BYGGANDET IDAG SENASTE UTVECKLING INOM PARTNERING OCH INDUSTRIELLT BYGGANDE. Vad händer i Bygg- o Fastighet? Föredrag 2 Febr 2006 Hanöhus, Blekinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGANDET IDAG SENASTE UTVECKLING INOM PARTNERING OCH INDUSTRIELLT BYGGANDE. Vad händer i Bygg- o Fastighet? Föredrag 2 Febr 2006 Hanöhus, Blekinge"

Transkript

1 SENASTE UTVECKLING INOM PARTNERING OCH INDUSTRIELLT BYGGANDE Föredrag 2 Febr 2006 Hanöhus, Blekinge Blekinge Byggmästareförening och Blekinge Byggförening Gösta Fernström, författare o konsult Vad händer i Bygg- o Fastighet? Stort fokus på hyresfastigheter o något på anläggning(valår!) Nya samverkansformer kärt barn har många namn Konceptlösningar leder till konkurrens Äntligen! Allas uppfattning att det går att sänka kostnader med procent. Dock med olika medel o metoder - Utlandsinköp (Skanska, NCC o JM) - Minskade felkostnader - Konceptlösningar med industriellt och industrialiserat byggande - Partnering BYGGANDET IDAG BOSTADSBYGGANDET BÄR MED BOSTÄDER 2006 STOCKHOLM BYGGER HYRESRÄTTER FRAM TILL 2007 ( SV.BOST, 2000 VAR FAMILJEBOST O STOCKHOLMSHEM SAMT 2000 PRIVATA.) HYRESRÄTTER SNABBAST ÖKANDE PARTNERINGPROJEKT LÄTT ATT HITTA GEMENSAMT MÅL VAD HYRESGÄSTEN KAN BETALA! ALLTMER SPECIALISERAT BYGGANDE BESQUABS PUNKTHUS, HÖKERUMS BYGG, HELHETSPROJEKTET, CONTAINERMODULER, PEAB- NCC- SKANSKA KONCEPT ETCETERA INDUSTRIELLT BYGGANDE UTLANDSINKÖP UTLÄNDSK ARBETSKRAFT INDUSTRIALISERAT BYGGANDE MÅNGA NYA BYGGFÖRETAG O HYRESHUSINVESTERARE BYGGVESTA- DUVKULLEN SKANSKA.. KONTORSBYGGANDET FORTFARANDE LÅGT MED 10-15% VAKANSER O ANLÄGGNINGSSEKTORN BLIR ALLTID FÖRDRÖJD!

2 Varför industrialiserat/industriellt byggande? Vi bygger ej dyrare än andra länder; dock har vi lägre nettolön för att ha råd att bo måste vi bygga billigare! Utveckling och förändring av branschen kräver nya, alternativa samverkansformer Huvudkrav Att alla intressenter sitter med runt ett runt bord Fokus på tidiga skeden 3D-5D cad/optimera lösning Gemensamt mål kundens bästa - hyresgästen Kräver/leder till ett industrialiserat byggande Med Ett ökat modultänkande Kombinationer av stål betong trä lättbyggnad Utlandsinköp av förädlade förmonterade produkter Rumsmoduler badrum installationsrum hisschakt till rätt pris/kvalitet Supply chain management just in time fokus på planering och logistik Framtidens byggarbetsplats: En modern monteringsindustri Vad är industrialiserat byggande? Fyra lika väsentliga delar (25% vardera) 1. Prefabstomme fram till tätt hus alt. rumsmoduler med tak och fasad 2. Installationer med förtillverkning Installationsrum hisschakt fläktrum 3. Bygginredning Leverantörer/bygghandel integrerar framåt 4. Utrustning/inredning av fastighet

3 VAD ÄR INDUSTRIELLT BYGGANDE? När huskomponenter i form av moduler eller förtillverkade och förmonterade delar byggs inomhus i fabrik Kräver professionellt utlandsinköp med - Lokala samarbetsparter på inköpsmarknaden - Lokalt placerade inköpschefer - Fokus på värdetunga komponenter - Satsning på supply chain management- logistik SPÄNNANDE FÖRÄNDRINGAR Nya lagen om LoU Våren Urvalskriterier skall viktas - Tillåtet med diskussion med anbudsgivare -Intervjua nyckelpersoner i förväg -Hårdare regler för ramavtal ByggherreForum -Lyfta kompetens hos Byggherrar -Se möjligheter med samverkan -FIA förnyelse i anläggningssektorn Alternativa samverkansformer -Partnering -Partnering som en process Partneringledare Nytt yrke -Ledaregenskaper/teambyggare Strategisk partnering med UE (Jfr Arcona) MJUKA PARAMETRAR ALLT VIKTIGARE! BYGGHERRARNA KOMMER ATT KRÄVA BÅDE MED OCH UTAN LoU - För konsulter 80% och entreprenörer 605 mjuka parametrar - Referenser från tidigare genomförda partneringprojekt samt med vilka UE man arbetat plus namn på kund för referens - CV och personliga intervjuer med nyckelpersoner - Att arkitekter, konsulter, UE och strategiskt viktiga leverantörer finns med i teamet - Ofta fast takpris med incitament nedåt förslag till incitamentslösningar

4 GENOMFÖRDA PROJEKT HALLSBERG Banverket/3 mån ombyggnad/250 MSEK GÖTALEDEN Vägverket/3MRD SEK/4-5 konsortier Vinna- Vinna HELHETSPROJEKTET I MALMÖ, MKB/HSB projekt/rullande projekt/stöd från Boverket KRÖNET Hyresrätt/Signalisten, Solna, typisk partnering, NCC/FFNS/Sweco KARLSTADS BOSTAD AB Skanska, strategisk partnering 5 ÅR Svenska Bostäder- Leksandshus FRAMTIDA PROJEKT BANVERKET -Kustbanan Blekinge, 500 MSEK - Tågtunnel under Göteborg, 6 MRD SEK, konsulter upphandlade i partnering - Flytta Malmbanan i Kiruna 2-3 miljarder sek VÄGVERKET -Norrortsleden, upphandlad med 15 års drift - Göteborg, 3,5 MRD/år x10 år, Vinna-Vinna HYRESFASTIGHETER - Gemensamt mål: Hyresgästen ska ha rätt hyra NÄR PARTNERING? -Komplexitet i projekt - Viss volym för att ha råd med arbetssättet -Gemensamma krav -Förtroende/öppenhet -Gemensamma mål -Gemensamt incitament BYGGHERREROLLEN

5 BYGGHERRE FRAMTIDEN HANDLAR OM PARTNERSKAP * HUR SYSTEMATISERAR VI KUNDRELATIONER? - PRIORITERA PARTNERS - HÅLLA KONTAKT - BYGGA NYA PARTNERS * HUR KAN VI BLI EN VÄRDEFULL, LÅNGSIKTIG PARTNER? - FÖRTROENDE TILLIT GARANTIER... - SPETSKOMPETENS ENTREPRENÖR FASTIGHETSÄGARE KOMMUN HYRESGÄST SKOLA PARTNERSKAP I TIDIGA SKEDEN * HUR KAN VI GENOM EGNA RESURSER OCH NÄTVERK / ALLIANSER BLI EN LEDANDE PARTNER FÖR PROJEKTUTVECKLING? - SAMVERKAN MED ARKITEKTER, KONSULTER OCH INSTALLATÖRER - 3D CAD / 4D - CAD VISUALISERING - OPTIMERA OCH SIMULERA OLIKA LÖSNINGAR -SYSTEMPROJEKTERING - SAMVERKAN KUND OCH KUNDENS KUND ENTREPRENÖR KUNDENS KUND KUND * GARANTERAD ATT FÅ BYGGUPPDRAG

6 KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN PARTNERING SAMARBETE SAMVERKAN FÖRTROENDEENTREPRENAD PEAB UTVECKLADE SAMVERKANSFORMER FIA SAMSPILLSENTREPRENADER PARTNERING IDAG HAR GÅTT FRÅN ATT VARA EN SAMVERKANSFORM TILL ATT BLI EN VEDERTAGEN PROCESS! PARTNERING EN ACCEPTERAD PROCESS TIDIGA SKEDEN # WORKSHOP # RÄTT, KOMPLETT TEAM # STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR # PROBLEMLÖSNING # ÖPPNA BÖCKER # ATT MÄTA OCH JÄMFÖRA (BQR) BYGGPROJEKTETS DELAR ( TRE RELATIVT OBEROENDE VARIABLER ) ENTREPRENADFORMER AB / ABT FUNKTIONSENTREPRENAD TOTALENTREPRENAD GENERALENTREPRENAD RAM ÅRSAVTAL PARTNERLIKNANDE SAMVERKAN PARTNERING SAMVERKANS- FORMER ERSÄTTNINGS- FORMER FAST PRIS ARVODESAVTAL STRIPPADE Á PRISER RIKTPRIS MED INCITAMENT

7 FRÅN PARTNERSKAP TILL PARTNERING VAD KRÄVS FÖR FRAMGÅNG? - ÄRLIGHET FÖRTROENDE ÖPPENHET TILLIT - ATT ALLA DELTAGARE FOKUSERAR KUNDEN - KUNDNYTTA MERVÄRDE för kunden - PROCESSTÄNKANDE MED HELHETSLÖSNINGAR FÖR KUNDEN I FOKUS - GEMENSAM VISION, MÅL OCH DELMÅL SAMT INCITAMENT - LEDARSKAP OCH TEAMWORK - KOMMUNIKATION OCH INFORMATION - KONFLIKTHANTERING OCH PROBLEMLÖSNING - RISKBEDÖMNING ELIMINERA, KVANTIFIERA O FÖRDELA VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PARTNERING * KUNDEN / BESTÄLLAREN AVGÖR OM DET BLIR PARTNERINGAFFÄR PROJEKTPARTNERING BYGGHERRE/ARKITEKT/ENTREPRENÖRERNA /INSTALLATÖRERNA O STRATEGISKA LEVERANTÖRER MED I TEAMET FÖR KOMPLEXA PROJEKT > MSEK, MEN KOMPLEXITET AVGÖR * STRATEGISK PARTNERING - BYGGHERRE/ENTREPRENÖR LÅNGSIKTIG SAMVERKAN DEL AV KUNDENS VERKSAMHET * ATT STÄNDIGT ÖVERRASKA OCH ÖVERTRÄFFA KUNDENS FÖRVÄNTNINGAR * CRM OCH RELATIONSMARKNADSFÖRING * ATT ATTRAHERA, REKRYTERA, UTVECKLA OCH BEHÅLLA RÄTT MEDARBETARE * TEKNIK OCH TIDIGA SKEDEN 3 4D CAD EXTRANET - KOMMUNIKATION STRATEGISK PARTNERING I TRE FORMER McDonald Wästbygg Långsiktigt tvåpartssamarbete med djup samverkan och där erfarenhetskurvan sänker kostnader/tider från 16 till 8 veckors byggtid o 20% billigare idag än 1995! Projektpartnering övergår i strategisk partnering för att få upprepningseffekter och långsiktig samverkan KBAB-Skanska, Svenska Bostäder, Leksandshus Strategisk partnering med UE Arcona, KBAB Skanska - UE i Karlstad d v s entreprenör och UE samarbetar över flera projekt

8 Fördelar med samverkan Alla arbetar mot ett gemensamt mål Alla bidrar med sina erfarenheter även över sina fackgränser projekteringsledaren får erfarenheter från anläggsledaren anläggs-ledaren får tidigare kunskap om projektet, osv Alla är delaktiga ingen kan skylla på någon annan Alla får information tidigt leder till kommunikation - dialog Kontinuitet i projektet som blir allas ansvar! STRATEGISK PARTNERING MED LEVERANTÖRER, UE, KONSULTER O ARKITEKTER ÄR MAN MED I TEAMET BIDRAR MAN MED SINA KUNSKAPER O ERFARENHETER. MED ANBUD HÅLLER MAN INNE KUNSKAPER! STRATEGISK PARTNERING MED UE MÅSTE BASERAS PÅ WIN- WIN/GEMENSAMT INCITAMENT ALLT BYGG- O INSTALLATIONSMATERIAL GÅR IN I PROJEKTET MED NETTOPRISER DEN SOM HAR BÄST PRISER, OFTAST DE STORA ENTREPRENÖRERNA, KÖPER VIKTIGT ATT FÅ IHOP INSTALLATIONSKONSULTER O INSTALLATÖRER FÖR ATT OPTIMERA INSTALLATIONER HUR KUNNA FÅ KONTROLL PÅ ÖVERVAKNINGS- O STYRSYSTEM FÖR INSTALLATIONER? OLIGOPOLMARKNAD TREPARTSSAMARBETE ENTREPRENÖR UE LEVERANTÖR MED AVROP O DIREKTLEVERANS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OPTIMERAD LOGISTIK Vad lärde vi oss i England? Genomförda partneringprojekt Mer än 110 miljarder sek 60% av nya komplexa projekt partnering NHS 195 projekt 100% partnering totalt 18 miljarder/år. 11 supply chain teams Målpris innehåller risk + incitament Projektpartnering leder till strategisk partnering max 4 år inom LoU

9 Vad lärde vi oss i England 2 Risker kvantifieras och prissätts gemensamt mellan entreprenör kund/byggherre Supply chain teams NHS 11 st - Partneringledningsföretag 4 st - Entreprenörer 7 st Frame Work agreements /max 4 år LoU Fler konsulter, arkitekter o installatörer Vad lärde vi oss i England 3 Strategisk Partnering med installatörer och konsulter viktigt som urvalskriterium KPI key performance index - väljer ut 5-6 mätetal som mäter mot vision för projektet och kan jämföras med best praxis. Danmark 14 mätetal för index För komplext 33 klubbar för erfarenhetsutbyte jfr FIA Vad lärde vi oss i England 4 Specifika partnering kontrakt istället för AB Standardkontrakt som man köper. 4 stycken - Projekt Management contracts partnering - PPC 2000 Project Partnering Contract - PSPC Public Sector Partnering Contract - BeCollaborative Contract

10 UK Partnering customers want s Customer satisfaction Improvement of performance Risk and reward partnership Integrated teams Frame work agreements Innovation Value stream management/engineering-supply chain mgmt LCA Predictable costs/time Safety VARFÖR BLIR PARTNERING EN SUCCÉ? EN SAMVERKANSFORM SOM ALLA TEAM MEDLEMMAR KOMMER ATT FÖREDRAGA SOM TEAM MEDLEM BIDRAR MAN MED ALLT MAN KAN (I MOTSATS TILL ANBUD) TEAMET TILLSAMMANS KOMMER UPP MED NYA LÖSNINGAR/BIDRAR PÅ VARANDRAS OMRÅDEN TILL BÄTTRE LÖSNINGAR FÖR KUNDEN/BYGGHERREN TEAM MEDLEMMAR TRIVS OCH LYFTER SIG NÄR MAN HAR - GEMENSAMMA MÅL KUL TILLSAMMANS - TILLIT - KÄMPAR FÖR ETT GEMENSAMT INCITAMENT RESULTAT ALLA BIDRAR - EN KULTUR SOM SKAPAR STOLTHET NÄR MAN FÅR MEDVERKA EN KREATIV OCH SKAPANDE MILJÖ - ATT LÖSA PROBLEM TILLSAMMANS UTAN TVISTER ATT ORGANISERA PARTNERING STYRGRUPP MED FÖRETAGSLEDNING FRÅN RESP FÖRETAG MINDRE PARTNERING TEAM/GRUPP UNDERGRUPPER FÖR OLIKA PROJEKTSTADIER TEMAN PROBLEMEN LÖSES INOM FAST TIDSRAM PÅ LÄGSTA NIVÅ DÄREFTER LYFTS TILL NÄSTA PARTNERINGLEDARE MED LEDAREGENSKAPER ALLAS DELAKTIGHET

11 FÖR- OCH NACKDELAR MED PARTNERING MAN HÅLLER BUDGET, TIDER OCH KOSTNADER ELIMINERAR TVISTER BYGGER GODA RELATIONER FÖR LÅNGSIKTIGA SAMARBETEN GEMENSAMT FINNER ALTERNATIVA LÖSNINGAR OCH SÄNKER KOSTNADER MINSKAR OCH HANTERAR RISKER BÄTTRE GER WIN WIN FÖR ALLA I PROJEKTET GEMENSAMMA MÅL/INCITAMENT LÄMPAR SIG BÄST FÖR KOMPLEXA PROJEKT MED HÖG RISK OCH MÅSTE STARTA I TIDIGA SKEDEN NACKDELAR - KRÄVER EXTRA MÖTESTID OCH BYRÅKRATI - PASSAR INTE ALLA MÄNNISKOR ATT LÖSA PROLEM INOM PARTNERING TEAM GEMENSAMMA VÄRDERINGAR PARTNERINGDEKLARATION GEMENSAM VISION MÅL RIKTLINJER PARTNERINGAVTAL SOM SORTERAR UT DETALJER BESLUTSTRAPPAN PROBLEM LÖSES PÅ LÄGSTA NIVÅ GOD MAN KLOK GUBBE AB 04/ABT I BOTTEN SOM TRYGGHET OM ALLT GÅR SNETT SOM SISTA UTVÄG DÅ ÄR PARTNERING FÖRSTÖRD! WORKSHOP OCH STARTMÖTEN * VIKTEN AV EN RIKTIG UPPSTART - TEAMBUILDING OCH ATT LÄRA KÄNNA VARANDRA - RENSA UT GAMLA TVISTER OCH GROLL FÖRUTFATTADE MENINGAR - PERSONLIGA MOTIV OCH ARGUMENT FÖR ATT DELTAGA I TEAMET / PROJEKTET - ATT GENOMFÖRA EN KRAFTFÄLTSANALYS - BRAINSTORMING FÖR ATT GEMENSAMT FÅ FRAM VISION MÅL / DELMÅL - LÄGGA FAST VISION, MÅL OCH DELMÅL - FASTLÄGGA ORGANISATION, ARBETSSÄTT, KONFLIKTHANTERING, ANSVAR OCH BEFOGENHETER, ARBETSUPPGIFTER OCH ROLLER - KOMMUNIKATION OCH MÖTESSYSTEM - RISKBEDÖMNING ELIMINERA, KVANTIFIERA O FÖRDELA - INCITAMENTSAVTAL

12 WORKSHOP AGENDA DAG 1 GENOMGÅNG SYFTE/PROGRAM PRESENTATION AV DELTAGARE O DERAS MOTIV FÖR ATT ARBETA I PROJEKTET VAD ÄR PARTNERING? PRESENTATION AV PROJEKTET BYGGHERRE LUNCH RENSA UT TVISTER GROLL FÖRDOMAR BRAINSTORMING VISIONER MÅL O DELMÅL LÄGGA FAST GEMENSAMMA VISIONER MÅL VÄRDERINGAR LEDNINGSSTILAR TEST MIDDAG SAMT SOCIALA AKTIVITETER FÖR ATT LÄRA KÄNNA VARANDRA WORKSHOP AGENDA DAG 2 REFLEKTION AV GÅRDAGEN GENOMGÅNG AV RISKER ELIMINERA KVANTIFIERA PRISSÄTT FÖRDELA ANSVAR GEMENSAMMA AVTAL, INCITAMENT RIKTPRIS LUNCH ORGANISATION ROLLFÖRDELNING FUNKTIONER SAMT GENOMGÅNG AV: - KOMMUNIKATION EXTRANET - KONFLIKTHANTERING PROBLEMLÖSNING - HANDLINGSPLAN WORKSHOPS FÖR UPPFÖLJNING SÄTT AV TILLRÄCKLIGT MED TID MÄT UTVECKLINGEN REGELBUNDET MÅNADSVIS - VÄLJ 5-7 PARAMETRAR SOM ÄR VIKTIGA FÖR KUNDEN, FÖRBÄTTRAR VI OSS FRÅN GÅNG TILL GÅNG? - MÄT VÅRA RELATIONER OCH HUR DE UTVECKLAS - JÄMFÖR MED GENOMFÖRDA PROJEKT FOKUSERA PÅ DET SOM VI MÅSTE FÖRBÄTTRA LÖS PROBLEM PÅ LÄGSTA NIVÅ PROAKTIVA INSATSER» SÄNKA KOSTNADER» ALTERNATIVA LÖSNINGAR» FUNGERANDE TEAM» FRISKVÅRD» BYT UT ICKE FUNGERANDE MEDLEMMAR

13 PARTNERING I FRAMTIDEN PROJEKTLEDNINGSFÖRETAG GÅR MOT PARTNERINGFÖRETAG KONSULT / SPINDEL SOM SKAPAR, UTVECKLAR OCH HÅLLER IHOP PARTNERINGPROJEKT VILL BYGGA ENTREPRENÖR SKALL TRIVAS / LYCKAS VILL BETALA HYRESGÄST SKOLA - SLUTKUND KONSULT VILL ÄGA FASTIGHETS- ÄGARE KOMMUN SAMHÄLLE VILL HA INFLYTANDE FRAMTIDENS PARTNERINGLEDARE * OLIKA ROLLER - DISKUSSIONSLEDAREN - FACILITATOR - PROJEKTLEDARE / CHEF - STYRGRUPPSCHEF * EXEMPEL PÅ UPPGIFTER - ATT VARA MOTOR OCH RÅDGIVARE PROJEKTLEDARE / HANTERA AVTAL - UPPLEVAS SOM NEUTRAL PART / INVOLVERA ALLA - KUNSKAPSNÄTVERKARE KUNNA HITTA SPECIALISTER / SPETSKOMPETENS - TEAM BUILDING OCH SKAPA FUNGERANDE TEAM - LEDNINGSSTILSTESTER - LEDA BRAINSTORMING VID WORKSHOPS / STARTMÖTEN - KRAFTFÄLTSANALYS RISKHANTERING - UTBILDNING I PARTNERING * VILKE BAKGRUND? BETEENDEVETARE ELLER BYGGARE? CERTIFIED? DET MENTALA RUMMET FÖR PARTNERING KUND LEVERANTÖR- TEAMS STEG STEG 2 DET MENTALA RUMMET 1 SKAPAR FÖRTROENDE / TILLIT GEMENSAMMA VÄRDERINGAR BJUDER PÅ SIG SJÄLV ÖPPENHET ÖPPNA BÖCKER ÖKAT MENTALT RUM BAS FÖR PARTNERING ALLA INVOLVERADE MÅSTE HA HÖG EQ SOCIAL KOMPETENS VÅGA ARBETA MED ÖPPENHET FÖRTROENDE - TILLIT

Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint

Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint Examensarbete i Byggteknik Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint Författare: Elin Johansson Nilsson, Emmy Nilsson Handledare: Benny Fransson Examinator:

Läs mer

Fler tänker bättre än en

Fler tänker bättre än en Fler tänker bättre än en NCC:s svar på Produktivitetskommitténs frågor om vilka åtgärder som krävs för att höja anläggningsbranschens produktivitet och innovationsgrad 2 3 Sammanfattning NCC anser att

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

Planering i VVS-företag

Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag 3 Sammanfattning I moderna byggnader blir teknikinnehållet en allt större och väsentligare del. I flera byggprojekt överstiger kostnaden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

ETT FRAMTIDSSCENARIO. Vad händer i världen? PROFESSIONELLT FÖRETAGANDE I RESE- OCH TURISTINDUSTRIN

ETT FRAMTIDSSCENARIO. Vad händer i världen? PROFESSIONELLT FÖRETAGANDE I RESE- OCH TURISTINDUSTRIN PROFESSIONELLT FÖRETAGANDE I RESE- OCH TURISTINDUSTRIN Ett framtidsscenario och trender Att göra affärer, mafö o kundorientering Rese- och turistindustrin Hotellmarknaden Revenue o yield management Kunddatabasen

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Vinnovaprojekt dnr 201201898 Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Magnus Everitt, Rolf Kling, VVS Företagen Marie Hult, Gustav Malm, Stefan Nordh, White

Läs mer

Likviditetsförbättring i Skanska Direkt En fallstudie i en byggserviceverksamhet

Likviditetsförbättring i Skanska Direkt En fallstudie i en byggserviceverksamhet Likviditetsförbättring i Skanska Direkt En fallstudie i en byggserviceverksamhet Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn FILIP JOHANSSON & PHILIP NILSSON

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

BYGG OCH FASTIGHET. En branschrapport från Ledarna BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV. Hos oss blir du en bättre chef.

BYGG OCH FASTIGHET. En branschrapport från Ledarna BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV. Hos oss blir du en bättre chef. BYGG OCH FASTIGHET BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. INNEHÅLL Inledning...3 Cheferna som bygger sverige...4 Ledarskap gör skillnad...7 Utmaningar

Läs mer

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Mikael Lundgren Introduktion Lean och Agile är populära begrepp idag, då många verksamheter inspireras av Toyotas framgångar och effektiva

Läs mer

Omtanke om hus och människor

Omtanke om hus och människor Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, 413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50 www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se oesterreichreklam.se Välkommen till ett personligt fastighetsföretag!

Läs mer

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Succeeding through the planning-

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer