Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Version: 1.2 Fastställd: Giltig fr. o.m Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras och gäller för hela Karolinska Institutet. Dokumenthanteringsplanen följer samma processindelning som KI:s klassificeringsstruktur. Detta dokument tillsammans med arkivhandboken ersätter de tidigare arkivbildningsplanerna och Hanteringsanvisningarna.

2 Handlingar förekommande i flertalet av KI:s processer - Handlingar/korrespondens av tillfällig och ringa betydelse - - Gallras när det inte finns något behov av informationen. - Detta kan tex avse handlingar som inkommit för kännedom och som inte föranlett någon åtgärd. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde, är meningslösa eller obegripliga. Framställnignar, förfrågningar och meddelande som är av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär. Handlingar som utgjort underlag för intern planering och verksamhetsredovisning kan gallras när sammanställning eller bearbetning gjorts. Detta förutsatt att handlingarna i övrigt inte har någon funktion. - Korrespondens av vikt - Avtal Bevaras Respektive Avser korrespondens som tillför ett ärende viktig information. Bevaras Respektive Avtal förekommer i flertalet av KI:s processer. Vanligt förekommande avtal finns listade under process. Övriga avtal tillhör även de en specifik process även om detta inte finns angivet. Avtalet ska diarieföras på den process det tillhör rent innehållsmässigt. Verksamhetsområde: 1. Styra verksamhet Processgrupp: - Process: 1.1 Hantera extern styrning 1.1 Förordning UF Bevaras UF:s arkiv 1.1 Regleringsbrev UF Bevaras UF:s arkiv Avser även ändring av regleringsbrev. 1.1 Återrapportering UF Bevaras UF:s arkiv Verksamhetsområde: 1. Styra verksamhet Processgrupp: 1.2 Hantera intern styrning Process: Utforma och bemanna organisationen Fastställande av röstlängd UF Bevaras UF:s arkiv Förordnande av nominerade UF Bevaras UF:s arkiv

3 1.2.1 Korrespondens rörande ledamotskap - Gallras efter 1 månad Avser avsägelser, entlediganden, etc Personalförteckningar, organisationsplaner Bevaras Respektive Valresultat UF Bevaras UF:s arkiv Röstlängder - Gallras efter 1 år Röstsedlar - Gallras efter 1 år Valprotokoll - Bevaras UF:s arkiv Levereras till UF:s arkiv årligen alternativt efter avslutat val Webbsidor Bevaras UF:s arkiv Skärmdump tas efter valavslut eller innan större förändringar av samtliga webbsidor som rör valet. Skrivs ut och arkiveras tillsammans med protokoll Verksamhetsområde: 1. Styra verksamhet Processgrupp: 1.2 Hantera intern styrning Process: Administrera möten och fatta beslut Ansökningar om mindre ekonomiska bidrag och liknande Beslut Gallras vid, se anmärkning Beslutsförslag - Bevaras, se anmärkning Gäller under förutsättning att det framgår av protokollet vem som sökt vad, belopp samt beslut. Bevaras Respektive Beslut diarieförs och en hänvisning görs från protokollet till diariet och tvärtom. Underlagen för besluten bör ligga tillsammans med beslutet. Respektive Bevaras tillsammans med protokollet om det inte framgår vad förslaget handlar om i protokollstexten Dekanusbeslut - Bevaras UF:s arkiv Besluten numreras med år och löpnummer och arkiveras med protokollen Föredragningslistor - Gallras vid Av protokollen framgår vilka punkter som tagits upp.

4 1.2.2 Kallelser och dagordningar - Gallras vid Av protokollen framgår vilka punkter som tagits upp Korrespondens av enkel och rutinmässig karaktär Minnesanteckningar från personalmöten - Gallras vid - Gallras efter 5 år Respektive De frågor som behandlas i dessa minnesanteckningar/protokoll är vanligen av tillfällig eller ringa betydelse. Frågor av mer principiell betydelse upptas troligen också i protokoll som bevaras, t ex MBL-protokoll Ordförandebeslut - Bevaras UF:s arkiv Besluten numreras med år och löpnummer och arkiveras med protokollen Prefektbeslut Bevaras Respektive Programdirektörbeslut - Bevaras UF:s arkiv Besluten numreras med år och löpnummer och arkiveras med protokollen för programnämnden Protokoll (avser övergripande - Bevaras UF:s arkiv protokoll för styrning av KI:s verksamhet) Protokoll för styrning av - Bevaras Respektive Avser tex. Institutionsrådets protokoll Protokollsutdrag/beslut Bevaras Respektive Verksamhetsområde: 1. Styra verksamhet Processgrupp: 1.2 Hantera intern styrning Process: Upprätta och hantera interna styrdokument Arbetsordning UF Bevaras UF:s arkiv Delegation av besluts- och attesträtt Bevaras Respektive

5 1.2.3 Delegationsordning, sspecifik Bevaras Respektive Övergripande delegationsordning bör ingå i arbetsordningen Delegering av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet Fullmakt Bevaras Respektive Bevaras Respektive Fullmakter för postöppning ska inte diarieföras utan hålls enbart samlade Handböcker för anställda UF Bevaras UF:s arkiv Här ingår t.ex. ekonomihandboken Interna riktlinjer och föreskrifter Bevaras Respektive Returnering av delegerad Bevaras Respektive arbetsuppgift inom arbetsmiljöområdet Verksamhetsområde: 1. Styra verksamhet Processgrupp: 1.3 Planera, följa upp och redovisa verksamheten Process: Planera och budgetera verksamheten Begäran om extra anslag från UF Bevaras UF:s arkiv erna Beräkningsunderlag - Bevaras UF:s arkiv Beslut om intern resursfördelning UF Bevaras UF:s arkiv Beslutas av konsistoriet Budgetunderlag - Bevaras UF:s arkiv Investeringsbeslut Bevaras Respektive Korrespondens av enkel och rutinmässig karaktär - Gallras vid ) Personalstatistik Primula Gallras vid Primula Bevaras tills vidare i Primula. RA-FS 2006: Verksamhetsplan Bevaras Respektive Verksamhetsområde: 1. Styra verksamhet Processgrupp: 1.3 Planera, följa upp och redovisa verksamheten

6 Process: Följa upp och redovisa verksamheten FoUU-enkäter - Bevaras Respektive Endast för kliniska er Korrespondens av enkel och rutinmässig karaktär - Gallras vid Specifikationer till delårsrapport Agresso Gallras efter 10 år EkonomiavdelningenUF RA-FS 2004:3, ändrad 2012: Specifikationer till årsredovisningar Agresso Bevaras Agresso Bevaras tillsvidare i Agresso. Avser: Specifikation av sammandragen post (balanskonto) Register för anläggningstillgångar och inventarier Anläggnings och inventarieregister Specifikation av konto 1632, 1672 Kundreskontra total Lverantörsreskontra total Semesterlöneskuld Redovisning av handkassa Verifikationsnummerlista Verksamhetsberättelse Bevaras Respektive Årsredovisning UF Bevaras UF:s arkiv Verksamhetsområde: 1. Styra verksamhet Processgrupp: - Process: 1.4 Hantera revisioner och inspektioner Generell anmärkning: Handlingar i denna process som är övergripande för KI eller UF-specifika ska diarieföras och arkiveras vid UF. Handlingar som är sspecifika hanteras på samma sät 1.4 Inspektionsrapporter Bevaras Respektive Se generell anmärkning. 1.4 Intrastatsrapporter - Gallras efter 2 år Ekonomiavdelningen UF RA-FS 2004:3, ändrad 2012:4 Korrespondens av enkel och rutinmässig karaktär - Gallras vid

7 1.4 Rapporter till statsredovisningen (ESV) om överensstämmelse med årsredovisningen Gallras efter 10 år Respektive RA-FS 2004:3, ändrad 2012:4 1.4 Revisionsplan UF Bevaras UF:s arkiv Fastställs årligen 1.4 Svar till tillsynsmyndigheter Bevaras Respektive Se generell anmärkning. 1.4 Övriga rapporter till statsredovisningen - Gallras efter 2 år RA-FS 2004:3, ändrad 2012:4 Verksamhetsområde: 1. Styra verksamhet Processgrupp: - Process: 1.5 Genomföra utredningar och verksamhetsutvecklingsprojekt Generell anmärkning: Handlingar i denna process som är övergripande för KI eller UF-specifika ska diarieföras och arkiveras vid UF. Handlingar som är sspecifika hanteras på samma sätt av. 1.5 Korrespondens Ja/Nej Bevaras eller gallras vid Respektive Korrespondens av vikt ska diarieföras och bevaras. Korrespondens av enkel och rutinmässig karaktär kan gallras när handlingen inte längre behövs. 1.5 Projektbeskrivning/projektidé 1.5 Projektbeställning 1.5 Projektminnesanteckningar i administrativa utvecklingsprojekt 1.5 Projektplan Bevaras Respektive Se generell anmärkning. Bevaras Respektive. Se generell anmärkning. - Gallras vid projektavslut Bevaras/Gallras vid projektavslut Respektive Övriga projekthandlingar ska diarieföras om inget annat anges. Första och sista projektplanen bevaras, mellanliggande gallras vid projektavslut, se även generell anmärkning 1.5 Projekttidrapporter - Gallras vid projektavslut Övriga projekthandlingar ska diarieföras om inget annat anges.

8 1.5 Rapporter, diarieförs vid Bevaras Respektive Se generell anmärkning. 1.5 Utredningar, diarieförs vid Bevaras Respektive Se generell anmärkning. Verksamhetsområde: 1. Styra verksamhet Processgrupp: - Process: 1.6 Hantera externa remisser och myndighetsenkäter Generell anmärkning: Handlingar i denna process som är övergripande för KI eller UF-specifika ska diarieföras och arkiveras vid UF. Handlingar som är sspecifika hanteras på samma sätt av. 1.6 Inkommande enkäter UF Bevaras UF:s arkiv 1.6 Medarbetarundersökning UF Bevaras UF:s arkiv Gäller KI -övergripande sammanställning 1.6 Remisser 1.6 Remissvar Processgrupp: 2.1 Administrera ekonomi Process: Hantera kundfakturor Korrespondens av enkel och rutinmässig karaktär Bevaras Respektive Se generell anmärkning. Bevaras Respektive Se generell anmärkning. - Gallras efter 1 månad Kundreskontra Agresso Bevaras Agresso Bevaras tillsvidare i Agresso. När systemet tas ur drift ska informationen bevaras. Sidoordnad bokföring per redovisningsperiod Kundreskontrans verifikationer Agresso Gallras efter 17 år Agresso Gallringsfristen förlängd med hänsyn till EUrevisioner. Processgrupp: 2.1 Administrera ekonomi Process: Hantera leverantörsfakturor RA-FS 2004:3, ändrad 2012:4

9 Korrespondens av enkel och rutinmässig karaktär - Gallras efter 1 månad Leverantörsreskontra Agresso (extra modul) Bevaras UF:s arkiv Bevaras tillsvidare i Agresso. När systemet tas ur drift ska informationen bevaras. Sidoordnad bokföring per redovisningsperiod Leverantörsreskontrans verifikationer Agresso Gallras efter 17 år Agresso Gallringsfristen förlängd med hänsyn till EUrevisioner Leverantörsverifikationer Agresso Gallras efter 17 år Agresso Gallringsfristen förlängd med hänsyn till EUrevisioner. Processgrupp: 2.1 Administrera ekonomi Process: Hantera löpande ekonomiredovisning Anläggnings- och inventarieregister Agresso Bevaras Ekonomiavdelningen När systemet tas ur drift ska informationen UF bevaras Avtal, Agresso Bevaras Respektive RA-FS 2004:3, ändrad 2012:4 RA-FS 2004:3, ändrad 2012: Betalningsbekräftelse (SU08) Gallras efter 10 år RA-FS 2004:3, ändrad 2012: Betalningsförslag (SU07) Gallras efter 10 år RA-FS 2004:3, ändrad 2012: Dagbok/verifikationsjournal Agresso Bevaras Ekonomiavdelningen UF Fellistor och avstämningslistor för räkenskapshandlingar i Agresso Agresso Gallras efter 1 månad, de fellistor och avstämningslistor som ingår i årsbokslutet bevaras dock centralt. Bevaras tillsvidare i Agresso. När systemet tas ur drift ska informationen bevaras. Visar de ekonomiska händelserna i registreringsordning.

10 2.1.3 Huvudbok Agresso Bevaras Ekonomiavdelningen UF Bevaras tillsvidare i Agresso. När systemet tas ur drift ska informationen bevaras. Visar de ekonomiska händelserna per redovisningsperiod i systematisk ordning Huvudboksverifikationer Agresso Gallras efter 17 år Ekonomiavdelningen UF Gallringsfristen förlängd med hänsyn till EUrevisioner. RA-FS 2004:3, ändrad 2012: Inventeringslistor/Inventarieblanket ter - Gallras efter 10 år Respektive RA-FS 2004:3, ändrad 2012: Kodplan/Redovisningsmodell Agresso Bevaras Ekonomiavdelningen UF Bevaras tillsvidare i Agresso. När systemet tas ur drift ska informationen bevaras. Innehåller de kodplaner som styr de andra processtegen, d.v.s. konto- och objektplan Kontoplan Agresso Bevaras Ekonomiavdelningen UF Bevaras tillsvidare i Agresso. När systemet tas ur drift ska informationen bevaras. Klassificerar typer av händelser Kontoutdrag checkkonton i bank Gallras efter 10 år RA-FS 2004:3, ändrad 2012:4 Korrespondens av enkel och rutinmässig karaktär - Gallras efter 1 månad Objektplan/Projektplan Agresso Bevaras Ekonomiavdelningen UF Pack-/fraktsedlar samt ordererkännande - Gallras vid, se anmärkning Bevaras tillsvidare i Agresso. När systemet tas ur drift ska informationen bevaras. Klassificerar ekonomiska händelser. Om pack/fraktsedeln inte stämmer med beställning och leverans ska ordererkännandet bevaras i 10. RA-FS 1991:6 och 2012: Utbetalningar - avstämningar Gallras efter 10 år RA-FS 2004:3, ändrad 2012: Utbetalningar specificerade kontoutdrag Gallras efter 10 år RA-FS 2004:3, ändrad 2012: Rekvisitioner samt följesedlar Gallras efter 17 år Gallringsfristen förlängd med hänsyn till EUrevisioner.

11 2.1.3 Utdatalistor från Agresso Agresso Gallras vid,utdat alistor som ingår i årsbokslutet bevaras dock centralt. Respektive ( ) Återredovisning från Plusgirot (GL18B) Agresso Bevaras Ekonomiavdelningen UF Bevaras tillsvidare i Agresso. När systemet tas ur drift ska informationen bevaras Processgrupp: 2.1 Administrera ekonomi Process: Förvalta fonder och stiftelser Avräkningsnotor - Gallras efter 10 år RA-FS 2004:3, ändrad 2012: Avtal, Agresso Bevaras Ekonomiavdelningen UF Deklarationer Gåvobrev Bevaras Respektive Korrespondens av enkel och rutinmässig karaktär - Gallras efter 1 månad Permutationer - Ansökan UF Bevaras UF:s arkiv Permutationer - Beslut UF Bevaras UF:s arkiv Placeringsrådets beslut Bevaras Testamenten UF Bevaras UF:s arkiv Årsredovisningar - Bevaras Processgrupp: 2.1 Administrera ekonomi Process: Betala ut medel till utbildningsverksamhet Beslut Bevaras Respektive

12 2.1.5 KID-medel, utlysning UF Bevaras UF:s arkiv Annons KID-medel, utlysning Beslut KID-medel, utlysning Ansökan KID-medel Kontrakt Resebidrag Ansökan Resebidrag Beslut Stipendium Ansökan med bilagor, beviljad Stipendium Beslut UF Bevaras UF:s arkiv Beslut fattas av Styrelsen för forskning och dokumenteras i protokoll. Ett protokollsutdrag diarieförs. UF Bevaras UF:s arkiv Avser ansökningarna från handledarna. UF Bevaras UF:s arkiv Diarieförs på ett samlingsnummer per omgång. Bevaras Respektive Processgrupp: 2.1 Administrera ekonomi Process: Hantera alternativa källor för finansiering och resursanskaffning Finansieringsavtal, Agresso Gallras 10 år efter Respektive beslut. Dokumentation av vilka som sökt och beviljats medel ska bevaras. Överklagade ansökningar ska dock bevaras i en besvärsakt. Bevaras Respektive Avser de stipendier som Karolinska Institutet utger för mottagarens utbildning på grund och avancerad nivå samt på postdoc nivå. Bevaras Respektive Är handlingarna övergripande för KI eller UFspecifika ska de diarieföras och arkiveras vid UF. Handlingar som är sspecifika hanteras på samma sätt av RA-FS 2007:1, ändrad 2008:3, 2011:2 och 2013:15

13 2.1.6 Inbjudningar och program till - Gallras efter 10 Respektive Förvaras och gallras som ett underlag till forskningsseminarier år, se anmärkning verifikationen. Korrespondens av enkel och rutinmässig karaktär - Gallras efter 1 månad Processgrupp: 2.2 Hantera anskaffning och försäljning Process: Upphandla och köpa in Upphandlingsnivåer Över tröskelvärdet: EU-upphandling. Genomförs av Inköps- och upphandlingsenheten. Under tröskelvärdet: Förenklad och urvalsupphandling. Genomförs av Inköps- och upphandlingsenheten men får göras av erna om kompetens finns. Direktupphandling: Formell nivå för direktupphandling bestäms i lagstiftningen LOU som är en spegling av EU-direktiv. Aktuellt belopp framgår av Inköps- och upphandlingsenhetens internwebb Annonsering av förfrågningsunderlag/anbudsinbjud an TendSign Bevaras Respektive, upphandlingsakt Anbud (antaget) TendSign Bevaras Respektive, upphandlingsakt Avser annons där förfrågningsunderlag läggs ut med syfte att få in anbud som motsvarar kraven Inklusive samtliga bilagor samt begärda förtydliganden och kompletteringar Anbud (antaget) bilagor som utgörs av föremål (t.ex. arbetsprover och modeller) TendSign Gallras efter 5 år Respektive Får gallras eller återlämnas till anbudsgivaren under förutsättning att de är beskrivna eller avbildade i dokumentation som bevaras. RA-FS 2013: Anbud (ej antaget) TendSign Gallras efter 5 år, se anmärkning. Respektive Bilagor får återlämnas till anbudsgivaren vid den tidpunkt då de annars skulle ha gallrats. Vid skadeståndsmål ska samtliga anbud i ärendet bevaras. RA-FS 2013: Anbudsutvärdering Avtal Bevaras Respektive, upphandlingsakt Bevaras Respektive, upphandlingsakt Begäran om upphandlingsstöd UF Bevaras UF:s arkiv

14 2.2.1 Behovsanalys - Bevaras Respektive, upphandlingsakt Tilldelningsbeslut Bevaras Respektive, upphandlingsakt Följesedel - Gallras efter 1 år, se anmärkning Förfrågningsunderlag Korrespondens av vikt under anbudstiden Korrespondens av enkel och rutinmässig beskaffenhet Sändlista Tackbrev till ej antagna leverantörer Öppningsprotokoll Processgrupp: 2.2 Hantera anskaffning och försäljning Process: Sälja varor och tjänster Anbud Avtal TendSign Tendsign Bevaras Bevaras - Gallras efter 1 månad TendSign Bevaras Respektive Respektive, upphandlingsakt Respektive, upphandlingsakt Avser handlingar rörande beslut, skälen till beslut om upphandling eller beslut om att avbryta en upphandling. Här avses även tilldelningsbeslut. Får gallras vid under förutsättning att följesedeln stämmer överens med beställningen, annars ska den gallras efter 10 år. Avser all dokumentation, inklusive prövningar och tester, samt referenstagning. Respektive Respektive, upphandlingsakt Avser sändlista över vilka leverantörer som mottagit anbudsannons och/eller förfrågningsunderlag. Gallras efter 10 år Respektive I mån av förekomst. RA-FS 2013:1 TendSign Bevaras Respektive, upphandlingsakt Bevaras Respektive Bevaras Respektive

15 2.2.2 Beställning Bevaras Respektive Korrespondens av enkel och rutinmässig karaktär - Gallras efter 1 månad Processgrupp: 2.2 Hantera anskaffning och försäljning Process: Förvalta avtal Generell anmärkning: Handlingar i denna process som är övergripande för KI eller UF-specifika ska diarieföras och arkiveras vid UF. Handlingar som är sspecifika hanteras på samma sätt av Avtal/kontrakt med bilagor Bevaras Respektive Beställning eller motsvarande handlingar vid avrop mot ramavtal Förnyade/förändrade avtal Korrespondens av enkel och rutinmässig karaktär Bevaras Respektive, arkiveras med avtalet Bevaras Respektive, arkiveras med originalavtalet - Gallras efter 1 månad Se generell anmärkning Statistik - Bevaras Respektive Se generell anmärkning Serviceavtal Gallras 2 år efter att kontraktet löpt ut Processgrupp: 2.3 Administrera personalfrågor och löner Process: Rekrytera Annons Registreras och diarieförs vid MyNetwork, Bevaras Respektive Avser även utlysning av doktorandplats.

16 2.3.1 Ansökan om anställning som MyNetwork, Gallras/Bevaras, Respektive doktorand se anmärkning Ansökan om anställning utanför anställningsärenden Anställningsärende avbruten rekrytering Registreras och diarieförs vid - Gallras/Bevaras, se anmärkning Registreras och diarieförs vid MyNetwork, Bevaras eller gallras vid, se anmärkning Respektive Respektive Ansökan som ej leder till anställning får gallras 2 år efter att anställningsbeslut har vunnit laga kraft (RA-FS 2004:1, ändrad 2012:3). Ansökan som ej leder till anställning får gallras efter 1 år. Ansökan som leder till anställning ska diarieföras och bevaras. Ansökningshandlingarna kan gallras när ärendet avslutas i diariet. Ärendet ska avslutas med en tjänsteanteckning eller ett beslut om avbruten rekrytering Behovsanalys/Rekryteringsunderlag Beslut om anställning Betyg/tjänsteutlåtanden från andra arbetsgivare från de sökande som anställs Betyg/tjänsteutlåtanden från andra arbetsgivare från sökanden som inte erhållit tjänsten och som lämnas vid intervju Bevaras Respektive I mån av förekomst. Även vid rekrytering av doktorand. Bevaras Respektive Avser även beslut om tillsättning av doktorandplats. Bevaras Respektive - Gallras vid överklagandetide ns utgång Bilagor till ansökningar i form av vetenskapliga arbeten Registreras och diarieförs vid MyNetwork, Gallras eller återsändes efter besvärstidens utgång Litteraturförteckningen bevaras

17 2.3.1 Blanketter för företrädesrätt till - Gallras efter 1 år, Se anmärkning återanställning se anmärkning Gallras under förutsättning att återanställningen inte sker. Om återanställning sker ska blanketten bevaras i personalakten. Bevaras på en fram till gallringstillfället. Om återanställning sker bifogas blanketten till anställningsavtalet som skickas till UF för slutarkivering i personalakt Korrespondens Se anmärkning Respektive Korrespondens som är av vikt för att rekryteringen ska kunna förstås i sin helhet ska bevaras, övrig korrespondens av ringa vikt för ärendets handläggning gallras vid ( ) Kravprofil Annonseringsplatser, lista Meddelanden som skickats till en sökande under en rekryteringsprocess Personlighetstest Bevaras Respektive I mån av förekomst Bevaras Respektive - Gallras vid Bevaras/gallras, se anmärkning. Respektive Avser t.ex. meddelanden om att ansökan har inkommit, hur ärendet fortskrider och att beslut har fattats. Personlighetstest för den sökande som har anställts (i mån av förekomst) bevaras. För övriga sökande kan de gallras efter överklagandetidens utgång Referensupptagningsuppgifter för sökande som anställts Sammanställningar av intervjuer Bevaras Respektive Bevaras Respektive

18 2.3.1 Tillbakatagande av ansökan Bevaras Respektive Överklagande UF Bevaras UF:s arkiv I mån av förekomst Processgrupp: 2.3 Administrera personalfrågor och löner Process: Administrera anställning Adressändring, avisering om - Gallras vid Anknytningsbeslut - KIMKAT Bevaras Respektive Anmälan om sjukdomsfall (som fortsätter efter sjuklöneperiodens fall) - Gallras efter 10 år UF:s arkiv RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Anställningsavtal - Bevaras UF:s arkiv, personalakt. Avställs årligen för den ålderkohort som nått 66 års ålder Ansökan om bidrag till - Bevaras UF:s arkiv, personalakt arbetshjälpmedel Ansökan om entledigande - Bevaras UF:s arkiv, personalakt Arvodesuppgifter Primula Gallras efter 10 år Primula RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Aviseringslistor Primula Gallras vid Bevaras idag tillsvidare i Primula RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Avsked/uppsägning/omplacering - Bevaras UF:s arkiv, personalakt Avstämningar av ringa och tillfällig betydelse för kontroll av transaktionsinformation Avtal om lönekostnader Primula Gallras efter 2 månader Bevaras Respektive Primula KI rapporterar till RFV, SCB, SPV, samt till ArV. RA-FS 2006:5, ändrad 2012:9

19 2.3.2 Bisysslor PA-Webben Bevaras Respektive Ärendet innefattar både de som rapporterar att de har en eller flera bisysslor och de som rapporterar att de inte har några bisysslor. För de som rapporterar att de inte har några bisysslor räcker det med att den uttagna rapporten ("Bisyssla-Avslutade ärenden") över dessa personer registreras. För de som rapporterat bisysslor ska varje enskild persons anmälan registreras som en handling. Även dessa personer innefattas i rapporten "Bisyssla-Avslutade ärenden". Prefekt ska signera rapporten Bisysslor avseende anställning i bolag med samarbete eller ekonomisk relation till KI UF PA-Webben Bevaras UF I ärendet registreras varje persons anmälan om bisyssla som en handling. Avser bisysslor innefattandes anställning etc. i bolag med samarbete eller ekonomisk relation till KI. Beslutas av universitetsdirektören Bisysslor gällande prorektor, prefekter, dekaner, prodekaner och vicerektor UF PA-Webben Code of conduct - - Gallras vid upphörd anställning Distansavtal - Bevaras UF:s arkiv, personalakt Bevaras UF I ärendet registreras varje persons anmälan om bisyssla som en handling. Beslutas av rektor. Respektive Code of conduct dokumentet kommer endast finnas som enskild handling när det införs vid KI. Från våren 2015 kommer den att ingå i anställningsavtal samt anknytningsbeslut. När Code of conduct ingåri anställningskontraktet och anknytningsbesluten så kommer dessa att automatiskt bevaras. -

20 2.3.2 Ersättning från första sjukdagen till arbetstagare med omfattande korttidsfrånvaro - Beslut från Försäkringskassan Primula Gallras efter 10 år Primula RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Ersättning för kostnader för arbetstagare med omfattande korttidsfrånvaro Ansökan till Försäkringskassan Individuella beslut - Bevaras UF:s arkiv, personalakt Intyg - Bevaras UF:s arkiv, personalakt Primula Gallras efter 10 år Primula RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Karolinska Institutets metakatalog KIMKAT Kompetensutveckling, handlingar rörande Kompetensutveckling, handlingar rörande personalutbildningskurser KIMKAT Bevaras tillsvidare KIMKAT Strategi för bevarande/gallringsutredning ska upprättas. - Bevaras UF:s arkiv, personalakt Avser enskild anställd (bevaras i mån av förekomst) UF Bevaras UF:s arkiv Avser handlingar rörande kurser och inte enskild anställd (t.ex. avtal, inbjudningar, deltagarlistor och kursplaner) Korrespondens av enkel och rutinmässig karaktär - Gallras vid Kurskatalog personalutbildning Bevaras UF:s arkiv Ledighetsansökningar Primula Gallras efter 2 år UF:s arkiv, personalavdelningen Loggsammanställningar Primula Gallras efter 10 år UF:s arkiv, personalavdelningen Levereras till UF. RA-FS 2006:5, ändrad 2012:9 Levereras till UF. RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Läkarintyg - Gallras efter 10 år UF:s arkiv, personalavdelningen Mottagningsavtal Bevaras Respektive Levereras till UF en gång i månaden. Avser läkarintyg för kortare tids sjukfrånvaro som behålls vid KI. RA-FS 2006:5, ändrad 2012:9

21 2.3.2 Namnändring, avisering om Primula Bevaras UF:s arkiv, personalakt Personalbeslut UF Bevaras UF:s arkiv, personalakt Personalutredning UF Bevaras UF:s arkiv, personalakt Primula - Bevaras UF:s arkiv Strategi för bevarande/gallringsutredning ska upprättas Resebidrag Ansökan Resebidrag - Beslut Bevaras Respektive Bevaras Respektive Sjukförsäkran Primula Gallras efter 10 år UF:s arkiv, se anmärkning Tjänstgöringsintyg som innehåller värdeomdömen och är utfärdade av annan arbetsgivare - Bevaras UF:s arkiv, personalakt Levereras till UF. Får gallras efter 2 år under förutsättning att sjukperioden framgår av handlingar som för varje anställd redovisar uppgifter om när- och frånvaro under kalenderåret eller motsvarade handlingar som bevaras. RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Tjänstgöringsintyg utfärdade vid KI Primula Gallras vid Tjänstgöringsjournaler uttagna på Primula Gallras vid papper Primula RA-FS 2006:5, ändrad 2012:9 Tjänstgöringsjournaler per år bevaras digitalt i Primula Tjänstgöringsjournaler, digitala Primula Bevaras Primula Tjänstledighetsansökningar (över sex månader) Primula Gallras efter 2 år Primula RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Varsel rörande anställningar - Bevaras UF:s arkiv, personalakt

22 2.3.2 Överenskommelse om forskarflytt den som har upprättat överenskommelse n Bevaras Respektive Övertids/mertidsrapporter Primula Gallras efter 2 år UF:s arkiv, personalavdelningen Processgrupp: 2.3 Administrera personalfrågor och löner Process: Samverka med fackliga organisationer Enskilda avtal UF Bevaras UF:s arkiv Korrespondens av enkel och rutinmässig karaktär - Gallras vid MBL-protokoll - Bevaras UF:s arkiv Protokoll från samverkansgrupp och - Bevaras Centrala samverkans andra partsgemensamma möten protokoll arkiveras vid UF, annars vid. Levereras till UF:s personalavdelning en gång i månaden. RA-FS 2006:5, ändrad 2012:9 Processgrupp: 2.3 Administrera personalfrågor och löner Process: Beräkna och betala ut löner och arvoden Jämkningar preliminärt skatteavdrag Primula Gallras efter 2 år Primula RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Kontrollistor för retroaktiva löneberäkningar Primula Gallras efter 2 år Primula RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Kontrolluppgifter till Skatteverket Primula Gallras efter 10 år Primula RA-FS 2006:5, ändrad 2012:9 Korrespondens av enkel och rutinmässig karaktär - Gallras vid Löneartsförteckningar Primula Bevaras Primula Lönebesked Primula Primula Lönekostnadsspecifikationer Primula Gallras efter 10 år Primula, tas ut på papper Räknas som loggsammanställningar RA-FS 2006:5, ändrad 2012:9

23 2.3.4 Lönelistor Primula Bevaras Primula Rekvisitioner för mervärdesskatt Gallras efter 17 år Gallringsfristen förlängd med hänsyn till EUrevisioner Reseräkningar med bilagor Primula Gallras efter 10 år Respektive RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Sammanställningar och avstämningar av lönehändelser Primula Gallras vid Primula RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Signalistor Primula Gallras efter 2 år Primula RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Skatteredovisning (uppgifter för) Primula Gallras efter 10 år Primula Avser uppgifter som redovisar preliminär skatt, kontrolluppgifter, uppbördsspecifikationer, m.m. RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Skatteuppgifter Primula Gallras efter 2 år Primula RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Tidsredovisning/underlag till flextidssystem Excel, Primula Gallras efter 2 år Primula RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Underlag för lön - Gallras efter 2/10 år, se anmärkning Se anmärkning Underlag för manuellt utbetalad lön får gallras efter 10 år (levereras till UF), övriga underlag såsom underlag till tidsredovisning- /flextidssystem får gallras efter 2 år (RA-FS 2006:5, ändrad 2012:9) Utdatalistor för skatteredovisning Primula Gallras efter 10 år Primula RA-FS 2006:5, ändrad 2012: Utmätningsbeslut Primula Gallras efter 2 år Primula RA-FS 2006:5, ändrad 2012:9 Processgrupp: 2.3 Administrera personalfrågor och löner Process: Hantera pensioner och försäkringar Ansökan om pension - Bevaras UF:s arkiv, personalakt Handlingar rörande sjuk- och arbetsskadeersättning på individnivå Korrespondens Ja/Nej Diarieförs vid - - UF:s arkiv Bevaras eller gallras vid UF:s arkiv Korrespondens av vikt ska diarieföras och bevaras. Korrespondens av enkel och rutinmässig karaktär kan gallras när handlingen inte längre behövs.

Hanteringsanvisningar för Karolinska Institutets handlingar

Hanteringsanvisningar för Karolinska Institutets handlingar 1 Hanteringsanvisningar för Karolinska Institutets handlingar Version: 1.0 Fastställd: 2013-04-15 Giltig fr.o.m. 2013-04-15 Detta dokument anger vilka hanteringsanvisningar på handlingsnivå som gäller

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löneoch personaladministrativ verksamhet; beslutade den 16 augusti 2006.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Denna föreskrift får tillämpas på handlingar som tillkommit vid upphandling från och med den 1 januari 1995. Umeå universitets Upphandlingspolicy:

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Vad är processorienterad arkivredovisning?

Vad är processorienterad arkivredovisning? Vad är processorienterad arkivredovisning? Software Innovation product summit 5 oktober 2010 Grundades 1999 Litet företag med stora kunder: Finansinspektionen Naturvårdsverket Stockholms stadshus AB AB

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200 Dnr 1-125/2014 Gäller från och med 2014-07-01 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Dnr 1-125/2014 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Grundläggande

Läs mer

Lathund för registrering och arkivering av handlingar

Lathund för registrering och arkivering av handlingar Lathund för registrering och arkivering av handlingar Denna lathund är avsedd att vara ett stöd för institutioner och fakultetskanslier kring vilka handlingar/ärenden som ska diarieföras eller registreras

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

EU-projekt Karlshamns kommun

EU-projekt Karlshamns kommun 1 Dokumentplan EU-projekt Karlshamns kommun Inledning En dokumentplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används för att handlingar av samma slag ska bli hanterade på ett likartat sätt, både sådana

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Datum: 2008-05-20 Närvarande: från Vetenskapsrådet administrativ

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Fastställd 2013-09-11, dnr KS 2013/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten...

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:01 DNR 9.4-21714/12 SID 1 (6) 2012-01-23 AB Familjebostäder BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bolag AB Familjebostäder

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-19614/13 Sida 1 (10) 2013-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2013:37 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Äldrenämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice LA 9812-0218 Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice Bevaranded- och gallringsplan för decentraliserade ekonomisystem i Stockholms läns lansting (generella regler)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan 1. 1.1 Hantera extern styrning Förordning med instruktion för högskolan Regleringsbrev Budget- och forskningspropositioner Ärenden rörande anslag till högskolan Regeringsuppdrag med återrapportering Regeringsbeslut

Läs mer

Dnr. 24/09 67 2009-05-28

Dnr. 24/09 67 2009-05-28 2009-05-28 Dnr. 24/09 67 Bilaga till dokumenthanteringsplan - Tillämpningsanvisningar för gemensam dokumenthanteringsplan för upphandlingsområdet inom Västra Götalandsregionen Bakgrund Upphandlingslagstiftningen,

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-18439/14 Sida 1 (8) 2014-12-15 Arkivmyndighetens beslut 2014:32 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Kulturnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar 1(8) DNR: 2013.1.1.1-2824 2013-06-10/KS Universitetsdirektören PROMEMORIA Harmonisering av processen för en till högre anställningar Syfte: Förslaget från delprojektet Målgrupp: SLUs styrelse Sammanfattning

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Bevarande- och gallringsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Bevarande- och gallringsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Inledning Detta är en bevarande- och gallringsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Planen gäller även för: Skärgårdsstiftelsens

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare STYRDOKUMENT Dnr V 2013/658 ATTESTORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Pam Fredman, rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2014-02-03 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor;

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer