BYGGANDET IDAG SENASTE UTVECKLING INOM PARTNERING OCH INDUSTRIELLT BYGGANDE. Vad händer i Bygg- o Fastighet? Föredrag 2 Febr 2006 Hanöhus, Blekinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGANDET IDAG SENASTE UTVECKLING INOM PARTNERING OCH INDUSTRIELLT BYGGANDE. Vad händer i Bygg- o Fastighet? Föredrag 2 Febr 2006 Hanöhus, Blekinge"

Transkript

1 SENASTE UTVECKLING INOM PARTNERING OCH INDUSTRIELLT BYGGANDE Föredrag 2 Febr 2006 Hanöhus, Blekinge Blekinge Byggmästareförening och Blekinge Byggförening Gösta Fernström, författare o konsult Vad händer i Bygg- o Fastighet? Stort fokus på hyresfastigheter o något på anläggning(valår!) Nya samverkansformer kärt barn har många namn Konceptlösningar leder till konkurrens Äntligen! Allas uppfattning att det går att sänka kostnader med procent. Dock med olika medel o metoder - Utlandsinköp (Skanska, NCC o JM) - Minskade felkostnader - Konceptlösningar med industriellt och industrialiserat byggande - Partnering BYGGANDET IDAG BOSTADSBYGGANDET BÄR MED BOSTÄDER 2006 STOCKHOLM BYGGER HYRESRÄTTER FRAM TILL 2007 ( SV.BOST, 2000 VAR FAMILJEBOST O STOCKHOLMSHEM SAMT 2000 PRIVATA.) HYRESRÄTTER SNABBAST ÖKANDE PARTNERINGPROJEKT LÄTT ATT HITTA GEMENSAMT MÅL VAD HYRESGÄSTEN KAN BETALA! ALLTMER SPECIALISERAT BYGGANDE BESQUABS PUNKTHUS, HÖKERUMS BYGG, HELHETSPROJEKTET, CONTAINERMODULER, PEAB- NCC- SKANSKA KONCEPT ETCETERA INDUSTRIELLT BYGGANDE UTLANDSINKÖP UTLÄNDSK ARBETSKRAFT INDUSTRIALISERAT BYGGANDE MÅNGA NYA BYGGFÖRETAG O HYRESHUSINVESTERARE BYGGVESTA- DUVKULLEN SKANSKA.. KONTORSBYGGANDET FORTFARANDE LÅGT MED 10-15% VAKANSER O ANLÄGGNINGSSEKTORN BLIR ALLTID FÖRDRÖJD!

2 Varför industrialiserat/industriellt byggande? Vi bygger ej dyrare än andra länder; dock har vi lägre nettolön för att ha råd att bo måste vi bygga billigare! Utveckling och förändring av branschen kräver nya, alternativa samverkansformer Huvudkrav Att alla intressenter sitter med runt ett runt bord Fokus på tidiga skeden 3D-5D cad/optimera lösning Gemensamt mål kundens bästa - hyresgästen Kräver/leder till ett industrialiserat byggande Med Ett ökat modultänkande Kombinationer av stål betong trä lättbyggnad Utlandsinköp av förädlade förmonterade produkter Rumsmoduler badrum installationsrum hisschakt till rätt pris/kvalitet Supply chain management just in time fokus på planering och logistik Framtidens byggarbetsplats: En modern monteringsindustri Vad är industrialiserat byggande? Fyra lika väsentliga delar (25% vardera) 1. Prefabstomme fram till tätt hus alt. rumsmoduler med tak och fasad 2. Installationer med förtillverkning Installationsrum hisschakt fläktrum 3. Bygginredning Leverantörer/bygghandel integrerar framåt 4. Utrustning/inredning av fastighet

3 VAD ÄR INDUSTRIELLT BYGGANDE? När huskomponenter i form av moduler eller förtillverkade och förmonterade delar byggs inomhus i fabrik Kräver professionellt utlandsinköp med - Lokala samarbetsparter på inköpsmarknaden - Lokalt placerade inköpschefer - Fokus på värdetunga komponenter - Satsning på supply chain management- logistik SPÄNNANDE FÖRÄNDRINGAR Nya lagen om LoU Våren Urvalskriterier skall viktas - Tillåtet med diskussion med anbudsgivare -Intervjua nyckelpersoner i förväg -Hårdare regler för ramavtal ByggherreForum -Lyfta kompetens hos Byggherrar -Se möjligheter med samverkan -FIA förnyelse i anläggningssektorn Alternativa samverkansformer -Partnering -Partnering som en process Partneringledare Nytt yrke -Ledaregenskaper/teambyggare Strategisk partnering med UE (Jfr Arcona) MJUKA PARAMETRAR ALLT VIKTIGARE! BYGGHERRARNA KOMMER ATT KRÄVA BÅDE MED OCH UTAN LoU - För konsulter 80% och entreprenörer 605 mjuka parametrar - Referenser från tidigare genomförda partneringprojekt samt med vilka UE man arbetat plus namn på kund för referens - CV och personliga intervjuer med nyckelpersoner - Att arkitekter, konsulter, UE och strategiskt viktiga leverantörer finns med i teamet - Ofta fast takpris med incitament nedåt förslag till incitamentslösningar

4 GENOMFÖRDA PROJEKT HALLSBERG Banverket/3 mån ombyggnad/250 MSEK GÖTALEDEN Vägverket/3MRD SEK/4-5 konsortier Vinna- Vinna HELHETSPROJEKTET I MALMÖ, MKB/HSB projekt/rullande projekt/stöd från Boverket KRÖNET Hyresrätt/Signalisten, Solna, typisk partnering, NCC/FFNS/Sweco KARLSTADS BOSTAD AB Skanska, strategisk partnering 5 ÅR Svenska Bostäder- Leksandshus FRAMTIDA PROJEKT BANVERKET -Kustbanan Blekinge, 500 MSEK - Tågtunnel under Göteborg, 6 MRD SEK, konsulter upphandlade i partnering - Flytta Malmbanan i Kiruna 2-3 miljarder sek VÄGVERKET -Norrortsleden, upphandlad med 15 års drift - Göteborg, 3,5 MRD/år x10 år, Vinna-Vinna HYRESFASTIGHETER - Gemensamt mål: Hyresgästen ska ha rätt hyra NÄR PARTNERING? -Komplexitet i projekt - Viss volym för att ha råd med arbetssättet -Gemensamma krav -Förtroende/öppenhet -Gemensamma mål -Gemensamt incitament BYGGHERREROLLEN

5 BYGGHERRE FRAMTIDEN HANDLAR OM PARTNERSKAP * HUR SYSTEMATISERAR VI KUNDRELATIONER? - PRIORITERA PARTNERS - HÅLLA KONTAKT - BYGGA NYA PARTNERS * HUR KAN VI BLI EN VÄRDEFULL, LÅNGSIKTIG PARTNER? - FÖRTROENDE TILLIT GARANTIER... - SPETSKOMPETENS ENTREPRENÖR FASTIGHETSÄGARE KOMMUN HYRESGÄST SKOLA PARTNERSKAP I TIDIGA SKEDEN * HUR KAN VI GENOM EGNA RESURSER OCH NÄTVERK / ALLIANSER BLI EN LEDANDE PARTNER FÖR PROJEKTUTVECKLING? - SAMVERKAN MED ARKITEKTER, KONSULTER OCH INSTALLATÖRER - 3D CAD / 4D - CAD VISUALISERING - OPTIMERA OCH SIMULERA OLIKA LÖSNINGAR -SYSTEMPROJEKTERING - SAMVERKAN KUND OCH KUNDENS KUND ENTREPRENÖR KUNDENS KUND KUND * GARANTERAD ATT FÅ BYGGUPPDRAG

6 KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN PARTNERING SAMARBETE SAMVERKAN FÖRTROENDEENTREPRENAD PEAB UTVECKLADE SAMVERKANSFORMER FIA SAMSPILLSENTREPRENADER PARTNERING IDAG HAR GÅTT FRÅN ATT VARA EN SAMVERKANSFORM TILL ATT BLI EN VEDERTAGEN PROCESS! PARTNERING EN ACCEPTERAD PROCESS TIDIGA SKEDEN # WORKSHOP # RÄTT, KOMPLETT TEAM # STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR # PROBLEMLÖSNING # ÖPPNA BÖCKER # ATT MÄTA OCH JÄMFÖRA (BQR) BYGGPROJEKTETS DELAR ( TRE RELATIVT OBEROENDE VARIABLER ) ENTREPRENADFORMER AB / ABT FUNKTIONSENTREPRENAD TOTALENTREPRENAD GENERALENTREPRENAD RAM ÅRSAVTAL PARTNERLIKNANDE SAMVERKAN PARTNERING SAMVERKANS- FORMER ERSÄTTNINGS- FORMER FAST PRIS ARVODESAVTAL STRIPPADE Á PRISER RIKTPRIS MED INCITAMENT

7 FRÅN PARTNERSKAP TILL PARTNERING VAD KRÄVS FÖR FRAMGÅNG? - ÄRLIGHET FÖRTROENDE ÖPPENHET TILLIT - ATT ALLA DELTAGARE FOKUSERAR KUNDEN - KUNDNYTTA MERVÄRDE för kunden - PROCESSTÄNKANDE MED HELHETSLÖSNINGAR FÖR KUNDEN I FOKUS - GEMENSAM VISION, MÅL OCH DELMÅL SAMT INCITAMENT - LEDARSKAP OCH TEAMWORK - KOMMUNIKATION OCH INFORMATION - KONFLIKTHANTERING OCH PROBLEMLÖSNING - RISKBEDÖMNING ELIMINERA, KVANTIFIERA O FÖRDELA VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PARTNERING * KUNDEN / BESTÄLLAREN AVGÖR OM DET BLIR PARTNERINGAFFÄR PROJEKTPARTNERING BYGGHERRE/ARKITEKT/ENTREPRENÖRERNA /INSTALLATÖRERNA O STRATEGISKA LEVERANTÖRER MED I TEAMET FÖR KOMPLEXA PROJEKT > MSEK, MEN KOMPLEXITET AVGÖR * STRATEGISK PARTNERING - BYGGHERRE/ENTREPRENÖR LÅNGSIKTIG SAMVERKAN DEL AV KUNDENS VERKSAMHET * ATT STÄNDIGT ÖVERRASKA OCH ÖVERTRÄFFA KUNDENS FÖRVÄNTNINGAR * CRM OCH RELATIONSMARKNADSFÖRING * ATT ATTRAHERA, REKRYTERA, UTVECKLA OCH BEHÅLLA RÄTT MEDARBETARE * TEKNIK OCH TIDIGA SKEDEN 3 4D CAD EXTRANET - KOMMUNIKATION STRATEGISK PARTNERING I TRE FORMER McDonald Wästbygg Långsiktigt tvåpartssamarbete med djup samverkan och där erfarenhetskurvan sänker kostnader/tider från 16 till 8 veckors byggtid o 20% billigare idag än 1995! Projektpartnering övergår i strategisk partnering för att få upprepningseffekter och långsiktig samverkan KBAB-Skanska, Svenska Bostäder, Leksandshus Strategisk partnering med UE Arcona, KBAB Skanska - UE i Karlstad d v s entreprenör och UE samarbetar över flera projekt

8 Fördelar med samverkan Alla arbetar mot ett gemensamt mål Alla bidrar med sina erfarenheter även över sina fackgränser projekteringsledaren får erfarenheter från anläggsledaren anläggs-ledaren får tidigare kunskap om projektet, osv Alla är delaktiga ingen kan skylla på någon annan Alla får information tidigt leder till kommunikation - dialog Kontinuitet i projektet som blir allas ansvar! STRATEGISK PARTNERING MED LEVERANTÖRER, UE, KONSULTER O ARKITEKTER ÄR MAN MED I TEAMET BIDRAR MAN MED SINA KUNSKAPER O ERFARENHETER. MED ANBUD HÅLLER MAN INNE KUNSKAPER! STRATEGISK PARTNERING MED UE MÅSTE BASERAS PÅ WIN- WIN/GEMENSAMT INCITAMENT ALLT BYGG- O INSTALLATIONSMATERIAL GÅR IN I PROJEKTET MED NETTOPRISER DEN SOM HAR BÄST PRISER, OFTAST DE STORA ENTREPRENÖRERNA, KÖPER VIKTIGT ATT FÅ IHOP INSTALLATIONSKONSULTER O INSTALLATÖRER FÖR ATT OPTIMERA INSTALLATIONER HUR KUNNA FÅ KONTROLL PÅ ÖVERVAKNINGS- O STYRSYSTEM FÖR INSTALLATIONER? OLIGOPOLMARKNAD TREPARTSSAMARBETE ENTREPRENÖR UE LEVERANTÖR MED AVROP O DIREKTLEVERANS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OPTIMERAD LOGISTIK Vad lärde vi oss i England? Genomförda partneringprojekt Mer än 110 miljarder sek 60% av nya komplexa projekt partnering NHS 195 projekt 100% partnering totalt 18 miljarder/år. 11 supply chain teams Målpris innehåller risk + incitament Projektpartnering leder till strategisk partnering max 4 år inom LoU

9 Vad lärde vi oss i England 2 Risker kvantifieras och prissätts gemensamt mellan entreprenör kund/byggherre Supply chain teams NHS 11 st - Partneringledningsföretag 4 st - Entreprenörer 7 st Frame Work agreements /max 4 år LoU Fler konsulter, arkitekter o installatörer Vad lärde vi oss i England 3 Strategisk Partnering med installatörer och konsulter viktigt som urvalskriterium KPI key performance index - väljer ut 5-6 mätetal som mäter mot vision för projektet och kan jämföras med best praxis. Danmark 14 mätetal för index För komplext 33 klubbar för erfarenhetsutbyte jfr FIA Vad lärde vi oss i England 4 Specifika partnering kontrakt istället för AB Standardkontrakt som man köper. 4 stycken - Projekt Management contracts partnering - PPC 2000 Project Partnering Contract - PSPC Public Sector Partnering Contract - BeCollaborative Contract

10 UK Partnering customers want s Customer satisfaction Improvement of performance Risk and reward partnership Integrated teams Frame work agreements Innovation Value stream management/engineering-supply chain mgmt LCA Predictable costs/time Safety VARFÖR BLIR PARTNERING EN SUCCÉ? EN SAMVERKANSFORM SOM ALLA TEAM MEDLEMMAR KOMMER ATT FÖREDRAGA SOM TEAM MEDLEM BIDRAR MAN MED ALLT MAN KAN (I MOTSATS TILL ANBUD) TEAMET TILLSAMMANS KOMMER UPP MED NYA LÖSNINGAR/BIDRAR PÅ VARANDRAS OMRÅDEN TILL BÄTTRE LÖSNINGAR FÖR KUNDEN/BYGGHERREN TEAM MEDLEMMAR TRIVS OCH LYFTER SIG NÄR MAN HAR - GEMENSAMMA MÅL KUL TILLSAMMANS - TILLIT - KÄMPAR FÖR ETT GEMENSAMT INCITAMENT RESULTAT ALLA BIDRAR - EN KULTUR SOM SKAPAR STOLTHET NÄR MAN FÅR MEDVERKA EN KREATIV OCH SKAPANDE MILJÖ - ATT LÖSA PROBLEM TILLSAMMANS UTAN TVISTER ATT ORGANISERA PARTNERING STYRGRUPP MED FÖRETAGSLEDNING FRÅN RESP FÖRETAG MINDRE PARTNERING TEAM/GRUPP UNDERGRUPPER FÖR OLIKA PROJEKTSTADIER TEMAN PROBLEMEN LÖSES INOM FAST TIDSRAM PÅ LÄGSTA NIVÅ DÄREFTER LYFTS TILL NÄSTA PARTNERINGLEDARE MED LEDAREGENSKAPER ALLAS DELAKTIGHET

11 FÖR- OCH NACKDELAR MED PARTNERING MAN HÅLLER BUDGET, TIDER OCH KOSTNADER ELIMINERAR TVISTER BYGGER GODA RELATIONER FÖR LÅNGSIKTIGA SAMARBETEN GEMENSAMT FINNER ALTERNATIVA LÖSNINGAR OCH SÄNKER KOSTNADER MINSKAR OCH HANTERAR RISKER BÄTTRE GER WIN WIN FÖR ALLA I PROJEKTET GEMENSAMMA MÅL/INCITAMENT LÄMPAR SIG BÄST FÖR KOMPLEXA PROJEKT MED HÖG RISK OCH MÅSTE STARTA I TIDIGA SKEDEN NACKDELAR - KRÄVER EXTRA MÖTESTID OCH BYRÅKRATI - PASSAR INTE ALLA MÄNNISKOR ATT LÖSA PROLEM INOM PARTNERING TEAM GEMENSAMMA VÄRDERINGAR PARTNERINGDEKLARATION GEMENSAM VISION MÅL RIKTLINJER PARTNERINGAVTAL SOM SORTERAR UT DETALJER BESLUTSTRAPPAN PROBLEM LÖSES PÅ LÄGSTA NIVÅ GOD MAN KLOK GUBBE AB 04/ABT I BOTTEN SOM TRYGGHET OM ALLT GÅR SNETT SOM SISTA UTVÄG DÅ ÄR PARTNERING FÖRSTÖRD! WORKSHOP OCH STARTMÖTEN * VIKTEN AV EN RIKTIG UPPSTART - TEAMBUILDING OCH ATT LÄRA KÄNNA VARANDRA - RENSA UT GAMLA TVISTER OCH GROLL FÖRUTFATTADE MENINGAR - PERSONLIGA MOTIV OCH ARGUMENT FÖR ATT DELTAGA I TEAMET / PROJEKTET - ATT GENOMFÖRA EN KRAFTFÄLTSANALYS - BRAINSTORMING FÖR ATT GEMENSAMT FÅ FRAM VISION MÅL / DELMÅL - LÄGGA FAST VISION, MÅL OCH DELMÅL - FASTLÄGGA ORGANISATION, ARBETSSÄTT, KONFLIKTHANTERING, ANSVAR OCH BEFOGENHETER, ARBETSUPPGIFTER OCH ROLLER - KOMMUNIKATION OCH MÖTESSYSTEM - RISKBEDÖMNING ELIMINERA, KVANTIFIERA O FÖRDELA - INCITAMENTSAVTAL

12 WORKSHOP AGENDA DAG 1 GENOMGÅNG SYFTE/PROGRAM PRESENTATION AV DELTAGARE O DERAS MOTIV FÖR ATT ARBETA I PROJEKTET VAD ÄR PARTNERING? PRESENTATION AV PROJEKTET BYGGHERRE LUNCH RENSA UT TVISTER GROLL FÖRDOMAR BRAINSTORMING VISIONER MÅL O DELMÅL LÄGGA FAST GEMENSAMMA VISIONER MÅL VÄRDERINGAR LEDNINGSSTILAR TEST MIDDAG SAMT SOCIALA AKTIVITETER FÖR ATT LÄRA KÄNNA VARANDRA WORKSHOP AGENDA DAG 2 REFLEKTION AV GÅRDAGEN GENOMGÅNG AV RISKER ELIMINERA KVANTIFIERA PRISSÄTT FÖRDELA ANSVAR GEMENSAMMA AVTAL, INCITAMENT RIKTPRIS LUNCH ORGANISATION ROLLFÖRDELNING FUNKTIONER SAMT GENOMGÅNG AV: - KOMMUNIKATION EXTRANET - KONFLIKTHANTERING PROBLEMLÖSNING - HANDLINGSPLAN WORKSHOPS FÖR UPPFÖLJNING SÄTT AV TILLRÄCKLIGT MED TID MÄT UTVECKLINGEN REGELBUNDET MÅNADSVIS - VÄLJ 5-7 PARAMETRAR SOM ÄR VIKTIGA FÖR KUNDEN, FÖRBÄTTRAR VI OSS FRÅN GÅNG TILL GÅNG? - MÄT VÅRA RELATIONER OCH HUR DE UTVECKLAS - JÄMFÖR MED GENOMFÖRDA PROJEKT FOKUSERA PÅ DET SOM VI MÅSTE FÖRBÄTTRA LÖS PROBLEM PÅ LÄGSTA NIVÅ PROAKTIVA INSATSER» SÄNKA KOSTNADER» ALTERNATIVA LÖSNINGAR» FUNGERANDE TEAM» FRISKVÅRD» BYT UT ICKE FUNGERANDE MEDLEMMAR

13 PARTNERING I FRAMTIDEN PROJEKTLEDNINGSFÖRETAG GÅR MOT PARTNERINGFÖRETAG KONSULT / SPINDEL SOM SKAPAR, UTVECKLAR OCH HÅLLER IHOP PARTNERINGPROJEKT VILL BYGGA ENTREPRENÖR SKALL TRIVAS / LYCKAS VILL BETALA HYRESGÄST SKOLA - SLUTKUND KONSULT VILL ÄGA FASTIGHETS- ÄGARE KOMMUN SAMHÄLLE VILL HA INFLYTANDE FRAMTIDENS PARTNERINGLEDARE * OLIKA ROLLER - DISKUSSIONSLEDAREN - FACILITATOR - PROJEKTLEDARE / CHEF - STYRGRUPPSCHEF * EXEMPEL PÅ UPPGIFTER - ATT VARA MOTOR OCH RÅDGIVARE PROJEKTLEDARE / HANTERA AVTAL - UPPLEVAS SOM NEUTRAL PART / INVOLVERA ALLA - KUNSKAPSNÄTVERKARE KUNNA HITTA SPECIALISTER / SPETSKOMPETENS - TEAM BUILDING OCH SKAPA FUNGERANDE TEAM - LEDNINGSSTILSTESTER - LEDA BRAINSTORMING VID WORKSHOPS / STARTMÖTEN - KRAFTFÄLTSANALYS RISKHANTERING - UTBILDNING I PARTNERING * VILKE BAKGRUND? BETEENDEVETARE ELLER BYGGARE? CERTIFIED? DET MENTALA RUMMET FÖR PARTNERING KUND LEVERANTÖR- TEAMS STEG STEG 2 DET MENTALA RUMMET 1 SKAPAR FÖRTROENDE / TILLIT GEMENSAMMA VÄRDERINGAR BJUDER PÅ SIG SJÄLV ÖPPENHET ÖPPNA BÖCKER ÖKAT MENTALT RUM BAS FÖR PARTNERING ALLA INVOLVERADE MÅSTE HA HÖG EQ SOCIAL KOMPETENS VÅGA ARBETA MED ÖPPENHET FÖRTROENDE - TILLIT

PARTNERING OCH INKÖP Satsa speciellt på partnering i högkonjunktur för att undvika överpriser

PARTNERING OCH INKÖP Satsa speciellt på partnering i högkonjunktur för att undvika överpriser PARTNERING OCH INKÖP Satsa speciellt på partnering i högkonjunktur för att undvika överpriser FÖREDRAG AV GÖSTA FERNSTRÖM 070905 www.fernia.se - fernia@tele2.se 0705 822224 PARTNERING KAN FÖRÄNDRA DE FLESTA

Läs mer

Uppsalahem i korthet. Uppsala kommuns bolag Uppsala Stadshus AB. Antal fastigheter 225 (226)

Uppsalahem i korthet. Uppsala kommuns bolag Uppsala Stadshus AB. Antal fastigheter 225 (226) Partnering Uppsalahem i korthet Ägare Marknadsvärde Omsättning Resultat Uppsala kommuns bolag Uppsala Stadshus AB 9,8 (9,3) mdkr 948 (887) mkr 84 (69) mkr Antal fastigheter 225 (226) Antal bostäder 14

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Vägledning för prissättning och incitamentslösningar för samverkans- eller partneringprojekt

Vägledning för prissättning och incitamentslösningar för samverkans- eller partneringprojekt Vägledning för prissättning och incitamentslösningar för samverkans- eller partneringprojekt Arbetsgrupp: John Fredlund, SL Lars Redtzer, Banverket Lars Stråhle, Akademiska Hus AB Ulf Olsson, Konsult Gösta

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Partnering Erfarenheter av byggbransch i förändring. Anne-Christine Ehn, Upphandlingskonsult

Partnering Erfarenheter av byggbransch i förändring. Anne-Christine Ehn, Upphandlingskonsult Partnering Erfarenheter av byggbransch i förändring Anne-Christine Ehn, Upphandlingskonsult Definition Partnering = strukturerad samarbetsform (genomförandeform) i byggbranschen, där byggherren, konsulterna,

Läs mer

Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar Partnering i praktiken, erfarenheter av samverkansentreprenader

Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar Partnering i praktiken, erfarenheter av samverkansentreprenader Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar Partnering i praktiken, erfarenheter av samverkansentreprenader Stefan Valdusson, Teknik- och affärsutvecklingschef VA-mässan 2014 GRYAAB Göteborg 2010 Partnering

Läs mer

Vad är på gång inom LOU/LUF?

Vad är på gång inom LOU/LUF? Vad är på gång inom LOU/LUF? och hur använder ni nya reglerna för bra affärer? Elmia 30 september 2014 SAMMANFATTNING Lättare att köpa för offentlig sektor genom höjda direktupphandlingsbelopp! Omvänt

Läs mer

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat.

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Fördelarna med partnering. Partnering minskar riskerna i projektet. Partnering ger ökat fokus på den gemensamma projektekonomin. Partnering ökar utrymmet

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer

Upphandlingsperspektivet. Små och stora projekt. och lite ÄTA

Upphandlingsperspektivet. Små och stora projekt. och lite ÄTA Upphandlingsperspektivet Små och stora projekt. och lite ÄTA Föredrag 2016-04-11 på Nalen Svensk Byggtjänst Advokat John Hane, Foyen Advokatfirma 2 KKV:S FÖRHANDSUPPFATTNING OCH UPPDRAGSDEFINITION För

Läs mer

STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN. Föredrag Upphandling 24 24 april 2013. Advokat John Hane Foyen Advokatfirma

STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN. Föredrag Upphandling 24 24 april 2013. Advokat John Hane Foyen Advokatfirma STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN Föredrag Upphandling 24 24 april 2013 Advokat John Hane Foyen Advokatfirma 1 Ramavtal före 2008 Ingen rangordning Favoriten? Okänd volym Löpande underhåll Mindre om- och tillbyggnader

Läs mer

Kommentar till partneringavtal mellan beställare och entreprenör, version 2009-09-15.

Kommentar till partneringavtal mellan beställare och entreprenör, version 2009-09-15. BYGGHERRARNA Verksamhetsutskottet Avtal & regelverk Håkan Albrecht Kommentar till partneringavtal mellan beställare och entreprenör, version 2009-09-15. Förord Mall/idé till partneringavtal har utarbetats

Läs mer

Partnering Stora Kronodal. Lund Anders Larsson (Vellingebostäder)

Partnering Stora Kronodal. Lund Anders Larsson (Vellingebostäder) Partnering Stora Kronodal Lund 2016-04-28 Anders Larsson (Vellingebostäder) Nyproduktion Skanörs Vångar 30 lgh Nyproduktion 36 trygghetsbostäder samt LSS boende Nya bostäder 27 lgh central i vellinge V.

Läs mer

Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform. Construction Management

Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform. Construction Management Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Disposition Ansvarsformer Ersättningsformer Funktionsentreprenader Vilken upphandlingsform? Faktorer som styr valet av upphandlingsform

Läs mer

Enkelhet som utmanar svenskt byggande Modulbyggnation i samverkan

Enkelhet som utmanar svenskt byggande Modulbyggnation i samverkan 2015-05-08 / PRESENTATION CMB / ÖIJARED HOTELL / S A M V E R K A N / s. 1 Svenskt byggande torde ha en del att lära i Öijared. - Per Bornstein, Arkitektur nr 1, 2015 Frukostmöte den 8 maj 2015, CMB Enkelhet

Läs mer

Beställarens Förutsättningar Metodval för upphandling och genomförande

Beställarens Förutsättningar Metodval för upphandling och genomförande Beställarens Förutsättningar Metodval för upphandling och genomförande, Structor Industriprojekt AB Ett Vård och Omsorgsboende som är: Ett Hem En Arbetsplats En Fastighet En Investering 2 För vilka är

Läs mer

Vårdutveckling 2010+

Vårdutveckling 2010+ Vårdutveckling 2010+ Skapa förutsättningar för framtidens sjukvård 2009-04-01 Bengt-Ove Ström lokalbestånd BRA m 2 1 718 109 m 2 antal förvaltningsobjekt antal sjukhus 37 st 16 st Fastighetsinv. 2012 mkr

Läs mer

Framtidens byggande. Om den pågående utvecklingen. Dan Engström

Framtidens byggande. Om den pågående utvecklingen. Dan Engström Framtidens byggande Om den pågående utvecklingen Dan Engström Kostnad flerbostadshus resp KPI 1968-2009 2 Kostnad flerbostadshus resp KPI 1968-2009 3 Byggbranschen behöver sänka sina kostnader 4 Produktivitetsutveckling?

Läs mer

Strategisk Partnering en kort sammanfattning av arbetssätt och status. Anna Rhodin 2012-10-05

Strategisk Partnering en kort sammanfattning av arbetssätt och status. Anna Rhodin 2012-10-05 Strategisk Partnering en kort sammanfattning av arbetssätt och status Anna Rhodin 2012-10-05 Något om mig Civ-Ingenjör VoV LuTH-95, Tekn. Lic partnering -02 Entreprenör tidigare: 12 år Skanska (stor koncern)

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Varför Organisation? Informell organisation

Varför Organisation? Informell organisation Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar g (synergieffekt) Organisation Ett

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ramavtal för flerbostadshus på fast pris Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Problem Problem Minskade möjligheter att bygga bostäder men framförallt hyresrätter Varför byggs så få hyresrätter

Läs mer

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen.

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Vi har bestämt oss! Förnyelse kräver förändring Skapa drivkrafter Ta fram hjälpmedel Skapa förutsättningar Program och verktyg

Läs mer

Kostnadsökningar, enl. Flyvbjerg (2009) 260 studerade stora infra-projekt

Kostnadsökningar, enl. Flyvbjerg (2009) 260 studerade stora infra-projekt Innehåll Kostnadsökningar i infraprojekt/ orsaker Hur få till kostnadseffektivitet? Vad är Utökad samverkan? Praktikfall : Samverkan för att få driftsäkra och underhållsvänliga tekniska lösningar Affärsupplägg

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande. Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning

Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande. Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning Vad är en plaaorm? Komponenter (byggdelar) Processer (Hllverkningsprocesser)

Läs mer

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Samverkansformer för lyckade projekt. Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Birgitta Olofsson, Tyréns Rickard Rosenlund,Trafikverket

Samverkansformer för lyckade projekt. Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Birgitta Olofsson, Tyréns Rickard Rosenlund,Trafikverket Samverkansformer för lyckade projekt Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Birgitta Olofsson, Tyréns Rickard Rosenlund,Trafikverket Samverkansformers betydelse för ökad produktivitet LARS REDTZER- ANSVARIG

Läs mer

Kalkylprocessen i praktiken

Kalkylprocessen i praktiken Kalkylprocessen i praktiken Roller i kalkylprocessen Installationsledare/samordnare Anbudsingenjör Marknad Projekteringsledare Inköpare Miljö Entreprenadingenjör 3D-projektör Partneringledare Projektchef

Läs mer

INTRESSENTER/FINANSIÄRER ARVIDSJAUR BODEN GÄLLIVARE KALIX KIRUNA LULEÅ PAJALA PITEÅ ÄLVSBYN

INTRESSENTER/FINANSIÄRER ARVIDSJAUR BODEN GÄLLIVARE KALIX KIRUNA LULEÅ PAJALA PITEÅ ÄLVSBYN INTRESSENTER/FINANSIÄRER ARVIDSJAUR BODEN GÄLLIVARE KALIX KIRUNA LULEÅ PAJALA PITEÅ ÄLVSBYN Jag har en hypotes Forskning och utnyttjandet av Lean kan stötta så att de kommunala processerna och byggandet

Läs mer

03 0710 v re res_ IA_p F

03 0710 v re res_ IA_p F FIA_pres_rev071003 Förnyelse kräver förändring Ta fram hjälpmedel Skapa förutsättningar Skapa drivkrafter Många små fåstora Vägverket, Banverket och de kommuner som är med finns representerade i Borlänge

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 Ulrica Nilsson Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 37 Norrortsleden delen Täby kyrkby Rosenkälla 7 km mötesfri motortrafikled t (2+1 väg) 1 km bergtunnel med skiljevägg 7 broar

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt S:t Eriks gymnasium ett partneringprojekt Jag brukar jämföra ett partneringprojekt med en tågresa mellan Stockholm och Göteborg. Alla är med på hela resan. Ingen kliver av i Hallsberg eller Skövde. John,

Läs mer

Från idé till färdig produkt

Från idé till färdig produkt Från idé till färdig produkt Midroc Project Construction Management AB (Midroc Project CM) är ett entreprenadföretag som utvecklar och genomför byggprojekt åt byggherrar inom kommersiell verksamhet och

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

NCC Construction Sweden

NCC Construction Sweden NCC Construction Sweden Tomas Carlsson Affärsområdeschef NCC Construction Sweden 2010-05-27 1 Verksamhetsområden Affärsområden NCC BYGG OCH CONSTRUCTION ANLÄGGNING KROSS, ASFALT, NCC ROADS BELÄGGNING OCH

Läs mer

Magnus Lundberg Projektchef, E4 Sundsvall

Magnus Lundberg Projektchef, E4 Sundsvall Magnus Lundberg Projektchef, E4 Sundsvall E4 Sundsvall En ny väg. 1000 nya möjligheter. Struktur Innehåll: a. E4 Sundsvall nya affärsformer b. Upphandling c. Granskning d. Verifiering e. Godkännande f.

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Att skapa öppenhet, förtroende och engagemang genom partnering

Att skapa öppenhet, förtroende och engagemang genom partnering Att skapa öppenhet, förtroende och engagemang genom partnering Norrströmstunneln, Citybanan Stockholm Lena Furuhovde, Kristian Hallin 2011-03-04 NCC Construction Sverige AB 1 Vilka effekter har partnering

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan 1 2014-08-28 Agenda 1. Introduktion och presentation av deltagarna 2. Produktivitet 3. Arbetsmiljö 4. Trafikpåverkan 5. Medskick till nationellt Anläggningsforum 6. Sammanfattning och avslutning 2 2014-08-28

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint

Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint Examensarbete i Byggteknik Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint Författare: Elin Johansson Nilsson, Emmy Nilsson Handledare: Benny Fransson Examinator:

Läs mer

Hur påverkar valet av ansvarsform resultatet? Hur påverkar valet av ansvarsform resultat

Hur påverkar valet av ansvarsform resultatet? Hur påverkar valet av ansvarsform resultat Hur påverkar valet av ansvarsform resultatet? Bengt Hansson Professor, projektledare, besiktningsman, byggledare Agenda Bakgrund Utgångspunkt för upphandling Mål med upphandling Vad vill beställaren ha?

Läs mer

Så upphandlades forskningsanläggningen MAX IV. Lunds universitet / Inköp och upphandling/ Maria Björkqvist/ 2012-05-03

Så upphandlades forskningsanläggningen MAX IV. Lunds universitet / Inköp och upphandling/ Maria Björkqvist/ 2012-05-03 Så upphandlades forskningsanläggningen MAX IV MAX IV Världsledande synkrotronljusanläggning 1 Miljard (investeringskostnad) Lokalarea ca 33 300 kvm Det enda som är säkert, är att byggnadens utformning

Läs mer

Samverkan i Trafikverkets kontrakt- teori och praktik. Ove Strömberg, Kvalificerad Inköpare Magnus Gilljam, Projektledare IV

Samverkan i Trafikverkets kontrakt- teori och praktik. Ove Strömberg, Kvalificerad Inköpare Magnus Gilljam, Projektledare IV Samverkan i Trafikverkets kontrakt- teori och praktik Ove Strömberg, Kvalificerad Inköpare Magnus Gilljam, Projektledare IV 1 Samverkan Tillsammans för framgångsrika projekt Trafikverkets samverkan Basnivå

Läs mer

Bättre vård, skola och omsorg med kvalitetscertifierad IT. Linköping Sveriges första ISO/IEC 20000-certifierade kommun

Bättre vård, skola och omsorg med kvalitetscertifierad IT. Linköping Sveriges första ISO/IEC 20000-certifierade kommun Bättre vård, skola och omsorg med kvalitetscertifierad IT Linköping Sveriges första ISO/IEC 20000-certifierade kommun 1 Vilka är vi? Krister Siggesjö Fredrik Eriksson Cecilia Wretner Anders Brunberg Kort

Läs mer

Effektivare byggprocess med plattformar

Effektivare byggprocess med plattformar Effektivare byggprocess med plattformar Skanska Xchange, personliga tankar och lärdomar Sverker Andreasson Innehåll 1) Skanska och plattformar 2) Personliga tankar om plattformsstrategier Produkter vs

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket

Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Varför har Trafikverket valt att bli Renodlad Beställare? 2 2014-06-03 Nya förutsättningar ger nya möjligheter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

SSNF STADSNÄTSFABRIK 2.0 2.0

SSNF STADSNÄTSFABRIK 2.0 2.0 SSNF STDSNÄTSFBRIK Medlem nytta Jimmy Persson Professionalism Oktober 2012 Samverkan Kundnytta Öppet ffärsmässig Samhälls nytta Svenska Stadssföreningen Swedish Urban Network ssociation www.ssnf.org Vi

Läs mer

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen?

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Sveriges största beställare visar hur arbetet fortskrider Stefan Engdahl Direktör, Investering Trafikverkets uppdrag Regeringen har, via

Läs mer

Upphandling av järnvägsprojekt En benchmarkingstudie av upphandlingsstrategier i Sverige, Norge, Tyskland, Holland och England

Upphandling av järnvägsprojekt En benchmarkingstudie av upphandlingsstrategier i Sverige, Norge, Tyskland, Holland och England Upphandling av järnvägsprojekt En benchmarkingstudie av upphandlingsstrategier i Sverige, Norge, Tyskland, Holland och England Per Erik Eriksson, Luleå tekniska universitet Sofia Lingegård, Linköpings

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Skräddarsydda lösningar. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet.

Skräddarsydda lösningar. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet. Skräddarsydda lösningar EuroLine Int. är ett företag som marknadsför fönsterbänkskanaler och uttagsstavar

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Ny samarbetsmodell. Per-Olov Karlsson Projektchef, Vägverket Region Stockholm Vägverket

Ny samarbetsmodell. Per-Olov Karlsson Projektchef, Vägverket Region Stockholm Vägverket Ny samarbetsmodell Per-Olov Karlsson Projektchef, Vägverket Region Stockholm Vägverket 1 Problembild Bristande konkurrens Kartellanklagelser Oacceptabel kostnadsutveckling Bristande kvalitet Förseningar

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG SHR Södra och Fernia Consulting AB MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG PROGRAMBESKRIVNING Program 2010/11 Bakgrund/Syfte Södra Sverige blir alltmer konkurrensutsatt, men är också ett tillväxtområde

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010 Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010 Advokat John Hane EU-DIREKTIV 2004/18 OCH 2004/17 2004/18 2004/17 Klassisk sektor Försörjningssektor

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

Tillämpning av BIM. Tekn. Dr. Rogier Jongeling rogier.jongeling@planbab.com

Tillämpning av BIM. Tekn. Dr. Rogier Jongeling rogier.jongeling@planbab.com Tillämpning av BIM Tekn. Dr. Rogier Jongeling rogier.jongeling@planbab.com VISION OpenBIM ett bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM EFFEKTMÅL Gemensam definition av information Effektivare processer

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG

INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG Peter Simonsson Hur effektiviteten kan ökas i anläggningsbranschen! - Några komponenter 1. Bakgrund 2. Byggbarhet i anläggningsbranschen 3. Upprepning &

Läs mer

Organisera din verksamhet för att bli mer framgångsrik vid upphandling

Organisera din verksamhet för att bli mer framgångsrik vid upphandling Bild 1 Organisera din verksamhet för att bli mer framgångsrik vid upphandling Reidar Gårdebäck Agenda Dialog i upphandlingens olika steg Organisation Roller Strategiskt ledningsarbete Profiler Analys av

Läs mer

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Program den 4 september 09.30 Välkommen, kort presentationsrunda 09.45 Norra länken, presentation av projektet, Jan Nilsen 10.50 Bensträckare 11.00 Chefsförsörjning

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Byggentreprenörens perspektiv på uppfyllandet av energi- och miljökraven

Byggentreprenörens perspektiv på uppfyllandet av energi- och miljökraven Byggentreprenörens perspektiv på uppfyllandet av energi- och miljökraven Gunnar Hagman Regionchef Hus Syd, Skanska Sverige AB Hur arbetar Skanska för att uppfylla de energi- och miljökrav som satts upp?

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn Innovationsbegreppet Innovationsprocess Idé/uppfinning + Utveckling + Implementering = Innovation Innovationer Brett spann på vad innovationer är Radikala

Läs mer

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling Energikontor Sydost Hållbar offentlig upphandling är den allra viktigaste åtgärden för länder som strävar efter en grön ekonomi. Achim

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer