B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse, revisorer och ägarna på samkommunstämman är i alla fall ekonomiskt mycket bättre än vad de yttre förutsättningarna borde ha möjliggjort. Utmaningarna är i praktiken två. Samkommunen bör komma på metoder att vända den negativa trenden i antalet studerande till en försiktig ökning. Att, efter många goda år då antalet studerande i tillståndet att ordna utbildningen knappt räckte till, anpassa ekonomin till ett studerandeantal som endast är 83 % av tillståndet är en utmaning. Dessvärre ser det ut som minskningen ännu fortsätter under år En del av orsaken till minskningen i antalet studerande ligger utanför samkommunen i de små årsklasser som dessa år påverkar rekryteringen. Den minskade dragningskraften kan dock inte helt skyllas på yttre omständigheter. Den andra stora och brådskande utmaningen är samkommunens lokaliteters skick. Det är klart för alla utanför samkommunen att lokaliteterna i Haiko är i slutet av sin livscykel och att beslutet att minska underhållet i tron att nya lokaliteter kunde ha tagis i bruk därmed bör omprövas. Tidigt under år 2014 bör det klargöras om lokaliteterna i Haiko trots allt är de enda lokaliteter som inom en överskådlig framtid kommer att finnas till den svenska yrkesutbildningens förfogande. Den delgeneralplan som är under arbete i Borgå anvisar på sikt byggnadsmark för en campuslösning där Inveon, Point College och Prakticum kunde få nya lokaliteter till sitt förfogande. Om delgeneralplanen fördröjs av besvär eller om samlokaliserad yrkesutbildning fortfarande är utesluten är det dags att konstatera att lokaliteterna i Haiko i brådskande ordning saneras till den nivå det är möjligt för samkommunens utbildningsverksamhet. Med tanke på regionens yrkesutbildning är det inte den optimala lösningen. Trots dessa två utmaningar kan vi i alla fall glädja oss över att förutom att samkommunens ekonomiska resultat är över förväntan samkommunen i den resultatbaserade finansieringen ytterligare befäst sin position som en av Finlands bästa utbildningsanordnare. På basen av denna utvärdering finns ingen intern orsak till åtgärder som aviserats av statliga och kommunala myndigheter. Faktum är dock att de statliga myndigheterna har långt gående planer hur man kan minska antalet kommuner i Finland och som en del av detta också planer för hur antalet utbildningsanordnare fås att minska. Obeslutsamheten i vår region torde leda till att myndigheterna fattar besluten för oss. Om dessa beslut är bättre än de vi tillsammans haft tid att göra men inte lyckats är inte självskrivet. Samkommunen har dock med anledning av återkommande goda resultat fortsättningsvis vilja och förmåga att fortsätta som självständig utbildningsanordnare medverka men också beredskap att medverka i en organisationsoch lokalitetslösning förutsatt att det ger den svenska yrkesutbildningen tidsenliga lokaliteter. Johan Söderberg, direktör Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland 2

3 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen är en del av bokslutet och både bokslutet och verksamhetsberättelsen är medel för att säkerställa att den som läser bokslutet får en riktig och tillräcklig bild av samkommunens resultat och ekonomiska ställning. Innehållet i verksamhetsberättelsen regleras i kommunallagen. Anvisningen föreslår att i verksamhetsberättelsen intas kommunledningens redogörelse för den interna tillsynens ställning i kommunen och de väsentligaste utvecklingsbehoven. Vid upprättandet av kommunens bokslut iakttas bestämmelserna i kommunallagen och i tillämpliga delar bestämmelserna i bokföringslagen och -förordningen (KomL 68 ). Kommunallagen är en speciallag i förhållande till bokföringslagen. 1.2 Samkommunens organisation Samkommunen har haft en modern och låg organisation både vad gäller den förtroendevalda ledningen och tjänstemannaledningen Samkommunstämmor Under verksamhetsåret har samkommunstämman sammanträtt tre gånger. Samkommunstämman har fattat beslut gällande bokslutet för år 2012, fastställt budget och ekonomiplanen för åren Samkommunstämman har vid två av dessa möten tagit ställning till alternativen för den brådskande lokalitetslösningen. Tillsvidare har stämmans beslut inte kunnat förverkligas då de inte omfattats och förverkligats av samkommunens största ägarkommun, Borgå. Samkommunstämmans protokoll har kontinuerligt publicerats på yrkesinstitutets webbplats (http://www.inveon.fi/stamman.htm) Revisionsnämnd Enligt samkommunens revisionsstadga har samkommunen en revisionsnämnd som består av ordförande, viceordförande samt två andra ledamöter. Revisionsnämndens uppgifter stadgas i kommunallagen och revisionsstadgan. Till samkommunens revisionsnämnd för åren hör: Ordinarie Ersättare Mats Rosqvist, ordförande Lena Karlsson Taika Sahlsten-Mäkelä, viceordförande Christer Bengts Dan Tallberg Marina Bäcklund-Kuikka Janica Sundbäck Berndt-Gustav Schauman Nämnden har sammanträtt två gånger för revisionen av 2013 års förvaltning och räkenskaper. Samkommunstämman har enhälligt utsett Audiator Ab att omhänderha lagenlig revision i samkommunen under åren Audiator har utsett OFR Krister Rehn för det egentliga revisionsarbetet Styrelsen Styrelsen har under året sammanträtt 10 gånger och berett de ärenden samkommunstämman behandlat och avgjort frågor gällande samkommunens och yrkesinstitutets verksamhet och ekonomi. Styrelsen för samkommunen består av sju medlemmar med lika många personliga ersättare. Styrelsens mandatperiod är två år. Vid valet av styrelse bör man sträva efter en regionalt rättvis sammansättning så att den motsva- Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland 3

4 rar de röstandelar vilka de i medlemskommunernas fullmäktige representerade grupperna erhållit vid senaste kommunalval. Styrelsen har för verksamhetsåren följande sammansättning: Ordinarie Camilla Antas Magnus Björklund, ordförande Juha Elo Nancy Lökfors Petra Paakkanen Stefan Sandström Anita Spring, viceordförande Ersättare Margareta Rintala Malin Häggqvist Monica Pokela Kjell Grönqvist Maria Grundström Thomas Antas Ove Blomqvist En av Borgå stad tillsatt arbetsgrupp har 2013 avgett ett förslag till lokalitetslösning också för samkommunens del med placering vid Styrmansvägen i närheten av Amistos utrymmen eller i Kungsporten (samkommunens basförslag). Rapporten har behandlats vid två samkommunstämmor men utan verkställbara beslut. Styrelsens protokoll har kontinuerligt publicerats på yrkesinstitutets webbplats (http://www.inveon.fi/styrelsen.htm) Översikt av utvecklingen och väsentliga händelser Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland är utbildningsanordnare med tillstånd att anordna yrkesutbildning inom fyra olika utbildningsområden för sammanlagt högst 450 studerande Från och med år 2010 har den positiva utvecklingen i samkommunens studerandeantal vänts till en negativ trend med sjunkande antal studerande och som en följd av detta en motsvarande minskning i den enhetsprisenliga ersättningen. I och med att enhetspriserna per studerande inte heller har utvecklats i gynnsam riktning är ekonomin en allt större utmaning de närmaste åren. Samkommunen har kunnat kompensera inkomstbortfallet med dels resultatbaserad finansiering på basen av verkligt goda resultat och en ökad produktivitet och effektivitet. Det ekonomiska resultatet är 2013 fortfarande sådant att både verksamhetsbidrag och årsbidrag är positiva medan räkenskapsperiodens resultat dels på grund av ändrade avskrivningsprinciper visar ett underskott. Utmaningarna i fråga om rekryteringen av studerande försämrar på sikt möjligheten till goda resultat, också det att verksamheten fortsättningsvis tvingas genomföras i otidsenliga lokaliteter är en utmaning för ekonomin. Stämman har uppställt nya ekonomiska parametrar för samkommunens verksamhetsbidrag, årsbidrag och resultat. Basjämförelsen i detta bokslut görs emellertid mot den fastställda budgeten men med hänsyn till stämmans beslut i bokslutsanalyserna. Med glädje kan konstateras att de ekonomiska parametrarna som stämman uppställt uppfylls med klar marginal Granskning av ekonomin som helhet Samkommunens ekonomi har 2013 som helhet utvecklats i en överraskande gynnsam riktning. Ett vikande antal studerande har till stora delar kunnat kompenseras med ökad effektivitet och produktivitet samt framför allt med hjälp av personalens stora kostnadsmedvetenhet. Samkommunens kassamedel och goda likviditet möjliggör en satsning inför framtiden för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon. Utredningsarbetet för ett finlandssvenskt campus med Inveon som huvudaktör har slutförts under året men inte lett till annat resultat än att Borgå stad avslagit samkommunens ansökan om tomt i Kungsporten. Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland 4

5 1.5 Samkommunens personal För år 2013 ingår i noterna till bokslutet en kortfattad personalrapport över samkommunens personal. Sammanfattningsvis kan noteras att medelåldern är 49,8 år (48,7 år 2012) och att den genomsnittliga anställningstiden i samkommunen är 10,44 år). De närmaste åren är pensionsavgången behärskad i och med att endast nio anställda av 70 pensioneras de närmaste fem åren. Dessvärre måste samkommunen 2013 bokföra en hög sjukfrånvaro, som speciellt drabbat den övriga personalen. Flera långa sjukledigheter gör siffrorna dystra, trots att antalet korta, 1-3 dagars frånvaro har minskat litet jämfört med året innan. Således har sjukfrånvaron ökat från ca 20,6 dagar till 23,7 dagar per anställd, detta trots märkbart ökade satsningar på personalens arbetsplatshälsovård och trivsel. Minskningen i personalstyrka ökar naturligtvis frånvaron per person Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna De mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna som påverkar utvecklingen av samkommunens verksamhet är operativa risker, finansieringsrisker och skaderisker. De största operativa riskerna hänför sig till tillgången på behöriga lärare. Till övriga delar är personalens kompetens och tillgången till personal, datasystemens funktion, konjunkturväxlingar och ändringar i lagstiftningen under kontroll. Undervisningsministeriets tidigare, ännu inte slutbehandlade, rekommendation att samkommunen borde slås i hop med metropolområdets svenska yrkesutbildningsaktiebolag kan ses som en operativ risk för samkommunen. Som operativ risk måste också samkommunens lokaliteter ses. Eftersom underhållet inte tilldelats nödvändiga resurser då avsikten har varit att bygga nya utrymmen i Kungsporten är lokalernas skick allt annat än tillfredsställande. Inte heller kring denna fråga har samstämmiga beslut kunnat fattas i ägarkommunernas styrelser eller i samkommunstämman. Osäkerheten om strukturerna och lokaliteterna fortsätter och inverkar naturligtvis hämmande på arbetsron och framtidstron. Finansieringsrisker har samkommunen egentligen inte då placeringar av likvida medel har skötts med betoning på säkerhet på bekostnad av avkastning. Samkommunens lån är bundet till fast ränta vilket har liknande effekter. Av lånet återstår två amorteringar under år 2014 varefter samkommunen är skuldfri. Under år 2013 och 2014 står samkommunen inför utmaningen att anpassa verksamheten till de ekonomiska realiteter som uppkommer på grund av att årsklasserna i samkommunens upptagningsområde är exceptionellt små vilket har satt ock kommer att sätta sitt spår i samkommunens studerandeantal. Samkommunens egendom är försäkrad till sitt fulla värde Miljöfaktorer Samkommunen skall som utbildningsanordnare beakta hållbar utveckling och därmed också fungera enligt de principer som man undervisar. I och med den 2007 fullbordade saneringen av uppvärmningen att fungera med havsvattenvärme och naturgas har ett betydande steg tagits till förmån för miljön. Miljöfaktorer som kan ha ekonomiska konsekvenser är eventuella fukt- och mögelproblem liksom vatten- och avloppsnätets skick i Haikoenheten Ledningens utlåtande om den interna tillsynen Styrelsen ska i verksamhetsberättelsen redogöra för hur den interna tillsynen och den riskhantering som ingår i denna har ordnats i samkommunen, huruvida man observerat brister i tillsynen under den avslutade räkenskapsperioden och på vilket sätt man har för avsikt att utveckla den interna tillsynen under gällande ekonomiplaneringsperiod. Styrelsen konstaterar att den interna tillsynen ingår i de ledande tjänstemännens ansvarsområden. Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland 5

6 Den interna tillsynen skall säkerställa att samkommunens verksamhet är ekonomisk och resultatrik, att de uppgifter som ligger till grund för besluten är tillräckliga och tillförlitliga och att man följer bestämmelserna i lag, myndighetsföreskrifter och de olika organens beslut samt att tillgångar och resurser tryggas. Den interna tillsynen ska genomföras i samkommunens lednings-, planerings- och styrningspraxis. Styrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. Därtill ansvarar alla de organ och tjänsteinnehavare, som beviljats behörighet att disponera över samkommunens tillgångar och som fungerar som myndigheter för genomförandet av den interna tillsynen. Den interna tillsynen har inte observerat brister i samkommunens verksamhet. 1.7 Behandling av resultatet och balansering av ekonomin Styrelsen föreslår för samkommunstämman att räkenskapsperiodens underskott för år 2013, ,73, ackumuleras på ett vinst- och förlustkonto i balansräkningen. Av tidigare relaterade orsaker är underskottet endast hälften av det budgeterade trots att det belastas av en ny avskrivningspost enligt samkommunstämmans beslut. 1.8 Grundkapitalet Samkommunens medlemskommuner och deras andel i samkommunens grundkapital framgår ur tabellen nedan. Grundkapitalet har under räkenskapsåret utökats med kommunernas betalningar för samkommunens lån. Samkommunens grundkapital och dess fördelning Kommun Andel Grundkapital Ökningar 2013 Grundkapital Borgå 54,08 % , , ,97 Sibbo 16,33 % , , ,44 Lovisa 25,51 % , , ,17 Lappträsk 3,06 % , , ,92 Mörskom 1,02 % , , ,30 Summa 100,00 % , , ,80 Samkommunens grundkapital har under räkenskapsåret ökats med de betalningar som medlemskommunernagjort för amorteringen av samkommunens lån till kulturenhetens utrymmeslösning, Lundagatan Resultatbaserad finansiering Från år 2002 har ett system med resultatbaserad finansiering varit i bruk inom yrkesutbildningen. Detta betyder att en del av finansieringen till utbildningsanordnarna kommer att beviljas på basen av fastställda resultatparametrar. Samkommunens resultatbaserade finansiering uppgår för år 2013 till vilket märkbart förbättrat samkommunens ekonomiska resultat för året. Kriterierna för den resultatbaserade finansieringen har ändrats från år 2011 och samkommunstämman har beslutit att de parametrar som samkommunen följer upp är de samma som ingår i den förnyade modellen. Resultatbaserad finansiering inom yrkesutbildningen från 2011 Priset per enhet för grundläggande yrkesutbildning graderas på basis av verksamhetens resultat utgående från ett resultatindex för utbildningsanordnaren. Sålunda har 3 % av statens totala finansiering avskilts till en resultatba- Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland 6

7 serad del. Samkommunen följer upp de nya parametrar som från år 2011 är en del av den resultatbaserade finansieringen. En genomslagskraftsmätare mäter studerandenas sysselsättning, övergång till fortsatta studier, genomströmning och avbrott i studierna. Vid beräkningen av resultatindexet utgör genomslagskraftsmätaren 90 procent, lärarbehörighetsmätaren 7 procent och personalutvecklingsmätaren 3 procent. De fyra bästa femtedelar av de utbildningsanordnarna som ingår i resultatindexberäkningen får resultatbaserad tilläggsfinansiering på basen resultatindexet. Grunden för beräkningen av genomslagskraftsmätaren är de studerande som genomför en yrkesinriktad grundexamen hos en enskild utbildningsanordnare. Antalet studerande under det år som ligger fem år tillbaka i tiden jämfört med det år då finansieringsbeslutet fattas utgör bas. Värdet för mätaren för en enskild utbildningsanordnare baserar sig på de studerandes situation under en uppföljningsperiod på tre och ett halvt år. I samband med beräkningen av genomslagskraftsmätaren indelas de studerande vid uppföljningsperiodens slut i följande fem kategorier: 1) studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden och har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av uppföljningsperioden (utexaminerad, sysselsatt), 2) studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen och som under uppföljningsperioden bedriver studier för högskoleexamen eller har avlagt högskoleexamen (utexaminerad, fortsättningsstuderande), 3) studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden och inte bedriver studier med sikte på högskoleexamen eller har avlagd högskoleexamen och inte heller har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av uppföljningsperioden (utexaminerad, har inte arbete och är inte fortsättningsstuderande), 4) studerande som inte har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden, men alltjämt bedriver studier som leder till yrkesinriktad grundexamen eller annan examen eller som är sysselsatta vid tidpunkten för den sista veckan av granskningsperioden (outexaminerad, har inte arbete men är studerande), 5) studerande som inte har avlagt yrkesinriktad grundexamen eller någon annan examen under uppföljningsperioden och som inte bedriver studier med sikte på annan examen och inte har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av granskningsperioden (outexaminerad, har inte arbete och är inte heller studerande). Vid beräkningen av genomslagskraftsmätaren räknar man ut ett parametervärde, som uttrycker utbildningsanordnarens självständiga påverkan på hur de studerande har placerat sig i respektive grupp. När parametervärdena räknas ut till delas de av utbildningsanordnaren oberoende bakgrundsfaktorerna ett konstant värde. De egenskaper som beaktas som bakgrundsfaktorer har att göra med de studerandenas ålder, modersmål, kön, familjetyp, medeltalet på grundskolans avgångsbetyg samt utbildning som getts i form av specialundervisning Utexaminerade och sysselsatta: UTVÄRDERING 2012 MÅLSÄTTNING 2013 UTVÄRDERING ,0 % 68,0 % 62,0 % Utexaminerade fortsättningsstuderande UTVÄRDERING 2012 MÅLSÄTTNING 2013 UTVÄRDERING ,0 % 5,0 % 5,2 % Utexaminerad, inte sysselsatt och inte fortsättningsstuderande UTVÄRDERING 2012 MÅLSÄTTNING 2013 UTVÄRDERING ,0 % 13,0 % 18,5 % Outexaminerad men studerar eller är sysselsatt UTVÄRDERING 2012 MÅLSÄTTNING 2013 UTVÄRDERING 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland 7

8 12,0 % 10,0 % 10,2 % Outexaminerad som varken studerar eller arbetar UTVÄRDERING 2012 MÅLSÄTTNING 2013 UTVÄRDERING ,0 % 2,0 % 4,2 % Utbildningspersonalens formella behörighet Parametern beskriver hur stor del av lärarna (timlärare i bisyssla inte medräknade) som enligt förordning har formell behörighet att verka som lärare vid yrkesläroanstalter. UTVÄRDERING 2012 MÅLSÄTTNING 2013 UTVÄRDERING ,3 % 60,0 % 53,8 % Uppdatering av personalens yrkeskunskap Denna parameter innebär att de kostnader som föranleds av uppdatering av personalens yrkeskunskap ställs i relation till alla personalkostnader inom samkommunen (dock inte personalkostnader för läroavtal). Kostnaderna för uppdatering av personalens yrkeskunskap inbegriper alla kostnader som uppstår p.g.a. denna verksamhet, såsom lönekostnader för personer som deltar i utbildning, deltagaravgifter, rese- och inkvarteringskostnader, dagtraktamenten. Dessutom inkluderas kostnader för lärarnas arbetslivskontakter och kostnader för upprätthållande av arbetsförmågan. UTVÄRDERING 2012 MÅLSÄTTNING 2013 UTVÄRDERING ,4 % 3,0 % 2,5 % 2. SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER Förvaltning Till den allmänna förvaltningen hör styrelsen och revisionsnämnden som förtroendevalda organ. Beslutsrätten och delegeringsnivån har bevarats på tidigare nivå. Samkommunen leds av en direktör som har det övergripande ansvaret för samkommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Till direktörens direkta ansvarsområde har enligt organisationsschemat hört utrymmestjänsterna, den interna servicen, ekonomiförvaltningen och prognostiseringen. För den grundläggande utbildningsverksamhetens verksamhet och ekonomi ansvarar institutets rektor. Rektor har i organisationen det odelade pedagogiska ansvaret gentemot styrelsen. 2.2 Vuxen- och läroavtalsutbildning och interna utbildningstjänster (Gunilla Träskelin) Resultatenheten har arbetat för förverkligande av yrkesinstitutsstrategins övergripande målsättningar genom att stärka studerandes förutsättningar för livslångt lärande, bemöta individuella kompetensbehov, förhindra marginalisering, trygga utbildningens tillgänglighet samt stärka förutsättningarna för service och utvecklingsverksamhet för arbetslivet. För att förverkliga målsättningarna har resultatenheten samarbetat med olika aktörer. Projektet läroporten i Östra Nyland avslutades i december Samarbetet med deltagarna i projektet har fortsatt i form av pop-up Ohjauspiste i t.ex. köpcentret Lundis utrymmen. Det arbete som gjordes inom projektet Eduvuxen lever vidare i form av ett vägledningsnätverk. Inom nätverket utreds förutsättningar för att bygga upp en större svenskspråkig vägledningshelhet i Nyland. Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland 8

9 Läroavtalsutbildning Under verksamhetsåret har läroavtal gjorts mellan lämpliga arbetsgivare, studerande och samkommunen då utbildningsformen varit ändamålsenlig för samtliga parter. Under verksamhetsåret 2013 skrevs två nya läroavtal, ett inom byggbranschen och ett inom metallbranschen. Kursverksamhet Kursutbudet har, under verksamhetsåret, utvecklats i enlighet med målsättningen i ekonomiplanen. Under året har enheten ordnat kurser som tillgodoser arbetslivets, ungdomsutbildningens och personalens behov. Kurserna har i huvudsak yrkeskompetenskurser för chaufförer. Det samarbete som etablerades med Yrkesakademin samt Finlands Transport och Logistik SKAL rf under 2012 har fortsatt under året. Genom samarbetet med ovannämnda parter har vi haft tillgång till goda föreläsare samt kunnat marknadsföra våra kurser i SKAL:s medlemscirkulär. Under året har följande kurser ordnats: Förutseende körning, Digitala färdskrivarens användning och regler, Nödförstahjälp för chaufförer, Vägskydd 1, Arbetssäkerhet för logistikbranschen samt kurs i heta arbeten. Under 2013 har 22 kurser ordnats. Under vårterminen 2013 deltog studerande i Arbetssäkerhetskurser samt kurser i heta arbeten. Inför läsåret planerades kurserna in i studerandenas schema. Utöver studerande och personal deltog 245 utomstående i de kurser som ordnades. Internationell verksamhet Avgående studerande har gjort studieresor inom Norden och till Estland. Enheten har informerat studerande om möjligheten att avlägga inlärning i arbete perioder utomlands. Kulturenheten har fortsatt sitt samarbete med Stredni umeleckoprumyslova skola i Jihlava-Helenin i Tjeckien. Inveon besöktes av studerande och en lärare i oktober. 2.3 Kvalitetssäkring och internt utvecklingsarbete (Frank Backman) Strategiarbetet Arbetet med en uppdatering av Inveons och samkommunens strategi inleddes i samband med kvalitetssäkringsprojektet LARK 2 (se nedan) och kommer att slutföras i början av år 2014, då man eventuellt vet mer om samkommunens framtid. Det samma gäller de strategiska tyngdpunktsområden för både Inveon och samkommunen. Kvalitetssäkring Samkommunen fortsatte att delta under år 2013 i det regionala nätverksprojektet LARK 2 (Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen), där målet är att stödja utbildningsanordnare som befinner sig i det inledande skedet av arbetet med att etablera ett systematiskt kvalitetsarbete och utveckla kvalitetsledningen. Syftet med projektet är att förstärka den regionala nätverksbildningen vid utvecklingen av kvalitetsledningen. Utvecklandet av Inveons kvalitetsledningssystem tog en nystart under åt På våren hade vi en "kick-off"-kväll för Inveons samarbetsorgan. Tillställningen leddes av Point Colleges rektor/vd Sari Gustafsson, som delade med sig de stötestenar/guldkanter/idéer som Point College stött på då de inledde sitt kvalitetsledningsarbete med bl a processbeskrivningar etc. Denna kick-off startade kvalitetsarbetet och utkast till processer tillkom under hösten. Dessutom skapades några modeller för rutinbeskrivningar (handlingsdirektiv, dokument som innehåller en aktivitet), som kommer att ligga till grund för processarbetet under år Undervisnings- och kulturministeriets kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen stipulerar att varje utbildningsanordnare bör senast 2015 ha ett fungerande system för kvalitetsledning/verksamheten. Detta innebär att kvalitetssäkringen utgör ett centralt tema under år Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland 9

10 Utvärdering I lagstiftningen om yrkesutbildningen definieras rätten till en lärmiljö som är fysiskt, psykiskt och socialt trygg. Utbildningsanordnaren ska tillsammans med ledningen och personalen i läroanstalten planera och organisera verksamheten så att undervisningen och lärandet kan äga rum i trygga förhållanden och miljöer. Under år 2013 inleddes ett arbete för att sammanställa Inveons planer till en säkerhetsmapp. Syftet med planerna är att skapa förfaringssätt och processer för olika situationer på förhand, så att man vid behov kan använda dem och så att verksamheten är tryggad i alla situationer. Säkerhetsinstruktionerna kommer att färdigställas under vårterminen 2014 och förankras hos medlemmarna i organisationen så att de omfattar organisationens gemensamma principer och förfaringssätt. Utvärdering En utbildningsanordnares verksamhet utvärderas ständigt och även år 2013 utfördes en mängd olika utvärderingar. Årets utredningar gjordes av Utbildningsstyrelsen (UBS), Rådet för utbildningsutvärdering (Rådet) samt Institutet för hälsa och välfärd (THL) enligt tabellen nedan. Resultaten från dessa enkäter kommer att fungera som bakgrundsmaterial i samband med planeringen av kommande läsår. Rådet Utvärdering av det finländska utbildningssystemet Enkät till invandrarstuderanden, lärare samt anordnare för studerande med invandrarbakgrund THL Yrkesläroanstalternas insamling av data inom ramen för enkäten Hälsa i skolan 2013 UBS Bedömning av läget inom iia år 2012 Utredning gällande bl a inlärning i arbete-platser i regionen UBS Förfrågan om den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen Enkät om bl a de utbildningar som institutet erbjuder, uppgifter om institutets läroplaner etc. UBS Examensspecifik förfrågan gällande grundexamen inom maskin- och metallbranschen Enkät gällande i frågavarande examens förverkligande vid Inveon UBS Dokumentanalys gällande grundexamen inom maskin- och metallbranschen Insamling av personliga (PSP) samt individuella planer för hur undervisningen skall ordnas (IP) för en dela avstuderanden som blir färdiga år 2013 UBS Kvantitativ uppföljning inom programmet för effektivisering av genomströmningen Kvantitativa uppgifter om studeranden som avgått läsåret UBS Insamling av inlärningsresultat från yrkesprov Yrkesprovsresultat, studeranden som inlett studierna specialstud UBS Enkät gällande jämställdhetsplaneringen vid yrkesinstitut Utredning om hur jämställdhetsplaneringen är förverkligad vid Inveon. 3. ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON 2013 (Solveig Mickels) Östra Nylands yrkesinstitut Inveon utgör ett av samkommunens två resultatområden. Yrkesinstitutet sköter samkommunens kärnverksamhet, utbildning för yrkesinriktad grundexamen samt till denna hörande stödfunktioner. Resultatområdets kvalitativa och kvantitativa målsättningar följer dem som uppgjorts för samkommunen. Utvecklingsarbetet och den årliga verksamheten styrs aktivt i enlighet med samkommunens strategi och dess målbeskrivning, i samarbetet med resultatenheten 104 UTVECKLING OCH KVALITETSSÄKRING och med utnyttjande av projektverksamheten. I gemensam ansökan 2013 annonserades 121 studieplatser. På basis av ansökningens resultat antogs 97 studerande i juni och ytterligare 5 i kompletteringsansökan i augusti. Det var väntat att alla platser inte skulle fyllas eftersom yrkesinstitutet satsade på ett brett utbud av studieplatser. Ett brett utbud ger ungdomarna en reell möjlighet att välja sitt studieområde, vilket i sin tur höjer studiemotivationen och minskar avbrottens antal. Ett brett utbud gör det också så gott som omöjligt att någon skulle bli helt utan studieplats av rent tekniska orsaker. I gemensam ansökan lediganslogs inga platser inom yrkesstarten eftersom erfarenheterna visat att ungdomarna hellre söker in till egentlig yrkesutbildning. Även om en del ungdomar skulle må bra av ett år i yrkesstarten, är det inte möjligt att styra dem till en sådan plats om de inte själv vill det. Som under tidigare år förändrades antagningsresultatet under sommarmånaderna så att en del antagna föll bort i och med att antagningsresultaten för utbildning som inte ingår i gemensam ansökan publicerades. Under hösten, efter avslutad ansökning, kunde ett Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland 10

11 antal studerande erbjudas en studieplats i existerande grupper. Det minskade antalet ungdomar i regionen leder i framtiden till att utbudet av studieplatser måste begränsas för att verksamheten skall förbli ekonomiskt hållbar. Under budgetåret har yrkesinstitutet speciellt arbetat med att utveckla sitt nätverk till samarbetspartners, såväl lagstadgade som frivilliga. Ökat samarbete med hemmen syntes i att de allmänna vårdnadshavarkvällarna ökade. Traditionellt har en välbesökt vårdnadshavarkväll för den nya årskullen ordnats och den fick detta år en uppföljning för vårdnadshavare för studerande på andra årets studier. Dessutom ordnades ett par mindre möten för vårdnadshavare kring vissa, enskilda grupper. Under året har också en tätare kontakt än förut hållits till hemmen, i första hand via Wilma och per telefon. I Wilma infördes också lektionsanteckningen Bra gjort!. - Övriga nätverksmöten som hölls var med kommunernas ungdomsverksamhet, med församlingen, med rektorerna i de östnyländska högstadierna och med studiehandledarna i högstadierna. Under hösten effektiverades yrkesinstitutets marknadsföring med stöd av en arbetsgrupp. Studiehandledaren med studerandetutorer har besökt samtliga högstadier i regionen samt tagit emot gäster och visat runt i Inveons bägge undervisningsställen. Under hösten öppnade yrkesinstitutet officiellt en ny marknadsföringskanal via Facebook. Fyra yrkesteam Yrkesteamen är, vid sidan av lärarnas kontakter till arbetsplatserna, den viktigaste länken mellan yrkesinstitutet och arbetslivet. Yrkesteamens lagstadgade uppgift är att ansvara för yrkesproven och speciellt att de till sitt innehåll motsvarar arbetslivets krav samt att bedömningen görs av kompetenta personer. Utöver detta för yrkesteamen i Inveon en diskussion som gäller speciellt utbud av studieplatser och läroplanernas innehåll. Inveon har 4 yrkesteam, ett för varje resultatenhet. Alla yrkesteam, utom ett, sammanträdde 3 gånger under året. Disciplinorganet Det nyaste organet för flerpartssamarbete är Disciplinorganet, vilket tillsattes i och med att den s.k. SORAlagstiftningen trädde i kraft i januari Disciplinorganet fattar beslut i ärenden som gäller disciplin samt fråntagande och återställande av studierätten. Organets sammansättning från årets början är 2 representanter för upprätthållaren (styrelsen) och en representant var för studerandevården, lärarkåren, studerande och arbetslivet. Disciplinorganet fattar beslut på beredning av rektor. Disciplinorganet sammanträdde 3 gånger och behandlade under året disciplinär åtgärd mot 2 studerande. 200 GEMENSAMMA KOSTNADER Yrkesinstitutets verksamhet är uppdelad i sex resultatenheter (kostnadsställen) enligt indelningen nedan. Till resultatenheten 200 Gemensamma kostnader hör rektor och yrkesinstitutets lärare i studier som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier). Inom kostnadsstället sköts också andra funktioner som är gemensamma för alla resultatenheter, t.ex. studiehandledning. Personalutveckling Under året slutfördes projektet Yrkeskunnig i södra Finland. Inom projektet skapades en modell för kartläggning och uppföljning av lärarnas kompetenser. Kartläggningen görs som en självvärdering. Samtliga lärare i huvudsyssla har genomfört självvärderingen och resultaten kommer att diskuteras vid medarbetarsamtal och ligga som underlag för planering av intern fortbildning. Projektet Lättläst yrkessvenska slutfördes under vårterminen med workshoppar om att skriva lättläst, i vilka 15 lärare deltog. Undervisningsteknologi Yrkesinstitutets pedagogisk-tekniska utrustning för undervisning har uppdaterats med nya datorer i två klassrum. Två s.k. smartboardar köptes 2012 och nu har användarutbildning i form av workshoppar ordnats. 15 lärare del- Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland 11

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 Fastställd av samkommunstämman 17.11.2011 Träder i kraft 1.1.2012 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunen har tillsvidare fått avslag på ansökan

Läs mer

EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015

EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015 Fastställd av samkommunstämman 11.11.2014 Träder i kraft 1.1.2015 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning är

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN Samkommunstämman 16.04.2009 s. 12 Styrelsen 10, 24.3.2009 12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN I en process där hela personalen deltagit i olika skeden har ett strategipapper utarbetats

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010 SIBBO KOMMUN Bokslut 2010 BALANSBOK 2010 INNEHÅLL sida I VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT...1 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1.1 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.2 Den

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Godkänd av fullmäktige 19.6.2013 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 Bokslutet 2012... 4 Ekonomi... 4 Vörå kommuns organisation... 5 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 KARLEBY STAD Revisionsnämnden 25.5.2015 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse...1. 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin...1

1 Verksamhetsberättelse...1. 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin...1 BALANSBOK 2014 INNEHÅLL sida 1 Verksamhetsberättelse...1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin...1 1.1.1 Kommundirektörens översikt...1 1.1.2 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.1.3 Den allmänna

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2008 Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram Innehållsförteckning Jakobstad/Nykarleby Bildkonst Formgivning Mediakultur Musik Scenkonst (Vasa) Vasa, Seriegatan Bioanalytik

Läs mer

Budget år 2015 och ekonomiplan 2016-17

Budget år 2015 och ekonomiplan 2016-17 Budget år 2015 och ekonomiplan 2016-17 Mariehamn - världens minsta metropol Innovativ och modern Konkurrenskraftig och växande Långsiktig, jämställd och hållbar Antagen av stadsfullmäktige 11.06.2014,

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2011 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012 1(127) Detta är Pedersöre Historia Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre,

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2013

VASA STADS BOKSLUT 2013 VASA STADS BOKSLUT 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer