EKONOMIPLAN BUDGET 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015"

Transkript

1 EKONOMIPLAN BUDGET 2015 Fastställd av samkommunstämman Träder i kraft

2 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning är från sommaren 2013 och upphör enligt de planer ministeriet har uppgjort på basen av det strukturpolitiska programmet regeringen fattat beslut om. Nuvarande tillståndet innehåller rätten att årligen utbilda 450 studerande och som tidigare tillstånd att ordna förberedande och orienterande yrkesutbildning för unga, den så kallade yrkesstarten. Enligt ministeriets beräkningssätt är dragningskraften i östra Nyland fortfarande under ett, det vill säga det erbjuds fler utbildningsplatser än det finns förstahandssökande varför samkommunen begränsat utbudet de senaste åren. I fortsättningen verkar det som om den yrkesutbildning Östra Nylands yrkesinstitut Inveon ger skall dimensioneras för omkring 100 nybörjarplatser årligen. Detta innebär en utmaning både för de nya tillstånden att ordna utbildning och för dimensioneringen av nya lokaliteter för denna utbildning. Samkommunens ekonomi är ansträngd på grund av den stora minskningen i antalet studerande. Samkommunen är skuldfri och har ackumulerade överskott samt en soliditet och likviditet med vilka man kan täcka de närmaste årens förväntade underskott. Samkommunen deltar i arbetet att skapa nya strukturer och lokaliteter för andra stadiets yrkesutbildning i östra Nyland. Arbetet sker dels inom arbetsgrupper som tillkommit på samkommunens initiativ, dels på undervisnings- och kulturministeriets mandat under ledning av minister Ole Norrback. Avsikten är att enligt samkommunstämmans beslut utreda en organisationslösning som tryggar yrkesutbildning på svenska i östra Nyland i tidsenliga lokaliteter som fyller dagens krav i fråga om säkerhet i arbetet. 101 ALLMÄN FÖRVALTNING Samkommunens medlemskommuner och deras andel i samkommunens grundkapital per framgår ur tabellen. Enligt tidigare principbeslut skall samkommunens resultat ackumuleras på ett vinst- och förlustkonto i balansräkningen. Samkommunens grundavtal innehåller bestämmelser om beskuren rösträtt för ägarandelar som överskrider 50 %, men innehåller också bestämmelser om kvalificerad (2/3) majoritet för ärenden som berör godkännande av budget och ekonomiplan samt annan ekonomisk plan som binder samkommunen. En viktig uppgift är att ha beredskap och vilja att vara med i arbetet att skapa nya strukturer och lokaliteter för andra stadiets yrkesutbildning i östra Nyland. Det är en central uppgift för styrelse och ledning att bevaka samkommunens studerandes intressen, samkommunens utbildningars och personals intressen i dessa utredningar. En central uppgift för samkommunen är att se till att yrkesutbildningen inom östra Nylands yrkesinstitut Inveon är konkurrenskraftig vad gäller innehåll, kvalitet och omfattning så att institutets utbildningar får en god start inom de nya strukturerna från De ekonomiska målsättningar styrelsen ställer för samkommunen i ekonomiplanen är avgörande. Antalet studerande har minskat de senaste åren och ekonomiplanen måste baseras på antagandet att antalet studerande underskrider 300. Samtidigt som enhetspriserna ytterligare nedskärs leder det till att antingen samkommunens ekonomi eller samkommunens utbildning försämras. Samkommunens grundkapital och dess fördelning Kommun Andel Grundkapital Borgå 54,09 % ,97 Sibbo 16,33 % ,44 Lovisa 25,50 % ,17 Lappträsk 3,06 % ,92 Mörskom 1,02 % ,30 Summa 100,00 % ,80 Till den allmänna förvaltningen hör styrelsen och revisionsnämnden som förtroendevalda organ, också yrkesteamens och disciplinorganets utgifter hör till denna resultatenhet. 102 INTERN FÖRVALTNING Samkommunen har en direktör med det övergripande ansvaret för samkommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Till direktörens direkta ansvarsområde hör lokalitetsförvaltningen, den interna servicen, ekonomiförvaltningen och prognostiseringen. För den grundläggande utbildningsverksamheten och dess ekonomi ansvarar yrkesinstitutets rektor. Rektor har i organisationen det odelade pedagogiska ansvaret gentemot styrelsen. Den interna förvaltningens centrala uppgift är att bevaka verksamhetsförutsättningar och existensberättigande för den utbildning samkommunen har ordnat i arbetet med den nya organisationsstrukturen. Enligt de förnyade kriterierna för erhållandet av tillstånd att ordna utbildning från konstateras bland annat: - Utbildningsanordnarnätverket består av starka utbildningsaktörer - Aktörerna har ekonomiska förutsättningar att ordna den utbildning man ansöker om - Utbildningen bör inom ramen för finansieringen ordnas kvalitativt och verkningsfullt - Aktören bör ha sådan soliditet att aktören klarar av obeaktade variationer i kostnaderna liksom nödvändiga investeringar - Aktören har kunnande, en tillräcklig och behörig personal, fungerande tidsenliga pedagogiska processer och inlärningsmiljöer för den ansökta utbildningen - Reformen skall vara neutral i fråga om utbildningsaktörena och beakta studerandes subjektiva rätt att söka till utbildningen 2 Ekonomiplan

3 103 VUXEN-, LÄROAVTALS- OCH INTERNA UTBILDNINGSTJÄNSTER Utvecklingsprocessen gällande vuxen, läroavtals och interna utbildningstjänster samt internationell verksamhet fortsätter. Resultatenheten förverkligar yrkesinstitutstrategins övergripande målsättningar genom att stärka studerandenas förutsättningar för livslångt lärande, bemöta individuella kompetensbehov, förhindra marginalisering, trygga utbildningens tillgänglighet och stärka förutsättningarna för service och utvecklingsverksamhet för arbetslivet. Kursverksamhet Samkommunen ordnar kurser som tillgodoser arbetslivets och ungdomsutbildningens behov. Till exempel ordnas kurser i heta arbeten, arbetssäkerhet, livsmedelshygien och första hjälpen. Samkommunen arrangerar också yrkeskompetensutbildning för chaufförer. En ökning av kursdagarna under 2015 eftersträvas. Internationell verksamhet Den internationella verksamheten består av studieresor samt samarbete med utländska skolor och arbetsgivare. Resultatenheten bistår vid arrangemang kring yrkesinstitutets studerandes inlärning i arbete och studieresor utomlands. Möjligheterna att delta i något internationellt projekt utreds under året. 104 UTVECKLING OCH KVALITETSSÄKRING I nu gällande statliga utvecklingsplan stipuleras att alla anordnare av yrkesutbildning ska fram till år 2015 ha ett system som stöder en fungerande kvalitetsledning och en fortsatt förbättring av kvaliteten. Kravet gäller speciellt alla som ansöker om nytt utbildningstillstånd. Eftersom samkommunen inte heller fyller väsentligare kriterier för att erhålla utbildningstillstånd är det mest rationella att koncentrera utvecklingsresursen på funktioner som direkt förbättrar inlärningsresultaten och dokumenteringen. Verksamheten utvärderas årligen. Utvärderingen skall omfatta bl. a. undervisning, läroplan, personal, faciliteter, internt kvalitetssystem och utbildningsresultat. Förutom självutvärdering så samlar Rådet för utbildningsutvärdering och Utbildningsstyrelsen årligen in uppgifter om samkommunens verksamhet. 105 INTERNA SERVICEFUNKTIONER Till de interna servicefunktionerna hör yrkesinstitutets kanslifunktioner, yrkesinstitutets ekonomi och informations- och kommunikationsteknologi. Målsättningen är att med tidsenliga program, tidsenlig utrustning och snabba dataförbindelser kunna betjäna studerande och deras vårdnadshavare, personalen och samkommunens övriga intressenter. Också samkommunens omfattande fordonspark sköts centraliserat inom denna resultatenhet. 106 FASTIGHETSFUNKTIONER Samkommunens lokaliteter både vid Edelfeltsstigen 1 och vid Lundagatan 8 sköts centraliserat inom denna resultatenhet. Fastigheternas skick speciellt vid Edelfeltsstigen 1 är sådant att en nyetablering bör aktualiseras så snabbt som möjligt. I budgeten för år 2015 föreslås anslag för samkommunens andel av planeringen av ett Campus för andra stadiet på svenska i östra Nyland. Förutsättningarna för nya undervisningslokaler för hela Inveon på ett centralt ställe eventuellt i samverkan med övriga svenskspråkiga utbildningsanordnare i regionen utreds då en tomt har anvisats för ändamålet. Det är inte uteslutet att samkommunen för en del av sin verksamhet måste hyra paviljonger/baracker, eventuellt redan under år ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON Östra Nylands yrkesinstitut Inveon är ett av samkommunens två resultatområden och ansvarar för utbildningen för yrkesinriktad grundexamen. Yrkesinstitutets kärnverksamhet är undervisningen för yrkesinriktade grundexamina, samt till denna hörande stödfunktioner. På grund av att årskullen ungdomar i Inveons upptagningsområde är liten, och det därav följande ekonomiskt strama läget, vidtar yrkesinstitutet två åtgärder: a) Utbudet av studieplatser begränsas i gemensam ansökan 2015 till antagning till bara 7 av yrkesinstitutets traditionellt 11 utbildningsyrken, med mål att förhindra att många små, ekonomiskt ohållbara grupper uppstår. I gemensam ansökan erbjuds 102 studieplatser. Trots nedskärningen i platser är det en utmaning att få dessa fyllda. Antalet motiveras med att också de svenskspråkiga ungdomarna bör ha rätt att välja sin utbildning, i stället för att tvingas studera det som finns tillgängligt i ett snävt utbud. b) Fortsatta ansträngningar för att utveckla undervisningen och säkerheten och därmed säkra konkurrenskraften. Projektet inleddes 2013 och har som mål att: förbättra informationen om utbildningen som ges studerande i förväg (läroplansinformation och marknadsföring) förtydliga och förbättra den kriteriebaserade bedömningen samt erkännande av kunnande införa större utbud av varierade undervisningsmetoder förtydliga processen för och effekten av studerandes personliga studieplan maximera studerandens tillgång till handledning i speciellt undervisningen men också i stödfunktionerna förankra den nya studerandehälsolagens arbetssätt i hela organisationen Övrigt som kräver resurser under verksamhetsåret är arbetet med ibruktagandet av den nationella portalen för utbildning, och övergången från att räkna studieveckor till kompetenspoäng enligt det nationella ECVET-programmet. Eftersom 3 Ekonomiplan

4 åtgärder för förbättrande av Inveons undervisningslokaliteter krävs , i en eller annan form, kommer också dessa att påverka allas arbete. 200 GEMENSAMMA KOSTNADER Till resultatenheten hör rektor och institutets lärare i studier som kompletterar yrkeskunnande (tidigare gemensamma studier, nu ofta kallade kex-studier ), samt studiehandledning och det utvidgade stödet för studerande med särskilda behov. Under verksamhetsåret förstärks den pedagogiska planeringen och utvecklingen och lärarnas kunnande inom ny undervisningsteknologi uppdateras. Läroplansarbetet och ECVET I det fortsatta läroplansarbetet beaktas övergången från att mäta studiernas omfattning i studieveckor till att mäta kunnande i kompetenspoäng, den s.k. ECVET-processen. ECVET är ett europeiskt system för erkännande av kunnande och överföring av studieprestationer mellan utbildningsanordnare och utbildningssystem. Kompetenspoängen tas i bruk nationellt I samband med ibruktagandet av kompetenspoäng förflyttas perspektivet från studieprocessen till det kunnande studeranden uppvisar, vilket i sin tur leder till ett större behov av att göra personliga studiestigar tillgängliga för studerande. Disciplinorganet Organet består i Inveon av två styrelsemedlemmar som upprätthållarens representanter samt representanterna för studeradevården, lärarkåren, studerande och arbetslivet. Disciplinorganets arbete samt lagstiftningens tillämpning kommer att ytterligare utvecklas under Specialundervisning Under de senaste åren har antalet och speciellt andelen studerande i behov av särskilt stöd i undervisning ökat i Inveon och utvecklandet av stödfunktioner för dessa har haft hög prioritet under flera år. Allmänt kan konstateras att de problem ungdomarna möter blir allt mer komplexa och stödet bör förverkligas som ett branschöverskridande nätverksarbete. Yrkesinstitutet har en speciallärare som erbjuder stöd i speciellt studierna som kompletterar yrkeskunnandet men också fungerar som handledare för lärarna i yrkesämnen. Ett ökande behov av specialundervisning kan skönjas också inom de praktiska yrkesstudierna Inlärning i arbete Inlärning i arbete förverkligas i Inveon som studier omfattande 24 studieveckor (lagstadgat minimum är 20 studieveckor). Undervisningsoch kulturministeriet signalerar en målsättning att ytterligare öka den andel studier som genomförs i arbetslivet. Under verksamhetsåret fördjupas kontakterna till arbetslivet och den dialog som pågår mellan yrkesinstitutet och arbetslivet dokumenteras på sätt som kvalitetssäkringen kräver. Yrkesteam och yrkesprov Yrkesinstitutet har fyra yrkesteam, ett per resultatenhet. Yrkesteamen ansvarar för yrkesprovens planering och bedömning, fattar beslut i ärenden som gäller studerandes yrkan om rättelse av bedömning, samt fungerar som ett diskussionsforum för utbildning och arbetsliv. Gruppindelning, schemaläggning och periodisering Arbetsfördelningen för läsåret visar att det fortfarande finns behov av att granska den modell som används vid schemaläggningen för att kunna garantera en effektiv användning av undervisningens resurser, parallellt med skyldigheten att erbjuda studerande personliga studiestigar. Undervisningsteknologi Yrkesinstitutets tekniska utrustning för undervisning uppdateras och den virtuella lärmiljön utvecklas. Möjligheten att planera undervisning där studerande använder sin egen elektroniska utrustning utreds och provas. 201 INVEON KULTUR Resultatenheten Inveon kultur omfattar artesanutbildning (hantverk och konstindustri) samt bildartesanutbildning (visuell framställning) i Inveons lokaler vid Lundagatan 8, i centrum av Borgå. Läsårets tyngdpunktsområden är ibruktagande av alternativa och mångsidiga undervisningsmetoder. Lärarna utbildas i användning av Smartboard. Under läsåret förbättras kommunikationen mellan studerandevården och resultatenheten. 202 INVEON TEKNIK Resultatenheten Inveon teknik omfattar utbildningarna inom bilbranschen, logistik samt maskin- och metallbranschen i Inveons lokaler vid Edelfeltsstigen 1. Under läsårets skall arbetarskyddet och hållbar utveckling fortsättningsvis ha stor betydelse men också företagsamhet och kreativitet skall synas i verksamheten. Maskin- och metallbranschen skall med olika medel göras till ett mera attraktivt studiealternativ. Ny utrustning och nytt undervisningsmaterial skall ge möjlighet till bättre och intressantare undervisning. 203 INVEON HUSTEKNIK Resultatenheten Inveon husteknik omfattar utbildningarna inom husbyggnad, el- och automation, datateknik och datakommunikation samt husteknik/vvs i Inveons lokaler vid Edelfeltsstigen 1. Läsårets tyngdpunktsområde: Hålla budgeten med bibehållen 4 Ekonomiplan

5 kvalitet på undervisningen. Arbetssäkerhet i undervisningen prioriteras. 204 INVEON SERVICE Resultatenheten Inveon service omfattar utbildningarna inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen samt hårbranschen i Inveons lokaler vid Edelfeltsstigen 1. Läsårets tyngdpunktsområden är kundservice och matproduktion. Beskrivning och uppdatering av studiehelheterna görs under läsåret och kontinuerlig bedömning av inlärning förverkligas. 205 INVEON STUDIESOCIALA FUNKTIONER Det övergripande målet för studerandevården är att med brett stöd i ett tidigt skede, och med hjälp av ett mångprofessionellt nätverk, erbjuda alla studerande en trygg och likvärdig studiemiljö och därmed öka trivseln och förebygga studieavbrott. Tyngdpunkten i studerandevården fördes i den nya lagstiftningen 2014 från det individuellt åtgärdade till det gemensamt förebyggande och under verksamhetsåret skall det nya arbetssättet förankras i hela organisationen. Den gemensamma studerandevården leds av rektor. Kurators-, psykolog- och studerandehälsovårdstjänster tillhandahålls av Borgå stad. En viktig roll i stödet för studeraden spelar grupphandledaren, vilken är en aktiv länk mellan studeranden och den individuella studerandevården som leds av kuratorn. Studerandevården för ungdomar under 18 år sker i nära samarbete med hemmen. 206 INVEON PROJEKTVERKSAMHET Förutom det fortsatta utvecklingsarbete som karakteriserar yrkesinstitutets verksamhet finns specialområden som kräver extra satsningar. Detta utvecklingsarbete baserar sig på de nationella målsättningarna för utbildningen (regeringsperiodens KESU) och görs ofta inom externt finansierade projekt (speciellt statsunderstöd). 3. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN Enligt moment har följande budgeteringspraxis följts. Löner: En helhetslösning för inkomstpolitiska uppgörelsen har uppnåtts vilken gör löneutvecklingen behärskad och lätt att beräkna. I löneanslagen ingår effekterna av arbetsfördelningen inom undervisningen för för de sju första månaderna och de beräknade effekterna av beslutet gällande utbildningsutbudet 2015 i arbetsfördelningen hösten Lönerna är beräknade enligt gällande avtal. En balansering av ekonomin leder till behov av att sänka lönekostnader. Alternativ kan vara att avtala om semesterpenningen med övrig personal och att för undervisningen från höstterminen övergå till ett färre antal närstudietimmar, eventuellt i samband med övergången till kompetenspoäng. Personalsidokostnader: Den genomsnittliga nivån på samkommunens socialförsäkringsavgifter och pensionsavgifter i förhållande till lönesumman verkar uppgå till i genomsnitt ca 32 procent under kommande ramperiod. Köp av tjänster: Anslagen för köp av tjänster anpassas till enhetsprisernas utveckling. Eftersom antalet studerande ser ut att minska med ytterligare 10 % sänks anslagen i regel med 10 % jämfört med nivån år Anslaget för underhåll av samkommunens fastigheter är beroende på tidtabellen för lokalitetsfrågans lösning men avgörande är också vilka utrymmen hamnar på förteckningen över utrymmen som skall tas ur bruk eller åtgärdas och eventuellt tillfälliga lösningar i baracker alternativt paviljonger i Haiko. Material och förnödenheter: De största utgiftsposterna är värme- och elavgifter. Kostnadstrycket är stort av både interna och externa orsaker och dessa utgifter kommer att behöva högre anslag än Livsmedel för skolmåltiderna är en stor kostnadspost vilken är beroende av antalet studerande och antalet inkvarterade. Totalsumman kan sänkas på grund av nedgången i antalet studerande. Övriga kostnader: Bland dessa ingår egen finansiering inom olika projekt som samkommunen äger eller medverkar i. Projektverksamhet är ett förmånligt sätt att utföra nödvändigt utvecklingsarbete. Utan projekt skulle samkommunen vara tvungen att sköta utvecklingsarbetet helt med egen finansiering. Anslag för premieringar, festligheter, personalens trivsel och välmående med mera har beaktats i budgetförslaget enligt en miniminivå utgående för samkommunens regelverk för personalpremieringar. Årliga anslag för förnyande av utrustning krävs för att upprätthålla en tidsenlig utrustning. Också nästa år prioriteras förslag vilka genomförda är lätta att flytta med till Inveons nya lokaler. I och med att årsbidraget är negativt genereras inte nya resurser för dessa anskaffningar. 5 Ekonomiplan

6 Övrigt: Årsbidrag, räkenskapsperiodens resultat: Styrelsen har i budgetdirektiven konstaterat att undantagsvis kan budgeten 2015 uppvisa ett negativt årsbidrag under rådande inre och yttre omständigheter. Målet är att bibehålla undervisningens och inlärningens kvalitet. Förhoppningsvis kan inom samarbetsorganet kreativa lösningar hittas för att trygga utbildningens kvalitet. Amortering och ränta: Samkommunens annuitetslån för etableringen vid Lundagatan 8 är betalda och samkommunen är således skuldfri från Byggnadsinvesteringar: Det är klart för alla att samkommunens lokaliteter av flera orsaker inte längre är optimala. En förberedande reservering för lokalitetslösning ingår också i budgetförslaget Reserveringens användningsändamål är beroende på vilka beslut som fattas med anledning av Borgå stadsfullmäktiges beslut gällande lokalitetsfrågan för hela andra stadiet och avgörs senare på basen av ett pågående utredningsarbete av både strukturer och organisation. Ersättande investeringar: Prioritet ges anskaffningar vilka är portabla/mobila, det vill säga sådana som kan tas med i flytten till de nya utrymmena. Samkommunstämman fastställer investeringarna enligt separat förteckning, som är bindande. Det negativa årsbidraget möjliggör endast finansieringen av en liten del av det dokumenterade behovet. Inkomster: Tidigare beslut i regeringen innebär att enhetspriserna förblir på nivån för år 2012 och att indexjusteringen därmed uteblir. Nedskärningar av enhetspriserna har aviserats uppgå till totalt 4,2 % Samkommunens finansiering påverkas därtill direkt av utvecklingen i antalet studerande och huruvida utbildningens resultatet berättigar till tilläggsfinansiering. Det verkar klart att samkommunen har knappt 300 studerande i medeltal under år Resultatbaserad finansiering inom yrkesutbildningen Beräkningen av samkommunens resultat bygger främst på en genomslagskraftsmätare som indelar de studerande vid uppföljningsperiodens slut i följande fem kategorier: 1. studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden och har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av uppföljningsperioden (utexaminerad, sysselsatt), 2. studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen och som under uppföljningsperioden bedriver studier för högskoleexamen eller har avlagt högskoleexamen (utexaminerad, fortsättningsstuderande), 3. studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden och inte bedriver studier med sikte på högskoleexamen eller har avlagd högskoleexamen och inte heller har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av uppföljningsperioden (utexaminerad, har inte arbete och är inte fortsättningsstuderande), 4. studerande som inte har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden, men alltjämt bedriver studier som leder till yrkesinriktad grundexamen eller annan examen eller som är sysselsatta vid tidpunkten för den sista veckan av granskningsperioden (outexaminerad, har inte arbete men är studerande), 5. studerande som inte har avlagt yrkesinriktad grundexamen eller någon annan examen under uppföljningsperioden och som inte bedriver studier med sikte på annan examen och inte har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av granskningsperioden (outexaminerad, har inte arbete och är inte heller studerande). Vid beräkningen av genomslagskraftsmätaren räknar man ut ett parametervärde, som uttrycker utbildningsanordnarens självständiga påverkan på hur de studerande har placerat sig i respektive grupp. När parametervärdena räknas ut till delas de av utbildningsanordnaren oberoende bakgrundsfaktorerna ett konstant värde. De egenskaper som beaktas som bakgrundsfaktorer har att göra med de studerandenas ålder, modersmål, kön, familjetyp, medeltalet på grundskolans avgångsbetyg samt utbildning som getts i form av specialundervisning. Utexaminerade och sysselsatta: UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING % 68 % 69 % Utexaminerade fortsättningsstuderande UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,2 % 5 % 6 % Utexaminerad, inte sysselsatt och inte fortsättningsstuderande UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,5 % 13 % 13 % 6 Ekonomiplan

7 Outexaminerad men studerar UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,2 % 10 % 10 % Outexaminerad som varken studerar eller arbetar UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,2 % 2 % 2 % Utbildningspersonalens formella behörighet Parametern beskriver hur stor del av lärarna (timlärare i bisyssla inte medräknade) som enligt förordning har formell behörighet att verka som lärare vid yrkesläroanstalter. UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,8 % 60 % 60 % Uppdatering av personalens yrkeskunskap Denna parameter innebär att de kostnader som föranleds av uppdatering av personalens yrkeskunskap ställs i relation till alla personalkostnader inom samkommunen (dock inte personalkostnader för läroavtal). Kostnaderna för uppdatering av personalens yrkeskunskap inbegriper alla kostnader som uppstår p.g.a. denna verksamhet, såsom lönekostnader för personer som deltar i utbildning, deltagaravgifter, rese- och inkvarteringskostnader, dagtraktamenten. Dessutom inkluderas kostnader för lärarnas arbetslivskontakter och kostnader för upprätthållande av arbetsförmågan. UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,5 % 1 % 1 % 400 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN SIFFERDELEN Budgetens bindningsnivå är resultatområde. Anslagen är bindande gentemot samkommunstämman på denna nivå. Inom resultatområdena har styrelsen rätt att omdisponera anslagen inom de funktionella och ekonomiska ramar samkommunstämman fastställt. Resultatområdena är: Ht Resultatområde, uppgiftshelhet Ansvarsperson 1 SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER Direktör 2 ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON Rektor 6 INVESTERINGSDELEN Direktör 8 FINANSIERINGSDELEN Direktör 9 RESULTATRÄKNINGSDELEN Direktör 401 BUDGETDIREKTIV FÖR 2015 Samkommunstämman ger följande direktiv för verkställigheten av budgeten för år Vid behov kan styrelsen under året utfärda närmare direktiv på basen av dessa. 1. Förpliktande innebörd Samtliga resultatområden och -enheter bör i sin verksamhet följa budgetens funktionella och ekonomiska ramar och anpassa sin verksamhet till den godkända budgeten och de anslag som ingår i den. 2. Budgetens bindande nivåer Anslag får inte överskridas eller användas för annat än det i budgeten avsedda ändamålet. Anslagen inom resultatenheterna 103 VUXEN- LÄROAVTALS- OCH INTERNA UTBILDNINGSTJÄNSTER 206 INVEON - PROJEKTVERKSAMHET fastställs som bindande nettoanslag, och kan således överskridas såvida överskridningen kan täckas med motsvarande inkomstöverskridning. Kostnader för arbetsmaterial för kundarbeten och inkomsterna från försäljning av dessa är en nettobudgeterad del inom respektive resultatenhet. Om anslaget inte räcker till bör anhållan om omdisposition göras och godkännas innan anslaget används. Styrelsen kan omdisponera anslag inom resultatområdet under förutsättning att resultatområdets totala anslag inte överskrids. 7 Ekonomiplan

8 3. Anskaffningar Anskaffningar bör ske ekonomiskt och ändamålsenligt med beaktande av anskaffningsdirektiven. Styrelsens beslut om beslutsbefogenheter bör efterföljas och skyldigheten att föra skriftliga beslutsprotokoll också ifråga om anskaffningar noteras. Gällande anskaffningarna i investeringsbudgeten är anskaffningsförteckningen bindande både ifråga om anskaffningsobjekten och respektive anslag. 4. Övriga frågor Styrelse, direktör och rektor kan vid behov ge särskilda förhållningsregler, tolkningar och råd om budgeten och ekonomiplanen. Räkenskapsårets fakturor bör vara godkända för betalning senast den 15 januari Ekonomiplan

9 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland Resultaträkning Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Förändring i % Ekonomiplan 2016 Ekonomiplan 2017 Verksamhetens intäkter , Försäljningsintäkter , Personalintäkter (FPA etc) , Hyresintäkter , Övriga verksamhetsintäkter , Ersättningar för prestationer , Verksamhetens kostnader , Löner , Personalbikostnader , Köp av tjänster , Material, förnödenheter , Hyror , Övriga kostnader , VERKSAMHETSBIDRAG , Finansiella intäkter och kostnader , Ränteintäkter och övriga finansieringsintäkter , Räntekostnader och övriga finansieringskostnader , Kommunernas betalningsandel för ränta ,0 - - ÅRSBIDRAG , Extraordinära inkomster Avskrivningar enligt plan , RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , Ekonomiplan

10 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland Ekonomiplan Ekonomiplan Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Förändring i % Bokslut SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER 101 ALLMÄN FÖRVALTNING , INTERN FÖRVALTNING , VUXEN- LÄROAVTALS- OCH INTERNA UTBILDNINGSTJÄNSTER , UTVECKLING OCH KVALITETSSÄKRING , INTERNA SERVICEFUNKTIONER , FASTIGHETSFUNKTIONER , SAMMANLAGT , ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON 200 GEMENSAMMA KOSTNADER , INVEON - KULTUR , INVEON - TEKNIK , INVEON - HUSTEKNIK , INVEON - SERVICE , INVEON - STUDIESOCIALA FUNKTIONER , INVEON - PROJEKTVERKSAMHET , SAMMANLAGT , VERKSAMHET SAMMANLAGT , Ekonomiplan

11 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland FINANSIERINGSKALKYL Bokslut 2012 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Förändring i % Ekonomiplan 2016 Ekonomiplan 2017 Internt tillförda medel Årsbidrag Extraordinära poster Extraordinära poster, Korrigeringsposter Investeringar Byggnadsinvesteringar Aktier och andelar Anskaffning av maskiner och utrustning Nettokassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i lånen Minskning av långfristiga lån Minskning av kortfristiga lån Förändring i eget kapital, kommunal betalningsandel Övriga förändringar i likviditeten Förändring i förvaltat kapital och förvaltade medel Förändring i omsättningstillgångar Förändring i fordringar Förändring i räntefria skulder Förändring av kassamedel Förändring av kassamedel Kassamedel Kassamedel Förändring av kassamedel Ekonomiplan

12 Presenningshall för väderskyddat byggande Basutrustning BYGG Maskiner och handverktyg BYGG st lärardatorer 600 BYGGNADSUTBILDNINGEN Verktyg Valokuitutehomittari 900 Valokuitulähetin Tarkuusleikuri (fiberoptik) 800 Valokuitujatkoskone D-skrivare Ekonomiplan Smartboard Stationär lärardator Bärbar lärardator Laborations datorer och multimedia program ICT-UTBILDNINGEN Hand och mätverktyg Mätinstrument Energikällor Saxlyft Monteringsställningar (typ Zarges) 4..5 st Komplettering av söndrig utrustning Jcad Licens Universal och effektmätare samt verktyg V Programerbar spänningskälla 880 UTBILDNING INOM ELBRANSCHEN Hand- och specialverktyg Inveon - HUSTEKNIK Cylinderhoningsapparat 600 Automatiskt slirskydd Onspot för Scania Nya däck till Scanians släp Spännremmar och lyftlinor Blästring och målning av lastbilsunderrede Bilskolbil Motorarbetsfordon (hjullastare begagnad) Fälg/däck-tvättapparat Hjulinställningsapparat (tilläggsanslag) BIL- OCH LOGISTIKUTBILDNINGEN Hand- och specialverktyg Bänkslipmaskin D skrivare (plast) SolidWorks programvara lisens VERKSTADSMEKNIKERUTBILDNINGEN ANSKAFFNINGAR AV MASKINER OCH INVENTARIER Inveon - TEKNIK FÖRSLAGEN STYRELSEN

13 Som verksamhetsutgifter kan strukna anskaffningsförslag förverkligas via budgeten om de ospecifiserade anslagen räcker till. Inklusive lokalitetslösning Maskiner och inventarier , 103, 104 och 105 Basutrustning för studerandeboendet SAMKOMMUNENS FÖRVALTNINGSANSKAFFNINGAR Basutrustning för förvaltningens resultatenheter Basutrustning för fastighetsskötsel Basutrustning för undervisning (KEX-ämnen) Hand- och specialverktyg Windowslicencer (Win 7/8) Antiviruslicens Ekonomiplan Pausit ergonomiprogram 350 saneringsprogram för Inveons nuvarande lokaliteter Inveon - ALLMÄNNA ANSKAFFNINGAR anslag för konditionsgranskning och uppgörande av Anslag för uppstart av Campusprojektet alternativt Grafikpressar inkl fot och filt SAMKOMMUNENS GEMENSAMMA ANSKAFFNINGAR VISUELLA UTBILDNINGEN Hand- och specialverktyg, basutrustning Dokumentkamera Ritplattor MODE OCH TEXTIL UTBILDNINGEN Hand- och specialverktyg, basutrustning Symaskiner, programvara brodering Utställningsmontrar ARTESAN/INREDNING UTBILDNINGEN Videokanon och dokumentkamera Inveon - KULTUR Liten dammsugare / korridormattor 200 Vattendammsugare/kombi kök Kylskåp Stekbord KOSTUTBILDNINGEN Handverktyg och basutrustning FRISÖRUTBILDNINGEN Borrmaskin Makita BDF 453SHE 18V 150 Dammsugare Makita VC 3511L 190 Vinkelslipmaskin (lilla) 110 Svetsmaskin Minarc EVO 150 Kemppi 560 Motorkrassen K50 + krassfjädrar och ändorna Cirkelmaskin EXACT Pulversläckare 60 Brännarserie AGA X11 Original 500 Knivsåg Milwauke V Plåtklippare Drägo R 845 Cu kapare Milwauke C12PC 340 Batteriventilnyckel 55 Handverktyg och basutrustning Inveon - SERVICE VVS-UTBILDNINGEN

14 14 Ekonomiplan

15 15 Ekonomiplan

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 Fastställd av samkommunstämman 17.11.2011 Träder i kraft 1.1.2012 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunen har tillsvidare fått avslag på ansökan

Läs mer

EKONOMIPLAN 2011 2013 BUDGET 2011

EKONOMIPLAN 2011 2013 BUDGET 2011 EKONOMIPLAN 211 213 BUDGET 211 Fastställd av samkommunstämman 3.11.21 Träder i kraft 1.1.211 SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND EKONOMIPLAN 211 213 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 0 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse,

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 16.10.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2014 Tid: 16.10.2014 kl. 14.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Styrelsen 03 2014 PROTOKOLL 06.05.2014

Styrelsen 03 2014 PROTOKOLL 06.05.2014 Styrelsen 03 2014 PROTOKOLL 06.05.2014 Styrelsen 06.05.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2014 Tid: 06.05.2014 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

P R O T O K O L L 15.12. 2010

P R O T O K O L L 15.12. 2010 Styrelsen 11 20100 P R O T O K O L L 15.12. 2010 Styrelsen 15.12.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 11/2010 Tid: 15.12.2010 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Styrelsen 04 2014 PROTOKOLL 12.06.2014

Styrelsen 04 2014 PROTOKOLL 12.06.2014 Styrelsen 04 2014 PROTOKOLL 12.06.2014 Styrelsen 12.06.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/2014 Tid: 12.06.2014 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Styrelsen 07/2009. Protokoll 11.8.2009

Styrelsen 07/2009. Protokoll 11.8.2009 Styrelsen 07/2009 Protokoll 11.8.2009 Styrelsen 11.08.2009 s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2009 Tid: 11.8.2009 kl 15.30 Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN Samkommunstämman 16.04.2009 s. 12 Styrelsen 10, 24.3.2009 12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN I en process där hela personalen deltagit i olika skeden har ett strategipapper utarbetats

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Allmän presentation av kriterierna och verkställandet av självvärdering

Allmän presentation av kriterierna och verkställandet av självvärdering Introduktionstillfälle -självvärdering av det system som stöder en fungerande kvalitetsledning och en fortsatt förbättring av kvaliteten Vaasa 31.10.2014 Allmän presentation av kriterierna och verkställandet

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility SIRU KORKALA Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 Stadsstyrelsen 43 09.02.2015 Stadsstyrelsen 53 23.02.2015 Stadsstyrelsen 133 20.04.2015

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer