Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2"

Transkript

1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 177 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Skötare Erik Stenmark (kontaktperson Projectplace) Sjuksköterska Susanne Hellström (mätansvarig Projectplace) Sjuksköterska Seija Degerman Sjuksköterska Margareta Hjern Projektets övergripande mål 1. Att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder 2. Att förbättra patienternas upplevelse av tvångsåtgärder 3. Att utveckla kunskapen och förbättra kvaliteten vid användandet av tvångsåtgärder 4. Att utveckla samverkan mellan olika aktörer i patientens liv/värld för att minska andelen inläggningar på tvångsvård. Sammanfattning När vi gick in i projektet tog vi fram statistik på hur många tvångsåtgärder vi utförde på avdelningen, genom vårt dokumentationsverktyg TakeCare. För att i möjligaste mån minska antalet tvångsåtgärder alternativt förbättra upplevelsen för patienten. De tvångsåtgärder som utförts redovisas under resultatfliken. Vi ville, genom att göra en översyn av avdelningens rutiner, se vad som behövde stärkas upp och förbättras. De förändringsidéer teamet arbetat med har haft som mål att öka delaktigheten, att patienten upplever ett respektfullt bemötande, att personalen har tillräckliga kunskaper om avdelningens säkerhets- och observationsrutiner för det dagliga arbetet samt att stärka samarbetet med öppenvården. Genom att inventera och förbättra personalens kunskaper angående lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) hade vi förhoppningar om att personalens upplevelse av trygghet i arbetet på avdelningen skulle öka. Detta skulle i sin tur leda till att patienternas upplevelser av delaktighet, respektfullt bemötande samt delaktighet i vården ökade. 1

2 Bakgrund Avdelning 23 är en del av Norra Stockholms Psykiatri och ligger i anslutning till Sankt Görans sjukhus. Vårt upptagningsområde är Nordvästra Stockholm samt Stockholm City utom Södermalm. När projektet startade hade vi 14 patientplatser samt en överbeläggningsplats. Under projektets gång har överbeläggningsplatsen blivit permanent, detta på grund av att en annan avdelning har lagts ned och patientplatserna därifrån har fördelats på andra avdelningar inom kliniken. Alltså har vi idag femton patientplatser. Vårt uppdrag är att bedriva heldygnsvård för personer över 65 år med psykisk ohälsa i behov av högspecialiserad psykiatrisk vård. Vid vårdtillfället skall patienten primärt ha ett psykiatriskt vårdbehov. Några av de vanligaste sjukdomstillstånden är förstämningssyndrom, ångestsyndrom, djupa krisreaktioner samt beteendestörning vid demens, då vår målgrupp är äldre har patienten också ofta någon form av somatisk ohälsa. Vi ville genom vår medverkan ge en god och säker vård samt verka för en trygg vårdmiljö så att behovet av tvångsåtgärder minskar. Detta genom att se över och förbättra befintliga rutiner samt fånga upp synpunkter och förändringsförslag från patienter såväl som från personal. Vi ville också få inspiration om nya sätt att arbeta på samt utveckla och utvärdera befintliga rutiner och arbetssätt. Många patienter upplevde en otrygghet, exempelvis avseende tider för läkarsamtal och i samband med så kallad säkerhetsrond. Vi ville därför arbeta med att stärka upplevelsen av ett respektfullt bemötande och delaktighet i vården. Mål Målen har mätts med hjälp av Visuell analog skala (VAS). Delmål 1: 80 % av patienterna ska skatta 7 eller mer på VAS-skala på frågan: Upplever du ett respektfullt bemötande på avdelningen? Delmål 2: 80 % av patienterna ska skatta 7 eller mer enligt VAS-skala på frågan: Upplever du ett respektfullt bemötande på avdelningen? Delmål 3: 80 % av personalen ska skatta 7 eller mer enligt VAS-skala på frågan: Känner du till avdelningens rutiner för det dagliga arbetet? Delmål 4: 80 % av tillfrågade ska skatta 7 eller mer enligt VAS-skala gällande fungerande samarbete mellan olika aktörer i vårdprocessen. Förändringar som testats Mål 1) Visitering vid inskrivning Personal hade vid projektets början tankar kring att den så kallade visiteringen/genomgången av patientens tillhörigheter, stundtals upplevdes som en risksituation, då det för patientens del skulle kunna upplevas kränkande att fråntas delar av sina personliga tillhörigheter, att personal tittar igenom tillhörigheterna och detta innan relation till personalen hunnit etableras. Teamet valde på grund av detta att undersöka patienternas upplevelse av delaktighet vid den så kallade visiteringen och även ställa en öppen fråga kring om den så kallade visiteringen kunde gjorts/göras på ett annat/bättre sätt. Vid första mätningen var övervägande del av patienterna positiva. En kommentar var dock Det mest förnedrande var att ta ifrån mig mitt skärp och ge mig ett litet band att hålla upp byxorna med. En av patienterna mindes inte situationen. Teamet gjorde en andra mätning efter några månader som enbart visade ett tydligt positivt resultat, utan kommentar till den öppna frågan. På den planeringsdag avdelningen hade i mars 2014 togs frågan upp med avdelningens överläkare angående eventuell möjlighet för patienterna att få ha skärp. Senaste månaderna har inte de gröna pappersskärpen gått att få tag på så inte heller dessa har kunnat erbjudas till patienter. På avdelningen görs dock 2

3 undantag från skärpregeln (att patienten får ha skärp) och då i överenskommelse med överläkare. Detta är en av de punkter som avdelningen kommer att arbeta vidare med. Blomman (Rutin för extra observation) Avdelningen hade tidigare en rutin för x-obs via en namnlista där personal listades inför varje pass. Flera i personalen upplevde att detta inte fungerade tillfredsställande. Vid ett flertal tillfällen hände det att personal missat sitt x-obs, detta kunde exempelvis bero på att man helt enkelt glömt bort tiden, att man blivit upptagen i samtal eller följt med patient på undersökning eller dylikt. Innan projektet försökte avdelningen införa en rutin som innebar att all personal muntligen skulle lämna över x-obs:et till varandra men detta lyckades man inte förankra som rutin. I samband med projektets start kom idén upp med en s.k. stafettpinne. Tester gjordes med personalen innan stafettpinnen/blomman infördes, vilket visade att flertalet inte tyckte x-obs-rutinen fungerade tillfredsställande. När stafettpinnen skulle införas var den enda negativa kommentaren att man inte ville ha en stor grej till i arbetskläderna att bära runt på. Teamet löste detta med att använda en penna där en blomma fästs i toppen. När teamet tagit fram denna mötte den positiva kommentarer från övrig personal och en bonus blev att överlämningen av x-obs:et inte bara blev tydligare, utan även medförde en positiv känsla, då personalen hade i uppdrag att lämna över en blomma till varandra. Rutinen har efter införandet utvärderats med personalen och resultatet visade att en större del av gruppen upplevde att rutinen fungerade bättre efter att blomman införts. Den som har blomman/x-obs:et, ansvarar för detta till dess att blomman lämnats vidare till nästa person ( Den som har blomman har ansvaret ). Ytterligare en positiv sidoeffekt av blomman har varit patienternas reaktion på att personalen lämnar en blomma till varandra (positiva och glada kommentarer). Den grupp som inte var positiv till denna rutin var nattpersonalen. De är färre i tjänst nattetid och hade inte upplevt några tveksamheter kring denna rutin. Teamet/personalgruppen kom fram till att nattpersonalen inte hade behov av blomman. Att respektera de olika passens önskemål har också varit viktigt för samarbetet kring samtliga förändringar i projektet. Bokad tid för läkarsamtal Innan projektet hade försök gjorts för att patienterna skulle få en tid bokad för önskat läkarsamtal. Alltså, om läkare planerar träffa patient under dagen ska patienten, senast efter morgonronden, få en tid för detta, exempelvis kl. 10:30. Detta för att undvika onödig och stressande väntan. Detta var något som rann ut i sanden gång på gång och förankrades inte som rutin på avdelningen. Detta skapade en tydlig irritation hos patienterna, då de kunde få gå hela dagar och vänta på doktorn. Dessutom var många patienter oroade för att ta promenader, ta emot besök och dylikt, då de var måna om att finnas tillgängliga för läkaren. Test gjordes med patienterna i samband med projektet och resultatet visade att de önskade tid för läkarsamtal. Teamet och personalgruppen hjälptes åt att förankra rutinen hos avdelningsläkare som kommer och går på avdelningen men också hos den fasta personalen. Inte minst avdelningens överläkare var här en viktig person som drev detta varje rond. Test gjordes med patienterna efter införandet av läkarsamtalstider, vilket visade ett entydigt positivt resultat. Rutinen, att vid varje rond boka in en tid för läkarsamtal och meddela patienten denna, har i samband med projektet förankrats och är nu en självklarhet. Säkerhetsrond Under projektets gång uppmärksammades, i samband med en planeringsdag, oklarheter kring avdelningens rutin för säkerhetsrond. Säkerhetsrond görs en gång per dag. Personal går då igenom patienternas rum och tittar så att det inte finns några otillåtna föremål (Bilaga 2). Några i personalen tittade noggrant igenom väskor, lådor med mera. Andra menade att man inte skulle rota runt bland patientens saker. Teamet beslutade i samråd med personalen att ta med detta i projektet. Test gjordes som visade att flertalet personal upplevde den inofficiella rutinen som otydlig. Teamet tog hjälp av befintlig rutin från annan psykiatriavdelning på kliniken och modifierade den för att passa för avdelningen (Bilaga 3). Rutinen förankrades sedan hos avdelningsledningen och presenterades för personalen. Under några veckor testades 3

4 rutinen i det dagliga arbetet och utvärderades därefter med ny test. Personalen upplevde att säkerhetsronden fungerade bättre efter att rutinen prövats. De upplevde att de hade kunskap gällande rutin för säkerhetsrond och dessutom, som bonus, har det minskat irritationen hos patienter såväl som personal emellan. Rutinen finns nu tillgänglig för all personal ihop med den signeringslista som finns för säkerhetsronden. Kaffe på maten Avdelningen serverade innan projektet kaffe till frukost, eftermiddagsfika, middag och till kvällsfika. Vid en arbetsplatsträff (APT) framkom att patienter i samband med Patientforum (Ett möte med avdelningsledning och de patienter som vill delta och hålls på avdelningen en gång per vecka) framfört klagomål över att kaffe inte serverades i samband med lunchen. Teamet och personalgruppen beslutade att plocka in detta i projektet och test gjordes med fråga om patienterna önskade kaffe efter alla måltider (även lunchen). Flertalet patienter önskade kaffe i samband med alla måltider. Ett par patienter menade dock att de inte önskade detta, dels för att det skulle bli mer jobb för personalen och dels för att det kunde förta det trevliga i att eftermiddagsfika ställdes fram. Under en testperiod ställdes kaffe fram i samband med samtliga måltider. Test gjordes efter detta och det visade på ett tydligt positivt resultat. Avdelningen har efter detta kaffe/te till samtliga måltider vilket sedan utvecklats till att avdelningen senaste tiden har kaffe/te stående framme från morgon till kväll. Flertalet patienter har även önskat möjlighet att få kaffe/te för sig själva och närstående även övriga tider på dagen vilket nu tillmötesgås. Mål 2 och 3) Personalens kunskap angående LPT En del av personalen kände sig osäkra på avdelningens rutiner samt LPT-lagstiftningen, dessa saker ville vi arbeta vidare med. I samband med projektet kom frågor upp från personal angående LPT. Det fanns en vilja att få mer kunskap för att trygga det dagliga arbetet. Ett test gjordes med frågor till personalen angående upplevelse av kunskap om LPT. Därefter hade avdelningens överläkare en föreläsning med efterföljande diskussion om LPT i samband med en planeringsdag. Därefter gjorde ett nytt test, vilket visade att personalens kunskap tydligt ökat. Avlastningssamtal Vi saknade en mall för uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd (de åtgärder vi tagit med är bältesläggningar, tvångsmedicinering, avskiljningar) med patienter samt en rutin för vem som ansvarade för detta. Efter tvångsåtgärd ska patienten ha ett avlastningssamtal. Överläkaren på avdelningen hade innan projektet som rutin att samtala med patient efter tvångsåtgärd men det fanns ingen gemensam rutin och heller inget gemensamt sökord för dokumentation av avlastningssamtal. En strukturerad lathund togs fram av teamet, utifrån Bergenmodellens riktlinjer för avlastningssamtal (Bilaga1). Lathunden förankrades hos avdelningsledningen och infördes som rutin för omvårdnadspersonalen. Avdelningen har få tvångsåtgärder. De som varit aktuella under projektperioden har varit tvångsinjektioner. Patienter som fått tvångsinjektioner har även erbjudits samtal. Tanken med samtalet är att få kunskap kring enskild patients önskemål, att visa respekt för patientens upplevelse och att ge kunskap till personalen angående patientens upplevelse av utförd tvångsåtgärd. Mål 4) Samarbete med öppenvården Avdelningen samarbetar framför allt med Äldrepsykiatriska mottagningen (ÄPM) på Sankt Görans sjukhus som är en öppenvårdsmottagning. Avdelningen och ÄPM har ett möte varje vecka, där gemensamma patienter diskuteras och gemensam planering görs. I början av projektet var endast avdelningens ledning med på dessa möten. Ett test gjordes med personalen på avdelningen angående deras upplevelse av delaktighet i samarbete med ÄPM. Därefter har 4

5 rutin införts, att en omvårdnadspersonal alltid ska medverka vid dessa möten. Dels är tanken att personal från avdelningen såväl som från ÄPM ska få ett ansikte på varandra, dels att öka samtlig personals kunskap och förståelse för arbetssätt på respektive verksamhet. Test har sedan gjorts efter att denna rutin prövats under testperiod och det har av personal i heldygnsvården visat en tydlig ökning gällande upplevelse av delaktighet i samarbete med öppenvården. Aktiviteter Tanken har varit att patienter ska kunna uppleva en meningsfull vardag under vårdtillfället. Att de ska ha möjlighet att delta i aktiviteter som kan erbjudas under dagen. Detta för att minska rastlösheten och att aktiviteten skulle skingra tankar för patienterna och hjälpa patienterna få en daglig rutin. Vi började med att fråga alla inskrivna patienter om de kände till vilka möjligheter till aktivitet som fanns tillgängliga på avdelningen. Dessutom efterfrågade vi förslag på aktiviteter. Drygt hälften av patienterna uppgav sig känna till några befintliga aktiviteter som erbjuds på avdelningen t.ex. promenader, böcker, radio, rörelseträning samt Patientforum. Vi fick en del förslag t.ex. film, ljudböcker, pussel, promenadband, spel och mer information om dagens händelser. Teamet satte upp en tavla utanför matsalen där dagens aktiviteter står uppskrivna. En ny enkät gjordes efter att aktivitetstavlorna varit uppsatta en tid. Vid denna undersökning svarade alla tillfrågade att de kände till vilka möjligheter till aktiviteter de har på avdelningen. Resultat Patientenkäter: Upplevelse av delaktighet och respektfullt bemötande Teamet har kontinuerligt under projekttiden frågat patienterna gällande upplevelse av delaktighet i vården och respektfullt bemötande under vårdtiden. Dessa två frågor har legat som huvudfrågor för det förändringsarbete som gjorts på avdelningen under projektet. Genomgående har patienterna skattat det respektfulla bemötandet högt (positivt) medan delaktigheten skattats något lägre vilket vi berör i avsnittet diskussion. Patientenkät: Upplevde du dig delaktig i samband med att personal gick igenom dina personliga tillhörigheter vid inskrivning på avdelningen? Mål: 80 % av patienterna ska känna sig delaktig i samband med att personal gick igenom dina personliga tillhörigheter vid inskrivning på avdelningen. 5

6 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mål 80 % Vas 7 eller mer 30% 20% 10% 0% Patientenkät: Upplever du dig delaktig i vården? Mål: 80 % av patienterna ska känna sig delaktiga i sin vård. Patientenkät: Upplever du ett respektfullt bemötande på avdelningen? Mål: 80 % av patienterna ska uppleva ett respektfullt bemötande på avdelningen. 6

7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mål 80 % Vas 7 eller mer 30% 20% 10% 0% Personalenkäter: Personalens kunskap kring avdelningens rutiner i det dagliga arbetet samt kunskap om var personalen hittar information om avdelningens och klinikens rutiner. Teamet har kontinuerligt under projekttiden frågat personalen angående kunskap kring avdelningens rutiner i det dagliga arbetet samt kunskap om var personalen hittar information om avdelningens och klinikens rutiner. Resultatet har under mätningstillfällena förbättrats successivt. Personalenkät: Känner du till avdelningens rutiner för det dagliga arbetet? Mål: 80 % av personalen ska känna till avdelningens rutiner för det dagliga arbetet. Personalenkät: Känner du till var du hittar information om avdelningens/klinikens rutiner? Mål: 80 % av personalen ska känna till var de hittar information om rutiner för avdelningen/kliniken. 7

8 Personalenkät: Upplever du att du har tillräckliga kunskaper om avdelningens rutiner för säkerhetsronden? Mål: 80 % av personalen ska känna till avdelningens rutiner för säkerhetsrond. Aktiviteter Vi har satt upp en aktivitetstavla på avdelningen där dagens datum står, vilka som har namnsdag och aktuella aktiviteter för den här dagen. På samma tavla har vi skrivit upp listan över möjliga aktiviteter. Vid matsalen finns en annan tavla med dagens datum samt dagens meny. Personalens kunskap kring avdelningens rutiner i det dagliga arbetet samt kunskap om var personalen hittar information om avdelningens och klinikens rutiner. Teamet har kontinuerligt under projekttiden frågat personalen angående kunskap kring avdelningens rutiner i det dagliga arbetet samt kunskap om var personalen hittar information om avdelningens och klinikens rutiner. Resultatet har under mätningstillfällena förbättrats successivt. 8

9 Personalenkät: Känner du till avdelningens rutiner för det dagliga arbetet? Mål: 80 % av personalen ska känna till avdelningens rutiner för det dagliga arbetet. Personalenkät: Känner du till var du hittar information om avdelningens/klinikens rutiner? Mål: 80 % av personalen ska känna till var de hittar information om rutiner för avdelningen/kliniken. Personalenkät: Upplever du att du har tillräckliga kunskaper om avdelningens rutiner för säkerhetsronden? Mål: 80 % av personalen ska känna till avdelningens rutiner för säkerhetsrond. 9

10 Sedan tavlorna kommit upp har ett flertal patienter som daglig rutin att samlas vid tavlorna för att uppdatera sig och sinsemellan, eller med personal, diskutera dagens aktiviteter och måltider. Redovisning av tvångsåtgärder Statistiken visade att vi hade utfört trettiotvå (32) tvångsåtgärder det senaste året (September - 12 till September -13) varav flera bestod av sedan tidigare ordinerade depåinjektioner som fick ges mot patientens vilja. Under tiden för projektet (1 Oktober 11 Maj) har avdelningen utfört följande tvångsåtgärder: Bältesläggning inga (0) stycken, avskiljningar inga (0) stycken tvångsinjektioner sex (6) stycken fördelat på tre (3) patienter. Diskussion Arbetet med projektet har engagerat såväl personal som patienter på avdelningen. De förändringar som gjorts har antingen kommit från personal eller patienter. Personalen har lyft otydligheter kring rutiner, som exempelvis säkerhetsronden, och patienter har ibland kommit med spontana förslag alternativt tagit upp förbättringsidéer/klagomål under Patientforum på avdelningen. Projektet har varit en hjälp att konkretisera och lyfta personals och patienters synpunkter för att sedan hitta sätt att förbättra och utvärdera åtgärder. Det negativa vi fått höra har varit när personal såväl som patienter haft ett motstånd att svara på ännu en enkät. Avdelningen har tidvis patienter som är inskrivna under längre perioder och som nekat att svara, inte minst då samma frågor upprepas. Dessutom har avdelningen sedan tidigare enkäter (Audit, Dudit MADRS-S m.fl.) som alla patienter ombeds besvara, vilket stundtals lett till att patienter upplevt frågandet mer som en belastning än som en möjlighet att främja god vård. Projektgruppen har noga övervägt patienternas och personalens kritik och tog därför beslutet att inte föra enkäter varje vecka, utan ungefär var tredje vecka. Detta visade sig har god effekt och personal såväl som patienter blev mer motiverade att svara. Projektgruppen har upplevt förändringsarbetet som mycket positivt. Ibland har det känts trögt att skapa PDSA, lägga in statistik och presentera månadsrapporter. Samtidigt har projektet 10

11 medfört så påtagliga positiva förändringar att det har varit mödan värt. En av våra patienter som under projekttiden har varit återkommande på avdelningen uttryckte spontant att hen märkt stor skillnad på avdelningen vid de olika vårdtillfällena. Bland annat nämnde personen de bokade tiderna för läkarsamtal som en tydlig positiv förändring och att kaffe serveras till samtliga måltider. Vi i projektgruppen har upplevt ett stort stöd från övrig personal. De nya rutiner, som införts i samband med projektet, har visat sig leva vidare. Man har på avdelningen även gjort tidigare försök att föra in nya rutiner men dessa har då varit svårare att förankra långsiktigt hos personalen. Projektet har varit en hjälp; kanske för att förbättringsidéerna inte kommit uppifrån utan från alla personalkategorier och patienter, kanske för att det ingår utvärderingar, kanske för att projektgruppen kontinuerligt redovisat resultat och kanske för att en grupp med både ledning och omvårdnadspersonal ingått i projektgruppen. Upplevelse av delaktighet och respektfullt bemötande Då teamet valt att fråga samtliga patienter, även de som vårdats enligt LPT, kan det lägre resultatet möjlighet förklaras med att de tvångsvårdade patienterna inte alltid upplever sig ha samma möjlighet till delaktighet som de patienter som vårdas enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Resultatet kommer dock beaktas i vidare arbete på avdelningen. En enkät med exempelvis öppna frågor kring delaktigheten för patienter som vårdas enligt LPT skulle kunna förtydliga det lägre resultatet. Personalens kunskap om avdelningens rutiner i det dagliga arbetet samt kunskap om var personalen hittar information om avdelningens och klinikens rutiner. Tanken med att personalen fått dessa frågor kontinuerligt har dels kunnat kopplas till ett par övriga frågeställningar i projektet men har även haft som syfte att uppmärksamma/påminna personalen på att de själva har möjlighet och ett ansvar att söka information om rutiner som de eventuellt är osäkra på. I samband med att klinikens rutiner uppdaterades för en tid sedan uppmuntrades personalen av ledningen att ta tid för att läsa igenom de nya rutinerna och orientera sig i det nya systemet. Så här involverade vi patienter och deras närstående Muntlig och skriftlig information om projektet har getts till patienter och närstående fortlöpande under projekttiden. Teamet har använt sig av synpunkter som kommit från patienterna, dels i det dagliga arbetet och dels via Patientforum. Enkäter har gjorts med patienterna och frågorna har inbegripit både VAS-skattningar och öppna frågor med förbättringsförslag från patienterna. På ett Patientforum framkom att patienterna saknar en presentation av personal med bild på en tavla till patientkorridoren. Från detta förslag har vi fotat oss och tillverkat en personaltavla där vi finns grupperade efter primärgrupp och vårdlag. Sammanfattning av projekttiden så här långt Teamet har lyckats genomföra ett förändringsarbete på avdelningen som har förankrats och nu lever sitt eget liv. Oavsett procentuellt resultat har samtliga förändringsidéer lett till förbättringar. Alla resultat har visat på förbättring men inte alltid svarat emot de högt uppsatta mål som teamet satt. Framöver planerar avdelningen/teamet att fortsätta förbättringsarbetet på avdelningen (se diskussionsdelen ) och vi kommer använda enkätfrågor till patienter, 11

12 personal, närstående och samverkansaktörer. Vi kommer titta på vilka förslag från patienterna som kommer upp på Patientforum och i det dagliga arbetet, för att sedan arbeta vidare med dessa önskemål. På den senaste planeringsdagen kom vi fram till att utse en personalgrupp som ska fånga upp och behandla synpunkter och förslag som kommer upp på Patientforum. Även personalens och närståendes idéer kommer att beaktas. Att utvärdera förbättringsförslag/rutiner tillsammans med patienter/personal/närstående ger ett tydligt fokus för att skapa nya rutiner och en vårdmiljö som strävar efter att förbättras. Framåt hösten planerar teamet att visa den virtuella presentationen och redogöra för arbetet under projekttiden på kliniken i ett lärandeseminarium LS4. Detta är än så länge på samtals/diskussionsstadiet. 12

13 Bilaga 1: RUTIN AVD 23 Otillåtna föremål Någon obligatorisk genomgång av kläder, väskor eller dylikt av patient är inte tillåten. Dock uppmanas patient och närstående att respektera klinikens och avdelningens regler och lämna ifrån sig olämpliga och farliga föremål. Om patienter vägrar visitering/ visa sin väska etc. efter uppmaningen får ansvarig läkare i varje enskilt fall ta ställning till om det finns förutsättningar för vården. Saknas sådana förutsättningar får den vårdsökande avvisas. På avdelningen har vi möjlighet att låsa in kläder och personliga väskor mm i patientens garderob. Exempel på otillåtna föremål avd 23 Inspelningsbara apparater med hänsyn till medpatienters rätt till integritet och säkerhet, se klinikrutin:foto - inspelning Stickande, skärande eller eldfarliga föremål. Alkohol (lättöl undantaget)/narkotika. Patientegna läkemedel och naturläkemedel får ej finnas på avdelningen, dessa tas om hand av sjuksköterska. Undantag kan ges och skrivs då i TakeCare (använd ss(sköter själv) i läkemedelslistan). Stick/virknålar, sladdar, skärp och motsvarande bedöms vara riskföremål. Plastpåsar, blomvaser i glas, porslin etc.(vi tillhandahåller gärna metall vas för att kunna ha blommor på rummet). 13

14 Bilaga 2: RUTIN AVD 23 Säkerhetsronden Varje dag, cirka kl. 16, även på helgerna går 2 st. personal runt till patientrummen. Om patienten är närvarande informeras patienten om ronden. Patienten får själv visa sängbordet och innehållet. Vi får även öppna patientgarderoben men INTE ROTA i utan endast blicka över att inga otillåtna saker finns där. Om patienten inte är närvarande får vi själv kontrollera sängbordet/lådan utan att ROTA samt kontrollera att garderoben är låst. Om farliga otillåtna saker upptäcks ska det omhändertas till avdelningens värdesaksskåp. Informera patienten om omhändertagandet. Glöm inte signera i listan när ni väl har gjort säkerhetsronden. Gamla listor sparas 1 månad i pärmen tillsammans med tillsyns/obs listor. 14

15 Bilaga 3: Samtal med patienten efter tvångsåtgärd Fråga patienten om det är ok att ta ett samtal kring tvångsåtgärd/tvångsinjektionen/avskiljningen/bältesläggningen? Om inte, respektera detta och återkom senare. Låt patienten berätta om sin upplevelse (lyssna, bekräfta, ej rätta, kritisera eller dyl.) Beskriv hur personalen uppfattade händelsen (Fråga först om patienten vill att du ska berätta). Återge då konkreta fakta i mesta möjliga mån. Förklara varför tvångsinjektion/avskiljning/bälte ordinerades (ev. ta hjälp av läkare att förklara) Diskutera om tvångsinjektionen kunnat undvikas. (finns det något du/vi kunnat göra så att situationen hade kunnat sluta på ett annat sätt, där tvång inte skulle behövas?) Önskemål från patienten vid ev. kommande tvångsåtgärd (kunde vi ha gjort på ett annat/bättre sätt)? (Om du skulle hamna i en liknande situation igen?). För in (markera på blanketten i den röda pärmen) KVÅ-kod DU045 - samtal efter tvångsåtgärd Skriv ett notat i TakeCare (sökord Omvårdnadssamtal Speciell omvårdnad) där det framgår att samtal genomförts och kort hur det gick eller att patienten erbjudits samtal men avböjt. Ev. Ta hjälp av Bergentriangeln för att klargöra situationen utifrån de olika nivåerna(kan vara ur olika perspektiv/patienten/personalen). 15

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 89 Allmänpsykiatri avd 124, Akademiska sjukhuset, Uppsala Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 138, Bup vårdavdelning, Umeå Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Vt- 13 Gunnar Berlin, Lärare Anders Hellman, Sjuksköterska Mia Lindstrand,

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Projektrapport Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Syfte med deltagandet Teammedlemmar i Genombrott Förbättra den psykiatriska Sjuksköterska, Anna Blücher,

Läs mer

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III.

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III. Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 49 Visby Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland Ann-Sofie Eriksson, sjuksköterska Josephine Rehnberg, psykiatrisjuksköterska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 147 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Sjuksköterska,

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 90 RPK Sundsvall Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall Avdelning 97A Sarah Moberg (kontaktperson)

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 184 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Elisabeth Nordqvist

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 45 Deltagande team Barn- och ungdomspsykiatrins akutavdelning Vänerviken, Vänersborg Kontaktperson: Lillemor Forsberg, Vårdenhetschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team NYKÖPING Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 93 Deltagande avdelning och teamdeltagare Östersunds sjukhus, avd 4a Lars Hansson, skötare Urda Stadig-Lindström, skötare Agneta Åslund,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 5 Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus avdelning 9 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 141 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Anna-Lena Johansson

Läs mer

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Team 155 Psykiatrin avdelning 4/TNE Norrlands Universitetssjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 8, BUP avdelning 40 Universitetssjukhuset i Linköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: Deltagande team Sektionschef Yvonne Näsmo, Ssk Anna Bohman, Ssk Anita Rehnström, Ssk Jonas Ekholm. Sammanfattning Med syftet att

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 73 PIVA/Beroende, Nyköpings lasarett, Landstinget Sörmland Deltagande team Max Jakobsen, vårdenhetschef Angelica Skoog, skötare Marjatta

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 119 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Psykiatriskötare,

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 5 Rättspsykiatriska Regionkliniken Vadstena Avd. 21 Övergripande beskrivning av klinikens avdelningar Rättspsykiatriska regionkliniken

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Halmstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 59 Avdelning 366, Affektiva 1, psykiatriska kliniken Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen Deltagande

Läs mer

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 22 PIVA Malmö Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Avdelningschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 83, Psykiatri nordväst, psykossektionen avd 141, Danderyds sjukhus, Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 37, psyk avd 2 i Skellefteå Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 137, Avd. Kompassen, Haninge Psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 178 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Ann-Chatrine

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 117 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Enhetschef Hans Ihrfors

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 151 Vuxenpsykiatrin Karlskrona östra Blekinge Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning 1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 139 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Medlemmar i teamet Lennart

Läs mer

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26 Projektansvarig Biljana Saric Medarbetare Kerstin Saad Styrgrupp Maria Gylfe Fredrik Hjern INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Målgrupp...

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 08 Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsyk enheten Ryhov, Jönköping Fredrik Jonsson Vårdenhetschef Niki Dec Sjuksköterska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 02 Avd.51/PIVA Sundsvall Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 42, Division psykiatri, Rättspsykiatriska enheten, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 1 södermalm Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 72 Team 72 kommer från avdelning 66 Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och vårdar patienter med främst psykossjukdom. Deltagande

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 57, Psykiatriska kliniken, Skellefteå Deltagande team Psykavdelning 3 Psykiatriska kliniken Skellefteå lasarett Berit Backman, avdelningschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Nr 174 från BUP-kliniken i Stockholm. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 02/2016

PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 02/2016 PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 02/2016 Ålands hälso- och sjukvård PB 1055, AX-22111 Mariehamn Telefon: +358-(0)18-5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Psykiatriska avdelningen är en psykiatrisk

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 76, avdelning 21, Västervik Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 11 PIVA Kalmar Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Camilla

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 21 Vuxenpsykiatri, UVA 1 Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 98 Gävle Deltagande avdelning och teamdeltagare Allmänpsykiatrisk vårdavdelning 27 Gävle Göran Rosén avdelnings chef Camilla Johansson

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 146 Landstinget Dalarna/Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter/ Avdelning 90 : Akut psykosavdelning, 10 vårdplatser. Syfte med deltagandet i Genombrott

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Gällivare Kommun Syfte med deltagandet i Genombrott Att öka välbefinnande och livskvalitet hos vårdtagare, med tyngdpunkt på att lindra smärta och oro vid livets slut. Teammedlemmar Kerstin Nilsson-Johansson,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 163 Projekttid: 131001-140512 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder.

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 96 Deltagande avdelning och team Rättspsykiatriska kliniken avd 32 och 36 Säter Vladislav Ruchkin Chefsöverläkare Camilla Tinnerholm

Läs mer

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33 Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33, Landstinget Västmanland Avdelning 93 är en PIVA med 10 vårdplatser. Vanligtvis vårdas patienterna enligt LPT men vård enligt HSL

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 153 Psykiatriska vårdavdelningen, PÄS, Piteå Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 156 Akademiska sjukhuset, Uppsala Syfte med deltagandet i Teammedlemmar Genombrott Ros-Marie Östlund Minska LPT med 15% för personer med BPSD Agneta Bergkvist

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 142 Kalmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Pia Hultgren,

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Bättre vård mindre tvång del 2

Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 113 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar SSK Sandra Hidalgo

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 75, Avd A och B, Höglandssjukhuset. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Ångest/Oro Självskada

Ångest/Oro Självskada Bilaga 1 IDÉ-LÅDA ÖVER LUGNANDE STRATEGIER Omvårdnads diagnos/ Hälsosituation Ångest/Oro Självskada Hot/Aggressivitet Uppvarvning Omvårdnadsåtgärder Förebyggande och lugnande strategier Patienten görs

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Deltagande team Carl-Gustav Eriksson, chefsöverläkare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 136 avd 68, BUP-kliniken Dalarna Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 53 Deltagande team Rättspsykiatriska kliniken avd 30/31 Säter Marianne Hedman Leg specialist sjuksköterska psykiatri Peter Karlsson

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 92 Deltagande avdelning och teamdeltagare Peter Andersson avd 8 Sarah Mossfeldt avd 81 Caroline Walter avd 82 Tobias Oskarsson avd

Läs mer

Omsorgsförvaltningen / Särskiltboende / Sjögläntan

Omsorgsförvaltningen / Särskiltboende / Sjögläntan FÖRBÄTTRINGSARBETE BPSD SJÖGLÄNTAN VINSLÖV 2015/2016 Enhetschef Sjukgymnast Arbetsterapeut Sjuksköterska Teamledare BPSD Admin Anna-Lena Eriksson Håkan Nilsson Ingrid Nilsson Agneta Levander Jakobsson

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 169 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Biträdande avdelningschef:

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Lungsektionen Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Att våra lungcancerpatienter som får palliativ cytostatikabehandling ska vara välinformerade och känna tillit och förtroende för

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team: 13 Område psykos, avd. 87 Malmö Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Vill ge anhöriga partners stöd

Vill ge anhöriga partners stöd Vill ge anhöriga partners stöd Ett utvecklingsarbete på Gynavdelning 45 Norra Älvsborgs Länssjukhus SLUTRAPPORT gör det jämt! Gynavdelning 45, NÄL, Trollhättan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Inledning

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 188 Avdelning 26 Gävle Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Psykiatrisk tvångsvård. Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Psykiatrisk tvångsvård. Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Psykiatrisk tvångsvård Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. VAD HÄNDER NU? Meningen med tvångsvård är att du ska må bättre så att du slipper vårdas med hjälp av tvång.

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 182 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Sjuksköterska,

Läs mer

1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet

1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet 1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet Läsåret 2015/2016 2(6) Uppdrag och planering för att främja likabehandling och förebygga kränkande behandling Huvudmannen

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 140 Team 140 kommer från avdelning 62 på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och vårdar patienter med främst neuropsykiatriska diagnoser. Syfte med

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 30, Observationsenheten, högspecialiserad psykiatri, Universitetssjukhuset Örebro Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: Team 105 : Akutavd BUP, Akademiska sjukhuset Uppsala Deltagande avdelning och teamdeltagare Elizabet Karademir Vårdansvarig 018-6112543

Läs mer

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende Nio råd från Nationella Självskadeprojektet Det här dokumentet är ett tillägg och en tillämpning av Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team173; Psykiatriska Kliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Patientforum. - en modellbeskrivning

Patientforum. - en modellbeskrivning Patientforum - en modellbeskrivning Om Patientforum Patientforum är en modell för inflytande och delaktighet för patienter inom psykiatrisk heldygnsvård, framtagen av Brukarinflytandesamordnarna, BISAM,

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP

Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP Namn på deltagare: Annette Flodberg Projektnamn: Informationspärm för patienter med gynekologisk cancer. 1. Define (Definiera)

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 14, avdelning 64 och 67, Norra Älvsborgs Länssjukhus. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Underrapportering och bristande dokumentation

Underrapportering och bristande dokumentation Underrapportering och bristande dokumentation Den som bedriver psykiatrisk tvångsvård är skyldig att lämna uppgifter om tvångsåtgärder till patientregistret. Inrapporteringen är viktig om tvångsåtgärder

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Redovisning av förbättringsarbete med BPSD-registret

Redovisning av förbättringsarbete med BPSD-registret Redovisning av e med BPSD-registret 2015-2016 Titel på et Teammedlemmar Beskriv er enhet kort samt bakgrunden till ert e Syfte med et Mål (SMARTA) Hur kom ni fram till era mål? Vilka PGShjul har ni jobbat

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 152, Psykosenheten Team 50 Sundsvalls sjukhus. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i projektet. TEAM 12 PIVA HALMSTAD GENOMBROTTSPROJEKTET BÄTTRE VÅRD - MINDRE TVÅNG Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

God vård vid demens BPSD SÄVSJÖ KOMMUN

God vård vid demens BPSD SÄVSJÖ KOMMUN God vård vid demens BPSD SÄVSJÖ KOMMUN Mål och mätning- vad vill vi uppnå? Målet: Att planerade aktiviteter/åtgärder från BPSDskattningar genomförs på samtliga demens avdelningar. I Oktober över 80% genomförda

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 166 Allvårdsenheten Nyköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Älvsby vårdcentral Agneta Överlind och Eva Boman Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet för palliativa patienter i eget boende Teammedlemar Namn: agneta.overlind@nll.se Namn: eva.boman@nll.se

Läs mer

Gemensamt inskrivningssamtal

Gemensamt inskrivningssamtal Gemensamt inskrivningssamtal Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 Hp Jessica Wetterberg Christina Wiberg Aronsson 160115 Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 148 Piva Halmstad Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 69 Team 69, är avd 45 Sunderby Sjukhus, Norrbottens läns landsting. Vi är en barnpsykiatrisk akutavdelning med heldygnsvård. Vi har 6

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 106 Deltagande avdelning och teamdeltagare BUP slutenvård Kalmar Tomas Kristiansson enhetschef 072-540 0371 tomaskr@ltkalmar.se Camilla

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 74, Beroendekliniken i Göteborg avd 364 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer