Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2"

Transkript

1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Psyk.ssk Rizagul Sirat. Psyk.ssk Lotta Hedenskog. Ssk Annika Fredriksson. Ssk Kristina Thylander. Skötare Haris Tojaga. Projektets övergripande mål Att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder Att förbättra patienternas upplevelse av tvångsåtgärder Att utveckla kunskapen och förbättra kvaliteten vid användandet av tvångsåtgärder Att utveckla samverkan mellan olika aktörer i patientens liv/värld för att minska andelen inläggningar på tvångsvård. Sammanfattning Under sju månader har team 157 och personal på avdelning 67, NÄL, genomfört 23 PDSAcyklar. Avdelningen har ytterst få LPT- patienter och heller inte så mycket tvångsåtgärder. Störst fokus har därför legat på målområdena trygghet och delaktighet för patienterna samt deras närstående. Vi har också testat och genomfört förändringar för att öka kunskapen hos personalen avseende tvångsåtgärder. Resultaten av våra mätningar visade att över 80 % av patienterna upplevde trygghet på avdelningen. 62 % upplevde att deras närstående varit delaktiga i deras vård och behandling. Däremot framkom att personalen behöver mer utbildning avseende rutiner runt LPT vård.

2 Bakgrund NU- sjukvården ingår i Västra Götalandsregionen som består av 1.5 miljoner invånare. Förkortningen NU står för NÄL och Uddevalla sjukhus och upptagningsområdet består av 14 kommuner med ca invånare. På avdelning 67 arbetar 23 personer med olika professioner så som specialistsjuksköterskor inom psykiatri, allmänsjuksköterskor samt skötare med inriktning psykiatri. Avdelningen är låst med anledning av att vi vårdar patienter både enligt HSL och LPT. Patienterna har också olika grader av beviljad utevistelse och tillsyn. Vi har 14 ordinarie vårdplatser och 3 överbeläggningsplatser. Vi arbetar i två vårdlag utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att en sjuksköterska o en skötare är kontaktpersoner för 2 3 patienter. Dessa planerar i samråd med patient och psykiatriker vilken vård och behandling som patienten är i behov av och som kan tillgodoses av slutenvården. Avdelningens inriktning är personlighetsrelaterad problematik, affektiva syndrom, krisreaktioner m m. Ofta förekommer samsjuklighet. Vi samarbetar med psykiatriska öppenvårdsmottagningar vilka är tänkta vara basen för patientens vård. De planerar långsiktigt i samråd med patienten. Slutenvården skall vara en tillfällig, akut vårdinsats och erbjuda stöd i att få struktur på dygnet, medicinjustering samt samordna olika vårdkontakter vid behov. Flertalet av våra patienter vårdas enligt HSL. Vi har endast ett snitt på ca 1 2 patienter som vårdas enl LPT per månad. Vi ville med vår medverkan i projektet utvärdera och öka personalens kunskaper avseende tvångsåtgärder samt minska stressen vid hotfulla situationer som kan leda till tvångsåtgärder. Vi ville också utveckla patientfokus med ökad delaktighet och trygghet samt göra närstående mer delaktiga. MÅL 1. Öka patientens delaktighet i sin vård. Minst 75 % av patienterna ska uppleva att de är delaktiga. Mäts med enkäter och VAS- skala där patient skulle skatta minst 7 2. Öka patienternas trygghet på avdelningen. Minst 80 % av patienterna ska uppleva trygghet. Mäts med enkäter och VAS- skala där patient skulle skatta minst 7 3. Ökad kunskap vid tvångsåtgärder samt mindre stress hos personalen vid hotfulla situationer. 100 % av personalen ska ha fått ökade kunskaper om tvångsåtgärder och minskad stress vid hotfulla situationer. Mätas genom enkäter och VAS- skala 4. Öka anhörigas delaktighet i sin närståendes vård och behandling Minst 70 % av patienterna ska uppleva att deras närstående hade fått vara delaktiga. Mäts genom enkäter och VAS-skala där patient skall skatta minst 7.

3 Förändringar som testats Vi har sammanlagt genomfört 23 PDSA- cyklar. Eftersom det var första gången vår avdelning arbetat utifrån denna process hade vi inga utgångsvärden att jämföra med. Då genombrottsprojektet heter Bättre vård-mindre tvång och vi inte har så mycket tvångsåtgärder valde vi att utforma en enkät med 3 frågeställningar gällande sannolikheten att ökad trygghet, delaktighet och information leder till mindre tvångsåtgärder. Den var en övergripande PDSA-cykel och täckte in målområdena trygghet och delaktighet. Målområde 1 Delaktighet Här har vi testat 7 förändringar genom 10 PDSA- cyklar. Förändringarna har handlat om: -Räkna antalet omvårdnadsplaner. -Vårdlagsträffar för att öka möjligheten att tillsammans skriva omvårdnadsplaner -Information till patienterna om dagliga promenader, psykiatriskolan m m -Kommer patienterna upp i tid till frukost. Att komma upp i tid till frukost är en del i att få struktur på dagen och vara delaktig i sin vård och behandling -KB-papper = Kognitiva beteende- papper utformade av Öl C. Mircica. De är utformade utifrån att patienten skall få en förståelse för sin psykiska ohälsa, kunna prioritera sina problem samt få en överblick över sitt sociala nätverk. -Öppen tvättstuga. Patienterna uppmanas ha på sig sina egna kläder och ta ansvar för att sköta sin egen tvätt. -Patient skall i samband med inläggning få information om sin utevistelse. Målområde 2 Trygghet Här har vi testat 5 förändringar. Förändringarna har handlat om: -Tavla i korridor där det står vem som arbetar och vilka uppgifter de har. -Information om kontaktmän -Eftermiddagspersonalen går runt och hälsar -Införande av korridortjänst. Innebär att en personal alltid finns tillgänglig i korridoren -Införande av informationsmöte 2 ggr/ vecka avseende avdelningens rutiner De fyra första förändringarna gav positivt gensvar hos patienterna gällande deras upplevelse av trygghet. Dock framkom det att information om vilka arbetsuppgifter personalen hade var

4 lite oklar då 4 patienter av 15 svarade att de inte visste vilka arbetsuppgifter personalen hade. Införandet av informationsmöten har inte utfallit väl då endast 7 patienter svarat på den enkäten och av dem hade bara två varit med på ett informationsmöte. Målområde 3. Ökad kunskap om tvångsåtgärder och minskad stress i hotfulla situationer hos personalen Utifrån resultatet från enkäten Avdelningens självskattning avseende rutiner för tvångsåtgärder togs klinikens PM fram avseende rutiner vid tvångsåtgärder och personal ombads läsa detta och markera på lista att de gjort det. För att minska stress hos personalen provade vi spegling för dagpersonalen i slutet av dagen. Det innebar att vårdlagsansvarig sjuksköterska samlade dagpersonalen till spegling i fikarummet efter att rapport till kvällspersonalen är klar. Efter att vi testat detta i 10 veckor delades enkät ut. 19 personer svarade på enkäten, samtliga dagpersonal. Målområde 4. Ökad delaktighet för närstående när patient tillåter detta Här har vi testat 3 förändringar. Mätning gjordes genom att efterfråga patienternas upplevelse av om närstående varit delaktiga. En av förändringarna innebar att personal skulle kontakta närstående inom 24 timmar efter inläggning, om patient samtyckte. Den andra förändringen innebar införande av telefontid för anhöriga mellan då vi på förmiddagarna har rondgenomgång och har mer info att lämna efter lunch. Det framkom att personal flera gånger hade informerat närstående om inläggning, samt hade informerat anhöriga om telefontid men inte dokumenterat det. Utifrån detta resultat infördes en särskild kolumn i den checklista som används vid ankomstsamtal där vi frågar om vi får kontakta närstående samt skriver in deras aktuella telefonnummer. Vi skrev också till telefontid för anhöriga mellan på vår välkomstbroschyr som lämnas till patient och närstående vid inläggning. Ytterligare en förändring som testats är att vi erbjuder närstående samtal med vår läkare, om patient tillåter detta. När det inte erbjöds berodde det på en kort inläggning på ett två dygn. Resultat Den övergripande PDSA cykeln som gjordes avseende sannolikheten att ökad trygghet, delaktighet och information leder till mindre tvångsåtgärder visade att 71.5 % av de tillfrågade patienterna skattade 7 eller mer att upplevelsen av trygghet och delaktighet var viktigast. Målområde 1 Delaktighet. 75 % av patienterna skulle skatta 7 eller högre på VAS- skala Syftet var att patienterna skulle uppleva delaktighet för att minska risken för tvångsåtgärder. Utifrån de tio

5 förändringar som vi testat visar det sig att målet inte är uppnått då det sammanlagda resultatet av våra mätningar visat att endast 58 % av patienterna upplevde delaktighet. Delaktighet Sammanställning Totala svar på alla enkäter VAS- skala < 7 VAS- skala > % 42% 58% Målområde 2 Trygghet. 80 % av patienterna skulle skatta 7 eller högre på VAS- skala Syftet var att patienterna skulle uppleva trygghet för att minska risken för tvångsåtgärder. Utifrån de fem förändringar som vi testat visar det sig att målet är uppnått då det sammanlagda resultatet visat att 86 % av patienterna upplevde trygghet. Trygghet Sammanställning Totala svar på VAS- skala alla enkäter < 7 VAS- skala > % 14% 86% Målområde 3 Personal Det övergripande målet att 100 % av personalen skulle ha fått ökade kunskaper om tvångsåtgärder nådde vi inte upp till. Vid projektets start fyllde 22 personal i en självskattningsskala avseende rutiner för tvångsåtgärder. De skulle svara på olika påstående och skatta från 1= inte stämde eller 5 = stämde helt. Det visade sig att av 22 personal skattade endast 24 % 4 eller 5. De övriga 76 % visade på skiftande uppfattningar. Personal 26% 74% < 4 > 4

6 Vi gick då vidare med att ta fram klinikens PM avseende tvångsåtgärder och uppmanade personalen att läsa dessa och sedan markera på lista att de gjort det. Endast 50 % läste dessa PM varpå vi uppmanade personalen att komma med förslag på åtgärder. Förslagen innebar att vi skulle ha utbildning på APT och utbildningsdagar. Gällande stressen hos personalen har den minskat genom införandet av spegling efter arbetsdagens slut. Vi kommer arbeta vidare med detta utifrån hypotesen att hotfulla situationer kan hanteras och minskas genom spegling. Målområde 4 Närstående Här nådde vi nästan målet då 62 % av patienterna skattde7 eller högre avseende positiv upplevelse av att närstående varit delaktig i deras vård och behandling. Syftet med detta har varit att göra närstående mer delaktiga då de ofta har en mer nyanserad bild av patienten och kan bidra med viktig information. Antal C2 fråga Antal Av 14 patienter svarade 10 att de upplevt att deras närstående erbjudits information om deras vård och behandling men av dessa 10 svarade 2 att de inte ville att närstående skulle få information. Av de 8 som godkände information till närstående skattade 7 av dem 7 eller högre på att det upplevdes positivt.

7 Sammanställning målområden 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% svar < 7 > 7 Mål Personal 100% 14% 83% 100% Delaktighet 100% 42% 58% 75% Närstående 100% 38% 62% 70% Trygghet 94% 14% 86% 80% Personal Delaktighet Närstående Trygghet Resultat från våra 4 målområden Redovisning av tvångsåtgärder Tvångsinjektioner Avskiljning Fastspänning Totalt april maj juni juli augusti september Oktober Mätningarna av tvångsåtgärder är gjorda på uppdrag från socialstyrelsen och har därefter rapporterats. Mätningarna har pågått Det har inte förekommit mycket tvångsåtgärder under dessa månader. Dock ökade det i april och oktober och detta berodde på en patient som varit mycket utåtagerande. Denne patient var inlagd i april och sedan återinlagd i oktober. Diskussion Målområde 1 Delaktighet Vårt mål gällande patientens delaktighet i sin vård uppnåddes inte. De PDSA cykler som gjordes där involverade oss personal likväl som patienter, att vi personal informerade och kommunicerade med patienterna. Exempel där vår kommunikation har brustit är att informera om våra dagliga promenader. En personal har på vardagarna som arbetsuppgift att fråga alla patienterna om de vill gå med på en promenad. Här kan vi inte bara säga att det beror på vikarier då det även är ordinarie personal som också har denna uppgift.

8 Vi vet att promenader är bra för vårt mående, så det är viktigt att vi faktiskt blir bättre på att uppmuntra patienterna att vara med på denna aktivitet. En annan orsak till det negativa resultatet kan vara att fler av förändringarna gällande delaktighet testades i början av projektet. Då hade vi ännu inte fått rutin och struktur på att informera och involvera all personal. En annan viktig del under detta målområde att arbeta vidare med är upprättande av omvårdnadsplaner i samråd med och utifrån patientens upplevda problem och behov. Målområde 2 Trygghet Under detta område nådde vi målet med att öka tryggheten för patienterna under deras vistelse på avdelningen. Så här i efterhand har vi i teamet resonerat utifrån resultatet och kommit fram till att det är viktigt att känna sig trygg om man skall kunna vara delaktig i sin vård. Teamet har under arbetats gång resonerat mycket om vad som är trygghet och vad som är delaktighet i vården. Vi tror att om patienterna känner trygghet under vårdtiden är det lättare att göra dem delaktiga i sin vård. Då vi uppnådde vårt mål under trygghet känner vi att detta är en bra grund att stå på i det fortsatta arbetet med att uppnå målet att öka patienternas delaktighet. Målområde 3 Personal Vår avdelning har ytterst få LPT patienter och tester visade att kunskapen hos personalen varierade. Personalen uppgav att en orsak till detta är att det är svårt att få tid för den enskilde medarbetaren att hålla kunskaperna kring tvångsvård uppdaterade. Diskussion fördes på APT och med vår chef om vi kunde planera ett par längre utbildningstillfällen under höst och vinter. Dock har det tyvärr av ekonomiska skäl inte gått att genomföra som planerat utan ett långsiktigt arbete pågår med planering av utbildning, både teoretisk och praktisk, under vintern 2013 och våren Däremot har vår överläkare haft ett par teoretiska genomgångar om LPT med personal i samband med APT. Vid projektets start fick medarbetarna fylla i en enkät där det visade att personalen upplevde stor stress. En anledning till detta tror vi är att det varit omorganisation inom område vuxenpsykiatri, och även att det under sommaren 2013 infördes tre semesterperioder. Omorganisationen innebar att vi fick börja ta hand om patienter med andra behov än vi vara vana vid och rustade för. Detta gjorde att flera hotfulla situationer uppstod/kunde uppstå vilket vi inte hade rutiner för att hantera på ett bra sätt och ledde till att personalen upplevde ökad stress. Vi provade då att införa spegling varje vardag på eftermiddagen för all dagpersonal, och även helgdagar då det finns behov av det räcker att en personal anser att det finns så ska det göras. Resultatet visade på övervägande positiva svar och är numera en daglig rutin på avdelningen. Planering finns för att göra ytterligare mätning avseende om personalen upplever att stress vid hotfulla situationer minskat. Det är också viktigt att fortsätta utveckla speglingen från ett patientperspektiv utifrån vilken nytta patienterna kan ha av detta. Fler enkäter kommer att lämnas ut med fokus på patientperspektivet.

9 Målområde 4 Närstående Gällande vår första planering att skicka ut enkäter för att se om närstående kände sig mer delaktiga har det inte blivit gjort. Anledningen till detta är att vi ganska snart insåg att det krävdes mer tid och noggrannare planering för detta. Det är ett långsiktigt arbete som fortgår utifrån att vi planerar utforma en liten folder att lämna till anhöriga och patient i samband med utskrivning med telefonnummer till aktuella vårdgivare inom kommun och landsting. Att få närstående mer delaktiga har inte varit helt enkelt utifrån att flertalet av våra patienter vårdas enligt HSL, har personlighetsrelaterad problematik, agerar i affekt och ofta har pågående konflikter med sina närstående. Mycket av arbetet med att öka närståendes delaktighet tror vi handlar om att motivera och uppmana patienten till att bjuda in/godkänna närståendes delaktighet. Så här involverade vi patienter och deras närstående Vi har under projekttiden haft en anslagstavla uppsatt i korridoren där patienterna kunnat läsa lite övergripande om projektet. Vi har också fortlöpande satt upp information om vilka pågående förändringar som testas och resultaten från genomförda förändringar. Under en av förändringarna vi genomfört har vi infört en stående punkt kallad genombrottsprojektet där vi informerat om vad som skett, resultat från genomförda mätningar och planering av kommande mätningar. Sammanfattning av projekt tiden så här långt Vårt syfte med att delta i projektet var framför allt att öka patienternas delaktighet i sin vård och behandling samt att de skall känna sig trygga under sin vistelse på avdelningen. Efter första LS1 insåg vi också vikten av att göra närstående mer delaktiga. Det var också vid detta tillfälle som vi utformade våra mål. Tre av dessa mål har vi inte nått upp till ännu så fortsatt arbete kommer ske gällande att förbättra patientens och närståendes delaktighet och öka personalens kunskaper avseende tvångsvård. Utöver detta upplever vi att förändringsarbete är en ständigt pågående process och vi vill arbeta mer fokuserat på att involvera patienter och närstående i det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi har under projektets gång haft relativt få tvångsåtgärder och utifrån detta skulle det också vara intressant att utforska hur det ser ut angående det informella tvånget. Teamet upplever att det under hösten blivit lättare att göra PDSA- cyklar, utforma enkäter och informera om dem till patienterna Det känns också som om hela personalgruppen tar större del i detta arbete och även kommer med förslag till ändringar. Vi kommer behöva fortsätta arbeta med att all personal tänker i termer av PDSA när de vill genomföra en förändring så att det blir en naturlig del i framtida förändringsarbete. Vidare kommer vi fortsätta arbeta med att involvera närstående mer samt utarbeta rutiner för ett smidigare sätt att samarbeta med den psykiatriska öppenvården och kommunen och då främst utifrån ett patientperspektiv.

10 Övriga kommentarer Under processens gång har vi lärt oss att det är viktigt att göra all personal delaktig i denna typ av processer för att kunna genomföra förändringar. Det står också klart för oss att förändring tar tid och måste få göra det. Så här i efterhand har vi resonerat att det hade varit bra om vi gjort fler mätningar innan vi genomförde förändringar. Då hade vi haft något att jämföra med och på så vis fått ett tydligare resultat på om våra förändringar verkligen inneburit en förbättring. Det hade också underlättat för oss när vi satte våra mål.

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 147 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Sjuksköterska,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 141 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Anna-Lena Johansson

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Projektrapport Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Syfte med deltagandet Teammedlemmar i Genombrott Förbättra den psykiatriska Sjuksköterska, Anna Blücher,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 138, Bup vårdavdelning, Umeå Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Vt- 13 Gunnar Berlin, Lärare Anders Hellman, Sjuksköterska Mia Lindstrand,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 151 Vuxenpsykiatrin Karlskrona östra Blekinge Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 89 Allmänpsykiatri avd 124, Akademiska sjukhuset, Uppsala Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 90 RPK Sundsvall Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall Avdelning 97A Sarah Moberg (kontaktperson)

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 5 Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus avdelning 9 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Team 155 Psykiatrin avdelning 4/TNE Norrlands Universitetssjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team NYKÖPING Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III.

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III. Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 49 Visby Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland Ann-Sofie Eriksson, sjuksköterska Josephine Rehnberg, psykiatrisjuksköterska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 178 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Ann-Chatrine

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 153 Psykiatriska vårdavdelningen, PÄS, Piteå Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 59 Avdelning 366, Affektiva 1, psykiatriska kliniken Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen Deltagande

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Halmstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 83, Psykiatri nordväst, psykossektionen avd 141, Danderyds sjukhus, Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 163 Projekttid: 131001-140512 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder.

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Deltagande team Carl-Gustav Eriksson, chefsöverläkare

Läs mer

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33 Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33, Landstinget Västmanland Avdelning 93 är en PIVA med 10 vårdplatser. Vanligtvis vårdas patienterna enligt LPT men vård enligt HSL

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 22 PIVA Malmö Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Avdelningschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team: 13 Område psykos, avd. 87 Malmö Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 02 Avd.51/PIVA Sundsvall Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 73 PIVA/Beroende, Nyköpings lasarett, Landstinget Sörmland Deltagande team Max Jakobsen, vårdenhetschef Angelica Skoog, skötare Marjatta

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 148 Piva Halmstad Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 152, Psykosenheten Team 50 Sundsvalls sjukhus. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 69 Team 69, är avd 45 Sunderby Sjukhus, Norrbottens läns landsting. Vi är en barnpsykiatrisk akutavdelning med heldygnsvård. Vi har 6

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: Deltagande team Sektionschef Yvonne Näsmo, Ssk Anna Bohman, Ssk Anita Rehnström, Ssk Jonas Ekholm. Sammanfattning Med syftet att

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 72 Team 72 kommer från avdelning 66 Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och vårdar patienter med främst psykossjukdom. Deltagande

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 45 Deltagande team Barn- och ungdomspsykiatrins akutavdelning Vänerviken, Vänersborg Kontaktperson: Lillemor Forsberg, Vårdenhetschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 177 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Skötare Erik

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 8, BUP avdelning 40 Universitetssjukhuset i Linköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 08 Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsyk enheten Ryhov, Jönköping Fredrik Jonsson Vårdenhetschef Niki Dec Sjuksköterska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 146 Landstinget Dalarna/Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter/ Avdelning 90 : Akut psykosavdelning, 10 vårdplatser. Syfte med deltagandet i Genombrott

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning 1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 139 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Medlemmar i teamet Lennart

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 11 PIVA Kalmar Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Camilla

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 21 Vuxenpsykiatri, UVA 1 Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 156 Akademiska sjukhuset, Uppsala Syfte med deltagandet i Teammedlemmar Genombrott Ros-Marie Östlund Minska LPT med 15% för personer med BPSD Agneta Bergkvist

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 5 Rättspsykiatriska Regionkliniken Vadstena Avd. 21 Övergripande beskrivning av klinikens avdelningar Rättspsykiatriska regionkliniken

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 57, Psykiatriska kliniken, Skellefteå Deltagande team Psykavdelning 3 Psykiatriska kliniken Skellefteå lasarett Berit Backman, avdelningschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 184 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Elisabeth Nordqvist

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Nr 174 från BUP-kliniken i Stockholm. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 02/2016

PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 02/2016 PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 02/2016 Ålands hälso- och sjukvård PB 1055, AX-22111 Mariehamn Telefon: +358-(0)18-5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Psykiatriska avdelningen är en psykiatrisk

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 53 Deltagande team Rättspsykiatriska kliniken avd 30/31 Säter Marianne Hedman Leg specialist sjuksköterska psykiatri Peter Karlsson

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 117 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Enhetschef Hans Ihrfors

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 98 Gävle Deltagande avdelning och teamdeltagare Allmänpsykiatrisk vårdavdelning 27 Gävle Göran Rosén avdelnings chef Camilla Johansson

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 137, Avd. Kompassen, Haninge Psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 142 Kalmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Pia Hultgren,

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 93 Deltagande avdelning och teamdeltagare Östersunds sjukhus, avd 4a Lars Hansson, skötare Urda Stadig-Lindström, skötare Agneta Åslund,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 30, Observationsenheten, högspecialiserad psykiatri, Universitetssjukhuset Örebro Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 136 avd 68, BUP-kliniken Dalarna Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 102 Deltagande avdelning och teamdeltagare Allmänpsykiatriska slutenvården, Karlstad. Helena Lindström, avd.chef avd 41/PIVA Velinka

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 29 Norra Stockholms Psykiatri Avd 5 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1408-0956 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 67 Avdelning 52 A och 52 B, affektiv slutenvård, Sundsvalls sjukhus Landstinget Västernorrland Deltagande team Lennart Larsson, behandlingsassistent

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 1 södermalm Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 119 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Psykiatriskötare,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 140 Team 140 kommer från avdelning 62 på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och vårdar patienter med främst neuropsykiatriska diagnoser. Syfte med

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 113 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar SSK Sandra Hidalgo

Läs mer

Bättre vård mindre tvång del 2

Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 42, Division psykiatri, Rättspsykiatriska enheten, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 76, avdelning 21, Västervik Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 149 PIVA Malmö Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Chef,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team173; Psykiatriska Kliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 92 Deltagande avdelning och teamdeltagare Peter Andersson avd 8 Sarah Mossfeldt avd 81 Caroline Walter avd 82 Tobias Oskarsson avd

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende Nio råd från Nationella Självskadeprojektet Det här dokumentet är ett tillägg och en tillämpning av Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende,

Läs mer

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i projektet. TEAM 12 PIVA HALMSTAD GENOMBROTTSPROJEKTET BÄTTRE VÅRD - MINDRE TVÅNG Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 38, Länsgemensam Rättspsykiatri, Landstinget i Norrbotten Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 165 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Behandlingspedagog,

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 166 Allvårdsenheten Nyköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: Team 105 : Akutavd BUP, Akademiska sjukhuset Uppsala Deltagande avdelning och teamdeltagare Elizabet Karademir Vårdansvarig 018-6112543

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 35 Avdelning 3 A för särskilt vårdkrävande Östersunds sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 14, avdelning 64 och 67, Norra Älvsborgs Länssjukhus. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 96 Deltagande avdelning och team Rättspsykiatriska kliniken avd 32 och 36 Säter Vladislav Ruchkin Chefsöverläkare Camilla Tinnerholm

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 37, psyk avd 2 i Skellefteå Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 55 Deltagande team RPK Sundsvall Avd 93. Mats Persson chefsöverläkare Frida Höglund skötare Michael Hellberg skötare Peter Jonsson

Läs mer

Psykiatrisk tvångsvård. Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Psykiatrisk tvångsvård. Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Psykiatrisk tvångsvård Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. VAD HÄNDER NU? Meningen med tvångsvård är att du ska må bättre så att du slipper vårdas med hjälp av tvång.

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Gällivare Kommun Syfte med deltagandet i Genombrott Att öka välbefinnande och livskvalitet hos vårdtagare, med tyngdpunkt på att lindra smärta och oro vid livets slut. Teammedlemmar Kerstin Nilsson-Johansson,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 24, AVDELNING 8 MOTALA Syfte med deltagandet Team medlemmar i Genombrott Förbättra den psykiatriska Sjukssköterska Linnéa Samuelsson heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 181 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Peter Lantz,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 169 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Biträdande avdelningschef:

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Hudiksvall Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Syfte med deltagandet i Genombrott:

Syfte med deltagandet i Genombrott: Team: Östermalmsteamet Syfte med deltagandet i Genombrott: Skapa trygghet för demenssjuka och deras närstående som bor i eget boende med stöd av dagverksamhet. Population: Vi har valt ut 9 demenssjuka

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 179 Avdelning 59 Växjö Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 110 Avdelning 32 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Vill ge anhöriga partners stöd

Vill ge anhöriga partners stöd Vill ge anhöriga partners stöd Ett utvecklingsarbete på Gynavdelning 45 Norra Älvsborgs Länssjukhus SLUTRAPPORT gör det jämt! Gynavdelning 45, NÄL, Trollhättan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Inledning

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder 1 (7) Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder Följande underlag är framtaget med anledning av det krav som ställs i 2014 års överenskommelse PRIO Psykisk ohälsa. I överenskommelsen

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 11 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Team medlemmar Vårdenhetschef Lisa

Läs mer

Patientforum. - en modellbeskrivning

Patientforum. - en modellbeskrivning Patientforum - en modellbeskrivning Om Patientforum Patientforum är en modell för inflytande och delaktighet för patienter inom psykiatrisk heldygnsvård, framtagen av Brukarinflytandesamordnarna, BISAM,

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer