebär ett nytt sätt att samarbeta med samkommunens ägarkommuner, med regionens näringsliv och med de statliga och regionala myndigheter som för sin del kan påverka existensberättigandet. De inre intressentgrupperna personalen och studerande bör fortsättningsvis involveras och engageras i detta arbete. 2 Ekonomiplan

4 103 VUXEN, LÄROAVTALS OCH INTERNA UTBILDNINGSTJÄNSTER Utvecklingsprocessen gällande vuxen, läroavtals och interna utbildningstjänster samt internationell verksamhet fortsätter. Resultatenheten förverkligar yrkesinstitutstrategins övergripande målsättningar genom att stärka studerandenas förutsättningar för livslångt lärande, bemöta individuella kompetensbehov, förhindra marginalisering, trygga utbildningens tillgänglighet och stärka förutsättningarna för service och utvecklingsverksamhet för arbetslivet. Läroavtalsutbildning En ökning av antalet läroavtalsstuderanden eftersträvas. Läroavtal kan göras mellan lämpliga arbetsgivare, studerande och läroanstalten om utbildningsformen är ändamålsenlig för samtliga parter. Läroavtalsutbildningen sker i huvudsak på en eller flera arbetsplatser och kompletteras med teoretiska studier. Uppgörande, styrning och övervakning av avtalen sköts av samkommunens ansvariga i läroavtalsfrågor. Kursverksamhet Samkommunen ordnar kurser som tillgodoser arbetslivets och ungdomsutbildningens behov. Till exempel ordnas kurser i heta arbeten, arbetarskydd, arbetssäkerhet, livsmedelshygien och första hjälp. Samkommunen arrangerar också yrkeschaufförkompetensutbildning. Under året utreds möjligheterna att utveckla kursutbudet. Internationell verksamhet Den internationella verksamheten består av studieresor samt samarbete med utländska skolor och arbetsgivare. Resultatenheten bistår vid arrangemang kring yrkesinstitutets studerandes inlärning i arbete och studieresor utomlands. Möjligheterna att delta i något internationellt projekt utreds under året. 104 UTVECKLING OCH KVALITETSSÄKRING Bakgrund Målsättningen med samkommunens utvecklings och kvalitetssäkring är att uppnå de kvalitativa och kvantitativa krav som enligt undervisningsministeriet ställs på ett yrkesinstitut. Den nuvarande verksamheten koordineras och systematiseras samt kompletteras till de delar som yrkesinstitutstrategin förutsätter. Resultatet är ett dagsaktuellt kvalitetssäkringssystem enligt undervisningsministeriets rekommendation. Detta är en elementär del av den strategiska ledningen, som gäller alla branscher och områden samt alla verksamhetsnivåer. Verksamhet I och med att samkommunen av allt att döma kommer att upplösas och ansvaret för utbildningen överförs till en annan utbildningsanordnare från och med , har utvecklandet av kvalitetssystemet avbrutits och fokus överförts på skapandet av fungerande rutiner för studerandeadministrationen. Samkommunens verksamhet kommer att styras av gällande strategi till slutet av år Detta omfattar en vidareutveckling av skoladministrationsprogrammet Primus samt arbetsschemaprogrammets www anslutning Wilma på ett sådant sätt, att det stöder yrkesinstitutets strategiska målsättningar och rutiner. En av tyngdpunkterna under 2012 kommer att vara en effektivering av användandet av elektroniska medel. Målet är att förbättra informationsgången, att säkra tillgängligheten till de fastställda dokument som används i institutet samt att minska på papperskonsumtionen enligt principen om hållbar utveckling. Verksamheten utvärderas årligen. Utvärderingen skall omfatta bl. a. undervisning, läroplan, personal, faciliteter, internt kvalitetssystem och utbildningsresultat. Förutom självutvärdering så samlar Rådet för utbildningsutvärdering och Utbildningsstyrelsen årligen in olika uppgifter om de utbildningsområden som samkommunen upprätthåller. 105 INTERNA SERVICEFUNKTIONER Till de interna servicefunktionerna hör samkommunens kanslifunktioner, samkommunens ekonomiförvaltning och samkommunens informations och kommunikationsteknologi. Målsättningen är att med tidsenliga program, tidsenlig utrustning och snabba dataförbindelser kunna betjäna studerande och deras vårdnadshavare, personalen och samkommunens övriga intressenter. Också samkommunens omfattande fordonspark sköts centraliserat inom denna resultatenhet. 106 FASTIGHETSFUNKTIONER Samkommunens utrymmen både vid Edelfeltsstigen 1 och vid Lundagatan 8 sköts centraliserat inom denna resultatenhet. Fastigheternas skick speciellt vid Edelfeltsstigen 1 är sådant att en nyetablering bör aktualiseras så snabbt som möjligt, helst under Beroende på hur undervisningsverksamheten inom Östra Nylands yrkesinstitut Inveon organiseras kan behov av snabba lösningar uppstå. Ändringar i utbildningsutbudet bör smidigt kunna lösas i princip inom nuvarande väggar. I budgeten för år 2012 föreslås anslag för utredning och inledning av en så kallad campus modell för andra stadiet på svenska i östra Nyland. Förutsättningarna för nya undervisningsutrymmen för hela Inveon på ett centralt ställe eventuellt i samverka med övriga svenskspråkiga utbildningsanordnare i regionen utreds så snabbt som en tomt kan reserveras för ändamålet. 107 ÖVRIGA SERVICEFUNKTIONER Till den del samkommunen är med i olika projekt kostnadsförs dessa inom denna resultatenhet om de inte av naturliga orsaker hör direkt till någon annan resultatenhet. Resultatenheten är nettobudgeterad. 3 Ekonomiplan

5 2 ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON Samkommunens utbildning för yrkesinriktad grundexamen har sedan varit samlad i en enda läroanstalt, Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, vilken utgör ett av samkommunens två resultatområden. Resultatområdets kvalitativa och kvantitativa målsättningar för verksamhetens omfattning och kvalitet följer dem, som uppgjorts för samkommunen. Den interna kvalitetsutvecklingen är en integrerad del av läroplansarbetet. De examensspecifika läroplanerna fastställdes av styrelsen 2011 och av arbetet återstår nu ett antal åtgärdsplaner och processbeskrivningar, samt uppdatering av tidigare fastställda delar till att motsvara nya behov i det lokala näringslivet. Yrkesinstitutets kärnverksamhet är undervisningen för yrkesinriktade grundexamina, samt till denna hörande stödfunktioner. Nya rutiner har skapats och processerna har beskrivits inom utvecklingsarbetet i samband med dess första delmål, de nya läroplanerna. Från och med 2012 ligger fokus i utvecklingsarbetet på att säkerställa studerandes rätt till individuella studiestigar. Utvecklingsarbetet och den konkreta verksamheten styrs aktivt i enlighet med samkommunens strategi och dess målbeskrivning, och samarbetet med resultatenheten 104 UTVECKLING OCH KVALITETSSÄKRING fördjupas ytterligare. I gemensam ansökning 2012 erbjuder yrkesinstitutet 172 studieplatser vilket, om de alla fylls, för institutets studerandeantal till knappt 450 då läsåret inleds. Inför beslut om platser i påföljande gemensam ansökning behövs därför prognostisering och en intensiv dialog med arbetslivet som möjliggör en ändamålsenlig antagning enligt det lokala arbetskraftsbehovet i ett läge då årskullarna är något mindre än tidigare. I utbudet av studieplatser ingår 14 platser inom orienterande och förberedande utbildning, den s.k. yrkesstarten. Det med extra statsunderstöd finansierade projektet för införande av yrkesstarten avslutas under sommaren 2012 och verksamheten övergår till att vara permanent. Yrkesinstitutets verksamhet är uppdelad i sex resultatenheter (kostnadsställen) enligt indelningen nedan. 200 GEMENSAMMA KOSTNADER Till resultatenheten hör rektor och institutets lärare i studier som kompletterar yrkeskunnande (tidigare gemensamma studier ), samt studiehandledning och det utvidgade stödet för specialstuderande. Under verksamhetsåret förstärks den pedagogiska planeringen och utvecklingen i och med att tid har frigjorts från arbetet med den nya organisationen. Utbudet av nätbaserade studierna differentieras och lärarnas kunnande inom ny undervisningsteknologi uppdateras. Specialundervisning Under de senaste åren har antalet studerande i behov av specialundervisning ökat i Inveon. Yrkesinstitutet har en speciallärare som erbjuder stöd i studierna som kompletterar yrkeskunnandet. Ett ökande behov av specialundervisning kan skönjas också inom de praktiska yrkesstudierna. Yrkesinstitutet utvecklar därför sin service genom de tjänster som studiecoachen (skolgångsbiträde) kan erbjuda, ett förstärkt samarbete med övriga aktörer inom hälso och socialvården och genom att på bred basis erbjuda yrkeslärarna utbildning om studerande med speciella behov. Samkommunen är godkänd som civiltjänstgöringsställe och en civiltjänstgöringsplats som lärarassistent erbjuds en person med kunnande inom någon av de tekniska branscherna. Inlärning i arbete Inlärning i arbete förlängdes med beslut av styrelsen hösten 2009 från det lagstadgade minimum 20 sv till 24 sv. Omfattningen har fastställts i yrkesinstitutets nya läroplan, men skall ytterligare utvärderas. Målen med förlängningen är såväl pedagogiska som administrativa. Under verksamhetsåret fördjupas kontakterna till arbetslivet och den dialog som pågår mellan yrkesinstitutet och arbetslivet dokumenteras på sätt som kvalitetssäkringen kräver. Kostnaderna för förverkligandet av inlärning i arbete förs till respektive resultatenhet. Yrkesteam och yrkesprov Yrkesinstitutet har vid verksamhetsårets ingång fyra nya yrkesteam. Yrkesteamens uppgift är att ansvara för yrkesprovens planering och bedömning, att fatta beslut i ärenden som gäller studerandes anhållan om rättelse av bedömning, samt att fungera som ett diskussionsforum för utbildning och arbetsliv. I de nya examensgrunderna har betydelsen av den bedömning som görs genom yrkesprov ökat. Deras planering, organisering och bedömning skall därför kvalitetssäkras under verksamhetsåret. Utvecklandet av yrkesteamens arbete är en självklar del i strävan att säkerställa studerandes rättsskydd i bedömningen. För utvecklingsarbetet har yrkesinstitutet beviljats ett separat statsunderstöd via utbildningsstyrelsen. Gruppindelning och schemaläggning Arbetsfördelningen för läsåret visar att det fortfarande finns behov av att granska den modell som används vid schemaläggningen för att kunna garantera en effektiv användning av undervisningens resurser, parallellt med skyldigheten att erbjuda studerande personliga studiestigar. Vid revideringen av schemaläggningen eftersträvas en modell som säkrar studerandes rätt att ingå i en sådan gemenskap som främjar trivsel och trygghet i läroanstalten. Undervisningsteknologi Yrkesinstitutets tekniska utrustning för undervisning uppdateras och den virtuella lärmiljön utvecklas. En viktig del i utvecklingsarbetet är uppdateringen av lärarnas kompetens inom nätundervisning, vilket i första hand sker inom Gynsam projektet. Ny teknik i undervisningen koordineras med behovet av datorutrustning för användningen av studerandeadministrationsprogrammet Primus och kommunikationsprogrammet Wilma. 201 INVEON KULTUR Resultatenheten Inveon kultur omfattar artesanutbildning (hantverk och konstindustri) samt bildartesanutbildning (visuell framställning) i Inveons lokaler vid Lundagatan 8, i centrum av Borgå. Utbildningen inom miljöplanering och byggande förverkligas som ett försök med utvidgad inlärning i arbete (40 70 studieveckor enligt individuell plan). Antagningen till programmet skedde 2011 i samverkan med antagningen till 4 Ekonomiplan

6 husbyggarutbildningen inom en ny antagningsenhet, byggnadsteknik. Målet är att effektivera rekryteringen till studierna i miljöplanering och miljöbyggande eftersom utbildningen bedöms vara viktig i och med regionens exceptionellt stora byggnadsbestånd som är kulturhistoriskt betydelsefullt. Antagning till utbildningen görs vartannat år med hänsyn till personal och utrymmesresurser samt tillgången på inlärning i arbete platser. Erfarenheterna av den gemensamma antagningen utvärderas. 202 INVEON TEKNIK Resultatenheten Inveon teknik omfattar utbildningarna inom bilbranschen, logistik samt maskin och metallbranschen i Inveons lokaler vid Edelfeltsstigen 1. Utbildning för kombinationsfordonsförare inleddes hösten Förutsättningarna för att ytterligare utvidga samarbetet med samkommunens vuxenutbildning inom ramen för kompetens/kunskapscentrum för yrkeschaufförer har förstärkts i och med att bilskolföreståndartjänsten kunde besättas ordinarie I undervisningen satsar enheten på utvecklandet av de nyckelkompetenser som är speciellt betydelsefulla i enhetens branscher. Speciell uppmärksamhet fästs vid marknadsföringen av utbildningarna, eftersom intresset hos ungdomarna just nu verkar befinna sig i en svacka (bilbranschen undantagen) trots behov av ny arbetskraft inom branscherna. 203 INVEON HUSTEKNIK Resultatenheten Inveon husteknik omfattar utbildningarna inom husbyggnad, el och automation, datateknik och datakommunikation samt husteknik/vvs i Inveons lokaler vid Edelfeltsstigen 1. Utbildningen till ICT montör inleddes hösten 2010 med ny läroplan som vidareutvecklas. Enhetens projekt med att bygga ett passivenergihus i egen regi, vilket inleddes på hösten 2009, beräknas avslutat Ett nytt, likartat byggprojekt planeras under verksamhetsåret. Antagningen till grundexamen för husbyggare förverkligades via den med artesanutbildningen gemensamma antagningsenheten 2011, medan antagningen är endast till husbyggnad INVEON SERVICE Resultatenheten Inveon service omfattar utbildningarna inom hotell, restaurang och cateringbranschen samt hårbranschen i Inveons lokaler vid Edelfeltsstigen 1. Tyngdpunkten inom kockutbildningen ligger på matproduktion, kundbetjäning, kvalitet, samarbete och ansvar. Inom frisörutbildningen betonas marknadsföring, kundbetjäning och trivsel. Vardera utbildningen erbjuder undervisning i praktiska arbetsuppgifter vilka också är genuina produktions och kundbetjäningsuppgifter riktade till studerande, personal och utomstående kunder. Enhetens undervisningsutrymmen utvecklas och arbetet med att utarbeta vuxenutbildning fortsätter. 205 INVEON STUDIESOCIALA FUNKTIONER Det övergripande målet för studerandevården i yrkesinstitutet är att vidareutveckla det nätverk av stödtjänster som behövs för att erbjuda alla studerande en trygg och likvärdig studiemiljö och därmed öka trivseln och förebygga studieavbrott. I studerandevårdsteamet ingår rektor, studiehandledare, kurator, speciallärare och skolhälsovårdare. Studerandehälsovården handhas av Borgå stad. En viktig roll i stödet för studeranden spelar grupphandledaren, vilken är en aktiv länk mellan studerande och studerandevårdsteamet. Studerandevården för ungdomar under 18 år sker i nära samarbete med hemmen. Under år 2012 fästs speciell vikt vid studerandevårdsteamets välmående och utveckling av arbetsmetoderna genom att fortsätta satsningen på handledning i grupp för teamets medlemmar. För att kunna utveckla arbetet poängteras också fortsatt fortbildning. Samarbetet med vårdnadshavarna stöds av informations och temakvällar samt utvecklandet av det elektroniska kommunikationssystemet Wilma. 206 INVEON PROJEKTVERKSAMHET Förutom det fortsatta utvecklingsarbete som karakteriserar yrkesinstitutets verksamhet finns specialområden som kräver extra satsningar. Detta utvecklingsarbete baserar sig på de nationella målsättningarna för utbildningen och görs ofta inom externt finansierade projekt (speciellt statsunderstöd). Yrkesinstitutet strävar till att fortsättningsvis ha två personer anställda inom projektverksamheten samt att involvera lärarna i utvecklingsarbetet i större grad än tidigare. Flexteam Öst och Gynsam Flexteam Öst fortsätter att utvecklas och erbjuda de konkreta ramarna för studerandes lagstadgade rätt att välja utbildning från mera än en upprätthållares utbud. En del av de utvecklingsuppgifter för vilka det ännu inte funnits resurser, har överförts till det projektet Gynsam. Projektet Gynsam utvecklar utbudet och kompetensen inom nätbaserade studier. Ett samarbetsavtal undertecknades 2011 och under verksamhetsåret 2012 erbjuds studerande de konkreta möjligheterna att avlägga två kompletta examina parallellt på fyra år (gymnasiebetyg och yrkesexamen). Studerande som studerar för en examen erbjuds möjligheter till individuella, fördjupande studier speciellt inom det nätbaserade gymnasiekursutbudet. Projektet Gynsam har extern finansiering (förutsätter egen finansieringsandel av deltagarskolorna) och administreras av Lovisa stad. Projektet avslutas till julen 2012 då verksamheten bör vara permanent. Flexteam Öst finansieras av de deltagande utbildningsanordnarna. Utbildningsunionen Utbildningsunionen är ett samarbets och utvecklingsprojekt mellan utbildningsanordnare i östra Nyland. Utbildningsunionens mål är att koordinera och informera om den östnyländska, svenska andra stadiets utbildning så att högsta möjliga kvalitet och effektivitet kan garanteras också i framtiden. Projektet finansieras av deltagande upprätthållarna av utbildning. 5 Ekonomiplan

7 Utvecklande av yrkesprov De nya examensgrunderna ökar betydelsen av yrkesprov som utvärderingsmetod. I Inveon är utvecklingsarbetet starkt knutet till utvecklandet av yrkesteamens arbete. Projektet har av utbildningsstyrelsen beviljats förnyad finansiering och fortsätter under hela verksamhetsåret. Försök med utvidgad inlärning i arbete Inveon inledde 2009 ett försök med utvidgad inlärning i arbete. Projektets mål är att utveckla en modell för yrkesinstitutet att erbjuda individuella studiestigar i enlighet med undervisningsministeriets yrkesinstitutstrategi, samt att erbjuda arbetslivet ett lokalt anpassat utbildningsutbud. Projektets finansiering avslutas Må bra i Inveon! införande av arbetskapacitetsintyget Under projektnamnet Må bra i Inveon! tas yrkeskapacitetspassen i bruk. Yrkeskapacitetspasset är ett särskilt intyg som utfärdas till sådana studerande som avlägger 5 sv med mål att stöda den egna hälsan, aktiviteten och arbetsförmågan. Yrkeskapacitetspasset har lanserats av utbildningsstyrelsen och arbetslivet och koordineringen handhas av Saku ry. Till införandet av arbetskapacitetspasset fogas verksamhet som befrämjar hälsosamma mat och sömnvanor samt förebygger tobaksrökning. Övriga projekt Inveon deltar också i övriga utvecklingsprojekt vilka är gemensamma för ett flertalet svenska yrkesutbildare i Finland. De flesta av dessa projekt administreras av Yrkesakademin i Vasa eller Optima i Jakobstad. Till projekten hör Fortify (branschträffar för yrkeslärare), Yrkesproffs 2 (utveckling av yrkesprov och en uppgiftsbank), personalutbildning för hållbar utveckling och för jämställdhet och likabehandling samt studiehandledning och marknadsföring (nytt ). 3. BUDGET 2012 OCH EKONOMIPLAN Enligt moment har följande budgeteringspraxis följts. Löner: I fråga om personalens avlöningsutgifter är tjänste och arbetskollektivavtal i kraft Med beaktande av den ekonomiska utvecklingen i världen i allmänhet och i euro området i synnerhet är det svårt att förutse vilken lönenivå de nya avtalen medför. Då antalet grup per (och studerande) år 2012 kommer att vara lägre än i budgeten 2011 blir den totala lönesumman efter en uppskattad lönejustering (ca 2 %) ungefär den samma som innevarande år. Inga direkt nya tjänster och befattningar ingår i budgetförslaget. Studiecoachen, ledaren för yrkesstarten och en civiltjänst görare är finansierade i förslaget. Personalsidokostnader: Kommunernas pensionsförsäkring har gett anvisningar om pensionsavgifternas beräkningsgrunder för de närmaste åren. Enligt dessa blir samkommunens pensionsavgift i snitt ca 25 %. Denna består av arbetsgivarens lönebaserade del, förskott för den pensionsbaserade KomPLavgiften och en för tidspensionsbaserad avgift. Vad gäller övriga kostnader under momentet utvecklas personalhälsovården och arbetarskyddet fortsättningsvis. Motions och kultursedlarna har beaktats. Köp av tjänster: En ökning av anslaget för expert och fortbildningstjänster har medtagits på grund av att de kommande förhandlingarna gällande utbildningsanordnarfrågan kan medföra ett behov av intressebevakning gällande bland annat personalens ställning. I övrigt har dessa budgeterats till nivån år Fastighetsskatten och olika fordonsskatter (innehav och användning) stiger märkbart. Material och förnödenheter: Inom gruppen stiger utgifterna för bränslen, för uppvärmning och underhållet av både maskiner och utrustning och fastigheter märkbart. Till övriga delar är linjen återhållsam. Anslagen för skyddskläder höjs märkbart och centraliseras till två moment, ett för personalens skyddskläder och ett för studerandes skyddskläder. De nya skärpta kraven och tolkningarna leder till ett betydligt högre anslag än vad tidigare varit fallet. Övriga kostnader: Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som samkommunen äger eller medverkar i. Projektverksamhet är detta till trots ändå ett förmånligt sätt att utföra nödvändigt utvecklingsarbete. Utan projekt skulle samkommunen vara tvungen att handha utvecklingsarbetet helt med egen finansiering. Om 2012 är samkommunens sista verksamhetsår bör beredskap finnas att på ett högtidligt sätt avsluta samkommunen i slutet av år Anslag för premieringar, festligheter med mera beaktas i budgetförslaget. Amortering och ränta: Samkommunens annuitetslån för etableringen vid Lundagatan 8 belastar ekonomin med euro årligen ännu i tre års tid. Borgå stad har önskat att betalningsandelen skulle vara lägre än det ursprungliga beslutet förutsätter också år Budgetförslaget beaktar önskemålet. 6 Ekonomiplan

8 Byggnadsinvesteringar: Det bör vara klart för alla samkommunens utrymmen av flera orsaker inte längre är optimala. Speciellt utrymmena i Haiko förutsätter att beslutet om nyetablering fattas ännu denna höst och förverkligas i så snabb takt som möjligt. Budgetförslaget utgår från att planering och byggstart för nya enhetliga utrymmen görs under år 2012 och en anslagsreservering ( ) ingår i ekonomiplanen. Ersättande investeringar: Enheternas förslag har ursprungligen uppgått till drygt I budgetförslaget har förslag för ca godkänts. Prioritet har getts anskaffningar vilka är portabla/mobila, det vill säga sådana som kan tas med i flytten till de nya utrymmena år Inkomster: Hur statsbudgeten, som detta år behandlas senare än normalt, förhåller sig till enhetsprisernas nivå är oklart ännu i dagens läge. Nedskärningar av enhetspriserna ingår inte i regeringsprogrammet men kan trots det aktualiseras. Samkommunens finansiering påverkas därtill direkt av utvecklingen i antalet studerande och huruvida resultatet berättigar till tilläggsfinansiering. Det verkar klart att samkommunen har knappt 420 studerande under vårterminen Studerandeantalet under hösten 2012 är beroende av antalet avgående studerande och hur gemensam ansökan lyckas. Förhandsuppgifterna gällande årsklassen inger vissa farhågor. Skillnaden mellan enhetsprisenliga ersättningar i olika scenarier kan vara ända upp till 10 % av det totala beloppet, det vill säga en skillnad på mellan ett optimistiskt och ett pessimistiskt utfall är möjligt (4,6 till 5,2 miljoner euro). Budgetförslaget utgår från 4,9 M. En försäljning av passivenergihuset under år 2012 finansierar anslaget för att inleda Campusprojektet i Kungsporten. Eftersom samkommunen strävar efter en ekonomi som fortsättningsvis är i balans har investeringsnivån för ersättande anskaffningar fastställts till ca euro år Samkommunens goda ekonomi möjliggör denna nödvändiga satsning för att trygga en stabil utveckling på verksamheten inom samkommunens yrkesinstitut, Inveon. Samkommunstämman fastställer investeringarna enligt separat förteckning, som är bindande. Resultatbaserad finansiering inom yrkesutbildningen Priset per enhet för grundläggande yrkesutbildning graderas på basis av verksamhetens resultat utgående från ett resultatindex för utbildningsanordnaren. Sålunda har 3 % av statens totala finansiering avskilts till en resultatbaserad del. Samkommunen följer upp de nya parametrar som från år 2011 är en del av den resultatbaserade finansieringen. En genomslagskraftsmätare mäter studerandenas sysselsättning, övergång till fortsatta studier, genomströmning och avbrott i studierna. Vid beräkningen av resultatindexet utgör genomslagskraftsmätaren 90 procent, lärarbehörighetsmätaren 7 procent och personalutvecklingsmätaren 3 procent. De fyra bästa femtedelar av de utbildningsanordnare som ingår i resultatindexberäkningen får resultatbaserad tilläggsfinansiering på basen resultatindexet. Grunden för beräkningen av genomslagskraftsmätaren är de studerande som genomför en yrkesinriktad grundexamen hos en enskild utbildningsanordnare. Antalet studerande under det år som ligger fem år tillbaka i tiden jämfört med det år då finansieringsbeslutet fattas utgör bas. Värdet för mätaren för en enskild utbildningsanordnare baserar sig på de studerandes situation under en uppföljningsperiod på tre och ett halvt år. I samband med beräkningen av genomslagskraftsmätaren indelas de studerande vid uppföljningsperiodens slut i följande fem kategorier: 1) studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden och har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av uppföljningsperioden (utexaminerad, sysselsatt), 2) studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen och som under uppföljningsperioden bedriver studier för högskoleexamen eller har avlagt högskoleexamen (utexaminerad, fortsättningsstuderande), 3) studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden och inte bedriver studier med sikte på högskoleexamen eller har avlagd högskoleexamen och inte heller har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av uppföljningsperioden (utexaminerad, har inte arbete och är inte fortsättningsstuderande), 4) studerande som inte har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden, men alltjämt bedriver studier som leder till yrkesinriktad grundexamen eller annan examen eller som är sysselsatta vid tidpunkten för den sista veckan av granskningsperioden (outexaminerad, har inte arbete men är studerande), 5) studerande som inte har avlagt yrkesinriktad grundexamen eller någon annan examen under uppföljningsperioden och som inte bedriver studier med sikte på annan examen och inte har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av granskningsperioden (outexaminerad, har inte arbete och är inte heller studerande). Vid beräkningen av genomslagskraftsmätaren räknar man ut ett parametervärde, som uttrycker utbildningsanordnarens självständiga påverkan på hur de studerande har placerat sig i respektive grupp. När parametervärdena räknas ut till delas de av utbildningsanordnaren oberoende bakgrundsfaktorerna ett konstant värde. De egenskaper som beaktas som bakgrundsfaktorer har att göra med de studerandenas ålder, modersmål, kön, familjetyp, medeltalet på grundskolans avgångsbetyg samt utbildning som getts i form av specialundervisning. Styrelsen föreslår att de för år 2011 fastställda parametrarna ersätts med parametrar enligt de nya bestämmelserna för resultatbaserad finansiering och att motsvarande parametrar uppföljs också år 2012: 7 Ekonomiplan

9 Utexaminerade och sysselsatta: UTVÄRDERING 2010 MÅLSÄTTNING 2011 MÅLSÄTTNING % 71 % 74 % Utexaminerade fortsättningsstuderande UTVÄRDERING 2010 MÅLSÄTTNING 2011 MÅLSÄTTNING ,4 % 4 % 5 % Utexaminerad, inte sysselsatt och inte fortsättningsstuderande UTVÄRDERING 2010 MÅLSÄTTNING 2011 MÅLSÄTTNING ,3 % 12 % 10 % Outexaminerad men studerar UTVÄRDERING 2010 MÅLSÄTTNING 2011 MÅLSÄTTNING ,6 % 10 % 10 % Outexaminerad som varken studerar eller arbetar UTVÄRDERING 2010 MÅLSÄTTNING 2011 MÅLSÄTTNING ,7 % 2 % 1 % Utbildningspersonalens formella behörighet Parametern beskriver hur stor del av lärarna (timlärare i bisyssla inte medräknade) som enligt förordning har formell behörighet att verka som lärare vid yrkesläroanstalter. UTVÄRDERING 2010 MÅLSÄTTNING 2011 MÅLSÄTTNING ,8 % 60 % 66 % Uppdatering av personalens yrkeskunskap Denna parameter innebär att de kostnader som föranleds av uppdatering av personalens yrkeskunskap ställs i relation till alla personalkostnader inom samkommunen (dock inte personalkostnader för läroavtal). Kostnaderna för uppdatering av personalens yrkeskunskap inbegriper alla kostnader som uppstår p.g.a. denna verksamhet, såsom lönekostnader för personer som deltar i utbildning, deltagaravgifter, rese och inkvarteringskostnader, dagtraktamenten. Dessutom inkluderas kostnader för lärarnas arbetslivskontakter och kostnader för upprätthållande av arbetsförmågan. UTVÄRDERING 2010 MÅLSÄTTNING 2011 MÅLSÄTTNING ,6 % 2 % 3 % 8 Ekonomiplan

10 400 BUDGET 2012 OCH EKONOMIPLAN SIFFERDELEN Budgetens bindningsnivå är resultatområde. Anslagen är bindande gentemot samkommunstämman på denna nivå. Inom resultatområdena har styrelsen rätt att omdisponera anslagen inom de funktionella och ekonomiska ramar samkommunstämman fastställt. Resultatområdena är: Ht Resultatområde, uppgiftshelhet Ansvarsperson 1 SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER Direktör 2 ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON Rektor 6 INVESTERINGSDELEN Direktör 8 FINANSIERINGSDELEN Direktör 9 RESULTATRÄKNINGSDELEN Direktör 401 BUDGETDIREKTIV FÖR 2012 Samkommunstämman ger följande direktiv för verkställigheten av budgeten för år Vid behov kan styrelsen under året utfärda närmare direktiv på basen av dessa. 1. Förpliktande innebörd Samtliga resultatområden och enheter bör i sin verksamhet följa budgetens funktionella och ekonomiska ramar och anpassa sin verksamhet till den godkända budgeten och de anslag som ingår i den. 2. Budgetens bindande nivåer Anslag får inte överskridas eller användas för annat än det i budgeten avsedda ändamålet. Anslagen inom resultatenheterna 103 VUXEN LÄROAVTALS OCH INTERNA UTBILDNINGSTJÄNSTER 107 ÖVRIGA SERVICEFUNKTIONER 206 INVEON PROJEKTVERKSAMHET fastställs som bindande nettoanslag, och kan således överskridas såvida överskridningen kan täckas med motsvarande inkomstöverskridning. Om anslaget inte räcker till bör anhållan om omdisposition göras och godkännas innan anslaget används. Styrelsen kan omdisponera anslag inom resultatområdet under förutsättning att resultatområdets totala anslag inte överskrids. 3. Anskaffningar Anskaffningar bör ske ekonomiskt och ändamålsenligt med beaktande av anskaffningsdirektiven. Styrelsens beslut om beslutsbefogenheter bör efterföljas och skyldigheten att föra skriftliga beslutsprotokoll också ifråga om anskaffningar noteras. Gällande anskaffningarna i investeringsbudgeten är anskaffningsförteckningen bindande både ifråga om anskaffningsobjekten och deras anslag. 4. Övriga frågor Styrelse, direktör och rektor kan vid behov ge särskilda förhållningsregler, tolkningar och råd om budgeten och ekonomiplanen. Räkenskapsårets fakturor bör vara godkända för betalning senast den 15 januari Ekonomiplan

11 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSINKOMSTER Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut Budget 2012 Förändring Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut Budget SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER 07/ / ALLMÄN FÖRVALTNING , INTERN FÖRVALTNING , VUXEN LÄROAVTALS OCH INTERNA UTBILDNINGSTJÄNSTER , UTVECKLING OCH KVALITETSSÄKRING , INTERNA SERVICEFUNKTIONER , FASTIGHETSFUNKTIONER , ÖVRIGA SERVICEFUNKTIONER , SAMMANLAGT , , , ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON 200 GEMENSAMMA KOSTNADER , , INVEON KULTUR , , INVEON TEKNIK , , INVEON HUSTEKNIK , , INVEON SERVICE , , INVEON STUDIESOCIALA FUNKTIONER , , INVEON PROJEKTVERKSAMHET , , SAMMANLAGT , , , VERKSAMHET SAMMANLAGT , , , Ekonomiplan

12 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland Bokslut Resultaträkning Bokslut 2010 Budget /2011 Budget 2012 Verksamhetens intäkter ,0 Försäljningsintäkter ,6 Avgiftsintäkter Hyresintäkter ,0 Övriga verksamhetsintäkter ,9 Bidrag ,0 Ersättningar för prestationer ,9 Verksamhetens kostnader ,1 Löner ,2 Personalbikostnader ,3 Köp av tjänster ,8 Material, förnödenheter ,1 Hyror ,7 Övriga kostnader ,2 VERKSAMHETSBIDRAG ,0 Finansiella intäkter och kostnader ,9 Ränteintäkter och övriga finansieringsintäkter ,0 Räntekostnader och övriga finansieringskostna ,5 Kommunernas betalningsandel för ränta ,9 ÅRSBIDRAG ,9 Extraordinära inkomster 0,0 Avskrivningar enligt plan ,0 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT ,2 11 Ekonomiplan Förändring

13 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyla Bokslut Budget 2011 Bokslut Budget 2012 Finansieringskalkyl /2011 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel ,9 Årsbidrag ,7 Extraordinära poster Extraordinära poster, Korrigeringsposter Investeringar ,5 Byggnadsinvesteringar ,0 Passivenergihuset/Nytt eget projekt (Netto) Anskaffning av maskiner och utrustning Nettokassaflöde ,5 Finansieringens kassaflöde Förändringar i lånen Minskning av långfristiga lån Minskning av kortfristiga lån Förändring i eget kapital, kommunal betalningsa Övriga förändringar i likviditeten Förändring i förvaltat kapital och förvaltade me Förändring i omsättningstillgångar Förändring i fordringar Förändring Förändring i räntefria skulder Förändring av kassamedel, verksamheten ,2 Förändring av kassamedel Kassamedel Kassamedel Förändring av kassamedel ,7 12 Ekonomiplan

14 Att betala sammanlagt år 2012 per Borgå 54, ,00 54, , ,00 Lappträsk 3,02 894,00 3, , ,00 Lovisa 24, ,00 25, , ,00 Mörskom 1,08 320,00 1, , ,00 Sibbo 16, ,00 16, , ,00 Summa 100, ,00 100, , ,00 Räntor att betala och fördela ,00 Amortering att betala och fördela totalt , ,00 Att betala sammanlagt år 2013 per Borgå 54, ,00 54, , ,00 Lappträsk 3,02 607,00 3, , ,00 Lovisa 24, ,00 25, , ,00 Mörskom 1,08 217,00 1, , ,00 Sibbo 16, ,00 16, , ,00 Summa 100, ,00 100, , ,00 Räntor att betala och fördela ,00 Amortering att betala och fördela totalt , ,00 ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR FÖR AMORTERINGAR OCH RÄNTOR 2012 Räntor att Amortering att Andel betala, Grundkapitalandel ökning av betala, kommunens Kommun studerande kommunens andel grundkapitalet ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR FÖR AMORTERINGAR OCH RÄNTOR 2013 Räntor att Amortering att Andel betala, Grundkapitalandel ökning av betala, kommunens Kommun studerande kommunens andel grundkapitalet ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR FÖR AMORTERINGAR OCH RÄNTOR 2014 Räntor att Amortering att Andel betala, Grundkapitalandel ökning av betala, kommunens Kommun studerande kommunens andel grundkapitalet Att betala sammanlagt år 2014 per Borgå 54, ,00 54, , ,00 Lappträsk 3,02 332,00 3, , ,00 Lovisa 24, ,00 25, , ,00 Mörskom 1,08 119,00 1, , ,00 Sibbo 16, ,00 16, , ,00 Summa 100, ,00 100, , ,00 Räntor att betala och fördela , ,00 Amortering att betala och fördela totalt ,00 13 Ekonomiplan

15 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland Ekonomiplan VERKSAMHETSUTGIFTER Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER SAMMANLAGT ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON SAMMANLAGT VERKSAMHET SAMMANLAGT Ekonomiplan Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER SAMMANLAGT ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON VERKSAMHETSINKOMSTER SAMMANLAGT VERKSAMHET SAMMANLAGT Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland Finansieringskalkyl Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Investeringar Nettokassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i lånen Förändring av kassamedel, verksamheten Förändring av kassamedel Kassamedel Kassamedel Förändring av kassamedel Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland Resultaträkning Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Verksamhetens intäkter Ersättningar för prestationer Verksamhetens kostnader VERKSAMHETSBIDRAG Finansiella intäkter och kostnader ÅRSBIDRAG Avskrivningar enligt plan RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Ekonomiplan

16 ANSKAFFNINGAR AV MASKINER OCH INVENTARIER Enhetens förslag Beredningens förslag Inveon TEKNIK VERKSTADSMEKNIKERUTBILDNINGEN Svetsmaskin Puls MIG/MAG Svetsmaskin MIG/MAG Datorer, stationära och bärbara Förnyande av gasavtal (Woikoski ) Axelskydd till svarvar (9 st.) Manuell / datorstyrd fräsmaskin Hand och specialverktyg BIL OCH LOGISTIKUTBILDNINGEN Bilskolbil (personbil för persontransport) Motorarbetsfordon (hjullastare) Hand och specialverktyg Motortestare Bosch 770 serie Plasmaskärare Lincoln PC Inveon HUSTEKNIK UTBILDNING INOM ELBRANSCHEN Bärbara datorer Multifunktionsprinter Skyddstransformatorer Vindgenerator Ombyggnad av övnings luft kond aggregatet Övningsgruppcentral 10st Mitsubichi PLC Modul 10st Ny bil för elmontörer Elborrmaskin 3 st Slagborrhammare 2 st Universalmätare 10st Hand och specialverktyg Datorer och skrivare och övrig kontorsutrustning Basutrustning elmontörsutbildningen Skruvdragare 5st Uppdatering av basutrustning El jcad licens Spänningskällor 3st Basutrustning ICT utbildning BYGGNADSUTBILDNINGEN Bildprojektor Projektor duk kamera 2st Högtalarsystem Datorer 2st Dokumentkamera Smartboard paket Renovering av bygglabb Maskiner och handverktyg Ekonomiplan

17 VVS UTBILDNINGEN Undervisningshjälpmedel Bockmaskin Maskiner och handverktyg SAMKOMMUNENS GEMENSAMMA ANSKAFFNINGAR 1 Egnahemshusprojektet, aktiv /passivenergihus Planerings / startanslag för Campus projektet Inveon SERVICE FRISÖRUTBILDNINGEN Försäljningsdisk/kassabordet Bärbar dator KOSTUTBILDNINGEN Futura spis Kokgryta 60 l Varmvattenbad Diskmaskin 2 st Kärlskåp Inveon KULTUR Smartboard paket, 4 st á MODE OCH TEXTIL UTBILDNINGEN 4 tr. Overlock tr. Overlock Provdockor st. Strykbord + tilläggsutrustning VISUELLA UTBILDNINGEN TV full HD 40" + DVD st. Bärbara Mc datorer (IIA) Projektor Pappersställning, kavalletter Handeverktyg/smyckkonst MILJÖBYGGESUTBILDNINGEN Utrustning och handverktyg etc Inveon ALLMÄNNA ANSKAFFNINGAR Bärbara datorer för specialundervisning (4 st) Studerandeboendet Städutrustning och fastighetsskötseln Yrkestartens anskaffningar (projektfinansiering?) Datastödets anskaffningar SAMKOMMUNENS FÖRVALTNINGSANSKAFFNINGAR Uppdatering av datorer, möbler och programvara Ersättande begangnade busspaketbilar (2*Transit tas ur bruk) Ekonomiplan

18 Antalet studerande inom grundläggande yrkesutbildning Kommun Antal Askola 1 Borgå 223 Esbo 3 Helsingfors 5 Hyvinge 1 Ingå 2 Kervo 1 Lappträsk 12 Lojo 1 Lovisa 86 Mariehamn 1 Mörskom 4 Nurmijärvi 1 Raseborg 1 Riihimäki 1 Sibbo 58 Sjundeå 1 Träskända 2 Tusby 1 Vanda 10 Väståboland 4 Åbo 1 Totalt Ekonomiplan

EKONOMIPLAN 2013 2015 BUDGET 2013

EKONOMIPLAN 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 BUDGET 2013 Fastställd av samkommunstämman 13.11.2012 Träder i kraft 1.1.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND 2 101 ALLMÄN FÖRVALTNING 3 102

Läs mer

EKONOMIPLAN 2011 2013 BUDGET 2011

EKONOMIPLAN 2011 2013 BUDGET 2011 EKONOMIPLAN 211 213 BUDGET 211 Fastställd av samkommunstämman 3.11.21 Träder i kraft 1.1.211 SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND EKONOMIPLAN 211 213 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA

Läs mer

EKONOMIPLAN 2016 2018 BUDGET 2016

EKONOMIPLAN 2016 2018 BUDGET 2016 EKONOMIPLAN 2016 2018 BUDGET 2016 Fastställd av samkommunstämman 23.11.2015 Träder i kraft 1.1.2016 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning innehåller

Läs mer

EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015

EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015 Fastställd av samkommunstämman 11.11.2014 Träder i kraft 1.1.2015 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning är

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

P R O T O K O L L 02 /2011. Samkommunstämman

P R O T O K O L L 02 /2011. Samkommunstämman P R O T O K O L L 02 /2011 Samkommunstämman 17.11.2011 Samkommunstämman 17.11.2011 s. 2 Föredragningslista Tid: 17.11.2011 kl 17.00 17.30 Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall

Läs mer

Styrelsen 09 2011 P R O T O K O L L 20.9.2011

Styrelsen 09 2011 P R O T O K O L L 20.9.2011 Styrelsen 09 2011 P R O T O K O L L 20.9.2011 Styrelsen 20.9.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2011 Tid: 20.9.2011 kl. 14.30 Plats: Inveon, HAIKO ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2

Läs mer

EKONOMIPLAN BUDGET 2017

EKONOMIPLAN BUDGET 2017 EKONOMIPLAN 2017 2019 BUDGET 2017 Fastställd av samkommunstämman xx.11.2016 Träder i kraft 1.1.2017 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Dragningskraften för yrkesutbildning i samkommunens

Läs mer

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 07 2013 PROTOKOLL 10..09.2013 Styrelsen 10.09.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2013 Tid: 10.09.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Styrelsen PROTOKOLL

Styrelsen PROTOKOLL Styrelsen 10 2011 PROTOKOLL 13.10.2011 Styrelsen 13.10.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2011 Tid: 13.10.2011 kl. 14.30 Plats: Inveon KULTUR, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 0 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 14.08.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2014 Tid: 14.08.2014 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10. Tid: 22.04.2010 kl. 14.30. Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10. Tid: 22.04.2010 kl. 14.30. Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 04 2010 Protokoll 22..04.2010 Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10 Tid: 22.04.2010 kl. 14.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde.

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde. Samkommunstämman 22.04.2010 s. 8 Styrelsen 30.03.2010, 10 7 TÄVLINGSPROGRAM, CAMPUS PROJEKTET På basis av de diskussioner som förts mellan samkommunen och NAI Premises har bolaget uppgjort (under arbete)

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse,

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 1 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Samkommunstämman Protokoll

Samkommunstämman Protokoll Samkommunstämman 1 21 Protokoll 22.4.21 Samkommunstämman 22.4.21 s. 2 PROTOKOLL Tid: 22.4.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1 Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Styrelsen 04/2009. Protokoll 27.4.2009

Styrelsen 04/2009. Protokoll 27.4.2009 Styrelsen 04/2009 Protokoll 27.4.2009 Styrelsen 27.04.2009 s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2009 Tid: 27.4.2009 kl. 15.30 Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, kulturenheten Lundagatan 8, Borgå ÄRENDEN SOM

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina ANSÖKNINGSMEDDELANDE 19.11.2014 60/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Lagen om yrkesutbildning antogs av riksdagen den 30 juni 2017 Centrala förändringar Den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018 Ett sätt att avlägga examen,

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

P R O T O K O L L 15.12. 2010

P R O T O K O L L 15.12. 2010 Styrelsen 11 20100 P R O T O K O L L 15.12. 2010 Styrelsen 15.12.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 11/2010 Tid: 15.12.2010 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013

Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013 Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013 Styrelsen 10.06.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2013 Tid: 10.06.2013 kl. 17.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Partnerskapsträff i Vasa 2-3.12 2009 Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Trender och tendenser..... Yrkesutbildningens växande popularitet Dualismen övergår i ett enhetligt (gränslöst) utbildningssystem

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Målgruppen för yrkesstarten

Målgruppen för yrkesstarten Datum 9.2.2010 Anordnare av yrkesutbildning Dnr 4/530/2010 Ärende: Ansökan om tillstånd för anordnande av orienterande och förberedande utbildning inför den grundläggande yrkesutbildningen, yrkesstarten,

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

Samkommunstämman 01/2009. Protokoll 16.4.2009

Samkommunstämman 01/2009. Protokoll 16.4.2009 Samkommunstämman 01/2009 Protokoll 16.4.2009 Samkommunstämman 16.04.2009 s. 1 Föredragningslista Tid: 16.04.2009 kl 17.00 Plats: Östra Nylands yrkesinstitut, VVS-klassrummet Ärenden som skall behandlas

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

Rapport!om!den!svenskspråkiga!yrkesutbildningen! med!förslag!till!förändringar!

Rapport!om!den!svenskspråkiga!yrkesutbildningen! med!förslag!till!förändringar! Lärarensmotto:Manlärsålängemanharelever Rapportomdensvenskspråkigayrkesutbildningen medförslagtillförändringar OleNorrback Utredningsman 9.1.2015 Innehåll Uppdraget...4 Nulägetinomsvenskspråkigyrkesutbildning...5

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott Planen uppgjord Datum 15/2 2013 Justering av uppbyggnaden Datum 21/3 2013 Formell justering Datum 28/3 2013 Godkännande av planen Datum 17/4 2013 Godkänd i andra stadiets utbildningsnämnds sektion Datum

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 2 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet LAGFÖRSLAG 1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Utbildningspolitiskt ställningstagande

Utbildningspolitiskt ställningstagande Utbildningspolitiskt ställningstagande 2007 Mera än en skola Svenskan i Finland är ett nationalspråk och bör vara ett komplett och samhällsbärande språk, speciellt inom utbildningssektorn. En kvalitativt

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SAMKOMMUNSTÄMMAN 01 2015 PROTOKOL L

SAMKOMMUNSTÄMMAN 01 2015 PROTOKOL L SAMKOMMUNSTÄMMAN 01 2015 PROTOKOL L Samkommunstämman 29.04.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 01/2015 Tid: 29.04.2015 kl. 16.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

Yrkesskolorna i Borgå

Yrkesskolorna i Borgå BORGÅ Tillsättande av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad. Yrkesskolorna i Borgå Amisto Inveon Prakticum Porvoo International College (Point) Utredning

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen)

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Centrala beredningar i anslutning till finansierings- och strukturreformen

Centrala beredningar i anslutning till finansierings- och strukturreformen Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande, 20.1.2017 Ulla-Jill Karlsson Konsultativ tjänsteman Kompetens och utbildning: Yrkesutbildningsreformen 2015-2018

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer