EKONOMIPLAN BUDGET 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015"

Transkript

1 EKONOMIPLAN BUDGET 2015 Fastställd av samkommunstämman Träder i kraft

2 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning är från sommaren 2013 och upphör enligt de planer ministeriet har uppgjort på basen av det strukturpolitiska programmet regeringen fattat beslut om. Nuvarande tillståndet innehåller rätten att årligen utbilda 450 studerande och som tidigare tillstånd att ordna förberedande och orienterande yrkesutbildning för unga, den så kallade yrkesstarten. Enligt ministeriets beräkningssätt är dragningskraften i östra Nyland fortfarande under ett, det vill säga det erbjuds fler utbildningsplatser än det finns förstahandssökande varför samkommunen begränsat utbudet de senaste åren. I fortsättningen verkar det som om den yrkesutbildning Östra Nylands yrkesinstitut Inveon ger skall dimensioneras för omkring 100 nybörjarplatser årligen. Detta innebär en utmaning både för de nya tillstånden att ordna utbildning och för dimensioneringen av nya lokaliteter för denna utbildning. Samkommunens ekonomi är ansträngd på grund av den stora minskningen i antalet studerande. Samkommunen är skuldfri och har ackumulerade överskott samt en soliditet och likviditet med vilka man kan täcka de närmaste årens förväntade underskott. Samkommunen deltar i arbetet att skapa nya strukturer och lokaliteter för andra stadiets yrkesutbildning i östra Nyland. Arbetet sker dels inom arbetsgrupper som tillkommit på samkommunens initiativ, dels på undervisnings- och kulturministeriets mandat under ledning av minister Ole Norrback. Avsikten är att enligt samkommunstämmans beslut utreda en organisationslösning som tryggar yrkesutbildning på svenska i östra Nyland i tidsenliga lokaliteter som fyller dagens krav i fråga om säkerhet i arbetet. 101 ALLMÄN FÖRVALTNING Samkommunens medlemskommuner och deras andel i samkommunens grundkapital per framgår ur tabellen. Enligt tidigare principbeslut skall samkommunens resultat ackumuleras på ett vinst- och förlustkonto i balansräkningen. Samkommunens grundavtal innehåller bestämmelser om beskuren rösträtt för ägarandelar som överskrider 50 %, men innehåller också bestämmelser om kvalificerad (2/3) majoritet för ärenden som berör godkännande av budget och ekonomiplan samt annan ekonomisk plan som binder samkommunen. En viktig uppgift är att ha beredskap och vilja att vara med i arbetet att skapa nya strukturer och lokaliteter för andra stadiets yrkesutbildning i östra Nyland. Det är en central uppgift för styrelse och ledning att bevaka samkommunens studerandes intressen, samkommunens utbildningars och personals intressen i dessa utredningar. En central uppgift för samkommunen är att se till att yrkesutbildningen inom östra Nylands yrkesinstitut Inveon är konkurrenskraftig vad gäller innehåll, kvalitet och omfattning så att institutets utbildningar får en god start inom de nya strukturerna från De ekonomiska målsättningar styrelsen ställer för samkommunen i ekonomiplanen är avgörande. Antalet studerande har minskat de senaste åren och ekonomiplanen måste baseras på antagandet att antalet studerande underskrider 300. Samtidigt som enhetspriserna ytterligare nedskärs leder det till att antingen samkommunens ekonomi eller samkommunens utbildning försämras. Samkommunens grundkapital och dess fördelning Kommun Andel Grundkapital Borgå 54,09 % ,97 Sibbo 16,33 % ,44 Lovisa 25,50 % ,17 Lappträsk 3,06 % ,92 Mörskom 1,02 % ,30 Summa 100,00 % ,80 Till den allmänna förvaltningen hör styrelsen och revisionsnämnden som förtroendevalda organ, också yrkesteamens och disciplinorganets utgifter hör till denna resultatenhet. 102 INTERN FÖRVALTNING Samkommunen har en direktör med det övergripande ansvaret för samkommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Till direktörens direkta ansvarsområde hör lokalitetsförvaltningen, den interna servicen, ekonomiförvaltningen och prognostiseringen. För den grundläggande utbildningsverksamheten och dess ekonomi ansvarar yrkesinstitutets rektor. Rektor har i organisationen det odelade pedagogiska ansvaret gentemot styrelsen. Den interna förvaltningens centrala uppgift är att bevaka verksamhetsförutsättningar och existensberättigande för den utbildning samkommunen har ordnat i arbetet med den nya organisationsstrukturen. Enligt de förnyade kriterierna för erhållandet av tillstånd att ordna utbildning från konstateras bland annat: - Utbildningsanordnarnätverket består av starka utbildningsaktörer - Aktörerna har ekonomiska förutsättningar att ordna den utbildning man ansöker om - Utbildningen bör inom ramen för finansieringen ordnas kvalitativt och verkningsfullt - Aktören bör ha sådan soliditet att aktören klarar av obeaktade variationer i kostnaderna liksom nödvändiga investeringar - Aktören har kunnande, en tillräcklig och behörig personal, fungerande tidsenliga pedagogiska processer och inlärningsmiljöer för den ansökta utbildningen - Reformen skall vara neutral i fråga om utbildningsaktörena och beakta studerandes subjektiva rätt att söka till utbildningen 2 Ekonomiplan

3 103 VUXEN-, LÄROAVTALS- OCH INTERNA UTBILDNINGSTJÄNSTER Utvecklingsprocessen gällande vuxen, läroavtals och interna utbildningstjänster samt internationell verksamhet fortsätter. Resultatenheten förverkligar yrkesinstitutstrategins övergripande målsättningar genom att stärka studerandenas förutsättningar för livslångt lärande, bemöta individuella kompetensbehov, förhindra marginalisering, trygga utbildningens tillgänglighet och stärka förutsättningarna för service och utvecklingsverksamhet för arbetslivet. Kursverksamhet Samkommunen ordnar kurser som tillgodoser arbetslivets och ungdomsutbildningens behov. Till exempel ordnas kurser i heta arbeten, arbetssäkerhet, livsmedelshygien och första hjälpen. Samkommunen arrangerar också yrkeskompetensutbildning för chaufförer. En ökning av kursdagarna under 2015 eftersträvas. Internationell verksamhet Den internationella verksamheten består av studieresor samt samarbete med utländska skolor och arbetsgivare. Resultatenheten bistår vid arrangemang kring yrkesinstitutets studerandes inlärning i arbete och studieresor utomlands. Möjligheterna att delta i något internationellt projekt utreds under året. 104 UTVECKLING OCH KVALITETSSÄKRING I nu gällande statliga utvecklingsplan stipuleras att alla anordnare av yrkesutbildning ska fram till år 2015 ha ett system som stöder en fungerande kvalitetsledning och en fortsatt förbättring av kvaliteten. Kravet gäller speciellt alla som ansöker om nytt utbildningstillstånd. Eftersom samkommunen inte heller fyller väsentligare kriterier för att erhålla utbildningstillstånd är det mest rationella att koncentrera utvecklingsresursen på funktioner som direkt förbättrar inlärningsresultaten och dokumenteringen. Verksamheten utvärderas årligen. Utvärderingen skall omfatta bl. a. undervisning, läroplan, personal, faciliteter, internt kvalitetssystem och utbildningsresultat. Förutom självutvärdering så samlar Rådet för utbildningsutvärdering och Utbildningsstyrelsen årligen in uppgifter om samkommunens verksamhet. 105 INTERNA SERVICEFUNKTIONER Till de interna servicefunktionerna hör yrkesinstitutets kanslifunktioner, yrkesinstitutets ekonomi och informations- och kommunikationsteknologi. Målsättningen är att med tidsenliga program, tidsenlig utrustning och snabba dataförbindelser kunna betjäna studerande och deras vårdnadshavare, personalen och samkommunens övriga intressenter. Också samkommunens omfattande fordonspark sköts centraliserat inom denna resultatenhet. 106 FASTIGHETSFUNKTIONER Samkommunens lokaliteter både vid Edelfeltsstigen 1 och vid Lundagatan 8 sköts centraliserat inom denna resultatenhet. Fastigheternas skick speciellt vid Edelfeltsstigen 1 är sådant att en nyetablering bör aktualiseras så snabbt som möjligt. I budgeten för år 2015 föreslås anslag för samkommunens andel av planeringen av ett Campus för andra stadiet på svenska i östra Nyland. Förutsättningarna för nya undervisningslokaler för hela Inveon på ett centralt ställe eventuellt i samverkan med övriga svenskspråkiga utbildningsanordnare i regionen utreds då en tomt har anvisats för ändamålet. Det är inte uteslutet att samkommunen för en del av sin verksamhet måste hyra paviljonger/baracker, eventuellt redan under år ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON Östra Nylands yrkesinstitut Inveon är ett av samkommunens två resultatområden och ansvarar för utbildningen för yrkesinriktad grundexamen. Yrkesinstitutets kärnverksamhet är undervisningen för yrkesinriktade grundexamina, samt till denna hörande stödfunktioner. På grund av att årskullen ungdomar i Inveons upptagningsområde är liten, och det därav följande ekonomiskt strama läget, vidtar yrkesinstitutet två åtgärder: a) Utbudet av studieplatser begränsas i gemensam ansökan 2015 till antagning till bara 7 av yrkesinstitutets traditionellt 11 utbildningsyrken, med mål att förhindra att många små, ekonomiskt ohållbara grupper uppstår. I gemensam ansökan erbjuds 102 studieplatser. Trots nedskärningen i platser är det en utmaning att få dessa fyllda. Antalet motiveras med att också de svenskspråkiga ungdomarna bör ha rätt att välja sin utbildning, i stället för att tvingas studera det som finns tillgängligt i ett snävt utbud. b) Fortsatta ansträngningar för att utveckla undervisningen och säkerheten och därmed säkra konkurrenskraften. Projektet inleddes 2013 och har som mål att: förbättra informationen om utbildningen som ges studerande i förväg (läroplansinformation och marknadsföring) förtydliga och förbättra den kriteriebaserade bedömningen samt erkännande av kunnande införa större utbud av varierade undervisningsmetoder förtydliga processen för och effekten av studerandes personliga studieplan maximera studerandens tillgång till handledning i speciellt undervisningen men också i stödfunktionerna förankra den nya studerandehälsolagens arbetssätt i hela organisationen Övrigt som kräver resurser under verksamhetsåret är arbetet med ibruktagandet av den nationella portalen för utbildning, och övergången från att räkna studieveckor till kompetenspoäng enligt det nationella ECVET-programmet. Eftersom 3 Ekonomiplan

4 åtgärder för förbättrande av Inveons undervisningslokaliteter krävs , i en eller annan form, kommer också dessa att påverka allas arbete. 200 GEMENSAMMA KOSTNADER Till resultatenheten hör rektor och institutets lärare i studier som kompletterar yrkeskunnande (tidigare gemensamma studier, nu ofta kallade kex-studier ), samt studiehandledning och det utvidgade stödet för studerande med särskilda behov. Under verksamhetsåret förstärks den pedagogiska planeringen och utvecklingen och lärarnas kunnande inom ny undervisningsteknologi uppdateras. Läroplansarbetet och ECVET I det fortsatta läroplansarbetet beaktas övergången från att mäta studiernas omfattning i studieveckor till att mäta kunnande i kompetenspoäng, den s.k. ECVET-processen. ECVET är ett europeiskt system för erkännande av kunnande och överföring av studieprestationer mellan utbildningsanordnare och utbildningssystem. Kompetenspoängen tas i bruk nationellt I samband med ibruktagandet av kompetenspoäng förflyttas perspektivet från studieprocessen till det kunnande studeranden uppvisar, vilket i sin tur leder till ett större behov av att göra personliga studiestigar tillgängliga för studerande. Disciplinorganet Organet består i Inveon av två styrelsemedlemmar som upprätthållarens representanter samt representanterna för studeradevården, lärarkåren, studerande och arbetslivet. Disciplinorganets arbete samt lagstiftningens tillämpning kommer att ytterligare utvecklas under Specialundervisning Under de senaste åren har antalet och speciellt andelen studerande i behov av särskilt stöd i undervisning ökat i Inveon och utvecklandet av stödfunktioner för dessa har haft hög prioritet under flera år. Allmänt kan konstateras att de problem ungdomarna möter blir allt mer komplexa och stödet bör förverkligas som ett branschöverskridande nätverksarbete. Yrkesinstitutet har en speciallärare som erbjuder stöd i speciellt studierna som kompletterar yrkeskunnandet men också fungerar som handledare för lärarna i yrkesämnen. Ett ökande behov av specialundervisning kan skönjas också inom de praktiska yrkesstudierna Inlärning i arbete Inlärning i arbete förverkligas i Inveon som studier omfattande 24 studieveckor (lagstadgat minimum är 20 studieveckor). Undervisningsoch kulturministeriet signalerar en målsättning att ytterligare öka den andel studier som genomförs i arbetslivet. Under verksamhetsåret fördjupas kontakterna till arbetslivet och den dialog som pågår mellan yrkesinstitutet och arbetslivet dokumenteras på sätt som kvalitetssäkringen kräver. Yrkesteam och yrkesprov Yrkesinstitutet har fyra yrkesteam, ett per resultatenhet. Yrkesteamen ansvarar för yrkesprovens planering och bedömning, fattar beslut i ärenden som gäller studerandes yrkan om rättelse av bedömning, samt fungerar som ett diskussionsforum för utbildning och arbetsliv. Gruppindelning, schemaläggning och periodisering Arbetsfördelningen för läsåret visar att det fortfarande finns behov av att granska den modell som används vid schemaläggningen för att kunna garantera en effektiv användning av undervisningens resurser, parallellt med skyldigheten att erbjuda studerande personliga studiestigar. Undervisningsteknologi Yrkesinstitutets tekniska utrustning för undervisning uppdateras och den virtuella lärmiljön utvecklas. Möjligheten att planera undervisning där studerande använder sin egen elektroniska utrustning utreds och provas. 201 INVEON KULTUR Resultatenheten Inveon kultur omfattar artesanutbildning (hantverk och konstindustri) samt bildartesanutbildning (visuell framställning) i Inveons lokaler vid Lundagatan 8, i centrum av Borgå. Läsårets tyngdpunktsområden är ibruktagande av alternativa och mångsidiga undervisningsmetoder. Lärarna utbildas i användning av Smartboard. Under läsåret förbättras kommunikationen mellan studerandevården och resultatenheten. 202 INVEON TEKNIK Resultatenheten Inveon teknik omfattar utbildningarna inom bilbranschen, logistik samt maskin- och metallbranschen i Inveons lokaler vid Edelfeltsstigen 1. Under läsårets skall arbetarskyddet och hållbar utveckling fortsättningsvis ha stor betydelse men också företagsamhet och kreativitet skall synas i verksamheten. Maskin- och metallbranschen skall med olika medel göras till ett mera attraktivt studiealternativ. Ny utrustning och nytt undervisningsmaterial skall ge möjlighet till bättre och intressantare undervisning. 203 INVEON HUSTEKNIK Resultatenheten Inveon husteknik omfattar utbildningarna inom husbyggnad, el- och automation, datateknik och datakommunikation samt husteknik/vvs i Inveons lokaler vid Edelfeltsstigen 1. Läsårets tyngdpunktsområde: Hålla budgeten med bibehållen 4 Ekonomiplan

5 kvalitet på undervisningen. Arbetssäkerhet i undervisningen prioriteras. 204 INVEON SERVICE Resultatenheten Inveon service omfattar utbildningarna inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen samt hårbranschen i Inveons lokaler vid Edelfeltsstigen 1. Läsårets tyngdpunktsområden är kundservice och matproduktion. Beskrivning och uppdatering av studiehelheterna görs under läsåret och kontinuerlig bedömning av inlärning förverkligas. 205 INVEON STUDIESOCIALA FUNKTIONER Det övergripande målet för studerandevården är att med brett stöd i ett tidigt skede, och med hjälp av ett mångprofessionellt nätverk, erbjuda alla studerande en trygg och likvärdig studiemiljö och därmed öka trivseln och förebygga studieavbrott. Tyngdpunkten i studerandevården fördes i den nya lagstiftningen 2014 från det individuellt åtgärdade till det gemensamt förebyggande och under verksamhetsåret skall det nya arbetssättet förankras i hela organisationen. Den gemensamma studerandevården leds av rektor. Kurators-, psykolog- och studerandehälsovårdstjänster tillhandahålls av Borgå stad. En viktig roll i stödet för studeraden spelar grupphandledaren, vilken är en aktiv länk mellan studeranden och den individuella studerandevården som leds av kuratorn. Studerandevården för ungdomar under 18 år sker i nära samarbete med hemmen. 206 INVEON PROJEKTVERKSAMHET Förutom det fortsatta utvecklingsarbete som karakteriserar yrkesinstitutets verksamhet finns specialområden som kräver extra satsningar. Detta utvecklingsarbete baserar sig på de nationella målsättningarna för utbildningen (regeringsperiodens KESU) och görs ofta inom externt finansierade projekt (speciellt statsunderstöd). 3. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN Enligt moment har följande budgeteringspraxis följts. Löner: En helhetslösning för inkomstpolitiska uppgörelsen har uppnåtts vilken gör löneutvecklingen behärskad och lätt att beräkna. I löneanslagen ingår effekterna av arbetsfördelningen inom undervisningen för för de sju första månaderna och de beräknade effekterna av beslutet gällande utbildningsutbudet 2015 i arbetsfördelningen hösten Lönerna är beräknade enligt gällande avtal. En balansering av ekonomin leder till behov av att sänka lönekostnader. Alternativ kan vara att avtala om semesterpenningen med övrig personal och att för undervisningen från höstterminen övergå till ett färre antal närstudietimmar, eventuellt i samband med övergången till kompetenspoäng. Personalsidokostnader: Den genomsnittliga nivån på samkommunens socialförsäkringsavgifter och pensionsavgifter i förhållande till lönesumman verkar uppgå till i genomsnitt ca 32 procent under kommande ramperiod. Köp av tjänster: Anslagen för köp av tjänster anpassas till enhetsprisernas utveckling. Eftersom antalet studerande ser ut att minska med ytterligare 10 % sänks anslagen i regel med 10 % jämfört med nivån år Anslaget för underhåll av samkommunens fastigheter är beroende på tidtabellen för lokalitetsfrågans lösning men avgörande är också vilka utrymmen hamnar på förteckningen över utrymmen som skall tas ur bruk eller åtgärdas och eventuellt tillfälliga lösningar i baracker alternativt paviljonger i Haiko. Material och förnödenheter: De största utgiftsposterna är värme- och elavgifter. Kostnadstrycket är stort av både interna och externa orsaker och dessa utgifter kommer att behöva högre anslag än Livsmedel för skolmåltiderna är en stor kostnadspost vilken är beroende av antalet studerande och antalet inkvarterade. Totalsumman kan sänkas på grund av nedgången i antalet studerande. Övriga kostnader: Bland dessa ingår egen finansiering inom olika projekt som samkommunen äger eller medverkar i. Projektverksamhet är ett förmånligt sätt att utföra nödvändigt utvecklingsarbete. Utan projekt skulle samkommunen vara tvungen att sköta utvecklingsarbetet helt med egen finansiering. Anslag för premieringar, festligheter, personalens trivsel och välmående med mera har beaktats i budgetförslaget enligt en miniminivå utgående för samkommunens regelverk för personalpremieringar. Årliga anslag för förnyande av utrustning krävs för att upprätthålla en tidsenlig utrustning. Också nästa år prioriteras förslag vilka genomförda är lätta att flytta med till Inveons nya lokaler. I och med att årsbidraget är negativt genereras inte nya resurser för dessa anskaffningar. 5 Ekonomiplan

6 Övrigt: Årsbidrag, räkenskapsperiodens resultat: Styrelsen har i budgetdirektiven konstaterat att undantagsvis kan budgeten 2015 uppvisa ett negativt årsbidrag under rådande inre och yttre omständigheter. Målet är att bibehålla undervisningens och inlärningens kvalitet. Förhoppningsvis kan inom samarbetsorganet kreativa lösningar hittas för att trygga utbildningens kvalitet. Amortering och ränta: Samkommunens annuitetslån för etableringen vid Lundagatan 8 är betalda och samkommunen är således skuldfri från Byggnadsinvesteringar: Det är klart för alla att samkommunens lokaliteter av flera orsaker inte längre är optimala. En förberedande reservering för lokalitetslösning ingår också i budgetförslaget Reserveringens användningsändamål är beroende på vilka beslut som fattas med anledning av Borgå stadsfullmäktiges beslut gällande lokalitetsfrågan för hela andra stadiet och avgörs senare på basen av ett pågående utredningsarbete av både strukturer och organisation. Ersättande investeringar: Prioritet ges anskaffningar vilka är portabla/mobila, det vill säga sådana som kan tas med i flytten till de nya utrymmena. Samkommunstämman fastställer investeringarna enligt separat förteckning, som är bindande. Det negativa årsbidraget möjliggör endast finansieringen av en liten del av det dokumenterade behovet. Inkomster: Tidigare beslut i regeringen innebär att enhetspriserna förblir på nivån för år 2012 och att indexjusteringen därmed uteblir. Nedskärningar av enhetspriserna har aviserats uppgå till totalt 4,2 % Samkommunens finansiering påverkas därtill direkt av utvecklingen i antalet studerande och huruvida utbildningens resultatet berättigar till tilläggsfinansiering. Det verkar klart att samkommunen har knappt 300 studerande i medeltal under år Resultatbaserad finansiering inom yrkesutbildningen Beräkningen av samkommunens resultat bygger främst på en genomslagskraftsmätare som indelar de studerande vid uppföljningsperiodens slut i följande fem kategorier: 1. studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden och har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av uppföljningsperioden (utexaminerad, sysselsatt), 2. studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen och som under uppföljningsperioden bedriver studier för högskoleexamen eller har avlagt högskoleexamen (utexaminerad, fortsättningsstuderande), 3. studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden och inte bedriver studier med sikte på högskoleexamen eller har avlagd högskoleexamen och inte heller har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av uppföljningsperioden (utexaminerad, har inte arbete och är inte fortsättningsstuderande), 4. studerande som inte har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden, men alltjämt bedriver studier som leder till yrkesinriktad grundexamen eller annan examen eller som är sysselsatta vid tidpunkten för den sista veckan av granskningsperioden (outexaminerad, har inte arbete men är studerande), 5. studerande som inte har avlagt yrkesinriktad grundexamen eller någon annan examen under uppföljningsperioden och som inte bedriver studier med sikte på annan examen och inte har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av granskningsperioden (outexaminerad, har inte arbete och är inte heller studerande). Vid beräkningen av genomslagskraftsmätaren räknar man ut ett parametervärde, som uttrycker utbildningsanordnarens självständiga påverkan på hur de studerande har placerat sig i respektive grupp. När parametervärdena räknas ut till delas de av utbildningsanordnaren oberoende bakgrundsfaktorerna ett konstant värde. De egenskaper som beaktas som bakgrundsfaktorer har att göra med de studerandenas ålder, modersmål, kön, familjetyp, medeltalet på grundskolans avgångsbetyg samt utbildning som getts i form av specialundervisning. Utexaminerade och sysselsatta: UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING % 68 % 69 % Utexaminerade fortsättningsstuderande UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,2 % 5 % 6 % Utexaminerad, inte sysselsatt och inte fortsättningsstuderande UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,5 % 13 % 13 % 6 Ekonomiplan

7 Outexaminerad men studerar UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,2 % 10 % 10 % Outexaminerad som varken studerar eller arbetar UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,2 % 2 % 2 % Utbildningspersonalens formella behörighet Parametern beskriver hur stor del av lärarna (timlärare i bisyssla inte medräknade) som enligt förordning har formell behörighet att verka som lärare vid yrkesläroanstalter. UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,8 % 60 % 60 % Uppdatering av personalens yrkeskunskap Denna parameter innebär att de kostnader som föranleds av uppdatering av personalens yrkeskunskap ställs i relation till alla personalkostnader inom samkommunen (dock inte personalkostnader för läroavtal). Kostnaderna för uppdatering av personalens yrkeskunskap inbegriper alla kostnader som uppstår p.g.a. denna verksamhet, såsom lönekostnader för personer som deltar i utbildning, deltagaravgifter, rese- och inkvarteringskostnader, dagtraktamenten. Dessutom inkluderas kostnader för lärarnas arbetslivskontakter och kostnader för upprätthållande av arbetsförmågan. UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,5 % 1 % 1 % 400 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN SIFFERDELEN Budgetens bindningsnivå är resultatområde. Anslagen är bindande gentemot samkommunstämman på denna nivå. Inom resultatområdena har styrelsen rätt att omdisponera anslagen inom de funktionella och ekonomiska ramar samkommunstämman fastställt. Resultatområdena är: Ht Resultatområde, uppgiftshelhet Ansvarsperson 1 SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER Direktör 2 ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON Rektor 6 INVESTERINGSDELEN Direktör 8 FINANSIERINGSDELEN Direktör 9 RESULTATRÄKNINGSDELEN Direktör 401 BUDGETDIREKTIV FÖR 2015 Samkommunstämman ger följande direktiv för verkställigheten av budgeten för år Vid behov kan styrelsen under året utfärda närmare direktiv på basen av dessa. 1. Förpliktande innebörd Samtliga resultatområden och -enheter bör i sin verksamhet följa budgetens funktionella och ekonomiska ramar och anpassa sin verksamhet till den godkända budgeten och de anslag som ingår i den. 2. Budgetens bindande nivåer Anslag får inte överskridas eller användas för annat än det i budgeten avsedda ändamålet. Anslagen inom resultatenheterna 103 VUXEN- LÄROAVTALS- OCH INTERNA UTBILDNINGSTJÄNSTER 206 INVEON - PROJEKTVERKSAMHET fastställs som bindande nettoanslag, och kan således överskridas såvida överskridningen kan täckas med motsvarande inkomstöverskridning. Kostnader för arbetsmaterial för kundarbeten och inkomsterna från försäljning av dessa är en nettobudgeterad del inom respektive resultatenhet. Om anslaget inte räcker till bör anhållan om omdisposition göras och godkännas innan anslaget används. Styrelsen kan omdisponera anslag inom resultatområdet under förutsättning att resultatområdets totala anslag inte överskrids. 7 Ekonomiplan

8 3. Anskaffningar Anskaffningar bör ske ekonomiskt och ändamålsenligt med beaktande av anskaffningsdirektiven. Styrelsens beslut om beslutsbefogenheter bör efterföljas och skyldigheten att föra skriftliga beslutsprotokoll också ifråga om anskaffningar noteras. Gällande anskaffningarna i investeringsbudgeten är anskaffningsförteckningen bindande både ifråga om anskaffningsobjekten och respektive anslag. 4. Övriga frågor Styrelse, direktör och rektor kan vid behov ge särskilda förhållningsregler, tolkningar och råd om budgeten och ekonomiplanen. Räkenskapsårets fakturor bör vara godkända för betalning senast den 15 januari Ekonomiplan

9 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland Resultaträkning Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Förändring i % Ekonomiplan 2016 Ekonomiplan 2017 Verksamhetens intäkter , Försäljningsintäkter , Personalintäkter (FPA etc) , Hyresintäkter , Övriga verksamhetsintäkter , Ersättningar för prestationer , Verksamhetens kostnader , Löner , Personalbikostnader , Köp av tjänster , Material, förnödenheter , Hyror , Övriga kostnader , VERKSAMHETSBIDRAG , Finansiella intäkter och kostnader , Ränteintäkter och övriga finansieringsintäkter , Räntekostnader och övriga finansieringskostnader , Kommunernas betalningsandel för ränta ,0 - - ÅRSBIDRAG , Extraordinära inkomster Avskrivningar enligt plan , RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , Ekonomiplan

10 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland Ekonomiplan Ekonomiplan Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Förändring i % Bokslut SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER 101 ALLMÄN FÖRVALTNING , INTERN FÖRVALTNING , VUXEN- LÄROAVTALS- OCH INTERNA UTBILDNINGSTJÄNSTER , UTVECKLING OCH KVALITETSSÄKRING , INTERNA SERVICEFUNKTIONER , FASTIGHETSFUNKTIONER , SAMMANLAGT , ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON 200 GEMENSAMMA KOSTNADER , INVEON - KULTUR , INVEON - TEKNIK , INVEON - HUSTEKNIK , INVEON - SERVICE , INVEON - STUDIESOCIALA FUNKTIONER , INVEON - PROJEKTVERKSAMHET , SAMMANLAGT , VERKSAMHET SAMMANLAGT , Ekonomiplan

11 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland FINANSIERINGSKALKYL Bokslut 2012 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Förändring i % Ekonomiplan 2016 Ekonomiplan 2017 Internt tillförda medel Årsbidrag Extraordinära poster Extraordinära poster, Korrigeringsposter Investeringar Byggnadsinvesteringar Aktier och andelar Anskaffning av maskiner och utrustning Nettokassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i lånen Minskning av långfristiga lån Minskning av kortfristiga lån Förändring i eget kapital, kommunal betalningsandel Övriga förändringar i likviditeten Förändring i förvaltat kapital och förvaltade medel Förändring i omsättningstillgångar Förändring i fordringar Förändring i räntefria skulder Förändring av kassamedel Förändring av kassamedel Kassamedel Kassamedel Förändring av kassamedel Ekonomiplan

12 Presenningshall för väderskyddat byggande Basutrustning BYGG Maskiner och handverktyg BYGG st lärardatorer 600 BYGGNADSUTBILDNINGEN Verktyg Valokuitutehomittari 900 Valokuitulähetin Tarkuusleikuri (fiberoptik) 800 Valokuitujatkoskone D-skrivare Ekonomiplan Smartboard Stationär lärardator Bärbar lärardator Laborations datorer och multimedia program ICT-UTBILDNINGEN Hand och mätverktyg Mätinstrument Energikällor Saxlyft Monteringsställningar (typ Zarges) 4..5 st Komplettering av söndrig utrustning Jcad Licens Universal och effektmätare samt verktyg V Programerbar spänningskälla 880 UTBILDNING INOM ELBRANSCHEN Hand- och specialverktyg Inveon - HUSTEKNIK Cylinderhoningsapparat 600 Automatiskt slirskydd Onspot för Scania Nya däck till Scanians släp Spännremmar och lyftlinor Blästring och målning av lastbilsunderrede Bilskolbil Motorarbetsfordon (hjullastare begagnad) Fälg/däck-tvättapparat Hjulinställningsapparat (tilläggsanslag) BIL- OCH LOGISTIKUTBILDNINGEN Hand- och specialverktyg Bänkslipmaskin D skrivare (plast) SolidWorks programvara lisens VERKSTADSMEKNIKERUTBILDNINGEN ANSKAFFNINGAR AV MASKINER OCH INVENTARIER Inveon - TEKNIK FÖRSLAGEN STYRELSEN

13 Som verksamhetsutgifter kan strukna anskaffningsförslag förverkligas via budgeten om de ospecifiserade anslagen räcker till. Inklusive lokalitetslösning Maskiner och inventarier , 103, 104 och 105 Basutrustning för studerandeboendet SAMKOMMUNENS FÖRVALTNINGSANSKAFFNINGAR Basutrustning för förvaltningens resultatenheter Basutrustning för fastighetsskötsel Basutrustning för undervisning (KEX-ämnen) Hand- och specialverktyg Windowslicencer (Win 7/8) Antiviruslicens Ekonomiplan Pausit ergonomiprogram 350 saneringsprogram för Inveons nuvarande lokaliteter Inveon - ALLMÄNNA ANSKAFFNINGAR anslag för konditionsgranskning och uppgörande av Anslag för uppstart av Campusprojektet alternativt Grafikpressar inkl fot och filt SAMKOMMUNENS GEMENSAMMA ANSKAFFNINGAR VISUELLA UTBILDNINGEN Hand- och specialverktyg, basutrustning Dokumentkamera Ritplattor MODE OCH TEXTIL UTBILDNINGEN Hand- och specialverktyg, basutrustning Symaskiner, programvara brodering Utställningsmontrar ARTESAN/INREDNING UTBILDNINGEN Videokanon och dokumentkamera Inveon - KULTUR Liten dammsugare / korridormattor 200 Vattendammsugare/kombi kök Kylskåp Stekbord KOSTUTBILDNINGEN Handverktyg och basutrustning FRISÖRUTBILDNINGEN Borrmaskin Makita BDF 453SHE 18V 150 Dammsugare Makita VC 3511L 190 Vinkelslipmaskin (lilla) 110 Svetsmaskin Minarc EVO 150 Kemppi 560 Motorkrassen K50 + krassfjädrar och ändorna Cirkelmaskin EXACT Pulversläckare 60 Brännarserie AGA X11 Original 500 Knivsåg Milwauke V Plåtklippare Drägo R 845 Cu kapare Milwauke C12PC 340 Batteriventilnyckel 55 Handverktyg och basutrustning Inveon - SERVICE VVS-UTBILDNINGEN

14 14 Ekonomiplan

15 15 Ekonomiplan

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN Samkommunstämman 16.04.2009 s. 12 Styrelsen 10, 24.3.2009 12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN I en process där hela personalen deltagit i olika skeden har ett strategipapper utarbetats

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet I den här utredningen beskrivs samarbetsalternativen för anordnandet av utbildning på andra stadiet, hur alternativen står i relation till undervisnings- och kulturministeriets anvisningar samt alternativens

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utredning Datum 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Datum 28 september 2011 Kompilatorer

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

-2, BILDN 2015-03-04 16:00

-2, BILDN 2015-03-04 16:00 -2, BILDN 2015-03-04 16:00 Möteskallelse Onsdag 4.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 Borgås stadsstrategi 2013-2017 Utkast 2.10.2013 Innehåll 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 2 Verksamhetsomgivningen förändras kraftigt... 4 Den ekonomiska situationen förblir svår... 4 Staden utvecklas

Läs mer