EKONOMIPLAN BUDGET 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015"

Transkript

1 EKONOMIPLAN BUDGET 2015 Fastställd av samkommunstämman Träder i kraft

2 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning är från sommaren 2013 och upphör enligt de planer ministeriet har uppgjort på basen av det strukturpolitiska programmet regeringen fattat beslut om. Nuvarande tillståndet innehåller rätten att årligen utbilda 450 studerande och som tidigare tillstånd att ordna förberedande och orienterande yrkesutbildning för unga, den så kallade yrkesstarten. Enligt ministeriets beräkningssätt är dragningskraften i östra Nyland fortfarande under ett, det vill säga det erbjuds fler utbildningsplatser än det finns förstahandssökande varför samkommunen begränsat utbudet de senaste åren. I fortsättningen verkar det som om den yrkesutbildning Östra Nylands yrkesinstitut Inveon ger skall dimensioneras för omkring 100 nybörjarplatser årligen. Detta innebär en utmaning både för de nya tillstånden att ordna utbildning och för dimensioneringen av nya lokaliteter för denna utbildning. Samkommunens ekonomi är ansträngd på grund av den stora minskningen i antalet studerande. Samkommunen är skuldfri och har ackumulerade överskott samt en soliditet och likviditet med vilka man kan täcka de närmaste årens förväntade underskott. Samkommunen deltar i arbetet att skapa nya strukturer och lokaliteter för andra stadiets yrkesutbildning i östra Nyland. Arbetet sker dels inom arbetsgrupper som tillkommit på samkommunens initiativ, dels på undervisnings- och kulturministeriets mandat under ledning av minister Ole Norrback. Avsikten är att enligt samkommunstämmans beslut utreda en organisationslösning som tryggar yrkesutbildning på svenska i östra Nyland i tidsenliga lokaliteter som fyller dagens krav i fråga om säkerhet i arbetet. 101 ALLMÄN FÖRVALTNING Samkommunens medlemskommuner och deras andel i samkommunens grundkapital per framgår ur tabellen. Enligt tidigare principbeslut skall samkommunens resultat ackumuleras på ett vinst- och förlustkonto i balansräkningen. Samkommunens grundavtal innehåller bestämmelser om beskuren rösträtt för ägarandelar som överskrider 50 %, men innehåller också bestämmelser om kvalificerad (2/3) majoritet för ärenden som berör godkännande av budget och ekonomiplan samt annan ekonomisk plan som binder samkommunen. En viktig uppgift är att ha beredskap och vilja att vara med i arbetet att skapa nya strukturer och lokaliteter för andra stadiets yrkesutbildning i östra Nyland. Det är en central uppgift för styrelse och ledning att bevaka samkommunens studerandes intressen, samkommunens utbildningars och personals intressen i dessa utredningar. En central uppgift för samkommunen är att se till att yrkesutbildningen inom östra Nylands yrkesinstitut Inveon är konkurrenskraftig vad gäller innehåll, kvalitet och omfattning så att institutets utbildningar får en god start inom de nya strukturerna från De ekonomiska målsättningar styrelsen ställer för samkommunen i ekonomiplanen är avgörande. Antalet studerande har minskat de senaste åren och ekonomiplanen måste baseras på antagandet att antalet studerande underskrider 300. Samtidigt som enhetspriserna ytterligare nedskärs leder det till att antingen samkommunens ekonomi eller samkommunens utbildning försämras. Samkommunens grundkapital och dess fördelning Kommun Andel Grundkapital Borgå 54,09 % ,97 Sibbo 16,33 % ,44 Lovisa 25,50 % ,17 Lappträsk 3,06 % ,92 Mörskom 1,02 % ,30 Summa 100,00 % ,80 Till den allmänna förvaltningen hör styrelsen och revisionsnämnden som förtroendevalda organ, också yrkesteamens och disciplinorganets utgifter hör till denna resultatenhet. 102 INTERN FÖRVALTNING Samkommunen har en direktör med det övergripande ansvaret för samkommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Till direktörens direkta ansvarsområde hör lokalitetsförvaltningen, den interna servicen, ekonomiförvaltningen och prognostiseringen. För den grundläggande utbildningsverksamheten och dess ekonomi ansvarar yrkesinstitutets rektor. Rektor har i organisationen det odelade pedagogiska ansvaret gentemot styrelsen. Den interna förvaltningens centrala uppgift är att bevaka verksamhetsförutsättningar och existensberättigande för den utbildning samkommunen har ordnat i arbetet med den nya organisationsstrukturen. Enligt de förnyade kriterierna för erhållandet av tillstånd att ordna utbildning från konstateras bland annat: - Utbildningsanordnarnätverket består av starka utbildningsaktörer - Aktörerna har ekonomiska förutsättningar att ordna den utbildning man ansöker om - Utbildningen bör inom ramen för finansieringen ordnas kvalitativt och verkningsfullt - Aktören bör ha sådan soliditet att aktören klarar av obeaktade variationer i kostnaderna liksom nödvändiga investeringar - Aktören har kunnande, en tillräcklig och behörig personal, fungerande tidsenliga pedagogiska processer och inlärningsmiljöer för den ansökta utbildningen - Reformen skall vara neutral i fråga om utbildningsaktörena och beakta studerandes subjektiva rätt att söka till utbildningen 2 Ekonomiplan

3 103 VUXEN-, LÄROAVTALS- OCH INTERNA UTBILDNINGSTJÄNSTER Utvecklingsprocessen gällande vuxen, läroavtals och interna utbildningstjänster samt internationell verksamhet fortsätter. Resultatenheten förverkligar yrkesinstitutstrategins övergripande målsättningar genom att stärka studerandenas förutsättningar för livslångt lärande, bemöta individuella kompetensbehov, förhindra marginalisering, trygga utbildningens tillgänglighet och stärka förutsättningarna för service och utvecklingsverksamhet för arbetslivet. Kursverksamhet Samkommunen ordnar kurser som tillgodoser arbetslivets och ungdomsutbildningens behov. Till exempel ordnas kurser i heta arbeten, arbetssäkerhet, livsmedelshygien och första hjälpen. Samkommunen arrangerar också yrkeskompetensutbildning för chaufförer. En ökning av kursdagarna under 2015 eftersträvas. Internationell verksamhet Den internationella verksamheten består av studieresor samt samarbete med utländska skolor och arbetsgivare. Resultatenheten bistår vid arrangemang kring yrkesinstitutets studerandes inlärning i arbete och studieresor utomlands. Möjligheterna att delta i något internationellt projekt utreds under året. 104 UTVECKLING OCH KVALITETSSÄKRING I nu gällande statliga utvecklingsplan stipuleras att alla anordnare av yrkesutbildning ska fram till år 2015 ha ett system som stöder en fungerande kvalitetsledning och en fortsatt förbättring av kvaliteten. Kravet gäller speciellt alla som ansöker om nytt utbildningstillstånd. Eftersom samkommunen inte heller fyller väsentligare kriterier för att erhålla utbildningstillstånd är det mest rationella att koncentrera utvecklingsresursen på funktioner som direkt förbättrar inlärningsresultaten och dokumenteringen. Verksamheten utvärderas årligen. Utvärderingen skall omfatta bl. a. undervisning, läroplan, personal, faciliteter, internt kvalitetssystem och utbildningsresultat. Förutom självutvärdering så samlar Rådet för utbildningsutvärdering och Utbildningsstyrelsen årligen in uppgifter om samkommunens verksamhet. 105 INTERNA SERVICEFUNKTIONER Till de interna servicefunktionerna hör yrkesinstitutets kanslifunktioner, yrkesinstitutets ekonomi och informations- och kommunikationsteknologi. Målsättningen är att med tidsenliga program, tidsenlig utrustning och snabba dataförbindelser kunna betjäna studerande och deras vårdnadshavare, personalen och samkommunens övriga intressenter. Också samkommunens omfattande fordonspark sköts centraliserat inom denna resultatenhet. 106 FASTIGHETSFUNKTIONER Samkommunens lokaliteter både vid Edelfeltsstigen 1 och vid Lundagatan 8 sköts centraliserat inom denna resultatenhet. Fastigheternas skick speciellt vid Edelfeltsstigen 1 är sådant att en nyetablering bör aktualiseras så snabbt som möjligt. I budgeten för år 2015 föreslås anslag för samkommunens andel av planeringen av ett Campus för andra stadiet på svenska i östra Nyland. Förutsättningarna för nya undervisningslokaler för hela Inveon på ett centralt ställe eventuellt i samverkan med övriga svenskspråkiga utbildningsanordnare i regionen utreds då en tomt har anvisats för ändamålet. Det är inte uteslutet att samkommunen för en del av sin verksamhet måste hyra paviljonger/baracker, eventuellt redan under år ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON Östra Nylands yrkesinstitut Inveon är ett av samkommunens två resultatområden och ansvarar för utbildningen för yrkesinriktad grundexamen. Yrkesinstitutets kärnverksamhet är undervisningen för yrkesinriktade grundexamina, samt till denna hörande stödfunktioner. På grund av att årskullen ungdomar i Inveons upptagningsområde är liten, och det därav följande ekonomiskt strama läget, vidtar yrkesinstitutet två åtgärder: a) Utbudet av studieplatser begränsas i gemensam ansökan 2015 till antagning till bara 7 av yrkesinstitutets traditionellt 11 utbildningsyrken, med mål att förhindra att många små, ekonomiskt ohållbara grupper uppstår. I gemensam ansökan erbjuds 102 studieplatser. Trots nedskärningen i platser är det en utmaning att få dessa fyllda. Antalet motiveras med att också de svenskspråkiga ungdomarna bör ha rätt att välja sin utbildning, i stället för att tvingas studera det som finns tillgängligt i ett snävt utbud. b) Fortsatta ansträngningar för att utveckla undervisningen och säkerheten och därmed säkra konkurrenskraften. Projektet inleddes 2013 och har som mål att: förbättra informationen om utbildningen som ges studerande i förväg (läroplansinformation och marknadsföring) förtydliga och förbättra den kriteriebaserade bedömningen samt erkännande av kunnande införa större utbud av varierade undervisningsmetoder förtydliga processen för och effekten av studerandes personliga studieplan maximera studerandens tillgång till handledning i speciellt undervisningen men också i stödfunktionerna förankra den nya studerandehälsolagens arbetssätt i hela organisationen Övrigt som kräver resurser under verksamhetsåret är arbetet med ibruktagandet av den nationella portalen för utbildning, och övergången från att räkna studieveckor till kompetenspoäng enligt det nationella ECVET-programmet. Eftersom 3 Ekonomiplan

4 åtgärder för förbättrande av Inveons undervisningslokaliteter krävs , i en eller annan form, kommer också dessa att påverka allas arbete. 200 GEMENSAMMA KOSTNADER Till resultatenheten hör rektor och institutets lärare i studier som kompletterar yrkeskunnande (tidigare gemensamma studier, nu ofta kallade kex-studier ), samt studiehandledning och det utvidgade stödet för studerande med särskilda behov. Under verksamhetsåret förstärks den pedagogiska planeringen och utvecklingen och lärarnas kunnande inom ny undervisningsteknologi uppdateras. Läroplansarbetet och ECVET I det fortsatta läroplansarbetet beaktas övergången från att mäta studiernas omfattning i studieveckor till att mäta kunnande i kompetenspoäng, den s.k. ECVET-processen. ECVET är ett europeiskt system för erkännande av kunnande och överföring av studieprestationer mellan utbildningsanordnare och utbildningssystem. Kompetenspoängen tas i bruk nationellt I samband med ibruktagandet av kompetenspoäng förflyttas perspektivet från studieprocessen till det kunnande studeranden uppvisar, vilket i sin tur leder till ett större behov av att göra personliga studiestigar tillgängliga för studerande. Disciplinorganet Organet består i Inveon av två styrelsemedlemmar som upprätthållarens representanter samt representanterna för studeradevården, lärarkåren, studerande och arbetslivet. Disciplinorganets arbete samt lagstiftningens tillämpning kommer att ytterligare utvecklas under Specialundervisning Under de senaste åren har antalet och speciellt andelen studerande i behov av särskilt stöd i undervisning ökat i Inveon och utvecklandet av stödfunktioner för dessa har haft hög prioritet under flera år. Allmänt kan konstateras att de problem ungdomarna möter blir allt mer komplexa och stödet bör förverkligas som ett branschöverskridande nätverksarbete. Yrkesinstitutet har en speciallärare som erbjuder stöd i speciellt studierna som kompletterar yrkeskunnandet men också fungerar som handledare för lärarna i yrkesämnen. Ett ökande behov av specialundervisning kan skönjas också inom de praktiska yrkesstudierna Inlärning i arbete Inlärning i arbete förverkligas i Inveon som studier omfattande 24 studieveckor (lagstadgat minimum är 20 studieveckor). Undervisningsoch kulturministeriet signalerar en målsättning att ytterligare öka den andel studier som genomförs i arbetslivet. Under verksamhetsåret fördjupas kontakterna till arbetslivet och den dialog som pågår mellan yrkesinstitutet och arbetslivet dokumenteras på sätt som kvalitetssäkringen kräver. Yrkesteam och yrkesprov Yrkesinstitutet har fyra yrkesteam, ett per resultatenhet. Yrkesteamen ansvarar för yrkesprovens planering och bedömning, fattar beslut i ärenden som gäller studerandes yrkan om rättelse av bedömning, samt fungerar som ett diskussionsforum för utbildning och arbetsliv. Gruppindelning, schemaläggning och periodisering Arbetsfördelningen för läsåret visar att det fortfarande finns behov av att granska den modell som används vid schemaläggningen för att kunna garantera en effektiv användning av undervisningens resurser, parallellt med skyldigheten att erbjuda studerande personliga studiestigar. Undervisningsteknologi Yrkesinstitutets tekniska utrustning för undervisning uppdateras och den virtuella lärmiljön utvecklas. Möjligheten att planera undervisning där studerande använder sin egen elektroniska utrustning utreds och provas. 201 INVEON KULTUR Resultatenheten Inveon kultur omfattar artesanutbildning (hantverk och konstindustri) samt bildartesanutbildning (visuell framställning) i Inveons lokaler vid Lundagatan 8, i centrum av Borgå. Läsårets tyngdpunktsområden är ibruktagande av alternativa och mångsidiga undervisningsmetoder. Lärarna utbildas i användning av Smartboard. Under läsåret förbättras kommunikationen mellan studerandevården och resultatenheten. 202 INVEON TEKNIK Resultatenheten Inveon teknik omfattar utbildningarna inom bilbranschen, logistik samt maskin- och metallbranschen i Inveons lokaler vid Edelfeltsstigen 1. Under läsårets skall arbetarskyddet och hållbar utveckling fortsättningsvis ha stor betydelse men också företagsamhet och kreativitet skall synas i verksamheten. Maskin- och metallbranschen skall med olika medel göras till ett mera attraktivt studiealternativ. Ny utrustning och nytt undervisningsmaterial skall ge möjlighet till bättre och intressantare undervisning. 203 INVEON HUSTEKNIK Resultatenheten Inveon husteknik omfattar utbildningarna inom husbyggnad, el- och automation, datateknik och datakommunikation samt husteknik/vvs i Inveons lokaler vid Edelfeltsstigen 1. Läsårets tyngdpunktsområde: Hålla budgeten med bibehållen 4 Ekonomiplan

5 kvalitet på undervisningen. Arbetssäkerhet i undervisningen prioriteras. 204 INVEON SERVICE Resultatenheten Inveon service omfattar utbildningarna inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen samt hårbranschen i Inveons lokaler vid Edelfeltsstigen 1. Läsårets tyngdpunktsområden är kundservice och matproduktion. Beskrivning och uppdatering av studiehelheterna görs under läsåret och kontinuerlig bedömning av inlärning förverkligas. 205 INVEON STUDIESOCIALA FUNKTIONER Det övergripande målet för studerandevården är att med brett stöd i ett tidigt skede, och med hjälp av ett mångprofessionellt nätverk, erbjuda alla studerande en trygg och likvärdig studiemiljö och därmed öka trivseln och förebygga studieavbrott. Tyngdpunkten i studerandevården fördes i den nya lagstiftningen 2014 från det individuellt åtgärdade till det gemensamt förebyggande och under verksamhetsåret skall det nya arbetssättet förankras i hela organisationen. Den gemensamma studerandevården leds av rektor. Kurators-, psykolog- och studerandehälsovårdstjänster tillhandahålls av Borgå stad. En viktig roll i stödet för studeraden spelar grupphandledaren, vilken är en aktiv länk mellan studeranden och den individuella studerandevården som leds av kuratorn. Studerandevården för ungdomar under 18 år sker i nära samarbete med hemmen. 206 INVEON PROJEKTVERKSAMHET Förutom det fortsatta utvecklingsarbete som karakteriserar yrkesinstitutets verksamhet finns specialområden som kräver extra satsningar. Detta utvecklingsarbete baserar sig på de nationella målsättningarna för utbildningen (regeringsperiodens KESU) och görs ofta inom externt finansierade projekt (speciellt statsunderstöd). 3. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN Enligt moment har följande budgeteringspraxis följts. Löner: En helhetslösning för inkomstpolitiska uppgörelsen har uppnåtts vilken gör löneutvecklingen behärskad och lätt att beräkna. I löneanslagen ingår effekterna av arbetsfördelningen inom undervisningen för för de sju första månaderna och de beräknade effekterna av beslutet gällande utbildningsutbudet 2015 i arbetsfördelningen hösten Lönerna är beräknade enligt gällande avtal. En balansering av ekonomin leder till behov av att sänka lönekostnader. Alternativ kan vara att avtala om semesterpenningen med övrig personal och att för undervisningen från höstterminen övergå till ett färre antal närstudietimmar, eventuellt i samband med övergången till kompetenspoäng. Personalsidokostnader: Den genomsnittliga nivån på samkommunens socialförsäkringsavgifter och pensionsavgifter i förhållande till lönesumman verkar uppgå till i genomsnitt ca 32 procent under kommande ramperiod. Köp av tjänster: Anslagen för köp av tjänster anpassas till enhetsprisernas utveckling. Eftersom antalet studerande ser ut att minska med ytterligare 10 % sänks anslagen i regel med 10 % jämfört med nivån år Anslaget för underhåll av samkommunens fastigheter är beroende på tidtabellen för lokalitetsfrågans lösning men avgörande är också vilka utrymmen hamnar på förteckningen över utrymmen som skall tas ur bruk eller åtgärdas och eventuellt tillfälliga lösningar i baracker alternativt paviljonger i Haiko. Material och förnödenheter: De största utgiftsposterna är värme- och elavgifter. Kostnadstrycket är stort av både interna och externa orsaker och dessa utgifter kommer att behöva högre anslag än Livsmedel för skolmåltiderna är en stor kostnadspost vilken är beroende av antalet studerande och antalet inkvarterade. Totalsumman kan sänkas på grund av nedgången i antalet studerande. Övriga kostnader: Bland dessa ingår egen finansiering inom olika projekt som samkommunen äger eller medverkar i. Projektverksamhet är ett förmånligt sätt att utföra nödvändigt utvecklingsarbete. Utan projekt skulle samkommunen vara tvungen att sköta utvecklingsarbetet helt med egen finansiering. Anslag för premieringar, festligheter, personalens trivsel och välmående med mera har beaktats i budgetförslaget enligt en miniminivå utgående för samkommunens regelverk för personalpremieringar. Årliga anslag för förnyande av utrustning krävs för att upprätthålla en tidsenlig utrustning. Också nästa år prioriteras förslag vilka genomförda är lätta att flytta med till Inveons nya lokaler. I och med att årsbidraget är negativt genereras inte nya resurser för dessa anskaffningar. 5 Ekonomiplan

6 Övrigt: Årsbidrag, räkenskapsperiodens resultat: Styrelsen har i budgetdirektiven konstaterat att undantagsvis kan budgeten 2015 uppvisa ett negativt årsbidrag under rådande inre och yttre omständigheter. Målet är att bibehålla undervisningens och inlärningens kvalitet. Förhoppningsvis kan inom samarbetsorganet kreativa lösningar hittas för att trygga utbildningens kvalitet. Amortering och ränta: Samkommunens annuitetslån för etableringen vid Lundagatan 8 är betalda och samkommunen är således skuldfri från Byggnadsinvesteringar: Det är klart för alla att samkommunens lokaliteter av flera orsaker inte längre är optimala. En förberedande reservering för lokalitetslösning ingår också i budgetförslaget Reserveringens användningsändamål är beroende på vilka beslut som fattas med anledning av Borgå stadsfullmäktiges beslut gällande lokalitetsfrågan för hela andra stadiet och avgörs senare på basen av ett pågående utredningsarbete av både strukturer och organisation. Ersättande investeringar: Prioritet ges anskaffningar vilka är portabla/mobila, det vill säga sådana som kan tas med i flytten till de nya utrymmena. Samkommunstämman fastställer investeringarna enligt separat förteckning, som är bindande. Det negativa årsbidraget möjliggör endast finansieringen av en liten del av det dokumenterade behovet. Inkomster: Tidigare beslut i regeringen innebär att enhetspriserna förblir på nivån för år 2012 och att indexjusteringen därmed uteblir. Nedskärningar av enhetspriserna har aviserats uppgå till totalt 4,2 % Samkommunens finansiering påverkas därtill direkt av utvecklingen i antalet studerande och huruvida utbildningens resultatet berättigar till tilläggsfinansiering. Det verkar klart att samkommunen har knappt 300 studerande i medeltal under år Resultatbaserad finansiering inom yrkesutbildningen Beräkningen av samkommunens resultat bygger främst på en genomslagskraftsmätare som indelar de studerande vid uppföljningsperiodens slut i följande fem kategorier: 1. studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden och har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av uppföljningsperioden (utexaminerad, sysselsatt), 2. studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen och som under uppföljningsperioden bedriver studier för högskoleexamen eller har avlagt högskoleexamen (utexaminerad, fortsättningsstuderande), 3. studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden och inte bedriver studier med sikte på högskoleexamen eller har avlagd högskoleexamen och inte heller har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av uppföljningsperioden (utexaminerad, har inte arbete och är inte fortsättningsstuderande), 4. studerande som inte har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden, men alltjämt bedriver studier som leder till yrkesinriktad grundexamen eller annan examen eller som är sysselsatta vid tidpunkten för den sista veckan av granskningsperioden (outexaminerad, har inte arbete men är studerande), 5. studerande som inte har avlagt yrkesinriktad grundexamen eller någon annan examen under uppföljningsperioden och som inte bedriver studier med sikte på annan examen och inte har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av granskningsperioden (outexaminerad, har inte arbete och är inte heller studerande). Vid beräkningen av genomslagskraftsmätaren räknar man ut ett parametervärde, som uttrycker utbildningsanordnarens självständiga påverkan på hur de studerande har placerat sig i respektive grupp. När parametervärdena räknas ut till delas de av utbildningsanordnaren oberoende bakgrundsfaktorerna ett konstant värde. De egenskaper som beaktas som bakgrundsfaktorer har att göra med de studerandenas ålder, modersmål, kön, familjetyp, medeltalet på grundskolans avgångsbetyg samt utbildning som getts i form av specialundervisning. Utexaminerade och sysselsatta: UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING % 68 % 69 % Utexaminerade fortsättningsstuderande UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,2 % 5 % 6 % Utexaminerad, inte sysselsatt och inte fortsättningsstuderande UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,5 % 13 % 13 % 6 Ekonomiplan

7 Outexaminerad men studerar UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,2 % 10 % 10 % Outexaminerad som varken studerar eller arbetar UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,2 % 2 % 2 % Utbildningspersonalens formella behörighet Parametern beskriver hur stor del av lärarna (timlärare i bisyssla inte medräknade) som enligt förordning har formell behörighet att verka som lärare vid yrkesläroanstalter. UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,8 % 60 % 60 % Uppdatering av personalens yrkeskunskap Denna parameter innebär att de kostnader som föranleds av uppdatering av personalens yrkeskunskap ställs i relation till alla personalkostnader inom samkommunen (dock inte personalkostnader för läroavtal). Kostnaderna för uppdatering av personalens yrkeskunskap inbegriper alla kostnader som uppstår p.g.a. denna verksamhet, såsom lönekostnader för personer som deltar i utbildning, deltagaravgifter, rese- och inkvarteringskostnader, dagtraktamenten. Dessutom inkluderas kostnader för lärarnas arbetslivskontakter och kostnader för upprätthållande av arbetsförmågan. UTVÄRDERING 2013 MÅLSÄTTNING 2014 MÅLSÄTTNING ,5 % 1 % 1 % 400 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN SIFFERDELEN Budgetens bindningsnivå är resultatområde. Anslagen är bindande gentemot samkommunstämman på denna nivå. Inom resultatområdena har styrelsen rätt att omdisponera anslagen inom de funktionella och ekonomiska ramar samkommunstämman fastställt. Resultatområdena är: Ht Resultatområde, uppgiftshelhet Ansvarsperson 1 SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER Direktör 2 ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON Rektor 6 INVESTERINGSDELEN Direktör 8 FINANSIERINGSDELEN Direktör 9 RESULTATRÄKNINGSDELEN Direktör 401 BUDGETDIREKTIV FÖR 2015 Samkommunstämman ger följande direktiv för verkställigheten av budgeten för år Vid behov kan styrelsen under året utfärda närmare direktiv på basen av dessa. 1. Förpliktande innebörd Samtliga resultatområden och -enheter bör i sin verksamhet följa budgetens funktionella och ekonomiska ramar och anpassa sin verksamhet till den godkända budgeten och de anslag som ingår i den. 2. Budgetens bindande nivåer Anslag får inte överskridas eller användas för annat än det i budgeten avsedda ändamålet. Anslagen inom resultatenheterna 103 VUXEN- LÄROAVTALS- OCH INTERNA UTBILDNINGSTJÄNSTER 206 INVEON - PROJEKTVERKSAMHET fastställs som bindande nettoanslag, och kan således överskridas såvida överskridningen kan täckas med motsvarande inkomstöverskridning. Kostnader för arbetsmaterial för kundarbeten och inkomsterna från försäljning av dessa är en nettobudgeterad del inom respektive resultatenhet. Om anslaget inte räcker till bör anhållan om omdisposition göras och godkännas innan anslaget används. Styrelsen kan omdisponera anslag inom resultatområdet under förutsättning att resultatområdets totala anslag inte överskrids. 7 Ekonomiplan

8 3. Anskaffningar Anskaffningar bör ske ekonomiskt och ändamålsenligt med beaktande av anskaffningsdirektiven. Styrelsens beslut om beslutsbefogenheter bör efterföljas och skyldigheten att föra skriftliga beslutsprotokoll också ifråga om anskaffningar noteras. Gällande anskaffningarna i investeringsbudgeten är anskaffningsförteckningen bindande både ifråga om anskaffningsobjekten och respektive anslag. 4. Övriga frågor Styrelse, direktör och rektor kan vid behov ge särskilda förhållningsregler, tolkningar och råd om budgeten och ekonomiplanen. Räkenskapsårets fakturor bör vara godkända för betalning senast den 15 januari Ekonomiplan

9 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland Resultaträkning Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Förändring i % Ekonomiplan 2016 Ekonomiplan 2017 Verksamhetens intäkter , Försäljningsintäkter , Personalintäkter (FPA etc) , Hyresintäkter , Övriga verksamhetsintäkter , Ersättningar för prestationer , Verksamhetens kostnader , Löner , Personalbikostnader , Köp av tjänster , Material, förnödenheter , Hyror , Övriga kostnader , VERKSAMHETSBIDRAG , Finansiella intäkter och kostnader , Ränteintäkter och övriga finansieringsintäkter , Räntekostnader och övriga finansieringskostnader , Kommunernas betalningsandel för ränta ,0 - - ÅRSBIDRAG , Extraordinära inkomster Avskrivningar enligt plan , RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , Ekonomiplan

10 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland Ekonomiplan Ekonomiplan Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Förändring i % Bokslut SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER 101 ALLMÄN FÖRVALTNING , INTERN FÖRVALTNING , VUXEN- LÄROAVTALS- OCH INTERNA UTBILDNINGSTJÄNSTER , UTVECKLING OCH KVALITETSSÄKRING , INTERNA SERVICEFUNKTIONER , FASTIGHETSFUNKTIONER , SAMMANLAGT , ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON 200 GEMENSAMMA KOSTNADER , INVEON - KULTUR , INVEON - TEKNIK , INVEON - HUSTEKNIK , INVEON - SERVICE , INVEON - STUDIESOCIALA FUNKTIONER , INVEON - PROJEKTVERKSAMHET , SAMMANLAGT , VERKSAMHET SAMMANLAGT , Ekonomiplan

11 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland FINANSIERINGSKALKYL Bokslut 2012 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Förändring i % Ekonomiplan 2016 Ekonomiplan 2017 Internt tillförda medel Årsbidrag Extraordinära poster Extraordinära poster, Korrigeringsposter Investeringar Byggnadsinvesteringar Aktier och andelar Anskaffning av maskiner och utrustning Nettokassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i lånen Minskning av långfristiga lån Minskning av kortfristiga lån Förändring i eget kapital, kommunal betalningsandel Övriga förändringar i likviditeten Förändring i förvaltat kapital och förvaltade medel Förändring i omsättningstillgångar Förändring i fordringar Förändring i räntefria skulder Förändring av kassamedel Förändring av kassamedel Kassamedel Kassamedel Förändring av kassamedel Ekonomiplan

12 Presenningshall för väderskyddat byggande Basutrustning BYGG Maskiner och handverktyg BYGG st lärardatorer 600 BYGGNADSUTBILDNINGEN Verktyg Valokuitutehomittari 900 Valokuitulähetin Tarkuusleikuri (fiberoptik) 800 Valokuitujatkoskone D-skrivare Ekonomiplan Smartboard Stationär lärardator Bärbar lärardator Laborations datorer och multimedia program ICT-UTBILDNINGEN Hand och mätverktyg Mätinstrument Energikällor Saxlyft Monteringsställningar (typ Zarges) 4..5 st Komplettering av söndrig utrustning Jcad Licens Universal och effektmätare samt verktyg V Programerbar spänningskälla 880 UTBILDNING INOM ELBRANSCHEN Hand- och specialverktyg Inveon - HUSTEKNIK Cylinderhoningsapparat 600 Automatiskt slirskydd Onspot för Scania Nya däck till Scanians släp Spännremmar och lyftlinor Blästring och målning av lastbilsunderrede Bilskolbil Motorarbetsfordon (hjullastare begagnad) Fälg/däck-tvättapparat Hjulinställningsapparat (tilläggsanslag) BIL- OCH LOGISTIKUTBILDNINGEN Hand- och specialverktyg Bänkslipmaskin D skrivare (plast) SolidWorks programvara lisens VERKSTADSMEKNIKERUTBILDNINGEN ANSKAFFNINGAR AV MASKINER OCH INVENTARIER Inveon - TEKNIK FÖRSLAGEN STYRELSEN

13 Som verksamhetsutgifter kan strukna anskaffningsförslag förverkligas via budgeten om de ospecifiserade anslagen räcker till. Inklusive lokalitetslösning Maskiner och inventarier , 103, 104 och 105 Basutrustning för studerandeboendet SAMKOMMUNENS FÖRVALTNINGSANSKAFFNINGAR Basutrustning för förvaltningens resultatenheter Basutrustning för fastighetsskötsel Basutrustning för undervisning (KEX-ämnen) Hand- och specialverktyg Windowslicencer (Win 7/8) Antiviruslicens Ekonomiplan Pausit ergonomiprogram 350 saneringsprogram för Inveons nuvarande lokaliteter Inveon - ALLMÄNNA ANSKAFFNINGAR anslag för konditionsgranskning och uppgörande av Anslag för uppstart av Campusprojektet alternativt Grafikpressar inkl fot och filt SAMKOMMUNENS GEMENSAMMA ANSKAFFNINGAR VISUELLA UTBILDNINGEN Hand- och specialverktyg, basutrustning Dokumentkamera Ritplattor MODE OCH TEXTIL UTBILDNINGEN Hand- och specialverktyg, basutrustning Symaskiner, programvara brodering Utställningsmontrar ARTESAN/INREDNING UTBILDNINGEN Videokanon och dokumentkamera Inveon - KULTUR Liten dammsugare / korridormattor 200 Vattendammsugare/kombi kök Kylskåp Stekbord KOSTUTBILDNINGEN Handverktyg och basutrustning FRISÖRUTBILDNINGEN Borrmaskin Makita BDF 453SHE 18V 150 Dammsugare Makita VC 3511L 190 Vinkelslipmaskin (lilla) 110 Svetsmaskin Minarc EVO 150 Kemppi 560 Motorkrassen K50 + krassfjädrar och ändorna Cirkelmaskin EXACT Pulversläckare 60 Brännarserie AGA X11 Original 500 Knivsåg Milwauke V Plåtklippare Drägo R 845 Cu kapare Milwauke C12PC 340 Batteriventilnyckel 55 Handverktyg och basutrustning Inveon - SERVICE VVS-UTBILDNINGEN

14 14 Ekonomiplan

15 15 Ekonomiplan

EKONOMIPLAN 2016 2018 BUDGET 2016

EKONOMIPLAN 2016 2018 BUDGET 2016 EKONOMIPLAN 2016 2018 BUDGET 2016 Fastställd av samkommunstämman 23.11.2015 Träder i kraft 1.1.2016 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning innehåller

Läs mer

EKONOMIPLAN BUDGET 2017

EKONOMIPLAN BUDGET 2017 EKONOMIPLAN 2017 2019 BUDGET 2017 Fastställd av samkommunstämman xx.11.2016 Träder i kraft 1.1.2017 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Dragningskraften för yrkesutbildning i samkommunens

Läs mer

EKONOMIPLAN 2013 2015 BUDGET 2013

EKONOMIPLAN 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 BUDGET 2013 Fastställd av samkommunstämman 13.11.2012 Träder i kraft 1.1.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND 2 101 ALLMÄN FÖRVALTNING 3 102

Läs mer

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 Fastställd av samkommunstämman 17.11.2011 Träder i kraft 1.1.2012 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunen har tillsvidare fått avslag på ansökan

Läs mer

EKONOMIPLAN 2011 2013 BUDGET 2011

EKONOMIPLAN 2011 2013 BUDGET 2011 EKONOMIPLAN 211 213 BUDGET 211 Fastställd av samkommunstämman 3.11.21 Träder i kraft 1.1.211 SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND EKONOMIPLAN 211 213 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 14.08.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2014 Tid: 14.08.2014 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 07 2013 PROTOKOLL 10..09.2013 Styrelsen 10.09.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2013 Tid: 10.09.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde.

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde. Samkommunstämman 22.04.2010 s. 8 Styrelsen 30.03.2010, 10 7 TÄVLINGSPROGRAM, CAMPUS PROJEKTET På basis av de diskussioner som förts mellan samkommunen och NAI Premises har bolaget uppgjort (under arbete)

Läs mer

Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013

Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013 Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013 Styrelsen 10.06.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2013 Tid: 10.06.2013 kl. 17.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 0 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott Planen uppgjord Datum 15/2 2013 Justering av uppbyggnaden Datum 21/3 2013 Formell justering Datum 28/3 2013 Godkännande av planen Datum 17/4 2013 Godkänd i andra stadiets utbildningsnämnds sektion Datum

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse,

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina ANSÖKNINGSMEDDELANDE 19.11.2014 60/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Lagen om yrkesutbildning antogs av riksdagen den 30 juni 2017 Centrala förändringar Den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018 Ett sätt att avlägga examen,

Läs mer

Samkommunstämman Protokoll

Samkommunstämman Protokoll Samkommunstämman 1 21 Protokoll 22.4.21 Samkommunstämman 22.4.21 s. 2 PROTOKOLL Tid: 22.4.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1 Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

SAMKOMMUNSTÄMMAN 01 2015 PROTOKOL L

SAMKOMMUNSTÄMMAN 01 2015 PROTOKOL L SAMKOMMUNSTÄMMAN 01 2015 PROTOKOL L Samkommunstämman 29.04.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 01/2015 Tid: 29.04.2015 kl. 16.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10. Tid: 22.04.2010 kl. 14.30. Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10. Tid: 22.04.2010 kl. 14.30. Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 04 2010 Protokoll 22..04.2010 Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10 Tid: 22.04.2010 kl. 14.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Styrelsen 04/2009. Protokoll 27.4.2009

Styrelsen 04/2009. Protokoll 27.4.2009 Styrelsen 04/2009 Protokoll 27.4.2009 Styrelsen 27.04.2009 s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2009 Tid: 27.4.2009 kl. 15.30 Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, kulturenheten Lundagatan 8, Borgå ÄRENDEN SOM

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Styrelsen PROTOKOLL

Styrelsen PROTOKOLL Styrelsen 10 2011 PROTOKOLL 13.10.2011 Styrelsen 13.10.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2011 Tid: 13.10.2011 kl. 14.30 Plats: Inveon KULTUR, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Rapport!om!den!svenskspråkiga!yrkesutbildningen! med!förslag!till!förändringar!

Rapport!om!den!svenskspråkiga!yrkesutbildningen! med!förslag!till!förändringar! Lärarensmotto:Manlärsålängemanharelever Rapportomdensvenskspråkigayrkesutbildningen medförslagtillförändringar OleNorrback Utredningsman 9.1.2015 Innehåll Uppdraget...4 Nulägetinomsvenskspråkigyrkesutbildning...5

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

P R O T O K O L L 02 /2011. Samkommunstämman

P R O T O K O L L 02 /2011. Samkommunstämman P R O T O K O L L 02 /2011 Samkommunstämman 17.11.2011 Samkommunstämman 17.11.2011 s. 2 Föredragningslista Tid: 17.11.2011 kl 17.00 17.30 Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall

Läs mer

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 82 U2 1 (5) Datum Dnr 19.6.2012 ÅLR 2012/5830 Styrelsen för Ålands gymnasium Hänvisning LL (2011:13) om gymnasieutbildning Kontaktperson Överinspektör Bodil Regårdh Ärende

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Styrelsen 09 2011 P R O T O K O L L 20.9.2011

Styrelsen 09 2011 P R O T O K O L L 20.9.2011 Styrelsen 09 2011 P R O T O K O L L 20.9.2011 Styrelsen 20.9.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2011 Tid: 20.9.2011 kl. 14.30 Plats: Inveon, HAIKO ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 1 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Partnerskapsträff i Vasa 2-3.12 2009 Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Trender och tendenser..... Yrkesutbildningens växande popularitet Dualismen övergår i ett enhetligt (gränslöst) utbildningssystem

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Målgruppen för yrkesstarten

Målgruppen för yrkesstarten Datum 9.2.2010 Anordnare av yrkesutbildning Dnr 4/530/2010 Ärende: Ansökan om tillstånd för anordnande av orienterande och förberedande utbildning inför den grundläggande yrkesutbildningen, yrkesstarten,

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 01 2015 P R O T O K O L L 27.01.2015 Styrelsen 01 2015 P R O T O K O L L 27.01.2015 Styrelsen 27.01.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 01/2015 Tid: 27.01.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 16.10.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2014 Tid: 16.10.2014 kl. 14.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

Samkommunstämman 01/2009. Protokoll 16.4.2009

Samkommunstämman 01/2009. Protokoll 16.4.2009 Samkommunstämman 01/2009 Protokoll 16.4.2009 Samkommunstämman 16.04.2009 s. 1 Föredragningslista Tid: 16.04.2009 kl 17.00 Plats: Östra Nylands yrkesinstitut, VVS-klassrummet Ärenden som skall behandlas

Läs mer

Styrelsen 06 2011 PROTOKOLL 14.6.2011

Styrelsen 06 2011 PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsen 06 2011 PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsen 14.06.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 6/2011 Tid: 14.6.2011 kl. 14.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svenskfinland

Vuxenutbildningen i Svenskfinland Vuxenutbildningen i Svenskfinland 25 64-åringar 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Källa: Statistikcentralen Innehåll Vuxenutbildningen i Svenskfinland 261 Inledning 264 1 Beskrivning av

Läs mer