Strategisk Partnering en kort sammanfattning av arbetssätt och status. Anna Rhodin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk Partnering en kort sammanfattning av arbetssätt och status. Anna Rhodin 2012-10-05"

Transkript

1 Strategisk Partnering en kort sammanfattning av arbetssätt och status Anna Rhodin

2 Något om mig Civ-Ingenjör VoV LuTH-95, Tekn. Lic partnering -02 Entreprenör tidigare: 12 år Skanska (stor koncern) just nu: 6 år ByggDialog (mindre byggföretag) I huvudsak praktisk erfarenhet, inte forskning Utbildning partnering, partneringledare, arbetsgrupper t ex FIA o Byggherrarna,BFAB, Företag Deltagit, deltar själv i strategiska samarbeten i rollen som bl a partneringledare och företagsledare (lämnat många partneringanbud)

3 Några förutsättningar Dokument, samtal, egna erfarenheter, litteratur, EU-rapport Principerna med partnering utelämnade i rapporten, förutsätts vara kända. Är en dock förutsättning. -öppna böcker -gemensamma mål -integrerad organisation -gemensam riskhantering -gemensam planering/teknisk samverkan -gemensam uppföljning -gemensamt inköpsarbete

4 Partnering-väsentliga interaktionsprocesser Gemensamma mål Uppföljning/ Förbättringar Team/ Organisation Dialog Upphandling Relationer/ Förtroende Konflikthantering Teknisk Samverkan

5 Dialogens 4 hörnstenar Lyssna lyssna utan motstånd, höra vad andra verkligen vill Avvakta självreflektion, inte direkt skylla på andra Tala oförställt ge sin genuina uppfattning Respektera bevara respekten för olika uppfattningar så att man kan pröva dem (tankemässigt)

6 Sammanfattning Inledning Beskrivning Några grundelement Strategi Tillhörighet Rättvisa Integration Jämförelser Projektprocesser Åte rkoppling Lämpligt användningsområde för strategisk partnering... 9 Sammanfattning status Sverige Praktiken Fortbildning och utvecklingsbehov Erfarenheter från England Kort historik Exempel på initiativ med nya upphandling s - och genomförandeformer i England Styrkor o Möjligheter Svagheter och Hot Lämpliga avtalsdokument Ramavtal och avropsblanketter i de olika faserna Övergripande samarbetsavtal och ett entreprenadkontrakt per delprojekt/option.. 15 Litteraturreferenser Bilaga

7 Vad innebär SP?

8 Vad innebär SP? Strategisk Taktisk Operationell Traditionellt samarbete Strategisk partnering Från att göra saker rätt med minimal resursåtgång Till att också göra rätt Saker överordnat varje delprojekt

9 Vad innebär SP? Man kan ta hjälp av en modell för att förstå viktiga grundpelare i strategisk partnering. Tillhörighet Rättvisa Strategi Integration Återkoppling Jämförelser Projektprocesser

10 Strategi Strategiskt team Målen, policys, arbetssätt Utvecklingsfrågorna Kontinuitet effektiva team Kommunikation Konflikthantering

11 Tillhörighet Vilka nyckelkompetenser krävs? Tvärfunktionella team -byggherre -entreprenörer av olika slag -teknikkonsulter -arkitekt -drift o förvaltning -brukare/verksamhet Projektgemensam logotype Den som tillför tillhör Förmågan att prata så att andra förstår blir viktig.

12 Rättvisa Sund konkurrens Risker Utvecklingskostnader System och resurser Kvalificeringskrav Utvärderingskriterier

13 Integration Förtroende undvik spegelorganisationer Gemensamma system Alla för projektet viktiga entreprenörer ska med Kom ihåg småaktörer t ex mindre UE Gemensamma lokaler

14 Jämförelser Projektet jämfört med Byggprojekt i hela Sverige Jämförelse av projektet gentemot byggprojekt som mätts i hela Sverige Projektet - Samtliga medarbetare + Brukare Nationellt index - Byggprojekt IQ Byggprocessmätning 14

15 Projektprocesser.här ständigt pågående Information Virtuellt byggande RFP/tidiga skeden Produktion Projektering Ekonomistyrning Inköp/Upphandling Uppföljning Överlämnande.

16 Återkoppling Återkopplingsbrev i Projektet från processmätning nr 1 Under februari gjorde vi en första tempmätning i projektet Projektet där alla medarbetare fick möjlighet att ge sin bild av hur ni upplever att projektet fungerar. Med hjälp av era resultat har vi fått indikationer på vilka områden som ni anser fungera bra och vilka områden ni anser att det finns anledning att förbättra. Svarsfrekvensen i den här mätningen var 82,8%, d.v.s. hela 169 personer tog vara på möjligheten att ge sin bild av hur man anser att projektet fungerar, vilket vi är mycket tacksamma för. Positivt kring samverkan och minimering av störningar Vi har inom projektrådet gått igenom resultaten för att se vad som skulle kunna göras bättre i projektet och vad vi redan är bra på och inte får tappa. De områden som fått högst betyg är områdena Samarbete i arbetsgruppen, Stolthet över projektet, Minimering av störningar i ordinarie verksamhet samt Öppenhet för synpunkter och idéer. Vi arbetar mycket med de här frågorna i projektet och vi är glada över att dessa områden hamnar så högt upp. Speciellt roligt är det att samarbetet sticker ut så pass mycket i positiv riktigt jämfört med övriga frågor. Minimering av störningar är ett annat moment som har högsta prioritet eftersom vi bygger om sida vid sida med den ordinarie verksamheten. Dessa resultat är några vi hoppas ska fortsätta vara bra även i fortsättningen. Projektet Andel omgående förbättring Bild 1: Del av resultaten från mätning #1 i CSK 2013 Möjliga förbättringsområden Även om den totala bilden i mätresultatet visar ett projekt med bra samarbetsklimat, finns det några områden som fått ett lägre betyg. Av dessa områden är det två som sticker ut och har fått en högre

17 Skillnad från förra mätningen Skillnad mellan den senaste mätningen och den förra mätning mätning # 2 - Samtliga medarbetare + Brukare mätning # 1 IQ Byggprocessmätning 17

18 Bäst fungerande områden i projektet enligt medarbetarna + brukarna Rangordning av alla frågor i tempenkäten med sortering efter högst betyg. Bedömningen i betyg anges med blå staplar och omgående förbättring med vita romber. Bäst fungerande processfaktorer enligt medarbetarna IQ Byggprocessmätning 18

19 Prioriterade områden att förbättra enligt medarbetarna + brukarna Rangordning av alla frågor i tempenkäten med sortering efter andel omgående förbättring. Bedömningen i betyg anges med blå staplar och omgående förbättring med vita romber. Mest angeläget att förbättra enligt medarbetarna De utflaggade områdena kommer att behandlas separat i kommande slides. IQ Byggprocessmätning 19

20 Projektet- Utvärderingsgruppen Byggherre, Entreprenör och Konsult mot hur de strategiska Underentreprenörerna har svarat Projektet - Samtliga medarbetare + Brukare Omgående förbättring - Samtliga medarbetare + Brukare Utvärderingsgruppen Mest angeläget att förbättra enligt medarbetarna Det utflaggade området kommer att behandlas separat i kommande slides. IQ Byggprocessmätning 20

21 När är SP lämpligt? När det finns någon typ av likheter/grad av upprepning mellan delprojekten så att man får ut effekterna av organisationens lärande. Paketera exempelvis upphandlingarna Utifrån karaktär på jobben Utifrån objektstyp/slutanvändare Utifrån geografiska områden omb/nyb/underhåll osv Skolor/vårdlokaler/brorep./bost. osv område/stad/region/land osv

22 När är SP lämpligt? Strategisk partnering lämpar sig väl i kombination med definierade utvecklingsprojekt av olika slag.

23 När är SP lämpligt? När de yttre tidsramarna innebär en stor utmaning.

24 T ex Sjukhusombyggnader

25 SP i Sverige Det pågår en hel del samarbeten. De kan också omfatta ganska små projekt De har olika karaktär De finns möjlighet att söka fördjupad information utifrån eget behov, se bilaga

26 SP i England Historik-England har haft sin resa fram till i dag Exempel på olika initiativ med Nya Upphandlings- och Genomförandeformer Studieresor har genomförts genom Byggherrarna BCC ICE OGC Cyntra Procure 21 Manchester - 3 st 5 åriga avtal. Reducerade antal entreprenörer från ca 1000 till ca 60 st - tog fram std-kontrakt - Enhet inom ND upphandlings standard LCC går före lägsta pris - inköpsbolag som byggherrestöd och partneringledare 12 st team som gör jobb (proj + produktion) på sjukhus och VC SP 7 år

27

28 SWOT s Styrkor Svagheter Möjligheter Hot

29 God förståelse för byggherrens krav och behov Icke värdeskapande moment och stödprocesser synliggörs och kan elimineras. + Små och medelstora företag får en stabilare bas för utveckling och träning vilket även ger fördelar för samhället. Lägre upphandlingskostnader Högre grad av kompetensutnyttjande Lärande mellan projekt, systematiskt förbättringsarbete -Tidsreduktion/optimering -Kostnadsreduktion -Arbetsmiljö o säkerhet (byggarbetsplats och omgivning) -Utförandekvalitet -Systemutveckling, tekniklösningar

30 Byggherren kan säkerställa att resurser finns inför kommande investeringsprojekt (högkonjunktur) + Ett affärsmässigt sätt att använda parternas resurser dvs gasa eller bromsa. En bra plattform för bättre materialleverantörs samverkan Byggherrens egna projektledare klarar fler projekt och kan ägna sig åt riskanalys och kommunikation i stället för byggadministration, upphandlingar och ÄTA-diskussioner Små och medelstora företag som kan samarbeta vertikalt eller horisontellt med andra företag.

31 Risk att inte kunna upprätthålla kontinuerlig arbetsbelastning för entreprenörernas organisation - Marknaden utanför samarbetet. Hög efterfrågan på resurser kan innebära att nyckelpersoner försvinner ur samarbetet med tiden Om man misslyckas med att upprätthålla engagemanget hos alla parter. Förlorat engagemang är en grogrund för misstro Om parterna inte är utvecklingsorienterade Ganska krävande upphandling (som dock eliminerar många mindre upphandlingar) Små och medelstora företag slås ut

32 Lämpliga avtalsdokument Ramavtal och avropsblanketter Samarbetsavtal och delkontrakt

33 Samarbetsavtal exempel Övergripande avtal Best -TE Exit Kontinuerligt Förbättringsarbete Övergripande samarbetsavtal mellan best och TE integrerad organisation gäller i varje delprojekt Verksamhetsengagemang parallellt med byggprojekt Avtalad affärsmodell lika för alla projekt

34 Rekommendationer Gör alltid en egen förfrågan som speglar din organisations behov och synsätt. Ta inte bara en gammal förfrågan från en helt annan situation och ändra i. Besök och prata med byggherrar som gjort något liknande. Gör något anpassat, undvik andras misstag. Definiera era egna utvecklingsmål som ni tar med i förfrågan. T ex Lean Construction, industrialiserat byggande, energieffektivisering, arbetsmarknadssatsning, verksamhetsutveckling-vård/skola/drift o förvaltning/omsorg, miljö osv.

35 Rekommendationer Dela upp stora komplexa projekt i mindre delprojekt för att få till bättre uppföljning och utveckling. Minska personberoendet genom att kontinuerligt föra över kunskap till fler genom t ex dokumentation och arbeta i gemensamma mallar och system som fler förstår Standardisera uppföljning så att det går att jämföra

36 Rekommendationer Byggherren bör ha egen personal involverad för bl a projektledning (det ger mer förvaltningsteknik för pengarna, som en byggherre sa) Se till att ha exit-möjligheten i resp. delprojekt. Mycket kan hända på vägen. Tänk igenom konsekvenser av att föra över risker på entreprenörer och överväg hur ni vill använda pengarna i just Er situation

37 Så här kan man se på saken. Strategisk partnering gör det möjligt att optimera försörjningskedjans inre effektivitet genom att arbeta resurssnålt (lean), med den yttre effektiviteten som kräver en lättrörlig (agile) organisation som på kort tid kan ta hand om nya omvärldskrav och kundbehov

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Planering i VVS-företag

Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag 3 Sammanfattning I moderna byggnader blir teknikinnehållet en allt större och väsentligare del. I flera byggprojekt överstiger kostnaden

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Förutsättningar och villkor i förfrågningsunderlag för partneringprojekt Effekter på samarbetet i praktiken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Institutionen

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Medarbetar- och chefserfarenheter vid två företag Soma Biglari arbetslivsrapport nr 2006:39 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef: Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Analys av Trafikverkets produktivitetsarbete med fokus på relationerna beställare- entreprenör- konsult

Analys av Trafikverkets produktivitetsarbete med fokus på relationerna beställare- entreprenör- konsult 1 More10 AB 2015-02-16 Analys av Trafikverkets produktivitetsarbete med fokus på relationerna beställareentreprenörkonsult More10 AB, Södra Kungsvägen 266A, 181 65 LIDINGÖ, tel 070-523 38 51, marten.lindstrom@more10ab.se

Läs mer