Bättre vård mindre tvång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre vård mindre tvång"

Transkript

1 Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 90 RPK Sundsvall Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall Avdelning 97A Sarah Moberg (kontaktperson) - Sjuksköterska/Samordnare Johanna Angerbjörn - Sjuksköterska Kristina Paulsson - Sjuksköterska Andreas Nilsson - Skötare Marcus Hirvonen Skötare Per-Erik Olsson - Överläkare Sammanfattning Genombrottsprojektet påbörjades i februari 2012 och vi valde att arbeta med förbättringar inom följande områden: Vi har utarbetat en mall för återkopplade samtal för patienter efter tvångsåtgärd samt en mall för reflekterande samtal i personalgruppen efter tvångsåtgärd. Vi har genomfört förbättringar av miljön i avskiljningsrummet genom att måla väggarna i rogivande färg samt gett patienterna möjlighet att se vad klockan är under avskiljning då man snabbt tappar tidsuppfattningen i en sådan miljö. Fastspänningsanordningen var ej tillfredsställande och har därför bytts ut. För att belysa och öka medvetenheten kring informellt tvång har personalgruppen givits möjlighet att diskutera samt definiera informellt tvång indelade i mindre grupper. Patienterna har under hela projektets gång varit delaktiga genom deltagande i enkäter samt fredagsmöten där personal och patienter sitter ned tillsammans i mötesform. Fredagsmöten är ett tillfälle då patienterna kan föra fram sina åsikter samt att få återkoppling från personalen. De har även givits möjlighet att praktiskt delta i förändringsarbetet som t.ex. vid ommålningen av 1

2 avskiljningsrummet. Vi har även genomfört små förändringar i syfte att öka aktivitetsnivån och trivseln, såsom matlagning tillsammans med patienterna, utflykter och bingo. En så kallad Aktiverare har utsetts för att ombesörja att patienterna erbjuds dagliga utevistelser. Arbetsplatsträffar och handledningstillfällen har fungerat som forum för genomgång av projektmålen och under projekttiden har genombrottsmöten hållits regelbundet där vi diskuterat förändringsarbetet. Att delta i genombrottsprojektet har varit väldigt givande. Vi har uppmärksammat flera förbättringsområden. En del av dessa har vi redan åtgärdat och en del kommer vi att fortsätta arbeta med under hösten. För att förändra något på avdelningen har vi lärt oss att det är viktigt att personalen upplever delaktighet och aktivt är involverade i arbetet, samt att inte genomföra för många förändringar samtidigt. Att testa i liten skala där hela personalgruppen fått möjlighet att tycka till och utvärdera genomförda förändringar har varit ett bra sätt att komma framåt i förändringsarbetet. Bakgrund/problembeskrivning Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) i Sundsvall bedriver vård och behandling av psykiskt störda lagöverträdare enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), samt vårdkrävande patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). I uppdraget ingår också att vårda klienter från kriminalvården som bedöms ha ett psykiatriskt vårdbehov. RPK har sammanlagt 99 vårdplatser fördelat på 8 avdelningar. RPK är indelad i syd och nord. På RPK syd i Nacksta finns större delen av verksamheten samt administrationen. RPK nord är belägen på Sundsvalls sjukhus. Avdelning 97A har 14 vårdplatser av allvårdskaraktär och är belägen på Sundsvalls sjukhus (RPK nord). Avdelningen har sammanlagt 21 tjänster fördelade på en enhetschef, en samordnare samt 5 sjuksköterskor och 15 skötare. Avdelning 97A arbetar utifrån kontaktmannaskap där varje patient har minst två kontaktpersoner. Avdelningen har en behandlingsansvarig läkare. Andra yrkeskategorier som patienten kan träffa under vårdtiden är exempelvis psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, drogterapeut, kurator och pedagogisk personal. I våra lokala instruktioner beskrivs att man skall ha ett återkopplande samtal med patienterna efter en tvångsåtgärd. I detta samtal ska både patienten och personalen få ge sin upplevelse av händelsen i syfte att öka förståelsen personal och patient emellan samt att patienten ska kunna framföra vad vi i personalen kan förbättra vad gäller omhändertagande. Vi uppmärksammande inför starten att av Genombrottsprojektet att återkopplande samtal efter tvångsåtgärd ej genomfördes och att det ej fanns någon mall. I våra lokala instruktioner står även beskrivet att vi bör i personalgruppen ha ett reflekterade samtal efter tvångsåtgärd. Syftet med detta samtal är att lära av händelsen och se förbättringsutrymmen samt fånga upp personal som tagit illa vid sig av händelsen. Vi uppmärksammade att även dessa samtal inte utfördes i tillräcklig omfattning och att det även där ej fanns någon mall att följa. 2

3 Det fanns även förbättringsmöjligheter av avskiljningsrummet då det var väldigt kalt och sterilt. Många oskrivna rutiner finns på avdelningen och dessa kan ge upphov till konflikter mellan personal och patienter. Vi som är utsedda att arbeta med Genombrottsprojektet ansåg att det förekom informellt tvång på avdelningen, men enligt den första medarbetarenkäten framkom att majoriteten av personalgruppen ej reflekterat över detta. Att få möjlighet att delta i Genombrottsprojektet och förbättra tvångsvården samt hanteringen av tvångsåtgärder kändes som ett naturligt steg för att förbättra vården på 97A. Syfte I Genombrottsprojektet valde vi att arbeta med : 1. Att åstadkomma en ökning av frekvensen genomförda återkopplande samtal efter en tvångsåtgärd med patienterna. Detta för att förbättra relationen mellan patient och vårdare, förebygga tvång och förbättra det faktiska omhändertagandet. 2. Att öka frekvensen av genomförda reflekterande samtal i personalgruppen efter en tvångsåtgärd. Detta för att tillsammans kunna se förbättringsmöjligheter i det faktiska omhändertagandet av patienten samt fånga upp personal som farit illa eller tagit illa vid sig av händelsen. 3. Att åstadkomma en rogivande miljö i avskiljningsrummet som kan hjälpa patienten att komma till ro. Patienterna skall få komma med förslag på förändringar samt att vi skall undersöka vad vetenskapen säger vad gäller rogivande miljö. 4. Sovra samt tydliggöra rutinerna på avdelningen för att minska konflikter som potentiellt kan leda till en tvångsåtgärd. 5. Informellt tvång skall medvetandegöras samt förtydligas i personalgruppen. Detta för att reflektera över användandet av informellt tvång och ta ställning till vad som är relevant och accepterat. Detta för att förbättra vården för patienterna. 3

4 Våra mål, mätningar och resultat Övergripande mål: Att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder Mätbart mål 1: Mätning: Resultat med förklaring och kommentarer: Patienterna skall i augusti 2012 uppleva en förbättring av tydligheten i avdelningsrutinerna och att personalen har en enhetlig hållning. Patientenkät, VAS-skala 1-5. Mätningar har gjorts i maj och augusti. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 Maj Aug 2 1,5 1 0, Diagram 1: 14 patienter svarade på tre frågor i maj samt augusti. Diagrammet visar en förbättring gällande tydligheten av avdelningsrutinerna. Resultat enkät maj augusti Fråga 1: Medelvärde 3,5 3,8 Fråga 2: Medelvärde 3,7 4,0 Fråga 3: Medelvärde 3,7 3,9 Frågor 1. Upplever du avdelningens rutiner som tydliga? 2. Upplever du att personalen är konsekvent vad gäller avdelningens rutiner? 3. Har du den senaste månaden upplevt irritation gällande otydlighet i avdelningens rutiner? Rutinerna har diskuterats med patienterna vid fredagsmöten. Deras åsikter och önskemål har sedan tagits upp på APT för diskussion. Det som beslutats i personalgruppen på APT har sedan återkopplats till patienterna vid nästkommande fredagsmöte. 4

5 Övergripande mål: Att förbättra patientens upplevelse av tvångsåtgärder Mätbart mål 2: Mätning: Förbättra miljön i avskiljningsrummet. Efter förändring av miljön i avskiljningsrummet skall patienterna i genomsnitt skatta minst två enheter högre på en tiogradig skala. Patientenkät - VAS-skala Mätningar har gjorts före och efter förändringen. Resultat med förklaring och kommentarer: Före Efter Diagram 2. Samtliga 14 patienter har fått möjlighet att skatta på en VAS-skala 1-10 före och efter förändringarna samt fått komma med idéer på förändringar. Diagrammet visar en förbättring av miljön på 3,6 enheter. Målet är därmed uppnått. Förändringar som gjordes Väggarna målades i lugna färger Klocka uppsatt Bytt fastspänningsanordning Övergripande mål: Att utveckla kunskapen och förbättra kvaliteten vid användandet av tvångsåtgärder Mätbart mål 3: Mätning: Resultat med förklaring och kommentarer: 90 % av patienterna skall erbjudas återkopplande samtal inom två veckor efter en tvångsåtgärd. Journalgranskning en gång i månaden. I 30 % av fallen har patienterna erbjudits återkopplande samtal. En mall över hur samtalen skall genomföras är framtagen och finns tillgänglig för samtlig personal. I samtliga fall av tvångsåtgärder under mätperiodens sista tre månader har det varit en och samma patient. Personalen har bedömt att det ej varit genomförbart med återkopplande samtal på grund av patientens psykiska mående. 5

6 Mätbart mål 4: Mätning: Resultat med förklaring och kommentarer: Mätbart mål 5: Mätning: Resultat med förklaring och kommentarer: Personal som varit inblandade vid en tvångsåtgärd skall i 80% av fallen deltaga i ett reflekterande samtal innan arbetspassets slut. Arbetsledaren ansvarar för att detta genomförs. Samtal med inblandad personal som dokumenteras i avsedd bok. I 85% av fallen har personalen haft ett reflekterande samtal efter tvångsåtgärd. En mall över hur samtalen skall genomföras är framtagen och finns tillgänglig för samtlig personal. 85% av personalen skall vara medveten om innebörden av informellt tvång. Medarbetarenkät. Mätningar i mars, juni och aug mars juni aug Diagram 4. Diagrammet visar att personalens medvetenhet av informellt tvång har ökat från 35,3% i mars till 99% i augusti. Efter första medarbetarenkäten deltog personalen vid ett handledningstillfälle där vi diskuterade samt reflekterade kring informellt tvång i små grupper (bilaga 3). Att beakta är att deltagandet var lägre vid sista medarbetarenkäten vilket kan modifiera resultatet. 6

7 Redovisning av tvångsåtgärder under projekttiden Avskiljning Tvångsinjektioner Fastspänning Totalt 5 0 Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Diagram 5. Tvångsåtgärder under perioden februari till augusti har mätts och man ser en kraftig stigning under juli månad. Som en förklaring till det ökade antalet tvångsåtgärder skedde en förändring av patientklientelet under juni månad. Våra genomförda tester/förändringar Mat lagas minst en gång i månaden. Patienterna är delaktiga i både inhandling av matvaror och matlagningen. Detta för att patienterna skall uppleva delaktighet och få ökade färdigheter inom matlagning. Detta har uppfyllt sitt syfte och kommer därför att kvarstå. Patienterna har erbjudits utflykter tillsammans med personal minst en gång varannan månad. Detta för en ökad aktivitetsnivå och välbefinnande hos patienterna. Detta har uppfyllt sitt syfte och kommer därför att kvarstå. Erbjuda patienterna genomgång av förvaltningsrättens dom. Detta för att patienterna lättare skall förstå innebörden av domslutet. Detta har dock ej fått gehör av personalgruppen. Vi tror att för många förändringar samtidigt gjorde att personalgruppen ej kunde ta till sig detta just nu. Frågan kommer att diskuteras på nästa APT. Bingo varannan vecka tillsammans med patienterna för att förbättra alliansen och aktivera patienterna. Denna aktivitet har legat nere under semesterperioderna men kommer att återupptas under hösten då det har varit ett uppskattat inslag i patienternas vardag. Städning har förlagts nattetid för att frigöra tid till aktiviteter dagtid. En person utses dagligen som ansvarar för att patienterna erbjuds dagliga utevistelser. Detta kommer att utvärderas på APT under september då etta har varit föremål för 7

8 oenighet i personalgruppen. Våra genomförda aktiviteter Kontinuerlig information till alla medarbetare om projektet. Utarbetande av enkäter för utvärdering. Mall är utarbetad för återkopplande samtal med patient eftertvångsåtgärd samt för reflekterande samtal i personalgruppen. För att belysa det informella tvånget samlades personalen till en handledning där de blev uppdelade i små grupper och fick diskutera ett antal frågeställningar. Efter det återsamlades vi för gemensam genomgång. Material har köpts in och använts för att förbättra miljön i avskiljningsrummet. Patienterna blev tillfrågade om de ville delta i förändringsarbetet. Vi har diskuterat rutinerna vid fredagsmöte med patienterna samt APT. Så här har vi involverat våra patienter och närstående i förbättringsarbetet Patienterna har skattat miljön i avskiljningsrummet samt kommit med förbättringsförslag. Patienterna har erbjudits att delta i förbättringen av avskiljningsrummet men avböjt detta. Patienterna har fått svara på en enkät om hur tydliga avdelningsrutinerna är och komma med egna förslag på förbättringsmöjligheter. Patienterna har deltagit i matlagning samt inköp. Patienterna har deltagit vid fredagsmöten där vi givit information om projektet och där de fått komma med synpunkter samt få återkoppling. Så här går vi vidare Vi kommer att fortsätta lyfta dessa frågor på APT samt vid handledningstillfällen där vi tillsammans kan diskutera och reflektera. Vi kommer att fortsätta arbeta med att hålla våra genomförda förändringar vid liv och diskutera i personalgruppen om framtida förändringar. 8

9 Diskussion En viktig del i genombrottsprojektet har varit att patienterna får gehör för sina åsikter, därigenom upplever delaktighet och har möjlighet att påverka. Detta har speglat sig i samtliga mål vi satt upp i projektets början. Mål 1. Anledningen till det positiva resultatet tror vi kan bero på att vi lade stor vikt på patienternas delaktighet och synpunkter samt att de fått återkoppling vid varje fredagsmöte. Mål 2. Då avskiljningsrummet innan förändringen var sterilt så upplevdes miljön varmare och mindre skrämmande. Den gröna färgen upplevdes av patienterna som lugnande. Att patienterna nu har fått en möjlighet till tidsuppfattning anses som positivt. Mål 3. På grund av bedömningar av patientens psykiska mående har vi ej nått upp till det uppsatta målet. I dagsläget är det svårt att dra några konkreta slutsatser om det har varit positivt med återkopplande samtal för patienten. Vi kommer i framtiden att erbjuda patienterna återkopplande samtal. Mål 4. Det uppsatta målet har uppnåtts och uppskattats av personalgruppen. Dessa reflektioner har lett till förbättrande av omhändertagandet vid tvångsåtgärder. Personalen får en känsla av sammanhang vilket har varit positivt. Mål 5. Att lyft och diskutera det informella tvånget har gjort personalen uppmärksam på att det existerar och hur det används. Huruvida informellt tvång kan påverka patienten positivt/negativt har diskuterats mycket i personalgruppen. Detta tycker vi är en viktig fråga och kommer att fortsätta att lyftas på APT och handledning. Detta har vi lärt oss Att delta i genombrottsprojektet har varit väldigt givande. Vi har uppmärksammat flera förbättringsområden. En del av dessa har vi redan åtgärdat och en del kommer vi att fortsätta arbeta med under hösten. För att förändra något på avdelningen är det viktigt att lägga fram det på rätt sätt i personalgruppen och få dem att känna sig involverade och viktiga i arbetet samt att inte genomföra för många förändringar samtidigt. Att testa i liten skala där hela personalgruppen fått möjlighet att tycka till och utvärdera genomförda förändringar har varit ett bra sätt att komma framåt i förändringsarbetet. 9

10 För ytterligare information Sarah Moberg- Sjuksköterska/ Samordnare Tel:

11 Bilaga 1 Återkopplande samtal efter tvångsåtgärder Återkopplande samtal ska erbjudas patient så fort dennes mående tillåter det, dock senast inom två veckor vid: Avskiljning Fastspänning Tvångsmedicinering Efter återkomst efter tvångsflytt till avd 93 Vid återkoppling: Samtalet bör mestadels fokusera på patientens upplevelse En mindre del av samtalet bör förklara händelsen Förklaring: Validering av känslan: Hur upplever du Hur känner du Vad är din upplevelse av Har du något eget förslag hur situationen/personalen kunde hantera/hanteras annorlunda/bättre? Då patienten inte känner för att prata erbjud att komma tillbaka senare Förklaring av händelsen: Anledningen till att detta har hänt är att Vid avskiljning: Förklara vad avskiljning är Hur länge avskiljningen kommer kan vara Informera att tillsyn kommer att göras var.. minut. 11

12 Bilaga 2 Återkopplande samtal i personalgruppen efter utförd tvångsåtgärd All personal som varit inblandad, även de ifrån andra avdelningar, bör delta. Det ska genomföras så fort som möjligt efter tvångsåtgärden och innan berörd personal avslutar sitt arbetspass. All personal ger sin syn på händelsen, både ur ett patient- och personalperspektiv. Egna reaktioner/känslor. Vad gjordes bra? Vad kunde ha förbättrats? 12

13 Bilaga 3 Frågor kring informellt tvång 1. Definiera informellt tvång 2. Har ni varit med i någon situation då informellt tvång förekommit? 3. Finns det situationer då informellt tvång kan vara nödvändigt? 4. Finns det situationer då informellt tvång kan vara direkt negativt? 13

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 08 Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsyk enheten Ryhov, Jönköping Fredrik Jonsson Vårdenhetschef Niki Dec Sjuksköterska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 147 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Sjuksköterska,

Läs mer

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III.

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III. Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 49 Visby Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland Ann-Sofie Eriksson, sjuksköterska Josephine Rehnberg, psykiatrisjuksköterska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 45 Deltagande team Barn- och ungdomspsykiatrins akutavdelning Vänerviken, Vänersborg Kontaktperson: Lillemor Forsberg, Vårdenhetschef

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 59 Avdelning 366, Affektiva 1, psykiatriska kliniken Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen Deltagande

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 89 Allmänpsykiatri avd 124, Akademiska sjukhuset, Uppsala Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 55 Deltagande team RPK Sundsvall Avd 93. Mats Persson chefsöverläkare Frida Höglund skötare Michael Hellberg skötare Peter Jonsson

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 5 Rättspsykiatriska Regionkliniken Vadstena Avd. 21 Övergripande beskrivning av klinikens avdelningar Rättspsykiatriska regionkliniken

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 5 Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus avdelning 9 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 92 Deltagande avdelning och teamdeltagare Peter Andersson avd 8 Sarah Mossfeldt avd 81 Caroline Walter avd 82 Tobias Oskarsson avd

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 138, Bup vårdavdelning, Umeå Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Vt- 13 Gunnar Berlin, Lärare Anders Hellman, Sjuksköterska Mia Lindstrand,

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 69 Team 69, är avd 45 Sunderby Sjukhus, Norrbottens läns landsting. Vi är en barnpsykiatrisk akutavdelning med heldygnsvård. Vi har 6

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 96 Deltagande avdelning och team Rättspsykiatriska kliniken avd 32 och 36 Säter Vladislav Ruchkin Chefsöverläkare Camilla Tinnerholm

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Halmstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Deltagande team Carl-Gustav Eriksson, chefsöverläkare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 22 PIVA Malmö Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Avdelningschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team: 13 Område psykos, avd. 87 Malmö Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 57, Psykiatriska kliniken, Skellefteå Deltagande team Psykavdelning 3 Psykiatriska kliniken Skellefteå lasarett Berit Backman, avdelningschef

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 93 Deltagande avdelning och teamdeltagare Östersunds sjukhus, avd 4a Lars Hansson, skötare Urda Stadig-Lindström, skötare Agneta Åslund,

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 72 Team 72 kommer från avdelning 66 Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och vårdar patienter med främst psykossjukdom. Deltagande

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 73 PIVA/Beroende, Nyköpings lasarett, Landstinget Sörmland Deltagande team Max Jakobsen, vårdenhetschef Angelica Skoog, skötare Marjatta

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 53 Deltagande team Rättspsykiatriska kliniken avd 30/31 Säter Marianne Hedman Leg specialist sjuksköterska psykiatri Peter Karlsson

Läs mer

Team 77: Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall, avd 94 Genombrottsprojektet V RPK 94 Team 77

Team 77: Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall, avd 94 Genombrottsprojektet V RPK 94 Team 77 Team 77: Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall, avd 94 Genombrottsprojektet V 2012-04-26 RPK 94 Team 77 1 Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 77 Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 141 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Anna-Lena Johansson

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 143 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Team medlemmar Samordnare,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Team 155 Psykiatrin avdelning 4/TNE Norrlands Universitetssjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 178 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Ann-Chatrine

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: Deltagande team Sektionschef Yvonne Näsmo, Ssk Anna Bohman, Ssk Anita Rehnström, Ssk Jonas Ekholm. Sammanfattning Med syftet att

Läs mer

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33 Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33, Landstinget Västmanland Avdelning 93 är en PIVA med 10 vårdplatser. Vanligtvis vårdas patienterna enligt LPT men vård enligt HSL

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 119 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Psykiatriskötare,

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 102 Deltagande avdelning och teamdeltagare Allmänpsykiatriska slutenvården, Karlstad. Helena Lindström, avd.chef avd 41/PIVA Velinka

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 184 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Elisabeth Nordqvist

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 8, BUP avdelning 40 Universitetssjukhuset i Linköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 67 Avdelning 52 A och 52 B, affektiv slutenvård, Sundsvalls sjukhus Landstinget Västernorrland Deltagande team Lennart Larsson, behandlingsassistent

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Lungsektionen Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Att våra lungcancerpatienter som får palliativ cytostatikabehandling ska vara välinformerade och känna tillit och förtroende för

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 98 Gävle Deltagande avdelning och teamdeltagare Allmänpsykiatrisk vårdavdelning 27 Gävle Göran Rosén avdelnings chef Camilla Johansson

Läs mer

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151 NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151 Handledare Margareta Öhman Deltagare: Karin Borén arbetsterapeut Kristina Eriksson kurator Carita Jansson mentalskötare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 118, Regionsjukhuset Karsudden Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 181 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Peter Lantz,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 02 Avd.51/PIVA Sundsvall Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 75, Avd A och B, Höglandssjukhuset. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 42, Division psykiatri, Rättspsykiatriska enheten, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Vesna Brljevic (teamledare), doktor Per Rosenqvist, ssk Mi-Young Kim, kurator Eva Strömberg och psykolog Eva Pyykkö

Vesna Brljevic (teamledare), doktor Per Rosenqvist, ssk Mi-Young Kim, kurator Eva Strömberg och psykolog Eva Pyykkö Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 107 Deltagande avdelning och teamdeltagare BUP Malmö, Beh.avdelning, Regional slutenvård Skåne Vesna Brljevic (teamledare), doktor

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 83, Psykiatri nordväst, psykossektionen avd 141, Danderyds sjukhus, Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 99 Hudiksvall Deltagande avdelning och teamdeltagare Avd 10A Allmänpsykiatrisk avdelning Åsa Mattsson, skötare Joakim Pade/ Jari Ahonen,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 151 Vuxenpsykiatrin Karlskrona östra Blekinge Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Välkommen till avdelning 64

Välkommen till avdelning 64 Välkommen till avdelning 64 Praktisk information Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska (OAS) är: Personalen i ditt team är: Morgonmöte hålls varje vardag kl. 08.30 Frukost serveras kl. 08.00 Mellanmål

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning 1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 139 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Medlemmar i teamet Lennart

Läs mer

Omsorgsförvaltningen / Särskiltboende / Sjögläntan

Omsorgsförvaltningen / Särskiltboende / Sjögläntan FÖRBÄTTRINGSARBETE BPSD SJÖGLÄNTAN VINSLÖV 2015/2016 Enhetschef Sjukgymnast Arbetsterapeut Sjuksköterska Teamledare BPSD Admin Anna-Lena Eriksson Håkan Nilsson Ingrid Nilsson Agneta Levander Jakobsson

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 177 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Skötare Erik

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Projektrapport Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Syfte med deltagandet Teammedlemmar i Genombrott Förbättra den psykiatriska Sjuksköterska, Anna Blücher,

Läs mer

PREVENTIVT ARBETSSÄTT MED SENIOR ALERT SOM KVALITETSINDIKATOR BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Slutrapport för förbättringsarbete

PREVENTIVT ARBETSSÄTT MED SENIOR ALERT SOM KVALITETSINDIKATOR BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Slutrapport för förbättringsarbete PREVENTIVT ARBETSSÄTT MED SENIOR ALERT SOM KVALITETSINDIKATOR BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Slutrapport för förbättringsarbete Sammanhållen vård och omsorg Härjedalen 2013-10-01 Bakgrund/problembeskrivning

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 148 Piva Halmstad Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

1. Stämmer uppgifterna från PAR-registret i stort vad gäller tvångsvård jämfört med era egna siffror för landstinget? Svar: Ja

1. Stämmer uppgifterna från PAR-registret i stort vad gäller tvångsvård jämfört med era egna siffror för landstinget? Svar: Ja 1 (5) PAR-analys Frågor på helheten 1. Stämmer uppgifterna från PAR-registret i stort vad gäller tvångsvård jämfört med era egna siffror för landstinget? 2. Redogör kort vad det beror på om uppgifterna

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 152, Psykosenheten Team 50 Sundsvalls sjukhus. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 169 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Biträdande avdelningschef:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: Team 105 : Akutavd BUP, Akademiska sjukhuset Uppsala Deltagande avdelning och teamdeltagare Elizabet Karademir Vårdansvarig 018-6112543

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 103 Deltagande avdelning och teamdeltagare Avdelning 81, affektiva 2 SU Sahlgrenska Diana Faraj, Kurator Irma Guzman, Specialistsjuksköterska

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i projektet. TEAM 12 PIVA HALMSTAD GENOMBROTTSPROJEKTET BÄTTRE VÅRD - MINDRE TVÅNG Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 1 södermalm Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 29 Norra Stockholms Psykiatri Avd 5 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Ärende 10. Svar på motion: Inför Vårdkontrakt ett sätt att öka patientinflytande inom psykiatrisk tvångsvård (V)

Ärende 10. Svar på motion: Inför Vårdkontrakt ett sätt att öka patientinflytande inom psykiatrisk tvångsvård (V) Ärende 10. Svar på motion: Inför Vårdkontrakt ett sätt att öka patientinflytande inom psykiatrisk tvångsvård (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen. Svar på motion:

Läs mer

Handledning för stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada

Handledning för stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada Handledning för stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada www.lio.se råd till dig som är sjukvårdspersonal när en patient skadas i vården 1 Förklara för patienten och närstående vad som

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 163 Projekttid: 131001-140512 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder.

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Vindelns kommun. Medarbetarenkäten är

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 137, Avd. Kompassen, Haninge Psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Enkät - Vuxenpsykiatrin

Enkät - Vuxenpsykiatrin Nytt avsnitt 1 sidan 1 Enkät - Vuxenpsykiatrin Sveriges kommuner och landsting Dessa uppgifter skrevs ut den : KONTAKTUPPGIFTER till uppgiftslämnaren Landsting/region Klinik Kontaktperson Telefonnummer

Läs mer

Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 63 Avdelning 92 Brinkåsen, Psykiatriska kliniken NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Deltagande team Cymone Jägerev kurator Pekka

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 38, Länsgemensam Rättspsykiatri, Landstinget i Norrbotten Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Vår förskola. Fylld av tillit och växtkraft

Vår förskola. Fylld av tillit och växtkraft Vår förskola Fylld av tillit och växtkraft Tillit känna sitt eget värde våga lita på andra Växtkraft våga vara sig själv ta ansvar ha inflytande erövra kunskaper växa genom utmaningar och erfarenheter

Läs mer

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende Nio råd från Nationella Självskadeprojektet Det här dokumentet är ett tillägg och en tillämpning av Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 21 Vuxenpsykiatri, UVA 1 Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 76, avdelning 21, Västervik Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team NYKÖPING Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen.

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. 1 (5) Akutkliniken, Huddinge Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. Projektrapport från utbildningen Säkra vården Stockholm

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 146 Landstinget Dalarna/Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter/ Avdelning 90 : Akut psykosavdelning, 10 vårdplatser. Syfte med deltagandet i Genombrott

Läs mer

Björnås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal Björnås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår:2016-2017 Grunduppgifter

Läs mer

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig för planen: Erja Svensson, förskolechef Vår

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 153 Psykiatriska vårdavdelningen, PÄS, Piteå Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för Piteå kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, motivera och utveckla kompetenta medarbetare. Medarbetarenkäten ger en nulägesbild av medarbetarnas

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1408-0956 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer