Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2"

Transkript

1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 143 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Team medlemmar Samordnare, Tony Lindstein, Enhetschef, Kristine Lokrantz Specialistläkare, Gunnar Silfors Psykolog, Anita Hansson Ssk, Veronica Larsson Skötare, Roland Pettersson Skötare, Mikael Balkerud Skötare, Inger Persson Projektets övergripande mål 1. Att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder 2. Att förbättra patienternas upplevelse av tvångsåtgärder 3. Att utveckla kunskapen och förbättra kvaliteten vid användandet av tvångsåtgärder 4. Att utveckla samverkan mellan olika aktörer i patientens liv/värld för att minska andelen inläggningar på tvångsvård. Sammanfattning Genombrottsprojektet påbörjades 9e April för avd. 95. Teamet började med att formulera mål och utarbetade material inför blivande PDSA. Vi fördelade arbetet, gällande aktiviteter i syfte till förbättringar. Vi involverade all personal via APT, temadagar och löpande på avdelningen. Patienterna fick information om projektet via projekttavla och patientmöten. De fick delge idéer och ge förslag på förändringar. Under sommaren stannade arbetet upp något p.g.a. sommarsemester, vi följde endast upp de påbörjade PDSA-cyklarna. Efter sommaren fortsatte vi utveckla förbättringsarbetet och vi satte in många utbildningsinsatser för personalen. Patienterna fick under projektets gång ge synpunkter på miljön, där patienterna bland annat fick möjlighet till mer interaktion på avdelningen. De fick också fler träningsmöjligheter vilket önskats samt ge synpunkter på hantering av tvångsåtgärder. Patienterna hade mycket olika respons på projektet, där en del var mycket positivt inställd och andra generellt negativa. Överlag upplever dock personalen att patienterna fått mycket utav projektet då det varit mindre tvångsåtgärder än tidigare och fler patienter umgås ute på avdelningen. 1

2 Bakgrund Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) i Sundsvall är inriktad på att bedriva vård och behandling av lagöverträdare som bedöms psykiskt störda enligt lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV) samt patienter som vårdas enligt lagen om psykiatriskt tvångsvård (LPT) som är särskilt vårdkrävande. I RPK s uppdrag ingår det också att vårda klienter från kriminalvården som bedöms ha ett psykiatriskt vårdbehov. Sedan februari 2011 är kliniken ISO-certifierad enligt ISO 9001:2008. RPK har sammanlagt 99 vårdplatser fördelade på 8 avdelningar som är uppdelad och belägen i SYD och NORD. Det som benämns SYD är kliniken och där finns 5 avdelningar, avdelning och på NORD finns de tre andra avdelningarna och dessa finns på Sundsvalls sjukhus. Avdelning 95 har 12 vårdplatser som är uppdelat på två sidor en A och B-sida med 6 rum vardera. Avdelningen är byggd som en V-form med en expedition i mitten och då finns möjligheten att låsa emellan sidorna om detta skulle behövas. Det jobbar 21 stycken totalt på avdelningen uppdelad på 1 enhetschef, 1 samordnare, 6 sjuksköterskor och 13 skötare. Vi ansökte att komma med i projektet då vi vill utveckla oss inom vår inriktning på avdelningen. Vi ville inrikta oss på bemötande, förhållningssätt och kompetenshöjning för att på ett bättre sätt jobba med neuropsykiatriska funktionshinder. Detta ska i sin tur reducera eventuella tvångsåtgärder. Mål 1. Att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder Att 100% av patienterna skall känna sig delaktig i vården. 2. Att förbättra patienternas upplevelser av tvångsåtgärder Att patienterna skall skatta sin upplevelse av hur tvångsåtgärder hanteras till ett medelvärde på 7 eller högre där skalan är Att utveckla kunskapen och förbättra kvaliteten vid användandet av tvångsmedel. Att 100% av personalen skall tycka att föreläsning gällande tvångsåtgärder är givande. 4. Att utveckla samverkan mellan olika aktörer i patientens liv/värld för att minska andelen inläggningar på tvångsvård. Att 100% av patienterna skall bli erbjuden att få närståendebroschyr skickad till sina närstående. 2

3 Medelvärde VAS-skala. Patientantal i procent Förändringar som testats 1. Att 100% av patienterna skall känna sig delaktig i vården. Rond 6.0. När det gäller ronder så har vi testat att alla patienter blir tillfrågade om dom vill ha samtal med behandlande läkare och resultatet efter tre PDSA-cyklar blev att 100% vill och fick samtal. Vi har avslutat denna PDSA-cykel och implementerat detta på avdelning. Resultatet gick från 60% till 90% till slutligen 100%. Se diagram nedan. Patientdeltagande i rond 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 90% 60% Rondtillfälle Rastgård 5.0. När det gäller rastgårdstider så har vi börjat med några förändringar t.ex. uppmärksamma för personalen om problemet med att hålla rastgårdstider och vi försöker även att avsluta förmiddagsrapporteringen i tid för att inte dra över på rastgårdstiden. Se diagram nedan. Nöjdhet 0-10 av rastgårdens följsamhet ,1 7,2 6 6, Resp. mätningsperiod. Nöjdhet 0-10 av rastgårdens följsamhet. Rastgård 5.1. Förbättring skall göras av rastgårdens estetik. Vi mäter trivsel på rastgården. VAS-skala (0-10 där 0 är att den inte alls är bra och 10 är att den är bästa tänkbara). Mätning 10-16/5: 11 patienter av 12 deltog. Medelvärdet blev 5.8 vilket visar på att trivseln på rastgården inte är optimal. Vi gjorde förändringar i form av att köpa nya möbler och ställa fram dem på rastgården. Medelvärdet höjdes till 5,9. Avslappningsrum 1.0. Vi frågar patienterna hur trivseln och den nuvarande inredningen i nuvarande besökrum upplevs. VAS-skalan används (0-10 där 1 = mycket otrivsamt och 10 = mycket trivsamt. 11 av 12 patienter deltog. Medelvärde = 4,3. Patienterna fick också ge 3 förslag på förbättringar. Ny mätning i septemeber. Kostnaderna för denna förändring samt säkerhetsriskerna blev för stora, släpper denna ide. Så vi kommer att ändra inriktning på detta rum till besöks/samtalsrum, en ny PDSA på detta görs.

4 Resultat Mål 1. Att 100% av patienterna skall känna sig delaktig i vården. Delaktigheten mäts genom patientenkäten Bättre vård mindre tvång del 2. Delmål resultat. Fråga: Känner du dig delaktig i din vård? Innan förändringar (baseline): 6st Ja och 3st Nej Efter förändringar: 7st Ja och 2st Nej Kommentarer Innan förändringar (baseline): Så delaktig man kan vara. Att vara delaktig handlar ju inte om att bestämma saker Jag känner inte delaktighet Beroende på att jag ej vet om jag skall tillbaka till malmö Efter förändringar: Har bra kontakt med min läkare och kontaktpersonerna Det finns inte mycket att välja på. Det är inte genomtänkt. Även om det vore genomtänkt så är svaret nej. Vet lite om vad planerna är, om jag har ändrats något etc. Vill veta mer om min hälsa och om jag ändrats något Måluppfyllelse: Patientens känsla av delaktighet i vården Antal patienter i procent som känner delaktighet i förhållande till mål 100% 90% 100% 80% 70% 60% 50% 40% 78% 30% 20% 10% 0% 1 Resultat Målet 4

5 Fråga: Har en individuell vårdplan upprättats för dig? Innan förändringar (baseline): 7st Ja och 2st Nej Efter förändring: 7st Ja och 2st Nej Fråga: har en individuell omvårdnadsplan upprättats för dig? Innan förändringar (baseline): 3st Vet ej, 1st Nej, 5st Ja Innan förändringar (baseline): Så vitt jag förstår, saken är det så. Jag upplever att jag och många patienter med mig är dåligt insatta i skillnaden mellan omvårdnadsplan och vårdplan. Många var tvungna att fråga när vi gjorde denna enkät., Tillräckligt delaktig. Jag får träffa läkaren och övriga inblandade för att uttrycka min sikt. Om vi håller med varandra är en annan sak men jag är alltid delaktig På psyk i armén men inte här. Jag är nykommen mycket delaktig, 1-10 totalt 8 inte så mycket som önskas tillräckligt (delaktig) Efter förändring: Beroende på att jag ej vet om jag skall tillbaka till Malmö Kommentarer: Innan förändringar (baseline): Tycker inte personalen följer omvårdnadsplanen, inte alls, mindre delaktig. Fram tills idag kände jag inte till skillnaden mellan individuell vårdplan och omvårdnadsplan. Jag känner dock inget större behov av delaktighet i omvårdnadsplanen eftersom den främst gäller den dagliga vården av mig. Den är inte bra eftersom att man inte kan se vad man tar först och sist. Då i det här fallet misslyckas man på grund av det. Det finns så många uppenbara brister här. inte alls (delaktig) Efter förändring: 2st Vet ej, 3st Nej, 4st Ja Efter förändring: Inte vad jag vet Nej, beroende på att jag ej vet om jag skall tillbaka till Malmö Jag vet inte om omvårdnadsplan gjorts för mig 5

6 Mål 2. Att patienterna skall skatta sin upplevelse av hur tvångsåtgärder hanteras till ett medelvärde på 7 eller högre där skalan är Målet mäts genom enkät där patienterna får skatta hur de tycker tvångsåtgärder hanteras på avdelningen. Skala 0-10 där 0 är inte alls bra och 10 är väldigt bra Innan förändringar (baseline): 9 patienter deltog plus två som endast skrev kommentar: Medelvärde: 4,7. Efter förändringar: 9 patienter deltog Medelvärde: 5,3 Kommentarer: Innan förändringar (baseline): Jag har inte sett så mycket på närmare håll eftersom jag brukar försöka att undvika att gå i närheten av sådana situationer men från egen erfarenhet så kan jag säga att det känns lite förnedrande att få injektioner på det egna rummet, då är det bättre om det utförs i medicinrummet. Uppfattningarna i denna fråga kan dock säkert variera från patient till patient. De görs när det behövs Jag vill inte att någon hamnar på avd. 93 p.g.a litet bråk. Obehagligt med tvång för spruta eller ta medicin. Bara att man använder det så som man skulle göra mot en anhörig pga av då agerar man varsamt och ej kränkande samt endast då ingen annan lösning finnes!!! Så lite som möjligt Efter förändringar: Kunna göras mycket bättre Sköts enligt min mening ganska bra. Jag har aldrig sett det (nästan), dock så pratar ofta personalen så att vi hör saker samt att det ibland sägs tråkiga saker i affekt. Måluppfyllelse: Upplevelse av hur tvångsåtgärder hanteras Medelvärde i förhållande till mål 7 5,3 Resultat Målet 6

7 Mål 3. Att 100% av personalen skall tycka att föreläsning gällande tvångsåtgärder är givande. Vi mäter detta genom muntlig förfrågan av all personal. Vi mäter också de olika utbildningsområdena för sig genom självskattning. Detta för att få en överblick över andra utbildningsområden. Tvångsåtgärd. 100% av personalen tyckte att föreläsning gällande tvångsåtgärder är givande. Måluppfyllelse: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Utbildning tvångsåtgärder Behållning av föreläsning i förhållning till mål 100% 100% Omvårdnadsplanering. Neuropsykiatriska funktionshinder. 0% Resultat Mål Baseline visade att 10st kände sig trygg i sin kunskap hur och när en omvårdnadsplanering upprättas medan 9st svarade att de inte gjorde det. Vid mätning efter insatser svarade 19st att de kände sig trygg i sin kunskap hur och när en omvårdnadsplanering upprättas. Vikarier (8st vikarierad personal deltog) : Baseline visade ett medel på 5,4 (VAS (1-10) 1= mycket låg, 10= mycket hög). Ordinarie personal: Gunilla Gerland föreläste för avdelningens personal. Fokus låg på hur en personalgrupp kan förhålla sig på ett professionellt sätt till patienter som varit svåra för personalgruppen att hantera. Personalen självskattar med hjälp av VAS-skala (0-10 där 10 är mest) sitt intresse för och kunskap om personer som tänker och fungerar annorlunda. Höga medelvärden runt 8 indikerar att personalen fått ökad kunskap kring hur autistiska personer tänker, känner och fungerar samt deras behov. Detta kan på sikt minska risken för tvångsåtgärder. Föreläsning av före detta patient. Hypotesen var att ge personalen patientperspektiv som kommer att leda till ökad förståelse och bättre anpassat bemötandet och därmed minska risken för tvångsåtgärder. Höga medelvärden tyder på att föreläsningen ökade kunskapen om rättspsykiatriska patienters upplevelse av tvångsvård samt att personalen är intresserad av ytterligare kunskap 7

8 kring detta. De anser att detta gör att det kan ge ett bättre anpassat bemötande för varje enskild patient. Mål 4. Att 100% av patienterna skall bli erbjuden att få närståendebroschyr skickad till sina närstående. Alla patienter tillfrågas att skicka broschyr till närstående. Antal som sedan skickas dokumenteras. Alla närstående där patienten godkänt utskickning har fått en broschyr. Måluppfyllelse: 100% Närståendebroschyr Utskickade broschyrer i förhållande till godkända utskickningar 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Resultat Mål Redovisning av tvångsåtgärder som skett under hela genombrottsperioden. Vi har väldigt lite tvångsåtgärder på avdelning 95. Tvångsinjektioner Män: 3 st, Kvinnor: 0 st Avskiljning Män: 3 st, Kvinnor: 4 st Fastspänning Män: 0 st, Kvinnor: 0 st Mätperiod; April Oktober Diskussion Vi ansökte om att vara med i genombrottsprojektet då vi ville förbättra vården på avdelningen genom ett förnyat tänk och mer kunskap. Vår avdelning har förändrats mycket den sista tiden vilket kräver att vi genomför förändringsarbete för att anpassa oss till vårt nya klientel. En stor del av patientgruppen består av individer med neuropsykiatriska funktionshinder samt särskilt vårdkrävande. Detta ville vi utveckla vår kunskap kring. Därför la vi mycket energi på utbildning och upplysning genom både professionella föreläsare samt patienters erfarenheter (både nuvarande och före detta patienter). Detta har gett hela personalstyrkan en större insikt i patienternas livsvärld och gett dem fler verktyg för att förbättra innehållet i heldygnsvården och därmed minskat behovet av inläggning med tvång. Antal tvångsåtgärder under projektets gång har varit betydligt färre än året innan. Detta kan bero på våra åtgärder under projektet 8

9 som te.x. trygghetsformulär, mer möjlighet till motion, bättre kunskap i personalgruppen angående neuropsykiatriska funktionshinder etc. Det kan också bero på att patientklientelet har skiljt sig från året före projektet. Under projektet och förbättringsarbetets gång har vi försökt gjort hela avdelningens personal delaktig. Vi har informerat om förändringar och resultat på bl.a. arbetsplatsträffar löpande, vilket uppskattats. Det har dock tagit tid innan det nya tänket satt sig och accepterats av all personal. De negativa resultat vi fått har ev. påverkats av detta något. Något som vi sett definitivt påverkat resultatet, är patienters inställning till vården samt patienters realitetsuppfattning och psykiska sjukdom. Många patienter har tvångstankar, vanföreställningar eller/och ger stort uttryck om motsättning av vården överlag. Detta har gjort att många av patienterna varit missnöjda oavsett typ och grad av förändring. Diskussion ang. resultat av målen: Mål 1: 77,7% känner känsla av delaktighet i vården, 22,3% gör inte det. Att vistas under tvångsvård antas påverka känslan av delaktighet. Vi fick många nya patienter på avdelningen vilket påverkade resultatet. Vissa han inte få en omvårdnadsplan. Patienternas inställning till vården i sig och personalen påverkar resultatet ang. känsla av delaktighet i stort. Mål 2: Vi märkte att patienternas uppfattning av tvångsåtgärder omfattade även tvångsvården, det kan ha påverkat resultatet som blev 5,3 där målet var 7 i medelvärde. Vi kan tänka oss att patienternas inställning till tvångsåtgärder i stort kan ha påverkat det låga medelvärdet. Mål 3: Målet uppnåddes där personalen ansåg att de fått behållning av föreläsning gällande tvångsåtgärder. Mål 4: Målet uppnåddes där alla patienter som ville att broschyren skulle skickas fick den skickad till sina närstående. Medarbetarenkät Medarbetarna skattade sig något lägre (medelvärde 3,3 istället för 3,65) när det gäller behovet att utveckla arbetssättet vilket kan tyda på att verksamhet blivit något bättre. De anser att deras idéer tas till vara bättre nu än tidigare (medelvärde 3,4, baseline 3,15). Medarbetarna har fått större möjligheter att föra dialog och få information om förbättringsarbetet nu än tidigare (medelvärde 4, baseline 3,15). De är dessutom mer nöjda med sin totala arbetssituation/arbetsmiljö (medelvärde 3,8 istället för 3,4) samt tycker att samarbetsförmågan på arbetsplatsen är bättre (medelvärde 3,8, baseline 3,35). De anser sig vara mer involverade i förändringsarbetet än tidigare vilket ses i denna mätning: Förmätning: Djupt engagerad: 20% Engagerad: 10% Perifiert engagerad: 65% Vet inget: 5% Eftermätning: Djupt engagerad: 21% Engagerad: 42% Perifiert engagerad: 37% Vet inget: 0% 9

10 Resultatet av medarbetarenkäten när det gäller rutiner för fastspänning visade att personalen skattade lägre på eftermätningen. Detta kan tolkas vara ett resultat av att fler reflekterat över rutinerna. Vi har inte heller fastspänningar på avdelningen vilket gör det svårt för medarbetarna att veta hur rutinerna följs. I förmätningen kan tänkas att man skattade högre då man antog att rutinerna följs. Detta gäller även hur känt rutinerna är av sina medarbetare, eftermätningen visade att personalen trodde att färre känner till rutinerna. Även detta kan tolkas vara ett resultat av att fler reflekterat över rutinerna. På samma sätt skattades avskiljning. När det gäller tvångsinjektioner har dock rutinerna varit lika tydliga enligt medarbetarna och de följs något bättre än tidigare. Medarbetarna tycker vid eftermätning att tvångsåtgärder ej används i rätt situation och i rätt omfattning, i större omfattning än tidigare. Dock anser dem ha större möjlighet att föra dialog och lyfta oklarheter kring tvångsåtgärder samt känner sig mer trygg i hur de skall göra i samband med användandet av tvångsåtgärder. Så här involverade vi patienter och deras närstående Då många av patienterna inte har närstående tillgängliga har möjlighet till att involvera dem varit mycket begränsad. Vi har dock genom broschyren givit mer information om avdelningen där det är lättare att hitta rätt person att vända sig till vid frågor. Vi har kontaktat de närstående som patienterna godkänt och dessa har givit god respons. Vi har dock framtida mål att jobba mer med närstående och ta tillvara på deras kunskap på ett bättre sätt än tidigare. En attitydambassadör, Marcus Sandborg har träffat patienterna och delgivit sin historia och upplevelser som patient. Han har haft en föreläsning samt möjligheter till efterföljande reflektioner genom frågestund. Sammanfattning av projekt tiden så här långt Projektet har gjort att vi vågar prova förändringar samt se vikten av att sedan följa upp dem. Vi har också ett tydligare fokus på att förändringar gällande patienter skall utgöra en förbättring för dem. Vi ser till att vi går till patienterna för att hitta det faktiska resultatet för att bedöma om det varit en förbättring eller inte. Projektet har utvecklat avdelningen genom att det funnits möjlighet att utföra kunskapsutveckling genom föreläsningar. Det upplevs i personalstyrkan att det resulterat i en mer öppen och sympatiskt lagd arbetsgrupp. Övriga kommentarer Tack, SKL för ert engagemang att utveckla psykiatrisk vård och minska tvångsåtgärder! Bifogade dokument: 1. Trygghetsformuläret 2. Närståendebroschyr 10

11 TRYGGHETSFORMULÄR / BEMÖTANDEFORMULÄR Sätt ett X för det som stämmer. När jag är arg vill jag: Vara ensam Sätt ett X för det som stämmer. När jag är ledsen vill jag: Vara ensam Vara tillsammans med personal Gå och röka Vara tillsammans med personal Gå och röka Gå och lägga mig Gå och lägga mig Lyssna på musik Lyssna på musik Titta på TV Titta på TV Syssla med datorn Syssla med datorn Ringa en vän/anhörig Ringa en vän/anhörig Övrigt: Övrigt: Sätt ett X för det som stämmer. Övrigt: När jag känner oro/ångest vill jag: Vara ensam Vara tillsammans med personal Gå och röka Gå och lägga mig Lyssna på musik Titta på TV Syssla med datorn Ringa en vän/anhörig Andra önskemål: Datum: Namn: 11

12 Rättspsykiatriska regionkliniken Postadress: Mejselvägen 29, Box Sundsvall E-post: Telefon: Fax: Avdelning 95: Patienttelefon inkommande: A-sidan: B-sidan: Förvaltningsrätten Härnösand Postadress: Box 314, Härnösand Besöksadress: Backgränd 9, Härnösand Tel: Fax: E-post: Patientnämnden Postadress: Patientnämnden, Härnösand Telefon: , , E-post: Socialstyrelsen Postadress: Socialstyrelsen, Box 34, Umeå Besöksadress: Nygatan 18-20, Umeå Tel: Fax: E-post: Närståendebroschyr Avdelning 95 RÄTTSPSYKIATRISKA REGIONKLINIKEN SUNDSVALL

13 Hej! Din/Er närstående vistas på RPK, avd. 95. Här kommer lite information kring vården och om vart Du/Ni kan vända Er för ytterligare frågor. / Kontaktpersonerna till är Kontaktpersoner På avdelning 95 så tilldelas man 2-3 kontaktpersoner. Kontaktpersonen ingår tillsammans med patienten i ett vårdteam och medverkar i planering, genomförande och utvärdering av de behandlingsinsatser som genomförs. Behandlande läkare Det övergripande ansvaret för patientens vård har den behandlande läkaren. Vid rond diskuteras vårdens innehåll, mediciner, ev. friförmåner och diagnoser. Patientnämnden-Etiska nämnden Den ska hjälpa enskilda patienter med råd och stöd samt bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Kopplat till nämnden finns ett etiskt råd. Nämnden ska låta ansvariga i vården få veta vilka iakttagelser och avvikelser som är av betydelse för patienternas vård och trygghet. Synpunkter eller klagomål kan på så sätt komma även andra till godo och förbättra kvaliteten inom vården. Stöd Om du som närstående behöver någon att prata med finns nationella hjälplinjen. Ring Öppet alla dagar. Sundsvalls kommuns anhörigcenter har bl a anhöriggrupper för råd och stöd och telefon dagtid. Telefon Skeppargatan 5B, Sundsvall. Enhetschef Enhetschefen på avdelningen heter Kristine Lokrantz, till henne kan du vända dig vid frågor som gäller avdelningen. Telefon: Kontakt E-post kan skickas till vederbörandes behandlande överläkare. Då skall Du adressera e-posten till funktionsbrevlådan vid RPK och skriva i mejlet vilken läkare som skall ha e-posten. E-postadressen är: Övriga adresser finns på folderns baksida ansvarige läkare är 13

14 Mobiltelefon/Data/Internet Om inte särskilda restriktioner är utformade är det tillåtet att ha data, mobiltelefon samt Internet inom kliniken. Dock är det inte tillåtet att ha någon form av inspelningsfunktion eller kamera på dessa. Personliga tillhörigheter Som patient är det tillåtet att ha personliga tillhörigheter på rummet så länge klinikens säkerhetsrutiner gällande detta följs. Det finns möjlighet att låsa in värdesaker i säkerhetsskåp samt magasinera tillhörigheter i avdelningens förråd, utrymmet till detta är dock begränsat. Tvätt/Städ Avdelningen har en tvättstuga där patienten kan boka tid och tvätta sina privata kläder, samt sängkläder. Patienten ansvarar själv för att städa sitt rum om inget annat är överenskommet med personal, städmaterial finns på avdelningen. Närstående När närstående inbjuds till ett första läkarsamtal, får de resan betald. I undantagsfall kan ytterligare resa betalas av RPK efter beslut av enhetschef. Resa gäller för högst två personer med billigaste färdsätt. Utlägg för bilresa ersätts i efterhand enligt gängse milersättningsregler och efter skriftlig redovisning av antalet körda mil. Utlägg för tåg/buss utbetalas i efterhand mot uppvisande av kvitto. Kliniken betalar även för boende, en natt. Ersättningsyrkanden skickas till administrativ samordnare för utanordning. Avdelning 95 Avdelning 95 är en av fem avdelningar beläget i Nacksta, Sundsvall. Ytterligare tre avdelningar finns belägna på Sundsvalls sjukhus. Totalt har kliniken 101 vårdplatser. Avd. 95 har 12 vårdplatser. Kliniken tar emot särskilt vårdkrävande patienter, häktade, patienter som vårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128), LPT samt patienter som döms enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129), LRV. Vård Vården planeras tillsammans med kontaktpersonerna och behandlande läkare. På avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare samt behandlingsassistenter. Knuten till avdelningen finns också psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, drogterapeut, socionom, kurator, taktil massör samt pedagogisk personal. Förvaltningsrätt Minst var sjätte månad sker vårdprövning hos förvaltningsrätten. Kallelse skickas till avdelningen via post och förhandlingen hålls sedan på kliniken. Vid överklagande av vården eller vid någon annan ansökan till förvaltningsrätten kan man vända sig till personalen för mer information. Socialstyrelsen Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Stödperson Den som tvångsvårdas inom psykiatrin har rätt att få en stödperson, en medmänniska som kan vara ett stöd. Det är patientnämnden i samarbete med patienten och 14

15 vårdpersonalen som utser stödpersonen. Precis som personal inom vården har nämndens politiker och tjänstemän tystnadsplikt. Religion och livsåskådning Det finns ett andaktsrum på kliniken, och genom sjukhuskyrkan finns tillgång till sjukhuspräst. Sjukhuskyrkan kan också förmedla kontakt med företrädare för andra trossamfund och religioner. Pedagogisk verksamhet Kliniken har ett antal sysselsättningar som går under det gemensamma namnet pedagogiska verksamheten. Detta innefattar skola, skolkök, musikverkstad, bildterapi, snickeriverkstad, hantverk, konsthantverk och bilverkstad. Aktiviteterna individanpassas så långt det är möjligt. Entré Säkerhetsentréns syfte är att säkerställa samtliga patienters och personals säkerhet. Det görs inte skillnad på person, rutinerna gäller för alla som inte har giltigt passerkort. Besök Varje avdelning har ett besöksrum där man som patient kan ta emot besök under dagtid. Det är viktigt att den som besöker medtar giltig legitimation då det måste uppvisas vid entrén. Alla besök planeras tillsammans med personal. Promenadgård Promenadgården är öppen minst en timme varje dag. Fysisk aktivitet Patienten har tillgång till klinikens motionshall två gånger per vecka. Där finns möjlighet till bl.a. bollspel samt lättare styrketräning. Utöver detta kan patienten på avdelningen nyttja gåband, motionscykel samt pingisbord. Måltider/Matlagning Måltiderna serveras enligt avdelningens schema, utöver dessa kan man förvara och tillaga privat mat enligt överenskommelse med personal. 15

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 90 RPK Sundsvall Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall Avdelning 97A Sarah Moberg (kontaktperson)

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 138, Bup vårdavdelning, Umeå Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Vt- 13 Gunnar Berlin, Lärare Anders Hellman, Sjuksköterska Mia Lindstrand,

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 89 Allmänpsykiatri avd 124, Akademiska sjukhuset, Uppsala Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III.

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III. Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 49 Visby Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland Ann-Sofie Eriksson, sjuksköterska Josephine Rehnberg, psykiatrisjuksköterska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 147 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Sjuksköterska,

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 5 Rättspsykiatriska Regionkliniken Vadstena Avd. 21 Övergripande beskrivning av klinikens avdelningar Rättspsykiatriska regionkliniken

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 42, Division psykiatri, Rättspsykiatriska enheten, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 73 PIVA/Beroende, Nyköpings lasarett, Landstinget Sörmland Deltagande team Max Jakobsen, vårdenhetschef Angelica Skoog, skötare Marjatta

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Projektrapport Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Syfte med deltagandet Teammedlemmar i Genombrott Förbättra den psykiatriska Sjuksköterska, Anna Blücher,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 83, Psykiatri nordväst, psykossektionen avd 141, Danderyds sjukhus, Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning 1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 139 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Medlemmar i teamet Lennart

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 5 Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus avdelning 9 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 72 Team 72 kommer från avdelning 66 Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och vårdar patienter med främst psykossjukdom. Deltagande

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Team 155 Psykiatrin avdelning 4/TNE Norrlands Universitetssjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 141 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Anna-Lena Johansson

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 119 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Psykiatriskötare,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 178 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Ann-Chatrine

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 151 Vuxenpsykiatrin Karlskrona östra Blekinge Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Vård enligt LRV. Dina rättigheter i tvångsvården. Information för dig som är under 18 år och behöver rättspsykiatrisk vård

Vård enligt LRV. Dina rättigheter i tvångsvården. Information för dig som är under 18 år och behöver rättspsykiatrisk vård Vård enligt LRV Dina rättigheter i tvångsvården Information för dig som är under 18 år och behöver rättspsykiatrisk vård Innehåll Du har rätt till god vård 03 Tvångsvård enligt LRV 04 Du har rätt att få

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 184 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Elisabeth Nordqvist

Läs mer

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 08 Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsyk enheten Ryhov, Jönköping Fredrik Jonsson Vårdenhetschef Niki Dec Sjuksköterska

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 45 Deltagande team Barn- och ungdomspsykiatrins akutavdelning Vänerviken, Vänersborg Kontaktperson: Lillemor Forsberg, Vårdenhetschef

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: Deltagande team Sektionschef Yvonne Näsmo, Ssk Anna Bohman, Ssk Anita Rehnström, Ssk Jonas Ekholm. Sammanfattning Med syftet att

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 96 Deltagande avdelning och team Rättspsykiatriska kliniken avd 32 och 36 Säter Vladislav Ruchkin Chefsöverläkare Camilla Tinnerholm

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 55 Deltagande team RPK Sundsvall Avd 93. Mats Persson chefsöverläkare Frida Höglund skötare Michael Hellberg skötare Peter Jonsson

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 59 Avdelning 366, Affektiva 1, psykiatriska kliniken Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen Deltagande

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 142 Kalmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Pia Hultgren,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 22 PIVA Malmö Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Avdelningschef

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Deltagande team Carl-Gustav Eriksson, chefsöverläkare

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 53 Deltagande team Rättspsykiatriska kliniken avd 30/31 Säter Marianne Hedman Leg specialist sjuksköterska psykiatri Peter Karlsson

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 163 Projekttid: 131001-140512 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder.

Läs mer

Team 77: Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall, avd 94 Genombrottsprojektet V RPK 94 Team 77

Team 77: Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall, avd 94 Genombrottsprojektet V RPK 94 Team 77 Team 77: Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall, avd 94 Genombrottsprojektet V 2012-04-26 RPK 94 Team 77 1 Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 77 Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall

Läs mer

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015 -03-24 Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidè... 3 2. Medborgarperspektivet... 4 3. Processperspektivet... 5 4. Ekonomiperspektivet... 6 5. Nyckelindikatorer...

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1408-0956 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Nr 174 från BUP-kliniken i Stockholm. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 140 Team 140 kommer från avdelning 62 på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och vårdar patienter med främst neuropsykiatriska diagnoser. Syfte med

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 152, Psykosenheten Team 50 Sundsvalls sjukhus. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Halmstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team NYKÖPING Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: Team 105 : Akutavd BUP, Akademiska sjukhuset Uppsala Deltagande avdelning och teamdeltagare Elizabet Karademir Vårdansvarig 018-6112543

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 153 Psykiatriska vårdavdelningen, PÄS, Piteå Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Psykiatri i förändring

Psykiatri i förändring Teamets medlemmar Avdelning Rättspsykiatri Norra Stockholms Psykiatri Ingalill Andersson Mika Hellström Cindy Karlström Kristina Karlsson (kontaktperson) Tel:0/ 0 Mail: kristina.o.karlsson@sll.se Sammanfattning

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 69 Team 69, är avd 45 Sunderby Sjukhus, Norrbottens läns landsting. Vi är en barnpsykiatrisk akutavdelning med heldygnsvård. Vi har 6

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 137, Avd. Kompassen, Haninge Psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Vänersborg Avd 94 Brinkåsen Rättspsykiatri

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Vänersborg Avd 94 Brinkåsen Rättspsykiatri 2014-11-24 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Vänersborg Avd 94 Brinkåsen Rättspsykiatri Team Vänersborg Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott

Läs mer

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i projektet. TEAM 12 PIVA HALMSTAD GENOMBROTTSPROJEKTET BÄTTRE VÅRD - MINDRE TVÅNG Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

Psykiatrisk tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård Psykiatrisk tvångsvård Margareta Lagerkvist Överläkare Rättspsykiatriska vårdkedjan Sahlgrenska Universitetssjukhuset margareta.lagerkvist@vgregion.se LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 57, Psykiatriska kliniken, Skellefteå Deltagande team Psykavdelning 3 Psykiatriska kliniken Skellefteå lasarett Berit Backman, avdelningschef

Läs mer

Målbeskrivningen i Rättspsykiatri, Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer version

Målbeskrivningen i Rättspsykiatri, Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer version Målbeskrivningen i Rättspsykiatri, Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer version 2012-08-20 Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska genomförandet

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 165 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Behandlingspedagog,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 146 Landstinget Dalarna/Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter/ Avdelning 90 : Akut psykosavdelning, 10 vårdplatser. Syfte med deltagandet i Genombrott

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team: 13 Område psykos, avd. 87 Malmö Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 117 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Enhetschef Hans Ihrfors

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Enkät - Vuxenpsykiatrin

Enkät - Vuxenpsykiatrin Nytt avsnitt 1 sidan 1 Enkät - Vuxenpsykiatrin Sveriges kommuner och landsting Dessa uppgifter skrevs ut den : KONTAKTUPPGIFTER till uppgiftslämnaren Landsting/region Klinik Kontaktperson Telefonnummer

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 75, Avd A och B, Höglandssjukhuset. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Välkommen till avdelning 64

Välkommen till avdelning 64 Välkommen till avdelning 64 Praktisk information Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska (OAS) är: Personalen i ditt team är: Morgonmöte hålls varje vardag kl. 08.30 Frukost serveras kl. 08.00 Mellanmål

Läs mer

Enkäten besvaras av socialchef eller motsvarande chef med ansvar för målgruppen.

Enkäten besvaras av socialchef eller motsvarande chef med ansvar för målgruppen. Diarienummer 00-5401/2008 Enkät 2 om Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar 2010-11-29 Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av det

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 179 Avdelning 59 Växjö Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 181 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Peter Lantz,

Läs mer

Psykiatrisk tvångsvård. Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Psykiatrisk tvångsvård. Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Psykiatrisk tvångsvård Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. VAD HÄNDER NU? Meningen med tvångsvård är att du ska må bättre så att du slipper vårdas med hjälp av tvång.

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 177 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Skötare Erik

Läs mer

Kontaktpersonalen har en central funktion i kvalitetssäkring för hyresgästens/kundens vård och omsorg.

Kontaktpersonalen har en central funktion i kvalitetssäkring för hyresgästens/kundens vård och omsorg. Inom hemtjänsten Inom äldreomsorgen i Grästorps kommun arbetar vi enligt modellen att varje hyresgäst/kund skall ha en egen kontaktpersonal en person som känner hyresgästen/kunden lite mer. Kontaktpersonalen

Läs mer

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33 Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33, Landstinget Västmanland Avdelning 93 är en PIVA med 10 vårdplatser. Vanligtvis vårdas patienterna enligt LPT men vård enligt HSL

Läs mer

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Version: 1 Beslutsinstans: Regionstyrelsen 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. Nyutgåva Regionstyrelsen 2016-05-25, 132 3(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 BERÖRDA ENHETER...4

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 8, BUP avdelning 40 Universitetssjukhuset i Linköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Gällivare Kommun Syfte med deltagandet i Genombrott Att öka välbefinnande och livskvalitet hos vårdtagare, med tyngdpunkt på att lindra smärta och oro vid livets slut. Teammedlemmar Kerstin Nilsson-Johansson,

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 98 Gävle Deltagande avdelning och teamdeltagare Allmänpsykiatrisk vårdavdelning 27 Gävle Göran Rosén avdelnings chef Camilla Johansson

Läs mer

Hur den öppna psykiatriska tvångsvården organiserats

Hur den öppna psykiatriska tvångsvården organiserats Hur den öppna psykiatriska tvångsvården organiserats Slutsatser från Socialstyrelsens uppföljning av de första åren med öppen tvångsvård Nina.Frohm@Socialstyrelsen.se Socialstyrelsen har haft två uppdrag

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 29 Norra Stockholms Psykiatri Avd 5 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende Nio råd från Nationella Självskadeprojektet Det här dokumentet är ett tillägg och en tillämpning av Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende,

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 102 Deltagande avdelning och teamdeltagare Allmänpsykiatriska slutenvården, Karlstad. Helena Lindström, avd.chef avd 41/PIVA Velinka

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 11 PIVA Kalmar Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Camilla

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Bättre vård mindre tvång del 2

Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 118, Regionsjukhuset Karsudden Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 02 Avd.51/PIVA Sundsvall Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämnden ett stöd för dig som är patient Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämndens uppdrag Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Utifrån synpunkter och klagomål

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Psykiatrin Södra Innehållsförteckning Allmänt Allmänt...3 Förutsättningar för intagning enligt LPT...4 Hur länge kan man vårdas under tvång?...6

Läs mer

SÄKERHETSANPASSNING. Hälso- och sjukvård Psykiatriska kliniken MSE

SÄKERHETSANPASSNING. Hälso- och sjukvård Psykiatriska kliniken MSE Hälso- och sjukvård Psykiatriska kliniken MSE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Åsa Wallén Verksamhetssamordnare Tfn 016-10 40 23 2007-11-29 Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och

Läs mer

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151 NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151 Handledare Margareta Öhman Deltagare: Karin Borén arbetsterapeut Kristina Eriksson kurator Carita Jansson mentalskötare

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer