BYGGANDET IDAG SENASTE UTVECKLING INOM PARTNERING OCH INDUSTRIELLT BYGGANDE. Vad händer i Bygg- o Fastighet? Föredrag 2 Febr 2006 Hanöhus, Blekinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGANDET IDAG SENASTE UTVECKLING INOM PARTNERING OCH INDUSTRIELLT BYGGANDE. Vad händer i Bygg- o Fastighet? Föredrag 2 Febr 2006 Hanöhus, Blekinge"

Transkript

1 SENASTE UTVECKLING INOM PARTNERING OCH INDUSTRIELLT BYGGANDE Föredrag 2 Febr 2006 Hanöhus, Blekinge Blekinge Byggmästareförening och Blekinge Byggförening Gösta Fernström, författare o konsult Vad händer i Bygg- o Fastighet? Stort fokus på hyresfastigheter o något på anläggning(valår!) Nya samverkansformer kärt barn har många namn Konceptlösningar leder till konkurrens Äntligen! Allas uppfattning att det går att sänka kostnader med procent. Dock med olika medel o metoder - Utlandsinköp (Skanska, NCC o JM) - Minskade felkostnader - Konceptlösningar med industriellt och industrialiserat byggande - Partnering BYGGANDET IDAG BOSTADSBYGGANDET BÄR MED BOSTÄDER 2006 STOCKHOLM BYGGER HYRESRÄTTER FRAM TILL 2007 ( SV.BOST, 2000 VAR FAMILJEBOST O STOCKHOLMSHEM SAMT 2000 PRIVATA.) HYRESRÄTTER SNABBAST ÖKANDE PARTNERINGPROJEKT LÄTT ATT HITTA GEMENSAMT MÅL VAD HYRESGÄSTEN KAN BETALA! ALLTMER SPECIALISERAT BYGGANDE BESQUABS PUNKTHUS, HÖKERUMS BYGG, HELHETSPROJEKTET, CONTAINERMODULER, PEAB- NCC- SKANSKA KONCEPT ETCETERA INDUSTRIELLT BYGGANDE UTLANDSINKÖP UTLÄNDSK ARBETSKRAFT INDUSTRIALISERAT BYGGANDE MÅNGA NYA BYGGFÖRETAG O HYRESHUSINVESTERARE BYGGVESTA- DUVKULLEN SKANSKA.. KONTORSBYGGANDET FORTFARANDE LÅGT MED 10-15% VAKANSER O ANLÄGGNINGSSEKTORN BLIR ALLTID FÖRDRÖJD!

2 Varför industrialiserat/industriellt byggande? Vi bygger ej dyrare än andra länder; dock har vi lägre nettolön för att ha råd att bo måste vi bygga billigare! Utveckling och förändring av branschen kräver nya, alternativa samverkansformer Huvudkrav Att alla intressenter sitter med runt ett runt bord Fokus på tidiga skeden 3D-5D cad/optimera lösning Gemensamt mål kundens bästa - hyresgästen Kräver/leder till ett industrialiserat byggande Med Ett ökat modultänkande Kombinationer av stål betong trä lättbyggnad Utlandsinköp av förädlade förmonterade produkter Rumsmoduler badrum installationsrum hisschakt till rätt pris/kvalitet Supply chain management just in time fokus på planering och logistik Framtidens byggarbetsplats: En modern monteringsindustri Vad är industrialiserat byggande? Fyra lika väsentliga delar (25% vardera) 1. Prefabstomme fram till tätt hus alt. rumsmoduler med tak och fasad 2. Installationer med förtillverkning Installationsrum hisschakt fläktrum 3. Bygginredning Leverantörer/bygghandel integrerar framåt 4. Utrustning/inredning av fastighet

3 VAD ÄR INDUSTRIELLT BYGGANDE? När huskomponenter i form av moduler eller förtillverkade och förmonterade delar byggs inomhus i fabrik Kräver professionellt utlandsinköp med - Lokala samarbetsparter på inköpsmarknaden - Lokalt placerade inköpschefer - Fokus på värdetunga komponenter - Satsning på supply chain management- logistik SPÄNNANDE FÖRÄNDRINGAR Nya lagen om LoU Våren Urvalskriterier skall viktas - Tillåtet med diskussion med anbudsgivare -Intervjua nyckelpersoner i förväg -Hårdare regler för ramavtal ByggherreForum -Lyfta kompetens hos Byggherrar -Se möjligheter med samverkan -FIA förnyelse i anläggningssektorn Alternativa samverkansformer -Partnering -Partnering som en process Partneringledare Nytt yrke -Ledaregenskaper/teambyggare Strategisk partnering med UE (Jfr Arcona) MJUKA PARAMETRAR ALLT VIKTIGARE! BYGGHERRARNA KOMMER ATT KRÄVA BÅDE MED OCH UTAN LoU - För konsulter 80% och entreprenörer 605 mjuka parametrar - Referenser från tidigare genomförda partneringprojekt samt med vilka UE man arbetat plus namn på kund för referens - CV och personliga intervjuer med nyckelpersoner - Att arkitekter, konsulter, UE och strategiskt viktiga leverantörer finns med i teamet - Ofta fast takpris med incitament nedåt förslag till incitamentslösningar

4 GENOMFÖRDA PROJEKT HALLSBERG Banverket/3 mån ombyggnad/250 MSEK GÖTALEDEN Vägverket/3MRD SEK/4-5 konsortier Vinna- Vinna HELHETSPROJEKTET I MALMÖ, MKB/HSB projekt/rullande projekt/stöd från Boverket KRÖNET Hyresrätt/Signalisten, Solna, typisk partnering, NCC/FFNS/Sweco KARLSTADS BOSTAD AB Skanska, strategisk partnering 5 ÅR Svenska Bostäder- Leksandshus FRAMTIDA PROJEKT BANVERKET -Kustbanan Blekinge, 500 MSEK - Tågtunnel under Göteborg, 6 MRD SEK, konsulter upphandlade i partnering - Flytta Malmbanan i Kiruna 2-3 miljarder sek VÄGVERKET -Norrortsleden, upphandlad med 15 års drift - Göteborg, 3,5 MRD/år x10 år, Vinna-Vinna HYRESFASTIGHETER - Gemensamt mål: Hyresgästen ska ha rätt hyra NÄR PARTNERING? -Komplexitet i projekt - Viss volym för att ha råd med arbetssättet -Gemensamma krav -Förtroende/öppenhet -Gemensamma mål -Gemensamt incitament BYGGHERREROLLEN

5 BYGGHERRE FRAMTIDEN HANDLAR OM PARTNERSKAP * HUR SYSTEMATISERAR VI KUNDRELATIONER? - PRIORITERA PARTNERS - HÅLLA KONTAKT - BYGGA NYA PARTNERS * HUR KAN VI BLI EN VÄRDEFULL, LÅNGSIKTIG PARTNER? - FÖRTROENDE TILLIT GARANTIER... - SPETSKOMPETENS ENTREPRENÖR FASTIGHETSÄGARE KOMMUN HYRESGÄST SKOLA PARTNERSKAP I TIDIGA SKEDEN * HUR KAN VI GENOM EGNA RESURSER OCH NÄTVERK / ALLIANSER BLI EN LEDANDE PARTNER FÖR PROJEKTUTVECKLING? - SAMVERKAN MED ARKITEKTER, KONSULTER OCH INSTALLATÖRER - 3D CAD / 4D - CAD VISUALISERING - OPTIMERA OCH SIMULERA OLIKA LÖSNINGAR -SYSTEMPROJEKTERING - SAMVERKAN KUND OCH KUNDENS KUND ENTREPRENÖR KUNDENS KUND KUND * GARANTERAD ATT FÅ BYGGUPPDRAG

6 KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN PARTNERING SAMARBETE SAMVERKAN FÖRTROENDEENTREPRENAD PEAB UTVECKLADE SAMVERKANSFORMER FIA SAMSPILLSENTREPRENADER PARTNERING IDAG HAR GÅTT FRÅN ATT VARA EN SAMVERKANSFORM TILL ATT BLI EN VEDERTAGEN PROCESS! PARTNERING EN ACCEPTERAD PROCESS TIDIGA SKEDEN # WORKSHOP # RÄTT, KOMPLETT TEAM # STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR # PROBLEMLÖSNING # ÖPPNA BÖCKER # ATT MÄTA OCH JÄMFÖRA (BQR) BYGGPROJEKTETS DELAR ( TRE RELATIVT OBEROENDE VARIABLER ) ENTREPRENADFORMER AB / ABT FUNKTIONSENTREPRENAD TOTALENTREPRENAD GENERALENTREPRENAD RAM ÅRSAVTAL PARTNERLIKNANDE SAMVERKAN PARTNERING SAMVERKANS- FORMER ERSÄTTNINGS- FORMER FAST PRIS ARVODESAVTAL STRIPPADE Á PRISER RIKTPRIS MED INCITAMENT

7 FRÅN PARTNERSKAP TILL PARTNERING VAD KRÄVS FÖR FRAMGÅNG? - ÄRLIGHET FÖRTROENDE ÖPPENHET TILLIT - ATT ALLA DELTAGARE FOKUSERAR KUNDEN - KUNDNYTTA MERVÄRDE för kunden - PROCESSTÄNKANDE MED HELHETSLÖSNINGAR FÖR KUNDEN I FOKUS - GEMENSAM VISION, MÅL OCH DELMÅL SAMT INCITAMENT - LEDARSKAP OCH TEAMWORK - KOMMUNIKATION OCH INFORMATION - KONFLIKTHANTERING OCH PROBLEMLÖSNING - RISKBEDÖMNING ELIMINERA, KVANTIFIERA O FÖRDELA VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PARTNERING * KUNDEN / BESTÄLLAREN AVGÖR OM DET BLIR PARTNERINGAFFÄR PROJEKTPARTNERING BYGGHERRE/ARKITEKT/ENTREPRENÖRERNA /INSTALLATÖRERNA O STRATEGISKA LEVERANTÖRER MED I TEAMET FÖR KOMPLEXA PROJEKT > MSEK, MEN KOMPLEXITET AVGÖR * STRATEGISK PARTNERING - BYGGHERRE/ENTREPRENÖR LÅNGSIKTIG SAMVERKAN DEL AV KUNDENS VERKSAMHET * ATT STÄNDIGT ÖVERRASKA OCH ÖVERTRÄFFA KUNDENS FÖRVÄNTNINGAR * CRM OCH RELATIONSMARKNADSFÖRING * ATT ATTRAHERA, REKRYTERA, UTVECKLA OCH BEHÅLLA RÄTT MEDARBETARE * TEKNIK OCH TIDIGA SKEDEN 3 4D CAD EXTRANET - KOMMUNIKATION STRATEGISK PARTNERING I TRE FORMER McDonald Wästbygg Långsiktigt tvåpartssamarbete med djup samverkan och där erfarenhetskurvan sänker kostnader/tider från 16 till 8 veckors byggtid o 20% billigare idag än 1995! Projektpartnering övergår i strategisk partnering för att få upprepningseffekter och långsiktig samverkan KBAB-Skanska, Svenska Bostäder, Leksandshus Strategisk partnering med UE Arcona, KBAB Skanska - UE i Karlstad d v s entreprenör och UE samarbetar över flera projekt

8 Fördelar med samverkan Alla arbetar mot ett gemensamt mål Alla bidrar med sina erfarenheter även över sina fackgränser projekteringsledaren får erfarenheter från anläggsledaren anläggs-ledaren får tidigare kunskap om projektet, osv Alla är delaktiga ingen kan skylla på någon annan Alla får information tidigt leder till kommunikation - dialog Kontinuitet i projektet som blir allas ansvar! STRATEGISK PARTNERING MED LEVERANTÖRER, UE, KONSULTER O ARKITEKTER ÄR MAN MED I TEAMET BIDRAR MAN MED SINA KUNSKAPER O ERFARENHETER. MED ANBUD HÅLLER MAN INNE KUNSKAPER! STRATEGISK PARTNERING MED UE MÅSTE BASERAS PÅ WIN- WIN/GEMENSAMT INCITAMENT ALLT BYGG- O INSTALLATIONSMATERIAL GÅR IN I PROJEKTET MED NETTOPRISER DEN SOM HAR BÄST PRISER, OFTAST DE STORA ENTREPRENÖRERNA, KÖPER VIKTIGT ATT FÅ IHOP INSTALLATIONSKONSULTER O INSTALLATÖRER FÖR ATT OPTIMERA INSTALLATIONER HUR KUNNA FÅ KONTROLL PÅ ÖVERVAKNINGS- O STYRSYSTEM FÖR INSTALLATIONER? OLIGOPOLMARKNAD TREPARTSSAMARBETE ENTREPRENÖR UE LEVERANTÖR MED AVROP O DIREKTLEVERANS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OPTIMERAD LOGISTIK Vad lärde vi oss i England? Genomförda partneringprojekt Mer än 110 miljarder sek 60% av nya komplexa projekt partnering NHS 195 projekt 100% partnering totalt 18 miljarder/år. 11 supply chain teams Målpris innehåller risk + incitament Projektpartnering leder till strategisk partnering max 4 år inom LoU

9 Vad lärde vi oss i England 2 Risker kvantifieras och prissätts gemensamt mellan entreprenör kund/byggherre Supply chain teams NHS 11 st - Partneringledningsföretag 4 st - Entreprenörer 7 st Frame Work agreements /max 4 år LoU Fler konsulter, arkitekter o installatörer Vad lärde vi oss i England 3 Strategisk Partnering med installatörer och konsulter viktigt som urvalskriterium KPI key performance index - väljer ut 5-6 mätetal som mäter mot vision för projektet och kan jämföras med best praxis. Danmark 14 mätetal för index För komplext 33 klubbar för erfarenhetsutbyte jfr FIA Vad lärde vi oss i England 4 Specifika partnering kontrakt istället för AB Standardkontrakt som man köper. 4 stycken - Projekt Management contracts partnering - PPC 2000 Project Partnering Contract - PSPC Public Sector Partnering Contract - BeCollaborative Contract

10 UK Partnering customers want s Customer satisfaction Improvement of performance Risk and reward partnership Integrated teams Frame work agreements Innovation Value stream management/engineering-supply chain mgmt LCA Predictable costs/time Safety VARFÖR BLIR PARTNERING EN SUCCÉ? EN SAMVERKANSFORM SOM ALLA TEAM MEDLEMMAR KOMMER ATT FÖREDRAGA SOM TEAM MEDLEM BIDRAR MAN MED ALLT MAN KAN (I MOTSATS TILL ANBUD) TEAMET TILLSAMMANS KOMMER UPP MED NYA LÖSNINGAR/BIDRAR PÅ VARANDRAS OMRÅDEN TILL BÄTTRE LÖSNINGAR FÖR KUNDEN/BYGGHERREN TEAM MEDLEMMAR TRIVS OCH LYFTER SIG NÄR MAN HAR - GEMENSAMMA MÅL KUL TILLSAMMANS - TILLIT - KÄMPAR FÖR ETT GEMENSAMT INCITAMENT RESULTAT ALLA BIDRAR - EN KULTUR SOM SKAPAR STOLTHET NÄR MAN FÅR MEDVERKA EN KREATIV OCH SKAPANDE MILJÖ - ATT LÖSA PROBLEM TILLSAMMANS UTAN TVISTER ATT ORGANISERA PARTNERING STYRGRUPP MED FÖRETAGSLEDNING FRÅN RESP FÖRETAG MINDRE PARTNERING TEAM/GRUPP UNDERGRUPPER FÖR OLIKA PROJEKTSTADIER TEMAN PROBLEMEN LÖSES INOM FAST TIDSRAM PÅ LÄGSTA NIVÅ DÄREFTER LYFTS TILL NÄSTA PARTNERINGLEDARE MED LEDAREGENSKAPER ALLAS DELAKTIGHET

11 FÖR- OCH NACKDELAR MED PARTNERING MAN HÅLLER BUDGET, TIDER OCH KOSTNADER ELIMINERAR TVISTER BYGGER GODA RELATIONER FÖR LÅNGSIKTIGA SAMARBETEN GEMENSAMT FINNER ALTERNATIVA LÖSNINGAR OCH SÄNKER KOSTNADER MINSKAR OCH HANTERAR RISKER BÄTTRE GER WIN WIN FÖR ALLA I PROJEKTET GEMENSAMMA MÅL/INCITAMENT LÄMPAR SIG BÄST FÖR KOMPLEXA PROJEKT MED HÖG RISK OCH MÅSTE STARTA I TIDIGA SKEDEN NACKDELAR - KRÄVER EXTRA MÖTESTID OCH BYRÅKRATI - PASSAR INTE ALLA MÄNNISKOR ATT LÖSA PROLEM INOM PARTNERING TEAM GEMENSAMMA VÄRDERINGAR PARTNERINGDEKLARATION GEMENSAM VISION MÅL RIKTLINJER PARTNERINGAVTAL SOM SORTERAR UT DETALJER BESLUTSTRAPPAN PROBLEM LÖSES PÅ LÄGSTA NIVÅ GOD MAN KLOK GUBBE AB 04/ABT I BOTTEN SOM TRYGGHET OM ALLT GÅR SNETT SOM SISTA UTVÄG DÅ ÄR PARTNERING FÖRSTÖRD! WORKSHOP OCH STARTMÖTEN * VIKTEN AV EN RIKTIG UPPSTART - TEAMBUILDING OCH ATT LÄRA KÄNNA VARANDRA - RENSA UT GAMLA TVISTER OCH GROLL FÖRUTFATTADE MENINGAR - PERSONLIGA MOTIV OCH ARGUMENT FÖR ATT DELTAGA I TEAMET / PROJEKTET - ATT GENOMFÖRA EN KRAFTFÄLTSANALYS - BRAINSTORMING FÖR ATT GEMENSAMT FÅ FRAM VISION MÅL / DELMÅL - LÄGGA FAST VISION, MÅL OCH DELMÅL - FASTLÄGGA ORGANISATION, ARBETSSÄTT, KONFLIKTHANTERING, ANSVAR OCH BEFOGENHETER, ARBETSUPPGIFTER OCH ROLLER - KOMMUNIKATION OCH MÖTESSYSTEM - RISKBEDÖMNING ELIMINERA, KVANTIFIERA O FÖRDELA - INCITAMENTSAVTAL

12 WORKSHOP AGENDA DAG 1 GENOMGÅNG SYFTE/PROGRAM PRESENTATION AV DELTAGARE O DERAS MOTIV FÖR ATT ARBETA I PROJEKTET VAD ÄR PARTNERING? PRESENTATION AV PROJEKTET BYGGHERRE LUNCH RENSA UT TVISTER GROLL FÖRDOMAR BRAINSTORMING VISIONER MÅL O DELMÅL LÄGGA FAST GEMENSAMMA VISIONER MÅL VÄRDERINGAR LEDNINGSSTILAR TEST MIDDAG SAMT SOCIALA AKTIVITETER FÖR ATT LÄRA KÄNNA VARANDRA WORKSHOP AGENDA DAG 2 REFLEKTION AV GÅRDAGEN GENOMGÅNG AV RISKER ELIMINERA KVANTIFIERA PRISSÄTT FÖRDELA ANSVAR GEMENSAMMA AVTAL, INCITAMENT RIKTPRIS LUNCH ORGANISATION ROLLFÖRDELNING FUNKTIONER SAMT GENOMGÅNG AV: - KOMMUNIKATION EXTRANET - KONFLIKTHANTERING PROBLEMLÖSNING - HANDLINGSPLAN WORKSHOPS FÖR UPPFÖLJNING SÄTT AV TILLRÄCKLIGT MED TID MÄT UTVECKLINGEN REGELBUNDET MÅNADSVIS - VÄLJ 5-7 PARAMETRAR SOM ÄR VIKTIGA FÖR KUNDEN, FÖRBÄTTRAR VI OSS FRÅN GÅNG TILL GÅNG? - MÄT VÅRA RELATIONER OCH HUR DE UTVECKLAS - JÄMFÖR MED GENOMFÖRDA PROJEKT FOKUSERA PÅ DET SOM VI MÅSTE FÖRBÄTTRA LÖS PROBLEM PÅ LÄGSTA NIVÅ PROAKTIVA INSATSER» SÄNKA KOSTNADER» ALTERNATIVA LÖSNINGAR» FUNGERANDE TEAM» FRISKVÅRD» BYT UT ICKE FUNGERANDE MEDLEMMAR

13 PARTNERING I FRAMTIDEN PROJEKTLEDNINGSFÖRETAG GÅR MOT PARTNERINGFÖRETAG KONSULT / SPINDEL SOM SKAPAR, UTVECKLAR OCH HÅLLER IHOP PARTNERINGPROJEKT VILL BYGGA ENTREPRENÖR SKALL TRIVAS / LYCKAS VILL BETALA HYRESGÄST SKOLA - SLUTKUND KONSULT VILL ÄGA FASTIGHETS- ÄGARE KOMMUN SAMHÄLLE VILL HA INFLYTANDE FRAMTIDENS PARTNERINGLEDARE * OLIKA ROLLER - DISKUSSIONSLEDAREN - FACILITATOR - PROJEKTLEDARE / CHEF - STYRGRUPPSCHEF * EXEMPEL PÅ UPPGIFTER - ATT VARA MOTOR OCH RÅDGIVARE PROJEKTLEDARE / HANTERA AVTAL - UPPLEVAS SOM NEUTRAL PART / INVOLVERA ALLA - KUNSKAPSNÄTVERKARE KUNNA HITTA SPECIALISTER / SPETSKOMPETENS - TEAM BUILDING OCH SKAPA FUNGERANDE TEAM - LEDNINGSSTILSTESTER - LEDA BRAINSTORMING VID WORKSHOPS / STARTMÖTEN - KRAFTFÄLTSANALYS RISKHANTERING - UTBILDNING I PARTNERING * VILKE BAKGRUND? BETEENDEVETARE ELLER BYGGARE? CERTIFIED? DET MENTALA RUMMET FÖR PARTNERING KUND LEVERANTÖR- TEAMS STEG STEG 2 DET MENTALA RUMMET 1 SKAPAR FÖRTROENDE / TILLIT GEMENSAMMA VÄRDERINGAR BJUDER PÅ SIG SJÄLV ÖPPENHET ÖPPNA BÖCKER ÖKAT MENTALT RUM BAS FÖR PARTNERING ALLA INVOLVERADE MÅSTE HA HÖG EQ SOCIAL KOMPETENS VÅGA ARBETA MED ÖPPENHET FÖRTROENDE - TILLIT

Vägledning för prissättning och incitamentslösningar för samverkans- eller partneringprojekt

Vägledning för prissättning och incitamentslösningar för samverkans- eller partneringprojekt Vägledning för prissättning och incitamentslösningar för samverkans- eller partneringprojekt Arbetsgrupp: John Fredlund, SL Lars Redtzer, Banverket Lars Stråhle, Akademiska Hus AB Ulf Olsson, Konsult Gösta

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Strategisk Partnering en kort sammanfattning av arbetssätt och status. Anna Rhodin 2012-10-05

Strategisk Partnering en kort sammanfattning av arbetssätt och status. Anna Rhodin 2012-10-05 Strategisk Partnering en kort sammanfattning av arbetssätt och status Anna Rhodin 2012-10-05 Något om mig Civ-Ingenjör VoV LuTH-95, Tekn. Lic partnering -02 Entreprenör tidigare: 12 år Skanska (stor koncern)

Läs mer

STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN. Föredrag Upphandling 24 24 april 2013. Advokat John Hane Foyen Advokatfirma

STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN. Föredrag Upphandling 24 24 april 2013. Advokat John Hane Foyen Advokatfirma STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN Föredrag Upphandling 24 24 april 2013 Advokat John Hane Foyen Advokatfirma 1 Ramavtal före 2008 Ingen rangordning Favoriten? Okänd volym Löpande underhåll Mindre om- och tillbyggnader

Läs mer

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ramavtal för flerbostadshus på fast pris Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Problem Problem Minskade möjligheter att bygga bostäder men framförallt hyresrätter Varför byggs så få hyresrätter

Läs mer

Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande. Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning

Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande. Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning Vad är en plaaorm? Komponenter (byggdelar) Processer (Hllverkningsprocesser)

Läs mer

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt S:t Eriks gymnasium ett partneringprojekt Jag brukar jämföra ett partneringprojekt med en tågresa mellan Stockholm och Göteborg. Alla är med på hela resan. Ingen kliver av i Hallsberg eller Skövde. John,

Läs mer

Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint

Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint Examensarbete i Byggteknik Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint Författare: Elin Johansson Nilsson, Emmy Nilsson Handledare: Benny Fransson Examinator:

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat.

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Fördelarna med partnering. Partnering minskar riskerna i projektet. Partnering ger ökat fokus på den gemensamma projektekonomin. Partnering ökar utrymmet

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter 2012-01-04 2589-2011 Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM Er anmodan om upplysning avseende Ny arena R3 (812/2011) Konkurrensverket har anmodat

Läs mer

Skapa konkurrensfördelar genom att studera fast industri

Skapa konkurrensfördelar genom att studera fast industri Skapa konkurrensfördelar genom att studera fast industri Vad känneteckanr framtidens byggande? Logistik Partnering och samverkan Industrialisering Inköp Likheter och olikheter Byggindustrin Fasta industrin

Läs mer

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö

Läs mer

Ställ högre krav i upphandlingar

Ställ högre krav i upphandlingar Ställ högre krav i upphandlingar 1 2 Olika upphandlingar för olika behov Slår vi samman de 19 753 offentliga upphandlingar som utannonserades enligt upphandlingsreglerna under 2013 motsvarar värdet nästan

Läs mer

Utökad Samverkan- Behövs det? Gatukontorsdagarna, Skövde 2013 Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier

Utökad Samverkan- Behövs det? Gatukontorsdagarna, Skövde 2013 Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Utökad Samverkan- Behövs det? Gatukontorsdagarna, Skövde 2013 Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier www.bygg.org Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för 3.200 bygg-, anläggningsoch

Läs mer

Offentlig upphandling av samverkansentreprenad

Offentlig upphandling av samverkansentreprenad Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik Offentlig upphandling av samverkansentreprenad Public procurement of partnering Lars Johansson EXAMENSARBETE VID BYGGINGENJÖRSPROGRAMMET December 2006 Förord

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan 1 2014-08-28 Agenda 1. Introduktion och presentation av deltagarna 2. Produktivitet 3. Arbetsmiljö 4. Trafikpåverkan 5. Medskick till nationellt Anläggningsforum 6. Sammanfattning och avslutning 2 2014-08-28

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 Ulrica Nilsson Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 37 Norrortsleden delen Täby kyrkby Rosenkälla 7 km mötesfri motortrafikled t (2+1 väg) 1 km bergtunnel med skiljevägg 7 broar

Läs mer

Effektivare byggprocess med plattformar

Effektivare byggprocess med plattformar Effektivare byggprocess med plattformar Skanska Xchange, personliga tankar och lärdomar Sverker Andreasson Innehåll 1) Skanska och plattformar 2) Personliga tankar om plattformsstrategier Produkter vs

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Arkitektens roll i byggprocessen

Arkitektens roll i byggprocessen 1 Arkitektens roll i byggprocessen Hur upplevs arkitektens roll i byggprocessen och hur kan arkitektens roll förändras eller förbättras? Inledning Sedan arkitekturens begynnelse har arkitektens roll varit

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Förtroende och samverkan i byggandet

Förtroende och samverkan i byggandet Förtroende och samverkan i byggandet - en studie inom CMB:s Samverkansprojekt Anna Kadefors tekn. dr, Institutionen för Service Management CMB Centrum för Management i Byggsektorn 1 CMB Centrum för Management

Läs mer

Bättre vård, skola och omsorg med kvalitetscertifierad IT. Linköping Sveriges första ISO/IEC 20000-certifierade kommun

Bättre vård, skola och omsorg med kvalitetscertifierad IT. Linköping Sveriges första ISO/IEC 20000-certifierade kommun Bättre vård, skola och omsorg med kvalitetscertifierad IT Linköping Sveriges första ISO/IEC 20000-certifierade kommun 1 Vilka är vi? Krister Siggesjö Fredrik Eriksson Cecilia Wretner Anders Brunberg Kort

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

ÖrebroBostäder AB. Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav. Anneli Sundqvist

ÖrebroBostäder AB. Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav. Anneli Sundqvist ÖrebroBostäder AB Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav Anneli Sundqvist ÖrebroBostäder AB (ÖBO) - Kommunalägt bostadsbolag - 23 000 lägenheter - 400 anställda - 1 000 kommersiella lokaler

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

C O M B I T E C H P R O J E K T C E N T R U M. Om konsten att delegera fram tid.

C O M B I T E C H P R O J E K T C E N T R U M. Om konsten att delegera fram tid. C O M B I T E C H P R O J E K T C E N T R U M Om konsten att delegera fram tid. Att plocka russinen ur kakan är ganska trevligt. Speciellt när du kan visa att det är ekonomiskt försvarbart. För när det

Läs mer

Skräddarsydda lösningar. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet.

Skräddarsydda lösningar. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet. Skräddarsydda lösningar EuroLine Int. är ett företag som marknadsför fönsterbänkskanaler och uttagsstavar

Läs mer

Att engagera yrkesarbetare i partneringprojekt

Att engagera yrkesarbetare i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:70 Stockholm, Sweden 2005 Att engagera yrkesarbetare i partneringprojekt To engage craftmen in partneringprojects Maria Trygg och Maria Andersson 2008-09-01 Examensarbete

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

1:a Västmanlandsfonden. Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén

1:a Västmanlandsfonden. Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén 1:a Västmanlandsfonden Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén Introduktion Denna presentation skall ses som en stöd för utformning av en affärspresentation, inte som

Läs mer

I Tabell 11 frågar jag efter både värde och antal. I båda fallen ska procentandelarna summera till 100:

I Tabell 11 frågar jag efter både värde och antal. I båda fallen ska procentandelarna summera till 100: BILAGA 2 Följande förtydligande, från Bengt Jäderholm, har beaktats: I Tabell 8 har jag efterfrågat där beställaren anger bestämda starttid och sluttid i entreprenaderna. Det verkar som att beställaren

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INCOORDS RESULTATGARANTI Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INFUTURE: Projektorienterad och unik arbetsmodell som ger dig resultatgaranti. Det som gör arbetsmodellen

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Lena Eriksson Projektledare Miljöförvaltningen, Malmö stad lena.m.eriksson@malmo.se

Läs mer

Effektivare Byggprocesser

Effektivare Byggprocesser FRIENDS ARENA Stockholm Effektivare Byggprocesser BEAst Lyfter Blicken Informatik Arkitektur SWEDBANK STADION Malmö TELE2 ARENA Stockholm Affärsutveckling hur då? - vi lyfter blicken! Inköp Produktion

Läs mer

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn Innovationsbegreppet Innovationsprocess Idé/uppfinning + Utveckling + Implementering = Innovation Innovationer Brett spann på vad innovationer är Radikala

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

INTERN KONSULTLÖSNING. Copyright Dansk & Partners

INTERN KONSULTLÖSNING. Copyright Dansk & Partners INTERN KONSULTLÖSNING Bemanning och rekrytering Bemanning 8 personer rekryterade både internt och externt och både seniorer och juniorer i kärnteamet Genom att rekrytera ett antal etablerade, externa konsulter

Läs mer

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna Byggherrarnas syn på takras Mats Björs, vd Byggherrarna Definition iti av byggherre Enligt PBL: Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten Enligt Byggherrarna:

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Partnering i byggbranschen vad är det och gör det någon skillnad?

Partnering i byggbranschen vad är det och gör det någon skillnad? Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 282 Partnering i byggbranschen vad är det och gör det någon skillnad? Författare: Nina Lindkvist

Läs mer

En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3.

En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3. A1. Utfall & Nya Val En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3. En konstkonsult ska in i projektet direkt som vilken specialitet

Läs mer

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Socionomyrket är fantastiskt vi citerar gärna ett blogginlägg från en socialsekreterare. Om ni bara visste hur mycket

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande

Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande Procurement for sustainable innova6on in the built environment (ProcSIBE) 25 mkr, 5 år (2014-2018) Sveriges Bygguniversitet

Läs mer

Funktionsupphandling. att upphandla en funktion inte en specifik vara eller tjänst 2009-10-27

Funktionsupphandling. att upphandla en funktion inte en specifik vara eller tjänst 2009-10-27 Funktionsupphandling att upphandla en funktion inte en specifik vara eller tjänst 2009-10-27 Funktionsupphandling passar tex för Energisparprojekt i byggnader och gatubelysning Nybyggnadsprojekt av tex

Läs mer

Skanska ESS. Jesper L Blücher Pre-Construction Manager. 19 Maj, 2015

Skanska ESS. Jesper L Blücher Pre-Construction Manager. 19 Maj, 2015 Skanska ESS Jesper L Blücher Pre-Construction Manager 19 Maj, 2015 Agenda Skanska i korthet Samverkansavtal Skanska-ESS Tidplan & Kontraktsomfattning Inköp 2 Skanska koncernen i korthet Ett av världens

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs konsultmäklare Konsultmäklaren KeyMan ett av nordens största mäklarföretag Tio år efter företagsstarten 1998 brinner vi på KeyMan fortfarande

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen Vår omsättning kommer i sin helhet från försäljning av information och kunskap Bildades 1934 Omsättning ca 170 Mkr Ca 100 anställda

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

Organisation, kontrakt och uppföljning

Organisation, kontrakt och uppföljning Projektdirektiv 1(6) Projektdirektiv for utskott Drift och Projekt 1 Bakgrund... 2 2 Effektmål... 2 3 Projektmål... 2 4 Projektets omfattning... 3 5 Kommunikationsplan... 5 6 Tidsram... 5 7 Kostnadsram/budget...

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Experter på försäljning av nybyggda bostäder

Experter på försäljning av nybyggda bostäder Experter på försäljning av nybyggda bostäder Svensk Nyproduktion En separat del av Svenska Mäklarhuset VD Lars Björkstrand Välkommen till din externa säljorganisation Låt oss börja med det viktigaste:

Läs mer

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Nätverket TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 2 Toyota Material

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik.

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER?

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? Ett förslag till hur en idé att radikalt förändra byggandet skall kunna realiseras. Dr Sarah Philipson, assistant professor i Marketing, Hägskolan i

Läs mer

Energieffektivisering i driftentreprenader. - en självkritisk betraktelse

Energieffektivisering i driftentreprenader. - en självkritisk betraktelse Energieffektivisering i driftentreprenader - en självkritisk betraktelse Energieffektivisering i driftentreprenader I en tid då fastighetssektorn står inför stora utmaningar inom energiområdet och där

Läs mer