Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping"

Transkript

1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Syfte med deltagandet Teammedlemmar i Genombrott Förbättra den psykiatriska Sjuksköterska, Anna Blücher, heldygnsvården med fokus på Sjuksköterska Sandra Lindahl tvångsvård och Skötare Britt-Marie Jenndahl tvångsåtgärder Skötare Ida Sellén-Andersson Enhetschef Carita Hansson Överläkare Merixell Casanovas Projektets övergripande mål 1. Att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder. 2. Att förbättra patienternas upplevelse av tvångsåtgärder. 3. Att utveckla kunskapen och förbättra kvaliteten vid användandet av tvångsåtgärder. 4. Att utveckla samverkan mellan olika aktörer i patientens liv/värld för att minska andelen inläggningar på tvångsvård. Sammanfattning Denna rapport beskriver det arbete som team 176 har utfört under 7 månader som vi medverkat i SKL s genombrotts projekt Bättre vård Mindre tvång. Att delta i detta projekt var en bra början för att nå en gemensam grund att stå på, så innehållet i vården ser lika ut oavsett vilken allmänpsykiatrisk avdelning patienten vårdas på. Projektets mätperiod sträcker sig från vecka till vecka Arbetet har utförts inom Allmänpsykiatrin på Falköpings sjukhus. Sju stycken mål som är kopplade till SKL s övergripande målområden har legat till grund för detta arbete. För att uppnå målen har vi arbetat enligt PDSA modellen som är en typ av förbättringsarbete där man testar om förändringen leder till en förbättring. Patienten i fokus har varit ett ledord under hela projekttiden, därför bjöds en före detta patient in till en av våra träffar för att få höra vilka förbättringar vi kan jobba på sett ur patientperspektiv. Även en förslagslåda sattes upp vid två tillfällen under projekttiden där patienterna hade möjlighet att påverka vårt fortsatta arbete genom att komma med förslag till förbättringar. Ett PDSA-hjul som vi lyckats bra med är att införa morgonsamling dagligen tillsammans med patienterna. Detta är kopplat till mål 1, 75 % av patienterna upplever sig delaktiga i vården och skattar 3 eller högre på en 0-5 gradig självskattningsskala där 0 upplever dålig delaktighet och 5 upplever god delaktighet. Bakgrund Sjukhuset i Falköping har 90 slutenvårdsplatser i vuxenpsykiatrin, uppdelat på två psykosavdelningar, en beroendeavdelning och två allmänpsykiatriska avdelningar. Det finns även en rättpsykiatrisk enhet med 24 vårdplatser. Upptagningsområdet sträcker sig över 15 kommuner och innefattar invånare. Vi har öppenvårdsmottagningar, dagsjukvård och mobila team i fyra av kommunerna.

2 Allmänpsykiatri 1 och Allmänpsykiatri 2 är två avdelningar med allmänpsykiatriska patienter. Det finns 16 platser på Allmänpsykiatri 2 och möjlighet till att ta emot 24 patienter. På Allmänpsykiatri 1 finns 10 platser, denna avdelning är tillfälligt stängd. Våren 2013 genomgick vi en organisatorisk förändring där avdelningarna blev en enhet med en gemensam chef. Till enheten hör också en psykiatrisk akutmottagning. De vanligaste diagnoserna är depression och ångest, men vi vårdar också ofta patienter med emotionell instabil personlighetsstörning som ofta uppvisar ett självskadebeteende. Vården är av akut karaktär och tanken är att vårdtiden ska vara kort. Patienterna vårdas ibland under LPT(Lagen om psykiatrisk tvångsvård). Tvångsåtgärder förekommer såsom bältesläggningar och tvångsinjektioner. Arbetet med patienten sker på ett strukturerat sätt, där den individuella vårdplanen skall styra vården och vår målsättning är att patienten skall vara delaktig i planen. Vi försöker ha aktivitetsschema för patienterna för att ge dem struktur och ett meningsfullt innehåll på dagen. Detta kan säkert utvecklas mer då det många gånger kan vara svårt att få patienten delaktig. Mål Vi har arbetat mot sju olika mål kopplat till SKL s fyra övergripande målområden. Mål 1) 75 % av patienterna upplever sig delaktiga i vården och skattar 3 eller högre på en 0-5 gradig självskattningsskala där 0 upplever dålig delaktighet och 5 upplever god delaktighet, (SKL s målområde 1). Mål 2) Att på 75 % av patienterna ska en omvårdnadsplan upprättas inom 3 dygn tillsammans med patienten, (SKL s målområde 1). Mål 3) Välinformerade patienter under tvångsvård, att 75 % av patienterna svarar ja på en enkät om de känt sig välinformerade i sin vård, (SKL s målområde 2). Mål 4) Ett värdigt bemötande, att 75 % av patienterna skattar 3 eller högre på en 0-5 gradig självskattningsskala där 0 är ett dåligt bemötande och 5 är ett utmärkt bemötande, (SKL s målområde 2). Mål 5) Kunniga och trygga medarbetare avseende LPT vård, 80 % av personalen skall svara ja på frågorna i SKL s enkät övergripande kontinuerlig enkät för mätning, (SKL s målområde 3). Mål 6) Förbättra kontinuiteten i vården, 75 % av patienterna ska ha en faktisk tid för uppföljning i primärvård eller öppenvård vid utskrivning, (SKL s målområde 4). Mål 7) Involvera närstående i patientens vård, 80 % av patienterna som önskat ett närståendesamtal skall få detta, (SKL s målområde 4). Förändringar som testats Vi har jobbat med 26 stycken PDSA hjul. De förbättringsidéer som vi har infört som rutin efter avslutad testperiod är: Mål 1: Morgonsamling (PDSA: 1:1, 1:1:2). För att patienterna skall känna sig mer delaktiga i sin vård testade vi att hålla morgonsamling på avdelningen. Vi började med att testa idéen med morgonsamling, i liten skala och utvärderades efter hand. Nu hålls morgonsamlingen dagligen på avdelningen. Patienterna får information om vad som händer under dagen, vilka aktiviteter som erbjuds

3 och ges det möjlighet att dela med sig av tankar och åsikter, som ett patientforum. Mål 1: Ångestskola (PDSA: 1:7:2) Den här patientutbildningen infördes för att öka delaktigheten i vården för patienten. Det är ett bildspel som visas av utbildad personal för de patienter som vill lära sig mer om ångesthantering. Ångestskolan har fungerat som en öppen diskussion i grupp. Patientutbildningen hålls var fjortonde dag. Mål 1: Sömnskola (PDSA: 1:6:2). Detta är en patientutbildning som vi har infört för att få patienterna mer delaktiga i sin vård, förstå vikten av sömn och insatta i egenvård. Patientutbildningen hålls var fjortonde dag. Mål 1: Krisplaner (PDSA: 1:3, 1:3:2). För att försöka förhindra självskada hos patienter med en sådan problematik, arbetade kontaktman och patienten fram ett verktyg som de kunde använda sig av. Detta för att presentera andra lösningar än att skada sig själv. Vi arbetade med att göra upp krisplaner där patienten systematiskt arbetar sig igenom en mall, med olika alternativa lösningar. Dessa punkter av alternativa lösningar har patienten själv arbetat fram. Mål 2: Omvårdnadsplaner (PDSA: 2:1, 2:1:2,2:1:3) Vi testade att avsätta tid dagligen för att göra omvårdnadsplaner. Omvårdnadsplanerna skulle upprättas inom 3 dygn. Varje dag utsågs en kontaktman som tillsammans med en patient kunde sätta sig i lugn och ro för ett samtal. Vi såg att fler omvårdnadsplaner genomfördes inom avsatt tid, då vi planerade på ett strukturerat sätt redan vid morgonrapporteringen. Mål 3: Eftersamtal (PDSA: 3:1). På vår avdelning har vi inte så mycket tvångsåtgärder men det förekommer ibland. Vi kände att det var viktigt att patienten skulle få prata om sina upplevelser efteråt, då det ofta kan upplevas traumatiskt för patienten att vara med om en tvångsåtgärd. Genom ett sådant samtal kan även personalen få förståelse för patientens situation och kunna minska framtida tvångsåtgärder. Mål 5: BVC uppföljning ( PDSA: 5:1:, 5:1:2). BVC står för Bröset violence checklist, och är en farlighetsbedömning som görs på alla patienter som läggs in. Patienten skattas och kan då uppvisa tecken på till exempel förvirring eller aggressivitet. Tidigare när patienter med poäng på BVC skalan kom till avdelningen så har skattningen inte följts upp. Detta tyckte vi var viktigt att göra för både patientens skull, men även för att personal skulle bli mer medvetna om risken för hot och våld. Syftet är att man skall förebygga hot och våld situationer som kan uppstå. Vi testade därför att följa upp de patienter som kom till avdelningen med poäng på BVC skalan, till dess att de skattade 0 poäng. Skattningen gjordes vid varje överrapportering, tre gånger dagligen. Mål 6: Gruppmöte ( PDSA: 6:1, 6:1:2). För att förbättra kontinuiteten i vården för patienten började vi hålla gruppmöten. Vi har tre olika kontaktmannagrupper på vår avdelning. Under dessa möten planerade vi in stödsamtal för patienterna för att i möjligaste mån försöka att varje patient skulle få träffa den kontaktman som de fått bäst kontakt med. Detta för att patienten inte skall behöva öppna sig för varje kontaktman och att det blir mer struktur i samtalen. Mål 7: Barnbroschyrer (PDSA: 7:2). Vi hade ingen information som riktade sig till patienters barn. Det är svårt att bjuda in barn till läkarsamtal och det fanns inget bra forum för att involvera barnen. Vi började därför titta på enkel information som de kunde ta del av, som förklarar olika psykiatriska sjukdomstillstånd. Vi erbjöd patienter med barn lättförståeliga broschyrer, som kunde hjälpa dem att förklara om sin situation. Mål 7: Närståendesamtal (PDSA: 7:1:1, 7:1:2, 7:1:3). Närståendesamtal var inget naturligt inslag i vården på vår avdelning. Detta är något som vi har saknat, då det är viktigt både för patienten och för personalen att få med närstående i vården. Vi testade att erbjuda patienterna att bjuda in sina närstående på läkarsamtal. Vi fick ta del av viktig information om patienten. De närstående som kom fick även information om patienten.

4 Resultat Mål 1) 75 % av patienterna upplever sig delaktiga i vården och skattar 3 eller högre på en 0-5 gradig skala, 0 upplever dålig delaktighet och 5 upplever god delaktighet. Antal patienter som har deltagit är 78 st. Resultat 85 %. Målet mättes genom en enkät vid utskrivning. Målet uppnåddes. Mål 4) Ett värdigt bemötande, att 75 % av patienterna skattar 3 eller högre på en 0-5 gradig självskattningsskala där 0 är ett dåligt bemötande och 5 är ett utmärkt bemötande. Antal patienter som har deltagit är 78 st. Resultat 91 %. Målet mättes genom en enkät vid utskrivning. Målet uppnåddes. Under vecka 50 som inte presenteras i diagrammet, skrevs ingen patient ut. Mål 2) På 75 % av patienterna ska en omvårdnadsplan upprättas inom 3 dygn tillsammans med patienten. Antal inskrivna patienter under perioden är 147 st. Resultat 48 %. Tid avsattes dagligen för att få omvårdnadsplaner upprättade, mätningen gjordes genom journalgranskning en gång i veckan. Målet uppnåddes inte.

5 Mål 3) Välinformerade patienter under tvångsvård, att 75 % av patienterna svarar ja på enkät om de känt sig välinformerade i sin vård. Målet mättes genom en enkät som lämnades ut vid utskrivning. Antal patienter som har deltagit är 13 st. Resultat 89 %. Målet uppnåddes. Under de veckor som inte presenteras i diagrammet, har ingen patient med tvångsvård skrivits ut.

6 Mål 5) Kunniga och trygga medarbetare avseende LPT vård, 80% av personalen skall svara ja på frågorna i SKL s enkät övergripande kontinuerlig enkät för mätning. Den röda linjen visar hur många procent som svarat ja på frågorna. Fråga 1. Anser du att det finns möjlighet till reflektion i anslutning till att tvångsåtgärder utförs på din enhet? Fråga 2. Anser du dig ha tillräcklig kunskap om de psykiatriska tvångsvårdslagarna och vad de innebär? Fråga 3. Anser du dig ha tillräckliga kunskaper praktiskt/teoretiskt om hur man utför en tvångsåtgärd? För att uppnå målet har vi erbjudit personal föreläsningar om LPT, etikcafé och frågequiz. 100 stycken enkäter är utdelade till personal mellan oktober 2013 till och med mars Målet uppnåddes.

7 Mål 6) Förbättra kontinuiteten i vården, 75 % av patienterna har en faktisk tid för uppföljning i primärvård eller öppenvård vid utskrivning. Antal patienter som svarat är 77 st. Resultat 65 %. Mätningen utfördes genom en enkät vid utskrivning. Målet uppnåddes inte. Mål 7) Involvera närstående i patientens vård, 80 % av patienterna som önskat ett närståendesamtal skall få detta. Antal patienter som önskat närståendesamtal är 37 st. Resultat för genomförda närståendesamtal 79 %. För att uppnå målet har vi arbetat med närståendesamtal och informationsbroschyrer speciellt utformade till barn. Mätningen utfördes genom journalgranskning. Målet uppnåddes inte. Under de veckor som inte presenteras i diagrammet, har ingen patient önskat närståendesamtal. Redovisning av tvångsåtgärder: De tvångsåtgärder som vi haft på avdelningen har utförts på 9 stycken kvinnor, och innefattar 14 stycken bältesläggningar och 5 stycken tvångsinjektioner. Mätperioden är från vecka till vecka

8 Diskussion Vi började vår resa genom detta projektarbete på hösten Under lärandeseminarium 1 i Stockholm skulle vi försöka formulera mål som var knutna till SKL s fyra övergripande mål. Vi stötte på problem då vi inte var ense i teamet om hur vi skulle formulera målen eller på vilket sätt vi skulle arbeta praktiskt med dem. När vi hade arbetat fram de mål vi ville jobba mot så insåg vi efter ett tag att vi hade siktat för högt, det var inte rimligt att försöka uppfylla 100 % på alla mål. Under tiden vi har varit med i projektet så har vi omformulerat våra mål ytterligare och kom till slut fram till sju stycken mål som vi ville arbeta med. För att vi skulle kunna uppfylla våra mål så var det viktigt att involvera våra medarbetare och detta gjorde vi genom en trimdag där vi visade Anna Björkdahls film om 9D triangeln. Genom att visa filmen fick våra medarbetare en bra inblick i hur man kan tänka kring förbättringsarbete och vad vi jobbade med i projektet. Så fort vi påbörjade ett nytt PDSA hjul så informerade vi medarbetare om detta på morgonrapporten och även löpande genom LEAN rond en gång i veckan, för att medarbetarna skulle få information i ett tidigt skede och kunna ta del av aktuella PDSA hjul. Vi iordningställde pärmar som vi lade ut på avdelningen samt akutmottagningen där man kunde följa vårt arbete och se vad de olika testningarna hade resulterat i. När vi efter genomförd testperiod införde något som rutin informerade vi om detta på en arbetsplatsträff. Vi har blivit väl bemötta av våra medarbetare när vi kommit med nya förslag till förbättringar. Vi har frågat våra kollegor vad de tycker är viktigt att jobba med och lyssnat på deras åsikter. Det har tillkommit några nya medarbetare på avdelningen, även dessa personer har vi tillfrågat vad de saknat i verksamheten och därmed kunnat få nya infallsvinklar. Några faktorer som har påverkat teamet under vår resa har varit att några månader in i projektarbetet valde en medlem i teamet att hoppa av och en ny medlem togs in. Under senare delen av projekttiden så blev vår mätansvarig sjukskriven under en längre tid. Detta innebar att teamet fick ta över mätansvaret, något som vi inte hade varit involverade i tidigare och saknade viss kunskap inom. Vi har sedan lärandeseminarium 1 arbetat med projektet en heldag i veckan, detta har varit betydelsefullt för arbetet. Vi har haft möjlighet att använda lokaler i anslutning till sjukhuset och därmed varit frånkopplade från verksamheten vi normalt sätt arbetar i. Eftersom vi fick denna möjlighet, att jobba ostört och fokusera på projektarbetet har vi kunnat fundera ordentligt över vad som har varit viktigt att förbättra. Ett bekymmer som vi inte kunnat påverka men som tyvärr gjort att det ibland inte funnits utrymme att arbeta enligt plan är, att vi har haft en hög patientbeläggning under hela projekttiden. En Allmänpsykiatrisk avdelning har varit stängd och därför har beläggningen fått ökats upp på den avdelningen som vi utgår ifrån. Ett annat bekymmer har varit att vi ibland missat att dela ut enkäter som ligger till grund för våra mätningar, därför blir inte resultaten helt korrekta. Vi har även arbetat med olika aktiviteter parallellt med våra PDSA för att förbättra personalens kunskap om LPT vård. Dessa aktiviteter har varit föreläsningar gällande LPT och självskadebeteende. Vi hade fortlöpande LPT quiz där personalen hade möjlighet att diskutera olika scenarion som kan uppstå när man arbetar med patienter som vårdas på tvång. Vi har även haft fortlöpande etikcafé med Marcus Sandborg som är attitydambassadör för Hjärnkoll. Mål 1) 75 % av patienterna upplever sig delaktiga i vården och skattar 3 eller högre på en 0-5 gradig självskattningsskala där 0 upplever dålig delaktighet och 5 upplever god delaktighet. Målet blev uppfyllt. Ångestskolan och sömnskolan som vi arbetat med tror vi

9 har medfört att patienterna känt sig mer delaktiga i sin vård. Mål 2) Att på 75 % av patienterna ska en omvårdnadsplan upprättas inom 3 dygn tillsammans med patienten. Patienter har fått omvårdnadsplaner men dessa har inte upprättats inom 3 dygn. Vi nådde upp till 48 % Vi tror att det kan bero på att vissa veckor så var det stor omsättning av patienter och tiden räckte inte till, för att hinna upprätta omvårdnadsplaner inom tre dygn. De flesta patienter har dock fått en omvårdnadsplan men då efter 4 eller 5 dygn på avdelningen. Det kan också bero på att vissa patienter har varit för sjuka för att man tillsammans med dem skulle kunna upprätta en plan inom avsatt tid. Mål 3) Välinformerade patienter under tvångsvård, att 75 % av patienterna svarar ja på en enkät om de känt sig välinformerade i sin vård. Målet blev uppfyllt. Under projekttiden har vi inte haft så många patienter som vårdats enligt LPT, vilket kan ha påverkat resultatet till det positiva. Mer tid har avsatts till de patienterna. De patienter som vårdats enligt LPT under projekttiden har till stor del varit patienter som tidigare vårdats under tvångsvård och hade redan viss kunskap och erfarenhet om vad LPT innebär. Mål 4) Ett värdigt bemötande, att 75 % av patienterna skattar 3 eller högre på en 0-5 gradig självskattningsskala där 0 är ett dåligt bemötande och 5 är ett utmärkt bemötande. Vi har valt att inte arbeta så mycket med detta mål, då patienterna redan från start av projektiden var nöjda med bemötandet. Målet uppfylldes. Mål 5) Kunniga och trygga medarbetare avseende LPT vård, 80 % av personalen skall svara ja på frågorna i SKL s enkät övergripande kontinuerlig enkät för mätning. Vi har fått flera nya medarbetare som innan projekttiden inte hade så mycket kunskap om vad LPT innebär. Vi har arbetat mycket med detta mål bland annat genom frågequiz om LPT, föreläsningar och etikcafé (diskussion i smågrupper om etik och bemötande). Detta tror vi har bidragit till att målet har uppfyllts. Mål 6) Förbättra kontinuiteten i vården, 75 % av patienterna ska ha en faktisk tid för uppföljning i primärvård eller öppenvård vid utskrivning. Vi nådde upp till 65%. Detta mål visste vi att det skulle bli svårt att uppnå, då vi har svårt att påverka tider i öppenvård och primärvård. Vi har istället valt att arbeta med kontinuiteten på avdelningen, genom gruppmöten. Mål 7) Involvera närstående i patientens vård, 80 % av patienterna som önskat ett närståendesamtal skall få detta. Vi nådde upp till 79 % Vi tror att det kan bero på att det har varit svårt att få tider som passar alla parter och att patienterna hinner skrivas ut innan samtalet blivit av. Så här involverade vi patienter och deras närstående Vi satte upp en plansch på väggen där patienter och närstående kunde följa vad vi arbetade med i projektet. Patienterna informerades vid morgonsamlingen om vad vi gör just nu. Vi har bjudit in en före detta patient till en av våra träffar där vi kunnat utbyta erfarenheter och idéer. Vi har haft en förslagslåda uppsatt vid två tillfällen under en veckas tid, för att samla in information ifrån patienter, om vad de tycker att vi kan förbättra och jobba vidare på. Vi har bjudit in närstående till patienterna på samtal. Detta för att få en tydligare bild om patienten och dennes problem, ge närstående utrymme att dela sina åsikter, få svar på frågor och komma med förslag. För att närstående skall känna sig involverade i patientens vård. Vi tillhanda höll broschyrer speciellt utformade för barn för att hjälpa patienter att förklara för sina barn om sin sjukdom.

10 Sammanfattning av projekt tiden så här långt Vi har uppnått flera av våra mål. Vi kommer att fortsätta att arbeta vidare med förbättringsarbete via vår LEAN-tavla. Vi tänker införa flera patientutbildningar exempelvis depressionsskola. Vi planerar att utföra LS4 till hösten på en trimdag och då samtidigt visa vår virtuella presentation. Tanken med deltagandet i projektet var att vi skulle arbeta enhetligt på de två allmänpsykiatriska avdelningarna. Den ena avdelningen har varit stängd under hela projekttiden och planeras att öppna igen hösten Vi hoppas att vårt arbete medför ett gemensamt arbetssätt och värdegrund. Övriga kommentarer Teamet har jobbat mycket på egen hand. Vi har inte fått den stöttning som var tänkt av ledarpar och mätansvarig på grund av vissa omständigheter. Ledarparet har inte gjort några mätningar, därför finns det inga mätningar och resultat presenterade på deras mål. Vi i teamet har ändå haft en rolig resa genom detta projekt.

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 138, Bup vårdavdelning, Umeå Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Vt- 13 Gunnar Berlin, Lärare Anders Hellman, Sjuksköterska Mia Lindstrand,

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 89 Allmänpsykiatri avd 124, Akademiska sjukhuset, Uppsala Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 178 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Ann-Chatrine

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Nr 174 från BUP-kliniken i Stockholm. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team: 13 Område psykos, avd. 87 Malmö Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 147 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Sjuksköterska,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 83, Psykiatri nordväst, psykossektionen avd 141, Danderyds sjukhus, Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 5 Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus avdelning 9 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 151 Vuxenpsykiatrin Karlskrona östra Blekinge Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 137, Avd. Kompassen, Haninge Psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 8, BUP avdelning 40 Universitetssjukhuset i Linköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33 Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33, Landstinget Västmanland Avdelning 93 är en PIVA med 10 vårdplatser. Vanligtvis vårdas patienterna enligt LPT men vård enligt HSL

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 146 Landstinget Dalarna/Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter/ Avdelning 90 : Akut psykosavdelning, 10 vårdplatser. Syfte med deltagandet i Genombrott

Läs mer

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III.

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III. Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 49 Visby Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland Ann-Sofie Eriksson, sjuksköterska Josephine Rehnberg, psykiatrisjuksköterska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 152, Psykosenheten Team 50 Sundsvalls sjukhus. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 141 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Anna-Lena Johansson

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 98 Gävle Deltagande avdelning och teamdeltagare Allmänpsykiatrisk vårdavdelning 27 Gävle Göran Rosén avdelnings chef Camilla Johansson

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 45 Deltagande team Barn- och ungdomspsykiatrins akutavdelning Vänerviken, Vänersborg Kontaktperson: Lillemor Forsberg, Vårdenhetschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Halmstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 59 Avdelning 366, Affektiva 1, psykiatriska kliniken Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen Deltagande

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 42, Division psykiatri, Rättspsykiatriska enheten, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 08 Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsyk enheten Ryhov, Jönköping Fredrik Jonsson Vårdenhetschef Niki Dec Sjuksköterska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 73 PIVA/Beroende, Nyköpings lasarett, Landstinget Sörmland Deltagande team Max Jakobsen, vårdenhetschef Angelica Skoog, skötare Marjatta

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 93 Deltagande avdelning och teamdeltagare Östersunds sjukhus, avd 4a Lars Hansson, skötare Urda Stadig-Lindström, skötare Agneta Åslund,

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 72 Team 72 kommer från avdelning 66 Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och vårdar patienter med främst psykossjukdom. Deltagande

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 22 PIVA Malmö Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Avdelningschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning 1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 139 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Medlemmar i teamet Lennart

Läs mer

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Team 155 Psykiatrin avdelning 4/TNE Norrlands Universitetssjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 90 RPK Sundsvall Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall Avdelning 97A Sarah Moberg (kontaktperson)

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 142 Kalmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Pia Hultgren,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 153 Psykiatriska vårdavdelningen, PÄS, Piteå Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende Nio råd från Nationella Självskadeprojektet Det här dokumentet är ett tillägg och en tillämpning av Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 117 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Enhetschef Hans Ihrfors

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Hudiksvall Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 156 Akademiska sjukhuset, Uppsala Syfte med deltagandet i Teammedlemmar Genombrott Ros-Marie Östlund Minska LPT med 15% för personer med BPSD Agneta Bergkvist

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 136 avd 68, BUP-kliniken Dalarna Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Bättre vård mindre tvång del 2

Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 119 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Psykiatriskötare,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team173; Psykiatriska Kliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 11 PIVA Kalmar Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Camilla

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: Deltagande team Sektionschef Yvonne Näsmo, Ssk Anna Bohman, Ssk Anita Rehnström, Ssk Jonas Ekholm. Sammanfattning Med syftet att

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 166 Allvårdsenheten Nyköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 182 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Sjuksköterska,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 179 Avdelning 59 Växjö Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 5 Rättspsykiatriska Regionkliniken Vadstena Avd. 21 Övergripande beskrivning av klinikens avdelningar Rättspsykiatriska regionkliniken

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 29 Norra Stockholms Psykiatri Avd 5 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 177 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Skötare Erik

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 99 Hudiksvall Deltagande avdelning och teamdeltagare Avd 10A Allmänpsykiatrisk avdelning Åsa Mattsson, skötare Joakim Pade/ Jari Ahonen,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 30, Observationsenheten, högspecialiserad psykiatri, Universitetssjukhuset Örebro Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 75, Avd A och B, Höglandssjukhuset. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 169 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Biträdande avdelningschef:

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 148 Piva Halmstad Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 67 Avdelning 52 A och 52 B, affektiv slutenvård, Sundsvalls sjukhus Landstinget Västernorrland Deltagande team Lennart Larsson, behandlingsassistent

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team NYKÖPING Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Lungsektionen Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Att våra lungcancerpatienter som får palliativ cytostatikabehandling ska vara välinformerade och känna tillit och förtroende för

Läs mer

BUP akutenhet Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jessica Svahn Vårdenhetsöverläkare

BUP akutenhet Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jessica Svahn Vårdenhetsöverläkare BUP akutenhet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Jessica Svahn Vårdenhetsöverläkare BUP akutenhet Upptagningsområdet täcker 164 000 barn. Uppdraget innefattar en akutavdelning, akutmottagning samt konsultuppdrag

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 14, avdelning 64 och 67, Norra Älvsborgs Länssjukhus. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Vänersborg Avd 94 Brinkåsen Rättspsykiatri

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Vänersborg Avd 94 Brinkåsen Rättspsykiatri 2014-11-24 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Vänersborg Avd 94 Brinkåsen Rättspsykiatri Team Vänersborg Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 163 Projekttid: 131001-140512 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder.

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 154 Intagningsavdelning 7 A, Beroendecentrum Stockholm, S:t Göran Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 1 södermalm Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 21 Vuxenpsykiatri, UVA 1 Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Vad krävs för att klara de svårast sjuka patienterna inom BUP:s heldygnsvård?

Vad krävs för att klara de svårast sjuka patienterna inom BUP:s heldygnsvård? Vad krävs för att klara de svårast sjuka patienterna inom BUP:s heldygnsvård? Björn Axel Johansson, Överläkare Psykiatri Skåne, Division BUP VO Slutenvård, Akutavdelningen BUP:s vårmöte, Tylösand, 2013-04-24

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 69 Team 69, är avd 45 Sunderby Sjukhus, Norrbottens läns landsting. Vi är en barnpsykiatrisk akutavdelning med heldygnsvård. Vi har 6

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Deltagande team Carl-Gustav Eriksson, chefsöverläkare

Läs mer

Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård. Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård. Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset Agenda 1. Bakgrund till patientgruppen 2. Mål med arbetet 3. Tillvägagångssätt

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 24, AVDELNING 8 MOTALA Syfte med deltagandet Team medlemmar i Genombrott Förbättra den psykiatriska Sjukssköterska Linnéa Samuelsson heldygnsvården med fokus

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 102 Deltagande avdelning och teamdeltagare Allmänpsykiatriska slutenvården, Karlstad. Helena Lindström, avd.chef avd 41/PIVA Velinka

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 74, Beroendekliniken i Göteborg avd 364 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 6, Vårdavdelning 2 Umeå Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 172 - Hudiksvall Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 118, Regionsjukhuset Karsudden Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 184 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Elisabeth Nordqvist

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 171 Barn & ungdomspsykiatrin Kalmar Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 149 PIVA Malmö Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Chef,

Läs mer

Handlingsplan för år 2015

Handlingsplan för år 2015 Mall-ID 111115 Handlingsplan minskat behov av Handlingsplan för år 2015 Prestationsmål B2 minska behovet av tvångsåtgärder Landstinget Gävleborg Division medicin/psykiatri - Vuxenpsykiatri Arbetsgruppen

Läs mer

Margit Farkas BUP Västmanland E-mail: margit.farkas@ltv.se Svenska BUP-kongressen, 2013 BUP-s akutmottagning; länsövergripande uppdrag BUP vårdavdelning (Avdelning 99) 5 vårdplatser + 1 överbeläggningsplats

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 57, Psykiatriska kliniken, Skellefteå Deltagande team Psykavdelning 3 Psykiatriska kliniken Skellefteå lasarett Berit Backman, avdelningschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 140 Team 140 kommer från avdelning 62 på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och vårdar patienter med främst neuropsykiatriska diagnoser. Syfte med

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 165 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Behandlingspedagog,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 38, Länsgemensam Rättspsykiatri, Landstinget i Norrbotten Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 188 Avdelning 26 Gävle Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i projektet. TEAM 12 PIVA HALMSTAD GENOMBROTTSPROJEKTET BÄTTRE VÅRD - MINDRE TVÅNG Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 103 Deltagande avdelning och teamdeltagare Avdelning 81, affektiva 2 SU Sahlgrenska Diana Faraj, Kurator Irma Guzman, Specialistsjuksköterska

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång ROJEKTRORT GENOMBROTTROGRM VI TEM NR: 91 eltagande avdelning och teamdeltagare Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 21 / Mellanvården västra Blekinge Heidie vensson vdelningschef heldygnsvård

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Älvsby vårdcentral Agneta Överlind och Eva Boman Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet för palliativa patienter i eget boende Teammedlemar Namn: agneta.overlind@nll.se Namn: eva.boman@nll.se

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 02 Avd.51/PIVA Sundsvall Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 113 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar SSK Sandra Hidalgo

Läs mer

Omsorgsförvaltningen / Särskiltboende / Sjögläntan

Omsorgsförvaltningen / Särskiltboende / Sjögläntan FÖRBÄTTRINGSARBETE BPSD SJÖGLÄNTAN VINSLÖV 2015/2016 Enhetschef Sjukgymnast Arbetsterapeut Sjuksköterska Teamledare BPSD Admin Anna-Lena Eriksson Håkan Nilsson Ingrid Nilsson Agneta Levander Jakobsson

Läs mer

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder 1 (7) Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder Följande underlag är framtaget med anledning av det krav som ställs i 2014 års överenskommelse PRIO Psykisk ohälsa. I överenskommelsen

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 110 Avdelning 32 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång BILAGA 2 RAPPORT RIKTADE INSATSER INOM PSYKISK OHÄLSA 2013 Bättre vård mindre tvång 7.2.1 UTVECKLINGSARBETE I DEN PSYKIATRISKA HELDYGNSVÅRDEN Bättre vård mindre tvång 1 Inledning Under perioden 2010-12

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

God vård vid demens BPSD SÄVSJÖ KOMMUN

God vård vid demens BPSD SÄVSJÖ KOMMUN God vård vid demens BPSD SÄVSJÖ KOMMUN Mål och mätning- vad vill vi uppnå? Målet: Att planerade aktiviteter/åtgärder från BPSDskattningar genomförs på samtliga demens avdelningar. I Oktober över 80% genomförda

Läs mer