PROTOKOLL. Samkommunstämman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010"

Transkript

1 PROTOKOLL Samkommunstämman

2 Samkommunstämman s. 2 Föredragningslista Tid: kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN 2 FÖRRÄTTANDE AV NAMNUPPROP 3 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 5 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE 6 FASTSTÄLLANDE AV ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDEL FÖR LÅN EKONOMIPLANEN Besvärsanvisning Haiko den MAGNUS BJÖRKLUND Magnus Björklund Styrelsens ordförande

3

4 Samkommunstämman s. 4 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN Enligt bestämmelserna i arbetsordningen öppnar styrelsens ordförande samkommunstämman. Beslut: Styrelsens ordförande Magnus Björklund hälsar de närvarande välkomna och öppnar samkommunstämman. 2 FÖRRÄTTANDE AV NAMNUPPROP Enligt bestämmelserna i arbetsordningen förrättas namnupprop kommunvis i alfabetisk ordning. Beslut: Namnupprop förrättas. 3 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Efter att ha konstaterat de närvarande och deras röstetal avgör ordförande huruvida samkommunstämman är lagligen sammankallad och beslutför. Beslut: Ordförande konstaterar att samtliga medlemskommuner är representerade och att kallelsen utfärdats inom utsatt tid och att samkommunstämman därmed är lagenligt sammankallad och beslutför.

5 Samkommunstämman s. 5 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Beslut: Lars Bäcklund och Hans Högström utses till protokolljusterare. 5 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE Enligt bestämmelserna i arbetsordningen utses ordförande och viceordförande för samkommunstämman. Beslut: Stämman utser Benny Engård till ordförande och Matti Nuutti till viceordförande.

6 Samkommunstämman s. 6 Styrelsen 4, FASTSTÄLLANDE AV ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDEL FÖR LÅN 211 Samkommunstämman har beslutat att för det budgetlån samkommunen upptagit för finansieringen av utrymmeslösningen i Lundagatan 8 Inveons kulturenhet (tidigare Borgå hantverks och konstindustriskola) erhålls medlemskommunernas årliga betalningsandelar. För amorteringen upptas en betalningsandel som bokas som höjning av grundkapitalet och fördelas enligt kommunernas andel i grundkapitalet. För lånets ränta upptas en betalningsandel för finansieringskostnader fördelad enligt kommunens antal studerande i samkommunen de tre senaste åren. Förfallodagarna för samkommunen mot Nordea har avtalats till 3.12 och 3.6. årligen. Enligt annuitetslånets amorteringsplan är kostnaderna följande: Amorteringen/grundkapitalhöjningen är och betalningsandelen för lånets räntor är JS Förslag: Styrelsen föreslår att samkommunstämman fastställer betalningsandelarna för år 211 enligt bilaga (ingår i ekonomiplanen s. 15) och fastställer betalningsordningen så att förfallodagen är Beslut: Samkommunstämman förutsätter enhälligt att styrelsen gör ett nytt förslag till betalningsandelar vilket halverar den summa kommunerna skall betala. Stämman ajourneras för att styrelsen skall bereda ett nytt beslutsförslag. Styrelsen Då minskningen görs från grundkapitalförhöjningen blir de nya betalningsandelarna för år 211 enligt tabellen nedan: ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR FÖR AMORTERINGAR OCH RÄNTOR 211 Räntor att Amortering att Andel Grundkapitalandel Kommun betala, betala, kommunens studerande kommunens ökning av Att betala sammanlagt år 211 per Borgå 55, , 54, , , Lappträsk 3, , 3,6 3 72, 5 153, Lovisa 22, , 25, , 39 72, Mörskom,97 382, 1,2 1 24, 1 622, Sibbo 17, , 16, , , Summa 1, , 1, , , Räntor att betala och fördela 39 56, Amortering att betala och fördela totalt , , Till övriga delar följs tabellen i ekonomiplanen.

7 Samkommunstämman s. 7 I ekonomiplanen innebär beslutet att finansieringskalkylen ändras så att kassamedlen minskar ytterligare 16 såvida styrelsen inte anser att ändringen medför behov av inbesparingar i verksamheten eller investeringarna. Finansieringskalkylen i ekonomiplanen är därmed: Finansieringskalkyl för Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag Extraordinära poster Extraordinära poster, Korrigeringsposter Investeringar Byggnadsinvesteringar Reparationsinvesteringar Anskaffning av maskiner och utrustning Nettokassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i lånen Minskning av långfristiga lån Minskning av kortfristiga lån Förändring i eget kapital, kommunal betalningsa Övriga förändringar i likviditeten Förändring i förvaltat kapital och förvaltade me Förändring i omsättningstillgångar Förändring i fordringar Förändring i räntefria skulder Förändring av kassamedel, verksamheten Förändring av kassamedel Kassamedel 1.1 Kassamedel Förändring av kassamedel JS Förslag: Styrelsen föreslår ovan relaterade ändringar i betalningsandelar och finansieringskalkyl i sitt förslag till ekonomiplan för åren Beslut: Förslaget godkänns. Samkommunstämman fortsätter behandlingen av ärendet utgående från styrelsens reviderade beslutsförslag. Beslut: Samkommunstämman godkänner styrelsens förslag till betalningsandelar för åren

8 Samkommunstämman s. 8 Styrelsen 5, EKONOMIPLANEN Arbetet med samkommunens ekonomiplan för år pågår och en arbetsversion bifogas föredragningslistan. I det stora hela skall verksamheten följa innevarande års verksamhet och det enda direkt nya är att den förberedande och orienterande yrkesutbildningen för unga, den så kallade yrkesstarten skall inledas. Samkommunen har i samband med avslaget på ansökan om tilläggsplatser fått undervisningsministeriets tillstånd till den så kallade yrkesstarten. Utbildningen är med i samkommunens utbildningsutbud i GEA 211. Hur yrkesstarten skall ordnas är inte ännu avgjort vilket gör dess budgetering till en utmaning. Alla centrala utgiftsposter budgeteras till nivån år 211 till de delar den är känd. I fråga om personalens avlöningsutgifter är tjänste och arbetskollektivavtal i kraft Enligt avtalet finns dock ingen överenskommelse om löneförhöjningar år 211 avtalet konstaterar att löneförhöjningar eller senare förhandlas fram senast vilket innebär att löneposten i budgeten är svår att uppskatta exakt. För lönernas sidokostnader finns meddelanden från respektive försäkringsanstalt att tillgå med ungefärliga uppskattningar. Bland tjänster och förnödenheter kan tidigare års nominella nivå i huvudsak användas. Största utgiftsökningen föranleds av statsmaktens beslut och speciellt beskattningsbesluten. Sålunda har antytts att naturgasens förändrade beskattning leder till ca 2 % höjning av fjärrvärmens pris. Haikoenheten uppvärms i huvudsak med naturgas vilket leder till en markant ökning av uppvärmningens kostnader. Också elpriserna stiger på grund av energibeskattningens förändringar. Därtill har fastighetsskattebeslutet i Borgå ökat samkommunens fastighetsskatt med flera tiotal procent redan 21 vilket var obeaktat i budgeten. Budgetförslaget utgår från att medlemskommunerna med betalningsandelar enligt det ursprungliga beslutet deltar i amortering och räntor för samkommunens gäld. I fråga om investeringar reserveras ett anslag kring 2 för nödvändig förnyelse av maskiner och inventarier, 11 för färdigställandet av passivenergihuset till försäljning vilken kan ske år 212 senast. Därtill intas i budgeten ett anslag för att fortsätta Campusprojektet i Kungsporten alternativt sätta igång med planering och sanering av samkommunens nuvarande utrymmen. Om dessa åtgärder inte vidtas kommer den svenskspråkiga yrkesutbildningen i östra Nyland att snabbt åderlåtas i samband med de aviserade förändringarna i utbildningsanordnarnätet i östra Nyland. Dessa budgetpremisser och ett arbetsexemplar av förslaget till ekonomiplan utgående från dem föreläggs styrelsen för en första genomgång med avsikten att det skall utgöra grund för medlemskommunernas eventuella framställningar till samkommunens ekonomi och verksamhet. Avsikten är att presentera förslaget för ägarkommunernas tjänstemannaledning den till exempel Förhoppningsvis erhålls kommunernas förslag så att de kan beaktas av styrelsen när förslaget till samkommunstämman vecka 44 (till exempel ) görs upp vid styrelsens möte (7.1.21). JS Förslag: Styrelsen ger direktiv för den fortsatta beredningen av ekonomiplanen och för hörandet av ägarkommunerna. Beslut: Styrelsen godkänner huvudriktlinjerna i arbetsexemplaret av ekonomiplanen för den fortsatta budgetberedningen.

9 Samkommunstämman s Beredningen fortsätter utgående de riktlinjer som styrelsen fastställde, det arbetsexemplar som utdelades och de utlåtanden som inkommit från ägarkommunerna. Anslag för de föreslagna nya personalresurserna har medtagits i budgeten för år 211 vilken har ett positivt resultat. Samkommunens ekonomiska parametrar förändras inte i negativ riktning enligt budgetförslaget. Det resultatbaserade tillskottet till samkommunens statsandel underlättar bevarandet av den goda ekonomiska situationen. Ekonomiplanen presenteras i separat bilaga i en koncentrerad version. Anslagen tryggar verksamhet som möjliggör att det påbörjade läsåret kan slutföras framgångsrikt. Samkommunens ekonomi kräver inte speciella personalpolitiska åtgärder. Lönerna har budgeterats till de nivåer kollektivavtalen förutsätter. Styrelsen anpassar timresursen till den ekonomiskt hållbara nivå som tidigare tillämpats, det vill säga medelgruppstorleken 14 studerande används vid beräkningarna av timresursen. JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att Ekonomiplanen för åren och budgeten för år 211 fastställs och att budgetens bindningsnivåer och förteckningen över ansvarspersoner och områden fastställs enligt förslaget till budget 211. Beslut: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att Ekonomiplanen för åren och budgeten för år 211 fastställs och att budgetens bindningsnivåer och förteckningen över ansvarspersoner och områden fastställs enligt förslaget till budget 211. Samkommunstämman behandlar förslaget med beaktande av att betalningsandelstabellen och finansieringskalkylen i styrelsens förslag har reviderats enligt ovan relaterat beslut i styrelsen ( ). Beslut: Samkommunstämman fastställer Ekonomiplanen för åren och budgeten för år 211 och fastställer budgetens bindningsnivåer och förteckningen över ansvarspersoner och områden fastställs enligt det reviderade förslaget till budget 211 (bilaga).

10 Samkommunstämman s. 1 BESVÄRSANVISNING Datum för sammanträdet Samkommunstämman Besvärsmyndighet och besvärstid I samkommunstämmans beslut kan ändring sökas skriftligt genom kommunalbesvär. Besvärsmyndighet, adress och postadress Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, PB 12, 521 Helsingfors Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden är 3 dagar. Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress vilket beslut som överklagas vilka ändringar som yrkas i beslutet motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. Tilläggsuppgifter: Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (71/93) uppbärs en rättegångsavgift på 8 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 Fastställd av samkommunstämman 17.11.2011 Träder i kraft 1.1.2012 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunen har tillsvidare fått avslag på ansökan

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015

EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015 Fastställd av samkommunstämman 11.11.2014 Träder i kraft 1.1.2015 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning är

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse,

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.2.2011

Sammanträdesdatum 9.2.2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2011 2/21 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 20.30 Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Granholm, Mats Hansén, Nina Hummel, Gustav

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer