Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet"

Transkript

1 Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens enskilda mål. Genom att arbeta med att förtydliga målen och samtidigt ta bort hinder för människans inbyggda energi och vilja att prestera, får du stegvis hela organisationen att arbeta mot samma mål och därmed en bättre lönsamhet. Med hjälp av Bygg & Järnhandlarskolans analys och mätning, Engagerade Medarbetare, följer du enkelt upp hur högt engagemanget är bland medarbetarna, var de mest engagerade medarbetarna arbetar i organisationen och vilka av de strategiskt viktiga arbetsgrupperna som känner ett högt engagemang. Ett högt engagemang, det vill säga där individer har tydliga mål och hög energi, skapar lönsamhet i organisationen. Bakgrund till Engagerade Medarbetare Nöjdhet är inte lönsamhetsdrivande, men engagemang är det i högsta grad. Därför mäter Engagerade Medarbetare på ett sätt som fokuserar mer på andelen engagerade medarbetare (dvs. riktigt höga värden) snarare än andelen nöjda eller icke nöjda. Den andra dimensionen i Engagerade Medarbetare är tydlighet; om alla mål pekar åt samma håll och är väl kända. En organisation med entusiastiska medarbetare som allihop drar åt samma håll är inte bara framgångsrik, det är också en organisation som är attraktiv som arbetsgivare. Detta är självklart kopplat till hur information, mål och kommunikation fungerar inom verksamheten. Vad är en engagerad medarbetare? En engagerad medarbetare arbetar med stor entusiasm mot ett tydligt mål som också ligger i linje med företagets övergripande mål, om man nu har några kända mål inom organisationen!. På kort sikt kan en medarbetare ha hög energi men ett otydligt mål, vilket gör att organisationen inte tar till vara på personens kapacitet. I längden leder dock detta till att energin försvinner. Samtidigt visar våra studier att andra har tydligt klart för sig vilket arbete de ska utföra, men saknar energin att utföra arbetet till fullo. Det är heller inte långsiktigt hållbart. Vad du får av B&J-skolans Engagerade Medarbetare matris och rapporter Engagerade Medarbetare består dels av en matris med en översikt över hur tydliga mål och hur mycket energi de olika resultatenheterna som du mäter har, dels av rapporter till

2 ledningsgruppen. I översikten, matrisen Engagerade Medarbetare, kan du till exempel titta närmare på dina olika områden/avdelningar internt. Matrisen är uppdelad i medarbetarnas resultat och ledningens uppfattning inom ett antal mätbara områden. Rapporter av Engagerade Medarbetare på bakgrundsvariabler och rapportering till ledningsgrupp De olika sätten att analysera syftar till att så noga som möjligt visa var du har dina engagerade medarbetare och var din organisation måste höja engagemanget för att nå era gemensamma mål. Resultatet blir att vi får fram ett antal rätt områden som förmodligen måste förbättras inom verksamheten. Ledningsgrupp och chefer med personalansvar får en rapport som visar styrkor och förbättringsområden för att stärka engagemanget i den egna gruppen. Du får ett verktyg för uppföljning som har en tydlig process för återkoppling. I uppföljningsverktyget arbetar cheferna efter en väl beprövad struktur med återkopplingen. Syftet är att ta tillvara styrkor, förbättringsområden och utveckla aktivteter för ökat engagemang. I metoden för uppföljning kan du övergripande följa vilka områden som är prioriterade och vilka aktiviteter som genomförs i organisationen och vilka resultat som planerade aktiviteter ger. Grundläggande arbetsklimat ska finnas på plats innan du börjar arbeta med Engagerade Medarbetare B&J-skolans Engagerade Medarbetare är bra att använda som mätverktyg när din organisation redan har ett tillräckligt bra arbetsklimat, eller att man inte har alla spelare på plats. Det vill säga ett NMI (nöjd medarbetarindex) på 100 är max. varje område som inte har en NMI kring 80 bidrar till att försämra engagemanget, trivsel och därmed verksamhetens lönsamhet En organisation har olika behov i olika delar när det gäller att öka engagemanget. Hur arbetsklimatet ser ut i organisationen skiljer sig mellan olika affärsområden och i olika arbetsgrupper. Vi anpassar våra mätningar efter branschens förutsättningar. Engagerade Medarbetare ur ett ledningsperspektiv Det är oftast enkelt att få gehör hos ledningen i engagemangsfrågorna eftersom det finns många kopplingar mellan ledningens strategiska agenda och individernas engagemang. Med B&J-skolans analysmodeller kan du på ett enkelt sätt se hur engagemanget påverkar olika strategiska prioriteringar, vilket ofta leder till både intensiva och intressanta diskussioner inom t.ex ledningsgruppen. Nöjd medarbetarindex Arbetsklimatet förklarar minst 20 % av din organisations lönsamhet och effektivitet Släpp loss den inneboende kraften hos medarbetarna genom att arbeta med medarbetarindex. Indexet syftar till att skapa ett arbetsklimat fritt från hinder för lönsamhet och effektivitet i din organisation. Din organisation får strukturerat stöd att bli konkurrenskraftig genom arbetsklimatet.

3 Det här får du genom B&J-skolans Nöjd Medarbetarindex - NMI: En mätning och uppföljning av arbetsklimatet ur ett lönsamhetsperspektiv. En koppling av arbetsklimatet till ledningens uppfattning. Stöd att arbeta med de frågor som är prioriterat viktiga för lönsamhet. Fokus på handlingsplaner och uppföljning. Pedagogiska och enkla verktyg att arbeta med. Gruppens styrkor och prioriterade förbättringsområden smarta och enkla rapporter som ger din organisation förutsättning att utveckla de viktigaste områdena för ökad effektivitet och lönsamhet Ledningsgruppen får en rapport med prioriterade styrkor och utvecklingsområden så att de lättare kan fokusera diskussionen till de viktigaste frågorna. De centrala frågorna är de som är sambandstestade mot lönsamhet och effektivitet. Det innebär att grupperna förbättrar sitt arbetsklimat och samtidigt tar bort hinder som kan finnas för effektivitet och lönsamhet. B&J-skolans Nöjd Medarbetarindex ger arbetsgrupperna i din organisation ett tydligt och enkelt värde på sitt arbetsklimat. Indexet visar hur arbetsklimatet är i förhållande till lönsamheten, det vill säga vilka frågor som måste ha ett bra värde för att arbetsklimatet inte ska påverka lönsamheten negativt. Detta kommer att mätas över tid för att jämförelse kan göras från år 1 och framåt. Eftersom frågorna i nöjd medarbetarindex berör medarbetarna och deras vardag samt företagsledningens uppfattning skapas engagemang och hög delaktighet. Detta är viktigt i en gemensam strävan mot ökad trivsel och ett förbättrat arbetsklimat. Nöjd medarbetarindex ger överblick av arbetsklimatet i hela organisationen Nöjd medarbetarindex rapporteras både till ledningsgruppen och medarbetarna. Arbetsklimatet förbättras successivt under processen då den innehåller moment som gör medarbetarna delaktiga i förändringsarbetet. Uppföljning är styrkan i Nöjd Medarbetarindex så här går det till Nöjd medarbetarindex är en del av en helhet. I Nöjd medarbetarindex ingår en rapport med verksamhetens fyra främsta styrkor respektive förbättringsområden. Gruppen har möjlighet att arbeta i pappersformat eller digitalt. Resultatet skrivs in i ett uppföljningsprogram. Handlingsplaner, ansvariga och datum för genomförande förs också in digitalt. Uppföljningsstödet ger en överblick, inte bara för gruppen utan också på enhetsoch övergripande organisationsnivå. Förbättringen av arbetsklimatet sker över hela året och blir en pågående, tydlig och mätbar process för hela organisationen. Sambandet mellan tillräckligt bra arbetsklimat och lönsamhet Studier visar hur bra värdet måste vara för att inte påverka lönsamheten negativt, vilket kallas normvärde. Detta referensvärde finns i alla frågor.

4 Organisationens övergripande arbete med arbetsklimatet Genom att arbeta med arbetsklimatet, skapar din organisation konkurrensfördelar genom att skapa ett arbetsklimat som är öppet för förändringar och som inte påverkar lönsamheten negativt. Chefernas arbete med arbetsklimatet Cheferna i din organisation får ett bra stöd i Nöjd Medarbetarindex när de ska utveckla arbetsklimatet i sin avdelning/grupp/företag. Nöjd Medarbetarindex omfattar frågor som berör relationerna till chefen, mellan medarbetarna och gruppens/avdelningens och medarbetarnas effektivitet och uppföljning. Arbetsgruppen utveckling av arbetsklimatet Nöjd medarbetarindex spar både tid och kostnader. Eftersom företaget arbetar med de viktigaste frågorna, sparar de mycket tid i återkopplingsarbetet. Samtliga chefer får sitt Nöjd Medarbetarindex rapporterat både sammanfattat i ett värde, 0-100% och i två olika rapporter. En rapport visar samtliga frågor som ingår i undersökningen. Chefen och gruppen får också en uppskattad rapport som visar arbetsgruppens styrkor och utvecklingsområden. Rapporten används när de återkopplar resultatet till sina medarbetare i arbetet med att förbättra arbetsklimatet. Använd tydliga mål för att skapa engagemang och förbättra arbetsklimatet Du sätter upp ett enkelt och tydligt målvärde för din organisation genom att använda Nöjd Medarbetarindex. Hur avdelning, enheterna och hela organisationen ligger till är lätt att följa. Lägg sedan till hur många av de aktivitetsmål som grupperna sätter upp och uppnår, blir det ännu tydligare hur arbetsklimatet utvecklas. Nöjd medarbetarindex för dig som arbetar inom HR eller som VD Du får en tydlig överblick över vilka grupper som behöver stöd. Du får en överblick över vilka mätområden som behöver förbättras. Du får en tids- och kostnadseffektiv process att följa. Du får ett bra stöd under hela processen. Du ger organisationen möjlighet att ständigt utveckla arbetsklimatet. Du hjälper din organisation att arbeta strategiskt genom att koppla arbetsklimatet till lönsamhet och effektivitet. Du ger chefer och arbetsgrupper enkla, pedagogiska rapporter och verktyg att arbeta med. Nöjd medarbetarindex hjälper organisationen att Släppa loss medarbetarnas inneboende vilja att bidra till organisationens övergripande lönsamhet. Bli öppen för förändringar och snabbt anpassa sig till nya strategier. På ett strukturerat sätt skapa förutsättningar för effektivitet och lönsamhet. Mätområden: Enkäten omfattar 4 huvudområden med därunder 4 bedömningsområden.

5 Information: I Företagets mötesstruktur 2. Kommunikationen inom avdelningen 3. Kommunikationen inom företaget 4. Hur känner man till företagets omsättning och vinst Trygghet/trivsel: T Arbetsmiljö 2. Arbetsbelastning 3. Engagemang och glädje 4. Ordning och reda Ledarskap: L Målstyrning 2. Delaktighet 3. Utvecklingssamtal 4. Säljledning Kompetensnivå: K Säljförmåga 2. Säljekonomi 3. Inköp 4. Medarbetarskap Hur kommer detta att gå till? Vem 1. information till medarbetare I 2. insamling av medarbetaradresser I 3. utskick av enkät via webb eller brev E 4. insamling av enkätsvar E 5. behandling av enkätsvar E 6. framtagning av rapport E 7. presentation av rapport till ledningsgrupp och medarbetare E 8. framtagning av handlingsplan I Under punkt 7 presenteras resultat från respektive frågeområden per grupp/avdelning/företag samt ifyllda orsaker till resultatnivåer. Vad skall göras när? 1. Enkätarbete utförs under perioden januari-mars. 2. Rapportleverans och redovisning med företagsledningen samt framtagning av utvecklingsplan utförs lämpligen under perioden april-september. 3. Genomförande av framkomna förbättringsområden oktober-april. I = internt arbete E = externt arbete

6 Resultatmatris Exempel på huvudområde information 1-4 Bevara I4 Förbättra om möjligt I3 I3 I2 I1 I4 I1 I2 Låg prioritet Prioritera 0-60 Resultat från medarbetare Resultat från VD Om ni tycker att detta verkar intressant avseende att kunna påverka lönsamhetsförbättringar utifrån fakta eller vill ha ytterligare information kontakta: Ingemar Persson Utbildningsansvarig Bygg & Järnhandlarskolan

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten Revisionsrapport Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten November 2012 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Landstinget Gävleborg, granskning av medarbetarenkäten (2011) 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Fel analys ger verkningslösa åtgärder DEBATT Ett av de stora problemen med dagens medarbetarundersökningar är att enkäterna består av ett stort antal standardiserade

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Insikter? Netigates?? Medarbetarrapport2014? Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Inledning Min chef ger mig sällan positiv feedback för mina arbetsinsatser och Besticken i våra gemensamma

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri DET LÖNAR SIG. Den här boken handlar om Indexator och det värdegrundsarbete,

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2016

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2016 Dokumentnamn: Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen Skapad av: Marianne Waplan + arbetsgrupp Beslutad av: Förvaltningsledning 29 november 2012 Gäller: 2013-2016 Reviderad den: Diarienummer:

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer