Bättre vård mindre tvång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre vård mindre tvång"

Transkript

1 Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 45 Deltagande team Barn- och ungdomspsykiatrins akutavdelning Vänerviken, Vänersborg Kontaktperson: Lillemor Forsberg, Vårdenhetschef Telnr: Ingemar Blomster Behandlingsassistent Elisabeth Sunnemar (har slutat) Sjuksköterska Martin Johansson Sjuksköterska Renata Rusiecka Läkare Sammanfattning Vi har på vår avdelning mätt antal timmar av ordinationen ständig tillsyn och tagit fram en ny tillsynsgrad. Patienterna har erbjudits att skatta sin trygghet i situationen av ständig tillsyn. Vi har erbjudit patienter som haft ständig tillsyn att beskriva sina upplevelser, före, under och efter denna ordination. Vi har gjort en ny, tydligare ansvarsfördelning bland personalen i det miljöterapeutiska arbetet. All personal kommer att få utbildning i Bergen-modellen. Vi har delat ut en enkät till de patienter som skrivits ut från avdelningen där de får lyfta upp sina åsikter om personalens bemötande och hur de fått till sig information under vårdtiden. Vi har tagit fram kliniska riktlinjer för omvårdnad vid tvångsåtgärder. Tack vare Genombrottsmetoden har flera förändringar kunnat genomföras strukturerat på avdelningen. 1

2 Bakgrund / problembeskrivning Område Barn- och kvinnosjukvård (område 6) innefattar Barn- och ungdomskliniken, Barn- och ungdomspsykiatri och Kvinnokliniken. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken består av sex öppenvårdsmottagningar, ett neuropsykiatriskt team, dagvårdsverksamhet 0-12 år samt år samt en dygnet runt avdelning. Vänerviken är en akut heldygnsavdelning. Avdelningen har 7 vårdplatser för barn/ungdomar upp till 18 år. Vi tar emot barn/ungdomar för kortare vårdtider vid psykiatriska tillstånd som kräver omedelbara insatser t ex stöd och hjälp vid akuta kriser och svåra upplevelser. För barn under 13 år skall alltid en vårdnadshavare finnas med under inläggningstiden, och för ungdomar över 13 år är det bra om en vårdnadshavare är med under första dygnet. Vi utför i första hand omvårdnad och miljöterapeutisk behandling samt i vissa fall utredning. På avdelningen bedrivs även vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT. På avdelningen arbetar sjuksköterskor och behandlingsassistenter dygnet runt. På Vänerviken arbetar också läkare, socionomer, psykologer, pedagog och sekreterare. Vi arbetar i team där kontaktpersoner ingår. Det finns specialpedagogisk verksamhet med kreativa uttrycksmöjligheter som ger lust. Det finns tillgång till massage och/eller avslappning. I BUP-skolan arbetar tre speciallärare anställda av Vänersborgs kommun. Skolan och avdelningen har ett nära samarbete. I BUP-skolan går endast elever från avdelningen och alla elever har en individuell anpassad studieplan. I samband med inläggning sker en läkarundersökning och ett obligatoriskt drogtest. Samtal med psykolog sker nästkommande vardag. Inläggningstiden på avdelningen kan variera. Öppenvårdens vårdplan ligger till grund för avdelningens behandlingsplanering. Vid akut eller planerad inläggning kommer patienten att ha fortsatt kontakt med BUP-öppenvårdsmottagning. Eftersom tvångsåtgärder förekommer ganska sällan valde vi att, i projektet Bättre vård, mindre tvång, ta upp något som per definition inte är någon tvångsåtgärd, ständig tillsyn. Ständig tillsyn har under den senaste tiden ökat i sin användning. Vi ville åstadkomma en förändring genom att minska antalet timmar av ständig tillsyn. Inom barnoch ungdomspsykiatrin ska vi ha ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och ett föräldraperspektiv som skiljer sig åt från vuxenpsykiatrin. Ständig tillsyn har tidigare varit under korta perioder från timmar upp till ett dygn. Det har varit perioder när man varit speciellt orolig för att patienten ska suicidera eller skada sig själv eller någon annan allvarligt. Därför har tidigare åtgärder med ständig tillsyn inte kolliderat med det utvecklingspsykologiska synsättet. I dag ser vi problemet inom vår verksamhet att ständig tillsyn används på ett sätt där det stöter ihop med ungdomarnas psykologiska utveckling. 2

3 Vi har ett uppdrag på avdelningen för ständig tillsyn som är: Ständig tillsyn innebär att man i princip inte släpper patienten med ögonen. Detta gäller även vid toalettbesök om detta inte är ett utsagt undantag. Patienten följs överallt. Ständig tillsyn är till för exempelvis mycket självmordsnära, mycket oroliga eller aggressiva patienter, så att de om möjligt inte orsakar sig själva eller andra någon skada. Patient som har ständig tillsyn får aldrig lämnas ensam. Det ska tydligt framgå på avdelningen vilken person som har uppdraget att utföra ständig tillsyn. Patient får inte utan särskilda tillstånd lämna Vänerviken. Dessa undantag fattas av ansvarig läkare. Ständig tillsyn kan aldrig lämnas över till föräldrar/vårdnadshavare eller annan person som ej tjänstgör på Vänerviken. Vi har upplevt under en längre period att det är rörigt och ostrukturerat på avdelningen. Vi är många som känner att vi inte räcker till för att ge en så god vård som möjligt till våra patienter. Vi har inte haft tydliga riktlinjer vid omvårdnad vid bältesläggning, tvångsinjektioner och sondmatning under tvång på vår avdelning. På grund av okunskap i ämnet upplevs personalen vara otrygg i denna omvårdnadsåtgärd. Detta har framkommit genom en medarbetarenkät som delades ut i samband med projektstarten. Syfte Vi vill minska ständig tillsyn i antal timmar och hitta alternativ till ständig tillsyn. Vi vill genom detta öka ungdomens personliga integritet samt ge en möjlighet till ett aktivt deltagande i sin egen vård. Om ständig tillsyn måste bedrivas ska patienten känna sig trygg i detta Höja kvalitén och förbättra vården för patienterna på avdelningen. Bättre arbetsmiljö för personalen på grund av en tydligare ansvarsfördelning/struktur. Detta leder även till att personalen tidigt kan uppmärksamma tecken på oro hos patienterna. Tydliga riktlinjer vid omvårdnad vid bältesläggning, tvångsinjektioner och sondmatning under tvång. Att samma kunskap finns hos all personal så att vi följer socialstyrelsens riktlinjer och känner oss trygga i dessa tvångsåtgärder 3

4 Våra mål, mätningar och resultat Övergripande mål: Att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder Mätbart mål: 1. Att minska behovet av ständig tillsyn med 50% till september 2011 Mätning: Resultat med förklaring och kommentarer: 2. Att dagplaneringsformulär fylls i på alla arbetspass på avdelningen. 1. Från 1 januari till 30 april 2011 har vi haft ca 2100 timmar av ständig tillsyn på vår avdelning. Vi har jämfört detta resultat med tiden 1 maj till 30 augusti. Under den perioden har vi mätt ca 1900 timmar av ständig tillsyn. Formuläret där ständig tillsyn mäts i antal timmar började fyllas i från 7 maj. Personal som är dokumentationsansvarig för patient, som haft eller har ständig tillsyn, har ansvar för att mäta antal timmar på det framtagna formuläret. Formuläret lämnas sedan in till team 45s mätansvarige. 2. Dagplaneringsformulärens ansvarsrader har varit ifyllda till 95% Serie Stapel 1: Januari - April Stapel 2: Maj - Augusti 1. Anledningen till att vi inte minskade den ständiga tillsynen med 50 % mellan testperioderna beror på att ca 80 % av den ständiga tillsynen var ordinerad till en och samma patient under lång tid. 4

5 Efter att vi utarbetat en ny tillsynsgrad Utökad extra tillsyn har läkargruppen haft möjlighet att ordinera denna tillsyn i stället för den ständiga. På så sätt minskade den ständiga tillsynen i slutet av sommaren. Den nya tillsynen ser ut enligt följande: Utökad extra tillsyn Personbunden övervakning vilket innebär att utsedd personal ska veta var patienten befinner sig i varje stund. Personalen behöver dock inte ha patienten under ständig uppsikt. Utevistelse endast med sällskap av personal/vuxen. Dörren till rummet ska alltid vara på glänt, även nattetid. Avdelningen ska vara låst om inte annat anges. När föräldrar vistas på avdelningen och de enligt läkarens bedömning är kapabla att ansvara för sitt barn, är det de som har tillsynsansvaret. Den nya tillsynsgraden är framarbetad av personalen och har blivit godkänd av chefsöverläkaren. Den nya tillsynsgraden ligger mellan vår ständiga tillsyn och extra tillsyn. Vi tror att den kommer att kunna ersätta vår nuvarande ständiga tillsyn i många fall. Detta tror vi också kommer att öka ungdomarnas delaktighet och öka deras integritet. 2. Dagplaneringsformuläret har gjort strukturen på avdelningsarbetet tydligare. Hur strukturen har följts kommer att utvärderas i november. Övergripande mål: Att förbättra patientens upplevelse av tvångsåtgärder Mätbart mål: % av alla patienter ska känna sig trygga och skatta sig 7 eller mer på en VAS-skala % av alla patienter ska ha ett uppföljningssamtal efter genomförda tvångsåtgärder och 100% av patienterna ska känna sig delaktiga. Mätning: 1. Vi mäter upplevelsen av trygghetskänsla efter avslutad ordination av ständig tillsyn. Patienten skattar sin upplevelse av trygghet på en VAS-skalan där 1 står för otrygghet och 10 för helt trygg. 2. VAS- skalan och känsloformulär fylls också i från 7/5. Känsloformuläret delas ut och fylls i efter avslutad ordination av ständig tillsyn. Vår mätansvarige har ansvaret att mäta hur många gånger samtalet blivit av. Kontaktpersonerna till patient med ständig tillsyn skall utföra samtalet. Vi mäter hur många av patienterna som kryssat i delaktig i vården på känsloformuläret. Detta mäts sedan av team 45s mätansvarige. 5

6 Resultat med förklaring och kommentarer: 1. Endast en av patienterna har kunnat skatta sin trygghet på VASskalan. Patienten skattade sig till 9 dvs trygg. 2. Två av patienterna har under mätperioden avslutat sin ordination av ständig tillsyn så därför har känsloformulär delats ut till dessa två. Den ena patienten klarade inte av att fylla i sitt känsloformulär, minnen av otrygghet väcktes till liv och patienten kunde ej slutföra formuläret. Den andra patienten blev klar med sitt formulär först 1 månad efter avslutad ständig tillsyn. Det gick inte att dra några slutsatser av detta formulär, patienten tyckte det var svårt. Båda dessa mätningar har varit svåra att genomföra. Underlaget har varit litet och våra unga patienter har haft svårt för att medverka på grund av att de inte kan förhålla sig till sina egna upplevda känslor i förhållande till tvångsåtgärden. Övergripande mål: Att utveckla kunskapen och förbättra kvaliteten vid användandet av tvångsåtgärder Mätbart mål: % av personalen ska ha kunskap om de kliniska riktlinjerna för tvångsåtgärder som vi har på avdelningen % av personalen ska få utbildning i Bergenmodellen. Mätning: 1. Pärmen med alla riktlinjer ska läsas igenom av all personal. När man läst riktlinjerna ska man skriva sitt namn på signeringslistan. 2. Alla deltagare registreras när utbildningen startar upp. Resultat med förklaring och kommentarer: Genomförs under hösten Idag 5 oktober har 12 av 33 medarbetare tagit del av riktlinjerna för tvångsåtgärder. 6

7 Våra genomförda tester / förändringar Sjuksköterskan är ansvarig över att fördela personalansvaret varje dag och har även telefonansvar. Vi har en dagrumsansvarig personal som alltid vistades i dagrummet för att atmosfären skulle vara så lugn och trygg som möjligt och håller ordning på avdelningen. Vi vill genom detta att det ska bli lugnare och tryggare på avdelningen samt förhindra och observera tidiga våldstendenser. Personalen äter med patienterna vilket har ökat trivseln och lugnet. Vi har en köksansvarig personal som håller ordning i köket. Alltid en personal som har hand om de patienter som har tillsynsgraden extra tillsyn. Alla patienter som vill, får efter utskrivningssamtal fylla i en enkät om hur de upplevt vårdtiden på avdelningen. Våra genomförda aktiviteter Medarbetarenkät för bedömning av kunskap/trygghet angående tvångsåtgärder delades ut i början av projektet. Planeringsdag 11 april för hela personalgruppen där vi presenterade genombrottsmetoden och projektet Bättre vård, mindre tvång. Här fick hela gruppen lyfta fram sina åsikter och tankar i det förändringsarbetet vi vill åstadkomma på avdelningen. Vi har lyft upp projektet och tanken bakom detta på ett läkarmöte eftersom ständig tillsyn är en läkarordination. Vi vill att läkarna gör en ny bedömning varje dag när ständig tillsyn bedrivs. Vi har utarbetat en VAS-skala och ett känsloformulär. Vår chefsöverläkare har godkänt den nya tillsynsgraden som vi har utarbetat och som ligger mellan vår ständiga tillsyn och extra tillsyn. Den 16 juni var Norman Schiappacasse, samordnare och utbildare i Bergenmodellen här och informerade klinikens ledningsgrupp om Bergenmodellen. Denna ska införas på avdelningen och i höst startar han upp utbildning för avdelningspersonalen. Vi har nu tagit fram riktlinjer för omvårdnad vid bältesläggning, tvångsinjektioner och sondmatning vid tvång med hjälp av Anna Björkdahl och Sara Ryding på Huddinge Sjukhus. Dessa har godkänts av chefsöverläkare BUP NU-sjukvården. 7

8 Så här har vi involverat våra patienter och närstående i förbättringsarbetet Patienten som ordineras ständig tillsyn, samt dennes föräldrar, informeras muntligt om att vi efter ständig tillsyn låter ungdomen fylla i ett känsloformulär om upplevelsen under och efter avslutad ständig tillsyn, detta som en del i ett förändringsarbete. Så här går vi vidare Utbildning i Bergenmodellen i 2 grupper: grupp oktober, 31 oktober och 1 november grupp oktober, 7-8 november. All personal ska ta del av de kliniska riktlinjerna för tvångsåtgärder och ska alltid tas upp vid introduktion av ny personal. Vi kommer att dela ut medarbetarenkäten efter att all personal tagit del av riktlinjerna. Personalmöte i november där vi kommer att utvärdera hur ansvarsfördelningen har fungerat och följsamhet till de kliniska riktlinjerna. Vi vill att alla patienter ska få möjligheten att fylla i en enkät om hur de upplevt vårdtiden hos oss. Detta för att höja kvalitén och se bristerna. Vi kommer att fortsätta använda ett känsloformulär. Diskussion Det har varit stor personalomsättning under projekttiden, detta har gjort det svårare och även tagit längre tid att få till förändringar. På plussidan finner man det faktum att när ny personal börjar idag så finns det färdiga riktlinjer och rutiner för avdelningens arbete gällande tvångsvård vilket vi inte haft tidigare. Personal uttrycker en trygghet i att det nu finns gemensamma riktlinjer, gällande bältesläggning, tvångsinjektion och sondmatning. Tack vare Genombrottsmetoden har förändringar genomförts på ett mer effektivt och snabbare sätt än tidigare. Medverkan i projektet Bättre vård, mindre tvång har även gett oss möjlighet att komma i kontakt med Bergenmodellen och få till stånd en utbildning i densamma av Vänervikens personal. Det har varit en mycket intensiv period på avdelningen med överbeläggningar så gott som konstant under projekttiden, vilket har inneburit att tiden till förändringar varit svår att få till. Vi har märkt att den patientkategori vi vårdar har svårt att skatta och minnas sina känslor när de skall utvärdera sin behandling och fylla i känsloformulär. Därför kommer vi att utveckla ett nytt känsloformulär som är mer lättförståeligt för våra barn och ungdomar. Detta har vi lärt oss Förändringar är inte omöjliga, men de kräver tid och engagemang. 8

9 BILAGOR VAS-skala Skattning för ständig tillsyn Otrygghet Mindre Ganska trygg Trygg Helt trygg trygg 9

10 Medarbetarenkät vecka vecka: mätning 1 antal v10 antal svar Jag känner till de rutiner/riktlinjer angående tvångsåtgärder som finns på min arbetsplats % Jag upplever att alla på min arbetsplats följer de rutiner/riktlinjer angående tvångsåtgärder vi har % Jag har möjligheter att föra dialog och att lyfta oklarheter kring tvångsåtgärder på min arbetsplats % Jag upplever att tvångsåtgärder alltid används i rätt situationer och i rätt omfattning på min arbetsplats % Jag känner mig trygg i hur jag ska göra i samband med användandet av tvångsåtgärder vid vård av patient % andel 4+5 Personalen har fått skatta 1 till 5 där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra 10

11 Känsloformulär 11

12 12

13 13

14 14

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: Deltagande team Sektionschef Yvonne Näsmo, Ssk Anna Bohman, Ssk Anita Rehnström, Ssk Jonas Ekholm. Sammanfattning Med syftet att

Läs mer

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III.

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III. Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 49 Visby Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland Ann-Sofie Eriksson, sjuksköterska Josephine Rehnberg, psykiatrisjuksköterska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 5 Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus avdelning 9 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 90 RPK Sundsvall Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall Avdelning 97A Sarah Moberg (kontaktperson)

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 57, Psykiatriska kliniken, Skellefteå Deltagande team Psykavdelning 3 Psykiatriska kliniken Skellefteå lasarett Berit Backman, avdelningschef

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 89 Allmänpsykiatri avd 124, Akademiska sjukhuset, Uppsala Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 96 Deltagande avdelning och team Rättspsykiatriska kliniken avd 32 och 36 Säter Vladislav Ruchkin Chefsöverläkare Camilla Tinnerholm

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 08 Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsyk enheten Ryhov, Jönköping Fredrik Jonsson Vårdenhetschef Niki Dec Sjuksköterska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 5 Rättspsykiatriska Regionkliniken Vadstena Avd. 21 Övergripande beskrivning av klinikens avdelningar Rättspsykiatriska regionkliniken

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 147 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Sjuksköterska,

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Projektrapport Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Syfte med deltagandet Teammedlemmar i Genombrott Förbättra den psykiatriska Sjuksköterska, Anna Blücher,

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 59 Avdelning 366, Affektiva 1, psykiatriska kliniken Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen Deltagande

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 138, Bup vårdavdelning, Umeå Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Vt- 13 Gunnar Berlin, Lärare Anders Hellman, Sjuksköterska Mia Lindstrand,

Läs mer

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33 Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33, Landstinget Västmanland Avdelning 93 är en PIVA med 10 vårdplatser. Vanligtvis vårdas patienterna enligt LPT men vård enligt HSL

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 73 PIVA/Beroende, Nyköpings lasarett, Landstinget Sörmland Deltagande team Max Jakobsen, vårdenhetschef Angelica Skoog, skötare Marjatta

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 93 Deltagande avdelning och teamdeltagare Östersunds sjukhus, avd 4a Lars Hansson, skötare Urda Stadig-Lindström, skötare Agneta Åslund,

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 98 Gävle Deltagande avdelning och teamdeltagare Allmänpsykiatrisk vårdavdelning 27 Gävle Göran Rosén avdelnings chef Camilla Johansson

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 69 Team 69, är avd 45 Sunderby Sjukhus, Norrbottens läns landsting. Vi är en barnpsykiatrisk akutavdelning med heldygnsvård. Vi har 6

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 83, Psykiatri nordväst, psykossektionen avd 141, Danderyds sjukhus, Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Halmstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 75, Avd A och B, Höglandssjukhuset. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 8, BUP avdelning 40 Universitetssjukhuset i Linköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 106 Deltagande avdelning och teamdeltagare BUP slutenvård Kalmar Tomas Kristiansson enhetschef 072-540 0371 tomaskr@ltkalmar.se Camilla

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning 1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 139 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Medlemmar i teamet Lennart

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 142 Kalmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Pia Hultgren,

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 92 Deltagande avdelning och teamdeltagare Peter Andersson avd 8 Sarah Mossfeldt avd 81 Caroline Walter avd 82 Tobias Oskarsson avd

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 22 PIVA Malmö Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Avdelningschef

Läs mer

Ångest/Oro Självskada

Ångest/Oro Självskada Bilaga 1 IDÉ-LÅDA ÖVER LUGNANDE STRATEGIER Omvårdnads diagnos/ Hälsosituation Ångest/Oro Självskada Hot/Aggressivitet Uppvarvning Omvårdnadsåtgärder Förebyggande och lugnande strategier Patienten görs

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 178 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Ann-Chatrine

Läs mer

Vesna Brljevic (teamledare), doktor Per Rosenqvist, ssk Mi-Young Kim, kurator Eva Strömberg och psykolog Eva Pyykkö

Vesna Brljevic (teamledare), doktor Per Rosenqvist, ssk Mi-Young Kim, kurator Eva Strömberg och psykolog Eva Pyykkö Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 107 Deltagande avdelning och teamdeltagare BUP Malmö, Beh.avdelning, Regional slutenvård Skåne Vesna Brljevic (teamledare), doktor

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 102 Deltagande avdelning och teamdeltagare Allmänpsykiatriska slutenvården, Karlstad. Helena Lindström, avd.chef avd 41/PIVA Velinka

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 153 Psykiatriska vårdavdelningen, PÄS, Piteå Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 177 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Skötare Erik

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 74, Beroendekliniken i Göteborg avd 364 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 53 Deltagande team Rättspsykiatriska kliniken avd 30/31 Säter Marianne Hedman Leg specialist sjuksköterska psykiatri Peter Karlsson

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 42, Division psykiatri, Rättspsykiatriska enheten, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 11 PIVA Kalmar Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Camilla

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 55 Deltagande team RPK Sundsvall Avd 93. Mats Persson chefsöverläkare Frida Höglund skötare Michael Hellberg skötare Peter Jonsson

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: Team 105 : Akutavd BUP, Akademiska sjukhuset Uppsala Deltagande avdelning och teamdeltagare Elizabet Karademir Vårdansvarig 018-6112543

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 67 Avdelning 52 A och 52 B, affektiv slutenvård, Sundsvalls sjukhus Landstinget Västernorrland Deltagande team Lennart Larsson, behandlingsassistent

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 1 södermalm Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid bältesläggning

Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid bältesläggning Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid bältesläggning Anna Björkdahl i samarbete med PIVA, M48 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 2005. - 1 - Innehåll Bältesläggning: utförande och omvårdnad...4

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 151 Vuxenpsykiatrin Karlskrona östra Blekinge Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 110 Avdelning 32 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 72 Team 72 kommer från avdelning 66 Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och vårdar patienter med främst psykossjukdom. Deltagande

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Nr 174 från BUP-kliniken i Stockholm. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 136 avd 68, BUP-kliniken Dalarna Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid tvångsinjektion

Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid tvångsinjektion Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid tvångsinjektion - 1 - Innehåll Följande moment identifierades i tvångsinjektion:...3 Samordning inför tvångsinjektion...3 Information till patienten...4 Omhändertagande

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 119 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Psykiatriskötare,

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 141 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Anna-Lena Johansson

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 117 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Enhetschef Hans Ihrfors

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 14, avdelning 64 och 67, Norra Älvsborgs Länssjukhus. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 137, Avd. Kompassen, Haninge Psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 116 Varberg avd. 23 Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Kontaktperson:

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team173; Psykiatriska Kliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid

Läs mer

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Team 155 Psykiatrin avdelning 4/TNE Norrlands Universitetssjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 02 Avd.51/PIVA Sundsvall Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 6, Vårdavdelning 2 Umeå Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende Nio råd från Nationella Självskadeprojektet Det här dokumentet är ett tillägg och en tillämpning av Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende,

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 56: Avdelning 2, Sankt Görans sjukhus, Stockholm. Deltagande team Ingunn Egilstad, sjuksköterska. Joel Hultman, överläkare. Johanna

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 44 Bättre vård mindre tvång Deltagande team Roger Grimhav, SSK, Akutenheten Maria Hogner, Slutenvårdsläkare Susanne Jansson, SSK, Avd 26/PIVA Petronella Olsson,

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 163 Projekttid: 131001-140512 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder.

Läs mer

Slutrapport Sollentuna psykiatriska öppenvård Mottagningsteam och behandlingsteam är modellen!

Slutrapport Sollentuna psykiatriska öppenvård Mottagningsteam och behandlingsteam är modellen! Slutrapport Sollentuna psykiatriska öppenvård Mottagningsteam och behandlingsteam är modellen! Nytorps gård, gården revs cirka 1973 för att ge plats åt Sollentuna sjukhus. Sammanfattning: I den givna organisationen

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 148 Piva Halmstad Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 21 Vuxenpsykiatri, UVA 1 Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 184 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Elisabeth Nordqvist

Läs mer

Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 63 Avdelning 92 Brinkåsen, Psykiatriska kliniken NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Deltagande team Cymone Jägerev kurator Pekka

Läs mer

Patient blev hemskickad begick självmord

Patient blev hemskickad begick självmord Patient blev hemskickad begick självmord En nyanställd läkare utan erfarenhet var ensam ansvarig på jourmottagningen. Den nedstämda patienten erbjöds läkemedelsbehandling och återbesök efter drygt en vecka.

Läs mer

Karin Hallén, Elisabeth Nygren, Björn Vikström SU/Psykiatri Östra Göteborg

Karin Hallén, Elisabeth Nygren, Björn Vikström SU/Psykiatri Östra Göteborg Karin Hallén, Elisabeth Nygren, Björn Vikström SU/Psykiatri Östra Göteborg karin.hallen@vgregion.se elisabeth.nygren@vgregion.se bjorn.vikstrom@vgregion.se SLÖP bakgrund, vad och varför? Psykosvård Öster

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Deltagande team Carl-Gustav Eriksson, chefsöverläkare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 143 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Team medlemmar Samordnare,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 171 Barn & ungdomspsykiatrin Kalmar Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Svar på interpellation 2013:20 av Åsa Brunius (V) om psykiatrisk tvångsvård av barn

Svar på interpellation 2013:20 av Åsa Brunius (V) om psykiatrisk tvångsvård av barn 1 (5) Sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg (FP) INTERPELLATIONSSVAR 2013-10-22 LS 1309-1126 Svar på interpellation 2013:20 av Åsa Brunius (V) om psykiatrisk tvångsvård av barn Åsa Brunius (MP) har ställt

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 103 Deltagande avdelning och teamdeltagare Avdelning 81, affektiva 2 SU Sahlgrenska Diana Faraj, Kurator Irma Guzman, Specialistsjuksköterska

Läs mer

Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014

Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014 1 (6) Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014 Information angående Hundteamet ett projekt med terapi- och vårdhund inom bedriver under 2014 ett projekt med terapi- och vårdhund inom i första hand

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 109 Deltagande avdelning och teamdeltagare Team 109 Avdelning 64 RPK Växjö Anthony Persson, behandlingspedagog anthony.persson@ltkronoberg.se

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Gemensamt inskrivningssamtal

Gemensamt inskrivningssamtal Gemensamt inskrivningssamtal Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 Hp Jessica Wetterberg Christina Wiberg Aronsson 160115 Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team: 13 Område psykos, avd. 87 Malmö Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP

Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP Namn på deltagare: Annette Flodberg Projektnamn: Informationspärm för patienter med gynekologisk cancer. 1. Define (Definiera)

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 38, Länsgemensam Rättspsykiatri, Landstinget i Norrbotten Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Motiv för tvångsvård i barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige

Motiv för tvångsvård i barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige Motiv för tvångsvård i barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige Veikko Pelto-Piri, Lars Kjellin och Ingemar Engström Tvångsvård - Juridiskt Förutsättningar Tvångsvård inom slutenvården får endast ges om patienten

Läs mer

Enkät - Vuxenpsykiatrin

Enkät - Vuxenpsykiatrin Nytt avsnitt 1 sidan 1 Enkät - Vuxenpsykiatrin Sveriges kommuner och landsting Dessa uppgifter skrevs ut den : KONTAKTUPPGIFTER till uppgiftslämnaren Landsting/region Klinik Kontaktperson Telefonnummer

Läs mer

Välkommen till avdelning 64

Välkommen till avdelning 64 Välkommen till avdelning 64 Praktisk information Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska (OAS) är: Personalen i ditt team är: Morgonmöte hålls varje vardag kl. 08.30 Frukost serveras kl. 08.00 Mellanmål

Läs mer

Projektrapport. Team:87. Teammedlemmar: Tidsperiod: september 2011-april 2012. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Stockholm

Projektrapport. Team:87. Teammedlemmar: Tidsperiod: september 2011-april 2012. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Stockholm Tidsperiod: september 2011-april 2012 Projektrapport Team:87 Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Stockholm Teammedlemmar: Martin Nilsson (Skötare) Jenny Palm (Socionom) Mari Kampf-Westerberg (Sjuksköterska,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 7, avd 51 Norra Stockholms Psykiatri Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Korta väntetider och delaktig personal på BUP Danderyd

Korta väntetider och delaktig personal på BUP Danderyd 1 Korta väntetider och delaktig personal på BUP Danderyd Teamets medlemmar Teamet består av fem personer från Danderyds BUP: Från vänster: Assistent Lina Lundström, biträdande enhetschef Eva Arvidsson,

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 165 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Behandlingspedagog,

Läs mer

Svar på interpellation 2013:19 av Thomas Eriksson (MP) om vård av barn med svår psykisk ohälsa

Svar på interpellation 2013:19 av Thomas Eriksson (MP) om vård av barn med svår psykisk ohälsa 1 (5) Sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg (FP) INTERPELLATIONSSVAR 2013-10-22 LS 1309-1125 Svar på interpellation 2013:19 av Thomas Eriksson (MP) om vård av barn med svår psykisk ohälsa Tomas Eriksson

Läs mer