Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2"

Transkript

1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 177 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Skötare Erik Stenmark (kontaktperson Projectplace) Sjuksköterska Susanne Hellström (mätansvarig Projectplace) Sjuksköterska Seija Degerman Sjuksköterska Margareta Hjern Projektets övergripande mål 1. Att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder 2. Att förbättra patienternas upplevelse av tvångsåtgärder 3. Att utveckla kunskapen och förbättra kvaliteten vid användandet av tvångsåtgärder 4. Att utveckla samverkan mellan olika aktörer i patientens liv/värld för att minska andelen inläggningar på tvångsvård. Sammanfattning När vi gick in i projektet tog vi fram statistik på hur många tvångsåtgärder vi utförde på avdelningen, genom vårt dokumentationsverktyg TakeCare. För att i möjligaste mån minska antalet tvångsåtgärder alternativt förbättra upplevelsen för patienten. De tvångsåtgärder som utförts redovisas under resultatfliken. Vi ville, genom att göra en översyn av avdelningens rutiner, se vad som behövde stärkas upp och förbättras. De förändringsidéer teamet arbetat med har haft som mål att öka delaktigheten, att patienten upplever ett respektfullt bemötande, att personalen har tillräckliga kunskaper om avdelningens säkerhets- och observationsrutiner för det dagliga arbetet samt att stärka samarbetet med öppenvården. Genom att inventera och förbättra personalens kunskaper angående lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) hade vi förhoppningar om att personalens upplevelse av trygghet i arbetet på avdelningen skulle öka. Detta skulle i sin tur leda till att patienternas upplevelser av delaktighet, respektfullt bemötande samt delaktighet i vården ökade. 1

2 Bakgrund Avdelning 23 är en del av Norra Stockholms Psykiatri och ligger i anslutning till Sankt Görans sjukhus. Vårt upptagningsområde är Nordvästra Stockholm samt Stockholm City utom Södermalm. När projektet startade hade vi 14 patientplatser samt en överbeläggningsplats. Under projektets gång har överbeläggningsplatsen blivit permanent, detta på grund av att en annan avdelning har lagts ned och patientplatserna därifrån har fördelats på andra avdelningar inom kliniken. Alltså har vi idag femton patientplatser. Vårt uppdrag är att bedriva heldygnsvård för personer över 65 år med psykisk ohälsa i behov av högspecialiserad psykiatrisk vård. Vid vårdtillfället skall patienten primärt ha ett psykiatriskt vårdbehov. Några av de vanligaste sjukdomstillstånden är förstämningssyndrom, ångestsyndrom, djupa krisreaktioner samt beteendestörning vid demens, då vår målgrupp är äldre har patienten också ofta någon form av somatisk ohälsa. Vi ville genom vår medverkan ge en god och säker vård samt verka för en trygg vårdmiljö så att behovet av tvångsåtgärder minskar. Detta genom att se över och förbättra befintliga rutiner samt fånga upp synpunkter och förändringsförslag från patienter såväl som från personal. Vi ville också få inspiration om nya sätt att arbeta på samt utveckla och utvärdera befintliga rutiner och arbetssätt. Många patienter upplevde en otrygghet, exempelvis avseende tider för läkarsamtal och i samband med så kallad säkerhetsrond. Vi ville därför arbeta med att stärka upplevelsen av ett respektfullt bemötande och delaktighet i vården. Mål Målen har mätts med hjälp av Visuell analog skala (VAS). Delmål 1: 80 % av patienterna ska skatta 7 eller mer på VAS-skala på frågan: Upplever du ett respektfullt bemötande på avdelningen? Delmål 2: 80 % av patienterna ska skatta 7 eller mer enligt VAS-skala på frågan: Upplever du ett respektfullt bemötande på avdelningen? Delmål 3: 80 % av personalen ska skatta 7 eller mer enligt VAS-skala på frågan: Känner du till avdelningens rutiner för det dagliga arbetet? Delmål 4: 80 % av tillfrågade ska skatta 7 eller mer enligt VAS-skala gällande fungerande samarbete mellan olika aktörer i vårdprocessen. Förändringar som testats Mål 1) Visitering vid inskrivning Personal hade vid projektets början tankar kring att den så kallade visiteringen/genomgången av patientens tillhörigheter, stundtals upplevdes som en risksituation, då det för patientens del skulle kunna upplevas kränkande att fråntas delar av sina personliga tillhörigheter, att personal tittar igenom tillhörigheterna och detta innan relation till personalen hunnit etableras. Teamet valde på grund av detta att undersöka patienternas upplevelse av delaktighet vid den så kallade visiteringen och även ställa en öppen fråga kring om den så kallade visiteringen kunde gjorts/göras på ett annat/bättre sätt. Vid första mätningen var övervägande del av patienterna positiva. En kommentar var dock Det mest förnedrande var att ta ifrån mig mitt skärp och ge mig ett litet band att hålla upp byxorna med. En av patienterna mindes inte situationen. Teamet gjorde en andra mätning efter några månader som enbart visade ett tydligt positivt resultat, utan kommentar till den öppna frågan. På den planeringsdag avdelningen hade i mars 2014 togs frågan upp med avdelningens överläkare angående eventuell möjlighet för patienterna att få ha skärp. Senaste månaderna har inte de gröna pappersskärpen gått att få tag på så inte heller dessa har kunnat erbjudas till patienter. På avdelningen görs dock 2

3 undantag från skärpregeln (att patienten får ha skärp) och då i överenskommelse med överläkare. Detta är en av de punkter som avdelningen kommer att arbeta vidare med. Blomman (Rutin för extra observation) Avdelningen hade tidigare en rutin för x-obs via en namnlista där personal listades inför varje pass. Flera i personalen upplevde att detta inte fungerade tillfredsställande. Vid ett flertal tillfällen hände det att personal missat sitt x-obs, detta kunde exempelvis bero på att man helt enkelt glömt bort tiden, att man blivit upptagen i samtal eller följt med patient på undersökning eller dylikt. Innan projektet försökte avdelningen införa en rutin som innebar att all personal muntligen skulle lämna över x-obs:et till varandra men detta lyckades man inte förankra som rutin. I samband med projektets start kom idén upp med en s.k. stafettpinne. Tester gjordes med personalen innan stafettpinnen/blomman infördes, vilket visade att flertalet inte tyckte x-obs-rutinen fungerade tillfredsställande. När stafettpinnen skulle införas var den enda negativa kommentaren att man inte ville ha en stor grej till i arbetskläderna att bära runt på. Teamet löste detta med att använda en penna där en blomma fästs i toppen. När teamet tagit fram denna mötte den positiva kommentarer från övrig personal och en bonus blev att överlämningen av x-obs:et inte bara blev tydligare, utan även medförde en positiv känsla, då personalen hade i uppdrag att lämna över en blomma till varandra. Rutinen har efter införandet utvärderats med personalen och resultatet visade att en större del av gruppen upplevde att rutinen fungerade bättre efter att blomman införts. Den som har blomman/x-obs:et, ansvarar för detta till dess att blomman lämnats vidare till nästa person ( Den som har blomman har ansvaret ). Ytterligare en positiv sidoeffekt av blomman har varit patienternas reaktion på att personalen lämnar en blomma till varandra (positiva och glada kommentarer). Den grupp som inte var positiv till denna rutin var nattpersonalen. De är färre i tjänst nattetid och hade inte upplevt några tveksamheter kring denna rutin. Teamet/personalgruppen kom fram till att nattpersonalen inte hade behov av blomman. Att respektera de olika passens önskemål har också varit viktigt för samarbetet kring samtliga förändringar i projektet. Bokad tid för läkarsamtal Innan projektet hade försök gjorts för att patienterna skulle få en tid bokad för önskat läkarsamtal. Alltså, om läkare planerar träffa patient under dagen ska patienten, senast efter morgonronden, få en tid för detta, exempelvis kl. 10:30. Detta för att undvika onödig och stressande väntan. Detta var något som rann ut i sanden gång på gång och förankrades inte som rutin på avdelningen. Detta skapade en tydlig irritation hos patienterna, då de kunde få gå hela dagar och vänta på doktorn. Dessutom var många patienter oroade för att ta promenader, ta emot besök och dylikt, då de var måna om att finnas tillgängliga för läkaren. Test gjordes med patienterna i samband med projektet och resultatet visade att de önskade tid för läkarsamtal. Teamet och personalgruppen hjälptes åt att förankra rutinen hos avdelningsläkare som kommer och går på avdelningen men också hos den fasta personalen. Inte minst avdelningens överläkare var här en viktig person som drev detta varje rond. Test gjordes med patienterna efter införandet av läkarsamtalstider, vilket visade ett entydigt positivt resultat. Rutinen, att vid varje rond boka in en tid för läkarsamtal och meddela patienten denna, har i samband med projektet förankrats och är nu en självklarhet. Säkerhetsrond Under projektets gång uppmärksammades, i samband med en planeringsdag, oklarheter kring avdelningens rutin för säkerhetsrond. Säkerhetsrond görs en gång per dag. Personal går då igenom patienternas rum och tittar så att det inte finns några otillåtna föremål (Bilaga 2). Några i personalen tittade noggrant igenom väskor, lådor med mera. Andra menade att man inte skulle rota runt bland patientens saker. Teamet beslutade i samråd med personalen att ta med detta i projektet. Test gjordes som visade att flertalet personal upplevde den inofficiella rutinen som otydlig. Teamet tog hjälp av befintlig rutin från annan psykiatriavdelning på kliniken och modifierade den för att passa för avdelningen (Bilaga 3). Rutinen förankrades sedan hos avdelningsledningen och presenterades för personalen. Under några veckor testades 3

4 rutinen i det dagliga arbetet och utvärderades därefter med ny test. Personalen upplevde att säkerhetsronden fungerade bättre efter att rutinen prövats. De upplevde att de hade kunskap gällande rutin för säkerhetsrond och dessutom, som bonus, har det minskat irritationen hos patienter såväl som personal emellan. Rutinen finns nu tillgänglig för all personal ihop med den signeringslista som finns för säkerhetsronden. Kaffe på maten Avdelningen serverade innan projektet kaffe till frukost, eftermiddagsfika, middag och till kvällsfika. Vid en arbetsplatsträff (APT) framkom att patienter i samband med Patientforum (Ett möte med avdelningsledning och de patienter som vill delta och hålls på avdelningen en gång per vecka) framfört klagomål över att kaffe inte serverades i samband med lunchen. Teamet och personalgruppen beslutade att plocka in detta i projektet och test gjordes med fråga om patienterna önskade kaffe efter alla måltider (även lunchen). Flertalet patienter önskade kaffe i samband med alla måltider. Ett par patienter menade dock att de inte önskade detta, dels för att det skulle bli mer jobb för personalen och dels för att det kunde förta det trevliga i att eftermiddagsfika ställdes fram. Under en testperiod ställdes kaffe fram i samband med samtliga måltider. Test gjordes efter detta och det visade på ett tydligt positivt resultat. Avdelningen har efter detta kaffe/te till samtliga måltider vilket sedan utvecklats till att avdelningen senaste tiden har kaffe/te stående framme från morgon till kväll. Flertalet patienter har även önskat möjlighet att få kaffe/te för sig själva och närstående även övriga tider på dagen vilket nu tillmötesgås. Mål 2 och 3) Personalens kunskap angående LPT En del av personalen kände sig osäkra på avdelningens rutiner samt LPT-lagstiftningen, dessa saker ville vi arbeta vidare med. I samband med projektet kom frågor upp från personal angående LPT. Det fanns en vilja att få mer kunskap för att trygga det dagliga arbetet. Ett test gjordes med frågor till personalen angående upplevelse av kunskap om LPT. Därefter hade avdelningens överläkare en föreläsning med efterföljande diskussion om LPT i samband med en planeringsdag. Därefter gjorde ett nytt test, vilket visade att personalens kunskap tydligt ökat. Avlastningssamtal Vi saknade en mall för uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd (de åtgärder vi tagit med är bältesläggningar, tvångsmedicinering, avskiljningar) med patienter samt en rutin för vem som ansvarade för detta. Efter tvångsåtgärd ska patienten ha ett avlastningssamtal. Överläkaren på avdelningen hade innan projektet som rutin att samtala med patient efter tvångsåtgärd men det fanns ingen gemensam rutin och heller inget gemensamt sökord för dokumentation av avlastningssamtal. En strukturerad lathund togs fram av teamet, utifrån Bergenmodellens riktlinjer för avlastningssamtal (Bilaga1). Lathunden förankrades hos avdelningsledningen och infördes som rutin för omvårdnadspersonalen. Avdelningen har få tvångsåtgärder. De som varit aktuella under projektperioden har varit tvångsinjektioner. Patienter som fått tvångsinjektioner har även erbjudits samtal. Tanken med samtalet är att få kunskap kring enskild patients önskemål, att visa respekt för patientens upplevelse och att ge kunskap till personalen angående patientens upplevelse av utförd tvångsåtgärd. Mål 4) Samarbete med öppenvården Avdelningen samarbetar framför allt med Äldrepsykiatriska mottagningen (ÄPM) på Sankt Görans sjukhus som är en öppenvårdsmottagning. Avdelningen och ÄPM har ett möte varje vecka, där gemensamma patienter diskuteras och gemensam planering görs. I början av projektet var endast avdelningens ledning med på dessa möten. Ett test gjordes med personalen på avdelningen angående deras upplevelse av delaktighet i samarbete med ÄPM. Därefter har 4

5 rutin införts, att en omvårdnadspersonal alltid ska medverka vid dessa möten. Dels är tanken att personal från avdelningen såväl som från ÄPM ska få ett ansikte på varandra, dels att öka samtlig personals kunskap och förståelse för arbetssätt på respektive verksamhet. Test har sedan gjorts efter att denna rutin prövats under testperiod och det har av personal i heldygnsvården visat en tydlig ökning gällande upplevelse av delaktighet i samarbete med öppenvården. Aktiviteter Tanken har varit att patienter ska kunna uppleva en meningsfull vardag under vårdtillfället. Att de ska ha möjlighet att delta i aktiviteter som kan erbjudas under dagen. Detta för att minska rastlösheten och att aktiviteten skulle skingra tankar för patienterna och hjälpa patienterna få en daglig rutin. Vi började med att fråga alla inskrivna patienter om de kände till vilka möjligheter till aktivitet som fanns tillgängliga på avdelningen. Dessutom efterfrågade vi förslag på aktiviteter. Drygt hälften av patienterna uppgav sig känna till några befintliga aktiviteter som erbjuds på avdelningen t.ex. promenader, böcker, radio, rörelseträning samt Patientforum. Vi fick en del förslag t.ex. film, ljudböcker, pussel, promenadband, spel och mer information om dagens händelser. Teamet satte upp en tavla utanför matsalen där dagens aktiviteter står uppskrivna. En ny enkät gjordes efter att aktivitetstavlorna varit uppsatta en tid. Vid denna undersökning svarade alla tillfrågade att de kände till vilka möjligheter till aktiviteter de har på avdelningen. Resultat Patientenkäter: Upplevelse av delaktighet och respektfullt bemötande Teamet har kontinuerligt under projekttiden frågat patienterna gällande upplevelse av delaktighet i vården och respektfullt bemötande under vårdtiden. Dessa två frågor har legat som huvudfrågor för det förändringsarbete som gjorts på avdelningen under projektet. Genomgående har patienterna skattat det respektfulla bemötandet högt (positivt) medan delaktigheten skattats något lägre vilket vi berör i avsnittet diskussion. Patientenkät: Upplevde du dig delaktig i samband med att personal gick igenom dina personliga tillhörigheter vid inskrivning på avdelningen? Mål: 80 % av patienterna ska känna sig delaktig i samband med att personal gick igenom dina personliga tillhörigheter vid inskrivning på avdelningen. 5

6 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mål 80 % Vas 7 eller mer 30% 20% 10% 0% Patientenkät: Upplever du dig delaktig i vården? Mål: 80 % av patienterna ska känna sig delaktiga i sin vård. Patientenkät: Upplever du ett respektfullt bemötande på avdelningen? Mål: 80 % av patienterna ska uppleva ett respektfullt bemötande på avdelningen. 6

7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mål 80 % Vas 7 eller mer 30% 20% 10% 0% Personalenkäter: Personalens kunskap kring avdelningens rutiner i det dagliga arbetet samt kunskap om var personalen hittar information om avdelningens och klinikens rutiner. Teamet har kontinuerligt under projekttiden frågat personalen angående kunskap kring avdelningens rutiner i det dagliga arbetet samt kunskap om var personalen hittar information om avdelningens och klinikens rutiner. Resultatet har under mätningstillfällena förbättrats successivt. Personalenkät: Känner du till avdelningens rutiner för det dagliga arbetet? Mål: 80 % av personalen ska känna till avdelningens rutiner för det dagliga arbetet. Personalenkät: Känner du till var du hittar information om avdelningens/klinikens rutiner? Mål: 80 % av personalen ska känna till var de hittar information om rutiner för avdelningen/kliniken. 7

8 Personalenkät: Upplever du att du har tillräckliga kunskaper om avdelningens rutiner för säkerhetsronden? Mål: 80 % av personalen ska känna till avdelningens rutiner för säkerhetsrond. Aktiviteter Vi har satt upp en aktivitetstavla på avdelningen där dagens datum står, vilka som har namnsdag och aktuella aktiviteter för den här dagen. På samma tavla har vi skrivit upp listan över möjliga aktiviteter. Vid matsalen finns en annan tavla med dagens datum samt dagens meny. Personalens kunskap kring avdelningens rutiner i det dagliga arbetet samt kunskap om var personalen hittar information om avdelningens och klinikens rutiner. Teamet har kontinuerligt under projekttiden frågat personalen angående kunskap kring avdelningens rutiner i det dagliga arbetet samt kunskap om var personalen hittar information om avdelningens och klinikens rutiner. Resultatet har under mätningstillfällena förbättrats successivt. 8

9 Personalenkät: Känner du till avdelningens rutiner för det dagliga arbetet? Mål: 80 % av personalen ska känna till avdelningens rutiner för det dagliga arbetet. Personalenkät: Känner du till var du hittar information om avdelningens/klinikens rutiner? Mål: 80 % av personalen ska känna till var de hittar information om rutiner för avdelningen/kliniken. Personalenkät: Upplever du att du har tillräckliga kunskaper om avdelningens rutiner för säkerhetsronden? Mål: 80 % av personalen ska känna till avdelningens rutiner för säkerhetsrond. 9

10 Sedan tavlorna kommit upp har ett flertal patienter som daglig rutin att samlas vid tavlorna för att uppdatera sig och sinsemellan, eller med personal, diskutera dagens aktiviteter och måltider. Redovisning av tvångsåtgärder Statistiken visade att vi hade utfört trettiotvå (32) tvångsåtgärder det senaste året (September - 12 till September -13) varav flera bestod av sedan tidigare ordinerade depåinjektioner som fick ges mot patientens vilja. Under tiden för projektet (1 Oktober 11 Maj) har avdelningen utfört följande tvångsåtgärder: Bältesläggning inga (0) stycken, avskiljningar inga (0) stycken tvångsinjektioner sex (6) stycken fördelat på tre (3) patienter. Diskussion Arbetet med projektet har engagerat såväl personal som patienter på avdelningen. De förändringar som gjorts har antingen kommit från personal eller patienter. Personalen har lyft otydligheter kring rutiner, som exempelvis säkerhetsronden, och patienter har ibland kommit med spontana förslag alternativt tagit upp förbättringsidéer/klagomål under Patientforum på avdelningen. Projektet har varit en hjälp att konkretisera och lyfta personals och patienters synpunkter för att sedan hitta sätt att förbättra och utvärdera åtgärder. Det negativa vi fått höra har varit när personal såväl som patienter haft ett motstånd att svara på ännu en enkät. Avdelningen har tidvis patienter som är inskrivna under längre perioder och som nekat att svara, inte minst då samma frågor upprepas. Dessutom har avdelningen sedan tidigare enkäter (Audit, Dudit MADRS-S m.fl.) som alla patienter ombeds besvara, vilket stundtals lett till att patienter upplevt frågandet mer som en belastning än som en möjlighet att främja god vård. Projektgruppen har noga övervägt patienternas och personalens kritik och tog därför beslutet att inte föra enkäter varje vecka, utan ungefär var tredje vecka. Detta visade sig har god effekt och personal såväl som patienter blev mer motiverade att svara. Projektgruppen har upplevt förändringsarbetet som mycket positivt. Ibland har det känts trögt att skapa PDSA, lägga in statistik och presentera månadsrapporter. Samtidigt har projektet 10

11 medfört så påtagliga positiva förändringar att det har varit mödan värt. En av våra patienter som under projekttiden har varit återkommande på avdelningen uttryckte spontant att hen märkt stor skillnad på avdelningen vid de olika vårdtillfällena. Bland annat nämnde personen de bokade tiderna för läkarsamtal som en tydlig positiv förändring och att kaffe serveras till samtliga måltider. Vi i projektgruppen har upplevt ett stort stöd från övrig personal. De nya rutiner, som införts i samband med projektet, har visat sig leva vidare. Man har på avdelningen även gjort tidigare försök att föra in nya rutiner men dessa har då varit svårare att förankra långsiktigt hos personalen. Projektet har varit en hjälp; kanske för att förbättringsidéerna inte kommit uppifrån utan från alla personalkategorier och patienter, kanske för att det ingår utvärderingar, kanske för att projektgruppen kontinuerligt redovisat resultat och kanske för att en grupp med både ledning och omvårdnadspersonal ingått i projektgruppen. Upplevelse av delaktighet och respektfullt bemötande Då teamet valt att fråga samtliga patienter, även de som vårdats enligt LPT, kan det lägre resultatet möjlighet förklaras med att de tvångsvårdade patienterna inte alltid upplever sig ha samma möjlighet till delaktighet som de patienter som vårdas enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Resultatet kommer dock beaktas i vidare arbete på avdelningen. En enkät med exempelvis öppna frågor kring delaktigheten för patienter som vårdas enligt LPT skulle kunna förtydliga det lägre resultatet. Personalens kunskap om avdelningens rutiner i det dagliga arbetet samt kunskap om var personalen hittar information om avdelningens och klinikens rutiner. Tanken med att personalen fått dessa frågor kontinuerligt har dels kunnat kopplas till ett par övriga frågeställningar i projektet men har även haft som syfte att uppmärksamma/påminna personalen på att de själva har möjlighet och ett ansvar att söka information om rutiner som de eventuellt är osäkra på. I samband med att klinikens rutiner uppdaterades för en tid sedan uppmuntrades personalen av ledningen att ta tid för att läsa igenom de nya rutinerna och orientera sig i det nya systemet. Så här involverade vi patienter och deras närstående Muntlig och skriftlig information om projektet har getts till patienter och närstående fortlöpande under projekttiden. Teamet har använt sig av synpunkter som kommit från patienterna, dels i det dagliga arbetet och dels via Patientforum. Enkäter har gjorts med patienterna och frågorna har inbegripit både VAS-skattningar och öppna frågor med förbättringsförslag från patienterna. På ett Patientforum framkom att patienterna saknar en presentation av personal med bild på en tavla till patientkorridoren. Från detta förslag har vi fotat oss och tillverkat en personaltavla där vi finns grupperade efter primärgrupp och vårdlag. Sammanfattning av projekttiden så här långt Teamet har lyckats genomföra ett förändringsarbete på avdelningen som har förankrats och nu lever sitt eget liv. Oavsett procentuellt resultat har samtliga förändringsidéer lett till förbättringar. Alla resultat har visat på förbättring men inte alltid svarat emot de högt uppsatta mål som teamet satt. Framöver planerar avdelningen/teamet att fortsätta förbättringsarbetet på avdelningen (se diskussionsdelen ) och vi kommer använda enkätfrågor till patienter, 11

12 personal, närstående och samverkansaktörer. Vi kommer titta på vilka förslag från patienterna som kommer upp på Patientforum och i det dagliga arbetet, för att sedan arbeta vidare med dessa önskemål. På den senaste planeringsdagen kom vi fram till att utse en personalgrupp som ska fånga upp och behandla synpunkter och förslag som kommer upp på Patientforum. Även personalens och närståendes idéer kommer att beaktas. Att utvärdera förbättringsförslag/rutiner tillsammans med patienter/personal/närstående ger ett tydligt fokus för att skapa nya rutiner och en vårdmiljö som strävar efter att förbättras. Framåt hösten planerar teamet att visa den virtuella presentationen och redogöra för arbetet under projekttiden på kliniken i ett lärandeseminarium LS4. Detta är än så länge på samtals/diskussionsstadiet. 12

13 Bilaga 1: RUTIN AVD 23 Otillåtna föremål Någon obligatorisk genomgång av kläder, väskor eller dylikt av patient är inte tillåten. Dock uppmanas patient och närstående att respektera klinikens och avdelningens regler och lämna ifrån sig olämpliga och farliga föremål. Om patienter vägrar visitering/ visa sin väska etc. efter uppmaningen får ansvarig läkare i varje enskilt fall ta ställning till om det finns förutsättningar för vården. Saknas sådana förutsättningar får den vårdsökande avvisas. På avdelningen har vi möjlighet att låsa in kläder och personliga väskor mm i patientens garderob. Exempel på otillåtna föremål avd 23 Inspelningsbara apparater med hänsyn till medpatienters rätt till integritet och säkerhet, se klinikrutin:foto - inspelning Stickande, skärande eller eldfarliga föremål. Alkohol (lättöl undantaget)/narkotika. Patientegna läkemedel och naturläkemedel får ej finnas på avdelningen, dessa tas om hand av sjuksköterska. Undantag kan ges och skrivs då i TakeCare (använd ss(sköter själv) i läkemedelslistan). Stick/virknålar, sladdar, skärp och motsvarande bedöms vara riskföremål. Plastpåsar, blomvaser i glas, porslin etc.(vi tillhandahåller gärna metall vas för att kunna ha blommor på rummet). 13

14 Bilaga 2: RUTIN AVD 23 Säkerhetsronden Varje dag, cirka kl. 16, även på helgerna går 2 st. personal runt till patientrummen. Om patienten är närvarande informeras patienten om ronden. Patienten får själv visa sängbordet och innehållet. Vi får även öppna patientgarderoben men INTE ROTA i utan endast blicka över att inga otillåtna saker finns där. Om patienten inte är närvarande får vi själv kontrollera sängbordet/lådan utan att ROTA samt kontrollera att garderoben är låst. Om farliga otillåtna saker upptäcks ska det omhändertas till avdelningens värdesaksskåp. Informera patienten om omhändertagandet. Glöm inte signera i listan när ni väl har gjort säkerhetsronden. Gamla listor sparas 1 månad i pärmen tillsammans med tillsyns/obs listor. 14

15 Bilaga 3: Samtal med patienten efter tvångsåtgärd Fråga patienten om det är ok att ta ett samtal kring tvångsåtgärd/tvångsinjektionen/avskiljningen/bältesläggningen? Om inte, respektera detta och återkom senare. Låt patienten berätta om sin upplevelse (lyssna, bekräfta, ej rätta, kritisera eller dyl.) Beskriv hur personalen uppfattade händelsen (Fråga först om patienten vill att du ska berätta). Återge då konkreta fakta i mesta möjliga mån. Förklara varför tvångsinjektion/avskiljning/bälte ordinerades (ev. ta hjälp av läkare att förklara) Diskutera om tvångsinjektionen kunnat undvikas. (finns det något du/vi kunnat göra så att situationen hade kunnat sluta på ett annat sätt, där tvång inte skulle behövas?) Önskemål från patienten vid ev. kommande tvångsåtgärd (kunde vi ha gjort på ett annat/bättre sätt)? (Om du skulle hamna i en liknande situation igen?). För in (markera på blanketten i den röda pärmen) KVÅ-kod DU045 - samtal efter tvångsåtgärd Skriv ett notat i TakeCare (sökord Omvårdnadssamtal Speciell omvårdnad) där det framgår att samtal genomförts och kort hur det gick eller att patienten erbjudits samtal men avböjt. Ev. Ta hjälp av Bergentriangeln för att klargöra situationen utifrån de olika nivåerna(kan vara ur olika perspektiv/patienten/personalen). 15

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III.

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III. Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 49 Visby Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland Ann-Sofie Eriksson, sjuksköterska Josephine Rehnberg, psykiatrisjuksköterska

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 45 Deltagande team Barn- och ungdomspsykiatrins akutavdelning Vänerviken, Vänersborg Kontaktperson: Lillemor Forsberg, Vårdenhetschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Team 155 Psykiatrin avdelning 4/TNE Norrlands Universitetssjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 8, BUP avdelning 40 Universitetssjukhuset i Linköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 22 PIVA Malmö Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Avdelningschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 137, Avd. Kompassen, Haninge Psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 1 södermalm Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 42, Division psykiatri, Rättspsykiatriska enheten, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 117 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Enhetschef Hans Ihrfors

Läs mer

Bättre vård mindre tvång del 2

Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26 Projektansvarig Biljana Saric Medarbetare Kerstin Saad Styrgrupp Maria Gylfe Fredrik Hjern INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Målgrupp...

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 140 Team 140 kommer från avdelning 62 på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och vårdar patienter med främst neuropsykiatriska diagnoser. Syfte med

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 142 Kalmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Pia Hultgren,

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 166 Allvårdsenheten Nyköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Lungsektionen Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Att våra lungcancerpatienter som får palliativ cytostatikabehandling ska vara välinformerade och känna tillit och förtroende för

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Psykiatrin Södra Innehållsförteckning Allmänt Allmänt...3 Förutsättningar för intagning enligt LPT...4 Hur länge kan man vårdas under tvång?...6

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Värdebaserad praktik. Att arbeta med patienter/brukare/klienter med psykisk ohälsa

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Värdebaserad praktik. Att arbeta med patienter/brukare/klienter med psykisk ohälsa Värdebaserad praktik Att arbeta med patienter/brukare/klienter med psykisk ohälsa Dagens föreläsning Lite etisk teori Värdebaserad praktik Forskning: Etiska överväganden i psykiatrin Etiska utmaningar

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 143 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Team medlemmar Samordnare,

Läs mer

Välkommen till avdelning 64

Välkommen till avdelning 64 Välkommen till avdelning 64 Praktisk information Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska (OAS) är: Personalen i ditt team är: Morgonmöte hålls varje vardag kl. 08.30 Frukost serveras kl. 08.00 Mellanmål

Läs mer

Slutredovisning av förbättringsprojekt

Slutredovisning av förbättringsprojekt Bakgrund Slutredovisning av förbättringsprojekt Extra utbildningsdag om Äldrepsykiatri Liana Tahrodi, 139 Befolkningen i vårt land har blivit äldre och psykisk ohälsa bland äldre ökar i takt med en stigande

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö Slutrapport 071016 1 Teamets medlemmar Ann-Katrin Alveblom ST läkare allmänmedicin Vc Centrum Mailadress: ann-katrin.alveblom@ltkronoberg.se

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Välkommen till avdelning 52 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 52 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 52 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Vi har reserverat tid för din inläggning på avd 52 Blå stråket 2, Jubileumskliniken Sahlgrenska

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång BILAGA 2 RAPPORT RIKTADE INSATSER INOM PSYKISK OHÄLSA 2013 Bättre vård mindre tvång 7.2.1 UTVECKLINGSARBETE I DEN PSYKIATRISKA HELDYGNSVÅRDEN Bättre vård mindre tvång 1 Inledning Under perioden 2010-12

Läs mer

Välkomna. till Lärandeseminarium 3 Förbättringsledarutbildning 8. www.skane.se/utvecklingscentrum

Välkomna. till Lärandeseminarium 3 Förbättringsledarutbildning 8. www.skane.se/utvecklingscentrum Välkomna till Lärandeseminarium 3 Förbättringsledarutbildning 8 Programupplägg Förbättringsledarutbildning 8 LS 1 Introduktion: Utvecklingscentrum, uppdrag, styrdokument, kundfokus Kunskapsgrunden i förbättringsarbete

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

SÄKERHETSANPASSNING. Hälso- och sjukvård Psykiatriska kliniken MSE

SÄKERHETSANPASSNING. Hälso- och sjukvård Psykiatriska kliniken MSE Hälso- och sjukvård Psykiatriska kliniken MSE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Åsa Wallén Verksamhetssamordnare Tfn 016-10 40 23 2007-11-29 Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Psykiatrin i sydväst svarar!

Psykiatrin i sydväst svarar! Psykiatrin i sydväst svarar! Slutrapport från utvecklingsarbete för ökad telefontillgänglighet maj 27 Team sydväst bestod av: Kontaktperson: Catharina Mattsson, enhetschef Älvsjö, tel: 8/578 38 95 mail:

Läs mer

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott Frances Hagelbäck Hansson Bakgrund 1998 2004 omfattande utredning om rättspsykiatri

Läs mer

1 Slutrapport Bättre vård i livets slutskede. Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus

1 Slutrapport Bättre vård i livets slutskede. Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus 1 Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Patent/brukare och Närstående skall känna sig välinformerade samt uppleva en ökad trygghet i den fortsatta omvårdnaden i livets

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna Division Länssjukvård 2006-11-10 Verksamhetssamordnare Tel 016-103366 Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna Bakgrund Kliniken för

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Handlingsplan för år 2015

Handlingsplan för år 2015 Mall-ID 111115 Handlingsplan minskat behov av Handlingsplan för år 2015 Prestationsmål B2 minska behovet av tvångsåtgärder Landstinget Gävleborg Division medicin/psykiatri - Vuxenpsykiatri Arbetsgruppen

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

avdelning/enhet/mottagning

avdelning/enhet/mottagning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Sahlgrenska Universitetssjukhuset avdelning/enhet/mottagning Information Välkommen till patient och närstående till avdelning 54 Information till patient

Läs mer

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning ÅTGÄRDS-/TIDPLAN 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anna-Lena Ramstedt, vik. områdeschef Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2007-05-10 Vård- och

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Vem är Linnea? Linnea ett samarbetsprojekt

Vem är Linnea? Linnea ett samarbetsprojekt Linnea Kronoberg Layout och produktion: Etyd Foto: Matton (där ej annat anges) Tryck: Davidsons Tryckeri April 2010 Vem är Linnea? Linnea kallar vi en äldre person, man eller kvinna, som har flera sjukdomar.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Arbetsgrupp Ingrid Ekfeldt Hans Ahrne Kia Karlman Gunnar Hagström Lasse Hellström Inga-Britt Svartholm Monica Ling-Roos

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Projektrapport 3 september Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport 3 september Bättre vård Mindre tvång Projektrapport 3 september Bättre vård Mindre tvång Team 111 Avd 3 Nacka psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Välkommen till Aspen o Linden

Välkommen till Aspen o Linden TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Aspen o Linden 2014-05-06 Välkommen som hyresgäst på Aspen o Linden Vi är glada att få dig som hyresgäst

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Välkommen till avdelning 604

Välkommen till avdelning 604 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Geriatrik Sahlgrenska, Högsbo sjukhus Informationen ska vara en vägledning för dig under vårdtiden hos oss. Är det något du undrar över tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk verksamhet Läsår VT 2015 - HT 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Enkäten besvaras av socialchef eller motsvarande chef med ansvar för målgruppen.

Enkäten besvaras av socialchef eller motsvarande chef med ansvar för målgruppen. Diarienummer 00-5401/2008 Enkät 2 om Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar 2010-11-29 Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av det

Läs mer

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd?

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Utveckling av barn- och föräldrastöd vid Beroendecentrum Stockholm (BCS) Barn och unga i familjer med missbruk 2 december 2013 Christina

Läs mer

Välkommen till vår dagomsorg. Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

Välkommen till vår dagomsorg. Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun Välkommen till vår dagomsorg Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun Det här är vår dagomsorg Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun är samlingsnamnet för all kommunal äldreomsorg. Vår målsättning är att du som

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 165 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Behandlingspedagog,

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Resultat från brukarenkäten 2014 Maten och måltider inom VOF Äldreboenden

Resultat från brukarenkäten 2014 Maten och måltider inom VOF Äldreboenden Resultat från brukarenkäten 2014 Maten och måltider inom VOF Äldreboenden 2014-11-20 Carina Holmberg Serviceförvaltningen Innehåll Inledning & bakgrund bild 3 Sammanfattande kommentarer bild 4-5 Alla äldreboende

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar.

För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar. För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar. För dig som är patient För att din vistelse hos oss ska bli så bra som möjlig, följer här information som

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Sammanställning av föräldraenkät. Barnavdelningen för neurologi, 95B 2013- våren 2015

Sammanställning av föräldraenkät. Barnavdelningen för neurologi, 95B 2013- våren 2015 Sammanställning av föräldraenkät Barnavdelningen för neurologi, 95B 13- våren 15 Denna sammanställning bygger på en enkät som delas ut till föräldrar vars barn opererats för kraniosynostos på Akademiska

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell. Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala

Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell. Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala BAKGRUND Vid psykiatrisk mottagning 2, (tidigare mottagningen

Läs mer