Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2"

Transkript

1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 153 Psykiatriska vårdavdelningen, PÄS, Piteå Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Team medlemmar Skötare, Markus Lindberg, Psykiatrisjuksköterska, Karin Bergman ST Läkare, Erik Högfjäll Enhetschef, Pernilla Nordkvist Skötare, Daniel Trogen Skötare, Madelene Westin Projektets övergripande mål 1. Att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder 2. Att förbättra patienternas upplevelse av tvångsåtgärder 3. Att utveckla kunskapen och förbättra kvaliteten vid användandet av tvångsåtgärder 4. Att utveckla samverkan mellan olika aktörer i patientens liv/värld för att minska andelen inläggningar på tvångsvård. Sammanfattning Teamet har arbetat men projektets fyra övergripande mål med syfte att ta fram fler förebyggande åtgärder som leder till att avdelningens redan få tvångsåtgärder ska minska ytterligare. Genom att medvetande/ synliggöra dessa förebyggande åtgärder i personalgruppen ökar deras gemensamma kunskap och samsyn i patientens upplevelse av tvångsvård/ åtgärder. Att synliggöra patientens individuella behov och att öka upplevelse av att känna sig trygg och delaktig i sin vård. Bakgrund Presentation av verksamheten. Historiskt Psykiatrisk vård i Piteå har en lång stark tradition från år Då öppnades övre Norrlands största och modernaste mentalsjukhus Piteå hospital och asyl med upptagningsområde hela norra Sverige. Piteå hospital och asyl blev senare Furunäsets mentalsjukhus som var ett mer slutet mentalsjukhus än många andra och hade som mest 800 patienter i mitten på 50-talet. Furunäsets mentalsjukhus stängdes år 1987, patienterna skickades till sina hemkommuner och de mer vårdkrävande till rättspsykiatriska kliniken i Öjebyn. Nya psykiatriska kliniken, med tre avdelningar och öppenvård, inrymdes i nya lokaler i anslutning till sjukhuset och har fortfarande sin placering där. Nutid Psykiatrin i Piteå är en av fyra kliniker under division Norrbotten (Piteå, Sunderby, Gällivare 1

2 och länsgemensamma kliniken Öjebyn). Upptagningsområdet är främst de fyra kommunerna Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog längs Piteå älvdal med ca invånare. Uppdraget att ge invånarna i Piteå älvdal en god evidensbaserad och jämlik psykiatrisk vård. I klinken finns en psykiatrisk vårdavdelning, tre öppenvårdsmottagningar samt en dagvårdsmottagning med jour- och substitutionsmottagning. Öppenvården reser vissa dagar under veckan och träffar patienter i hemkommunen. Avdelningen har ett ansvar för slutenvård för både högspecialiserad och baspsykiatri med totalt 20 vårdplatser. Omvårdnadsarbetet är organiserat i tre vårdlag utifrån diagnosgrupper. Kliniken och vårdavdelningen har ingen läkarbemanning under kvällar, helgen och nätter. Jourmottagning och intag på kliniken sker endast under kontorstid till Kvällar/ nätter dagligen från kl till kl och helg från fredag till 08.00, kopplas jourtelefon till avdelningen. Den sköts av tjänstgörande sjuksköterska. Bakjour och primärjour finns i Sunderbyn, som ligger 7 mil, en cirka timmes bilfärd från vård klinik. Via telefon görs bedömningar och vid behov av läkarbedömning skickas patienterna med taxi till kliniken i Sunderbyn för att träffa läkare och eventuell inläggning. Följande dag eller vardag efter helg, kommer patienten till Piteå i mån av plats. Under helgerna sköter avdelningen även substitutionsbehandlingen för de patienter som hämtar läkemedel dagligen. Vårdavdelningen bemannas av psykiatriker, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och skötare samt enhetschef. Totalt 38 medarbetare. Studenter och läkare under utbildning finns med i det dagliga vårdarbetet. Bakgrund till deltagandet i projektet Det fanns ett behov av att hitta kompetens och bra verktyg till att göra utvecklingsarbete. Vårdavdelningen står inför en omorganisering av omvårdnadsmodell till kontaktmannaskap. Mål Målen för teamet är utformade utifrån SKL:s huvudmål. Teamets mål; 1. Att ytterligare minska tvångsvård och tvång i vården. 2. Förbättra patientens upplevelse av vården. 3. Förbättra upplevelsen av vårdkvaliteten för patienten. 4. Öka personalens samsyn genom kunskap om patienternas upplevelser av vården. Mål 1) Att ytterligare minska tvångsvård och tvång i vården. Mätbart mål: 100 % av patienterna ska uppleva att det finns personal tillgänglig i dagrummet. Testperiod: Mål 2) Förbättra patientens upplevelse av vården. Mätbart mål:100 % patienter skall ha en upplevelse av delaktighet i planeringen kring sin vård. Testperiod: Mätbart mål: 100 % av patienterna ska ha en vårdplan journalförd inom 24h för 2

3 patienter som vårdas på LPT respektive 48h för de som vårdas på HSL. Testperiod: Mål 3) Förbättra upplevelsen av vårdkvaliteten. Mätbart mål: 100 % av alla patienter ska välkomnas, bli tilldelat ett rum och visas runt på avdelningen innan patient och personal tillsammans går igenom personliga tillhörigheter. Testperiod: Mätbart mål: 100 % av patienterna ska veta vilken personal de i första hand skall vända sig till. Testperiod: Mätbart mål: 75 % av patienterna skall skatta 5 eller högre på en 10-gradig skala gällande avdelningsmiljön där 1 är dåligt och 10 är utmärkt. Testperiod: Mål 4) Öka personalens samsyn genom kunskap om patienternas upplevelser av vården. Mätbart mål: 100 % av all personal ska få ett strukturerat uppföljande samtal efter tvångsåtgärd inom 24h. Testperiod: Mätbart mål: 100 % av personalen ska ha grundläggande kunskaper om LPT. Mätbart mål: Till 100 % ska öppenvården informeras om att patienten är inlagd på vård avdelningen inom 24 h från inläggning. Testperiod: Mätbart mål: 100 % av LPT patienter erbjuds ett strukturerat uppföljande samtal efter tvångsåtgärd inom 48h. Testperiod: Förändringar som testats Mål 1) 100 % av patienterna ska uppleva att det finns personal tillgänglig i dagrummet. Förändringside: Förebyggande åtgärd genom att öka personalens tillgänglighet i dagrum. Personal ska i största möjliga mån av tid och bemanning finnas tillgänglig i dagrummet. Utifrån att det främjar patientkontakt och skapar trygghet och tillit. Enligt egna iakttagelser vistas patienter mer i dagrum och uttrycker en större trygghet när personal är tillgänglig. Mål 2) 100 % patienter skall ha en upplevelse av delaktighet i planeringen kring deras vård. Förändringsidé: Ökad delaktighet för patienten i planering kring vården. Teamets hypotes är att om patienten får ökad delaktighet i planering av sin vårdtid så skapas trygghet och tilltro till vården och personalen. Detta blir ett led i att arbeta förebyggande för att minska situationer som kan leda tvångsåtgärder samt kan leda till kortare vårdtider. 100 % av patienterna ska ha en vårdplan journalförd inom 24h för patienter som vårdas på LPT respektive 48h för de som vårdas på HSL. Förändringside: Teamet vill att alla patienterna ska ha en journalförd vårdplan så snart som möjligt efter inläggning. Teamet tror att en tidigt upprättad vårdplan leder 3

4 till en mer strukturerad vård som bygger på patientens delaktighet samt en bra start i den vårdande relationen mellan patient och personal. Detta leder till trygghet och kortare vårdtid för patienten. Respektive vårdlag kontrollerar dagligen att deras patienter har en vårdplan. Mål 3) 100 % av alla patienter ska välkomnas, bli tilldelat ett rum och visas runt på avdelningen innan genomgång av personliga tillhörigheter. Förändringside: Förändra rutin för hur patienterna välkomnas och tas emot vid ankomst, genom att först välkomnas, bli tilldelat ett rum och visas runt på avdelningen innan genomgång av personliga tillhörigheter. Åtgärden ökar känslan av att vara välkommen och sedd. På detta sätt inleds en vårdande relation/alliansskapande direkt. 100 % av patienterna ska veta vilken personal de i första hand skall vända sig till. Förändringsidé: Vid inläggning får alla patient information om avdelningens vårdlag samt visas whiteboardtavlan med namnen på personal vid dagens skift. Syftet är att patienten får tydligare information angående vilken personal denne i första hand skall vända sig till, vilket minskar risk för osäkerhet och stärker känslan av trygghet på vårdavdelningen. 75 % av patienterna skall skatta 5 eller högre på en 10-gradig skala gällande avdelningsmiljön där 1 är dåligt och 10 är utmärkt. Förändringsidé: Öka trivseln och se hur den fysiska miljön påverkar patienterna. Den fysiska vårdmiljön förbättras genom att piffa och göra vårdavdelningen mer ombonad. Hänsyn måste tas till patienternas och personalens säkerhet, exempelvis inga glaslampor och stora keramik fat. Hypotesen är att det ska minska våldstillbud. Mål 4) 100 % av all personal ska få ett strukturerat uppföljande samtal efter tvångsåtgärd inom 24h Förändringsidé: Skapa en strukturerad samtalsmall för uppföljande samtal för personal efter en tvångsåtgärd inom 24h. Ny rutin för strukturerande uppföljningssamtal med personal efter genomförda tvångsåtgärder, enlig samtalsmall. Denna PDSA är påbörjad men inte slutförd, tills stor del på grund av för få tvångsåtgärder. 100 % av personalen ska ha grundläggande kunskaper om LPT Förändringsidé: Syftet är att öka kunskapen i tvångsvårds lagstiftning hos personalen genom utbildning och därmed öka vårdkvalitén. Mätning ska ske via ett anonymt individuellt kunskapstest för hela gruppen, i syfte att stimulera ökad kunskap. Till 100 % ska öppenvården informeras om att patienten är inlagd på vård avdelningen inom 24 h från inläggning Förändringsidé: Förbättrad samplanering mellan öppenvård och slutenvård i samband med 4

5 inläggning. Förändra rutin för att informera öppenvården om att patienten är inlagd på vårdavdelningen. Detta för att förbättra samverkan mellan slutenvård och öppenvård. Snabbare samverkan leder till bredare och snabbare bedömning som ger patienten förbättrad vårdplan, vårdkvalité och leder till förkortad vårdtid. 100 % av LPT patienter erbjuds ett strukturerat uppföljande samtal efter tvångsåtgärd inom 48h. Förändringsidé: Skriva rutin för strukturerade eftersamtal med samtalsmall. Genom ett strukturerat uppföljande samtal så ökas personalens förståelse av patientens uttalade upplevelse och erfarenhet. Vidare kan patientens upplevelse av tvångsåtgärden förbättras genom ökad delaktighet och möjlighet att komma till tals. Resultat Mål 1) Slutmätning: Baseline: 100 % av patienterna ska uppleva att det finns personal tillgänglig i dagrummet? Mätning har utförts genom enkät. Först en basline samt efter åtgärd en uppföljande enkät. Vi vill veta om patienterna upplever att personalen finns tillgänglig på avdelningen eller inte. Enkät i slutet av testperiod för att mäta en eventuell förbättring. Detta innebär att vi genom en enkät frågar patienterna om dem upplever att personalen finns tillgänglig i dagrummet. Personal informeras om att på varje skift att primärt finnas tillgängliga för patienterna på avdelningen och sekundärt för administrativa uppgifter. Ny mätning visar data på en förbättring. Efter förändring så angav 100 % av tillfrågade patienter att vi fanns tillgängliga på avdelningen. Bäst på att vara tillgängliga var vi på eftermiddag och kvällstid. Ny rutin är införd på avdelningen. 5

6 Mål 2) Baseline Slutmätning Fråga 1: Jag känner mig delaktig kring min vårdtid på avdelningen Fråga 2: Jag har blivit tillfrågad om vilka problem jag upplever mig ha. 100 % patienter skall ha en upplevelse av delaktighet i planeringen kring deras vård. Mätning sker genom enkät. Patienten svarar på enkät i syfte att undersöka om det upplevt en delaktighet i planen kring vårdtiden. Först görs en basline enkät. Därefter utformas ett verktyg i form av ett formulär, Vårdplan/Anamnes, som personal kan använda vid ankomstsamtal. Personalen informeras om att använda verktyget. Formuläret är utformat så att patienten får svara på sin upplevelses av problemet samt vad de vill ha hjälp med. Det finns ytterligare in tanke med formuläret att personal med mindre erfarenhet ett stöd att ge samma vård. Det ger en mer rättvis vård till patienten. 100 % patienter skall ha en upplevelse av delaktighet i planeringen kring deras vård. Mätning sker genom journalgranskning för att se tidsramen för påbörjad vårdplan. Vid arbetsplats träff informeras personalen om förändringsidén om att alla patienter ska ha en påbörjad vårdplan inom 48h för HSL och 24H för LPT. Testet genomfördes under en period med tung vårdbelastning, vilket troligen påverkat resultatet. Endast 1 av 16 patienter hade en vårdplan påbörjad inom tidsramen för testen. Mål 3) 100 % av alla patienter ska välkomnas, bli tilldelat ett rum och visas runt på avdelningen innan personal tillsammans med patient går igenom dennes personliga tillhörigheter. Syftet med rutinen är att öka känslan av att vara välkommen och sedd. På detta sätt inleds en vårdande relation/alliansskapande innan visitation. Mätning sker genom enkät undersökning. Införa ny ankomstrutin samt informera personalen. Vid införandet av ny rutin var tidpunkten olämplig eftersom det var under sommaren med många vikarier, vilket gjorde att det fanns svårigheter att genomföra. Testet behöver prövas igen. Bra rutin men genomförandet kunde ha varit bättre. Rutin är skriven och används. 6

7 100 % av patienterna ska veta vilken personal de i första hand skall vända sig till. Mätning sker via enkät till patienten. Först mäter vi en basline patienter om de vet vem de i första hand skall vända sig till samt var man kan få information angående detta. Personal informeras om förändringen. Namnskyltar och White board tavlor uppdateras. Slutmätningen visade att liten, eller ingen förändring skett. Snarare så var resultatet sämre än tidigare. Detta kan bero på fel tidpunkt för testet. En del patienter var inte mottaglig för den typen av information medan andra valde att inte ta informationen. 75 % av patienterna skall skatta 5 eller högre på en 10-gradig skala gällande avdelningsmiljön där 1 är dåligt och 10 är utmärkt. Mätning sker genom enkät samt personalens observation. Först mäts baseline via enkät. Det görs en inventering av avdelningens pynt. Beslut om vad som ska köpas in samt eventuellt bytas ut. Inköp och inredning, all personal uppmanas att observera patienterna i matsalen under denna tid. Vi kommer även att fråga patienterna och personalen under tiden. En avslutande mätning genom enkät utförs. De patienter sin inte ville medverka i enkäten innan avdelningen pyntades, återkom och ville delta när de uppfattade vad som gjordes. Mål 4) 100 % av all personal ska få ett strukturerat uppföljande samtal efter tvångsåtgärd inom 24h. Mätning sker genom enkät till personal. Baslin utförs först och sedan införs förändringsidén. Därefter görs en ny enkät. Syftet är att öka förståelse och samsyn hos personalen vid tvångsåtgärder. Genom att använda sig av en strukturerad samtalsmall minskar risken för att viktiga frågor lämnas obesvarade. Samtalsmall för strukturerade eftersamtal är framtagen och presenterad för personalen. Vi har tyvärr inte haft möjlighet att utvärdera samtalsmallen eftersom vi inte haft några tvångsåtgärder efter genomfört PDSA men vi hoppas kunna få användning av mall framöver. 100 % av personalen ska ha grundläggande kunskaper om LPT Mätning sker genom deltagarlista för vilka som deltagit. Planera för en LPT utbildning för personalen. Utbildningen avslutas och följs upp genom en anonym självtest. Detta PDSA har skjutits på framtiden då vi inte hittat någon som kunde hålla i utbildningen och det har varit låg prioritering att hitta någon. Till 100 % ska öppenvården informeras om att patienten är inlagd på vård avdelningen inom 24 h från inläggning Mätning sker genom signatur och datum på angiven plats i kardex. Öppenvården informerades om förändringen. Förändringen fick ett omedelbart positivt gensvar och är införd som rutin vid inläggning. 100 % av LPT patienter erbjuds ett strukturerat uppföljande samtal efter tvångsåtgärd inom 48h. Mätning sker genom journalgranskning. 100 % av de som utsatts för tvångsåtgärd ska ha fått erbjudandet om strukturerat uppföljande samtal. Samtalsmall för eftersamtal finns framtagen. Vi hade under tiden för mätningen för litet underlag för att kunna göra en trovärdig utvärdering av PDSA. 7

8 Redovisning av tvångsåtgärder På avdelningen tror vi oss ha få tvångsåtgärder. Det visar sig även i vår statistik. Under perioden maj till och med oktober 2013 noterades tolv tvångsåtgärder trots att beläggningen på vårdavdelningen under perioden var 100% eller mer. Vår målsättning är att minska tvångsåtgärderna ytterligare. Diskussion Under projektets gång har det hänt mycket i organisationen, allt från sen anmälan till projektet och brist på sjuksköterskor till hög vårdtyngd, byte av enhetschef samt tidsbrist. I vårt första mål har vi hypotetiskt tänkt att avdelningen redan har få tvångsåtgärder och att vi kan ta fram förebyggande åtgärder för fortsatt utveckling mot mindre tvång. Vi stötte direkt på patrull då vi inte kunde få fram siffror som visade på faktiska mätvärden, en baseline. I slutet av projektet fick vi dock fram statistisk på tvångsåtgärder under perioden som visas i diagramet ovan. Vårt andra mål handlar om att förbättra patientens upplevelse av vården genom små medel. Vi synliggjorde arbetet med vårdplanen. Vi tog fram ett verktyg för att underlätta patientens delaktighet i sin vårdplan. Vårdplan inom tidsgräns gav inte bra resultat, dock ser teamet att det på ett bra sätt kommer att förändras i och med omorganisering av omvårdnadsarbetet till kontaktpersonssystem. Testet kommer att genomföras igen vid ett senare tillfälle. Då vårdavdelningen kommer att göra en organisatorisk förändring inom kort. Teamet kan nu observera en ökad medvetenhet hos personalen kring att göra vårdplan, efter att vi presenterat våra förändringsidéer. Vårt tredje mål gäller att förbättra patientens upplevelse av vårdens kvalité. Där har vi tittat på små, små förändringar i bemötandet av patienten. Största förändringen har vi kunnat se när vi piffade till avdelningen. Mycket positiv respons från alla håll. Vårt fjärde och sista mål handlar om att öka kunskap och samsyn hos personalen vad det gäller patientens upplevelse av vården. Vi har inte lyckats få ihop våra mätningar här heller. Vi har arbetat fram verktyg i form av samtalsmallar och nya rutiner att använda. Pågående PDSA. Utifrån att det inte skett så många tvångsåtgärder samt att det varit högt tryck på avdelningen har det inte gått att göra en mätning. Detta både för att testen startade för sent in i projektet samt att det saknats tid i teamet. Rutin är skriven samt att det finns en strukturerad samtalsmall framtagen att använda. Teamet fick omedelbart respons från öppenvården som länge önskat en förbättrad samplanering, vilket kommer att ske i och med kontaktperson systemet. I februari 2014 när omorganisationen är slutförd har vi planerat att genomföra LPT utbildning för personalen och där kommer vi att satsa på kunskapstester, dock anonyma men för att öka betydelsen av kunskapen. Så här involverade vi patienter och deras närstående På avdelningen har en stor informationstavla satts upp. Den sitter i anslutning till entrén. Här har teamet satt upp information till patienter och närstående samt personal. I anslutning till enkätundersökningar har patienter fått muntlig information om projektet och vikten av att de deltar. Utifrån projektet har deltagare startat upp med samverkans möten med ortens 8

9 brukarorganisation och där fanns både patienter och närstående representerade. Under projektets gång har det två möten ägt rum. Utifrån positivt gensvar från brukare och närstående finns planer på en fortsatt kontakt. Det positiva gensvaret var ömsesidigt. Sammanfattning av projekt tiden så här långt Vi har haft en tuff tid att få ihop vårt arbete. Vi har skilda åsikter i vad som är av vikt. Personalen på avdelningen har behov av en ökad samsyn, vilket även teamet har. De kommer att bli ett bra förändringsarbete att starta med. Vi i teamet har förhoppningar om att mycket kommer att förändras i och med vår omorganisering, men har även med oss att projektet Bättre vård- mindre tvång som ett verktyg att använda i vårt fortsatta förändringsarbete, Övriga kommentarer Vid start av projektet Bättre vård- mindre tvång fanns det dock inte helt klara begrepp hos teamet i vad detta projekt skulle kunna tillföra. Det blev en prövningens tid. Vi har haft en sommar i likhet med vården övriga Sverige. I juni kunde vi konstatera att vi hade 4,5 sjuksköterska i tjänst under semester perioden. Under år 2013 har avdelningen haft ett antal stafett läkare av mycket olika kvalitet. Dessutom en ökad vårdtyngd med neddragna vårdplatser, övertid, vikariebrist och chefsbyte. När sommaren var som bäst fick vi den nya avdelningschefen vilket för oss varit väldigt positivt och ger oss hopp för framtiden. Allt detta har gjort att teamets förutsättningar till att kunna arbeta med projektet varit svåra. Det har lett till svårigheter att få ihop helhetsbilden och resultaten. Många små förändringar är igångsatta och vissa avslutade, dock finns bister i dokumentation och det sammanställda resultatet. Tidsbristen syns tydligt i diskussionen där vi i teamet ska tolka och redovisa produkten av projektet så här långt. Dock vet vi nu, precis som alla sa, först när projektet är slut vet vi vad vi håller på med. Där är vi nu och vi vet vad projektet tillför! 9

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 147 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Sjuksköterska,

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 138, Bup vårdavdelning, Umeå Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Vt- 13 Gunnar Berlin, Lärare Anders Hellman, Sjuksköterska Mia Lindstrand,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 178 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Ann-Chatrine

Läs mer

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Team 155 Psykiatrin avdelning 4/TNE Norrlands Universitetssjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Projektrapport Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Syfte med deltagandet Teammedlemmar i Genombrott Förbättra den psykiatriska Sjuksköterska, Anna Blücher,

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 89 Allmänpsykiatri avd 124, Akademiska sjukhuset, Uppsala Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 5 Rättspsykiatriska Regionkliniken Vadstena Avd. 21 Övergripande beskrivning av klinikens avdelningar Rättspsykiatriska regionkliniken

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III.

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III. Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 49 Visby Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland Ann-Sofie Eriksson, sjuksköterska Josephine Rehnberg, psykiatrisjuksköterska

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 57, Psykiatriska kliniken, Skellefteå Deltagande team Psykavdelning 3 Psykiatriska kliniken Skellefteå lasarett Berit Backman, avdelningschef

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 08 Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsyk enheten Ryhov, Jönköping Fredrik Jonsson Vårdenhetschef Niki Dec Sjuksköterska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 119 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Psykiatriskötare,

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 45 Deltagande team Barn- och ungdomspsykiatrins akutavdelning Vänerviken, Vänersborg Kontaktperson: Lillemor Forsberg, Vårdenhetschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 151 Vuxenpsykiatrin Karlskrona östra Blekinge Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 141 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Anna-Lena Johansson

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 117 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Enhetschef Hans Ihrfors

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 59 Avdelning 366, Affektiva 1, psykiatriska kliniken Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen Deltagande

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team NYKÖPING Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 22 PIVA Malmö Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Avdelningschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 163 Projekttid: 131001-140512 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder.

Läs mer

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33 Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33, Landstinget Västmanland Avdelning 93 är en PIVA med 10 vårdplatser. Vanligtvis vårdas patienterna enligt LPT men vård enligt HSL

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 169 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Biträdande avdelningschef:

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 72 Team 72 kommer från avdelning 66 Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och vårdar patienter med främst psykossjukdom. Deltagande

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 90 RPK Sundsvall Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall Avdelning 97A Sarah Moberg (kontaktperson)

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 156 Akademiska sjukhuset, Uppsala Syfte med deltagandet i Teammedlemmar Genombrott Ros-Marie Östlund Minska LPT med 15% för personer med BPSD Agneta Bergkvist

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 146 Landstinget Dalarna/Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter/ Avdelning 90 : Akut psykosavdelning, 10 vårdplatser. Syfte med deltagandet i Genombrott

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning 1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 139 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Medlemmar i teamet Lennart

Läs mer

Ärende 10. Svar på motion: Inför Vårdkontrakt ett sätt att öka patientinflytande inom psykiatrisk tvångsvård (V)

Ärende 10. Svar på motion: Inför Vårdkontrakt ett sätt att öka patientinflytande inom psykiatrisk tvångsvård (V) Ärende 10. Svar på motion: Inför Vårdkontrakt ett sätt att öka patientinflytande inom psykiatrisk tvångsvård (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen. Svar på motion:

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 110 Avdelning 32 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 148 Piva Halmstad Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 73 PIVA/Beroende, Nyköpings lasarett, Landstinget Sörmland Deltagande team Max Jakobsen, vårdenhetschef Angelica Skoog, skötare Marjatta

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 92 Deltagande avdelning och teamdeltagare Peter Andersson avd 8 Sarah Mossfeldt avd 81 Caroline Walter avd 82 Tobias Oskarsson avd

Läs mer

Hur trygg är jag i kontaktmannaskapets arbetsuppgifter?

Hur trygg är jag i kontaktmannaskapets arbetsuppgifter? Bilaga B Arbetsbeskrivning Hur trygg är jag i kontaktmannaskapets arbetsuppgifter? Kontaktmannaarbetsuppgifter AVD 92 Ansvarar för den basala psykiatriska omvårdnadsarbetet Kontaktmannaskapet präglas av:

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Nr 174 från BUP-kliniken i Stockholm. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 21 Vuxenpsykiatri, UVA 1 Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: Deltagande team Sektionschef Yvonne Näsmo, Ssk Anna Bohman, Ssk Anita Rehnström, Ssk Jonas Ekholm. Sammanfattning Med syftet att

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 96 Deltagande avdelning och team Rättspsykiatriska kliniken avd 32 och 36 Säter Vladislav Ruchkin Chefsöverläkare Camilla Tinnerholm

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Halmstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 30, Observationsenheten, högspecialiserad psykiatri, Universitetssjukhuset Örebro Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 42, Division psykiatri, Rättspsykiatriska enheten, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende Nio råd från Nationella Självskadeprojektet Det här dokumentet är ett tillägg och en tillämpning av Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team: 13 Område psykos, avd. 87 Malmö Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Deltagande team Carl-Gustav Eriksson, chefsöverläkare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 179 Avdelning 59 Växjö Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 177 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Skötare Erik

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 93 Deltagande avdelning och teamdeltagare Östersunds sjukhus, avd 4a Lars Hansson, skötare Urda Stadig-Lindström, skötare Agneta Åslund,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 142 Kalmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Pia Hultgren,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 11 PIVA Kalmar Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Camilla

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 152, Psykosenheten Team 50 Sundsvalls sjukhus. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 184 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Elisabeth Nordqvist

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 102 Deltagande avdelning och teamdeltagare Allmänpsykiatriska slutenvården, Karlstad. Helena Lindström, avd.chef avd 41/PIVA Velinka

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 8, BUP avdelning 40 Universitetssjukhuset i Linköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 140 Team 140 kommer från avdelning 62 på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och vårdar patienter med främst neuropsykiatriska diagnoser. Syfte med

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 98 Gävle Deltagande avdelning och teamdeltagare Allmänpsykiatrisk vårdavdelning 27 Gävle Göran Rosén avdelnings chef Camilla Johansson

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Hudiksvall Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid

Läs mer

SÄKERHETSANPASSNING. Hälso- och sjukvård Psykiatriska kliniken MSE

SÄKERHETSANPASSNING. Hälso- och sjukvård Psykiatriska kliniken MSE Hälso- och sjukvård Psykiatriska kliniken MSE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Åsa Wallén Verksamhetssamordnare Tfn 016-10 40 23 2007-11-29 Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 118, Regionsjukhuset Karsudden Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 5 Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus avdelning 9 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 165 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Behandlingspedagog,

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 55 Deltagande team RPK Sundsvall Avd 93. Mats Persson chefsöverläkare Frida Höglund skötare Michael Hellberg skötare Peter Jonsson

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 181 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Peter Lantz,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 6, Vårdavdelning 2 Umeå Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Psykiatri i förändring

Psykiatri i förändring Teamets medlemmar Avdelning Rättspsykiatri Norra Stockholms Psykiatri Ingalill Andersson Mika Hellström Cindy Karlström Kristina Karlsson (kontaktperson) Tel:0/ 0 Mail: kristina.o.karlsson@sll.se Sammanfattning

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 136 avd 68, BUP-kliniken Dalarna Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 38, Länsgemensam Rättspsykiatri, Landstinget i Norrbotten Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Piteå 2012-08-14 Till Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Bakgrund Organisation Piteå kommuns socialtjänst är organisatoriskt uppdelad

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 53 Deltagande team Rättspsykiatriska kliniken avd 30/31 Säter Marianne Hedman Leg specialist sjuksköterska psykiatri Peter Karlsson

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång TEAM 82 Psykosvårdsavdelning G, Jönköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på förebyggande insatser för våra

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team173; Psykiatriska Kliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Enkät - Vuxenpsykiatrin

Enkät - Vuxenpsykiatrin Nytt avsnitt 1 sidan 1 Enkät - Vuxenpsykiatrin Sveriges kommuner och landsting Dessa uppgifter skrevs ut den : KONTAKTUPPGIFTER till uppgiftslämnaren Landsting/region Klinik Kontaktperson Telefonnummer

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 02 Avd.51/PIVA Sundsvall Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 188 Avdelning 26 Gävle Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 137, Avd. Kompassen, Haninge Psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 103 Deltagande avdelning och teamdeltagare Avdelning 81, affektiva 2 SU Sahlgrenska Diana Faraj, Kurator Irma Guzman, Specialistsjuksköterska

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: Team 105 : Akutavd BUP, Akademiska sjukhuset Uppsala Deltagande avdelning och teamdeltagare Elizabet Karademir Vårdansvarig 018-6112543

Läs mer

Smärtskattning är guld värd

Smärtskattning är guld värd Smärtskattning är guld värd Bakgrund Att patienter inom vård och omsorg har smärta i olika sammanhang och av olika anledningar är väl känt. Att man ordinerar och ger läkemedel för detta är en självklarhet

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 182 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Sjuksköterska,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 83, Psykiatri nordväst, psykossektionen avd 141, Danderyds sjukhus, Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med

Läs mer

Region Östergötland. Geriatriska kliniken

Region Östergötland. Geriatriska kliniken Geriatriska kliniken Geriatriska kliniken Geriatrik läran om ålderdomen och dess sjukdomar Antal medarbetare ca 90 st Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, administratörer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 154 Intagningsavdelning 7 A, Beroendecentrum Stockholm, S:t Göran Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 11 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Team medlemmar Vårdenhetschef Lisa

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 113 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar SSK Sandra Hidalgo

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 166 Allvårdsenheten Nyköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 75, Avd A och B, Höglandssjukhuset. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Bättre vård mindre tvång del 2

Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Omsorgsförvaltningen / Särskiltboende / Sjögläntan

Omsorgsförvaltningen / Särskiltboende / Sjögläntan FÖRBÄTTRINGSARBETE BPSD SJÖGLÄNTAN VINSLÖV 2015/2016 Enhetschef Sjukgymnast Arbetsterapeut Sjuksköterska Teamledare BPSD Admin Anna-Lena Eriksson Håkan Nilsson Ingrid Nilsson Agneta Levander Jakobsson

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 november 2010 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Olsson Advokatfirman Peter Olsson AB Box 53116 400 15 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten n i Norrbotten En presentation av vår verksamhet och organisation Division Är en av Norrbottens läns landstings nio divisioner. Har cirka 600 anställda. Utreder och behandlar patienter från 18 år och uppåt.

Läs mer

Gemensamt inskrivningssamtal

Gemensamt inskrivningssamtal Gemensamt inskrivningssamtal Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 Hp Jessica Wetterberg Christina Wiberg Aronsson 160115 Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Psykiatrisk tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård Psykiatrisk tvångsvård Margareta Lagerkvist Överläkare Rättspsykiatriska vårdkedjan Sahlgrenska Universitetssjukhuset margareta.lagerkvist@vgregion.se LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Läs mer

Psykiatrisk tvångsvård. Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Psykiatrisk tvångsvård. Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Psykiatrisk tvångsvård Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. VAD HÄNDER NU? Meningen med tvångsvård är att du ska må bättre så att du slipper vårdas med hjälp av tvång.

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer