Bättre vård mindre tvång del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre vård mindre tvång del 2"

Transkript

1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare Skötare, Liza Olers: Skötare, Solveig Dalman: Chefssjuksköterska, Eva Stridh: Avd. 131 DS: Projektets övergripande mål 1. Att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder 2. Att förbättra patienternas upplevelse av tvångsåtgärder 3. Att utveckla kunskapen och förbättra kvaliteten vid användandet av tvångsåtgärder 4. Att utveckla samverkan mellan olika aktörer i patientens liv/värld för att minska andelen inläggningar på tvångsvård. Sammanfattning Arbetet med projekt Theta har pågått under 9 månader, i ett team på 2 personer. Teamet har involverat medarbetare genom att hålla 3 lärandeseminarium med fokus på bemötande av patienter med självskadebeteende. Föreläsare med fokus på patientperspektiv och vidmakthållande av förbättringsarbete har talat på studiedagarna. Teamet började med PDSA-cykler enligt SKL-mall och fortsatte med PDSA-tester enligt avdelningens önskemål, som lämnade in förbättringsförslag på LS1. Dessa har teammedlemmarna testat på avdelningen och sedan utvärderat. Flera av testerna har utfallit positivt och förändringarna är införda på avdelningen. Både patienter och personal har varit positiva till arbetet med utvecklingsprojekt Theta. Bakgrund Avdelningen har under de senaste 9 månaderna deltagit i genombrottsprojektet Bättre vård mindre tvång, del 2, utvecklingsprojekt Theta. Den tidigare chefen ansökte om deltagande i projektet. Personalen behövde bli bättre på självskadeproblematik och patienter med EIPS (Emotionell Instabil Personlighets Störning). Att minska på tvångsåtgärder, utveckla kvalitén i vården och samverka med andra aktörer behövde enheten också bli bättre på och få redskap för. På avdelning 131 finns 16 vårdplatser med 3 överbeläggningsplatser, där samtliga platser i princip alltid är belagda, samt direktintag dygnet runt. Inskrivna patienter kan vara 24 och sängplatser får då flyttas om och korrigeras i förhållande till permissioner. Avdelningen är en sluten allmänpsykiatrisk akutvårdsavdelning med ett upptagningsområde på drygt invånare. 1

2 Avdelningens riktlinjer för minimibemanning dag pass är 1 sjuksköterska och 4 skötare och kvällspass 1 sjuksköterska och tre skötare. Personalgruppen består av ca 25 medarbetare: Överläkare, specialistläkare, ST-läkare, ATläkare, sjuksköterskor och skötare. Kurator, psykolog och arbetsterapeut är samtliga kopplade till avdelningen på halvtid. Till avdelningen är ECT-mottagning (Electroconvulsive therapy) i samma hus kopplad. Psykiatri Nordväst är kopplad till MAK (Mobila Akutenheten Karolinska) och Länsakuten, som har öppet dygnet runt. Avdelningen får patienter från Stockholms nordvästra område och är även kopplade till S:t Görans BAS (beroendeakuten). Vårdformer: HSL (Hälso och sjukvårdslagen) och LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård). Patienter med skilda diagnoser är inneliggande: depressioner, bipolära tillstånd, ADHD, autismspektrum störningar, Borderline och andra ångestrelaterade symtom. Utöver detta har en del patienter självskadebeteende. Dementa och psykospatienter, som inte tillhör målgruppen, kan ibland vara inneliggande, när utredningsbehov föreligger. Avdelningen har utvecklats en hel del under de senaste åren och har ständigt patienten i fokus med anhörigkontakt och medarbetarutbildning, där bl.a. avdelningens kurator Ullrika Heinerö är kordinator och coach. Enheten har två barnombud och all personal har gått kursen Föra barn på tal, där fokus ligger på att inte glömma barnen och kontrollera att uppgifter som patienter lämnar stämmer. Avdelningens psykolog Kristian Elgström håller bl.a. i utbildningar angående bemötande vid självskadebeteende. Till avdelningen är även kopplat utbildare i BERGEN modellen, som är ett gemensamt namn för kurser i Hot och Våld, inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Alla som har ett tillsvidareschema skall gå denna kurs. Att avdelningen skulle ansöka till projektet Bättre vård mindre tvång del 2, Theta, var självklart. Projektet passade väl in i det förändringsarbete och den utveckling avdelningen redan påbörjat. Theta har lyft frågan hur personalen bemöter och arbetar mot minskat självskadebeteende och har även ökat personalens medvetenhet och väckt många tankar hur avdelningen skall förbättra mötet och vården med patienten. Mål Övergripande mål: 1. Minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder 2. Förbättra patienternas upplevelse av tvångsåtgärder 3. Utveckla kunskapen och förbättra kvalitén vid användandet av tvångsåtgärder 2

3 4. Utveckla samverkan mellan olika aktörer i patientens liv/värld för att minska andelen inläggningar under tvångsvård. Teamets mål: Minska självskada Mäts med inneliggande patienters själskadehistorik över tid från Theta-projektets början med utvärdering 3/10. Självskador ska ha minskat med 50% eller mer. Minska inläggningstid: Inläggningstiden ska ha minskat med 50% eller mer. Mäts med jämförelsematerial ur statistikregistret/frigör tid för vård. Minska överflyttningar till PIVA: Överflyttningar till PIVA ska ha minskat med 80% eller mer. Mäts med jämförelsematerial från berörda avdelningar. Patienten ska känna sig trygg: Mäts med patientenkäter. Minst 80% av patienterna ska uppleva trygghet på avdelningen med >7 på en 10 gradig VAS skala. Minska tvångsåtgärder: Tvångsåtgärderna ska ha minskat med 50%. Mäts över tid från Theta-projektets början med utvärdering 3/10. Mäts med hjälp av registerhistorik. Förändringar som testats Under projekttiden har vi utfört 14 tester: 1:1 Glas, muggar och porslin på avdelningen för att öka trivseln för patienterna. Utfallet av testet var positivt och infördes på avdelningen. Innan testet var patienternas förväntningar höga och positiva. 3

4 2:1 Tvättsäck på avdelningen med syfte att underlätta för patienterna att slippa slänga tvätten på golvet. Utfallet av testet var positivt och infördes på avdelningen. 3:1 Kaffe, te och choklad som står framme hela dagen. Syftet är ökad trivsel på avdelningen. Utfallet har varit positivt och införts permanent. 4:1 Skåp i korridoren med underlakan, påslakan, örngott, badlakan, handduk och toalettrullar så att patienten själv kan ta. Syftet är ökad trivsel. Testet utföll positivt men vissa medarbetare var mycket negativa då de menade att det bland annat gick åt för mycket tvätt. Pga. detta skruvades testet ett varv till. 4:2 Skåp i korridoren med lakan, påslakan och örngott. Linnet flyttades till annat skåp och visst innehåll togs bort. Utfallet var negativt. Många patienter hittade inte skåpet och när de väl hittade det så innehöll skåpet inte det som patienterna förväntade sig. Testet skruvades ett varv till. 4:3 Skåp i korridoren med utökat innehåll: lakan, påslakan, örngott, badlakan, handduk, nattskjortor, underbyxor och toalettrullar. Åter till det lättillgängliga skåpet. Utfallet var positivt och infördes permanent. 5:1 Patientkopia av Vårdplan till patienten inom 3 dagar från inskrivningstillfället med syfte att ge patienten insikt och trygghet under vårdtillfället. Utfallet var negativt pga. att vårdplanen sällan blev gjord. Testet skruvades ett varv. 5:2 Patientkopia av Vårdplan till patienten inom 1 vecka från inskrivningstillfället. Syfte att ge patienten insikt och trygghet under vårdtillfället. Utfallet var positivt och infördes på avdelningen. 6:1 Alla patienter ska skriva aktivitetsschema tillsammans med sin Kp. Syfte att få struktur. Utfallet var negativt då aktivitetsschema inte passar alla patienter. Testet infördes inte utan aktivitetsschema skrivs som tidigare vid behov. 7:1 Alla patienter ska fylla i EQ5D med sin Kp vid in och utskrivning. Syfte är att se om patientens funktion och mående har förbättrats under vårdtillfället. Testet skruvas ett varv till då det inte utfördes i den utstäckning som förväntats. Testet var inte tillräckligt förankrat hos medarbetarna inför sommaren. 7:2 Alla patienter ska fylla i EQ5D med sin Kp. Syfte är att se om patientens funktion och mående har förbättrats under vårdtillfället. Utfallet var positivt och har införts på avdelningen. 8.1 LPT-test till personal med syfte att höja kompetensen för att öka tryggheten för patienterna. Samtlig personal var positiv till testet. 9:1 Mentorskap till nyanställd personal med syfte att öka kompetensen och tryggheten för både patienter och personal. Testet pågår fortfarande pga. att inga nyanställningar har skett. 10:1 Extra Vak och Tillsynsskylt som personal har på sig när de sitter Vak alternativt Tillsyn. Syftet är att öka tryggheten för patient och personal. Personalen har bättre kontroll på uppgiften. Resultatet var enhälligt positivt och har införts på avdelningen. 4

5 Resultat Med avdelningens deltagande i Theta-projektet har enheten haft som mål att minska patienters självskadebeteende, inläggningstid, överflyttning till PIVA och att patienterna ska känna sig tryggare på avdelningen. Självskadebeteende har inte minskat, på grund av långa inläggningstider. Det som ändå är positivt är att personal har utbildats i bemötande och förståelse vad gäller självskadepatienter vilket ökat tryggheten och välbefinnandet för patienter och personal. (Självskador skulle ha minskat med 50 % eller mer, vilket inte skett. Självskadorna har ökat.) Inläggningstiden för patienter med självskada har inte minskat pga. att flertalet patienter har lång vårdtid pga. suicidriskbedömning vid eventuell utskrivning. Följden blir i många fall att vid längre vårdtillfällen självskadebeteende eskalerar. (Inläggningstiden skulle ha minskat med 50 % eller mer, vilket inte skett. Den har ökat.) Överflyttning till PIVA enhet har minskat något. De flesta patienter som svarat på enkäterna känner sig tryggare på avdelningen när de ser att personal arbetar aktivt med förbättringsarbete för patienternas välbefinnande. Intresse och nyfikenhet från patienterna för arbetet med Theta har iakttagits. Avdelningens tvångsåtgärder för år 2013 och 2014: Läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande har ökat sedan 2013 från 3 till 4 patienter. Fastspänning upp till och med 4 timmar har minskat sedan 2013 från 4 patienter till 1 patient. Överföring från frivillig vård till slutenpsykiatrisk tvångsvård har minskat sedan 2013 från 3 till 2 patienter. (Överflyttning till PIVA skulle ha minskat med 80 % eller mer, vilket inte skett.) Kvarhållning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård har minskat sedan 2013 från 19 till 13 patienter dvs. en minskning med 33 %. 5

6 Diskussion På avdelningen används inte så mycket tvångsåtgärder (se ovan). Under perioden har trots detta, tvångsåtgärderna minskat något. Avdelningens mål att minska självskadebeteende, inläggningstid och överflyttning till PIVA enhet har inte uppnåtts från 2013 till Målet att patienterna skall känna sig tryggare på avdelningen är uppnått då patienterna upplever att personalen är mycket engagerad och möter patienterna i stunden, trots att patienterna ser att personalen är stressad. Största anledningen till att detta trots allt fungerar är att personalen trivs på avdelningen. Periodvis är arbetsbelastningen mycket hög men god stämning, högt i tak, fina chefer och en fin inredningsmiljö för alla på avdelningen, gör att patienter och personal trivs. Arbetskamraterna har under hela projekttiden varit positiva och engagerade i förändringsarbetet. Studiedagarna har varit uppskattade och samtlig personal har, trots att visst innehåll varit obehagligt att ta till sig, uttryckt entusiasm. Så här har chefer och ledare arbetat för att stödja projektet Chefssjuksköterka Eva Stridh har gett teammedlemmarna den tid som behövts för att arbeta med projekt Theta. En heldag per vecka. Eva har varit engagerad i arbetsprocessen och deltagit i diskussioner. Inför Lärandeseminarierna har hon stöttat planeringsarbetet. Avdelningens överläkare Shelly Feng har deltagit på Lärandeseminarium LS2 och visat intresse. Trots att avdelningen under tidsperioden även varit involverad i projektet Frigör tid för vård har arbetet med Theta flutit på. Under denna period har avdelningen helt bytt chefer, vilket inneburit en viss inskolning för dessa. Så här involverade vi patienter och deras närstående Inneliggande patienter har i snitt en vårdtid på ca tre veckor. Teamet har haft frågor med enkätsvar från 1 10, där 10 varit högsta poäng, alltså det mest positiva. Dessutom har alla frågeformulär haft plats för egna reflektioner och åsikter. Teamet gick runt på avdelningen och visade exempel på hur man kunde fylla i formulären, att svaren var anonyma och att man fick tycka och skriva precis vad man ville. Under projekttiden har teamet haft förslagslåda framme där patienter kunnat lämna förslag om förändringar. Patienterna har deltagit i projektet genom att svara på enkäter vid varje nytt testtillfälle. Utvärderingar har gjorts både före och efter genomförda tester. Utifrån positivt resultat har testerna därefter gått över till att bli permanenta, skruvas en gång till, eller förkastas där resultatet varit övervägande negativt. Teamet har informerat och pratat med närstående som kommit till avdelningen och inspirationsyta för Theta finns, där patienter och anhöriga tagit del av information och testresultat. Spontana diskussioner med patienter har ibland uppkommit, t.ex. att det smakar godare att dricka kaffe ur porslinsmugg än i pappmugg. 6

7 Sammanfattning av projekttiden så här långt En lärorik och utvecklande period, som nu närmar sig slutet. Personal och patienter har svarat på enkäter och utvärderat. Eftersom alla tester ger ett resultat, positivt eller negativt, har nyfikenheten stundtals varit stor. Fokus har legat på viktiga mätningar och inte mängden, och detta har nog hjälpt till för att teamet skulle få in svar. Personal och patienter hann inte bli trötta på alla frågor. Ett visst bortfall förekom vid alla test. Som första punkt på varje ny LS har teamet gått igenom resultat av mätningar och enkäter sedan sist. Detta har personalgruppen varit positiv till. Egna och andras svar har kommit upp och samtlig personal har varit intresserad. Tyvärr krockade den sista studiedagen med en utbildning inom Stockholms Läns Landsting, som fick till följd att viss personal inte kunde gå på LS3. En svår patientgrupp är självskadepatienterna och teamet har därför lagt fokus på självskadeproblematik på studiedagarna. Enheten har haft externa föreläsare: Överläkare Sofie Westling från Skåne tog fram egna exempel i bemötande av självskadepatienter och korta filmer med beskrivande situationer, där Sofie och filmerna tillsammans gav en lärorik bild av förhållningssätt. Den positiva tonen, med bra och dåliga exempel, gjorde att personalen, som grupp, var mycket nöjd efteråt. Föreläsningar med före detta patienter ur patientperspektiv, där Hanna Pernén och Sofia Rapp Johansson varit föreläsare, var båda mycket givande. Den ene mer allmänt, utan att gå in på sig själv i detalj, vilket var lysande bra, och den andre, som enbart berättade utifrån eget perspektiv. Svårt, men otroligt viktigt. Tillsammans blev föreläsningarna på studiedagarna, LS1, 2 och 3, ett komplement till det som utfördes på avdelningen. Den patientgrupp Hanna och Sofia representerar, arbetar personalen med varje dag. Avdelningens psykolog Kristian Elgström har föreläst och undervisat vid 2 tillfällen. Föreläsare från Nyköpings psykiatrienhet (som också ingår i Theta) har talat om vidmakthållande. Nyköpings psykiatrienhet har med gott resultat haft mobil- och datorsladdar på avdelningen länge och bl.a. på grund av detta bjöds de in att föreläsa. Tyvärr blev denna test med sladdar på avdelningen för patienterna aldrig genomförd. Avdelningens personal består av ett individualistiskt arbetslag, där så gott som alla gör på sitt eget sätt, men där slutresultatet ändå blir bra. Personalgruppen försöker vara tydlig mot varandra och på avdelningen finns en tillåtande och öppen stämning. Under projekttiden har 14 tester utförts, varav 7 införts på avdelningen. Patienter och personal har varit positiva till förändringarna som hittills genomförts och avdelningen ser fram emot fortsatt utvecklingsarbete. Theta har lyft frågan hur vi bemöter och minskar självskadebeteende. Projektet har ökat personalens medvetenhet och väckt många tankar hur vi skall förbättra mötet och vården med patienten i fokus. Vidmakthållande och utvecklande av nya idéer är möjligt när enheten har verktygen. Förändring genom tester är ett utmärkt verktyg för att få med sig hela avdelningen, vare sig man är för eller emot. 7

8 Övriga kommentarer När projektet började hade teamet inte någon övergripande förståelse vad gäller omfattningen av utvecklingsprojekt Theta. Team Stockholm hade ingen tidigare erfarenhet av liknande projekt och det tog därför tid att sätta sig in i arbetet. I inledningsskedet upplevdes projektet nästan som övermäktigt, men teamet har lärt sig och utvecklats med projektet. Vid projekttidens slut är teamet både stolt och nöjd över det som hittills åstadkommits, även om resultaten alltid kan bli bättre. Förändringar behövs och är nödvändiga inom psykiatrin. Teamet ser fram emot fortsatt förbättringsarbete tillsammans med kollegor och patienter. Visionen om att avdelning 131 på Danderyds sjukhus skall bli Sveriges Bästa Allmänpsykiatriska vårdavdelning lever än 8

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 147 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Sjuksköterska,

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 89 Allmänpsykiatri avd 124, Akademiska sjukhuset, Uppsala Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Projektrapport Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Syfte med deltagandet Teammedlemmar i Genombrott Förbättra den psykiatriska Sjuksköterska, Anna Blücher,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 178 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Ann-Chatrine

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 138, Bup vårdavdelning, Umeå Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Vt- 13 Gunnar Berlin, Lärare Anders Hellman, Sjuksköterska Mia Lindstrand,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Hudiksvall Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 22 PIVA Malmö Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Avdelningschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Team 155 Psykiatrin avdelning 4/TNE Norrlands Universitetssjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team NYKÖPING Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 83, Psykiatri nordväst, psykossektionen avd 141, Danderyds sjukhus, Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 90 RPK Sundsvall Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall Avdelning 97A Sarah Moberg (kontaktperson)

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 151 Vuxenpsykiatrin Karlskrona östra Blekinge Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 152, Psykosenheten Team 50 Sundsvalls sjukhus. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 163 Projekttid: 131001-140512 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder.

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Halmstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 146 Landstinget Dalarna/Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter/ Avdelning 90 : Akut psykosavdelning, 10 vårdplatser. Syfte med deltagandet i Genombrott

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team173; Psykiatriska Kliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Nr 174 från BUP-kliniken i Stockholm. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 5 Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus avdelning 9 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 137, Avd. Kompassen, Haninge Psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151 NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151 Handledare Margareta Öhman Deltagare: Karin Borén arbetsterapeut Kristina Eriksson kurator Carita Jansson mentalskötare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 136 avd 68, BUP-kliniken Dalarna Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 42, Division psykiatri, Rättspsykiatriska enheten, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 30, Observationsenheten, högspecialiserad psykiatri, Universitetssjukhuset Örebro Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 119 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Psykiatriskötare,

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 59 Avdelning 366, Affektiva 1, psykiatriska kliniken Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen Deltagande

Läs mer

Karin Hallén, Elisabeth Nygren, Björn Vikström SU/Psykiatri Östra Göteborg

Karin Hallén, Elisabeth Nygren, Björn Vikström SU/Psykiatri Östra Göteborg Karin Hallén, Elisabeth Nygren, Björn Vikström SU/Psykiatri Östra Göteborg karin.hallen@vgregion.se elisabeth.nygren@vgregion.se bjorn.vikstrom@vgregion.se SLÖP bakgrund, vad och varför? Psykosvård Öster

Läs mer

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III.

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III. Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 49 Visby Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland Ann-Sofie Eriksson, sjuksköterska Josephine Rehnberg, psykiatrisjuksköterska

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 8, BUP avdelning 40 Universitetssjukhuset i Linköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 69 Team 69, är avd 45 Sunderby Sjukhus, Norrbottens läns landsting. Vi är en barnpsykiatrisk akutavdelning med heldygnsvård. Vi har 6

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 35 Avdelning 3 A för särskilt vårdkrävande Östersunds sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 67 Avdelning 52 A och 52 B, affektiv slutenvård, Sundsvalls sjukhus Landstinget Västernorrland Deltagande team Lennart Larsson, behandlingsassistent

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 113 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar SSK Sandra Hidalgo

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 184 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Elisabeth Nordqvist

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: Deltagande team Sektionschef Yvonne Näsmo, Ssk Anna Bohman, Ssk Anita Rehnström, Ssk Jonas Ekholm. Sammanfattning Med syftet att

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 166 Allvårdsenheten Nyköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Handlingsplan för år 2015

Handlingsplan för år 2015 Mall-ID 111115 Handlingsplan minskat behov av Handlingsplan för år 2015 Prestationsmål B2 minska behovet av tvångsåtgärder Landstinget Gävleborg Division medicin/psykiatri - Vuxenpsykiatri Arbetsgruppen

Läs mer

Syfte med deltagandet i Genombrott:

Syfte med deltagandet i Genombrott: Team: Östermalmsteamet Syfte med deltagandet i Genombrott: Skapa trygghet för demenssjuka och deras närstående som bor i eget boende med stöd av dagverksamhet. Population: Vi har valt ut 9 demenssjuka

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 169 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Biträdande avdelningschef:

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 117 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Enhetschef Hans Ihrfors

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 08 Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsyk enheten Ryhov, Jönköping Fredrik Jonsson Vårdenhetschef Niki Dec Sjuksköterska

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 57, Psykiatriska kliniken, Skellefteå Deltagande team Psykavdelning 3 Psykiatriska kliniken Skellefteå lasarett Berit Backman, avdelningschef

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 96 Deltagande avdelning och team Rättspsykiatriska kliniken avd 32 och 36 Säter Vladislav Ruchkin Chefsöverläkare Camilla Tinnerholm

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 73 PIVA/Beroende, Nyköpings lasarett, Landstinget Sörmland Deltagande team Max Jakobsen, vårdenhetschef Angelica Skoog, skötare Marjatta

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 55 Deltagande team RPK Sundsvall Avd 93. Mats Persson chefsöverläkare Frida Höglund skötare Michael Hellberg skötare Peter Jonsson

Läs mer

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33 Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33, Landstinget Västmanland Avdelning 93 är en PIVA med 10 vårdplatser. Vanligtvis vårdas patienterna enligt LPT men vård enligt HSL

Läs mer

Vad krävs för att klara de svårast sjuka patienterna inom BUP:s heldygnsvård?

Vad krävs för att klara de svårast sjuka patienterna inom BUP:s heldygnsvård? Vad krävs för att klara de svårast sjuka patienterna inom BUP:s heldygnsvård? Björn Axel Johansson, Överläkare Psykiatri Skåne, Division BUP VO Slutenvård, Akutavdelningen BUP:s vårmöte, Tylösand, 2013-04-24

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 98 Gävle Deltagande avdelning och teamdeltagare Allmänpsykiatrisk vårdavdelning 27 Gävle Göran Rosén avdelnings chef Camilla Johansson

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 142 Kalmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Pia Hultgren,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 11 PIVA Kalmar Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Camilla

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 38, Länsgemensam Rättspsykiatri, Landstinget i Norrbotten Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 177 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Skötare Erik

Läs mer

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende Nio råd från Nationella Självskadeprojektet Det här dokumentet är ett tillägg och en tillämpning av Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende,

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 45 Deltagande team Barn- och ungdomspsykiatrins akutavdelning Vänerviken, Vänersborg Kontaktperson: Lillemor Forsberg, Vårdenhetschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning 1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 139 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Medlemmar i teamet Lennart

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team: 13 Område psykos, avd. 87 Malmö Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Vård- och behandlingshem Genomgång --9 Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Avdelningen för hälso-

Läs mer

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder 1 (8) Formulär för prestationen kring tvångsvård och Följande underlag är framtaget med anledning av det krav som ställs i 2014 års överenskommelse PRIO Psykisk ohälsa. I överenskommelsen anges att landstingen

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 148 Piva Halmstad Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 179 Avdelning 59 Växjö Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 153 Psykiatriska vårdavdelningen, PÄS, Piteå Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 102 Deltagande avdelning och teamdeltagare Allmänpsykiatriska slutenvården, Karlstad. Helena Lindström, avd.chef avd 41/PIVA Velinka

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 141 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Anna-Lena Johansson

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Enkät - Vuxenpsykiatrin

Enkät - Vuxenpsykiatrin Nytt avsnitt 1 sidan 1 Enkät - Vuxenpsykiatrin Sveriges kommuner och landsting Dessa uppgifter skrevs ut den : KONTAKTUPPGIFTER till uppgiftslämnaren Landsting/region Klinik Kontaktperson Telefonnummer

Läs mer

1. Stämmer uppgifterna från PAR-registret i stort vad gäller tvångsvård jämfört med era egna siffror för landstinget? Svar: Ja

1. Stämmer uppgifterna från PAR-registret i stort vad gäller tvångsvård jämfört med era egna siffror för landstinget? Svar: Ja 1 (5) PAR-analys Frågor på helheten 1. Stämmer uppgifterna från PAR-registret i stort vad gäller tvångsvård jämfört med era egna siffror för landstinget? 2. Redogör kort vad det beror på om uppgifterna

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång BILAGA 2 RAPPORT RIKTADE INSATSER INOM PSYKISK OHÄLSA 2013 Bättre vård mindre tvång 7.2.1 UTVECKLINGSARBETE I DEN PSYKIATRISKA HELDYGNSVÅRDEN Bättre vård mindre tvång 1 Inledning Under perioden 2010-12

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Sunderby sjukhus Avd 41 PAVA Syfte med deltagandet i Genombrott Att varje enskild palliativ patient är välinformerad och har så optimal näringstillförsel och måltidsmiljö som möjligt med hänsyn

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 29 Norra Stockholms Psykiatri Avd 5 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 5 Rättspsykiatriska Regionkliniken Vadstena Avd. 21 Övergripande beskrivning av klinikens avdelningar Rättspsykiatriska regionkliniken

Läs mer

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder 1 (7) Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder Följande underlag är framtaget med anledning av det krav som ställs i 2014 års överenskommelse PRIO Psykisk ohälsa. I överenskommelsen

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Vänersborg Avd 94 Brinkåsen Rättspsykiatri

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Vänersborg Avd 94 Brinkåsen Rättspsykiatri 2014-11-24 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Vänersborg Avd 94 Brinkåsen Rättspsykiatri Team Vänersborg Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 21 Vuxenpsykiatri, UVA 1 Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder 1 (7) Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder Följande underlag är framtaget med anledning av det krav som ställs i 2014 års överenskommelse PRIO Psykisk ohälsa. I överenskommelsen

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 1 södermalm Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Älvsby vårdcentral Agneta Överlind och Eva Boman Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet för palliativa patienter i eget boende Teammedlemar Namn: agneta.overlind@nll.se Namn: eva.boman@nll.se

Läs mer

Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård. Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård. Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset Agenda 1. Bakgrund till patientgruppen 2. Mål med arbetet 3. Tillvägagångssätt

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 99 Hudiksvall Deltagande avdelning och teamdeltagare Avd 10A Allmänpsykiatrisk avdelning Åsa Mattsson, skötare Joakim Pade/ Jari Ahonen,

Läs mer

Psykiatri i förändring

Psykiatri i förändring Teamets medlemmar Avdelning Rättspsykiatri Norra Stockholms Psykiatri Ingalill Andersson Mika Hellström Cindy Karlström Kristina Karlsson (kontaktperson) Tel:0/ 0 Mail: kristina.o.karlsson@sll.se Sammanfattning

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 75, Avd A och B, Höglandssjukhuset. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i projektet. TEAM 12 PIVA HALMSTAD GENOMBROTTSPROJEKTET BÄTTRE VÅRD - MINDRE TVÅNG Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

Varför bältar vi så mycket?

Varför bältar vi så mycket? Varför bältar vi så mycket? Sammanställning av tvångsvården i Sverige Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2016 Svenska psykiatrikongressen 2016-03-17 Eller bältar vi

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 188 Avdelning 26 Gävle Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 02 Avd.51/PIVA Sundsvall Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hur arbetar vi för att åstad komma den bästa vården för våra patienter? Forskning om förbättringsarbete visar att det multiprofessionella teamet

Läs mer

Slutrapport Sollentuna psykiatriska öppenvård Mottagningsteam och behandlingsteam är modellen!

Slutrapport Sollentuna psykiatriska öppenvård Mottagningsteam och behandlingsteam är modellen! Slutrapport Sollentuna psykiatriska öppenvård Mottagningsteam och behandlingsteam är modellen! Nytorps gård, gården revs cirka 1973 för att ge plats åt Sollentuna sjukhus. Sammanfattning: I den givna organisationen

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 140 Team 140 kommer från avdelning 62 på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och vårdar patienter med främst neuropsykiatriska diagnoser. Syfte med

Läs mer

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 165 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Behandlingspedagog,

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 93 Deltagande avdelning och teamdeltagare Östersunds sjukhus, avd 4a Lars Hansson, skötare Urda Stadig-Lindström, skötare Agneta Åslund,

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 156 Akademiska sjukhuset, Uppsala Syfte med deltagandet i Teammedlemmar Genombrott Ros-Marie Östlund Minska LPT med 15% för personer med BPSD Agneta Bergkvist

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 118, Regionsjukhuset Karsudden Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Deltagande team Carl-Gustav Eriksson, chefsöverläkare

Läs mer